SlideShare a Scribd company logo
KONSEP SOSIALISASI
Proses mempelajari peranan, status dan nilai
yang perlu ada pada seseorang dalam institusi
sosial.
Satu proses pembelajaran yang berterusan.
Bermula dari pemindahan norma/nilai dalam
keluarga/budaya
Apa yang dipelajari ketika kanak-kanak akan
menjadi pendirian atau konsep . Semakin
dewasa manusia mempelajari lebih banyak
hasil dari interaksi
• Teori Sosialisasi memberi perhatian kepada:
a) Perkembangan kognitif
b) Pemerolehan moral
c) Perkembangan kemahiran sosial
JENIS-JENIS
SOSIALISASI
(1)
PRIMER
(2)
SEKUNDER
(3)
RESOSIALISASI
JENIS SOSIALISASI
1. Sosialisasi Permulaan: Berlaku dalam
keluarga dan memainkan peranan penting
dalam perkembangan masa depan
seseorang.
Di peringkat ini kanak-kanak belajar dari
orang dewasa/ ahli keluarga bagi membina
konsep diri, personaliti, kemahiran motor,
penakulan dan kemahiran bahasa
2. Sosialisasi Sekinder ( sosialisasi penyertaan)
• Satu proses sosialisasi rangsangan di luar
lengkungan premier (keluarga)
• Proses bagaimana budaya dipindahkan kepada
individu melalui agen sosialisasi seperti rakan
sebaya, guru, media massa, bahan ditonton/
dibaca, sekolah, gender, kelas sosial dan ras.
• Individu akan memilih peranan sendiri yang
dirasakan sesuai untuk dirinya
3. Sosialisasi Semula (resosialisasi)
• Proses seseorang menukar atau mengalihkan
konsep diri dan cara hidup sedia ada
• Boleh berlaku dalam situasi perubahan
suasana, citarasa sama ada dalam masyarakat,
sekolah, bilik darjah dll
• Faktor yang melengkari sosialisasi
a) Keluarga
b) Agama
c) Pendidikan
d) Ekonomi
e) Kerajaan/ suasana persekitaran politik
REFLEKSI
• ADAKAH SEKOLAH MENJADI AGEN
SOSIALISASI YANG PALING BERPENGARUH
DALAM SISTEM PENDIDIKAN YANG
DIAMALKAN DI NEGARA KITA.
• BERIKAN HUJAH ANDA DENGAN
MEMBERIKAN CONTOH YANG ANDA SENDIRI
PERNAH ALAMI
PROSES SOSIALISASI
1. TAHAP PERSIAPAN
( preparatory stage )
2. TAHAP MENIRU
( play stage )
3. TAHAP SIAP BERTINDAK
( game stage )
4. TAHAP PENERIMAAN NORMA
KOLEKTIF
( generalized stage )
- George Herbert Mead,
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi -
- Struktur Sosial Asas Masyarakat -
AGEN-AGEN SOSIALISASI
KELUARGA RAKAN
GURU
MEDIA MASSA
AGAMA
KANAK-KANAK BELAJAR DARI APA YANG
MEREKA ALAMI
Jika kanak-kanak hidup dalam kritikan,
mereka akan belajar mengutuk.
Jika kanak-kanak hidup dalam permusuhan,
mereka akan belajar bergaduh.
Jika kanak-kanak hidup dalam keaiban,
mereka akan sentiasa berasa bersalah.
Jika kanak-kanak hidup dalam toleransi,
mereka akan belajar menjadi penyabar.
Jika kanak-kanak hidup dengan sanjungan,
mereka akan belajar menghargai.
Jika kanak-kanak hidup dengan saksama
mereka akan belajar menjadi adil
Jika kanak2 hidup dengan kesejahteraan,
mereka akan hidup menjadi setia
Jika kanak-kanak hidup dengan kebenaran,
mereka akan belajar menghargai diri.
Jika kanak-kanak hidup dengan persahabatan
mereka akan belajar kasih sayang.
• Amir Hasan Dawi, 2006, Penteorian Sosiologi & Pendidikan
Edisi Ketiga, Quantum Books: Tg. Malim.
• Mohd. Salleh Lebar, 1998, Pengenalan Ringkas Sosiologi
Sekolah & Pendidikan.
• Kamus Dewan Edisi Baru, 1993, DBP: Kuala Lumpur.
• http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi
RUJUKAN
INTERAKSI DALAM PROSES PEMBELAJARAN
Menekankan bahawa interaksi sosial
membentuk realiti
Manusia memainkan peranan yang mereka
telah pilih dan sesuai mengikut situasi
• Meneliti makna yang dibentuk antara guru dan
murid
• Andaian yang digunakan
– Aktiviti harian
– Kebebasan
– Makna
– Interaksi
– Rundingan
– Pendekatan subjektif
DAVID HARGREAVES : Interaksi Bilik Darjah
• Melihat hubungan murid dengan guru
• Melihat pengetahuan individu tentang:
–kendiri
–persepsi
–peranan
kendiri
• Kendiri merupakan subjek dan objek
• Aksi mengambil kira pandangan diri
• Tindakan kerana makna yang ditentukan atas
tafsiran aksi orang lain
• Manusia memberi makna
• Makna bergantung pada matlamat
• Pemberian makna bukan hak persendirian
Interaksi???
• Interaksi : setiap pihak mempunyai perbezaan
intepretasi
• Mengikut persepsi
• Individu mempunyai Peranan
• Peranan berdasarkan rundingan
PERANAN GURU
• Mentamadunkan murid
• Pemantau
• Fasilitator
• Mendidik murid bagaimana belajar
SUB PERANAN GURU;
• Pengamal disiplin
• Sebagai instruktor
- INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN: PERANAN GURU
Komunikasi berkesan
Meyakinkan
Berpandangan positif
Praktikal dan munasabah
Berpusatkan masyarakat
Bekerja secara kreatif
Progresif
-Guru mesti mempunyai semua ciri di atas, penting bijak dalm
berkomunikasi sama ada dengan pelajar mahupun
masyarakt supaya interaksi berlangsung dengan baik dan
dapat menyampaikan input yang berguna kepada mereka
-Guru menyalurkan cita-cita dan memperkembangkan bakat
para pelajar
-Seorang guru harus berkelakuan, tabiat dan perangai yang
sempurna dan baik
-Perlu ada tujuan supaya para pelajar menghormati guru
tersebut kerana menganggap beliau sebagai seorang yang
baik dan boleh dijadikan model @ ikutan
GURU sebagai Model
• Definisi model:
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,
model ialah seseorang atau sesuatu yang
dapat dijadikan contoh atau tauladan (untuk
ditiru atau diteladani).
Seseorang guru perlu menjadi model yang
diteladani.
Sifat-sifat guru yang melayakkan diri
untuk menjadi model:
Guru
sebagai
model
Imej
Pengetahuan
yang
luas
Sifat
kepimpinan
Emosi
yang
stabil
Pencorak
peribadi
murid
Pengembang
atau ejen
sosial
i) Imej dapat diperlihatkan melalui:
Kesihatan badan
Peribadi
Cara berpakaian
Tindak balas / respons yang positif
ii) Pengetahuan yang luas:
Mempunyai pengetahuan tentang hal ehwal
semasa
Memiliki banyak kebolehan dan menghasilkan
sesuatu pengajaran
Bersikap kreatif dan mempunyai imaginasi yang
tinggi
iii) Sifat kepimpinan
Sebagai fasilitator (pemudah cara)
iv) Emosi yang stabil
Penting dalam menghadapi segala karenah
murid
Tahu menyelesaikan setiap masalah murid
v) Pencorak peribadi murid
Membentuk sikap, nilai, dan akhlak manusia
Bermula dari mendidik kanak-kanak mentah
menjadi manusia yang berjaya
vi) Pengembang / ejen sosial
Terlibat dengan aktiviti sukan dan hari
perayaan
Mewujudkan hubungan mesra antara guru
dengan pelajar, guru dengan guru, dan guru
dengan masyarakat
Renungan:
Sekiranya seseorang guru itu
mempunyai kemahiran dalam
perhubungan awam serta beretika,
pelajar akan mencontohi dan
menghormatinya
David Hargreaves:
Interaksi dalam bilik darjah
• Mencadangkan 3 alternatif jenis konsep diri
yang perlu ada pada guru.
1. Guru penjinak singa
2. Guru penghibur
3. Guru romantik
• Konsep ini adalah untuk membantu
penganalisisan terhadap konsep kendiri
guru dalam bilik darjah.
Guru penjinak
singa
Guru
penghibur
Guru romantik
• Murid-muridnya
nakal
• Murid-muridnya
tidak berminat belajar
•Murid-muridnya perlu
dipaksa menerima
apa yang baik bagi
mereka.
•Disiplin adalah ketat
dan ujian kerap
dilakukan.
• Muridnya kurang
minat belajar.
•Guru perlu
menggunakan alat
bantuan mengajar.
•Bertindak sebagai
pemantau.
•Hubungan guru
dengan murid adalah
rapat
• Muridnya minat
belajar.
• Murid berfikiran
positif
• Guru adalah
sebagai fasilitator.
• Hubungan antara
guru dan murid
berasaskan
kepercayaan antara
satu sama lain.
Perbezaan
AKTIVITI
• Kenal pasti ciri-ciri pelajar secara khusus yang
memerlukan guru memberi layanan yang
berbeza
• Bincangkan gaya kepimpinan yang relevan
bagi setiap konsep guru yang dikemukakan
oleh Hargreaves
Renungan:
Sekiranya seseorang guru itu
mempunyai kemahiran
BERINTERAKSI serta beretika,
pelajar akan mencontohi dan
menghormatinya
STRATIFIKASI SOSIAL
• stratifikasi sosial - susun lapis hirarki struktur
masyarakat yang menunjukkan perbezaan
antara individu-individu ataupun antara
kumpulan-kumpulan
• Akses/peluang adalah berbeza antara strata-
strata yang berlainan
• Pendemokrasian pendidikan - memberi
peluang yang sama kepada semua untuk
memperkembang kebolehan dan bakat
KESAMAAN DAN KETIDAKSAMAAN
• Kesamaan-kesamaan peluang menganggap semua
individu tanpa mengira kelas, umur, ras dan gender
harus mempunyai hak yang sama
• Ketidaksamaan-pendidikan cenderung untuk
meneruskan ketidaksamaan yang sedia ada, malah
memperluasnya.
• Ketidaksamaan adalah berkaitan dengan stratifikasi
sosial
REFLEKSI
• Teliti situasi yang berlaku dalam kelas di mana
anda pernah belajar. Kenalpasti bagaimana
stratifikasi sosial mempengaruhi interaksi
pelajar dalam pembelajaran
• Sebagai guru bagaimana anda dapat
memainkan peranan secara berkesan dalam
mewujudkan kesaksamaan dan prinsip
pendemokrsian pendidikan
BENTUK INTERAKSI DALAM
PEMBELAJARAN
ORGANISASI
PENGAJARAN
BERKUMPULAN
JENIS & BENTUK
KUMPULAN
Mengikut kebolehan
Pelbagai kebolehan
Mengikut minat
BENTUK @
CORAK
INTERAKSI
Hubungan sehala
Hubungan dua hala
Dua hala antara
kumpulan
PENGURUSAN
FIZIKAL KELAS TERTAKLUK
JENIS DAN BENTUK KUMPULAN
1.Kumpulan mengikut kebolehan
•Terdiri daripada pelajar yang sama kebolehan.
•Dilabelkan sebagai kumpulan cerdas,
sederhana atau lemah.
•Memudahkan penguasaan sesuatu kemahiran
asas dalam mata pelajaran.
2. Kumpulan pelbagai kebolehan
• Terdiri daripada pelajar pelbagai kebolehan
dalam satu kelompok.
• Tidak dilabelkan sebagai kumpulan cerdas,
sederhana dan lemah TETAPI dinamai
mengikut nama aktiviti, tugasan atau
sebagainya.
• Dibentuk berasaskan tugasan yang diberi.
• Kumpulan terdiri daripada murid yang cerdas,
sederhana dan lemah.
BENTUK ATAU CORAK INTERAKSI MURID DALAM
KUMPULAN
1. Interaksi satu hala.
•Melantik ketua bagi melicinkan aktiviti
berkumpulan.
KK-Ketua kumpulan
A-Ahli kumpulan
KK
A
A
A A
A
A
2. Interaksi dua hala.
• Interaksi dua hala antara ketua kumpulan
dengan ahli dan ahli dengan ahli kumpulan.
KK
A
A
A
A
A
A
3. Interaksi dua hala antara kumpulan.
• Beberapa kumpulan kecil yang dibentuk
dalam satu kumpulan besar.
• Interaksi dua hala iaitu interaksi antara ahli-
ahli dalam kumpulan kecil, dan interaksi
antara ahli-ahli satu kumpulan kecil dengan
ahli-ahli kumpulan kecil yang lain
BERINTERAKSI sesama kumpulan dengan
ketua kumpulan.
• Ketua Kumpulan akan berinteraksi dengan
ketua kumpulan kecil bagi menyampaikan
arahan.
K1 K2 K3
KK
A
A A
A A
A
AA
A
Aktiviti
• Kenapasti apakah bentuk interaksi yang paling
kerap diamalkan guru dalam kelas.
• Cadangkan bagaimana guru dan murid dalam
mewujudkan interaksi kondusif dalam proses
sosialisasi di bilik darjah
• ‘Symbolic violence’ adalah istilah yang
diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu (Alexander M. Sidorkin,
2007).
• Ianya merupakan ciri yang mempunyai
hubungkait dengan ‘habitus’ dan ‘modal
budaya’.
*Habitus: cara bagaimana budaya terkandung dalam diri seseorang individu.
*Modal budaya: sistem yang menanamkan nilai secara mendalam (pada individu) yang
menentukan sikap terhadap institusi pendidikan.
Apakah penganiayaan simbolik?
• Penganiayaan: perbuatan menganiayai,
penyeksaan, penindasan. Simbolik: berkaitan
dengan lambang (Kamus Dewan, Edisi Keempat, 2005)
• Penindasan terhadap kelas pekerja atau kelas
sosial lebih rendah oleh dominasi budaya (Amir
Hasan Dawi, 2006).
• Penindasan tidak mendatangkan kesan fizikal
tetapi menjejaskan peluang sosial.
Definisi…
• Kelas atau kumpulan lebih rendah terpaksa
berhadapan dengan penganiayaan simbolik
kerana mereka kekurangan modal budaya.
• Dalam bidang pendidikan, penganiayaan
secara simbolik berlaku apabila budaya kelas
sosial atas lebih sesuai dalam amalan
pendidikan di sekolah berbanding budaya kelas
sosial bawah.
Siapakah yang menjadi mangsa
penganiayaan simbolik?
• Guru terhadap murid…
• Mengajar sekumpulan murid yang berlainan
bidang dan mengandaikan semua murid tahu apa
yang diajarkan.
• Hakikatnya ada di kalangan mereka yang tidak
faham mata pelajaran yang diajarkan.
Contoh penganiayaan
simbolik dalam bidang
pendidikan…
Ada lagi…
• Membezakan murid yang cerdik dan lemah di dalam
kelas.
• Merendah-rendahkan keupayaan murid.
• Tidak mengajar bersungguh-sungguh.
• Terlalu berorientasi kepada akademik dan tidak
mengambilkira keinginan murid.
• Seseorang guru hanya mendera murid kerana
perlakuan yang salah, tidak memuji terhadap
penghasilan kerja yang cemerlang. Murid patuh
semata-mata, tetapi tidak bermotivasi mencapai
kejayaan (Awang Had Salleh, 1985).
PIERRE BOURDIEU
(1 Ogos 1930 -23 Januari 2002)
“Cultural capital: forms of knowledge; skill; education; any advantages a
person has which give them a higher status in society, including high
expectations. Parents provide children with cultural capital, the attitudes and
knowledge that makes the educational system a comfortable familiar place in
which they can succeed easily.”
In 'The Forms of Capital' (1986)
• Modal budaya merupakan sistem yang menanam
nilai-nilai secara mendalam (pada individu-individu)
yang menentukan sikap terhadap institusi pendidikan.
• Bourdieu menyatakan bahawa ibu bapa memindahkan
modal budaya kepada anak-anak mereka
sebagaimana juga mereka menyediakan keperluan
material. Nilai-nilai berkenaan menentukan tingkah
laku di sekolah dan menentukan tahap pencapaian
pendidikan
• Kunci kejayaan dalam pendidikan adalah disebarkan secara
berbeza mengikut latar belakang sosial
• Hanya murid daripada keluarga “berbudaya” atau daripada
keluarga yang mempunyai “citarasa” mempunyai akses kepada
kunci kejayaan
• Sistem pendidikan
mempunyai arbitari
budayanya sendiri yang
merupakan variasi
arbitari budaya kelas-
kelas dominan
• Murid-murid di sekolah
dinilai menurut kriteria
sejauh mana baiknya
mereka boleh menyerap
budaya dominan.
Zon
citarasa
Sah
Middle
-brow
Popular
• Pihak sekolah menerima dan mengamalkan modal
budaya kumpulan-kumpulan sosial dominan dan
meneruskannya seolah-olah ianya diagihkan secara
saksama kepada semua pelajar
• Autoriti guru adalah mewakili autoriti kelas dominan.
• Sekolah memainkan peranan dalam mengekalkan
ketidaksamaan dengan menghukum mereka yang
tidak menuruti atau tidak sesuai kepada piawaian
kelas menengah semasa ia menentukan kriteria
pencapaian yang memihak kepada murid yang
mempunyai modal budaya kelas menengah.
Budaya adalah modal. Modal budaya merupakan
sumber budaya yang ada pada seseorang
individu. Setiap individu mempunyai latar budaya
yang tersendiri yang diperolehi daripada
kumpulannya. Mereka yang berlatar belakang
kelas atas misalnya mempunyai budaya yang
berbeza berbanding kelas bawah.
Kanak-kanak yang dibesarkan dalam budaya
kelas dominan mempunyai kelebihan dalam
pendidikan. Mereka mempunyai modal budaya
untuk mencapai kehendak-kehendak pendidikan
masing-masing.

More Related Content

What's hot

Bab 1 sosiologi dan pembelajaran
Bab 1 sosiologi dan pembelajaranBab 1 sosiologi dan pembelajaran
Bab 1 sosiologi dan pembelajaran
Asyikin4996
 
Mobiliti sosial melalui pendidikan
Mobiliti sosial melalui pendidikanMobiliti sosial melalui pendidikan
Mobiliti sosial melalui pendidikan
Elizabeth beth
 
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan MasyarakatBab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat
nursyafiqahy
 
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHIzny Atikah
 
Pensampelan Dr. Kamarul
Pensampelan Dr. KamarulPensampelan Dr. Kamarul
Pensampelan Dr. Kamarul
wmkfirdaus
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guru
RENU PRIYA
 
teori pembelajaran sosial
teori pembelajaran sosialteori pembelajaran sosial
teori pembelajaran sosial
Firdaus Zailan
 
Teori kelas sosial
Teori kelas sosialTeori kelas sosial
Teori kelas sosialHalizawwh
 
PERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJAR
PERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJARPERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJAR
PERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJAR
FazHani Faz
 
Bab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi PengurusanBab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi PengurusanCkg Nizam
 
Maksud kurikulum
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulum
shahrul93
 
Model Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model AddieModel Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model Addie
ArifahAzlanShah2
 
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)JOLIN TAIMIN
 
Teori kemoralan sosial
Teori kemoralan sosialTeori kemoralan sosial
Teori kemoralan sosial
Elyana Aziz
 
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudayaKesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
sitiaishahmohamad
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
Aziyan Bakar
 
Kepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
mas preity
 
Budaya sekolah
Budaya sekolahBudaya sekolah
Budaya sekolah
Budaya sekolahBudaya sekolah
Budaya sekolah
annurinsyirah
 

What's hot (20)

Bab 1 sosiologi dan pembelajaran
Bab 1 sosiologi dan pembelajaranBab 1 sosiologi dan pembelajaran
Bab 1 sosiologi dan pembelajaran
 
Mobiliti sosial melalui pendidikan
Mobiliti sosial melalui pendidikanMobiliti sosial melalui pendidikan
Mobiliti sosial melalui pendidikan
 
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan MasyarakatBab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat
 
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
 
Pensampelan Dr. Kamarul
Pensampelan Dr. KamarulPensampelan Dr. Kamarul
Pensampelan Dr. Kamarul
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guru
 
teori pembelajaran sosial
teori pembelajaran sosialteori pembelajaran sosial
teori pembelajaran sosial
 
Teori erikson
Teori eriksonTeori erikson
Teori erikson
 
Teori kelas sosial
Teori kelas sosialTeori kelas sosial
Teori kelas sosial
 
PERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJAR
PERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJARPERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJAR
PERANAN DAN TINDAKAN GURU KAUNSELING DALAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN PELAJAR
 
Bab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi PengurusanBab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi Pengurusan
 
Maksud kurikulum
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulum
 
Model Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model AddieModel Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model Addie
 
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)
Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)
 
Teori kemoralan sosial
Teori kemoralan sosialTeori kemoralan sosial
Teori kemoralan sosial
 
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudayaKesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
 
Kepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
 
Budaya sekolah
Budaya sekolahBudaya sekolah
Budaya sekolah
 
Budaya sekolah
Budaya sekolahBudaya sekolah
Budaya sekolah
 

Similar to Bab2 konsep sosialisasi

yaaaaaaaaaaaaa
yaaaaaaaaaaaaayaaaaaaaaaaaaa
yaaaaaaaaaaaaa
hidayat890
 
K01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hms
K01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hmsK01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hms
K01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hms
JANGAN TENGOK
 
Bab 2 interaksi dan pembelajaran
Bab 2 interaksi dan pembelajaranBab 2 interaksi dan pembelajaran
Bab 2 interaksi dan pembelajaran
Asyikin4996
 
BAB 7 (SOSIALISASI).pptx
BAB 7 (SOSIALISASI).pptxBAB 7 (SOSIALISASI).pptx
BAB 7 (SOSIALISASI).pptx
waniewanie4
 
School and socialization
School and socializationSchool and socialization
School and socialization
marfyza
 
1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx
1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx
1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx
zalpidinzalfa
 
Presentasi Pendekatan Pendidikan Karakter
Presentasi Pendekatan Pendidikan KarakterPresentasi Pendekatan Pendidikan Karakter
Presentasi Pendekatan Pendidikan KarakterAnis Rahman
 
sosiologi.pptx
sosiologi.pptxsosiologi.pptx
sosiologi.pptx
Dihaqushobirin
 
lily ayanka'imocie
lily ayanka'imocielily ayanka'imocie
lily ayanka'imocielilyolanda
 
lilyaayanka'imocie
lilyaayanka'imocielilyaayanka'imocie
lilyaayanka'imocie
lilyolanda
 
Presentasi Sosiologi test 123456 (3).pptx
Presentasi Sosiologi test 123456 (3).pptxPresentasi Sosiologi test 123456 (3).pptx
Presentasi Sosiologi test 123456 (3).pptx
jadenwu535
 
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYAPENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
imam shofwan
 
Rangkuman materi admin progsus
Rangkuman materi admin progsusRangkuman materi admin progsus
Rangkuman materi admin progsus
fery_antini
 
Falsafah Pendidikan Barat
Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Barat
Falsafah Pendidikan Barat Caeser Rio
 
Tahap dan tugas perkembangan
Tahap dan tugas perkembanganTahap dan tugas perkembangan
Tahap dan tugas perkembanganameliaresti
 
07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf
07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf
07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf
deniapt
 
Makalah pendidikan berkarakter
Makalah pendidikan berkarakterMakalah pendidikan berkarakter
Makalah pendidikan berkarakter
Septian Muna Barakati
 
Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...
Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...
Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...
ppgsulastri91228
 
Modal asiment
Modal asimentModal asiment
Modal asiment
Ying Yin
 

Similar to Bab2 konsep sosialisasi (20)

yaaaaaaaaaaaaa
yaaaaaaaaaaaaayaaaaaaaaaaaaa
yaaaaaaaaaaaaa
 
K01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hms
K01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hmsK01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hms
K01947 20180426221408 k 2 interaksi dan pembelajaran hms
 
Bab 2 interaksi dan pembelajaran
Bab 2 interaksi dan pembelajaranBab 2 interaksi dan pembelajaran
Bab 2 interaksi dan pembelajaran
 
BAB 7 (SOSIALISASI).pptx
BAB 7 (SOSIALISASI).pptxBAB 7 (SOSIALISASI).pptx
BAB 7 (SOSIALISASI).pptx
 
School and socialization
School and socializationSchool and socialization
School and socialization
 
1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx
1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx
1.1.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.1.docx
 
Presentasi Pendekatan Pendidikan Karakter
Presentasi Pendekatan Pendidikan KarakterPresentasi Pendekatan Pendidikan Karakter
Presentasi Pendekatan Pendidikan Karakter
 
sosiologi.pptx
sosiologi.pptxsosiologi.pptx
sosiologi.pptx
 
Cicimel
CicimelCicimel
Cicimel
 
lily ayanka'imocie
lily ayanka'imocielily ayanka'imocie
lily ayanka'imocie
 
lilyaayanka'imocie
lilyaayanka'imocielilyaayanka'imocie
lilyaayanka'imocie
 
Presentasi Sosiologi test 123456 (3).pptx
Presentasi Sosiologi test 123456 (3).pptxPresentasi Sosiologi test 123456 (3).pptx
Presentasi Sosiologi test 123456 (3).pptx
 
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYAPENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
 
Rangkuman materi admin progsus
Rangkuman materi admin progsusRangkuman materi admin progsus
Rangkuman materi admin progsus
 
Falsafah Pendidikan Barat
Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Barat
Falsafah Pendidikan Barat
 
Tahap dan tugas perkembangan
Tahap dan tugas perkembanganTahap dan tugas perkembangan
Tahap dan tugas perkembangan
 
07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf
07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf
07_Aliran_Filsafat_Modern_dalam Pendidikan (1).pdf
 
Makalah pendidikan berkarakter
Makalah pendidikan berkarakterMakalah pendidikan berkarakter
Makalah pendidikan berkarakter
 
Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...
Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...
Topik 2 Filosofi Pendidikan - Koneksi Antar Materi - Pendidikan dan Nilai Sos...
 
Modal asiment
Modal asimentModal asiment
Modal asiment
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
zuraidanasri
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
zuraidanasri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
zuraidanasri
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (13)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
TitisNindiasariAnggr
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
adityanoor64
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
johan199969
 
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfAksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
DenysErlanders
 
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docxModul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
SuciHarianti3
 
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptxPRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
Hasbullah66
 
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi BencanaMateri Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
AyuniDwiLestari
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
vivi211570
 
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
walidumar
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
SriKuntjoro1
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
Kanaidi ken
 
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
sucibrooks86
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
juliafnita47
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
AdeSutisna19
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
 
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfAksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
 
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docxModul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
Modul Kimia Fase E Kelas X TH 24 - E10.6 Kimia Hijau.docx
 
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptxPRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
 
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi BencanaMateri Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
Materi Geografi Kelas 11 Mitigasi Bencana
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
 
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 

Bab2 konsep sosialisasi

 • 1. KONSEP SOSIALISASI Proses mempelajari peranan, status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial. Satu proses pembelajaran yang berterusan. Bermula dari pemindahan norma/nilai dalam keluarga/budaya Apa yang dipelajari ketika kanak-kanak akan menjadi pendirian atau konsep . Semakin dewasa manusia mempelajari lebih banyak hasil dari interaksi
 • 2. • Teori Sosialisasi memberi perhatian kepada: a) Perkembangan kognitif b) Pemerolehan moral c) Perkembangan kemahiran sosial
 • 4. JENIS SOSIALISASI 1. Sosialisasi Permulaan: Berlaku dalam keluarga dan memainkan peranan penting dalam perkembangan masa depan seseorang. Di peringkat ini kanak-kanak belajar dari orang dewasa/ ahli keluarga bagi membina konsep diri, personaliti, kemahiran motor, penakulan dan kemahiran bahasa
 • 5. 2. Sosialisasi Sekinder ( sosialisasi penyertaan) • Satu proses sosialisasi rangsangan di luar lengkungan premier (keluarga) • Proses bagaimana budaya dipindahkan kepada individu melalui agen sosialisasi seperti rakan sebaya, guru, media massa, bahan ditonton/ dibaca, sekolah, gender, kelas sosial dan ras. • Individu akan memilih peranan sendiri yang dirasakan sesuai untuk dirinya
 • 6. 3. Sosialisasi Semula (resosialisasi) • Proses seseorang menukar atau mengalihkan konsep diri dan cara hidup sedia ada • Boleh berlaku dalam situasi perubahan suasana, citarasa sama ada dalam masyarakat, sekolah, bilik darjah dll
 • 7. • Faktor yang melengkari sosialisasi a) Keluarga b) Agama c) Pendidikan d) Ekonomi e) Kerajaan/ suasana persekitaran politik
 • 8. REFLEKSI • ADAKAH SEKOLAH MENJADI AGEN SOSIALISASI YANG PALING BERPENGARUH DALAM SISTEM PENDIDIKAN YANG DIAMALKAN DI NEGARA KITA. • BERIKAN HUJAH ANDA DENGAN MEMBERIKAN CONTOH YANG ANDA SENDIRI PERNAH ALAMI
 • 9. PROSES SOSIALISASI 1. TAHAP PERSIAPAN ( preparatory stage ) 2. TAHAP MENIRU ( play stage ) 3. TAHAP SIAP BERTINDAK ( game stage ) 4. TAHAP PENERIMAAN NORMA KOLEKTIF ( generalized stage ) - George Herbert Mead, http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi -
 • 10. - Struktur Sosial Asas Masyarakat -
 • 12. KANAK-KANAK BELAJAR DARI APA YANG MEREKA ALAMI Jika kanak-kanak hidup dalam kritikan, mereka akan belajar mengutuk. Jika kanak-kanak hidup dalam permusuhan, mereka akan belajar bergaduh. Jika kanak-kanak hidup dalam keaiban, mereka akan sentiasa berasa bersalah. Jika kanak-kanak hidup dalam toleransi, mereka akan belajar menjadi penyabar. Jika kanak-kanak hidup dengan sanjungan, mereka akan belajar menghargai. Jika kanak-kanak hidup dengan saksama mereka akan belajar menjadi adil Jika kanak2 hidup dengan kesejahteraan, mereka akan hidup menjadi setia Jika kanak-kanak hidup dengan kebenaran, mereka akan belajar menghargai diri. Jika kanak-kanak hidup dengan persahabatan mereka akan belajar kasih sayang.
 • 13. • Amir Hasan Dawi, 2006, Penteorian Sosiologi & Pendidikan Edisi Ketiga, Quantum Books: Tg. Malim. • Mohd. Salleh Lebar, 1998, Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah & Pendidikan. • Kamus Dewan Edisi Baru, 1993, DBP: Kuala Lumpur. • http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi RUJUKAN
 • 14. INTERAKSI DALAM PROSES PEMBELAJARAN Menekankan bahawa interaksi sosial membentuk realiti Manusia memainkan peranan yang mereka telah pilih dan sesuai mengikut situasi
 • 15. • Meneliti makna yang dibentuk antara guru dan murid • Andaian yang digunakan – Aktiviti harian – Kebebasan – Makna – Interaksi – Rundingan – Pendekatan subjektif
 • 16. DAVID HARGREAVES : Interaksi Bilik Darjah • Melihat hubungan murid dengan guru • Melihat pengetahuan individu tentang: –kendiri –persepsi –peranan
 • 17. kendiri • Kendiri merupakan subjek dan objek • Aksi mengambil kira pandangan diri • Tindakan kerana makna yang ditentukan atas tafsiran aksi orang lain • Manusia memberi makna • Makna bergantung pada matlamat • Pemberian makna bukan hak persendirian
 • 18. Interaksi??? • Interaksi : setiap pihak mempunyai perbezaan intepretasi • Mengikut persepsi • Individu mempunyai Peranan • Peranan berdasarkan rundingan
 • 19. PERANAN GURU • Mentamadunkan murid • Pemantau • Fasilitator • Mendidik murid bagaimana belajar SUB PERANAN GURU; • Pengamal disiplin • Sebagai instruktor
 • 20. - INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN: PERANAN GURU Komunikasi berkesan Meyakinkan Berpandangan positif Praktikal dan munasabah Berpusatkan masyarakat Bekerja secara kreatif Progresif -Guru mesti mempunyai semua ciri di atas, penting bijak dalm berkomunikasi sama ada dengan pelajar mahupun masyarakt supaya interaksi berlangsung dengan baik dan dapat menyampaikan input yang berguna kepada mereka
 • 21. -Guru menyalurkan cita-cita dan memperkembangkan bakat para pelajar -Seorang guru harus berkelakuan, tabiat dan perangai yang sempurna dan baik -Perlu ada tujuan supaya para pelajar menghormati guru tersebut kerana menganggap beliau sebagai seorang yang baik dan boleh dijadikan model @ ikutan
 • 22. GURU sebagai Model • Definisi model: Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, model ialah seseorang atau sesuatu yang dapat dijadikan contoh atau tauladan (untuk ditiru atau diteladani). Seseorang guru perlu menjadi model yang diteladani.
 • 23. Sifat-sifat guru yang melayakkan diri untuk menjadi model: Guru sebagai model Imej Pengetahuan yang luas Sifat kepimpinan Emosi yang stabil Pencorak peribadi murid Pengembang atau ejen sosial
 • 24. i) Imej dapat diperlihatkan melalui: Kesihatan badan Peribadi Cara berpakaian Tindak balas / respons yang positif ii) Pengetahuan yang luas: Mempunyai pengetahuan tentang hal ehwal semasa Memiliki banyak kebolehan dan menghasilkan sesuatu pengajaran Bersikap kreatif dan mempunyai imaginasi yang tinggi iii) Sifat kepimpinan Sebagai fasilitator (pemudah cara)
 • 25. iv) Emosi yang stabil Penting dalam menghadapi segala karenah murid Tahu menyelesaikan setiap masalah murid v) Pencorak peribadi murid Membentuk sikap, nilai, dan akhlak manusia Bermula dari mendidik kanak-kanak mentah menjadi manusia yang berjaya vi) Pengembang / ejen sosial Terlibat dengan aktiviti sukan dan hari perayaan Mewujudkan hubungan mesra antara guru dengan pelajar, guru dengan guru, dan guru dengan masyarakat
 • 26. Renungan: Sekiranya seseorang guru itu mempunyai kemahiran dalam perhubungan awam serta beretika, pelajar akan mencontohi dan menghormatinya
 • 27. David Hargreaves: Interaksi dalam bilik darjah • Mencadangkan 3 alternatif jenis konsep diri yang perlu ada pada guru. 1. Guru penjinak singa 2. Guru penghibur 3. Guru romantik • Konsep ini adalah untuk membantu penganalisisan terhadap konsep kendiri guru dalam bilik darjah.
 • 28. Guru penjinak singa Guru penghibur Guru romantik • Murid-muridnya nakal • Murid-muridnya tidak berminat belajar •Murid-muridnya perlu dipaksa menerima apa yang baik bagi mereka. •Disiplin adalah ketat dan ujian kerap dilakukan. • Muridnya kurang minat belajar. •Guru perlu menggunakan alat bantuan mengajar. •Bertindak sebagai pemantau. •Hubungan guru dengan murid adalah rapat • Muridnya minat belajar. • Murid berfikiran positif • Guru adalah sebagai fasilitator. • Hubungan antara guru dan murid berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. Perbezaan
 • 29. AKTIVITI • Kenal pasti ciri-ciri pelajar secara khusus yang memerlukan guru memberi layanan yang berbeza • Bincangkan gaya kepimpinan yang relevan bagi setiap konsep guru yang dikemukakan oleh Hargreaves
 • 30. Renungan: Sekiranya seseorang guru itu mempunyai kemahiran BERINTERAKSI serta beretika, pelajar akan mencontohi dan menghormatinya
 • 31. STRATIFIKASI SOSIAL • stratifikasi sosial - susun lapis hirarki struktur masyarakat yang menunjukkan perbezaan antara individu-individu ataupun antara kumpulan-kumpulan • Akses/peluang adalah berbeza antara strata- strata yang berlainan
 • 32. • Pendemokrasian pendidikan - memberi peluang yang sama kepada semua untuk memperkembang kebolehan dan bakat
 • 33. KESAMAAN DAN KETIDAKSAMAAN • Kesamaan-kesamaan peluang menganggap semua individu tanpa mengira kelas, umur, ras dan gender harus mempunyai hak yang sama • Ketidaksamaan-pendidikan cenderung untuk meneruskan ketidaksamaan yang sedia ada, malah memperluasnya. • Ketidaksamaan adalah berkaitan dengan stratifikasi sosial
 • 34. REFLEKSI • Teliti situasi yang berlaku dalam kelas di mana anda pernah belajar. Kenalpasti bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi interaksi pelajar dalam pembelajaran • Sebagai guru bagaimana anda dapat memainkan peranan secara berkesan dalam mewujudkan kesaksamaan dan prinsip pendemokrsian pendidikan
 • 36. ORGANISASI PENGAJARAN BERKUMPULAN JENIS & BENTUK KUMPULAN Mengikut kebolehan Pelbagai kebolehan Mengikut minat BENTUK @ CORAK INTERAKSI Hubungan sehala Hubungan dua hala Dua hala antara kumpulan PENGURUSAN FIZIKAL KELAS TERTAKLUK
 • 37. JENIS DAN BENTUK KUMPULAN 1.Kumpulan mengikut kebolehan •Terdiri daripada pelajar yang sama kebolehan. •Dilabelkan sebagai kumpulan cerdas, sederhana atau lemah. •Memudahkan penguasaan sesuatu kemahiran asas dalam mata pelajaran.
 • 38. 2. Kumpulan pelbagai kebolehan • Terdiri daripada pelajar pelbagai kebolehan dalam satu kelompok. • Tidak dilabelkan sebagai kumpulan cerdas, sederhana dan lemah TETAPI dinamai mengikut nama aktiviti, tugasan atau sebagainya. • Dibentuk berasaskan tugasan yang diberi. • Kumpulan terdiri daripada murid yang cerdas, sederhana dan lemah.
 • 39. BENTUK ATAU CORAK INTERAKSI MURID DALAM KUMPULAN 1. Interaksi satu hala. •Melantik ketua bagi melicinkan aktiviti berkumpulan. KK-Ketua kumpulan A-Ahli kumpulan KK A A A A A A
 • 40. 2. Interaksi dua hala. • Interaksi dua hala antara ketua kumpulan dengan ahli dan ahli dengan ahli kumpulan. KK A A A A A A
 • 41. 3. Interaksi dua hala antara kumpulan. • Beberapa kumpulan kecil yang dibentuk dalam satu kumpulan besar. • Interaksi dua hala iaitu interaksi antara ahli- ahli dalam kumpulan kecil, dan interaksi antara ahli-ahli satu kumpulan kecil dengan ahli-ahli kumpulan kecil yang lain BERINTERAKSI sesama kumpulan dengan ketua kumpulan. • Ketua Kumpulan akan berinteraksi dengan ketua kumpulan kecil bagi menyampaikan arahan.
 • 42. K1 K2 K3 KK A A A A A A AA A
 • 43. Aktiviti • Kenapasti apakah bentuk interaksi yang paling kerap diamalkan guru dalam kelas. • Cadangkan bagaimana guru dan murid dalam mewujudkan interaksi kondusif dalam proses sosialisasi di bilik darjah
 • 44. • ‘Symbolic violence’ adalah istilah yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu (Alexander M. Sidorkin, 2007). • Ianya merupakan ciri yang mempunyai hubungkait dengan ‘habitus’ dan ‘modal budaya’. *Habitus: cara bagaimana budaya terkandung dalam diri seseorang individu. *Modal budaya: sistem yang menanamkan nilai secara mendalam (pada individu) yang menentukan sikap terhadap institusi pendidikan. Apakah penganiayaan simbolik?
 • 45. • Penganiayaan: perbuatan menganiayai, penyeksaan, penindasan. Simbolik: berkaitan dengan lambang (Kamus Dewan, Edisi Keempat, 2005) • Penindasan terhadap kelas pekerja atau kelas sosial lebih rendah oleh dominasi budaya (Amir Hasan Dawi, 2006). • Penindasan tidak mendatangkan kesan fizikal tetapi menjejaskan peluang sosial. Definisi…
 • 46. • Kelas atau kumpulan lebih rendah terpaksa berhadapan dengan penganiayaan simbolik kerana mereka kekurangan modal budaya. • Dalam bidang pendidikan, penganiayaan secara simbolik berlaku apabila budaya kelas sosial atas lebih sesuai dalam amalan pendidikan di sekolah berbanding budaya kelas sosial bawah. Siapakah yang menjadi mangsa penganiayaan simbolik?
 • 47. • Guru terhadap murid… • Mengajar sekumpulan murid yang berlainan bidang dan mengandaikan semua murid tahu apa yang diajarkan. • Hakikatnya ada di kalangan mereka yang tidak faham mata pelajaran yang diajarkan. Contoh penganiayaan simbolik dalam bidang pendidikan…
 • 48. Ada lagi… • Membezakan murid yang cerdik dan lemah di dalam kelas. • Merendah-rendahkan keupayaan murid. • Tidak mengajar bersungguh-sungguh. • Terlalu berorientasi kepada akademik dan tidak mengambilkira keinginan murid. • Seseorang guru hanya mendera murid kerana perlakuan yang salah, tidak memuji terhadap penghasilan kerja yang cemerlang. Murid patuh semata-mata, tetapi tidak bermotivasi mencapai kejayaan (Awang Had Salleh, 1985).
 • 49.
 • 50. PIERRE BOURDIEU (1 Ogos 1930 -23 Januari 2002) “Cultural capital: forms of knowledge; skill; education; any advantages a person has which give them a higher status in society, including high expectations. Parents provide children with cultural capital, the attitudes and knowledge that makes the educational system a comfortable familiar place in which they can succeed easily.” In 'The Forms of Capital' (1986)
 • 51. • Modal budaya merupakan sistem yang menanam nilai-nilai secara mendalam (pada individu-individu) yang menentukan sikap terhadap institusi pendidikan. • Bourdieu menyatakan bahawa ibu bapa memindahkan modal budaya kepada anak-anak mereka sebagaimana juga mereka menyediakan keperluan material. Nilai-nilai berkenaan menentukan tingkah laku di sekolah dan menentukan tahap pencapaian pendidikan • Kunci kejayaan dalam pendidikan adalah disebarkan secara berbeza mengikut latar belakang sosial • Hanya murid daripada keluarga “berbudaya” atau daripada keluarga yang mempunyai “citarasa” mempunyai akses kepada kunci kejayaan
 • 52. • Sistem pendidikan mempunyai arbitari budayanya sendiri yang merupakan variasi arbitari budaya kelas- kelas dominan • Murid-murid di sekolah dinilai menurut kriteria sejauh mana baiknya mereka boleh menyerap budaya dominan. Zon citarasa Sah Middle -brow Popular
 • 53. • Pihak sekolah menerima dan mengamalkan modal budaya kumpulan-kumpulan sosial dominan dan meneruskannya seolah-olah ianya diagihkan secara saksama kepada semua pelajar • Autoriti guru adalah mewakili autoriti kelas dominan. • Sekolah memainkan peranan dalam mengekalkan ketidaksamaan dengan menghukum mereka yang tidak menuruti atau tidak sesuai kepada piawaian kelas menengah semasa ia menentukan kriteria pencapaian yang memihak kepada murid yang mempunyai modal budaya kelas menengah.
 • 54. Budaya adalah modal. Modal budaya merupakan sumber budaya yang ada pada seseorang individu. Setiap individu mempunyai latar budaya yang tersendiri yang diperolehi daripada kumpulannya. Mereka yang berlatar belakang kelas atas misalnya mempunyai budaya yang berbeza berbanding kelas bawah. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam budaya kelas dominan mempunyai kelebihan dalam pendidikan. Mereka mempunyai modal budaya untuk mencapai kehendak-kehendak pendidikan masing-masing.