SlideShare a Scribd company logo
Bab9 pengurusan disiplin
2
EDU 3034
• PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN
3
Sub Tajuk
1. Pengurusan Tingkahlaku
2. Peraturan dan disiplin murid
3. Pengurusan devian dan tingkahlaku
4
• Definisi disiplin
• Pengurusan disiplin
• Peraturan dan disiplin pelajar
• Pekeliling
• Jenis salahlaku
5
DISIPLIN…..
Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh
seseorang murid di sekolah bagi mewujudkan
tingkahlaku yang baik demi kesempurnaan
kehidupan.
Kesanggupan seseorang murid menghormati dan
mematuhi kehendak undang-undang /
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
sama ada suka atau pun tidak.
6
PENGURUSAN DISIPLIN
1. PENGENALAN
1.1. Merupakan alat untuk mempertahankan hak
individu yang hidup dalam satu kelompok
masyarakat.
1.2. Perkara penting perlu diperhatikan terutama
isu berkaitan dakwaan mahkamah.
1.3. Mengandungi dokumen undang-undang
cth. Akta Pendidikan, Surat Pekeliling.
1.4. Konsep – “In-loco parentis” dan “Duty of
care”
7
2. TANGGUNGJAWAB PENGETUA / GURU-GURU
2.1. “Vicarious Liability” – bertanggungjawab secara
langsung terhadap semua perkara di sekolah
yang dilakukan oleh warga sekolah terhadap
murid-murid.
2.2. Umumnya – mendidik, menjaga dan “duty of care”.
2.3. Penyeliaan di Bilik Darjah – perlu menyelia dan
memastikan keselamatan dan mengambil langkah
proaktif pencegahan serta menyelia dengan kadar
munasabah.
2.4. Pengetua – mengambil maklum dokumen
undang-undang, berkongsi / menyebarluas,
mengingatkan staf secara konsisten dan perlu
memastikan guru mahir / tahu.
2.5. Guru – “In-loco parentis” / tanggungjawab spt. Ibu bapa.
Cuai boleh didakwa.
8
3. PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN
SEKOLAH
3.1.Tindakan yang betul
a) Diberitahu – kesalahan & hukuman
b) Keterangan bela diri
c) Kemuka Rayuan - didengari
d) Jatuh hukuman dengan adil.
3.2.Rujuk – Buku Tatacara Pengurusan
Disiplin Sekolah & Surat Pekeliling Ikhtisas
3.3.Elak hukuman – tidak tepat, mendera
menjatuhkan maruah & tidak ikut surat
pekeliling ikhtisas
9
ORDINAN PELAJARAN 1957
PERATURAN DISIPLIN 1959
10
Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:
(Tanggungjawab guru besar atas disiplin)
“Guru Besar adalah orang yang
bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah”
dan bagi maksud itu hendaklah
“mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-
murid di sekolah itu.”
11
Peraturan 5 dalam Peraturan-Peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:
(Kuasa-Kuasa guru besar)
Bagi maksud menjaga disiplin dikalangan murid-
murid,guru besar hendaklah mempunyai kuasa
menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang
biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat
12
PERATURAN
6
PERWAKILAN KUASA OLEH
GURU BESAR
GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH BOLEH DARI
SEMASA KE SEMASA, TERTAKLUK KEPADA APA-APA
SYARAT DAN HAL YANG DIFIKIRKAN PATUT MEWAKI-
KAN KUASA DISIPLIN SEKOLAH DAN KUASA MENJALAN-
KAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH
ITU ATAU KEPADA MURID-MURID YANG DITETAPKAN
OLEHNYA BAGI MAKSUD ITU TETAPI
YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK SEORANGPUN GURU
ATAU MURID BOLEH MENJALANKAN KUASA ITU
MELAINKAN DENGAN ARAHAN TERTENTU DENGAN
SYARAT BAHAWA KUASA MENJALANKAN HUKUMAN
DERA TIDAK BOLEH DIWAKILKAN KEPADA MANA-MANA
ORANG SELAIN GURU BERDAFTAR.
13
PERATURAN
8
KUASA GURU BESAR MENGGANTUNG
PERSEKOLAHAN ATAU MEMBUANG
MURID DARI SEKOLAH
PADA BILA-BILA MASA SAHAJA DIDAPATI DENGAN
MEMUASKAN HATI GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH :-
(A) SEBAGAI PERLU ATAU DIKEHENDAKI BAGI MAKSUD
MENJAGA DISIPLIN ATAU KETENTERAMAN DI MANA-
MANA SEKOLAH YANG SESEORANG MURID PATUT DI-
GANTUNG PERSEKOLAHANNYA ATAUPUN DIBUANG
SEKOLAH ; ATAU
(B) YANG SESEORANG MURID TELAH MELANGGAR
PERUNTUKAN-PERUNTUKAN PERATURAN 7,IA BOLEH
DENGAN PERINTAH MENGGANTUNG MURID ITU DARI
HADIR SEKOLAH SELAMA SUATU TEMPOH YANG DI-
FIKIRKANNYA PATUT ATAU MEMBUANG MURID ITU
DARI SEKOLAH
14
Peraturan 9 dalam Peraturan-
Peraturan Pelajaran (Disiplin
Sekolah) 1959:
Kuasa pendaftar mengarahkan
pembuangan murid dari sekolah.
15
PERATURAN 10
RAYUAN
(1) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang
digantung persekolahannya atau dibuang sekolah di bawah
peraturan 8(a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh
membuat suatu perintah mengenainya sebagaimana
difikirkannya patut :
(2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang
sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di
bawah peraturan 8(b) atau peraturan 9 boleh, dalam
tempoh SATU BULAN dari tarikh murid itu dibuang sekolah
atau dari tarikh perintah yang disebut dalam peraturan 9(2)
disampaikan kepadanya mengikut mana yang lebih lama,
merayu kepada Menteri mengikut peruntukan-peruntukan
seksyen 90 dan 91 ordinan.
16
PERATURAN 11
CATATAN DIBUANG SEKOLAH DALAM SIJIL
BERHENTI SEKOLAH
Sijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang dibuang
sekolah dibawah peruntukan-peruntukan peraturan 8
atau 9 hendaklah dicatat oleh guru besar dengan catatan
yang menyatakan murid itu telah dibuang sekolah
dibawah peruntukan –peruntukan peraturan-peraturan
ini.
17
PERATURAN 12
Syarat Masuk Balik Sekolah
Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan
perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh
selepas itu, (melainkan jika perintah itu telah terlebih
dahulu dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang
membuatnya).
(a)masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan
sekolah itu; atau
(b)diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana
sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.
18
PEKELILING
IKHTISAS
19
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
8/1968:
“tiap-tiap guru hendaklah dapat
menyelesaikan kebanyakan dari masalah
tatatertib dan perkara-perkara kecil
janganlah diserahkan kepada guru-guru
besar”
20
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
9/1975:
“semua guru hendaklah juga
memahami benar-benar bahawa tiap-
tiap mereka adalah bertanggungjawab
untuk memelihara disiplin sesebuah
sekolah”
21
Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.10/2001:
“….masalah disiplin mendapat
perhatian Jemaah Menteri dan
menyarankan supaya bilangan guru
disiplin ditambah di sekolah-sekolah.”
“….semua guru hendaklah berfungsi
sebagai guru disiplin dan berperanan
membimbing murid-murid…”
22
SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003
Kuasa Guru Merotan Murid
• Hukuman rotan di khalayak sama ada di
perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang
berlangsung proses pengajaran dan
pembelajaran adalah dilarang.
• Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah
dan kesan negatif terhadap keperibadian
seorang murid.
23
Surat KPM KP(BS/HEP)8543/053(9) 2.8.2001
Pengurusan Pelajar Secara Kolektif
Kementerian Pendidikan memandang serius
akan gejala sosial di kalangan pelajar.Oleh
itu pengurusan peajar secara
bersepadu/kolektif hendaklah dilaksanakan
di semua sekolah khususnya yang
melibatkan disiplin pelajar.Bagi menjayakan
program dan aktiviti di sekolah semua pihak
yang terlibat hendaklah bersama-sama
bertindak dengan halatuju yang sama.
24
Iaitu, Pengetua, Guru Penolong Kanan 1,
Guru Penolong Kanan HEM, Penyelia
Petang,Guru-Guru Kaunseling,Guru
Disiplin,Guru Tingkatan/kelas dan guru
agama bersama-sama menjana tenaga
untuk menangani masalah disiplin yang
timbul di sekolah.
Ini bermakna,seseorang guru tidak
bertindak bersendirian tetapi secara
kolektif yang mewujudkan budaya
berpasukan.
25
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983
Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan
Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam Peraturan-
Peraturan Pelajaran.
Contoh
Mengetuk : menyekel : menampar :
mencubit hingga lebam : memulas telinga :
mengenjut beberapa kali sambil
memegang telinga : mencela : mendera
seperti berlari keliling padang & menjemur
26
HUKUMAN TERSEBUT DILARANG
SEBAB
Berbentuk penyeksaan
Berbentuk cacian
Liar dan Melampau.
27
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1991
Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk
Jenayah
Saya menarik perhatian tuan berhubung dengan kegagalan
pihak sekolah melaporkan insiden berbentuk jenayah yang
berlaku di sekolah oleh pelajar kepada pihak polis.
Mengikut kanun Prosedur Jenayah adalah menjadi satu
kewajipan melainkan jika ada sebab-sebab yang berpatutan
bagi orang ramai termasuk sekolah memberi maklumat
berkenaan dengan berlakunya atau niat mana-mana orang
yang hendak melakukan kesalahan-kesalahan seperti
merusuh,mendatangkan kematian tanpa niat,membunuh dan
cuba membunuh,merompak,membakar bangunan,memeras
ugut,menganggotai kumpulan haram dan mengedar atau
menyalahgunakan dadah atau kedua-duanya sekali.
28
Adalah menjadi satu ‘MORAL RESPONSIBILITY’ bagi pihak sekolah
memaklumkan kepada pihak POLIS seperti yang dikehendaki oleh undang-
undang kejadian-kejadian jenayah yang berlaku.
29
1. Guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa
perhimpunan diadakan di sekolah bahawa penghisapan rokok
adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan.
2. Penghisapan dadah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh
itu perkara ini tidak boleh diringankan.
3. Semua murid diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil
terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi.
4. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan
bahawa tempoh pengampunan (Period of grace) selama seminggu
akan diberi kepada murid-murid untuk membuat pengakuan jika
mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin
tidak akan diambil terhadap mereka itu.
SURAT PEKELILIN G IKHTISAS BIL.6A / 1975
Disiplin – Murid-Murid Menghisap Rokok
30
Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali
Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali
Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali
Kesalahan Kali Keempat : Gantung Sekolah
(Tidak Melebihi 14 hari)
Kesalahan Kelima : Buang Sekolah.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1997
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok
31
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.5/1997 BERTARIKH 22 MEI 1997
Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok
Suatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan
untuk menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai
KAWASAN LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukkan
Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau, 1993.
Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini
dikeluarkan, SEMUA GURU,KAKITANGAN,IBU BAPA atau
mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah
dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah.
Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah sama ada di
kawasan terbuka mahupun di dalam bilik berselindung.
32
DATA & REKOD
33
JENIS SALAH LAKU MURID
KOD JENIS SALAH LAKU
1 JENAYAH
2 LUCAH
3 KEKEMASAN DIRI
4 TIDAK PENTINGKAN MASA
5 KURANG SOPAN DAN BIADAP
6 TINGKAHLAKU MUSNAH
7 TIDAK JUJUR DAN MENIPU
8 PONTENG
9 KENAKALAN
10 LAIN-LAIN KES
34
1. TINGKAH LAKU JENAYAH
111 – BERJUDI
112 – MENCURI
113 – LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA GURU
114 - LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA PENGAWAS
115 – MEMERAS UGUT
116 – MEMBULI
117 – MENGANGGOTAI KUMPULAN HARAM / KONGSI GELAP
118 – MENYALAHGUNAKAN DADAH
119 – MEMBAWA SENJATA BERBAHAYA
120 – MENCABUL KEHORMATAN
121 – ANCAM / PUKUL / CEDERA MURID LAIN
122 – MENCEROBOH BILIK KHAS / KEDAI KOPERASI PEJ.SEKOLAH
124 – TUNJUK PERASAAN / BERPIKET / GANGGU KETENTERAMAN
SEKOLAH
125 – BERTARUH SECARA BESAR-BESARAN.
35
2 TINGKAH LAKU LUCAH
221 – BERCUMBU - CUMBUAN
222 – BERKHALWAT
223 – MEMBAWA BAHAN-BAHAN LUCAH
224 - MENGINTAI MURID-MURID PEREMPUAN
225 – MENGUNAKAN KATA PERBUATAN LUCAH
226 – MELUKIS & MENULIS KATA-KATA & GAMBAR LUCAH
3 KEKEMASAN DIRI
331 – RAMBUT PANJANG / FESYEN RAMBUT KETERLALUAN
332 – BERKUKU PANJANG
333 – BERMISAI ATAU BERJANGGUT
334 – MEMAKAI PAKAIAN TIDAK MENGIKUT PERATURAN
SEKOLAH
335 – MEMAKAI BARANG PERHIASAN YANG DILARANG KE
SEKOLAH
36
4. TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA
441 – BERKELIARAN DI KAWASAN SEKOLAH
442 – DATANG LEWAT KE SEKOLAH
443 – LEWAT KE PERHIMPUNAN
444 - MAKAN DI KANTIN DI LUAR MASA REHAT
445 – LEWAT PULANG KE ASRAMA
5. TINGKAH LAKU KURANG SOPAN & BIADAB
551 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP GURU
552 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP PENGAWAS
553 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP MURID
554 – BERBAHASA KESAT
555 – MENYIMPAN ROKOK
556 – MENGHISAP ROKOK
557 – MENGANGGU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
558 – TIDAK MENGHORMATI GURU
559 – TIDAK MENGHORMATI PENGAWAS
560 – MINUM MINUMAN KERAS
37
6. TINGKAH LAKU MUSNAH
661 – MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH
662 – MEROSAKKAN HARTA BENDA PENGETUA / GB / GURU-
GURU
663 – MEROSAKKAN HARTA BENDA KANTIN
664 - MEROSAKKAN HARTA BENDA MURID
7. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR
771 – MENIPU YANG MELIBATKAN WANG
772 – MENIPU YANG MELIBATKAN KEPERCAYAAN
38
8. PONTENG
881 – PONTENG KELAS
882 – PONTENG SEKOLAH
883 – PONTENG PERHIMPUNAN
884 – PONTENG KEGIATAN LUAR BILIK DARJAH /
KEGIATAN KO
885 – PONTENG UJIAN
886 – PONTENG PEPERIKSAAN
887 – PONTENG UNTUK ‘PRIVATE STUDY’
888 – PONTENG ASRAMA
9. LAIN-LAIN
911 – BERGADUH / BERKELAHI
912 – KENAKALAN / HOOLIGANISM
913 – KESALAHAN SIBER
914 - MEMBAWA TELEFON BIMBIT KE SEKOLAH
A11 – PENGLIBATAN DALAM POLITIK
39
Kesalahan Berat
1. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan
2. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan
rencana, majalah atau pita rakaman dan multimedia terlarang
3. Membabitkan diri dalam kumpulan haram
4. Mencabul kehormatan guru/ murid
5. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii
6. Melacur/ menjadi bohsia/ bohjan/ pondan
7. Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak
bermoral
8. Mengintai murid lelaki/ perempuan
9. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang
mencemarkan
10. Merosakkan harta benda sekolah/ guru
11. Membawa atau menggunakan bahan letupan
12. Menulis/ melukis perkataan atau gambar lucah atau
melakukan perbuatan lucah
13. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram
atau Merusuh
40
14. Menyalahgunakan alat permainan, elektronik atau bahan-
bahan multimedia
15. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan
kecederaan atau mengganggu pengajaran dan
pembelajaran/ peperiksaan atau ujian
16. Menganjur atau membabirkan diri dalam acara kebudayaan
yang bertentangan
dengan masyarakat Malaysia
17. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan
tanpa kebenaran pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri
dan Kementerian Pendidikan Malaysia
18. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama
30 hari atau berkala ( tidak berturut-turut) selama 60 hari/
selama 1 tahun sesi persekolahan
19. Mengganggu / menjejaskan kuasa Guru Besar/ Pengetua atau
guru yang menjalankan tugas
41
20. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa
kebenaran
21. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan
bahan lucah
22. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat
23. Melakukan hubungan yang dicurigai
24. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam
kategori ini
42
1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali
2. Menyalahgunakan/ menggunakan peralatan/ sumber bekalan
elektrik sekolah tanpa kebenaran
3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran
4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian/
peperiksaan
5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah
6. Tidak menghormati lagu-lagu/ bendera/ jata sekolah, negeri dan
kebangsaan
7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/ skin head atau
berwarna
8. Menconteng pada harta benda sekolah
9. Memakai barang kemas keterlaluan seperti menindek telinga
dan memakai subang berlebihan daripada satu pada satu
cuping telinga
10. Kesalahan lain yang difikir termasuk dalam kategori ini
43
1. Menyimpan misai, janggut atau jambang
2. Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu
3. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang
4. Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik
darjah dan sekolah tanpa kebenaran
5. Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran
6. Berada di kantin pada waktu persekolahan ( kecuali waktu rehat )
tanpa kebenaran
7. Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekola
tanpa kebenaran
8. Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa
kebenaran
9. Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/ bengkel/ bilik kha
10. Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam
11. Memasuki bilik khas tanpa kebenaran
12. Makan atau minum di bilik darjah
44
13. Melakukan pembaziran air/ elektrik
14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap
15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran ( tidak
membawa buku, tidak
membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-lain )
16. Datang lewat ke sekolah
17. Lewat bergerak ke perhimpunan/ bengkel/ makmal
18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain
19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan
sekolah
20.Tidak membuat gerakerja yang ditugaskan
21.Mengganggu kawasan
22.Mengganggu guru
23.Lewat masuk kelas
24.Mengotorkan kelas
25.Tidak duduk setempat
26.Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini
45
SALAH LAKU UTAMA MURID
• Ponteng
• Buli
• Kekemasan Diri
• Menghisap Rokok
• Mencuri
46
1. LAPORAN SSDM
• Bergaduh
DIHANTAR 3 X SETAHUN :
PENGHANTARAN 1- (JAN – APRIL)
PENGHANTARAN 2 - (MEI – OGOS)
PENGHANTARAN 3 – (SEPT – NOV)
47
2. LAPORAN DISIPLIN
- PONTENG SEKOLAH
- BUANG SEKOLAH
- VANDALISME
- GANGSTERISME
- KPJ
PENGHANTARAN 1- (JANUARI – JUN 2009)
HANTAR PADA @ SEBELUM 18
SEPTEMBER 2009
PENGHANTARAN 2 - (JULAI – NOV. 2009)
HANTAR PADA @SEBELUM 21 NOVEMBER
2009
48
HUKUMAN & TINDAKAN
49
H
U
K
U
M
A
N
BUANG SEKOLAH
GANTUNG PERSEKOLAHAN
ROTAN
PENAHANAN DALAM KELAS.
1
3
4
DENDA WANG
PERLU AMBIL KIRA KEMAMPUAN
MURID.
5
2
6 NASIHAT ATAU AMARAN KERAS
50
TATACARA MENANGANI MASAALAH DISIPLIN
1 MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID.
2 MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA.
3.2
SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWA
TIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESAR
BUAT KEPUTUSAN BAHAWA TUDUHAN TIADA
BUKTI
3.5
SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKA
TIDAK TERBUKTI KESALAHANYA.
PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRI
SUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT
MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA
3
SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN
KESALAHAN PELAJAR / MURID.
KES TERSEBUT DIBICARAKAN.
SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH,PENGETUA
GURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN
3.3
3.4
3.1
51
4. HUKUMAN
JATUHKAN HUKUMAN DENGAN ADIL
HUKUMAN YG DIKENAKAN TIDAK
SEPATUTNYA DISESUAIKAN DGN KESALAHAN
TETAPI KPD LATAR BELAKANG PELAJAR ITU.
ELAKKAN HUKUMAN YANG MERUGIKAN
PELAJAR CONTOH,GANTUNG SEKOLAH
DENDA WANG DAN LARANGAN OUTING.
HUKUMAN HENDAKLAH BERBENTUK
PENGAJARAN & PENDIDIKAN YG BOLEH
MENGINSAFKAN PELAJAR
JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG
BERBENTUK PENDERAAN.
JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN TANPA
USUL PERIKSA DENGAN MENJATUHKAN HUKUMAN
YANG BOLEH MENCEDERAKAN PELAJAR
HUKUMAN BERBENTUK ROTAN
DIJALANKAN DIATAS TAPAK TANGAN
ATAU PUNGGUNG YG BERALAS.
4.1
4.2
4.4
4.3
4.7
4.6
4.5
52
LIBATKAN IBUBAPA DALAM SEMUA KES SALAH LAKU.IBUBAPA
DIMAKLUMKAN SECEPAT MUNGKIN AKAN PERKARA YANG
BERLAKU
KESEMUA SALAH LAKU PELAJAR/MURID HENDAKLAH
DIREKODKAN DENGAN KADAR SEGERA.
KETEGASAN DAN KEADILAN
SETIAP KESALAHAN PASTI DIHUKUM DAN
HUKUMAN YANG DIKENAKAN
ADALAH ADIL.
MAKLUMKAN KES-KES SERIUS KEPADA PPD DAN UNIT HEM
DAN SETERUSNYA DIKIRIM LAPORAM BERTULIS
53
ISU-ISU
TIDAK
IKUT
BUKU
GARIS
PANDUAN
SISTEM
PENGURUSAN
FAIL
TIDAK
SISTEMATIK
TIDAK
IKUT
PROSEDUR
JK
DISIPLIN
SEKOLAH
TIDAK
BERKESAN
TIDAK
TAHU
SSDM &
BORANG
/ DOKUMEN
DISIPLIN
TIDAK
BUAT
LAPORAN
KEJADIAN
YANG
BERLAKU
54
MENYELESAIKAN MASALAH DISIPLIN
1. KESALAHAN DILIHAT SECARA OBJEKTIF
- Jangan terlalu / ikut emosi
- Buat kesimpulan terburu-buru
2. WUJUDKAN SUASANA TENANG
- Semasa siasatan dibuat
- Dapatkan bukti-bukti / saksi
3. BERI PELUANG PELAJAR MEMBUAT PENJELASAN
- Cuba fahami
55
4. MEMBANTU MURID SEDAR KESALAHANNYA
- Nasihat ubah kelakuan
- Kaji punca-punca masalah
- Rujuk pada Guru Kaunseling
5. KESALAHAN DISIPLIN SERIUS
- Perlulah dimaklumkan kepada
Pengetua
6. MERUJUK KES-KES TERTENTU KEPADA PIHAK
BERKAITAN.
- JPN, Polis, JKM, AADK dan lain-
lain.
56
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN DI SEKOLAH
KENALPASTI MASALAH DI SEKOLAH
TAHU PUNCA MASALAH
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
MASALAH
PENILAIAN
TINDAKAN SUSULAN
57
PENGURUSAN
DISIPLIN
BERKESAN
JK DISIPLIN
SEKOLAH
MANTAP
PROGRAM
PEMUAFAKATAN /
BERSEPADU
KERJASAMA
&
SOKONGAN
SEMUA GURU
SENTIASA
MERUJUK
PANDUAN /
PEKELILING
SISTEM
FAIL /
DATA
KEMASKINI
PROGRAM
PEMBANGUNAN
SAHSIAH
TERANCANG
KAJIAN
&
PEMANTAUAN
58
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PELAJAR
TERARAH
PENILAIAN
&
PENAMBAHBAIKAN
PEMANTAUAN
BETERUSAN
DATA SSDM
DIGUNA
&
DIMANAFAAT
PENERBITAN BUKU
GARIS PANDUAN
DISIPLIN
PENGURUSAN
DISIPLIN
BERKESAN
&
CEKAP
PENYEBARAN & PENDEDAHAN
MAKLUMAT DISIPLIN
KEPADA
PENGURUS DISIPLIN
Ke Arah Sekolah
“O”
Salahlaku
59
JK DISIPLIN KPM
1. `FLYING SQUAD’ KPM & JPWP KL
- MEMANTAU PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH.
2. MAJLIS PEMUAFAKATAN TINDAKAN KPM &
PDRM
3. KEMPEN ANTI-BULI KEBANGSAAN
- BUKU BULI & POSTER ANTI-BULI
3. KOTAK LAWATAN POLIS
- KHUSUSNYA SEKOLAH DI KAWASAN BERISIKO
5. SEBARAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI
MEDIA TENTANG PERANAN KPM & PDRM
- MEMBENDUNG MASALAH DISIPLIN & JENAYAH MURID
60
JK DISIPLIN KPM
6. KOTAK ADUAN MURID
- SEMUA SEKOLAH PERLU ADA & JK DISIPLIN AMBIL TINDAKAN
TERHADAP ADUAN
7. `ROAD-SHOW’ DISIPLIN
- MENTERI, TIMB.MENTERI, SUPA, KPM, PGRH BHG SEKOLAH DLL.
8. PONTENG SEKOLAH
- TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIBUAT BERSEPADU DENGAN
PDRM, DBKL & PIBG
9. PERATURAN PENDIDIKAN (DISIPLIN) 2005
- MENJELASKAN HAL BERKAITAN DISIPLIN
10. SISTEM ADUAN DISIPLIN (SAD)
- LAMAN WEB.
61
PENGURUSAN & PROGRAM
PEMBANGUNAN DISIPLIN MURID
1. PENINGKATAN KUALITI KEPIMPINAN SEKOLAH
a) MANTAP J/K DISIPLIN SEKOLAH
b) MANTAPKAN PENYELARASAN MAKLUMAT /
SURAT PEKELILING / ARAHAN-ARAHAN TINDAKAN
DI SEKOLAH
2. PEMANTAPAN PENGURUSAN SAHSIAH &
DISIPLIN
a) SALURAN ADUAN MURID & TINDAKAN JK DISIPLIN
SEKOLAH
b) PEMANTAPAN REKOD & PENGURUSAN DISIPLIN
SEKOLAH
62
3. PEMANTAPAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
a) KADAR KEMALANGAN & KES PERGADUHAN MURID
TINGGI
4. PEMANTAPAN PROGRAM PATRIOTIK
a) PERLU DIPERTINGKATKAN BAGI MENENTUKAN
SEMANGAT DITERAP SECARA MENYELURUH.
5. PEMANTAPAN PROGRAM PEMBUDAYAAN
ADAB MURID
a) PERLU DISERAP KEPADA KEMPEN BERBUDI
BAHASA.
63
6. PEMANTAPAN PROGRAM MENINGKATKAN
KONSEP KENDIRI &
JATI DIRI MURID
a) DISERAP MELALUI AKTIVITI MOTIVASI /
KEPIMPINAN DI SEKOLAH
7. PEMANTAPAN PROGRAM PENCEGAHAN
SALAHLAKU BERAT & JENAYAH
a) MENGENALPASTI JENIS SALAHLAKU UTAMA DI
SEKOLAH.
b) PETUNJUK – SSDM, KES SEDIA ADA, ADUAN MURID.
c) KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH
8. PEMANTAPAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID
(SSDM)
a) MENGANALISA MAKLUMAT DISIPLIN MURID SEKOLAH
MASING-MASING.
b) RANCANG TINDAKAN SECARA BERFOKUS KEPADA
MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH.
64
SEKIAN

More Related Content

What's hot

Kod etika perguruan
Kod etika perguruanKod etika perguruan
Kod etika perguruan
Cik Sakura
 
Perbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif
Perbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatifPerbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif
Perbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif
Huiping Lu
 
Contoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Contoh Kertas Cadangan Projek InovasiContoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Contoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Rofellafrista
 
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysiaDasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia
University Tun Hussein Onn Malaysia
 
ciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggi
ciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggiciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggi
ciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggi
Yuki Chia
 
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
gpbsmkjk
 
Akta Pendidikan 1961
Akta Pendidikan 1961Akta Pendidikan 1961
Akta Pendidikan 1961
Denne Freddy
 
9 pengurusan disiplin
9 pengurusan disiplin9 pengurusan disiplin
9 pengurusan disiplin
Asyikin4996
 
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaranKumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
pikaosman
 
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
FaFai S.
 
Larian Berganti-ganti
Larian Berganti-gantiLarian Berganti-ganti
Larian Berganti-ganti
Absolute221
 
47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan
47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan
47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan
Jalalludin Ibrahim
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Ahmad Fahmi
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
tamya65
 
Kemahiran Berfikir
Kemahiran BerfikirKemahiran Berfikir
Kemahiran Berfikir
Nur Aini
 
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21Strategi pembelajaran kelas abad ke 21
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21
Mokhzani Fadir
 
Mobiliti sosial
Mobiliti sosialMobiliti sosial
Mobiliti sosial
parydave
 

What's hot (20)

Kod etika perguruan
Kod etika perguruanKod etika perguruan
Kod etika perguruan
 
Perbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif
Perbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatifPerbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif
Perbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif
 
Contoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Contoh Kertas Cadangan Projek InovasiContoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Contoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
 
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysiaDasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia
Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia
 
ciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggi
ciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggiciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggi
ciri-ciri guru berkualiti dan berintegriti tinggi
 
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
 
laporan kabinet
laporan kabinetlaporan kabinet
laporan kabinet
 
Akta Pendidikan 1961
Akta Pendidikan 1961Akta Pendidikan 1961
Akta Pendidikan 1961
 
9 pengurusan disiplin
9 pengurusan disiplin9 pengurusan disiplin
9 pengurusan disiplin
 
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaranKumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
 
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
Pendidikan Inklusif / Program Pendidikan Inklusif (PPI)
 
Larian Berganti-ganti
Larian Berganti-gantiLarian Berganti-ganti
Larian Berganti-ganti
 
47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan
47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan
47283032 nilai-nilai-murni-dalam-pendidikan
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
 
Kemahiran Berfikir
Kemahiran BerfikirKemahiran Berfikir
Kemahiran Berfikir
 
Statistik ppg bab2 -hantar
Statistik ppg bab2 -hantarStatistik ppg bab2 -hantar
Statistik ppg bab2 -hantar
 
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21Strategi pembelajaran kelas abad ke 21
Strategi pembelajaran kelas abad ke 21
 
Mobiliti sosial
Mobiliti sosialMobiliti sosial
Mobiliti sosial
 
Profesion guru
Profesion guruProfesion guru
Profesion guru
 

Similar to Bab9 pengurusan disiplin

POLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdf
POLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdfPOLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdf
POLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdf
ANISHILMIBINAHMADBAD
 
PENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.ppt
PENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.pptPENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.ppt
PENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.ppt
SYAK2
 
116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf
116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf
116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf
faldisapoetrasaa
 
CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01
CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01
CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01
MuhamadHanafi32
 
Ceramah 1 pengurusan_disiplin
Ceramah 1 pengurusan_disiplinCeramah 1 pengurusan_disiplin
Ceramah 1 pengurusan_disiplin
Bobby Romika بوببي روميکا
 
Presentasi bk
Presentasi bkPresentasi bk
Presentasi bk
Nurul Nuraini
 
Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020
Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020
Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020
Ahmad Suzi
 
Akta pendidikan 1996
Akta pendidikan 1996Akta pendidikan 1996
Akta pendidikan 1996
Julia Anap
 
Pelan strategik lembaga disiplin
Pelan strategik lembaga disiplinPelan strategik lembaga disiplin
Pelan strategik lembaga disiplin
jamaiena
 
Pelan strategik disiplin 2012
Pelan strategik disiplin 2012Pelan strategik disiplin 2012
Pelan strategik disiplin 2012
jamaiena
 
Handbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptx
Handbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptxHandbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptx
Handbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptx
TutiAlawiyahJainuddi
 
Pelan strategik disiplin 2011 (2)
Pelan strategik disiplin 2011 (2)Pelan strategik disiplin 2011 (2)
Pelan strategik disiplin 2011 (2)
jamaiena
 
Pelan strategik 2010
Pelan strategik 2010Pelan strategik 2010
Pelan strategik 2010
jamaiena
 
Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid
Pengurusan tingkah laku dan disiplin muridPengurusan tingkah laku dan disiplin murid
Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid
fiezas0363
 
Tata tertib sekolah
Tata tertib sekolahTata tertib sekolah
Tata tertib sekolah
tholibibin
 
Tata tertib guru
Tata tertib guruTata tertib guru
Tata tertib guru
Hamzah Chalik
 
K01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplin
K01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplinK01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplin
K01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplin
JANGAN TENGOK
 
TATA TERTIB SDN NGARE V.pptx
TATA TERTIB SDN NGARE V.pptxTATA TERTIB SDN NGARE V.pptx
TATA TERTIB SDN NGARE V.pptx
ssuserd3301d
 
Contoh tata tertib guru
Contoh tata tertib guruContoh tata tertib guru
Contoh tata tertib guru
donnie sitinjak
 
Taklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.ppt
Taklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.pptTaklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.ppt
Taklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.ppt
RoslinLin1
 

Similar to Bab9 pengurusan disiplin (20)

POLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdf
POLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdfPOLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdf
POLICIES AND REGULATIONS IN THE HUMAN RESOURCE PLANNING.pdf
 
PENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.ppt
PENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.pptPENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.ppt
PENGURUSAN_DISIPLIN_SEKOLAH.ppt
 
116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf
116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf
116342959-Contoh-Tata-Tertib-Sekolah.pdf
 
CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01
CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01
CERAMAH_1_PENGURUSAN_DISIPLIN sekolah 01
 
Ceramah 1 pengurusan_disiplin
Ceramah 1 pengurusan_disiplinCeramah 1 pengurusan_disiplin
Ceramah 1 pengurusan_disiplin
 
Presentasi bk
Presentasi bkPresentasi bk
Presentasi bk
 
Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020
Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020
Info hebahan garis panduan dan faq skbt2020
 
Akta pendidikan 1996
Akta pendidikan 1996Akta pendidikan 1996
Akta pendidikan 1996
 
Pelan strategik lembaga disiplin
Pelan strategik lembaga disiplinPelan strategik lembaga disiplin
Pelan strategik lembaga disiplin
 
Pelan strategik disiplin 2012
Pelan strategik disiplin 2012Pelan strategik disiplin 2012
Pelan strategik disiplin 2012
 
Handbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptx
Handbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptxHandbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptx
Handbook Hukum & Etika Bisnis TUTI ALAWIYAH 2226029.pptx
 
Pelan strategik disiplin 2011 (2)
Pelan strategik disiplin 2011 (2)Pelan strategik disiplin 2011 (2)
Pelan strategik disiplin 2011 (2)
 
Pelan strategik 2010
Pelan strategik 2010Pelan strategik 2010
Pelan strategik 2010
 
Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid
Pengurusan tingkah laku dan disiplin muridPengurusan tingkah laku dan disiplin murid
Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid
 
Tata tertib sekolah
Tata tertib sekolahTata tertib sekolah
Tata tertib sekolah
 
Tata tertib guru
Tata tertib guruTata tertib guru
Tata tertib guru
 
K01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplin
K01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplinK01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplin
K01947 20180507164515 k9 pengurusan tingkah laku dan disiplin
 
TATA TERTIB SDN NGARE V.pptx
TATA TERTIB SDN NGARE V.pptxTATA TERTIB SDN NGARE V.pptx
TATA TERTIB SDN NGARE V.pptx
 
Contoh tata tertib guru
Contoh tata tertib guruContoh tata tertib guru
Contoh tata tertib guru
 
Taklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.ppt
Taklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.pptTaklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.ppt
Taklimat Peraturan dan Disiplin Sekolah 2023.ppt
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
zuraidanasri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
zuraidanasri
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (13)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatanBab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
 

Recently uploaded

PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptxPPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
OleSihotang
 
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptxppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
mmansyur42
 
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
faturrahman780856
 
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptxPEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
waryo252
 
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdekaBilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
ChyntiaOktavioniAnis
 
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 SemeterMateri PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
miftahulkhoiri10
 
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdfMATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
AgusRustiono
 
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptxmateri MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
NoviaSriAstini
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
AdeWahyuni13
 
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptxPPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
UdiSukandi
 
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
Dino246773
 
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptxMateri-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
muchamatsolikin58
 
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptxMATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
irwanridwansah82
 
MPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdf
MPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdfMPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdf
MPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdf
fitriyanti581
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
titis33
 
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKAPPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
theresia735260
 
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdekaModul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
lailatulfitriyah38
 
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptxPAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
MaybeNext
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
CindyRamadhani19
 
MATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptx
MATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptxMATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptx
MATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptx
irwanridwansah82
 

Recently uploaded (20)

PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptxPPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
 
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptxppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
 
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
592712163-Lampiran-4-Lembar-Kerja-Rencana-Pengembangan-Kompetensi-DIri.docx
 
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptxPEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
PEMBINAAN MENTAL AGAMA DI SEKOLAH SMPS TUNAS HARAPAN.pptx
 
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdekaBilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
 
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 SemeterMateri PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
Materi PPT Akidah Akhlak Kelas 8 Semeter
 
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdfMATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
 
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptxmateri MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
 
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptxPPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
 
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
628382191-Modul-Ajar-Mengenal-Anuitas-PPL-1.docx
 
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptxMateri-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
Materi-MPLS-Wawasan-Wiyata-Mandala-SMK.pptx
 
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptxMATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
MATERI MPLS PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL.pptx
 
MPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdf
MPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdfMPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdf
MPLS KELAS 5 SD NEGERI 012 SINGKEPSARI NOVITA .pdf
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
 
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKAPPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
 
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdekaModul Ajar Informatika kurikulum merdeka
Modul Ajar Informatika kurikulum merdeka
 
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptxPAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
 
MATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptx
MATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptxMATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptx
MATERI MPLS LITERASI DIGITALirwanrid.pptx
 

Bab9 pengurusan disiplin

 • 2. 2 EDU 3034 • PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN
 • 3. 3 Sub Tajuk 1. Pengurusan Tingkahlaku 2. Peraturan dan disiplin murid 3. Pengurusan devian dan tingkahlaku
 • 4. 4 • Definisi disiplin • Pengurusan disiplin • Peraturan dan disiplin pelajar • Pekeliling • Jenis salahlaku
 • 5. 5 DISIPLIN….. Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang murid di sekolah bagi mewujudkan tingkahlaku yang baik demi kesempurnaan kehidupan. Kesanggupan seseorang murid menghormati dan mematuhi kehendak undang-undang / peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sama ada suka atau pun tidak.
 • 6. 6 PENGURUSAN DISIPLIN 1. PENGENALAN 1.1. Merupakan alat untuk mempertahankan hak individu yang hidup dalam satu kelompok masyarakat. 1.2. Perkara penting perlu diperhatikan terutama isu berkaitan dakwaan mahkamah. 1.3. Mengandungi dokumen undang-undang cth. Akta Pendidikan, Surat Pekeliling. 1.4. Konsep – “In-loco parentis” dan “Duty of care”
 • 7. 7 2. TANGGUNGJAWAB PENGETUA / GURU-GURU 2.1. “Vicarious Liability” – bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara di sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah terhadap murid-murid. 2.2. Umumnya – mendidik, menjaga dan “duty of care”. 2.3. Penyeliaan di Bilik Darjah – perlu menyelia dan memastikan keselamatan dan mengambil langkah proaktif pencegahan serta menyelia dengan kadar munasabah. 2.4. Pengetua – mengambil maklum dokumen undang-undang, berkongsi / menyebarluas, mengingatkan staf secara konsisten dan perlu memastikan guru mahir / tahu. 2.5. Guru – “In-loco parentis” / tanggungjawab spt. Ibu bapa. Cuai boleh didakwa.
 • 8. 8 3. PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN SEKOLAH 3.1.Tindakan yang betul a) Diberitahu – kesalahan & hukuman b) Keterangan bela diri c) Kemuka Rayuan - didengari d) Jatuh hukuman dengan adil. 3.2.Rujuk – Buku Tatacara Pengurusan Disiplin Sekolah & Surat Pekeliling Ikhtisas 3.3.Elak hukuman – tidak tepat, mendera menjatuhkan maruah & tidak ikut surat pekeliling ikhtisas
 • 10. 10 Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959: (Tanggungjawab guru besar atas disiplin) “Guru Besar adalah orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah” dan bagi maksud itu hendaklah “mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid- murid di sekolah itu.”
 • 11. 11 Peraturan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959: (Kuasa-Kuasa guru besar) Bagi maksud menjaga disiplin dikalangan murid- murid,guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat
 • 12. 12 PERATURAN 6 PERWAKILAN KUASA OLEH GURU BESAR GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH BOLEH DARI SEMASA KE SEMASA, TERTAKLUK KEPADA APA-APA SYARAT DAN HAL YANG DIFIKIRKAN PATUT MEWAKI- KAN KUASA DISIPLIN SEKOLAH DAN KUASA MENJALAN- KAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH ITU ATAU KEPADA MURID-MURID YANG DITETAPKAN OLEHNYA BAGI MAKSUD ITU TETAPI YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK SEORANGPUN GURU ATAU MURID BOLEH MENJALANKAN KUASA ITU MELAINKAN DENGAN ARAHAN TERTENTU DENGAN SYARAT BAHAWA KUASA MENJALANKAN HUKUMAN DERA TIDAK BOLEH DIWAKILKAN KEPADA MANA-MANA ORANG SELAIN GURU BERDAFTAR.
 • 13. 13 PERATURAN 8 KUASA GURU BESAR MENGGANTUNG PERSEKOLAHAN ATAU MEMBUANG MURID DARI SEKOLAH PADA BILA-BILA MASA SAHAJA DIDAPATI DENGAN MEMUASKAN HATI GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH :- (A) SEBAGAI PERLU ATAU DIKEHENDAKI BAGI MAKSUD MENJAGA DISIPLIN ATAU KETENTERAMAN DI MANA- MANA SEKOLAH YANG SESEORANG MURID PATUT DI- GANTUNG PERSEKOLAHANNYA ATAUPUN DIBUANG SEKOLAH ; ATAU (B) YANG SESEORANG MURID TELAH MELANGGAR PERUNTUKAN-PERUNTUKAN PERATURAN 7,IA BOLEH DENGAN PERINTAH MENGGANTUNG MURID ITU DARI HADIR SEKOLAH SELAMA SUATU TEMPOH YANG DI- FIKIRKANNYA PATUT ATAU MEMBUANG MURID ITU DARI SEKOLAH
 • 14. 14 Peraturan 9 dalam Peraturan- Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959: Kuasa pendaftar mengarahkan pembuangan murid dari sekolah.
 • 15. 15 PERATURAN 10 RAYUAN (1) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang digantung persekolahannya atau dibuang sekolah di bawah peraturan 8(a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh membuat suatu perintah mengenainya sebagaimana difikirkannya patut : (2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di bawah peraturan 8(b) atau peraturan 9 boleh, dalam tempoh SATU BULAN dari tarikh murid itu dibuang sekolah atau dari tarikh perintah yang disebut dalam peraturan 9(2) disampaikan kepadanya mengikut mana yang lebih lama, merayu kepada Menteri mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 90 dan 91 ordinan.
 • 16. 16 PERATURAN 11 CATATAN DIBUANG SEKOLAH DALAM SIJIL BERHENTI SEKOLAH Sijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang dibuang sekolah dibawah peruntukan-peruntukan peraturan 8 atau 9 hendaklah dicatat oleh guru besar dengan catatan yang menyatakan murid itu telah dibuang sekolah dibawah peruntukan –peruntukan peraturan-peraturan ini.
 • 17. 17 PERATURAN 12 Syarat Masuk Balik Sekolah Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu, (melainkan jika perintah itu telah terlebih dahulu dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang membuatnya). (a)masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah itu; atau (b)diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.
 • 19. 19 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1968: “tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar”
 • 20. 20 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975: “semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap- tiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah”
 • 21. 21 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2001: “….masalah disiplin mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin ditambah di sekolah-sekolah.” “….semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid…”
 • 22. 22 SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003 Kuasa Guru Merotan Murid • Hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang. • Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah dan kesan negatif terhadap keperibadian seorang murid.
 • 23. 23 Surat KPM KP(BS/HEP)8543/053(9) 2.8.2001 Pengurusan Pelajar Secara Kolektif Kementerian Pendidikan memandang serius akan gejala sosial di kalangan pelajar.Oleh itu pengurusan peajar secara bersepadu/kolektif hendaklah dilaksanakan di semua sekolah khususnya yang melibatkan disiplin pelajar.Bagi menjayakan program dan aktiviti di sekolah semua pihak yang terlibat hendaklah bersama-sama bertindak dengan halatuju yang sama.
 • 24. 24 Iaitu, Pengetua, Guru Penolong Kanan 1, Guru Penolong Kanan HEM, Penyelia Petang,Guru-Guru Kaunseling,Guru Disiplin,Guru Tingkatan/kelas dan guru agama bersama-sama menjana tenaga untuk menangani masalah disiplin yang timbul di sekolah. Ini bermakna,seseorang guru tidak bertindak bersendirian tetapi secara kolektif yang mewujudkan budaya berpasukan.
 • 25. 25 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam Peraturan- Peraturan Pelajaran. Contoh Mengetuk : menyekel : menampar : mencubit hingga lebam : memulas telinga : mengenjut beberapa kali sambil memegang telinga : mencela : mendera seperti berlari keliling padang & menjemur
 • 26. 26 HUKUMAN TERSEBUT DILARANG SEBAB Berbentuk penyeksaan Berbentuk cacian Liar dan Melampau.
 • 27. 27 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1991 Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah Saya menarik perhatian tuan berhubung dengan kegagalan pihak sekolah melaporkan insiden berbentuk jenayah yang berlaku di sekolah oleh pelajar kepada pihak polis. Mengikut kanun Prosedur Jenayah adalah menjadi satu kewajipan melainkan jika ada sebab-sebab yang berpatutan bagi orang ramai termasuk sekolah memberi maklumat berkenaan dengan berlakunya atau niat mana-mana orang yang hendak melakukan kesalahan-kesalahan seperti merusuh,mendatangkan kematian tanpa niat,membunuh dan cuba membunuh,merompak,membakar bangunan,memeras ugut,menganggotai kumpulan haram dan mengedar atau menyalahgunakan dadah atau kedua-duanya sekali.
 • 28. 28 Adalah menjadi satu ‘MORAL RESPONSIBILITY’ bagi pihak sekolah memaklumkan kepada pihak POLIS seperti yang dikehendaki oleh undang- undang kejadian-kejadian jenayah yang berlaku.
 • 29. 29 1. Guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa perhimpunan diadakan di sekolah bahawa penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan. 2. Penghisapan dadah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu perkara ini tidak boleh diringankan. 3. Semua murid diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi. 4. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan bahawa tempoh pengampunan (Period of grace) selama seminggu akan diberi kepada murid-murid untuk membuat pengakuan jika mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil terhadap mereka itu. SURAT PEKELILIN G IKHTISAS BIL.6A / 1975 Disiplin – Murid-Murid Menghisap Rokok
 • 30. 30 Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali Kesalahan Kali Keempat : Gantung Sekolah (Tidak Melebihi 14 hari) Kesalahan Kelima : Buang Sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok
 • 31. 31 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.5/1997 BERTARIKH 22 MEI 1997 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok Suatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukkan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau, 1993. Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan, SEMUA GURU,KAKITANGAN,IBU BAPA atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah. Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah sama ada di kawasan terbuka mahupun di dalam bilik berselindung.
 • 33. 33 JENIS SALAH LAKU MURID KOD JENIS SALAH LAKU 1 JENAYAH 2 LUCAH 3 KEKEMASAN DIRI 4 TIDAK PENTINGKAN MASA 5 KURANG SOPAN DAN BIADAP 6 TINGKAHLAKU MUSNAH 7 TIDAK JUJUR DAN MENIPU 8 PONTENG 9 KENAKALAN 10 LAIN-LAIN KES
 • 34. 34 1. TINGKAH LAKU JENAYAH 111 – BERJUDI 112 – MENCURI 113 – LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA GURU 114 - LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA PENGAWAS 115 – MEMERAS UGUT 116 – MEMBULI 117 – MENGANGGOTAI KUMPULAN HARAM / KONGSI GELAP 118 – MENYALAHGUNAKAN DADAH 119 – MEMBAWA SENJATA BERBAHAYA 120 – MENCABUL KEHORMATAN 121 – ANCAM / PUKUL / CEDERA MURID LAIN 122 – MENCEROBOH BILIK KHAS / KEDAI KOPERASI PEJ.SEKOLAH 124 – TUNJUK PERASAAN / BERPIKET / GANGGU KETENTERAMAN SEKOLAH 125 – BERTARUH SECARA BESAR-BESARAN.
 • 35. 35 2 TINGKAH LAKU LUCAH 221 – BERCUMBU - CUMBUAN 222 – BERKHALWAT 223 – MEMBAWA BAHAN-BAHAN LUCAH 224 - MENGINTAI MURID-MURID PEREMPUAN 225 – MENGUNAKAN KATA PERBUATAN LUCAH 226 – MELUKIS & MENULIS KATA-KATA & GAMBAR LUCAH 3 KEKEMASAN DIRI 331 – RAMBUT PANJANG / FESYEN RAMBUT KETERLALUAN 332 – BERKUKU PANJANG 333 – BERMISAI ATAU BERJANGGUT 334 – MEMAKAI PAKAIAN TIDAK MENGIKUT PERATURAN SEKOLAH 335 – MEMAKAI BARANG PERHIASAN YANG DILARANG KE SEKOLAH
 • 36. 36 4. TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA 441 – BERKELIARAN DI KAWASAN SEKOLAH 442 – DATANG LEWAT KE SEKOLAH 443 – LEWAT KE PERHIMPUNAN 444 - MAKAN DI KANTIN DI LUAR MASA REHAT 445 – LEWAT PULANG KE ASRAMA 5. TINGKAH LAKU KURANG SOPAN & BIADAB 551 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP GURU 552 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP PENGAWAS 553 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP MURID 554 – BERBAHASA KESAT 555 – MENYIMPAN ROKOK 556 – MENGHISAP ROKOK 557 – MENGANGGU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 558 – TIDAK MENGHORMATI GURU 559 – TIDAK MENGHORMATI PENGAWAS 560 – MINUM MINUMAN KERAS
 • 37. 37 6. TINGKAH LAKU MUSNAH 661 – MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH 662 – MEROSAKKAN HARTA BENDA PENGETUA / GB / GURU- GURU 663 – MEROSAKKAN HARTA BENDA KANTIN 664 - MEROSAKKAN HARTA BENDA MURID 7. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR 771 – MENIPU YANG MELIBATKAN WANG 772 – MENIPU YANG MELIBATKAN KEPERCAYAAN
 • 38. 38 8. PONTENG 881 – PONTENG KELAS 882 – PONTENG SEKOLAH 883 – PONTENG PERHIMPUNAN 884 – PONTENG KEGIATAN LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KO 885 – PONTENG UJIAN 886 – PONTENG PEPERIKSAAN 887 – PONTENG UNTUK ‘PRIVATE STUDY’ 888 – PONTENG ASRAMA 9. LAIN-LAIN 911 – BERGADUH / BERKELAHI 912 – KENAKALAN / HOOLIGANISM 913 – KESALAHAN SIBER 914 - MEMBAWA TELEFON BIMBIT KE SEKOLAH A11 – PENGLIBATAN DALAM POLITIK
 • 39. 39 Kesalahan Berat 1. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan 2. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan rencana, majalah atau pita rakaman dan multimedia terlarang 3. Membabitkan diri dalam kumpulan haram 4. Mencabul kehormatan guru/ murid 5. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii 6. Melacur/ menjadi bohsia/ bohjan/ pondan 7. Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral 8. Mengintai murid lelaki/ perempuan 9. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan 10. Merosakkan harta benda sekolah/ guru 11. Membawa atau menggunakan bahan letupan 12. Menulis/ melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah 13. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau Merusuh
 • 40. 40 14. Menyalahgunakan alat permainan, elektronik atau bahan- bahan multimedia 15. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu pengajaran dan pembelajaran/ peperiksaan atau ujian 16. Menganjur atau membabirkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan masyarakat Malaysia 17. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa kebenaran pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia 18. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari atau berkala ( tidak berturut-turut) selama 60 hari/ selama 1 tahun sesi persekolahan 19. Mengganggu / menjejaskan kuasa Guru Besar/ Pengetua atau guru yang menjalankan tugas
 • 41. 41 20. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa kebenaran 21. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan bahan lucah 22. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat 23. Melakukan hubungan yang dicurigai 24. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini
 • 42. 42 1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali 2. Menyalahgunakan/ menggunakan peralatan/ sumber bekalan elektrik sekolah tanpa kebenaran 3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran 4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian/ peperiksaan 5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah 6. Tidak menghormati lagu-lagu/ bendera/ jata sekolah, negeri dan kebangsaan 7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/ skin head atau berwarna 8. Menconteng pada harta benda sekolah 9. Memakai barang kemas keterlaluan seperti menindek telinga dan memakai subang berlebihan daripada satu pada satu cuping telinga 10. Kesalahan lain yang difikir termasuk dalam kategori ini
 • 43. 43 1. Menyimpan misai, janggut atau jambang 2. Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu 3. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang 4. Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran 5. Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran 6. Berada di kantin pada waktu persekolahan ( kecuali waktu rehat ) tanpa kebenaran 7. Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekola tanpa kebenaran 8. Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa kebenaran 9. Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/ bengkel/ bilik kha 10. Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam 11. Memasuki bilik khas tanpa kebenaran 12. Makan atau minum di bilik darjah
 • 44. 44 13. Melakukan pembaziran air/ elektrik 14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap 15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran ( tidak membawa buku, tidak membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-lain ) 16. Datang lewat ke sekolah 17. Lewat bergerak ke perhimpunan/ bengkel/ makmal 18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain 19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah 20.Tidak membuat gerakerja yang ditugaskan 21.Mengganggu kawasan 22.Mengganggu guru 23.Lewat masuk kelas 24.Mengotorkan kelas 25.Tidak duduk setempat 26.Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini
 • 45. 45 SALAH LAKU UTAMA MURID • Ponteng • Buli • Kekemasan Diri • Menghisap Rokok • Mencuri
 • 46. 46 1. LAPORAN SSDM • Bergaduh DIHANTAR 3 X SETAHUN : PENGHANTARAN 1- (JAN – APRIL) PENGHANTARAN 2 - (MEI – OGOS) PENGHANTARAN 3 – (SEPT – NOV)
 • 47. 47 2. LAPORAN DISIPLIN - PONTENG SEKOLAH - BUANG SEKOLAH - VANDALISME - GANGSTERISME - KPJ PENGHANTARAN 1- (JANUARI – JUN 2009) HANTAR PADA @ SEBELUM 18 SEPTEMBER 2009 PENGHANTARAN 2 - (JULAI – NOV. 2009) HANTAR PADA @SEBELUM 21 NOVEMBER 2009
 • 49. 49 H U K U M A N BUANG SEKOLAH GANTUNG PERSEKOLAHAN ROTAN PENAHANAN DALAM KELAS. 1 3 4 DENDA WANG PERLU AMBIL KIRA KEMAMPUAN MURID. 5 2 6 NASIHAT ATAU AMARAN KERAS
 • 50. 50 TATACARA MENANGANI MASAALAH DISIPLIN 1 MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID. 2 MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA. 3.2 SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWA TIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESAR BUAT KEPUTUSAN BAHAWA TUDUHAN TIADA BUKTI 3.5 SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKA TIDAK TERBUKTI KESALAHANYA. PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRI SUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA 3 SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN KESALAHAN PELAJAR / MURID. KES TERSEBUT DIBICARAKAN. SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH,PENGETUA GURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN 3.3 3.4 3.1
 • 51. 51 4. HUKUMAN JATUHKAN HUKUMAN DENGAN ADIL HUKUMAN YG DIKENAKAN TIDAK SEPATUTNYA DISESUAIKAN DGN KESALAHAN TETAPI KPD LATAR BELAKANG PELAJAR ITU. ELAKKAN HUKUMAN YANG MERUGIKAN PELAJAR CONTOH,GANTUNG SEKOLAH DENDA WANG DAN LARANGAN OUTING. HUKUMAN HENDAKLAH BERBENTUK PENGAJARAN & PENDIDIKAN YG BOLEH MENGINSAFKAN PELAJAR JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG BERBENTUK PENDERAAN. JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN TANPA USUL PERIKSA DENGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG BOLEH MENCEDERAKAN PELAJAR HUKUMAN BERBENTUK ROTAN DIJALANKAN DIATAS TAPAK TANGAN ATAU PUNGGUNG YG BERALAS. 4.1 4.2 4.4 4.3 4.7 4.6 4.5
 • 52. 52 LIBATKAN IBUBAPA DALAM SEMUA KES SALAH LAKU.IBUBAPA DIMAKLUMKAN SECEPAT MUNGKIN AKAN PERKARA YANG BERLAKU KESEMUA SALAH LAKU PELAJAR/MURID HENDAKLAH DIREKODKAN DENGAN KADAR SEGERA. KETEGASAN DAN KEADILAN SETIAP KESALAHAN PASTI DIHUKUM DAN HUKUMAN YANG DIKENAKAN ADALAH ADIL. MAKLUMKAN KES-KES SERIUS KEPADA PPD DAN UNIT HEM DAN SETERUSNYA DIKIRIM LAPORAM BERTULIS
 • 54. 54 MENYELESAIKAN MASALAH DISIPLIN 1. KESALAHAN DILIHAT SECARA OBJEKTIF - Jangan terlalu / ikut emosi - Buat kesimpulan terburu-buru 2. WUJUDKAN SUASANA TENANG - Semasa siasatan dibuat - Dapatkan bukti-bukti / saksi 3. BERI PELUANG PELAJAR MEMBUAT PENJELASAN - Cuba fahami
 • 55. 55 4. MEMBANTU MURID SEDAR KESALAHANNYA - Nasihat ubah kelakuan - Kaji punca-punca masalah - Rujuk pada Guru Kaunseling 5. KESALAHAN DISIPLIN SERIUS - Perlulah dimaklumkan kepada Pengetua 6. MERUJUK KES-KES TERTENTU KEPADA PIHAK BERKAITAN. - JPN, Polis, JKM, AADK dan lain- lain.
 • 56. 56 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DI SEKOLAH KENALPASTI MASALAH DI SEKOLAH TAHU PUNCA MASALAH LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH PENILAIAN TINDAKAN SUSULAN
 • 57. 57 PENGURUSAN DISIPLIN BERKESAN JK DISIPLIN SEKOLAH MANTAP PROGRAM PEMUAFAKATAN / BERSEPADU KERJASAMA & SOKONGAN SEMUA GURU SENTIASA MERUJUK PANDUAN / PEKELILING SISTEM FAIL / DATA KEMASKINI PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH TERANCANG KAJIAN & PEMANTAUAN
 • 58. 58 PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR TERARAH PENILAIAN & PENAMBAHBAIKAN PEMANTAUAN BETERUSAN DATA SSDM DIGUNA & DIMANAFAAT PENERBITAN BUKU GARIS PANDUAN DISIPLIN PENGURUSAN DISIPLIN BERKESAN & CEKAP PENYEBARAN & PENDEDAHAN MAKLUMAT DISIPLIN KEPADA PENGURUS DISIPLIN Ke Arah Sekolah “O” Salahlaku
 • 59. 59 JK DISIPLIN KPM 1. `FLYING SQUAD’ KPM & JPWP KL - MEMANTAU PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH. 2. MAJLIS PEMUAFAKATAN TINDAKAN KPM & PDRM 3. KEMPEN ANTI-BULI KEBANGSAAN - BUKU BULI & POSTER ANTI-BULI 3. KOTAK LAWATAN POLIS - KHUSUSNYA SEKOLAH DI KAWASAN BERISIKO 5. SEBARAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA TENTANG PERANAN KPM & PDRM - MEMBENDUNG MASALAH DISIPLIN & JENAYAH MURID
 • 60. 60 JK DISIPLIN KPM 6. KOTAK ADUAN MURID - SEMUA SEKOLAH PERLU ADA & JK DISIPLIN AMBIL TINDAKAN TERHADAP ADUAN 7. `ROAD-SHOW’ DISIPLIN - MENTERI, TIMB.MENTERI, SUPA, KPM, PGRH BHG SEKOLAH DLL. 8. PONTENG SEKOLAH - TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIBUAT BERSEPADU DENGAN PDRM, DBKL & PIBG 9. PERATURAN PENDIDIKAN (DISIPLIN) 2005 - MENJELASKAN HAL BERKAITAN DISIPLIN 10. SISTEM ADUAN DISIPLIN (SAD) - LAMAN WEB.
 • 61. 61 PENGURUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DISIPLIN MURID 1. PENINGKATAN KUALITI KEPIMPINAN SEKOLAH a) MANTAP J/K DISIPLIN SEKOLAH b) MANTAPKAN PENYELARASAN MAKLUMAT / SURAT PEKELILING / ARAHAN-ARAHAN TINDAKAN DI SEKOLAH 2. PEMANTAPAN PENGURUSAN SAHSIAH & DISIPLIN a) SALURAN ADUAN MURID & TINDAKAN JK DISIPLIN SEKOLAH b) PEMANTAPAN REKOD & PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH
 • 62. 62 3. PEMANTAPAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT a) KADAR KEMALANGAN & KES PERGADUHAN MURID TINGGI 4. PEMANTAPAN PROGRAM PATRIOTIK a) PERLU DIPERTINGKATKAN BAGI MENENTUKAN SEMANGAT DITERAP SECARA MENYELURUH. 5. PEMANTAPAN PROGRAM PEMBUDAYAAN ADAB MURID a) PERLU DISERAP KEPADA KEMPEN BERBUDI BAHASA.
 • 63. 63 6. PEMANTAPAN PROGRAM MENINGKATKAN KONSEP KENDIRI & JATI DIRI MURID a) DISERAP MELALUI AKTIVITI MOTIVASI / KEPIMPINAN DI SEKOLAH 7. PEMANTAPAN PROGRAM PENCEGAHAN SALAHLAKU BERAT & JENAYAH a) MENGENALPASTI JENIS SALAHLAKU UTAMA DI SEKOLAH. b) PETUNJUK – SSDM, KES SEDIA ADA, ADUAN MURID. c) KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 8. PEMANTAPAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID (SSDM) a) MENGANALISA MAKLUMAT DISIPLIN MURID SEKOLAH MASING-MASING. b) RANCANG TINDAKAN SECARA BERFOKUS KEPADA MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH.