SlideShare a Scribd company logo
EDU 3034
PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA
PENGENALAN
-Menurut Kamus Dewan edisi ke
4,kepelbagaian bermaksud perihal pelbagai
jenis.
-Budaya pula ditakrifkan sebagai:
-tamadun,peradaban
-kemajuan fikiran, akal budi(cara berfikir,
berkelakuan, dan sebagainya)
-sifat budaya, yang mengenai
kebudayaan,(yang) sudah maju(akal budi)
Perbezaan Individu dan Proses Pembelajaran
Perbezaan Individu
•Dari segi hakikat kejadian, manusia memang berbeza antara satu
sama lain. Para pendidik tidak menafikan hakikat ini kerana telah
termaktub dalam FPN.
•Namun terdapat sebilangan guru yang mengajar pelajar seolah-
olah semuanya sama tahap, seperti kebolehan, kesediaan,
motivasi dan jangkaan yang sama. Hakikatnya pelajar adalah sama
sekali berbeza dari segi minat, gaya pembelajaran dan jangka masa
yang diperlukan untuk belajar.
•Keadaan ini memerlukan kaedah dan teknik pengajaran yang
berbeza. Sebahagian pelajar memerlukan bimbingan secara terus
oleh guru namun terdapat sebilangan pelajar pula mampu belajar
secara berkesan dengan penglibatan guru yang minimum.
Samb……
Proses Pembelajaran
• Kemajuan ilmu dalam teori dan penyelidikan telah membuka
ruang untuk para penyelidik untuk menyemak semula rangka
konseptual dan fahaman kita terhadap jenis maklumat
mengenai pelajar dan pembelajaran secara individu dan cara
pengajaran dapat disesuaikan.
• Bloom (1976) merumuskan bahawa perbezaan dalam ciri2
peribadi dan pembelajaran boleh diubah. Beberapa
pembolehubah penting seperti ciri2 keluarga, jangkaan ibu bapa
dan penglibatan mereka (walberg, 1984) kognisi dan proses2
pembelajaran (Chipman et. al… 1985) dan motivasi pelajar serta
peranan yang dimainkan sendiri oleh pelajar tidak lagi dikira
sebagai sebagai pembolehubah yang statik.
• Perkembangan ini memaksa pendidik menyemak semula dan
mengubah cara serta bagaimana untuk menilai hasil
Samb…
•Pengkaji juga perlu mengkaji bagaimana bagi mengubah suasana
pembelajaran dan strategi pengajaran untuk menangani
kepelbagaian antara pelajar (Glaser. 1977; Tobias. 1989; Wang &
Walberg. 1985).
•Terdapat dua pendekatan bagi menakrifkan perbezaan antara
pelajar:
1. Pendekatan pelajar sebagai individu
- menekankan perbezaan pelajar berdasarkan ciri2
individu spt kecacatan, latar belakang sosial atau
sifat2 psikologi.
2. Pendekatan kurikulum
- menekankan perbezaan pelajar berdasarkan tugas
dan aktiviti yang disediakan untuk pelajar dan
keadaan yang diwujudkan di bilik darjah
PENDEKATAN PELAJAR SEBAGAI INDIVIDU
-Pendekatan untuk membezakan pelajar berdasarkan
ciri-ciri individu merupakan satu
amalan tradisional di kebanyakan negara.
-Empat andaian mendasari perkara ini :
SAMB……..
Andaian 1 :
Sekumpulan pelajar dikenal pasti sebagai istimewa /
khas.
-Sehubungan itu, pelajar sekolah dibahagikan kepada
dua jenis satu daripadanya ialah pelajar-pelajar
istimewa
-Di kebanyakan negara, amalan seperti ini menjadi
dasar untuk menyediakan perancangan dan
peruntukan pendidikan.
SAMB….
Andaian 2 :
-Pelajar memerlukan pengajaran khas sebagai respon
kepada kesukaran pembelajaran mereka.
-Pendidikan khas merupakan jawapan kepada kesukaran
pembelajaran pelajar dan jika mereka tidak ditempatkan di
kelas @ di sekolah khas, maka mereka akan bersekolah di
kelas biasa tanpa menerima sebarang bantuan @
sokongan.
-Proses mengenal pasti pelajar menjadi isu yang genting.
Kadangkala pelajar hanya diberi peruntukan khas jika resos
tambahan diperolehi.
SAMB……
Andaian 3 :
Adalah baik diajar pelajar yang mengalami kesukaran
yang sama.
-Dalam usaha untuk membantu pelajar yang
mengalami kesukaran, amalan meletakkan mereka
dalam satu kelas, unit @ kumpulan yang sama adalah
perlu berasaskan andaian bahawa mereka mengalami
punca kesukaran yang sama.
-Terdapat juga amalan yang mengkategorikan pelajar
sebagai tidak boleh diajar dan tidak dibenarkan
bersekolah.
SAMB…
Andaian 4
Pelajar lain adalah ‘normal’ dan mendapat manfaat
persekolahan.
-Guru-guru kelas biasanya mengandaikan bahawa
pelajar mampu belajar sendiri untuk memenuhi
keperluan sukatan pelajaran tanpa memantau &
menilai.
-Mereka mungkin tidak terfikir untuk berbuat demikian
kerana beranggapan bahawa bukan tugas mereka
untuk memberi perhatian khas.
SAMB….
Sebagai rumusannya, pendekatan tersebut mempunyai andaian asas
bahawa kesukaran pendidikan
terletak dalam diri pelajar. Oleh itu, tumpuan perlu diberikan untuk
mengubah
kekurangan yang diandaikan itu. Peruntukan program pendidikan khas
meneguhkan andaian bahawa masalah timbul kerana terdapat
pelajar
yang mempunyai ciri yang berbeza daripada normal.Berdasarkan
alasan ini,
sekolah-sekolah dapat mempertahankan “status quo”nya bahawa
sekolah biasa
tidak dipersalahkan atas kemunculan masalah pelajar dan tahap
pencapaian di sekolah. (Skrtic,1991)
PENDEKATAN KURIKULUM
Bertujuan untuk memahami
masalah/kesukaran yang dialami oleh pelajar
dalam proses persekolahan mereka.
Mampu menyediakan skop sokongan kepada
lebih ramai pelajar termasuk pelajar yang
diasingkan daripada sekolah dan kelas biasa.
ANDAIAN PENDEKATAN KURIKULUM
Andaian 1: Kesukaran belajar boleh berlaku kepada
mana-mana pelajar.
Andaian 2: Kesukaran pelajar mengarah kpd cara-cara
bagaimana pengajaran boleh lebih dikesan.
Andaian 3: Tindakan positif guru menghasilkan kadar
pembelajaran yang lebih baik bagi semua pelajar.
Andaian 4: Sokongan kepada guru adalah penting
untuk memajukan amalan mereka.
ANDAIAN 1:
• Situasi ini boleh berlaku kepada mana2 pelajar di
dalam sesuatu kelas tanpa mengira tahap
pencapaian jika dibandingkan dengan pelajar2 lain
di dalam kelas tersebut
• Cth: Seorang pelajar yang biasanya menunjukkan
kejayaan boleh merasa bosan dengan kerja2 yang
diberikan oleh guru.
• Ciri2 positif pelajar yang membina peribadi mulia
perlu ditekankan sebagai hasil pendidikan dan tidak
terhad kepada pencapaian akademik sahaja.
• Guru harus memberi perhatian kepada semua
pelajar dan tidak hanya kepada pelajar yang
dikenalpasti sbg. khas sahaja.
ANDAIAN 2:
•Pendekatan ini adalah diasaskan kepada model perubatan,
yang mana punca masalah perlu dikenalpasti (i.e. diagnosis)
untuk menyelesaikan masalah (i.e. dirawat dan dipulihkan).
•Pendekatan kurikulum, mengakui bahawa perbezaan individu
mempengaruhi kemajuan pembelajaran mereka, tetapi
tindakan daripada guru juga penting.
•Kesukaran -Keputusan & tindakan yang dilakukan
oleh guru.
-Resos dari guru.
-Cara kelas diorganisasi.
•Kesukaran pembelajaran dalam kalangan pelajar boleh
dicetuskan oleh guru, dan seterusnya, boleh dielakkan.
Pendekatan ini berbentuk optimistik kerana hal ini
menumpukan kepada hal-hal membuat keputusan
oleh guru.
Sebagai Guru:
kita mempunyai kawalan yang
boleh membantu pelajar
mengalami rasa kejayaan tidak
kira apa jenis ketidakeupayaan
yang ada pada diri mereka.
ANDAIAN 3:
•Pendekatan kurikulum akan menggalakkan guru lebih
mahir dalam menginterperitasikan situasi dan keadaan di
dalam bilik darjah.
•Pendekatan kurikulum yang digunakan dapat melihat
kelemahan/kesukaran yang dialami oleh pelajar2.
•Melalui kesukaran/kelemahan yang dikenalpasti,
membolehkan pembaikan dalam pembelajaran dapat
dilakukan.
•Dijadikan asas untuk memperbaiki pelaksanaan
pengajaran & pembelajaran di sekolah.
•Melalui tindakan positif guru terhadap kesukaran pelajar
kurikulum mampu dijadikan asas bg memperbaiki
persekolahan untuk semua pelajar.
ANDAIAN 4:
-Secara tradisinya, guru digalakkan merujuk kesukaran pembelajaran
yang dialami oleh pelajar kepada guru pend. khas yang dianggap sebagai
‘pakar’.
-Andaian ini diperkukuhkan lagi apabila ada sesetengah guru khas yang
mengangap bahawa cara pengajaran pelajar khas adalah eksklusif
kepada mereka sahaja.
-Sikap tersebut akan mengurangkan keyakinan kepada guru biasa dan
memberikan implikasi bahawa mereka tidak perlu memikul t’gungjwab
mendidik pelajar2 yang menghadapi kesukaran.
-Walaupun tidak mempunyai kemahiran/kepakaran dalam mendidik
pelajar yang mempunyai kesukaran, sbg guru tidak bermakna guru
terbabit tidak boleh mendapatkan bantuan & sokongan drp. sesiapa
yang mempunyai….
….. kemahiran & pengetahuan dalam bidang
tersebut.
• Sebagai seorang guru:
• Setiap pengalaman &kemahiran yang ada pada
setiap org guru adalah unik dan wajar dikongsi
dgn guru lain yang tidak mempunyai kemahiran
tersebut.
Kita mempunyai “profesionalisme &
limitation” dan kita terhad kepada
pengalaman, pengetahuan dan ciri2 yg
ada pada diri
Kepelbagaian Pelajar dan Peranan Sekolah
•Hasil daripada penyelidikan menunjukkan bahawa sekolah
memikul tanggungjawab memastikan sama ada struktur
program mereka responsif terhadap kepelbagaian pelajar
atau tidak.
•Pendekatan pendidikan inklusif adalah satu model untuk
sekolah-sekolah menangani ciri kepelbagaian di kelas biasa.
•Pendidikan inklusif bermaksud usaha untuk
mengintegrasikan pelajar secara individu. Manakala istilah
lain pula mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai satu
falsafah sekolah.
Samb…
Sikap pengurusan sekolah amat penting terhadap
pembentukan dasar dan amalan di peringkat sekolah.
Dalam konteks pendidikan inklusif, beberapa perubahan
perlu dilakukan terutamanya peranan sekolah khas iaitu:
1. Membuka peluang kepada pelajar yang
mengalami kecacatan teruk dan pelbagai.
2. Berperanan sebagai pusat rujukan dan
perundingan serta bekerjasama dengan sekolah biasa untuk
menjayakan pendidikan inklusif.
3. Menjalankan kursus pengembangan staf atau
kursus-kursus dalam perkhidmatan guru biasa.
Samb…
•Oleh itu, peranan guru biasa dalam konteks inklusif
memerlukan bantuan dan sokongan guru-guru lain di
sekolah dan guru-guru khas.
•Kesepaduan tenaga dan pemikiran tersebut
mengurangkan pergantungan kepada pendekatan
pengasingan.
•Guru perlu menukar cara bekerja sendirian kepada cara
kolaboratif iaitu cara berkumpulan dan sentiasa bertukar-
tukar pendapat antara satu sama lain.
Tujuan dan Strategi Pembezaan
Tujuan pembezaan adalah untuk menggalakkan
kejayaan pembelajaran dalam kalangan pelajar
dengan cara membolehkan pelajar daripada latar
belakang dan kebolehan yang berbeza untuk
membuktikan apa yang mereka tahu, faham, dan
apa yang boleh mereka lakukan.
Proses ini juga membuka peluang kepada pelajar
untuk diberi tugas-tugas yang sesuai dan relevan
dengan kebolehan mereka.
Samb…
Jenis-jenis pembezaan adalah tidak terhad.
Terdapat beberapa jenis pembezaan yang
boleh digunakan oleh guru untuk mengubahsuai
pengajaran mengikut keperluan pelajar dan
kurikulum.
1. Isi Kandungan : Pembezaan kaedah
mengajar melibatkan perbezaan isi kandungan.
2. Minat : Pembezaan pengajaran isi
kandungan boleh dilakukan untuk mencerminkan
minat pelajar.
Samb….
3. Kadar: Pembezaan kadar belajar merupakan jenis
pembezaan yang paling kerap digunakan oleh guru
4. Tahap: Pembezaan kadar belajar diikuti oleh pembezaan
dari segi tahap.
5. Akses: Pembezaan dari segi akses melibatkan guru
menyediakan aktiviti yang sama bagi semua pelajar, tetapi
cara pembentangan aktiviti diubahsuaikan bagi pelajar
tertentu berdasarkan keperluan mereka
6. Respon: Pembezaan akses memberi peluang kepada
pembezaan respon pelajar.
7. Urutan: Pembezaan urutan kandungan kurikulum
membolehkan pelajar memilih untuk menumpu kepada topik-
topik tertentu dalam sukatan pelajaran sesuatu subjek.
Samb…..
8. Struktur: Pembezaan struktur berlaku apabila
pengajaran dirancang sedemikian rupa di mana
sesetengah pelajar belajar isi kandungan secara
menyeluruh (‘chunks’) manakala yang lain belajar secara
langkah demi langkah.
9. Masa guru: Masa dan perhatian guru untuk pelajar-
pelajar tertentu berlaku secara tidak terancang kerana
guru tidak merancang untuk membahagikan masa
mereka secara purata.
10.Stail pengajaran: Pembezaan stail pelajaran adalah
perlu supaya guru dan pelajar tidak menjadi bosan
Samb….
11.Pengumpulan: Guru mengamalkan
pengumpulan sebagai satu kaedah
pembezaan. Pengumpulan pelbagai
dan imaginatif membolehkan guru
menyediakan tugas-tugas yang spesifik
dan bahan-bahan yang sesuai dengan
objektif dan hasil pembelajaran yang
dijangkakan.
Implikasi dan Cabaran
•Proses pendidikan adalah satu proses evolusi yang mengalami
perubahan secara berterusan. Proses ini merupakan satu
pengalaman yang mencabar dan membawa tekanan kepada guru
dan juga pegawai2 pendidikan di kementerian.
•Bagi menghadapi perubahan ke arah menangani kepelbagaian
pelajar secara berkesan dan berkualiti, pendidikan dan
perkembangan guru boleh berlaku dalam tiga kaedah:
1. Melalui program perguruan asas/pra perkhidmatan
- sukatan pelajaran pendidikan guru di maktab dan universiti
perlu
disemak semula untuk menekankan komponen
kepelbagaian
Samb….
2. Melalui kursus dan perkhidmatan
- Kursus dalam perkhidmatan dilakukan secara berterusan
untuk membantu para guru menangani perubahan secara berkesan.
Isi kandungan kursus perlu diasaskan kepada kumpulan sasaran
serta aspek2 perubahan, penguasaan kemahiran baru
dan peneguhan kemahiran yang sedia ada.
3. Program pengembangan staf berpusatkan sekolah.
- Pendekatan ini menggalakkan keseluruhan staf sesebuah
sekolah untuk menghadapi dan menyelesaikan isu2 sebenar
dalam konteks kerja yang sebenar. Pendekatan ini menggalakkan
koloborasi antara guru secara berterusan dan rasa komitmen kepada
keputusan yang dipersetujui bersama.
Kesimpulan
-Guru merupakan aset penting dalam
pembentukan pelajar yang pelbagai budaya
-Seseorang guru itu haruslah berusaha dalam
menangani masalah pelajar-pelajarnya yang
datang dari pelbagai sudut dan aspek

More Related Content

What's hot

Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaTengku Anis
 
Budaya dan pembelajaran
Budaya dan pembelajaranBudaya dan pembelajaran
Budaya dan pembelajaran
Praba Rajamanickam
 
Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...
Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...
Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...Pensil Dan Pemadam
 
P E N Gumpulan 3
P E N Gumpulan 3P E N Gumpulan 3
P E N Gumpulan 3shockgadof
 
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaKriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaArif AirfAce
 
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Naim Manaf
 
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjahImplikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Agnes Wong
 
budaya dalam pembelajaran
budaya dalam pembelajaranbudaya dalam pembelajaran
budaya dalam pembelajaranNur Fateha
 
Interaksi dan Pembelajaran
Interaksi dan PembelajaranInteraksi dan Pembelajaran
Interaksi dan Pembelajaran
muhamad mursyid mohamad zakaria
 
Contoh soalan 2-edu-3106
Contoh soalan 2-edu-3106Contoh soalan 2-edu-3106
Contoh soalan 2-edu-3106sk zainab 2
 
Edu 3083 guru dan cabaran semasa
Edu 3083 guru dan cabaran semasaEdu 3083 guru dan cabaran semasa
Edu 3083 guru dan cabaran semasa
Nor Laily Samsinar
 
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 0906 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
harithhamizan
 
Keperluan kepelbagaian budaya
Keperluan kepelbagaian budayaKeperluan kepelbagaian budaya
Keperluan kepelbagaian budaya
Ahmad NazRi
 
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budayaBab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budayaHazel Bug
 
Sekolah Integrasi
Sekolah IntegrasiSekolah Integrasi
Sekolah IntegrasiVince Here
 
EDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYA
EDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYAEDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYA
EDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYAKementerian Pelajaran Malaysia
 

What's hot (18)

Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
 
Budaya dan pembelajaran
Budaya dan pembelajaranBudaya dan pembelajaran
Budaya dan pembelajaran
 
Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...
Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...
Kepentingan membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dalam konteks...
 
P E N Gumpulan 3
P E N Gumpulan 3P E N Gumpulan 3
P E N Gumpulan 3
 
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaKriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
 
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
 
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjahImplikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
 
budaya dalam pembelajaran
budaya dalam pembelajaranbudaya dalam pembelajaran
budaya dalam pembelajaran
 
11 unit 7
11 unit 711 unit 7
11 unit 7
 
Interaksi dan Pembelajaran
Interaksi dan PembelajaranInteraksi dan Pembelajaran
Interaksi dan Pembelajaran
 
Contoh soalan 2-edu-3106
Contoh soalan 2-edu-3106Contoh soalan 2-edu-3106
Contoh soalan 2-edu-3106
 
Edu 3083 guru dan cabaran semasa
Edu 3083 guru dan cabaran semasaEdu 3083 guru dan cabaran semasa
Edu 3083 guru dan cabaran semasa
 
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 0906 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
 
Keperluan kepelbagaian budaya
Keperluan kepelbagaian budayaKeperluan kepelbagaian budaya
Keperluan kepelbagaian budaya
 
Budaya dan pembelajaran edu3106
Budaya dan pembelajaran edu3106Budaya dan pembelajaran edu3106
Budaya dan pembelajaran edu3106
 
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budayaBab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
 
Sekolah Integrasi
Sekolah IntegrasiSekolah Integrasi
Sekolah Integrasi
 
EDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYA
EDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYAEDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYA
EDU-PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MESRA BUDAYA
 

Similar to Bab11 pengurusan pelbagai budaya

KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANNoor Syazwanni
 
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakanguest410d715
 
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
nicklala909
 
Program_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdf
Program_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdfProgram_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdf
Program_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdf
ssuserd0ceaf
 
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaanImplikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaanAinna Gempak II
 
Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)Sohib AlQuran
 
66819593 model-pengajaran-k operatif
66819593 model-pengajaran-k operatif66819593 model-pengajaran-k operatif
66819593 model-pengajaran-k operatifsk zainab 2
 
Bagaimanakah prinsip islam hahari
Bagaimanakah prinsip islam hahariBagaimanakah prinsip islam hahari
Bagaimanakah prinsip islam hahariL Adul Lalut Adul
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
zuraidanasri
 
Guru sebagai agen perubahan atau tradisi
Guru sebagai agen perubahan atau tradisiGuru sebagai agen perubahan atau tradisi
Guru sebagai agen perubahan atau tradisi
rosieca
 

Similar to Bab11 pengurusan pelbagai budaya (20)

KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
 
Pemulihan kelas-biasa-khas
Pemulihan kelas-biasa-khasPemulihan kelas-biasa-khas
Pemulihan kelas-biasa-khas
 
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
2064597 Corak Dan Gaya Pembelajarankajian Tindakan
 
Konsep pemulihan sem 4
Konsep pemulihan sem 4Konsep pemulihan sem 4
Konsep pemulihan sem 4
 
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
 
Program_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdf
Program_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdfProgram_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdf
Program_Transformasi_Sekolah_2025_pdf.pdf
 
Program inklusif
Program inklusifProgram inklusif
Program inklusif
 
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaanImplikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan
 
Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)Konsep pemulihan (autosaved)
Konsep pemulihan (autosaved)
 
Proposal 2013 (aidil)
Proposal 2013 (aidil)Proposal 2013 (aidil)
Proposal 2013 (aidil)
 
Proposal 2013
Proposal 2013Proposal 2013
Proposal 2013
 
66819593 model-pengajaran-k operatif
66819593 model-pengajaran-k operatif66819593 model-pengajaran-k operatif
66819593 model-pengajaran-k operatif
 
Bagaimanakah prinsip islam hahari
Bagaimanakah prinsip islam hahariBagaimanakah prinsip islam hahari
Bagaimanakah prinsip islam hahari
 
Inklusif 1
Inklusif 1Inklusif 1
Inklusif 1
 
Model+pengajaran+k operatif
Model+pengajaran+k operatifModel+pengajaran+k operatif
Model+pengajaran+k operatif
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
 
Guru sebagai agen perubahan atau tradisi
Guru sebagai agen perubahan atau tradisiGuru sebagai agen perubahan atau tradisi
Guru sebagai agen perubahan atau tradisi
 
Nota
NotaNota
Nota
 
Modul pendidikan khas
Modul pendidikan khasModul pendidikan khas
Modul pendidikan khas
 
Modul pendidikan khas
Modul pendidikan khasModul pendidikan khas
Modul pendidikan khas
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
zuraidanasri
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
zuraidanasri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (12)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
 

Recently uploaded

Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
MARINIDARWISHAHBINTI
 
FAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
FAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURIDFAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
FAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PamelaEstherAPPaulDe
 
RANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docxRANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docx
g32420007
 
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdfCONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
JuhairinNiza1
 
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTERMODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
PusatKokurikulumTere
 
INFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAM
INFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAMINFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAM
INFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAM
g28423557
 
CADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTIN
CADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTINCADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTIN
CADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTIN
SITIAMALINA17
 
SUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptx
SUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptxSUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptx
SUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptx
lieekipli
 
buku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdf
buku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdfbuku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdf
buku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdf
MARINIDARWISHAHBINTI
 
ROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarang
ROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarangROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarang
ROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarang
FelaminaAlbert1
 

Recently uploaded (10)

Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
 
FAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
FAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURIDFAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
FAIL MEJA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
 
RANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docxRANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docx
RANCANGAN TAHUNAN PKK THN 4 - 6 2024.docx
 
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdfCONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
 
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTERMODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
 
INFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAM
INFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAMINFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAM
INFO TENTANG DLP - SLIDE TENTANG DUAL LANGUAGE PROGRAM
 
CADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTIN
CADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTINCADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTIN
CADANGAN AKTIVITI PIBG TAHUNAN DAN HARI KANTIN
 
SUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptx
SUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptxSUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptx
SUMBANGAN SALAHUDDIN AL-AYYUBI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHANNYA.pptx
 
buku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdf
buku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdfbuku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdf
buku program PIBG SK TAMAN UNIVERSITI 1.pdf
 
ROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarang
ROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarangROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarang
ROKOK & VAPE.pptx Kesedaran keburukan penyalahgunaan bahan terlarang
 

Bab11 pengurusan pelbagai budaya

 • 1.
 • 3. PENGENALAN -Menurut Kamus Dewan edisi ke 4,kepelbagaian bermaksud perihal pelbagai jenis. -Budaya pula ditakrifkan sebagai: -tamadun,peradaban -kemajuan fikiran, akal budi(cara berfikir, berkelakuan, dan sebagainya) -sifat budaya, yang mengenai kebudayaan,(yang) sudah maju(akal budi)
 • 4. Perbezaan Individu dan Proses Pembelajaran Perbezaan Individu •Dari segi hakikat kejadian, manusia memang berbeza antara satu sama lain. Para pendidik tidak menafikan hakikat ini kerana telah termaktub dalam FPN. •Namun terdapat sebilangan guru yang mengajar pelajar seolah- olah semuanya sama tahap, seperti kebolehan, kesediaan, motivasi dan jangkaan yang sama. Hakikatnya pelajar adalah sama sekali berbeza dari segi minat, gaya pembelajaran dan jangka masa yang diperlukan untuk belajar. •Keadaan ini memerlukan kaedah dan teknik pengajaran yang berbeza. Sebahagian pelajar memerlukan bimbingan secara terus oleh guru namun terdapat sebilangan pelajar pula mampu belajar secara berkesan dengan penglibatan guru yang minimum.
 • 5. Samb…… Proses Pembelajaran • Kemajuan ilmu dalam teori dan penyelidikan telah membuka ruang untuk para penyelidik untuk menyemak semula rangka konseptual dan fahaman kita terhadap jenis maklumat mengenai pelajar dan pembelajaran secara individu dan cara pengajaran dapat disesuaikan. • Bloom (1976) merumuskan bahawa perbezaan dalam ciri2 peribadi dan pembelajaran boleh diubah. Beberapa pembolehubah penting seperti ciri2 keluarga, jangkaan ibu bapa dan penglibatan mereka (walberg, 1984) kognisi dan proses2 pembelajaran (Chipman et. al… 1985) dan motivasi pelajar serta peranan yang dimainkan sendiri oleh pelajar tidak lagi dikira sebagai sebagai pembolehubah yang statik. • Perkembangan ini memaksa pendidik menyemak semula dan mengubah cara serta bagaimana untuk menilai hasil
 • 6. Samb… •Pengkaji juga perlu mengkaji bagaimana bagi mengubah suasana pembelajaran dan strategi pengajaran untuk menangani kepelbagaian antara pelajar (Glaser. 1977; Tobias. 1989; Wang & Walberg. 1985). •Terdapat dua pendekatan bagi menakrifkan perbezaan antara pelajar: 1. Pendekatan pelajar sebagai individu - menekankan perbezaan pelajar berdasarkan ciri2 individu spt kecacatan, latar belakang sosial atau sifat2 psikologi. 2. Pendekatan kurikulum - menekankan perbezaan pelajar berdasarkan tugas dan aktiviti yang disediakan untuk pelajar dan keadaan yang diwujudkan di bilik darjah
 • 7. PENDEKATAN PELAJAR SEBAGAI INDIVIDU -Pendekatan untuk membezakan pelajar berdasarkan ciri-ciri individu merupakan satu amalan tradisional di kebanyakan negara. -Empat andaian mendasari perkara ini :
 • 8. SAMB…….. Andaian 1 : Sekumpulan pelajar dikenal pasti sebagai istimewa / khas. -Sehubungan itu, pelajar sekolah dibahagikan kepada dua jenis satu daripadanya ialah pelajar-pelajar istimewa -Di kebanyakan negara, amalan seperti ini menjadi dasar untuk menyediakan perancangan dan peruntukan pendidikan.
 • 9. SAMB…. Andaian 2 : -Pelajar memerlukan pengajaran khas sebagai respon kepada kesukaran pembelajaran mereka. -Pendidikan khas merupakan jawapan kepada kesukaran pembelajaran pelajar dan jika mereka tidak ditempatkan di kelas @ di sekolah khas, maka mereka akan bersekolah di kelas biasa tanpa menerima sebarang bantuan @ sokongan. -Proses mengenal pasti pelajar menjadi isu yang genting. Kadangkala pelajar hanya diberi peruntukan khas jika resos tambahan diperolehi.
 • 10. SAMB…… Andaian 3 : Adalah baik diajar pelajar yang mengalami kesukaran yang sama. -Dalam usaha untuk membantu pelajar yang mengalami kesukaran, amalan meletakkan mereka dalam satu kelas, unit @ kumpulan yang sama adalah perlu berasaskan andaian bahawa mereka mengalami punca kesukaran yang sama. -Terdapat juga amalan yang mengkategorikan pelajar sebagai tidak boleh diajar dan tidak dibenarkan bersekolah.
 • 11. SAMB… Andaian 4 Pelajar lain adalah ‘normal’ dan mendapat manfaat persekolahan. -Guru-guru kelas biasanya mengandaikan bahawa pelajar mampu belajar sendiri untuk memenuhi keperluan sukatan pelajaran tanpa memantau & menilai. -Mereka mungkin tidak terfikir untuk berbuat demikian kerana beranggapan bahawa bukan tugas mereka untuk memberi perhatian khas.
 • 12. SAMB…. Sebagai rumusannya, pendekatan tersebut mempunyai andaian asas bahawa kesukaran pendidikan terletak dalam diri pelajar. Oleh itu, tumpuan perlu diberikan untuk mengubah kekurangan yang diandaikan itu. Peruntukan program pendidikan khas meneguhkan andaian bahawa masalah timbul kerana terdapat pelajar yang mempunyai ciri yang berbeza daripada normal.Berdasarkan alasan ini, sekolah-sekolah dapat mempertahankan “status quo”nya bahawa sekolah biasa tidak dipersalahkan atas kemunculan masalah pelajar dan tahap pencapaian di sekolah. (Skrtic,1991)
 • 13. PENDEKATAN KURIKULUM Bertujuan untuk memahami masalah/kesukaran yang dialami oleh pelajar dalam proses persekolahan mereka. Mampu menyediakan skop sokongan kepada lebih ramai pelajar termasuk pelajar yang diasingkan daripada sekolah dan kelas biasa.
 • 14. ANDAIAN PENDEKATAN KURIKULUM Andaian 1: Kesukaran belajar boleh berlaku kepada mana-mana pelajar. Andaian 2: Kesukaran pelajar mengarah kpd cara-cara bagaimana pengajaran boleh lebih dikesan. Andaian 3: Tindakan positif guru menghasilkan kadar pembelajaran yang lebih baik bagi semua pelajar. Andaian 4: Sokongan kepada guru adalah penting untuk memajukan amalan mereka.
 • 15. ANDAIAN 1: • Situasi ini boleh berlaku kepada mana2 pelajar di dalam sesuatu kelas tanpa mengira tahap pencapaian jika dibandingkan dengan pelajar2 lain di dalam kelas tersebut • Cth: Seorang pelajar yang biasanya menunjukkan kejayaan boleh merasa bosan dengan kerja2 yang diberikan oleh guru. • Ciri2 positif pelajar yang membina peribadi mulia perlu ditekankan sebagai hasil pendidikan dan tidak terhad kepada pencapaian akademik sahaja. • Guru harus memberi perhatian kepada semua pelajar dan tidak hanya kepada pelajar yang dikenalpasti sbg. khas sahaja.
 • 16. ANDAIAN 2: •Pendekatan ini adalah diasaskan kepada model perubatan, yang mana punca masalah perlu dikenalpasti (i.e. diagnosis) untuk menyelesaikan masalah (i.e. dirawat dan dipulihkan). •Pendekatan kurikulum, mengakui bahawa perbezaan individu mempengaruhi kemajuan pembelajaran mereka, tetapi tindakan daripada guru juga penting. •Kesukaran -Keputusan & tindakan yang dilakukan oleh guru. -Resos dari guru. -Cara kelas diorganisasi. •Kesukaran pembelajaran dalam kalangan pelajar boleh dicetuskan oleh guru, dan seterusnya, boleh dielakkan.
 • 17. Pendekatan ini berbentuk optimistik kerana hal ini menumpukan kepada hal-hal membuat keputusan oleh guru. Sebagai Guru: kita mempunyai kawalan yang boleh membantu pelajar mengalami rasa kejayaan tidak kira apa jenis ketidakeupayaan yang ada pada diri mereka.
 • 18. ANDAIAN 3: •Pendekatan kurikulum akan menggalakkan guru lebih mahir dalam menginterperitasikan situasi dan keadaan di dalam bilik darjah. •Pendekatan kurikulum yang digunakan dapat melihat kelemahan/kesukaran yang dialami oleh pelajar2. •Melalui kesukaran/kelemahan yang dikenalpasti, membolehkan pembaikan dalam pembelajaran dapat dilakukan. •Dijadikan asas untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran & pembelajaran di sekolah. •Melalui tindakan positif guru terhadap kesukaran pelajar kurikulum mampu dijadikan asas bg memperbaiki persekolahan untuk semua pelajar.
 • 19. ANDAIAN 4: -Secara tradisinya, guru digalakkan merujuk kesukaran pembelajaran yang dialami oleh pelajar kepada guru pend. khas yang dianggap sebagai ‘pakar’. -Andaian ini diperkukuhkan lagi apabila ada sesetengah guru khas yang mengangap bahawa cara pengajaran pelajar khas adalah eksklusif kepada mereka sahaja. -Sikap tersebut akan mengurangkan keyakinan kepada guru biasa dan memberikan implikasi bahawa mereka tidak perlu memikul t’gungjwab mendidik pelajar2 yang menghadapi kesukaran. -Walaupun tidak mempunyai kemahiran/kepakaran dalam mendidik pelajar yang mempunyai kesukaran, sbg guru tidak bermakna guru terbabit tidak boleh mendapatkan bantuan & sokongan drp. sesiapa yang mempunyai….
 • 20. ….. kemahiran & pengetahuan dalam bidang tersebut. • Sebagai seorang guru: • Setiap pengalaman &kemahiran yang ada pada setiap org guru adalah unik dan wajar dikongsi dgn guru lain yang tidak mempunyai kemahiran tersebut. Kita mempunyai “profesionalisme & limitation” dan kita terhad kepada pengalaman, pengetahuan dan ciri2 yg ada pada diri
 • 21. Kepelbagaian Pelajar dan Peranan Sekolah •Hasil daripada penyelidikan menunjukkan bahawa sekolah memikul tanggungjawab memastikan sama ada struktur program mereka responsif terhadap kepelbagaian pelajar atau tidak. •Pendekatan pendidikan inklusif adalah satu model untuk sekolah-sekolah menangani ciri kepelbagaian di kelas biasa. •Pendidikan inklusif bermaksud usaha untuk mengintegrasikan pelajar secara individu. Manakala istilah lain pula mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai satu falsafah sekolah.
 • 22. Samb… Sikap pengurusan sekolah amat penting terhadap pembentukan dasar dan amalan di peringkat sekolah. Dalam konteks pendidikan inklusif, beberapa perubahan perlu dilakukan terutamanya peranan sekolah khas iaitu: 1. Membuka peluang kepada pelajar yang mengalami kecacatan teruk dan pelbagai. 2. Berperanan sebagai pusat rujukan dan perundingan serta bekerjasama dengan sekolah biasa untuk menjayakan pendidikan inklusif. 3. Menjalankan kursus pengembangan staf atau kursus-kursus dalam perkhidmatan guru biasa.
 • 23. Samb… •Oleh itu, peranan guru biasa dalam konteks inklusif memerlukan bantuan dan sokongan guru-guru lain di sekolah dan guru-guru khas. •Kesepaduan tenaga dan pemikiran tersebut mengurangkan pergantungan kepada pendekatan pengasingan. •Guru perlu menukar cara bekerja sendirian kepada cara kolaboratif iaitu cara berkumpulan dan sentiasa bertukar- tukar pendapat antara satu sama lain.
 • 24. Tujuan dan Strategi Pembezaan Tujuan pembezaan adalah untuk menggalakkan kejayaan pembelajaran dalam kalangan pelajar dengan cara membolehkan pelajar daripada latar belakang dan kebolehan yang berbeza untuk membuktikan apa yang mereka tahu, faham, dan apa yang boleh mereka lakukan. Proses ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk diberi tugas-tugas yang sesuai dan relevan dengan kebolehan mereka.
 • 25. Samb… Jenis-jenis pembezaan adalah tidak terhad. Terdapat beberapa jenis pembezaan yang boleh digunakan oleh guru untuk mengubahsuai pengajaran mengikut keperluan pelajar dan kurikulum. 1. Isi Kandungan : Pembezaan kaedah mengajar melibatkan perbezaan isi kandungan. 2. Minat : Pembezaan pengajaran isi kandungan boleh dilakukan untuk mencerminkan minat pelajar.
 • 26. Samb…. 3. Kadar: Pembezaan kadar belajar merupakan jenis pembezaan yang paling kerap digunakan oleh guru 4. Tahap: Pembezaan kadar belajar diikuti oleh pembezaan dari segi tahap. 5. Akses: Pembezaan dari segi akses melibatkan guru menyediakan aktiviti yang sama bagi semua pelajar, tetapi cara pembentangan aktiviti diubahsuaikan bagi pelajar tertentu berdasarkan keperluan mereka 6. Respon: Pembezaan akses memberi peluang kepada pembezaan respon pelajar. 7. Urutan: Pembezaan urutan kandungan kurikulum membolehkan pelajar memilih untuk menumpu kepada topik- topik tertentu dalam sukatan pelajaran sesuatu subjek.
 • 27.
 • 28. Samb….. 8. Struktur: Pembezaan struktur berlaku apabila pengajaran dirancang sedemikian rupa di mana sesetengah pelajar belajar isi kandungan secara menyeluruh (‘chunks’) manakala yang lain belajar secara langkah demi langkah. 9. Masa guru: Masa dan perhatian guru untuk pelajar- pelajar tertentu berlaku secara tidak terancang kerana guru tidak merancang untuk membahagikan masa mereka secara purata. 10.Stail pengajaran: Pembezaan stail pelajaran adalah perlu supaya guru dan pelajar tidak menjadi bosan
 • 29. Samb…. 11.Pengumpulan: Guru mengamalkan pengumpulan sebagai satu kaedah pembezaan. Pengumpulan pelbagai dan imaginatif membolehkan guru menyediakan tugas-tugas yang spesifik dan bahan-bahan yang sesuai dengan objektif dan hasil pembelajaran yang dijangkakan.
 • 30. Implikasi dan Cabaran •Proses pendidikan adalah satu proses evolusi yang mengalami perubahan secara berterusan. Proses ini merupakan satu pengalaman yang mencabar dan membawa tekanan kepada guru dan juga pegawai2 pendidikan di kementerian. •Bagi menghadapi perubahan ke arah menangani kepelbagaian pelajar secara berkesan dan berkualiti, pendidikan dan perkembangan guru boleh berlaku dalam tiga kaedah: 1. Melalui program perguruan asas/pra perkhidmatan - sukatan pelajaran pendidikan guru di maktab dan universiti perlu disemak semula untuk menekankan komponen kepelbagaian
 • 31. Samb…. 2. Melalui kursus dan perkhidmatan - Kursus dalam perkhidmatan dilakukan secara berterusan untuk membantu para guru menangani perubahan secara berkesan. Isi kandungan kursus perlu diasaskan kepada kumpulan sasaran serta aspek2 perubahan, penguasaan kemahiran baru dan peneguhan kemahiran yang sedia ada. 3. Program pengembangan staf berpusatkan sekolah. - Pendekatan ini menggalakkan keseluruhan staf sesebuah sekolah untuk menghadapi dan menyelesaikan isu2 sebenar dalam konteks kerja yang sebenar. Pendekatan ini menggalakkan koloborasi antara guru secara berterusan dan rasa komitmen kepada keputusan yang dipersetujui bersama.
 • 32. Kesimpulan -Guru merupakan aset penting dalam pembentukan pelajar yang pelbagai budaya -Seseorang guru itu haruslah berusaha dalam menangani masalah pelajar-pelajarnya yang datang dari pelbagai sudut dan aspek