SlideShare a Scribd company logo
PENGURUSAN DAN
PEMBELAJARAN
(KPS 3014)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
• MEMBERI KESEDARAN TENTANG KEPENTINGAN
PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN
• MEMAHAMI KONSEP MENGURUS PEMBELAJARAN
• PERSPEKTIF MULTIDISIPLIN PENGURUSAN
PEMBELAJARAN
• KAJIAN PENGURUSAN PEMBELAJARAN PELAJAR
PENGENALAN
• Mengapakah pengurusan dan pembelajaran itu
penting dalam bidang/profesion anda?
• Apakah maksud konsep mengurus pembelajaran
yang biasa dipakai dalam bidang anda?
• Implikasi terhadap pelajar, guru, sekolah, masyarakat
dan negara
• Faktor mempengaruhi
• Langkah mengatasi
• Cabaran, kekangan dan halangan
Mengapakah pengurusan dan pembelajaran itu
penting dalam bidang/profesion anda?
• Pengurusan menambah pengetahuan
• Pengurusan meningkatkan mutu amalan kerja
guru
• Pengurusan yang cekap menambahkan
produktiviti
• Mendapatkan keredaan Allah
MAKNA PENGURUSAN
• Pengurusan boleh didefinisikan sebagai:
aktiviti yang teratur (sistematis) bagi mencari jawapan kepada beberapa
soalan khusus yang dikemukakan tentang sesuatu masalah yang
hakikatnya (atau tabiinya) sudah dikenalpasti
(Ahmad Mahdzan, 2004)
• Pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola, memimpin dan
mengawal daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-
sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan (Stoner,1984).
• Pengurusan merupakan satu proses mendapatkan kerjasama kakitangan
secara berkesan untuk mencapai matlamat (Robbins,1984).
• Pengurusan mencakupi bagaimana sumber-sumber seperti kewangan,
manusia dan alat-alat digembleng dan digunakan untuk mencapai
matlamat organisasi (Shukur,1988).
Apakah kaedah pengurusan yang biasa dipakai
dalam bidang anda?
• Pendekatan dan Kaedah Pengurusan:
i. Berpusatkan Pelajar
ii. Berpusatkan Bahan
iii. Berpusatkan Guru
iv. Berpusat Pelajar, Bahan dan Guru
• Pendekatan dan Kaedah Khusus
i. Pengurusan Bahan Pembelajaran
ii. Pengurusan Tempat
iii. Pengurusan Masa
iv. Pengurusan Siapa Yang Mengajar
• Konsep Guru dan Profesional
Guru yang profesional haruslah mampu menguasai dan
mengurus 7 jenis pengetahuan berikut :
 Pelajar
 Pedagogi
 Kurikulum
 Konten-pedagogi
 Kandungan mata pelajaran
 Konteks pendidikan di Malaysia
 Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
(Pedagogical Content Knowledge – Shulman, L.S. )
Pengurusan Pembelajaran Dari
Pelbagai Aspek
• Tradisional
• Moden
• Barat
• Islam
• Cina
• India
• Pembelajaran Sepanjang Hayat
Pengurusan Sekolah
Menurut Sharpe (1989), sekolah merupakan
organisasi yang unik dan tidak terdapat pada
mana-mana organisasi di dunia.
Keunikan ini memerlukan pengurus yang
berpengetahuan dan berkemahiran yang tidak
dipunyai oleh pengurus organisasi lain.
Tiga ciri yang menjadikan organisasi sekolah
kini paling sukar ditadbir:
i) Sekolah dan sistemnya adalah organisasi manusia.
Klien dan bahan mentahnya manusia, sumbernya
manusia dan matlamatnya berkait dengan manusia
ii) Kumpulan sasaran manusia- kanak-kanak dan remaja
yang kompleks dalam period perkembangan mental,
fizikal, emosi dan sosial.
iii) Matlamat utama sekolah berkait dengan pendidikan.
Pendidikan berkait dengan pembelajaran,
perkembangan dan pembangunan diri manusia.
iv) Manusia adalah modal insan atau aset utama
sesebuah negara.
Menurut Abd Rahim Abd Rashid (2001), pengurusan
organisasi sekolah perlu kreatif dan inovatif bagi
membentuk sesebuah sekolah organisasi yang dinamis-
pengetahuan baru, budaya saintifik, penyebaran
teknologi maklumat dan pembangunan potensi
manusia.
Namun,menurut Senge (2000), sekolah merupakan
institusi yang paling lambat berubah, masih konservatif
dan mengekalkan amalan tradisional yang tidak sesuai
dengan kehendak semasa.
Lantaran itu, pengurusan strategik di kalangan
pengurus di sekolah-sekolah amat penting bagi
wujudkan sekolah yang berkesan.
MATLAMAT PEMBELAJARAN
DIDIK
(educere)
LATIH
(educare)
Belajaruntukbelajar
Belajaruntukketerampilan
PENDIDIKAN
(education)
MASYARAKAT INDIVIDU
Warisan
Kebudayaan
Pengembangan
Potensi
Potensi
+
Sejahtera
+
Warisan
Pendidikan ialah…….
NEGARA
KELUARGA
keselamatanalam sekitar
Keamanan Kebebasan
ilmu
Sejahtera
iii. Pendidikan ialah sistem
“Pendidikan ialah satu sistem perkembangan
intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi.”
(Aristotle: 384 S.M. – 322
S.M.)
iv. Pendidikan ialah proses
“Pendidikan sebagai proses membentuk
kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan
dan perasaan terhadap alam sejagat dan
sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses
bagi mengatur dan menambah pengetahuan
yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih
selamat.” (John Dewey: 1933)
v. Pendidikan ialah penambahan ilmu
“Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu
untuk menghampirkan diri dengan
kesempurnaan fitrah dan memahami daya
usaha yang terdapat pada bakat dan watak
seseorang.” (Stuart Mill)
vi. Pendidikan ialah mendidik
“Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin
keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar,
latihan dan indoktrinasi.” (Ducasse)
2.2.3 Konsep & Pengertian
Pendidikan Dalam Islam
Tarbiah
(Mengasuh/
Memelihara/
membaiki)
Ta’dib
(Mendidik/
membentuk
adab & akhlak
Ta’lim
(Pengajaran)
MAKHLUK
Dalam Islam, tarbiah, ta’dib dan ta’lim
bergabung untuk melahirkan insan terdidik:
i. Berilmu
ii. Mempunyai kesedaran
iii.Menghayati
iv.Menginsafi
v. Beramal
“Hanya yang takut kepada Allah dari hamba-
hamba-Nya ialah ulama.” (Surah Fatir:28)
Dimensi
Interinksik
Dimensi
Instrumental
WARGANEGARA
YANG BAIK
KESAN
PENDIDIKAN:
M
A
L
A
Y
S
I
A
 Percaya & patuh
kepada Tuhan
 Berilmu
 Berketerampilan
 Berakhlak
 Bertanggungjawab
 Sejahtera diri
Berupaya memberi
sumbangan kepada
kesejahteraan &
kemakmuran
 keluarga
 masyarakat
 negara
Tahap Pengurusan Kurikulum
Bilik Darjah
TAHAP PERKARA
1. Perancangan
2. Implementasi
3. Penilaian
1. Analisis keperluan dan persiapan
dokumen kurikulum
2. Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik
darjah.
3. Penilaian bagi keperluan pembaikan
atau perubahan kurikulum
Theory Practice
Who will bridge the gap between theory and practice ?
TEACHERS !!
BUT HOW?????
KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT
BE SERIOUS ABOUT IT ACTIVELY INVOLVED
BE PROACTIVE
THINGS WILL CHANGE
FOR THE BETTERTeachers Might
Contribute And Influence
Policy Making !!!
Prinsip pengajaran
Merancang : pengajaran perlu dirancang
mengikut fasa dan turutan
Set induksi: aktiviti ringkas bagi menarik minat
dan perhatian
Penyampaian: Apakah langkah guru dan pelajar
(aktiviti) sesuai dengan masa, bahan, aras
pencapaian
Penutup: mengukuh isi, penilaian, merumus
• Kepelbagaian teknik:
-Memerlukan kreativiti guru.
-Mengekalkan tumpuan pelajar
-Unsur kepelbagaian
-(ambil kira faktor masa, jumlah murid,
bahan, kesukaran dll)
• Penglibatan pelajar:
-Bersifat dua hala, mesra, kondusif, aktif
-Semua terlibat/ tiada yang tersisih
-Interaksi lebih membina
-Ch. Menyoal, beri pandangan, pendapat, masalah,
melakun, berhujah,dll
• Ambil kira perbezaan Individu: Murid mempunyai
keupayaan, minat dan bakat berbeza. Perhatian perlu
diberi di atas kewujudan uinsur kepelbagaian
tersebut.
Langkah: beri perhatian, ulang-ulang isi, latih tubi,
darjah kesukaran kurikulum perlu diambil kira.
Guru perlu peka kepada reaksi pelajar seperti bising,
resah, murung, tiada reaksi, lesu dll keran ini
mencerminkan reaksi terhadap pengajaran guru
Guru perlu sentiasa muhasabah sepanjang proses
mengajar dengan kecerdikan akal budinya.
• Pengalaman sedia:
kaitkan p&p dengan pengalaman sedia pelajar
contoh: ulang pelajaran lepas, soal jawab pengalaman
lalu, ceritakan pengalaman,
kata kunci ini penting sebelum guru memulakan
pengajaran kerana murid sukar menerima pelajaran
“secara mengejut” dalam keadaan “vakum”
• Merangsang fikiran murid melalui soalan, “cabar
minda”, “ramalan”,”fikir bersama”
kata kunci: Jangan terus puas hati dengan jawapan
pertama pelajar. Berikan “provokasi”
• Gagne (1974) menyatakan pembelajaran
adalah:
Perubahan pemikiran
Perubahan kebolehan
Perubahan tingkah laku
- Berkaitan dengan minat, sikap dan nilai yang
dipegang dan diamalkan
- Pembelajaran memerlukan rangsangan supaya
meninggalkan kesan lebih bermakna
Prinsip Pembelajaran
• Latihan – murid dapat mengaplikasi apa
dipelajari dan dapat mengukuhkan pengetahuan
yang diterima dari guru
• Kondusif: suasa pembelajaran yang selesa dari
segi minda, fizikal, emosi, rohani
• Bermatlamat: pengajaran berfokus akan
memudahkan murid mengikuti secara teratur
dan sisitematik dari senang ke susah, maujud ke
abstrak dekat kepada jauh dll
• Penglibatan aktif: pelajar perlu dilibatkan dalam
proses p&p. supaya pengajaran lebih hidup, ceria
dan bermakna
• Persediaan awal: Persediaan guru dari segi
memahami kandungan, persediaan bahan, latar
belakang murid
• Mengkaji murid: analisis terhadap minat,
kecenderungan, bakat, keperluan
• Unsur dorongan: Suasana pengajaran berbentuk
dorongan dan meyakinkan murid. Elakkan
merendahkan keupayaan. Banyakkan pujian,
sokongan, penghargaan guru.
Faktor mempengaruhi kesediaan belajar
• Kematangan fizikal- berupaya dari segi kognitif,
afaktif dan kemahiran
• Mengekalkan perhatian – beri tumpuan pengajaran
guru, tumpuan mendengar, tumpuan minat
• Dorongan: penggerak untuk menimbul dan
mengekalkan minat
• Sosial dan persekitaran: ajar murid sedia menerima
orang lain, prihatin terhadap sekitar, tidak
egosentrik, sedia terima pendapat
• Pengalaman sedia: murid lebih sedia dan yakin
belajar sekiranya bahan pembelajaran berkaitan
dengan pengalaman mereka
Kajian-Kajian Untuk Mengkatkan Standard
Kualiti
• Apakah yang patut dikaji
- Kaedah pembelajaran semasa
- Teknik pengajaran yang sesuai dengan
keadaan semasa
- Isu-isu dan perubahan sistem
pembelajaran kini
- Buku teks
- Perbandingan sosiologi murid zaman kini
Refleksi
• Mengapa mengajar dikatakan sebagai satu
seni?
• Apakah matlamat pengajaran yang agak sukar
untuk dicapai:
menyampaikan maklumat?
menguasai kemahiran?
membentuk nilai dan sikap?
berfikir secara kritis dan kreatif?
menjadikan murid berdikari?

More Related Content

What's hot

Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Atifah Ruzana Abd Wahab
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotsky
Izzat Najmi
 
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranNoorezayu Mohd Said
 
Teori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisnurzaharuddin
 
Pembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatifPembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatif
Mokhzani Fadir
 
Budaya Sekolah : Kepimpinan sekolah
Budaya Sekolah : Kepimpinan sekolahBudaya Sekolah : Kepimpinan sekolah
Budaya Sekolah : Kepimpinan sekolahnoorqaseh_ramadhan
 
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjahBab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Asyikin4996
 
Teori tingkah laku
Teori tingkah laku Teori tingkah laku
Teori tingkah laku
zaidinajihah05
 
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRIPEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
Aiisy Afifah
 
Konstruktivisme
KonstruktivismeKonstruktivisme
Konstruktivisme
zabidah awang
 
Pelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar Hiperaktif
Awatif Atif
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
Fathmalyn Abdullah
 
My presentation
My presentationMy presentation
My presentation
Nur Hayati Ibrahim
 
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
Santa Barbara
 
Teknik bercerita
Teknik bercerita Teknik bercerita
Teknik bercerita
alin4box
 
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
NURLIDYAWATI JASMIN
 
Pengurusan bilik darjah
 Pengurusan bilik darjah Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
Shahrizzat Md Sukor
 
Teori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personalitiTeori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personalitifong kai hung
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
Opie Mohamad
 
Bab 4 Konsep asas falsafah pendidikan
Bab 4 Konsep asas falsafah pendidikanBab 4 Konsep asas falsafah pendidikan
Bab 4 Konsep asas falsafah pendidikanVince Here
 

What's hot (20)

Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotsky
 
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
 
Teori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behavioris
 
Pembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatifPembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatif
 
Budaya Sekolah : Kepimpinan sekolah
Budaya Sekolah : Kepimpinan sekolahBudaya Sekolah : Kepimpinan sekolah
Budaya Sekolah : Kepimpinan sekolah
 
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjahBab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjah
 
Teori tingkah laku
Teori tingkah laku Teori tingkah laku
Teori tingkah laku
 
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRIPEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
 
Konstruktivisme
KonstruktivismeKonstruktivisme
Konstruktivisme
 
Pelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar Hiperaktif
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
 
My presentation
My presentationMy presentation
My presentation
 
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
 
Teknik bercerita
Teknik bercerita Teknik bercerita
Teknik bercerita
 
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
 
Pengurusan bilik darjah
 Pengurusan bilik darjah Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
Teori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personalitiTeori perkembangan kendiri personaliti
Teori perkembangan kendiri personaliti
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
 
Bab 4 Konsep asas falsafah pendidikan
Bab 4 Konsep asas falsafah pendidikanBab 4 Konsep asas falsafah pendidikan
Bab 4 Konsep asas falsafah pendidikan
 

Similar to Bab3 pengurusan dan pembelajaran

K01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaran
K01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaranK01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaran
K01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaran
JANGAN TENGOK
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)
Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)
Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)
NurSyaqina
 
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajarBab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
Asyikin4996
 
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
EMMA SAFWANAH SAHIRIN
 
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdfPERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
SurachaiAirak3
 
Hakekat Supervisi Pendidikan
Hakekat Supervisi PendidikanHakekat Supervisi Pendidikan
Hakekat Supervisi Pendidikan
anggi_damanik
 
Adm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikan
Adm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikanAdm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikan
Adm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikan
ujangjm
 
Tugas Teknologi pendidikan
Tugas Teknologi pendidikanTugas Teknologi pendidikan
Tugas Teknologi pendidikanmili_jumetan
 
PPT ADMINS UMI SAHLAH
PPT ADMINS UMI SAHLAHPPT ADMINS UMI SAHLAH
PPT ADMINS UMI SAHLAH2012620165
 
Tenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptx
Tenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptxTenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptx
Tenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptx
SyafaahNurrochimmah
 
PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...
PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...
PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...
NUROHMANNUROHMAN2
 
Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptx
Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptxManajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptx
Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptx
Ahmadyassin33
 
Pemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen KelasPemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen Kelas
Hariyatunnisa Ahmad
 
Pemikiran-pemikiran Baru Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru Manajemen KelasPemikiran-pemikiran Baru Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru Manajemen Kelas
Hariyatunnisa Ahmad
 
Marty mardiyah
Marty mardiyahMarty mardiyah
Marty mardiyah
Diiyahh Fatmala
 
Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9
Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9
Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9
hikmahputrawan12
 
Pengurusan Bilik Darjah LINUS
Pengurusan Bilik Darjah LINUSPengurusan Bilik Darjah LINUS
Pengurusan Bilik Darjah LINUS
Zurainah Lokman
 
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikan
Inon Dilla CHabyy
 

Similar to Bab3 pengurusan dan pembelajaran (20)

K01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaran
K01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaranK01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaran
K01947 20180426221417 k3 kajian pengurusan dan pembelajaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)
Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)
Kajian pengurusan dan pembelajaran (Bab 3)
 
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajarBab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
 
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
 
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdfPERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
PERANAN GURU DALAM TADBIR URUS INSAN DAN KEWARGANEGARAAN (1).pdf
 
Hakekat Supervisi Pendidikan
Hakekat Supervisi PendidikanHakekat Supervisi Pendidikan
Hakekat Supervisi Pendidikan
 
Adm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikan
Adm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikanAdm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikan
Adm pendidikan ke 12 peran dan fungsi kepsek sbg administratur pendidikan
 
Tugas Teknologi pendidikan
Tugas Teknologi pendidikanTugas Teknologi pendidikan
Tugas Teknologi pendidikan
 
PPT ADMINS UMI SAHLAH
PPT ADMINS UMI SAHLAHPPT ADMINS UMI SAHLAH
PPT ADMINS UMI SAHLAH
 
Tenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptx
Tenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptxTenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptx
Tenaga Kependidikan_Kelompok 3.pptx
 
PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...
PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...
PPT KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 3.2 PEMIMPIN PEMBELAJARAN DALAM PENGELOLAAN SU...
 
Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptx
Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptxManajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptx
Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran.pptx
 
Pemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen KelasPemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru dalam Manajemen Kelas
 
Pemikiran-pemikiran Baru Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru Manajemen KelasPemikiran-pemikiran Baru Manajemen Kelas
Pemikiran-pemikiran Baru Manajemen Kelas
 
pengelolaan pendidikan
pengelolaan pendidikanpengelolaan pendidikan
pengelolaan pendidikan
 
Marty mardiyah
Marty mardiyahMarty mardiyah
Marty mardiyah
 
Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9
Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9
Koneksi antar materi Modul 3.2 CGP Angkatan 9
 
Pengurusan Bilik Darjah LINUS
Pengurusan Bilik Darjah LINUSPengurusan Bilik Darjah LINUS
Pengurusan Bilik Darjah LINUS
 
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikan
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
zuraidanasri
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
zuraidanasri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
zuraidanasri
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (12)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
 

Recently uploaded

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
TriSutrisno48
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
SABDA
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Andre664723
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
nurfaridah271
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 

Recently uploaded (20)

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 

Bab3 pengurusan dan pembelajaran

 • 2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN • MEMBERI KESEDARAN TENTANG KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN • MEMAHAMI KONSEP MENGURUS PEMBELAJARAN • PERSPEKTIF MULTIDISIPLIN PENGURUSAN PEMBELAJARAN • KAJIAN PENGURUSAN PEMBELAJARAN PELAJAR
 • 3. PENGENALAN • Mengapakah pengurusan dan pembelajaran itu penting dalam bidang/profesion anda? • Apakah maksud konsep mengurus pembelajaran yang biasa dipakai dalam bidang anda? • Implikasi terhadap pelajar, guru, sekolah, masyarakat dan negara • Faktor mempengaruhi • Langkah mengatasi • Cabaran, kekangan dan halangan
 • 4. Mengapakah pengurusan dan pembelajaran itu penting dalam bidang/profesion anda? • Pengurusan menambah pengetahuan • Pengurusan meningkatkan mutu amalan kerja guru • Pengurusan yang cekap menambahkan produktiviti • Mendapatkan keredaan Allah
 • 5. MAKNA PENGURUSAN • Pengurusan boleh didefinisikan sebagai: aktiviti yang teratur (sistematis) bagi mencari jawapan kepada beberapa soalan khusus yang dikemukakan tentang sesuatu masalah yang hakikatnya (atau tabiinya) sudah dikenalpasti (Ahmad Mahdzan, 2004) • Pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola, memimpin dan mengawal daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber- sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan (Stoner,1984). • Pengurusan merupakan satu proses mendapatkan kerjasama kakitangan secara berkesan untuk mencapai matlamat (Robbins,1984). • Pengurusan mencakupi bagaimana sumber-sumber seperti kewangan, manusia dan alat-alat digembleng dan digunakan untuk mencapai matlamat organisasi (Shukur,1988).
 • 6. Apakah kaedah pengurusan yang biasa dipakai dalam bidang anda? • Pendekatan dan Kaedah Pengurusan: i. Berpusatkan Pelajar ii. Berpusatkan Bahan iii. Berpusatkan Guru iv. Berpusat Pelajar, Bahan dan Guru • Pendekatan dan Kaedah Khusus i. Pengurusan Bahan Pembelajaran ii. Pengurusan Tempat iii. Pengurusan Masa iv. Pengurusan Siapa Yang Mengajar • Konsep Guru dan Profesional
 • 7. Guru yang profesional haruslah mampu menguasai dan mengurus 7 jenis pengetahuan berikut :  Pelajar  Pedagogi  Kurikulum  Konten-pedagogi  Kandungan mata pelajaran  Konteks pendidikan di Malaysia  Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia (Pedagogical Content Knowledge – Shulman, L.S. )
 • 8. Pengurusan Pembelajaran Dari Pelbagai Aspek • Tradisional • Moden • Barat • Islam • Cina • India • Pembelajaran Sepanjang Hayat
 • 9. Pengurusan Sekolah Menurut Sharpe (1989), sekolah merupakan organisasi yang unik dan tidak terdapat pada mana-mana organisasi di dunia. Keunikan ini memerlukan pengurus yang berpengetahuan dan berkemahiran yang tidak dipunyai oleh pengurus organisasi lain. Tiga ciri yang menjadikan organisasi sekolah kini paling sukar ditadbir:
 • 10. i) Sekolah dan sistemnya adalah organisasi manusia. Klien dan bahan mentahnya manusia, sumbernya manusia dan matlamatnya berkait dengan manusia ii) Kumpulan sasaran manusia- kanak-kanak dan remaja yang kompleks dalam period perkembangan mental, fizikal, emosi dan sosial. iii) Matlamat utama sekolah berkait dengan pendidikan. Pendidikan berkait dengan pembelajaran, perkembangan dan pembangunan diri manusia. iv) Manusia adalah modal insan atau aset utama sesebuah negara.
 • 11. Menurut Abd Rahim Abd Rashid (2001), pengurusan organisasi sekolah perlu kreatif dan inovatif bagi membentuk sesebuah sekolah organisasi yang dinamis- pengetahuan baru, budaya saintifik, penyebaran teknologi maklumat dan pembangunan potensi manusia. Namun,menurut Senge (2000), sekolah merupakan institusi yang paling lambat berubah, masih konservatif dan mengekalkan amalan tradisional yang tidak sesuai dengan kehendak semasa.
 • 12. Lantaran itu, pengurusan strategik di kalangan pengurus di sekolah-sekolah amat penting bagi wujudkan sekolah yang berkesan.
 • 16. iii. Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi.” (Aristotle: 384 S.M. – 322 S.M.) iv. Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat.” (John Dewey: 1933)
 • 17. v. Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang.” (Stuart Mill) vi. Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar, latihan dan indoktrinasi.” (Ducasse)
 • 18. 2.2.3 Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam Tarbiah (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) Ta’dib (Mendidik/ membentuk adab & akhlak Ta’lim (Pengajaran) MAKHLUK
 • 19. Dalam Islam, tarbiah, ta’dib dan ta’lim bergabung untuk melahirkan insan terdidik: i. Berilmu ii. Mempunyai kesedaran iii.Menghayati iv.Menginsafi v. Beramal “Hanya yang takut kepada Allah dari hamba- hamba-Nya ialah ulama.” (Surah Fatir:28)
 • 20. Dimensi Interinksik Dimensi Instrumental WARGANEGARA YANG BAIK KESAN PENDIDIKAN: M A L A Y S I A  Percaya & patuh kepada Tuhan  Berilmu  Berketerampilan  Berakhlak  Bertanggungjawab  Sejahtera diri Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran  keluarga  masyarakat  negara
 • 21. Tahap Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah TAHAP PERKARA 1. Perancangan 2. Implementasi 3. Penilaian 1. Analisis keperluan dan persiapan dokumen kurikulum 2. Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik darjah. 3. Penilaian bagi keperluan pembaikan atau perubahan kurikulum
 • 22. Theory Practice Who will bridge the gap between theory and practice ? TEACHERS !! BUT HOW????? KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT BE SERIOUS ABOUT IT ACTIVELY INVOLVED BE PROACTIVE THINGS WILL CHANGE FOR THE BETTERTeachers Might Contribute And Influence Policy Making !!!
 • 23. Prinsip pengajaran Merancang : pengajaran perlu dirancang mengikut fasa dan turutan Set induksi: aktiviti ringkas bagi menarik minat dan perhatian Penyampaian: Apakah langkah guru dan pelajar (aktiviti) sesuai dengan masa, bahan, aras pencapaian Penutup: mengukuh isi, penilaian, merumus
 • 24. • Kepelbagaian teknik: -Memerlukan kreativiti guru. -Mengekalkan tumpuan pelajar -Unsur kepelbagaian -(ambil kira faktor masa, jumlah murid, bahan, kesukaran dll) • Penglibatan pelajar: -Bersifat dua hala, mesra, kondusif, aktif -Semua terlibat/ tiada yang tersisih -Interaksi lebih membina -Ch. Menyoal, beri pandangan, pendapat, masalah, melakun, berhujah,dll
 • 25. • Ambil kira perbezaan Individu: Murid mempunyai keupayaan, minat dan bakat berbeza. Perhatian perlu diberi di atas kewujudan uinsur kepelbagaian tersebut. Langkah: beri perhatian, ulang-ulang isi, latih tubi, darjah kesukaran kurikulum perlu diambil kira. Guru perlu peka kepada reaksi pelajar seperti bising, resah, murung, tiada reaksi, lesu dll keran ini mencerminkan reaksi terhadap pengajaran guru Guru perlu sentiasa muhasabah sepanjang proses mengajar dengan kecerdikan akal budinya.
 • 26. • Pengalaman sedia: kaitkan p&p dengan pengalaman sedia pelajar contoh: ulang pelajaran lepas, soal jawab pengalaman lalu, ceritakan pengalaman, kata kunci ini penting sebelum guru memulakan pengajaran kerana murid sukar menerima pelajaran “secara mengejut” dalam keadaan “vakum” • Merangsang fikiran murid melalui soalan, “cabar minda”, “ramalan”,”fikir bersama” kata kunci: Jangan terus puas hati dengan jawapan pertama pelajar. Berikan “provokasi”
 • 27. • Gagne (1974) menyatakan pembelajaran adalah: Perubahan pemikiran Perubahan kebolehan Perubahan tingkah laku - Berkaitan dengan minat, sikap dan nilai yang dipegang dan diamalkan - Pembelajaran memerlukan rangsangan supaya meninggalkan kesan lebih bermakna
 • 28. Prinsip Pembelajaran • Latihan – murid dapat mengaplikasi apa dipelajari dan dapat mengukuhkan pengetahuan yang diterima dari guru • Kondusif: suasa pembelajaran yang selesa dari segi minda, fizikal, emosi, rohani • Bermatlamat: pengajaran berfokus akan memudahkan murid mengikuti secara teratur dan sisitematik dari senang ke susah, maujud ke abstrak dekat kepada jauh dll
 • 29. • Penglibatan aktif: pelajar perlu dilibatkan dalam proses p&p. supaya pengajaran lebih hidup, ceria dan bermakna • Persediaan awal: Persediaan guru dari segi memahami kandungan, persediaan bahan, latar belakang murid • Mengkaji murid: analisis terhadap minat, kecenderungan, bakat, keperluan • Unsur dorongan: Suasana pengajaran berbentuk dorongan dan meyakinkan murid. Elakkan merendahkan keupayaan. Banyakkan pujian, sokongan, penghargaan guru.
 • 30. Faktor mempengaruhi kesediaan belajar • Kematangan fizikal- berupaya dari segi kognitif, afaktif dan kemahiran • Mengekalkan perhatian – beri tumpuan pengajaran guru, tumpuan mendengar, tumpuan minat • Dorongan: penggerak untuk menimbul dan mengekalkan minat • Sosial dan persekitaran: ajar murid sedia menerima orang lain, prihatin terhadap sekitar, tidak egosentrik, sedia terima pendapat • Pengalaman sedia: murid lebih sedia dan yakin belajar sekiranya bahan pembelajaran berkaitan dengan pengalaman mereka
 • 31. Kajian-Kajian Untuk Mengkatkan Standard Kualiti • Apakah yang patut dikaji - Kaedah pembelajaran semasa - Teknik pengajaran yang sesuai dengan keadaan semasa - Isu-isu dan perubahan sistem pembelajaran kini - Buku teks - Perbandingan sosiologi murid zaman kini
 • 32. Refleksi • Mengapa mengajar dikatakan sebagai satu seni? • Apakah matlamat pengajaran yang agak sukar untuk dicapai: menyampaikan maklumat? menguasai kemahiran? membentuk nilai dan sikap? berfikir secara kritis dan kreatif? menjadikan murid berdikari?