SlideShare a Scribd company logo
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
K7 STRATEGI MENGURUS
BILIK PEMBELAJARAN
STRATEGI
MENGURUS BILIK
PEMBELAJARAN
1. UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH
2. INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH
3. IKLIM PEMBELAJARAN POSITIF
KONSEP BILIK DARJAH
Lima hingga enam pelajar duduk di bawah sebatang pokok besar
dan mendengar ajaran seorang guru sudah dianggap satu bilik darjah.
Surau atau pondok tempat mengaji juga dianggap sebagai satu bilik
darjah.
Sebuah bilik darjah di bawah jagaan seorang guru dianggap bilik
darjah.
Padang sekolah yang digunakan juga dinggap bilik darjah.
Padang sekolah yang digunakan oleh pelajar untuk pelajaran
pendidikan jasmani juga dianggap bilik darjah.
Pada dasarnya, sebuah bilik darjah secara fizikalnya dilengkapi
dengan kerusi, meja palajar, meja guru, papan hitam, alat bantu
mengajar dan dua puluh hingga tiga puluh pelajar dalam
satu-satu kelas.
DAHULU
SEKARANG
JENIS BILIK DARJAH
Bilik Darjah Mata
Pelajaran Khas (KBSM)
Bilik Darjah Terbuka
Bilik Darjah Tradisi
Bilik Darjah KBSR
Dan KBSM
PENYUSUNAN BILIK
DARJAH
Penyusunan bilik darjah amat penting dalam situasi
pembelajaran pelajar, keadaan in dapat menggalakkan atau
menghalang sesuatu pembelajaran.
Sharifah Alwiah Alsagof (1986:44),
persekitaran fizikal bilik darjah yang baik akan dapat
meningkatkan kuasa serta sumber pengajaran guru.
Kementerian Pendidikan Malaysia (1981:16),
Kemasnya organisasi benda-benda fizikal di dalam bilik
darjah seperti kerusi, meja, almari dan lain-lain tidak
menjamin yang pembelajaran boleh berlaku melainkan jika
guru menguruskan murid-murid selaras dengan matlamat yang
dituju.
PENYUSUNAN BILIK
DARJAH
Atan Long (1986:109) menyatakan bahawa,
pengurusan bilik darjah hendaklah berdasarkan fungsi dan
matlamat yang hendak dicapai melalui penggunaan bilik
darjah. Dalam hal ini, penyusunan bilik darjah dapat
melibatkan beberapa tujuan supaya tercapai objektif yang
hendak ditentukan. Antara yang ditekankan seperti masa,
tenaga, alat pengajaran yang dapat digunakan dengan baik,
kemudahan digunakan secara berkesan dan susunan
menggalakkan untuk pembelajaran.
PENYUSUNAN BILIK
DARJAH
Kedudukan pelajar tidak boleh diubah suai bagi
menggelakkan berlakunya kekeliruan sewaktu belajar.
Meja guru biasanya terletak dibahagian hadapan kelas,
Guru harus berada di sekitar meja pelajar bagi
pembantu dalam proses pembelajaran.
Tempat Duduk Pelajar
Meja guru
PENYUSUNAN BILIK
DARJAH
Sharifah Alwiah Alsagoff ( 1986:45) tiada satu cara penyusunan
kerusi meja pelajar yang terbaik, ia bergantung kepada umur dan
keperluan pelajar. Antara bentuk susunan kerusi dan meja dalam
sesebuah bilik darjah seperti:
Kedudukannya tidak menyebabkan ada pelajar yang
membelakangkan papan hitam, ini kerana penerangan guru secara
kelas akan menyebabkan pelajar terpaksa berpusing dan akan
menyebabkan merasa terganggu.
Penyusunannya perlu berkait rapat dengan strategi dan pendekatan
pengajaran pembelajaran (KPM 1989:9),ini kerana dalam KBSR
pengajaran secara berkumpulan dan individu lebih diutamakan.
Namun demikian, pengajaran cara kelas masih juga boleh
dijalankan mengikut situasi tetentu.
Kedudukan kerusi meja KBSR dan KBSM perlu melibatkan
beberapa ruang pembelajaran. Keadaan ini termasuk ruang bacaan
dan sebaginya.
Kerusi Dan Meja Pelajar
PENYUSUNAN BILIK
DARJAH
PENGURUSAN BILIK
DARJAH
Jere Brophy dalam rencananya yang bertajuk Educating Teachers
About Managing Classroom and student dalam International
Journal of Research and studies (1998) telah menghuraikannya
seperti berikut:
Classroom management refers to actions taken to create and
maintain a leaving environmental condusive to attainment of the
goals of instruction, (arranging the physical environment of the
classroom, establishing rules and procedures, maintaining
attention to lessons and engagement in academic activities.
PENGENALAN BILIK
DARJAH
PENGURUSAN BILIK
DARJAH
Rutin Bilik Darjah
• Pengurusan bilik darjah yang baik akan mewujudkan bilik
darjah yang efektif dan berkesan.
Tujuan Rutin Bilik Darjah
• Menjimatkan masa dan tenaga
• Menimbulkan rasa tanggungjawab, perasaan seronok dan
bekerjasama di kalangan pelajar.
PENGURUSAN BILIK
DARJAH
Dalam menjalankan rutin di bilik darjah, terdapat beberapa perkara
yang perlu diambil perhatian oleh guru iaitu;
• Membuat pemeriksaan tentang keadaan fizikal bilik darjah.
• Rutin bilik darjah perlu dilakukan pada waktu yang telah
ditetapkan.
• Semua bahan pelajaran yang diperlukan dalam bilik darjah mesti
disediakan, disusun dengan betul dan mudah didapati.
• Guru boleh mendapatkan bantuan daripada pelajarnya.
• Memilih rutin yang paling sesuai.
• Merancang sesuatu rutin itu dengan sempurna dan bersistem.
KEGIATAN RUTIN BILIK
DARJAH
PENGURUSAN BILIK
DARJAH
FAEDAH RUTIN BILIK
DARJAH
Perlaksanaan rutin didalam bilik darjah mendatangkan beberapa
faedah iaitu:
• Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan
teratur.
• Pengurusan rutin yang teratur akan menjimatkan masa guru dan
pelajar.
• Rutin akan menyemai nilai-nilai murni di kalangan pelajar.
• Pengurusan rutin bilik darjah yang sempurna dan cekap akan
menimbulkan rasa selamat kepada pelajar.
• Pelajar dapat kemahiran kepimpinan serta dapat mengamalkan
prinsip demokrasi khasnya sewaktu membuat pemilihan untuk
mendapatkan ketua.
• Peraturan yang sedia ada dalam bilik darjah dapat membantu
mengawal disiplin didalam bilik darjah.
PENGURUSAN BILIK
DARJAH
MENYIMPAN REKOD
Penyimpanan Rekod
• Satu cara merekod, mengelas dan mentafsirkan data
seseorang pelajar. Segala maklumat yang diperoleh
membolehkan guru membuat penilaian terhadap objektif
pengajarannya sama ada berjaya atau gagal.
Syarat-syarat Rekod
• Rekod mesti digunakan
• Rekod mesti boleh diperoleh dengan mudah
• Rekod mesti lengkap
• Rekod mesti menyatakan perkara yang benar
PENGURUSAN BILIK
DARJAH
KLASIFIKASI SUMBER
PEMBELAJARAN
Dikelaskan kepada empat jenis iaitu :
• Sumber asas
• Sumber bukan elektronik
• Sumber elektronik
• Sumber yang bercorak pengalaman
Kriteria Memilih Sumber
• Tujuan
• Kesesuaian
• Kemudahan Memperoleh
• Kepentingan Sumber Pembelajaran
Alat bantu mengajar mempunyai lima tujuan utama iaitu :
1. Memberi rangsangan
2. Menjelaskan penerangan
3. Menjimatkan masa
4. Mempelbagaikan kegiatan
5. Menyeronokkan pelajar.
PENGURUSAN BILIK
DARJAH
FAEDAH RUTIN BILIK
DARJAH
KONSEP
Satu proses saling bertindak yang berlaku di antara
sekurang-kurangnya dua pihak.
Istilah dua pihak bermaksud sama ada ia merupakan
orang perseorangan ataupun sekumpulan manusia.
Tempat proses pengajaran dan pembelajaran
berlaku.
Konsep Interaksi
Konsep Bilik Darjah
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Interaksi sehala atau tradisional
Interaksi dua hala antara guru dan
murid
Interaksi dua hala antara murid dan
murid
Interaksi pelbagai hala antara guru
dengan murid dan murid dengan murid
Interaksi berkomputer
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Interaksi sehala atau
interaksi tradisional
Interaksi bilik darjah menjadi sehala kerana
guru yang mengawal segala aktiviti P&P
yang berlaku di dalam kelas.
Ciri-ciri:
Corak interaksi bilik darjah ditentukan
oleh guru kelas
Tiada interaksi yang berlaku antara
murid dengan murid
Murid tidak terlibat dalam P&P secara
aktif
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Interaksi dua hala antara
guru dan murid
Guru menggunakan pendekatan yang
berlainan seperti perbincangan @ kaedah
induktif. Interaksi yang berlaku di dalam
bilik darjah bertukar menjadi interaksi dua
hala.
Ciri-ciri:
Aktiviti bercorak aktif
Perhubungan guru dan pelajar menjadi
semakin rapat
Menggalakkan pelajar untuk melibatkan
diri dalam proses P&P dengan menyoal
dan meminta pendapat.
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Guru Pelajar
Interaksi sehala
Guru Pelajar
Interksi dua hala
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Interaksi dua hala antara
murid dengan murid
Guru menggunakan pendekatan kumpulan,
kertas kerja, kaedah bermain, lakonan,
sumbangsara sebagai aktiviti dalam P&P.
Ciri-ciri:
Aktiviti pembelajaran aktif dan dinamik.
Perhubungan antara murid dengan murid
dapat dieratkan.
Interaksi antara guru dan murid dihadkan
mengikut arahan guru sahaja.
Pembelajaran koperatif dan koloboratif
menjadi tumpuan guru.
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Murid
Interaksi dua hala antara murid
dengan murid
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Interaksi pelbagai hala
antara guru dengan murid
dan murid dengan murid
Guru menggunakan kaedah dan teknik
pengajaran seperti simulasi, main peranan,
pendekatan kumpulan, perbincangan,
ujikaji dan kaedah penyelesaian masalah.
Ciri-ciri:
Komunikasi berkesan berlaku
Penyertaan aktif murid dalam P&P
Suasana yang kondusif untuk
mengendalikan P&P
JENIS INTERAKSI
BERCORAK LISAN
Corak interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid
dan murid dengan murid
Guru
Murid
Murid
Murid
Murid
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH
Faktor yang mempengaruhi pembentukan interaksi dlm kelas :
Susunan bilik darjah
Kedudukan meja dan kerusi
Tiga jenis susunan meja dan kerusi
Susunan Tradisi
Susunan Horse Shoe
Susunan Madular
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH
GURU
Susunan Tradisi
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH
GURU
Susunan Horse Shoe
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH
GURU
Susunan Madular
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH
Susunan bilik darjah yang
tidak sesuai
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARAH
Keadaan emosi bilik darjah
Suara guru yang jelas
Sikap guru yang positif
Kawalan yang sempurna dan menggunakan
gaya kepimpinan yang sesuai
Gaya Autokratik – Interaksi sehala (tidak sesuai)
Gaya Demokratik – Interaksi dua hala (paling sesuai)
Gaya Laissez Faire – Kebebasan penuh diberikan
kepada pelajar (tidak sesuai)
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH
Penggunaan kaedah kumpulan
Memperbanyakkan pengajaran berbentuk
amali daripada berbentuk teori
Guna kaedah pengajaran yang boleh
menghidupkan suasana pembelajaran
Pelajar berfikir, merancang, melaksana dan
menilai kerja dengan semangat gotong-royong
Semua pelajar boleh terlibat dan bergerak balas
cecara cergas
Perbincangan, soal jawab, sosiodrama,
permainan dll.
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARJAH
Soal jawab
PEMBENTUKAN INTERAKSI
DALAM BILIK DARAH
Guna alat bantu mengajar berteknologi
Lakukan kegiatan pemulihan bagi
pelajar yang bermasalah
Sikap guru yang baik
Slaid, pita video, rakaman dll
Mudahkan proses P&P
Diminati oleh pelajar
Sesi bimbingan – guru sebagai kaunselor
Beri pelajar kebebasan untuk membuat
keputusan dan peluang bekerja sendiri
Suasana bilik darjah yang kondusif penting bagi
mewujudkan proses P & P yang berkesan.
Terbahagi kepada 3 :-
Suasana Fizikal
Suasana Sosial
Suasana Emosi.
SUSUNAN FIZIKAL BILIK
DARJAH
Melibatkan unsur fizikal bilik darjah.
Menggalak atau menghalang P&P.
Guru berperanan menentukan suasana fizikal.
Perancangan dan penyusunan ini melibatkan :-
Mengorganisasi
Merancang
Penggunaan ABM, APD, kerusi, meja, papan
tulis dan sebagainya.
SUASANA SOSIAL BILIK
DARJAH
Guru mengkaji melalui pemerhatian biasa dan teknik
sosiometri.
Sosiometri
Teknik untuk mencari dan menunjukkan
perhubungan individu dengan pelajar
Ujian Sosiometri Moreno
Kegunaan
Bagi menentukan seseorang pelajar itu ahli
sesuatu kumpulan atau penerimaan pada
kumpulan lain.
Kelemahan
Perhubungan yang dinyatakan pelajar
adalah hubungan yang dianggap pelajar itu
sendiri.
Perhubungan yang mungkin tidak dibalas
Hubungan sehala
SUASANA EMOSI BILIK
DARJAH
Lebih penting daripada suasana fizikal dan sosial
Gabungan daripada berbagai-bagai perkara
Suara
Kawalan
Kemesraan
Kelucuan
Stail
Penggunaan pujian
Kepimpinan dan
kaedah mengajar
Sikap & ekspektasi
dilik darjah
SUASANA EMOSI BILIK
DARJAH
Suara
Jelas, terang, semula jadi, tidak tegang dan bercorak
perbualan.
Mewujudkan suasana tenang.
Galak wujud interaksi pelajar semasa P & P
Ciri suara yang menimbulkan kesan emosi
Kelicinan pertuturan
Gaya
Nada
SUASANA EMOSI BILIK
DARJAH
Mengurangkan suasana emosi yang tegang.
Mempereratkan hubungan yang sedia ada.
Memudahkan pembelajaran.
Memulihkan suasana muram
Kelucuan
Penggunaan pujian
Pujian yang biasa adalah pujian lisan.
Cara memberi pujian
Memuji secara perseorangan atau kumpulan.
Memuji kerja, sikap,jawapan dan sebagainya
Memuji di khalayak ramai- bergantung
pada situasi.
SUASANA EMOSI BILIK
DARJAH
Teknik yang biasa ialah jenis positif & negatif.
Kawalan positif & formal:-
Pemberian Markah.
Menggalakkan persaingan.
Kawalan positif Tidak formal:-
Melonggarkan Peraturan
Menggunakan pengajaran ekstrinsik.
Kawalan
Kawalan negatif Denda
Tidak memberi ganjaran
Sindiran
Hukuman
Bangkangan.
SUASANA EMOSI BILIK
DARJAH
Kepimpinan dan
kaedah mengajar
Suasana P&P yang demokratik menggalakkan pelajar
bekerjasama.
Akan lebih mementingkan tugasan, menunjukkan inisiatif &
bertoleransi.
Guru mempengaruhi pelajar secara tidak langsung :-
Terima perasaan pelajar tanpa menakutkannya.
Memuji pelajar.
Galak mereka guna & terima iden pelajar lain
Guru mempengaruhi pelajar secara langsung:-
Semalu marah
Memberi arahan
Terlalu kritikal.
SUASANA EMOSI BILIK
DARJAH
KESIMPULAN
Secara kesimpulannya, strategi pengurusan
bilik darjah adalah berkait rapat dengan tiga
aspek penting seperti unsur fizikal, interaksi dan
iklim bilik darjah. Selain itu juga, peranan daripada
guru adalah penting bagi memastikan proses
pengajaran dan pembelajaran berjalan
seiring dengan matlamat dan isi
pembelajaran yang ingin
disampaikan.
KOMUNIKASI BERKESAN
DALAM BILIK DARJAH
Konsep Komunikasi
• Dalam konteks hubungan sesama manusia,
komunikasi bermaksud mencari persamaan
maklumat dan pengalaman antara individu yang
sedang berinteraksi dapat dikongsi bersama -
(Abdullah Hassan & Ainon Mohd, 1999)
• Komunikasi ialah penghantaran, penerimaan atau
pertukaran maklumat – (Sillars,1999)
• Komunikasi merupakan proses penyampaian
maklumat daripada satu pihak (penyampai) kepada
satu pihak lain (penerima) – (Hamilton Gregory,
1997)
Konsep Komunikasi
• Dalam konteks p&p - merupakan proses
penyampaian dan penerimaan ilmu
pengetahuan daripada guru kepada murid
Model Komunikasi
• Model Shannon dan Weaver yang menekankan perihal
komunikasi elektronik
• Model ini merujuk kepada enam komponen dalam komunikasi
iaitu sumber, saluran, isyarat, penerima, sasaran dan
gangguan – proses komunikasi interpersonal
• Abdullah Hassan & Ainon Mohd (1997) telah menyenaraikan
dua jenis model komunikasi iaitu Model Humanistik dan
Model Pragmatik
• Model Humanistik (model lembut) – lima unsur efektif dalam
komunikasi interpersonal iaitu; sikap keterbukaan, empati,
mendokong, positif dan saksama
Peringkat-Peringkat Dalam
Komunuikasi
Terdapat 6 peringkat dalam komunikasi iaitu:
• Tujuan komunikasi dan kandungan komunikasi
• Tranformasi idea (encode) iaitu penyampai menyusun idea-
idea yang hendak disampaikan – lisan, gambar, pergerakan
tangan dll
• Penghantaran mesej samada melalui lisan atau tulisan
• Menerima mesej
• Memahami mesej
• Maklum balas – mesej difahami, mesej tidak difahami, mesej
berbeza daripada hasrat sebenar penyampai
Elemen-elemen Komunikasi Berkesan
Dalam P&P
Terdapat 7 elemen dalam komunikasi berkesan dalam p&p:
• Guru meminati subjek/bermotivasi
• Guru yang bermaklumat dan mempunyai pengetahuan terkini
• Berkemahiran berucap dalam menyampaikan idea. Ini ditentukan oleh
elemen-elemen seperti telah menguasai isi pelajaran; mampu
menyediakan alat bantu mengajar yang menarik dan berkesan; kontak
mata; bahasa badan; sentuhan; merumus isi pelajaran dalam bahasa yang
mudah; bersedia berbincang dengan murid
• Persediaan mengajar yang lengkap – Buku Persediaan Mengajar
• Memahami emosi pelajar
• Bahasa badan dalam pengajaran
• Nada suara dalam pengajaran – intonasi suara yang sesuai
Halangan-Halangan Komunikasi
Terdapat 14 halangan-halangan dalam komunikasi:
• Komunikasi sehala – penerima mesej tidak memberi apa-apa maklum
balas, ini disebabkan oleh murid takut atau merasakan guru mempunyai
autoriti
• Prasangka – membuat andaian negatif hasil daripada maklumat sekunder
yang kurang tepat
• Masalah Semantik – berlaku akibat perbezaan budaya, dialek, bahasa dan
cara hidup
• Pengalaman yang berbeza – latar belakang kehidupan yang berbeza
• Sikap individu - mementingkan diri, memandang rendah pada orang lain,
sombong, suka membantah, tidak bersedia untuk memahami
• Perbezaan status
Halangan-Halangan Komunikasi
• Masa yang tidak sesuai – melakukan banyak kerja dalam satu
masa
• Maklumat tidak mencukupi mengenai latar belakang pelajar –
nama, status ekonomi dan sosial pelajar
• Gangguan emosi – marah, benci, sedih
• Kewibawaan peribadi guru – boleh dipercayai, dihormati
• Penilaian yang terlalu awal terhadap mesej yang disampaikan
• Memilih maklumat tertentu sahaja
• Nepotisme/pilih kasih
• Kecacatan pada sistem pendengaran dan pertuturan
Komunikasi Berkesan Guru-Pelajar
• 95% proses komunikasi yang berlaku tidak berkesan
• Hanya 5% sahaja yang dapat menerima mesej
dengan betul dan bertindak seperti yang dikehendaki
• Definisi komunikasi berkesan dalam p&p – pelajar
memahami betul-betul apa yang disampaikan oleh
guru. Kefahaman ini diterjemah dalam bentuk
tindakan yang betul.
Ciri-Ciri Komunikasi Berkesan
• Keseronokan
• Pengaruh kepada sikap
• Perhubungan yang bertambah baik
• Mewujudkan tindakan yang dikehendaki
Faktor-faktor Mempengaruhi
Komunikasi Berkesan
• Mesej jelas, mudah
• Hubungan sosial antara dua pihak – keterbukaan,
kesamaan
• Kepercayaan dan kewibawaan
• Kaeah penyampaian mesej
• Kesinambungan
• Keupayaan mendengar
• Pemerhatian
• Keupayaan memahami mesej yang tersirat
Komunikasi Mesra Guru-Pelajar
• Komunikasi mesra – untuk meningkatkan
hubungan akrab antara guru – pelajar
Faktor-Faktor Mempengaruhi
Komunikasi Mesra Guru-Pelajar
• Saling mengetahui dan memahami – mendekati pelajar dengan perasaan
muhibah, mengingati nama pelajar, memahami latar belakang dan
masalah pelajar,berinteraksi secara tidak formal, memuji pelajar,
menghargai dll
• Mematuhi etika dalam komunikasi – mewujudkan rasa hormat antara satu
sama lain, tidak menimbulkan rasa marah, tegang, isu sensitif dengan
budaya, menghormati pandangan orang
• Berbudi bahasa dan bersopan santun – senyuman
• Pemilihan perkataan yang sesuai dengan khalayak pelajar
• Nada suara yang lembut dan harmoni
• Bersabar ketika berkomunikasi
Kewibawaan Guru Dalam Komunikasi
• Definisi kewibawaan – keistimewaan yang ada
pada guru yang boleh mempengaruhi orang
lain (pelajar) untuk berubah sikap, cara
berfikir, tingkahlaku, dan cara berkomunikasi
• Guru yang berwibawa ialah guru yang boleh
diterima oleh pelajar kerana keistimewaannya.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kewibawaan Guru Ketika Berkomunikais
• Kebolehpercayaan - konsisten dan mempunyai prinsip, telus, mempunyai
fakta terkini, mengaku kelemahan
• Berkepakaran – mempunyai pengetahuan luas dalam bidang yang diajar,
mempunyai pelbagai kaedah, teknik dan strategi pengajaran
• Dinamik – energetic, bertenaga, ceris, cergas, penerangan yang lancar,
yakin
• Ketakalan – tetap pendirian, konsisten dengan sikap.
• Jujur dan ikhlas
• Mementingkan para pelajar
• Peramah – mudaj senyum, suka memberikan pendapat, mudah berbicara
• Pengolahan mesej – menarik, meyakinkan
• Imej perucap-guru – imej diri yang positif

More Related Content

What's hot

Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
PBK0619MohamadAkmalB
 
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendahedu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
Noredatul Gabo
 
Pelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjahPelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjah
Ambra94
 
Kps 3014
Kps 3014Kps 3014
Kps 3014
Aisyah Sukor
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
cikgusuepkhas
 
unsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjahunsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjah
shockgadof
 
Persekitaran fizikal
Persekitaran fizikalPersekitaran fizikal
Persekitaran fizikal
Cikgu Nisa
 
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Toyi Yusri
 
Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)
Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)
Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)
Amira Farhanah
 
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranEdu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Lee Hua
 
Pengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul Azreen
Pengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul AzreenPengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul Azreen
Pengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul Azreen
NURUL AZREEN
 
Hubungan guru murid
Hubungan guru muridHubungan guru murid
Hubungan guru murid
Nur Aliaa Mohd Ahwan
 
pengurusan bilik darjah sekolah rendah
pengurusan bilik darjah sekolah rendahpengurusan bilik darjah sekolah rendah
pengurusan bilik darjah sekolah rendah
siaw ong
 
Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)
Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)
Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)
NurSyaqina
 
Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]
Mohd Ridzuan
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid
Nonie Mislan
 
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik DarjahEDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
Jessika Denis
 
Gaya pembelajaran seminar 1
Gaya pembelajaran seminar 1Gaya pembelajaran seminar 1
Gaya pembelajaran seminar 1
balqis umairah
 

What's hot (20)

Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
Toaz.info pengurusan-bilik-darjah-yang-kondusif-pr db1592fcfd86cdad5a38d37c04...
 
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendahedu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
edu pengurusan bilik darjah sekolah rendah
 
Pelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjahPelan pengurusan bilik darjah
Pelan pengurusan bilik darjah
 
Kps 3014
Kps 3014Kps 3014
Kps 3014
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
unsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjahunsur fizikal bilik darjah
unsur fizikal bilik darjah
 
Persekitaran fizikal
Persekitaran fizikalPersekitaran fizikal
Persekitaran fizikal
 
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
Konsep dan-jenis-jenis-bilik-darjah-130329105433-phpapp02
 
Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)
Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)
Nota penyelidikan tindakan 1 (bab 1 3,14,15)
 
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranEdu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
 
Pengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul Azreen
Pengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul AzreenPengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul Azreen
Pengurusan Grafik Pengurusan Bilik Darjah by Nurul Azreen
 
Hubungan guru murid
Hubungan guru muridHubungan guru murid
Hubungan guru murid
 
pengurusan bilik darjah sekolah rendah
pengurusan bilik darjah sekolah rendahpengurusan bilik darjah sekolah rendah
pengurusan bilik darjah sekolah rendah
 
Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)
Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)
Strategi mengurus bilik pembelajaran (Bab 8)
 
Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]Modul%203%203 e[1]
Modul%203%203 e[1]
 
Complete pengurusan pembelajaran
Complete pengurusan pembelajaranComplete pengurusan pembelajaran
Complete pengurusan pembelajaran
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid
 
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik DarjahEDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah
 
Bahan kreativiti
Bahan kreativitiBahan kreativiti
Bahan kreativiti
 
Gaya pembelajaran seminar 1
Gaya pembelajaran seminar 1Gaya pembelajaran seminar 1
Gaya pembelajaran seminar 1
 

Similar to Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx

Pengurusan bilik darjah (Bab 6)
Pengurusan bilik darjah (Bab 6)Pengurusan bilik darjah (Bab 6)
Pengurusan bilik darjah (Bab 6)
NurSyaqina
 
BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx
BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptxBAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx
BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx
NurulHudaHusin
 
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
nicklala909
 
Pengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik DarjahPengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik Darjah
AbbyHaryati
 
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahPeranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Kaizen Kohana
 
Perbentangan rph 2012
Perbentangan rph 2012Perbentangan rph 2012
Perbentangan rph 2012
Zurainah Lokman
 
PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptx
PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptxPELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptx
PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptx
izam_bakar
 
Pengurusan bilik-darjah 1
Pengurusan bilik-darjah 1Pengurusan bilik-darjah 1
Pengurusan bilik-darjah 1
shikinedin1
 
Peranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.doc
Peranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.docPeranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.doc
Peranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.doc
ABDULRASHIDBINALEXAN
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
Vivienna F. Lon
 
Cadangan bahan rujukan
Cadangan bahan rujukanCadangan bahan rujukan
Cadangan bahan rujukan
jea1079kamal
 
K01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdf
K01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdfK01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdf
K01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdf
TANSYNNSHENG
 
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaPembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
RoryJack
 
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasaKumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
pikaosman
 
present pengurusan pembelajran
present pengurusan pembelajranpresent pengurusan pembelajran
present pengurusan pembelajran
shockgadof
 

Similar to Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx (20)

Pengurusan bilik darjah (Bab 6)
Pengurusan bilik darjah (Bab 6)Pengurusan bilik darjah (Bab 6)
Pengurusan bilik darjah (Bab 6)
 
BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx
BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptxBAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx
BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx
 
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
 
Pengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik DarjahPengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Pembelajaran (KPS3014) - Topik 6 : Pengurusan Bilik Darjah
 
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahPeranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
 
Perbentangan rph 2012
Perbentangan rph 2012Perbentangan rph 2012
Perbentangan rph 2012
 
Bilik darjah
Bilik darjahBilik darjah
Bilik darjah
 
PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptx
PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptxPELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptx
PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG IDEAL-SLIDE.pptx
 
Pengurusan bilik-darjah 1
Pengurusan bilik-darjah 1Pengurusan bilik-darjah 1
Pengurusan bilik-darjah 1
 
Peranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.doc
Peranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.docPeranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.doc
Peranan_Guru_dalam_pengurusan_bilik_darj.doc
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
Cadangan bahan rujukan
Cadangan bahan rujukanCadangan bahan rujukan
Cadangan bahan rujukan
 
Modul 3 3 b (1)
Modul 3 3 b (1)Modul 3 3 b (1)
Modul 3 3 b (1)
 
Modul 3 3 b (1)
Modul 3 3 b (1)Modul 3 3 b (1)
Modul 3 3 b (1)
 
K01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdf
K01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdfK01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdf
K01947_20201012113738_Topik 6_Pengurusan Bilik Darjah.pdf
 
Gaya pembelajaran
Gaya pembelajaran Gaya pembelajaran
Gaya pembelajaran
 
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaPembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
 
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasaKumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
 
30132013KPS
30132013KPS30132013KPS
30132013KPS
 
present pengurusan pembelajran
present pengurusan pembelajranpresent pengurusan pembelajran
present pengurusan pembelajran
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
zuraidanasri
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
zuraidanasri
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (13)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
 

Recently uploaded

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
NURULNISABINTIRAMLIK
 
Pengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Pengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANPengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Pengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
WanAzwadi
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
SkTunkuLaksamana2
 
KSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxM
KSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxMKSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxM
KSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxM
NORALIAABINTINORDINM
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
Azuraini Abdullah
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
WahyuWidyati
 
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
HASTINABINTIABDULLAH
 
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
KarpagavalliJaganath
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
g47205823
 
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
NursKitchen
 
BAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptx
BAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptxBAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptx
BAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptx
ssuserb79a24
 

Recently uploaded (11)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
 
Pengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Pengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANPengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Pengajian am sem 1 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
 
KSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxM
KSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxMKSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxM
KSSM Sejarah Tingkatan 3 bab 5 (2).pptxM
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
 
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
 
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
 
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
 
BAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptx
BAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptxBAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptx
BAHASA MELAYU PENGGUNAAN KATA TUGAS.pptx
 

Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx

 • 3. STRATEGI MENGURUS BILIK PEMBELAJARAN 1. UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH 2. INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH 3. IKLIM PEMBELAJARAN POSITIF
 • 4. KONSEP BILIK DARJAH Lima hingga enam pelajar duduk di bawah sebatang pokok besar dan mendengar ajaran seorang guru sudah dianggap satu bilik darjah. Surau atau pondok tempat mengaji juga dianggap sebagai satu bilik darjah. Sebuah bilik darjah di bawah jagaan seorang guru dianggap bilik darjah. Padang sekolah yang digunakan juga dinggap bilik darjah. Padang sekolah yang digunakan oleh pelajar untuk pelajaran pendidikan jasmani juga dianggap bilik darjah. Pada dasarnya, sebuah bilik darjah secara fizikalnya dilengkapi dengan kerusi, meja palajar, meja guru, papan hitam, alat bantu mengajar dan dua puluh hingga tiga puluh pelajar dalam satu-satu kelas. DAHULU SEKARANG
 • 5. JENIS BILIK DARJAH Bilik Darjah Mata Pelajaran Khas (KBSM) Bilik Darjah Terbuka Bilik Darjah Tradisi Bilik Darjah KBSR Dan KBSM
 • 6. PENYUSUNAN BILIK DARJAH Penyusunan bilik darjah amat penting dalam situasi pembelajaran pelajar, keadaan in dapat menggalakkan atau menghalang sesuatu pembelajaran. Sharifah Alwiah Alsagof (1986:44), persekitaran fizikal bilik darjah yang baik akan dapat meningkatkan kuasa serta sumber pengajaran guru. Kementerian Pendidikan Malaysia (1981:16), Kemasnya organisasi benda-benda fizikal di dalam bilik darjah seperti kerusi, meja, almari dan lain-lain tidak menjamin yang pembelajaran boleh berlaku melainkan jika guru menguruskan murid-murid selaras dengan matlamat yang dituju.
 • 7. PENYUSUNAN BILIK DARJAH Atan Long (1986:109) menyatakan bahawa, pengurusan bilik darjah hendaklah berdasarkan fungsi dan matlamat yang hendak dicapai melalui penggunaan bilik darjah. Dalam hal ini, penyusunan bilik darjah dapat melibatkan beberapa tujuan supaya tercapai objektif yang hendak ditentukan. Antara yang ditekankan seperti masa, tenaga, alat pengajaran yang dapat digunakan dengan baik, kemudahan digunakan secara berkesan dan susunan menggalakkan untuk pembelajaran.
 • 8. PENYUSUNAN BILIK DARJAH Kedudukan pelajar tidak boleh diubah suai bagi menggelakkan berlakunya kekeliruan sewaktu belajar. Meja guru biasanya terletak dibahagian hadapan kelas, Guru harus berada di sekitar meja pelajar bagi pembantu dalam proses pembelajaran. Tempat Duduk Pelajar Meja guru
 • 9. PENYUSUNAN BILIK DARJAH Sharifah Alwiah Alsagoff ( 1986:45) tiada satu cara penyusunan kerusi meja pelajar yang terbaik, ia bergantung kepada umur dan keperluan pelajar. Antara bentuk susunan kerusi dan meja dalam sesebuah bilik darjah seperti: Kedudukannya tidak menyebabkan ada pelajar yang membelakangkan papan hitam, ini kerana penerangan guru secara kelas akan menyebabkan pelajar terpaksa berpusing dan akan menyebabkan merasa terganggu. Penyusunannya perlu berkait rapat dengan strategi dan pendekatan pengajaran pembelajaran (KPM 1989:9),ini kerana dalam KBSR pengajaran secara berkumpulan dan individu lebih diutamakan. Namun demikian, pengajaran cara kelas masih juga boleh dijalankan mengikut situasi tetentu. Kedudukan kerusi meja KBSR dan KBSM perlu melibatkan beberapa ruang pembelajaran. Keadaan ini termasuk ruang bacaan dan sebaginya. Kerusi Dan Meja Pelajar
 • 11. PENGURUSAN BILIK DARJAH Jere Brophy dalam rencananya yang bertajuk Educating Teachers About Managing Classroom and student dalam International Journal of Research and studies (1998) telah menghuraikannya seperti berikut: Classroom management refers to actions taken to create and maintain a leaving environmental condusive to attainment of the goals of instruction, (arranging the physical environment of the classroom, establishing rules and procedures, maintaining attention to lessons and engagement in academic activities. PENGENALAN BILIK DARJAH
 • 12. PENGURUSAN BILIK DARJAH Rutin Bilik Darjah • Pengurusan bilik darjah yang baik akan mewujudkan bilik darjah yang efektif dan berkesan. Tujuan Rutin Bilik Darjah • Menjimatkan masa dan tenaga • Menimbulkan rasa tanggungjawab, perasaan seronok dan bekerjasama di kalangan pelajar.
 • 13. PENGURUSAN BILIK DARJAH Dalam menjalankan rutin di bilik darjah, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh guru iaitu; • Membuat pemeriksaan tentang keadaan fizikal bilik darjah. • Rutin bilik darjah perlu dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. • Semua bahan pelajaran yang diperlukan dalam bilik darjah mesti disediakan, disusun dengan betul dan mudah didapati. • Guru boleh mendapatkan bantuan daripada pelajarnya. • Memilih rutin yang paling sesuai. • Merancang sesuatu rutin itu dengan sempurna dan bersistem. KEGIATAN RUTIN BILIK DARJAH
 • 14. PENGURUSAN BILIK DARJAH FAEDAH RUTIN BILIK DARJAH Perlaksanaan rutin didalam bilik darjah mendatangkan beberapa faedah iaitu: • Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur. • Pengurusan rutin yang teratur akan menjimatkan masa guru dan pelajar. • Rutin akan menyemai nilai-nilai murni di kalangan pelajar. • Pengurusan rutin bilik darjah yang sempurna dan cekap akan menimbulkan rasa selamat kepada pelajar. • Pelajar dapat kemahiran kepimpinan serta dapat mengamalkan prinsip demokrasi khasnya sewaktu membuat pemilihan untuk mendapatkan ketua. • Peraturan yang sedia ada dalam bilik darjah dapat membantu mengawal disiplin didalam bilik darjah.
 • 15. PENGURUSAN BILIK DARJAH MENYIMPAN REKOD Penyimpanan Rekod • Satu cara merekod, mengelas dan mentafsirkan data seseorang pelajar. Segala maklumat yang diperoleh membolehkan guru membuat penilaian terhadap objektif pengajarannya sama ada berjaya atau gagal. Syarat-syarat Rekod • Rekod mesti digunakan • Rekod mesti boleh diperoleh dengan mudah • Rekod mesti lengkap • Rekod mesti menyatakan perkara yang benar
 • 16. PENGURUSAN BILIK DARJAH KLASIFIKASI SUMBER PEMBELAJARAN Dikelaskan kepada empat jenis iaitu : • Sumber asas • Sumber bukan elektronik • Sumber elektronik • Sumber yang bercorak pengalaman Kriteria Memilih Sumber • Tujuan • Kesesuaian • Kemudahan Memperoleh • Kepentingan Sumber Pembelajaran
 • 17. Alat bantu mengajar mempunyai lima tujuan utama iaitu : 1. Memberi rangsangan 2. Menjelaskan penerangan 3. Menjimatkan masa 4. Mempelbagaikan kegiatan 5. Menyeronokkan pelajar. PENGURUSAN BILIK DARJAH FAEDAH RUTIN BILIK DARJAH
 • 18. KONSEP Satu proses saling bertindak yang berlaku di antara sekurang-kurangnya dua pihak. Istilah dua pihak bermaksud sama ada ia merupakan orang perseorangan ataupun sekumpulan manusia. Tempat proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Konsep Interaksi Konsep Bilik Darjah
 • 19. JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN Interaksi sehala atau tradisional Interaksi dua hala antara guru dan murid Interaksi dua hala antara murid dan murid Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid Interaksi berkomputer
 • 20. JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN Interaksi sehala atau interaksi tradisional Interaksi bilik darjah menjadi sehala kerana guru yang mengawal segala aktiviti P&P yang berlaku di dalam kelas. Ciri-ciri: Corak interaksi bilik darjah ditentukan oleh guru kelas Tiada interaksi yang berlaku antara murid dengan murid Murid tidak terlibat dalam P&P secara aktif
 • 21. JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN Interaksi dua hala antara guru dan murid Guru menggunakan pendekatan yang berlainan seperti perbincangan @ kaedah induktif. Interaksi yang berlaku di dalam bilik darjah bertukar menjadi interaksi dua hala. Ciri-ciri: Aktiviti bercorak aktif Perhubungan guru dan pelajar menjadi semakin rapat Menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam proses P&P dengan menyoal dan meminta pendapat.
 • 22. JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN Guru Pelajar Interaksi sehala Guru Pelajar Interksi dua hala
 • 24. JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN Interaksi dua hala antara murid dengan murid Guru menggunakan pendekatan kumpulan, kertas kerja, kaedah bermain, lakonan, sumbangsara sebagai aktiviti dalam P&P. Ciri-ciri: Aktiviti pembelajaran aktif dan dinamik. Perhubungan antara murid dengan murid dapat dieratkan. Interaksi antara guru dan murid dihadkan mengikut arahan guru sahaja. Pembelajaran koperatif dan koloboratif menjadi tumpuan guru.
 • 26. JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid Guru menggunakan kaedah dan teknik pengajaran seperti simulasi, main peranan, pendekatan kumpulan, perbincangan, ujikaji dan kaedah penyelesaian masalah. Ciri-ciri: Komunikasi berkesan berlaku Penyertaan aktif murid dalam P&P Suasana yang kondusif untuk mengendalikan P&P
 • 27. JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN Corak interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid Guru Murid Murid Murid Murid
 • 28. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH Faktor yang mempengaruhi pembentukan interaksi dlm kelas : Susunan bilik darjah Kedudukan meja dan kerusi Tiga jenis susunan meja dan kerusi Susunan Tradisi Susunan Horse Shoe Susunan Madular
 • 29. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH GURU Susunan Tradisi
 • 30. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH GURU Susunan Horse Shoe
 • 31. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH GURU Susunan Madular
 • 32. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH Susunan bilik darjah yang tidak sesuai
 • 33. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARAH Keadaan emosi bilik darjah Suara guru yang jelas Sikap guru yang positif Kawalan yang sempurna dan menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai Gaya Autokratik – Interaksi sehala (tidak sesuai) Gaya Demokratik – Interaksi dua hala (paling sesuai) Gaya Laissez Faire – Kebebasan penuh diberikan kepada pelajar (tidak sesuai)
 • 34. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH Penggunaan kaedah kumpulan Memperbanyakkan pengajaran berbentuk amali daripada berbentuk teori Guna kaedah pengajaran yang boleh menghidupkan suasana pembelajaran Pelajar berfikir, merancang, melaksana dan menilai kerja dengan semangat gotong-royong Semua pelajar boleh terlibat dan bergerak balas cecara cergas Perbincangan, soal jawab, sosiodrama, permainan dll.
 • 36. PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARAH Guna alat bantu mengajar berteknologi Lakukan kegiatan pemulihan bagi pelajar yang bermasalah Sikap guru yang baik Slaid, pita video, rakaman dll Mudahkan proses P&P Diminati oleh pelajar Sesi bimbingan – guru sebagai kaunselor Beri pelajar kebebasan untuk membuat keputusan dan peluang bekerja sendiri
 • 37. Suasana bilik darjah yang kondusif penting bagi mewujudkan proses P & P yang berkesan. Terbahagi kepada 3 :- Suasana Fizikal Suasana Sosial Suasana Emosi.
 • 38. SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH Melibatkan unsur fizikal bilik darjah. Menggalak atau menghalang P&P. Guru berperanan menentukan suasana fizikal. Perancangan dan penyusunan ini melibatkan :- Mengorganisasi Merancang Penggunaan ABM, APD, kerusi, meja, papan tulis dan sebagainya.
 • 39. SUASANA SOSIAL BILIK DARJAH Guru mengkaji melalui pemerhatian biasa dan teknik sosiometri. Sosiometri Teknik untuk mencari dan menunjukkan perhubungan individu dengan pelajar Ujian Sosiometri Moreno Kegunaan Bagi menentukan seseorang pelajar itu ahli sesuatu kumpulan atau penerimaan pada kumpulan lain. Kelemahan Perhubungan yang dinyatakan pelajar adalah hubungan yang dianggap pelajar itu sendiri. Perhubungan yang mungkin tidak dibalas Hubungan sehala
 • 40. SUASANA EMOSI BILIK DARJAH Lebih penting daripada suasana fizikal dan sosial Gabungan daripada berbagai-bagai perkara Suara Kawalan Kemesraan Kelucuan Stail Penggunaan pujian Kepimpinan dan kaedah mengajar Sikap & ekspektasi dilik darjah
 • 41. SUASANA EMOSI BILIK DARJAH Suara Jelas, terang, semula jadi, tidak tegang dan bercorak perbualan. Mewujudkan suasana tenang. Galak wujud interaksi pelajar semasa P & P Ciri suara yang menimbulkan kesan emosi Kelicinan pertuturan Gaya Nada
 • 42. SUASANA EMOSI BILIK DARJAH Mengurangkan suasana emosi yang tegang. Mempereratkan hubungan yang sedia ada. Memudahkan pembelajaran. Memulihkan suasana muram Kelucuan Penggunaan pujian Pujian yang biasa adalah pujian lisan. Cara memberi pujian Memuji secara perseorangan atau kumpulan. Memuji kerja, sikap,jawapan dan sebagainya Memuji di khalayak ramai- bergantung pada situasi.
 • 43. SUASANA EMOSI BILIK DARJAH Teknik yang biasa ialah jenis positif & negatif. Kawalan positif & formal:- Pemberian Markah. Menggalakkan persaingan. Kawalan positif Tidak formal:- Melonggarkan Peraturan Menggunakan pengajaran ekstrinsik. Kawalan Kawalan negatif Denda Tidak memberi ganjaran Sindiran Hukuman Bangkangan.
 • 44. SUASANA EMOSI BILIK DARJAH Kepimpinan dan kaedah mengajar Suasana P&P yang demokratik menggalakkan pelajar bekerjasama. Akan lebih mementingkan tugasan, menunjukkan inisiatif & bertoleransi. Guru mempengaruhi pelajar secara tidak langsung :- Terima perasaan pelajar tanpa menakutkannya. Memuji pelajar. Galak mereka guna & terima iden pelajar lain Guru mempengaruhi pelajar secara langsung:- Semalu marah Memberi arahan Terlalu kritikal.
 • 46. KESIMPULAN Secara kesimpulannya, strategi pengurusan bilik darjah adalah berkait rapat dengan tiga aspek penting seperti unsur fizikal, interaksi dan iklim bilik darjah. Selain itu juga, peranan daripada guru adalah penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan seiring dengan matlamat dan isi pembelajaran yang ingin disampaikan.
 • 48. Konsep Komunikasi • Dalam konteks hubungan sesama manusia, komunikasi bermaksud mencari persamaan maklumat dan pengalaman antara individu yang sedang berinteraksi dapat dikongsi bersama - (Abdullah Hassan & Ainon Mohd, 1999) • Komunikasi ialah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat – (Sillars,1999) • Komunikasi merupakan proses penyampaian maklumat daripada satu pihak (penyampai) kepada satu pihak lain (penerima) – (Hamilton Gregory, 1997)
 • 49. Konsep Komunikasi • Dalam konteks p&p - merupakan proses penyampaian dan penerimaan ilmu pengetahuan daripada guru kepada murid
 • 50. Model Komunikasi • Model Shannon dan Weaver yang menekankan perihal komunikasi elektronik • Model ini merujuk kepada enam komponen dalam komunikasi iaitu sumber, saluran, isyarat, penerima, sasaran dan gangguan – proses komunikasi interpersonal • Abdullah Hassan & Ainon Mohd (1997) telah menyenaraikan dua jenis model komunikasi iaitu Model Humanistik dan Model Pragmatik • Model Humanistik (model lembut) – lima unsur efektif dalam komunikasi interpersonal iaitu; sikap keterbukaan, empati, mendokong, positif dan saksama
 • 51. Peringkat-Peringkat Dalam Komunuikasi Terdapat 6 peringkat dalam komunikasi iaitu: • Tujuan komunikasi dan kandungan komunikasi • Tranformasi idea (encode) iaitu penyampai menyusun idea- idea yang hendak disampaikan – lisan, gambar, pergerakan tangan dll • Penghantaran mesej samada melalui lisan atau tulisan • Menerima mesej • Memahami mesej • Maklum balas – mesej difahami, mesej tidak difahami, mesej berbeza daripada hasrat sebenar penyampai
 • 52. Elemen-elemen Komunikasi Berkesan Dalam P&P Terdapat 7 elemen dalam komunikasi berkesan dalam p&p: • Guru meminati subjek/bermotivasi • Guru yang bermaklumat dan mempunyai pengetahuan terkini • Berkemahiran berucap dalam menyampaikan idea. Ini ditentukan oleh elemen-elemen seperti telah menguasai isi pelajaran; mampu menyediakan alat bantu mengajar yang menarik dan berkesan; kontak mata; bahasa badan; sentuhan; merumus isi pelajaran dalam bahasa yang mudah; bersedia berbincang dengan murid • Persediaan mengajar yang lengkap – Buku Persediaan Mengajar • Memahami emosi pelajar • Bahasa badan dalam pengajaran • Nada suara dalam pengajaran – intonasi suara yang sesuai
 • 53. Halangan-Halangan Komunikasi Terdapat 14 halangan-halangan dalam komunikasi: • Komunikasi sehala – penerima mesej tidak memberi apa-apa maklum balas, ini disebabkan oleh murid takut atau merasakan guru mempunyai autoriti • Prasangka – membuat andaian negatif hasil daripada maklumat sekunder yang kurang tepat • Masalah Semantik – berlaku akibat perbezaan budaya, dialek, bahasa dan cara hidup • Pengalaman yang berbeza – latar belakang kehidupan yang berbeza • Sikap individu - mementingkan diri, memandang rendah pada orang lain, sombong, suka membantah, tidak bersedia untuk memahami • Perbezaan status
 • 54. Halangan-Halangan Komunikasi • Masa yang tidak sesuai – melakukan banyak kerja dalam satu masa • Maklumat tidak mencukupi mengenai latar belakang pelajar – nama, status ekonomi dan sosial pelajar • Gangguan emosi – marah, benci, sedih • Kewibawaan peribadi guru – boleh dipercayai, dihormati • Penilaian yang terlalu awal terhadap mesej yang disampaikan • Memilih maklumat tertentu sahaja • Nepotisme/pilih kasih • Kecacatan pada sistem pendengaran dan pertuturan
 • 55. Komunikasi Berkesan Guru-Pelajar • 95% proses komunikasi yang berlaku tidak berkesan • Hanya 5% sahaja yang dapat menerima mesej dengan betul dan bertindak seperti yang dikehendaki • Definisi komunikasi berkesan dalam p&p – pelajar memahami betul-betul apa yang disampaikan oleh guru. Kefahaman ini diterjemah dalam bentuk tindakan yang betul.
 • 56. Ciri-Ciri Komunikasi Berkesan • Keseronokan • Pengaruh kepada sikap • Perhubungan yang bertambah baik • Mewujudkan tindakan yang dikehendaki
 • 57. Faktor-faktor Mempengaruhi Komunikasi Berkesan • Mesej jelas, mudah • Hubungan sosial antara dua pihak – keterbukaan, kesamaan • Kepercayaan dan kewibawaan • Kaeah penyampaian mesej • Kesinambungan • Keupayaan mendengar • Pemerhatian • Keupayaan memahami mesej yang tersirat
 • 58. Komunikasi Mesra Guru-Pelajar • Komunikasi mesra – untuk meningkatkan hubungan akrab antara guru – pelajar
 • 59. Faktor-Faktor Mempengaruhi Komunikasi Mesra Guru-Pelajar • Saling mengetahui dan memahami – mendekati pelajar dengan perasaan muhibah, mengingati nama pelajar, memahami latar belakang dan masalah pelajar,berinteraksi secara tidak formal, memuji pelajar, menghargai dll • Mematuhi etika dalam komunikasi – mewujudkan rasa hormat antara satu sama lain, tidak menimbulkan rasa marah, tegang, isu sensitif dengan budaya, menghormati pandangan orang • Berbudi bahasa dan bersopan santun – senyuman • Pemilihan perkataan yang sesuai dengan khalayak pelajar • Nada suara yang lembut dan harmoni • Bersabar ketika berkomunikasi
 • 60. Kewibawaan Guru Dalam Komunikasi • Definisi kewibawaan – keistimewaan yang ada pada guru yang boleh mempengaruhi orang lain (pelajar) untuk berubah sikap, cara berfikir, tingkahlaku, dan cara berkomunikasi • Guru yang berwibawa ialah guru yang boleh diterima oleh pelajar kerana keistimewaannya.
 • 61. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewibawaan Guru Ketika Berkomunikais • Kebolehpercayaan - konsisten dan mempunyai prinsip, telus, mempunyai fakta terkini, mengaku kelemahan • Berkepakaran – mempunyai pengetahuan luas dalam bidang yang diajar, mempunyai pelbagai kaedah, teknik dan strategi pengajaran • Dinamik – energetic, bertenaga, ceris, cergas, penerangan yang lancar, yakin • Ketakalan – tetap pendirian, konsisten dengan sikap. • Jujur dan ikhlas • Mementingkan para pelajar • Peramah – mudaj senyum, suka memberikan pendapat, mudah berbicara • Pengolahan mesej – menarik, meyakinkan • Imej perucap-guru – imej diri yang positif