SlideShare a Scribd company logo
PENGURUSAN BILIK DARJAH
PENGENALAN
• Pengurusan bilik darjah : proses yang
melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik
darjah, galakan komunikasi dan interaksi
antara murid.
• Bilik darjah merupakan persekitaran
pembelajaran yang merangkumi aspek
murid, guru, ruang dan alat pembelajaran.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
AKTIVITI PENGAJARAN
BERKUMPULAN
PUSAT PEMBELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN
INDIVIDU
PENGURUSAN SUMBER
PENYEDIAAN BAHAN
1. AKTIVITI PENGAJARAN BERKUMPULAN
• Kaedah pengajaran yang memerlukan pelajar
menjalankan aktiviti dalam kumpulan.
• Pengelompokan murid dibuat berdasarkan
peringkat kebolehan dan minat.
• Murid dikelompokkan sama ada dalam
kumpulan sama kebolehan atau berbeza
kebolehan.
TUJUAN
PENGAJARAN
BERKUMPULAN
Memudahkan guru membimbing murid
Menggalakkan penglibatan aktif individu
Kerjasama antara murid
Murid yang cerdas boleh membantu murid yang lemah
Memupuk rasa tanggungjawab
Guru beri tumpuan kepada pelajar yang sama peringkat
kebolehan
PRINSIP
PENGAJARAN
BERKUMPULAN
Pelajar dilatih
mengambil,
mengguna dan
menyimpan peralatan.
Guru
bersedia
menghadapi
pelbagai
situasi
Perhatian
sama rata
kepada
semua
kumpulan
Penerangan
bagi tugasan
Aktiviti
dirancang
terlebih
dahulu
ORGANISASI
PENGAJARAN
BERKUMPULAN
JENIS & BENTUK
KUMPULAN
Mengikut kebolehan
Pelbagai kebolehan
Mengikut minat
BENTUK @
CORAK
INTERAKSI
Hubungan sehala
Hubungan dua hala
Dua hala antara
kumpulan
PENGURUSAN
FIZIKAL KELAS TERTAKLUK
JENIS DAN BENTUK KUMPULAN
1. Kumpulan mengikut kebolehan
• Terdiri daripada pelajar yang sama
kebolehan.
• Dilabelkan sebagai kumpulan cerdas,
sederhana atau lemah.
• Memudahkan penguasaan sesuatu
kemahiran asas dalam mata pelajaran.
2. Kumpulan pelbagai kebolehan
• Terdiri daripada pelajar pelbagai kebolehan
dalam satu kelompok.
• Tidak dilabelkan sebagai kumpulan cerdas,
sederhana dan lemah TETAPI dinamai
mengikut nama aktiviti, tugasan atau
sebagainya.
• Dibentuk berasaskan tugasan yang diberi.
• Kumpulan terdiri daripada murid yang cerdas,
sederhana dan lemah.
3. Mengikut minat
• Berdasarkan keseragaman minat
atau bakat murid.
• Mata pelajaran Pendidikan Seni
dan Muzik.
• Bersifat kekal atau sementara
berdasarkan aktiviti pelajaran,
kehendak serta keperluan guru dan
murid.
BENTUK ATAU CORAK INTERAKSI MURID DALAM
KUMPULAN
1. Interaksi satu hala.
• Melantik ketua bagi melicinkan aktiviti
berkumpulan.
KK-Ketua kumpulan
A-Ahli kumpulan
KK
A
A
A A
A
A
2. Interaksi dua hala.
• Interaksi dua hala antara ketua kumpulan
dengan ahli dan ahli dengan ahli kumpulan.
KK
A
A
A
A
A
A
3. Interaksi dua hala antara kumpulan.
• Beberapa kumpulan kecil yang dibentuk
dalam satu kumpulan besar.
• Interaksi dua hala iaitu interaksi antara ahli-
ahli dalam kumpulan kecil, dan interaksi
antara ahli-ahli satu kumpulan kecil dengan
ahli-ahli kumpulan kecil yang lain
BERINTERAKSI sesama kumpulan dengan
ketua kumpulan.
• Ketua Kumpulan akan berinteraksi dengan
ketua kumpulan kecil bagi menyampaikan
arahan.
K1 K2 K3
KK
A
A A
A A
A
AA
A
PENGURUSAN FIZIKAL KELAS
1. Bilik darjah KBSR
• Menekankan pendekatan pengajaran
berpusatkan murid.
• Membantu murid lemah dan mengembangkan
lagi kebolehan murid-murid.
• Susunan kerusi dan meja adalah mengikut
kumpulan
• Saiz kerusi dan meja perlu sesuai dengan
ketinggian murid-murid.
2. Bilik darjah KBSM
• Susunan meja dan kerusi berbentuk kumpulan.
• Guru mudah membantu murid dalam pelajaran.
KEKANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
BERKUMPULAN
1. Guru tidak dapat memberi perhatian yang
saksama kepada setiap kumpulan.
2. Pembelajaran rakan sebaya kurang berlaku,
khasnya dpembelajaran mengikut kebolehan.
2. AKTIVITI PENGAJARAN
INDIVIDU
Setiap murid memiliki perbezaan dari segi
kecerdasan, kebolehan, bakat, cita-cita dan
minat. Setiap murid berhak untuk
mendapatkan peluang perkembangan
kecenderungan mereka secara menyeluruh.
Pelbagai cara boleh diambil oleh guru untuk
membantu proses pembelajaran ini.
Penglibatan semua murid adalah perlu.
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INDIVIDU
• Murid akan menguasai kemahiran mengikut kebolehan
mereka.
• Guru harus memerhati dan mengetahui perbezaan ini.
Ia dapat dikesan melalui kemahiran bertutur,
membaca, menulis, mengira, menyelesaikan masalah,
melukis dan menggunakan peralatan dan bahan.
• Pengawasan yang baik akan meningkatkan potensi
pelajar.
• Pengajaran individu boleh dilakukan dengan
menjalankan aktiviti dalam kumpulan yang kecil.
• Guru harus menyediakan situasi pembelajaran yang
meransang murid untuk belajar.
• Pada amnya, murid mengalami proses pembelajaran
secara individu walaupun ketika di dalam kelas sama
ada secara formal atau tidak formal.
OBJEKTIF
• Murid dapat menguasai kemahiran membaca,
menulis dan mengira mengikut kebolehan
masing-masing
• Murid mendapat panduan khusus daripada guru
atau rakan sebaya
• Murid dapat memperkembang kemahiran
berfikir dan bertindak dengan sendiri
• Murid dapat keyakinan diri dan mempunyai
motivasi untuk belajar
• Murid mempunyai daya usaha untuk belajar
dengan sendiri
PERTIMBANGAN DALAM PERANCANGAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INDIVIDU
Faktor mempengaruhi pembelajaran
1. Murid
2. Aktiviti
3. Masa
4. Bahan
5. Ruang
Hierarki Keperluan Manusia
• Cabaran
• Perkembangan kemahiran
Kepuasan Kendiri
• Penghormatan
• Pengiktirafan
Harga Diri atau
Maruah
• Mendapat perhatian
• Mendapat layanan
• Mendapat maklumat
Kasih Sayang
• Elihat hasil kerja / tugasan
• Elibatkan diri dalam aktiviti yang menarik /
meransang
Keselamatan
• Meneruskan persekolahan
• Menguasai pengetahuan dan kemahiran
Ketahanan Diri
PERANAN GURU
1. Mengumpul maklumat murid
2. Merancang pengajaran
3. Membentuk sikap yang positif
4. Meningkatkan kemahiran diri seperti
mengurus, berkomunikasi dan membuat
kaunseling
5. Menilai
TINDAKAN MURID
• Kenal pasti bidang / kemahiran yang perlu
dikuasai pada tahap-tahap tertentu
• Mengenal pasti tahap pencapaiannya dalam
bidang tersebut
• Memahami tujuan mempelajari kemahiran yang
telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran
• Mengambil tindakan yang wajar bagi
memantapkan penguasaan kemahiran-
kemahiran itu.
PENILAIAN
Guru dan murid perlu mendapat gambaran
tentang perkara-perkara berikut :
• Pencapaian pengetahuan yang dimiliki oleh
murid
• Perkembangan perlakuan murid tentang
minat, sikap dan nilai
• Kebolehan amali dan kemahiran psikomotor
yang dikuasai oleh murid
3. PUSAT PEMBELAJARAN
Apakah pusat pembelajaran?
• Ruang dalam bilik darjah yang dilengkapi
pelbagai bahan sumber dan dibina mengikut
kreativiti guru dan murid.
• Ia diwujudkan untuk menjalankan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran secara formal
atau tidak formal.
• Sesi pengajaran dapat dilakukan dengan
pelbagai teknik, kaedah dan pendekatan.
Fungsi pusat pembelajaran
• Menyediakan ruang, peluang dan bahan
kepada murid menggunakan lebih drpd satu
deria dalam sesi pembelajaran.
• Tempat guru melaksanakan aktiviti
pengajaran dengan penekanan penglibatan
maksimum dan pelbagai bahan.
• Tempat mempamerkan hasil kerja murid bagi
membina kreativiti dan keyakinan murid.
Bagaimana menubuhkan pusat
pembelajaran??
(a) Faktor penubuhan
- Aspek fizikal
- Aspek ekonomi
- Daya usaha & kreativiti
(b) Jenis pusat pembelajaran
- Pusat pembelajaran langsung
- Pusat pembelajaran terbuka
- Pusat pembelajaran kemahiran
Panduan membina pusat pembelajaran
• Pastikan bilik darjah menepati ciri-ciri bilik darjah
KBSR/KBSM.
• Susun kedudukan kerusi dan meja supaya ada ruang
murid untuk bergerak.
• Ubah susunan tempat duduk dari semasa ke
semasa.
• Kenalpasti bahan-bahan sumber yang diperlukan
untuk diletak pada pusat pembelajaran.
• Lengkapi pusat pembelajaran dengan pelbagai
sumber dan bahan.
• Kenalpasti tempat untuk mempamerkan hasil kerja
murid.
Panduan merancang
• Mengenalpasti sukatan pelajaran tertentu yang
sesuai dijalankan di pusat pembelajaran.
• Mengenalpasti aktiviti yang telah dirancang untuk
dilakukan.
• Memilih dan menyediakan carta kemahiran
mengikut keperluan aktiviti.
• Memilih dan mengumpul alat bahan pengajaran.
- Bahan cetak
- Bahan tayang
- Bahan audio
- Bahan tiga dimensi
Pengurusan pusat pembelajaran
• Diurus secara usahasama antara guru dan murid.
• Peranan guru :
- Merancang dan menyediakan jadual waktu
penggunaan pusat pembelajaran.
- Menyelia, membimbing dan mengawal keselamatan.
- Menyenarai bahan dan alat yang ada di pusat
pembelajaran untuk pengesanan.
• Peranan murid :
- Melantik ketua kumpulan supaya semua tugas dapat
dijalankan dengan baik.
- Mematuhi arahan guru ketika menggunakan pusat
pembelajaran.
4. PENYEDIAAN BAHAN
Apakah bahan pengajaran dan pembelajaran
Mengapakah perlu bahan
Jenis bahan
Perancangan bahan
Pemilihan bahan
Penyediaaan bahan
Apakah Bahan Pengajaran
• Apa sahaja yang digunakan dalam pengajaran
merangkumi alat dan isi pelajaran
• Dikenali sebagai media pendidikan :-
-perkakasan
-bahan atau perisian
• Digunakan sebagai rangsangan untuk
mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih
bermakna
Mengapakah Perlu Bahan
• Membantu guru menjelaskan apa yang hendak diajar
• Membantu murid memahami apa yang diajar
• Contoh:-
- media komunikasi
- rangsangan
- penjelasan makna atau konsep
- penggerak penggunaan pelbagai deria
- sumber pengalaman
- mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran
- pendorong pengajaran terancang
Kemudahan Penggunaan Bahan
murid
Perinkat 1: rancangan pengajaran
•Matlamat kurikulum
•Kandungan kurikulum
•Peringkat murid dan pengalaman
Peringkat 3:
tindakan
selepas
pengajaran
•penilaian
Peringkat 2:
persediaan mengajar
•Objektif
•Kemahiran
•Isi pelajaran
•Strategi pengajaran
•Pengurusan dan
pengelolaan bilik
darjah
•Cara mendapat
bahan
Jenis Bahan dan Penghasilannya
• Terbahagi kepada dua iaitu:-
- bahan hidup
- bahan bukan hidup
• Bahan hidup- manusia, haiwan dan tumbuh-
tumbuhan
• Bahan bukan hidup- elektronik (audio dan
visual), bukan elektronik- (bahan cetak,
bukan cetak), bahan-bahan 3
dimensi(semulajadi dan buatan manusia)
Perancangan Bahan
• Perkara yang diutamakan dalam merancang
penggunaan sesuatu bahan:-
- jenis dan bentuk bahan
- cara bahan digunakan
- kemudahan penggunaan bahan
Pemilihan Bahan
Mula
Objektif pengajaran dan pembelajaran yang pelu dicapai
Strategi asas penyampaian yang sesuai untuk mencapai objektif
pengajaran
keeluruhan
kumpulan
individu
Pengalaman
terus
Pengalaman
sesuai secara
terus/
lawatan
5. PENGURUSAN SUMBER
• Satu proses memilih, menyusun, mengguna
dan menyimpan bahan serta alat supaya
proses pengajaran dan pembelajaran
sempurna.
Sumber pendidikan
• Segala bahan dan alat yang dapat
membantu guru mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran dengan
berkesan.
Objektif pengurusan sumber
• Mewujudkan suasana dan persekitaran
pendidikan yang hidup dan mencabar;
• Menimbulkan minat dan semangat untuk
murid belajar;
• Memastikan aktiviti-aktiviti bilik darjah
berjalan tanpa gangguan; dan
• Menjamin perkembangan pembelajaran
murid.
Pelaksanaan pengurusan
• Peranan guru besar
• Peranan guru
• Penglibatan murid
• Penglibatan ibu bapa
• Langkah-langkah pengurusan
CONTOH PENGURUSAN SUMBER (BAHAN
BERCETAK) , MEMPAMERKAN BAHAN
SUMBER , KEKANGAN DALAM
PENGURUSAN SUMBER DAN RUMUSAN
CONTOH PENGURUSAN BAHAN BERCETAK
A) PENYUSUNAN BAHAN BERCETAK
1.PENYUSUNAN BUKU
2.PENYUSUNAN MAJALAH
3. CARTA
B) PENYIMPAN BAHAN
-JENIS-JENIS BAHAN DAN CARA MENYIMPANNYA
CONTOH PENGURUSAN SUMBER BAHAN BERCETAK
A) PENYUSUNAN BAHAN BERCETAK
1.PENYUSUNAN BUKU
-BUKU FIKSYEN (CERITA REKAAN(F))
-ABJAD NAMA PENGARANG/JUDUL
-BUKU BUKAN FIKSYEN
-PERKARA BERPANDUKAN SISTEM
PENGELASAN DEWEY
2. PENYUSUNAN MAJALAH DAN AKHBAR
-ABJAD JUDUL
3. CARTA
-PERKARA BERDASARKAN SISTEM PENGELASAN
DEWEY
-POTONGAN KAD-KAD MANILA DIBERI JUDUL DAN
DISUSUN MENGIKUT PERKARA
CONTOH
PENYUSUNAN
CARTA
PENYIMPANAN BAHAN
1. BUKU = RAK BUKU TERBUKA
2. KIT = KOTAK – RAK –LABEL NOMBOR
3. GLOB= KABINET/RAK KHAS DIBALUT
4. ALAT PERMAINAN PELAJARAN = ATAS RAK
TEGAK NOMBOR PENGELASAN
5. MODEL= KABINET / RAK TERBUKA
6. REALIA=RAK/KABINET KACA –
KESELAMATAN
7. CARTA= LACI-RATA /TEGAK=FAIL
8. PETA = LACI / DIFAILAKN (RAK KHAS)
9. KAD IMBASAN =RAK TERBUKA
10.GAMBAR DAN LUTSINAR= SAMPUL
SURAT/FOLDER MENEGAK
11.KASET = KOTAK - MENEGAK
MEMPAMERKAN BAHAN SUMBER
-DIPILIH DAN DIPAMER
-MENARIK
-KEFAHAMAN LANJUT
-MEMBANTU MURID KURANG CERDAS
-MINAT MURID DAPAT DIPERKEMBANGKAN
-MENGAMBARKAN BUDAYA DI SEKOLAH
-PENGHARGAAN KERJA MURID
-GURU MURID DAN IBU BAPA BOLEH SAMA-SAMA
HARMONIKAN KELAS DENGAN HIASAN PAMERAN
CARA-CARA MEMPAMERKAN SUMBER
1. SUMBER BERCETAK DUA DIMENSI
CARTA,GAMBAR ,POSTER KERTAN AKHBAR
DAN PENGHASILAN KERJA MURID – 3D
PELAPIK PERLU
GELAP DARI BAHAN PAMERAN
2. DIORAMA
GABUNGAN ILUSTRASI DENGAN BAHAN-
BAHAN
RELIA, PATUNG DAN MODEL-MODEL LAIN
DILETAKKAN SEPERTI KEDUDUKAN SEBENAR
TETAPI SKALA
DIKECILKAN-3D
BAHAN GANTUNGAN
MEMPAMERKAN HASIL KERJA
MURID
DISANGKUT GUNA TALI
PERLU PERKIRAAN YANG RAPI
BAGI GANTUNGAN BERTINGKAT
KEKANGAN DALAM PENGURUSAN SUMBER
1. BILIK DARJAH YG KECIL = PELAN-ALAT BOLEH UBAH
-ALAT TAK BOLEH
UBAH
2. KEKURANGAN PERABOT UNTUK MEWUJUDKAN SUDUT
MENARIK =MEJA FLIP BINA PARA-PARA
3. KEKURANGAN BEKAS UNTUK MENYIMPAN BAHAN =
REKA BEKAS GUNA BEG PLASTIK DAN TIN
4. KEKURANGAN BAHAN DAN ALAT
=RANCANG AWAL, TEMPAH DI PUSAT SUMBER, HUBUNG
BAIK PIHAK LUAR, HUBUNG DENGAN GURUDARI
SEKOLAH LAIN, HUBUNG DENGAN INSTITUSI DENGAN
PENDIDIKAN BERDEKATAN
5. GURU KESUNTUKAN MASA
=AGIHKAN TUGAS KEPADA MURID SITEM PERJANJIAN
TUGAS
KESIMPULANNYA, SUMBER DAPAT MEMBANTU
P&P
DAN MEMBANTU MURID BELAJAR DENGAN
LEBIH
BERKESAN
PENGURUSAN PERLU BAIK DALAM BILIK DARJAH
KALAU TIDAK IA AKAN JADI SEBALIKNYA
PEROLEHAN PEMILIHAN PENYUSUANAN DAN
PEMBAHAGIAN TUGAS ADALAH ANTARA ASPEK
PENTING
GURU YANG MERANCANG PENGURUSAN BILIK
DARJAH DENGAN BAIK AKAN MENGGALAKKAN
MURID BELAJAR DENGAN PENUH MINAT
PENUTUP
• Pengurusan bilik darjah adalah untuk
membantu guru mengendalikan dan
menguruskan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah dengan
lebih mudah. Pengetahuan yang mendalam
tentang pengurusan bilik darjah akan
memberikan keyakinan dan masa yang lebih
banyak untuk aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

More Related Content

What's hot

Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
cikgutika
 
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 20121. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
Farra Deena
 
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
FaFai S.
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
NancyKuak
 
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanPerancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Zue Shari
 
Kerja kursus budaya dalam pembelajaran
Kerja kursus budaya dalam pembelajaranKerja kursus budaya dalam pembelajaran
Kerja kursus budaya dalam pembelajaran
Sherly Jewinly
 
MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN
MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKANMENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN
MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN
cik noorlyda
 
Kemahiran pengukuhan
Kemahiran pengukuhanKemahiran pengukuhan
Kemahiran pengukuhanSohib AlQuran
 
Perbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan Penilaian
Perbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan PenilaianPerbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan Penilaian
Perbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan Penilaian
Nur Aqeela Alia Ahmad
 
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
FaFai S.
 
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106Azlinda Abdullah
 
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRIPEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
Aiisy Afifah
 
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
FaFai S.
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotsky
Izzat Najmi
 
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudayaKesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
sitiaishahmohamad
 
Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia
Reka Bentuk Kurikulum di MalaysiaReka Bentuk Kurikulum di Malaysia
Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia
Kolej Perkembangan Awal Kanak-kanak
 
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjayaperbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
Emiey Mieysagie
 
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
NURLIDYAWATI JASMIN
 
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projekaflah jamaluddin
 
Rujukan
RujukanRujukan

What's hot (20)

Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
 
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 20121. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
 
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
 
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanPerancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
 
Kerja kursus budaya dalam pembelajaran
Kerja kursus budaya dalam pembelajaranKerja kursus budaya dalam pembelajaran
Kerja kursus budaya dalam pembelajaran
 
MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN
MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKANMENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN
MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN
 
Kemahiran pengukuhan
Kemahiran pengukuhanKemahiran pengukuhan
Kemahiran pengukuhan
 
Perbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan Penilaian
Perbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan PenilaianPerbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan Penilaian
Perbezaan Pengujian, Pentaksiran Dan Penilaian
 
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
 
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
 
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRIPEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
 
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotsky
 
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudayaKesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
 
Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia
Reka Bentuk Kurikulum di MalaysiaReka Bentuk Kurikulum di Malaysia
Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia
 
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjayaperbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
 
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
 
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projek
 
Rujukan
RujukanRujukan
Rujukan
 

Similar to Bab6 pengurusan bilik darjah

K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1
K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1
K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1
JANGAN TENGOK
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
ErwinHariKurniawan2
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
ErwinHariKurniawan2
 
Topik 3
Topik 3Topik 3
Materi Presentasi MPLS.pptx
Materi Presentasi MPLS.pptxMateri Presentasi MPLS.pptx
Materi Presentasi MPLS.pptx
sadam10
 
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikan
rhynie
 
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjahBab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Asyikin4996
 
Guru%20 dan%20alam%20pendidikan
Guru%20 dan%20alam%20pendidikanGuru%20 dan%20alam%20pendidikan
Guru%20 dan%20alam%20pendidikanFaye Clae
 
Definisi pengelolaan kelas
Definisi pengelolaan kelasDefinisi pengelolaan kelas
Definisi pengelolaan kelas
SMKN 36 JAKARTA UTARA
 
Admin
AdminAdmin
Admin
rhynie
 
4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya
4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya
4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya
SARAHMAGHFIROHALKARI
 
Konsep dasar pembelajaran individual
Konsep dasar pembelajaran individualKonsep dasar pembelajaran individual
Konsep dasar pembelajaran individual
Nastiti Rahajeng
 
pembelajaran-kelas-rangkap.pptx
pembelajaran-kelas-rangkap.pptxpembelajaran-kelas-rangkap.pptx
pembelajaran-kelas-rangkap.pptx
ssuser8b99ee
 
Kompetensi pedagogik
Kompetensi pedagogikKompetensi pedagogik
Kompetensi pedagogik
Eko Sudibyo
 
PEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SD
PEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SDPEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SD
PEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SD
anisadiyah40
 
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
dwirahmadani8
 
Group 4.pptx
Group 4.pptxGroup 4.pptx
Group 4.pptx
RabiatulAdawiyahWahi1
 

Similar to Bab6 pengurusan bilik darjah (20)

K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1
K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1
K01947 20180426222447 k6 pengurusan bilik darjah v1
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
 
Manajemen kelas
Manajemen kelasManajemen kelas
Manajemen kelas
 
Topik 3
Topik 3Topik 3
Topik 3
 
LIRP5-2016
LIRP5-2016LIRP5-2016
LIRP5-2016
 
Materi Presentasi MPLS.pptx
Materi Presentasi MPLS.pptxMateri Presentasi MPLS.pptx
Materi Presentasi MPLS.pptx
 
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikan
 
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjahBab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjah
 
Guru%20 dan%20alam%20pendidikan
Guru%20 dan%20alam%20pendidikanGuru%20 dan%20alam%20pendidikan
Guru%20 dan%20alam%20pendidikan
 
Definisi pengelolaan kelas
Definisi pengelolaan kelasDefinisi pengelolaan kelas
Definisi pengelolaan kelas
 
Admin
AdminAdmin
Admin
 
Admin
AdminAdmin
Admin
 
4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya
4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya
4. Perangkat Ajar- Modul Ajar tk paud saya
 
Konsep dasar pembelajaran individual
Konsep dasar pembelajaran individualKonsep dasar pembelajaran individual
Konsep dasar pembelajaran individual
 
pembelajaran-kelas-rangkap.pptx
pembelajaran-kelas-rangkap.pptxpembelajaran-kelas-rangkap.pptx
pembelajaran-kelas-rangkap.pptx
 
Kompetensi pedagogik
Kompetensi pedagogikKompetensi pedagogik
Kompetensi pedagogik
 
PEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SD
PEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SDPEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SD
PEMBUATAN MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA SD
 
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
 
Group 4.pptx
Group 4.pptxGroup 4.pptx
Group 4.pptx
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
zuraidanasri
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
zuraidanasri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (13)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
ahyani72
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 

Bab6 pengurusan bilik darjah

 • 2. PENGENALAN • Pengurusan bilik darjah : proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik darjah, galakan komunikasi dan interaksi antara murid. • Bilik darjah merupakan persekitaran pembelajaran yang merangkumi aspek murid, guru, ruang dan alat pembelajaran.
 • 3. PENGURUSAN BILIK DARJAH AKTIVITI PENGAJARAN BERKUMPULAN PUSAT PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INDIVIDU PENGURUSAN SUMBER PENYEDIAAN BAHAN
 • 4. 1. AKTIVITI PENGAJARAN BERKUMPULAN • Kaedah pengajaran yang memerlukan pelajar menjalankan aktiviti dalam kumpulan. • Pengelompokan murid dibuat berdasarkan peringkat kebolehan dan minat. • Murid dikelompokkan sama ada dalam kumpulan sama kebolehan atau berbeza kebolehan.
 • 5. TUJUAN PENGAJARAN BERKUMPULAN Memudahkan guru membimbing murid Menggalakkan penglibatan aktif individu Kerjasama antara murid Murid yang cerdas boleh membantu murid yang lemah Memupuk rasa tanggungjawab Guru beri tumpuan kepada pelajar yang sama peringkat kebolehan
 • 6. PRINSIP PENGAJARAN BERKUMPULAN Pelajar dilatih mengambil, mengguna dan menyimpan peralatan. Guru bersedia menghadapi pelbagai situasi Perhatian sama rata kepada semua kumpulan Penerangan bagi tugasan Aktiviti dirancang terlebih dahulu
 • 7. ORGANISASI PENGAJARAN BERKUMPULAN JENIS & BENTUK KUMPULAN Mengikut kebolehan Pelbagai kebolehan Mengikut minat BENTUK @ CORAK INTERAKSI Hubungan sehala Hubungan dua hala Dua hala antara kumpulan PENGURUSAN FIZIKAL KELAS TERTAKLUK
 • 8. JENIS DAN BENTUK KUMPULAN 1. Kumpulan mengikut kebolehan • Terdiri daripada pelajar yang sama kebolehan. • Dilabelkan sebagai kumpulan cerdas, sederhana atau lemah. • Memudahkan penguasaan sesuatu kemahiran asas dalam mata pelajaran.
 • 9. 2. Kumpulan pelbagai kebolehan • Terdiri daripada pelajar pelbagai kebolehan dalam satu kelompok. • Tidak dilabelkan sebagai kumpulan cerdas, sederhana dan lemah TETAPI dinamai mengikut nama aktiviti, tugasan atau sebagainya. • Dibentuk berasaskan tugasan yang diberi. • Kumpulan terdiri daripada murid yang cerdas, sederhana dan lemah.
 • 10. 3. Mengikut minat • Berdasarkan keseragaman minat atau bakat murid. • Mata pelajaran Pendidikan Seni dan Muzik. • Bersifat kekal atau sementara berdasarkan aktiviti pelajaran, kehendak serta keperluan guru dan murid.
 • 11. BENTUK ATAU CORAK INTERAKSI MURID DALAM KUMPULAN 1. Interaksi satu hala. • Melantik ketua bagi melicinkan aktiviti berkumpulan. KK-Ketua kumpulan A-Ahli kumpulan KK A A A A A A
 • 12. 2. Interaksi dua hala. • Interaksi dua hala antara ketua kumpulan dengan ahli dan ahli dengan ahli kumpulan. KK A A A A A A
 • 13. 3. Interaksi dua hala antara kumpulan. • Beberapa kumpulan kecil yang dibentuk dalam satu kumpulan besar. • Interaksi dua hala iaitu interaksi antara ahli- ahli dalam kumpulan kecil, dan interaksi antara ahli-ahli satu kumpulan kecil dengan ahli-ahli kumpulan kecil yang lain BERINTERAKSI sesama kumpulan dengan ketua kumpulan. • Ketua Kumpulan akan berinteraksi dengan ketua kumpulan kecil bagi menyampaikan arahan.
 • 14. K1 K2 K3 KK A A A A A A AA A
 • 15. PENGURUSAN FIZIKAL KELAS 1. Bilik darjah KBSR • Menekankan pendekatan pengajaran berpusatkan murid. • Membantu murid lemah dan mengembangkan lagi kebolehan murid-murid. • Susunan kerusi dan meja adalah mengikut kumpulan • Saiz kerusi dan meja perlu sesuai dengan ketinggian murid-murid. 2. Bilik darjah KBSM • Susunan meja dan kerusi berbentuk kumpulan. • Guru mudah membantu murid dalam pelajaran.
 • 16. KEKANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BERKUMPULAN 1. Guru tidak dapat memberi perhatian yang saksama kepada setiap kumpulan. 2. Pembelajaran rakan sebaya kurang berlaku, khasnya dpembelajaran mengikut kebolehan.
 • 17. 2. AKTIVITI PENGAJARAN INDIVIDU Setiap murid memiliki perbezaan dari segi kecerdasan, kebolehan, bakat, cita-cita dan minat. Setiap murid berhak untuk mendapatkan peluang perkembangan kecenderungan mereka secara menyeluruh. Pelbagai cara boleh diambil oleh guru untuk membantu proses pembelajaran ini. Penglibatan semua murid adalah perlu.
 • 18. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INDIVIDU • Murid akan menguasai kemahiran mengikut kebolehan mereka. • Guru harus memerhati dan mengetahui perbezaan ini. Ia dapat dikesan melalui kemahiran bertutur, membaca, menulis, mengira, menyelesaikan masalah, melukis dan menggunakan peralatan dan bahan. • Pengawasan yang baik akan meningkatkan potensi pelajar. • Pengajaran individu boleh dilakukan dengan menjalankan aktiviti dalam kumpulan yang kecil. • Guru harus menyediakan situasi pembelajaran yang meransang murid untuk belajar. • Pada amnya, murid mengalami proses pembelajaran secara individu walaupun ketika di dalam kelas sama ada secara formal atau tidak formal.
 • 19. OBJEKTIF • Murid dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira mengikut kebolehan masing-masing • Murid mendapat panduan khusus daripada guru atau rakan sebaya • Murid dapat memperkembang kemahiran berfikir dan bertindak dengan sendiri • Murid dapat keyakinan diri dan mempunyai motivasi untuk belajar • Murid mempunyai daya usaha untuk belajar dengan sendiri
 • 20. PERTIMBANGAN DALAM PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INDIVIDU Faktor mempengaruhi pembelajaran 1. Murid 2. Aktiviti 3. Masa 4. Bahan 5. Ruang
 • 21. Hierarki Keperluan Manusia • Cabaran • Perkembangan kemahiran Kepuasan Kendiri • Penghormatan • Pengiktirafan Harga Diri atau Maruah • Mendapat perhatian • Mendapat layanan • Mendapat maklumat Kasih Sayang • Elihat hasil kerja / tugasan • Elibatkan diri dalam aktiviti yang menarik / meransang Keselamatan • Meneruskan persekolahan • Menguasai pengetahuan dan kemahiran Ketahanan Diri
 • 22. PERANAN GURU 1. Mengumpul maklumat murid 2. Merancang pengajaran 3. Membentuk sikap yang positif 4. Meningkatkan kemahiran diri seperti mengurus, berkomunikasi dan membuat kaunseling 5. Menilai
 • 23. TINDAKAN MURID • Kenal pasti bidang / kemahiran yang perlu dikuasai pada tahap-tahap tertentu • Mengenal pasti tahap pencapaiannya dalam bidang tersebut • Memahami tujuan mempelajari kemahiran yang telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran • Mengambil tindakan yang wajar bagi memantapkan penguasaan kemahiran- kemahiran itu.
 • 24. PENILAIAN Guru dan murid perlu mendapat gambaran tentang perkara-perkara berikut : • Pencapaian pengetahuan yang dimiliki oleh murid • Perkembangan perlakuan murid tentang minat, sikap dan nilai • Kebolehan amali dan kemahiran psikomotor yang dikuasai oleh murid
 • 26. Apakah pusat pembelajaran? • Ruang dalam bilik darjah yang dilengkapi pelbagai bahan sumber dan dibina mengikut kreativiti guru dan murid. • Ia diwujudkan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara formal atau tidak formal. • Sesi pengajaran dapat dilakukan dengan pelbagai teknik, kaedah dan pendekatan.
 • 27. Fungsi pusat pembelajaran • Menyediakan ruang, peluang dan bahan kepada murid menggunakan lebih drpd satu deria dalam sesi pembelajaran. • Tempat guru melaksanakan aktiviti pengajaran dengan penekanan penglibatan maksimum dan pelbagai bahan. • Tempat mempamerkan hasil kerja murid bagi membina kreativiti dan keyakinan murid.
 • 28. Bagaimana menubuhkan pusat pembelajaran?? (a) Faktor penubuhan - Aspek fizikal - Aspek ekonomi - Daya usaha & kreativiti (b) Jenis pusat pembelajaran - Pusat pembelajaran langsung - Pusat pembelajaran terbuka - Pusat pembelajaran kemahiran
 • 29. Panduan membina pusat pembelajaran • Pastikan bilik darjah menepati ciri-ciri bilik darjah KBSR/KBSM. • Susun kedudukan kerusi dan meja supaya ada ruang murid untuk bergerak. • Ubah susunan tempat duduk dari semasa ke semasa. • Kenalpasti bahan-bahan sumber yang diperlukan untuk diletak pada pusat pembelajaran. • Lengkapi pusat pembelajaran dengan pelbagai sumber dan bahan. • Kenalpasti tempat untuk mempamerkan hasil kerja murid.
 • 30. Panduan merancang • Mengenalpasti sukatan pelajaran tertentu yang sesuai dijalankan di pusat pembelajaran. • Mengenalpasti aktiviti yang telah dirancang untuk dilakukan. • Memilih dan menyediakan carta kemahiran mengikut keperluan aktiviti. • Memilih dan mengumpul alat bahan pengajaran. - Bahan cetak - Bahan tayang - Bahan audio - Bahan tiga dimensi
 • 31. Pengurusan pusat pembelajaran • Diurus secara usahasama antara guru dan murid. • Peranan guru : - Merancang dan menyediakan jadual waktu penggunaan pusat pembelajaran. - Menyelia, membimbing dan mengawal keselamatan. - Menyenarai bahan dan alat yang ada di pusat pembelajaran untuk pengesanan. • Peranan murid : - Melantik ketua kumpulan supaya semua tugas dapat dijalankan dengan baik. - Mematuhi arahan guru ketika menggunakan pusat pembelajaran.
 • 32. 4. PENYEDIAAN BAHAN Apakah bahan pengajaran dan pembelajaran Mengapakah perlu bahan Jenis bahan Perancangan bahan Pemilihan bahan Penyediaaan bahan
 • 33. Apakah Bahan Pengajaran • Apa sahaja yang digunakan dalam pengajaran merangkumi alat dan isi pelajaran • Dikenali sebagai media pendidikan :- -perkakasan -bahan atau perisian • Digunakan sebagai rangsangan untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih bermakna
 • 34. Mengapakah Perlu Bahan • Membantu guru menjelaskan apa yang hendak diajar • Membantu murid memahami apa yang diajar • Contoh:- - media komunikasi - rangsangan - penjelasan makna atau konsep - penggerak penggunaan pelbagai deria - sumber pengalaman - mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran - pendorong pengajaran terancang
 • 35. Kemudahan Penggunaan Bahan murid Perinkat 1: rancangan pengajaran •Matlamat kurikulum •Kandungan kurikulum •Peringkat murid dan pengalaman Peringkat 3: tindakan selepas pengajaran •penilaian Peringkat 2: persediaan mengajar •Objektif •Kemahiran •Isi pelajaran •Strategi pengajaran •Pengurusan dan pengelolaan bilik darjah •Cara mendapat bahan
 • 36. Jenis Bahan dan Penghasilannya • Terbahagi kepada dua iaitu:- - bahan hidup - bahan bukan hidup • Bahan hidup- manusia, haiwan dan tumbuh- tumbuhan • Bahan bukan hidup- elektronik (audio dan visual), bukan elektronik- (bahan cetak, bukan cetak), bahan-bahan 3 dimensi(semulajadi dan buatan manusia)
 • 37. Perancangan Bahan • Perkara yang diutamakan dalam merancang penggunaan sesuatu bahan:- - jenis dan bentuk bahan - cara bahan digunakan - kemudahan penggunaan bahan
 • 38. Pemilihan Bahan Mula Objektif pengajaran dan pembelajaran yang pelu dicapai Strategi asas penyampaian yang sesuai untuk mencapai objektif pengajaran keeluruhan kumpulan individu Pengalaman terus Pengalaman sesuai secara terus/ lawatan
 • 39. 5. PENGURUSAN SUMBER • Satu proses memilih, menyusun, mengguna dan menyimpan bahan serta alat supaya proses pengajaran dan pembelajaran sempurna.
 • 40. Sumber pendidikan • Segala bahan dan alat yang dapat membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.
 • 41. Objektif pengurusan sumber • Mewujudkan suasana dan persekitaran pendidikan yang hidup dan mencabar; • Menimbulkan minat dan semangat untuk murid belajar; • Memastikan aktiviti-aktiviti bilik darjah berjalan tanpa gangguan; dan • Menjamin perkembangan pembelajaran murid.
 • 42. Pelaksanaan pengurusan • Peranan guru besar • Peranan guru • Penglibatan murid • Penglibatan ibu bapa • Langkah-langkah pengurusan
 • 43. CONTOH PENGURUSAN SUMBER (BAHAN BERCETAK) , MEMPAMERKAN BAHAN SUMBER , KEKANGAN DALAM PENGURUSAN SUMBER DAN RUMUSAN
 • 44. CONTOH PENGURUSAN BAHAN BERCETAK A) PENYUSUNAN BAHAN BERCETAK 1.PENYUSUNAN BUKU 2.PENYUSUNAN MAJALAH 3. CARTA B) PENYIMPAN BAHAN -JENIS-JENIS BAHAN DAN CARA MENYIMPANNYA
 • 45. CONTOH PENGURUSAN SUMBER BAHAN BERCETAK A) PENYUSUNAN BAHAN BERCETAK 1.PENYUSUNAN BUKU -BUKU FIKSYEN (CERITA REKAAN(F)) -ABJAD NAMA PENGARANG/JUDUL -BUKU BUKAN FIKSYEN -PERKARA BERPANDUKAN SISTEM PENGELASAN DEWEY
 • 46. 2. PENYUSUNAN MAJALAH DAN AKHBAR -ABJAD JUDUL 3. CARTA -PERKARA BERDASARKAN SISTEM PENGELASAN DEWEY -POTONGAN KAD-KAD MANILA DIBERI JUDUL DAN DISUSUN MENGIKUT PERKARA
 • 48. PENYIMPANAN BAHAN 1. BUKU = RAK BUKU TERBUKA 2. KIT = KOTAK – RAK –LABEL NOMBOR 3. GLOB= KABINET/RAK KHAS DIBALUT 4. ALAT PERMAINAN PELAJARAN = ATAS RAK TEGAK NOMBOR PENGELASAN 5. MODEL= KABINET / RAK TERBUKA 6. REALIA=RAK/KABINET KACA – KESELAMATAN 7. CARTA= LACI-RATA /TEGAK=FAIL 8. PETA = LACI / DIFAILAKN (RAK KHAS) 9. KAD IMBASAN =RAK TERBUKA 10.GAMBAR DAN LUTSINAR= SAMPUL SURAT/FOLDER MENEGAK 11.KASET = KOTAK - MENEGAK
 • 49. MEMPAMERKAN BAHAN SUMBER -DIPILIH DAN DIPAMER -MENARIK -KEFAHAMAN LANJUT -MEMBANTU MURID KURANG CERDAS -MINAT MURID DAPAT DIPERKEMBANGKAN -MENGAMBARKAN BUDAYA DI SEKOLAH -PENGHARGAAN KERJA MURID -GURU MURID DAN IBU BAPA BOLEH SAMA-SAMA HARMONIKAN KELAS DENGAN HIASAN PAMERAN
 • 50. CARA-CARA MEMPAMERKAN SUMBER 1. SUMBER BERCETAK DUA DIMENSI CARTA,GAMBAR ,POSTER KERTAN AKHBAR DAN PENGHASILAN KERJA MURID – 3D PELAPIK PERLU GELAP DARI BAHAN PAMERAN 2. DIORAMA GABUNGAN ILUSTRASI DENGAN BAHAN- BAHAN RELIA, PATUNG DAN MODEL-MODEL LAIN DILETAKKAN SEPERTI KEDUDUKAN SEBENAR TETAPI SKALA DIKECILKAN-3D
 • 51. BAHAN GANTUNGAN MEMPAMERKAN HASIL KERJA MURID DISANGKUT GUNA TALI PERLU PERKIRAAN YANG RAPI BAGI GANTUNGAN BERTINGKAT
 • 52. KEKANGAN DALAM PENGURUSAN SUMBER 1. BILIK DARJAH YG KECIL = PELAN-ALAT BOLEH UBAH -ALAT TAK BOLEH UBAH 2. KEKURANGAN PERABOT UNTUK MEWUJUDKAN SUDUT MENARIK =MEJA FLIP BINA PARA-PARA 3. KEKURANGAN BEKAS UNTUK MENYIMPAN BAHAN = REKA BEKAS GUNA BEG PLASTIK DAN TIN 4. KEKURANGAN BAHAN DAN ALAT =RANCANG AWAL, TEMPAH DI PUSAT SUMBER, HUBUNG BAIK PIHAK LUAR, HUBUNG DENGAN GURUDARI SEKOLAH LAIN, HUBUNG DENGAN INSTITUSI DENGAN PENDIDIKAN BERDEKATAN 5. GURU KESUNTUKAN MASA =AGIHKAN TUGAS KEPADA MURID SITEM PERJANJIAN TUGAS
 • 53. KESIMPULANNYA, SUMBER DAPAT MEMBANTU P&P DAN MEMBANTU MURID BELAJAR DENGAN LEBIH BERKESAN PENGURUSAN PERLU BAIK DALAM BILIK DARJAH KALAU TIDAK IA AKAN JADI SEBALIKNYA PEROLEHAN PEMILIHAN PENYUSUANAN DAN PEMBAHAGIAN TUGAS ADALAH ANTARA ASPEK PENTING GURU YANG MERANCANG PENGURUSAN BILIK DARJAH DENGAN BAIK AKAN MENGGALAKKAN MURID BELAJAR DENGAN PENUH MINAT
 • 54. PENUTUP • Pengurusan bilik darjah adalah untuk membantu guru mengendalikan dan menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan lebih mudah. Pengetahuan yang mendalam tentang pengurusan bilik darjah akan memberikan keyakinan dan masa yang lebih banyak untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.