SlideShare a Scribd company logo
AI-‫ה‬ ‫בנצ'מארק‬
,‫הגיוס‬ ‫לעולמות‬ ‫הראשון‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬
‫גרונר‬ ‫רוזן&ויקי‬ ‫יעקב‬
HRD AI TEAM
‫לארגונים‬ AI ‫הרצאות‬
‫לארגונים‬ AI ‫סדנאות‬
‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫ישראל‬
‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫הרצאות‬
‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫סדנאות‬
‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫חברתיות‬
AI ‫משולבות‬ ‫טלינג‬ ‫וסטורי‬
AI & ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬
‫הסקר‬ ‫על‬
.‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫לעולמות‬ ‫הראשון‬ AI-‫ה‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬
‫תוכלו‬ ‫כולם‬ ‫את‬ .HR-‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫סקרים‬ ‫מגוון‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫מפיצים‬ ‫אנחנו‬ ‫ולכן‬ ‫משמעותי‬ ‫כוח‬ ‫זה‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫נתוני‬
‫כשירות‬ ‫כותבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬ ‫מאות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,HRPORTAL-‫מה‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫ולהוריד‬ ‫למצוא‬
.‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬
.‫פעם‬ ‫מאי‬ ‫ומסקרן‬ ‫חם‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ AI‫ה‬ ‫תחום‬ ,‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ChatGPT‫ב‬ ‫השימוש‬ ‫פתיחת‬ ‫שמאז‬ ,‫ספק‬ ‫אין‬
‫כל‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬ ‫אומנם‬ .‫החשיבות‬ ‫לגבי‬ ‫הבנה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫בנושא‬ ‫בארגונים‬ ‫שעשינו‬ ‫והרצאות‬ ‫מהדרכות‬
.‫משמעותית‬ ‫מאוד‬ ‫התועלת‬ ‫שכאן‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫ובהתנגדויות‬ ‫בקשיים‬ ‫תמיד‬ ‫כרוכה‬ ‫חדשה‬ ‫טכנולוגיה‬
‫נתוני‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫החלטנו‬ , 6.6.23‫ב‬ ‫שיתקיים‬ AI-‫ה‬ ‫בעידן‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והסורסינג‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫לקראת‬
.‫הללו‬ ‫המרתקים‬ ‫הבנצ'מארק‬
.‫הסקר‬ ‫למילוי‬ ‫מזמנן‬ ‫שהקדישו‬ ‫שונים‬ ‫ארגונים‬ 300 ‫מכ‬ ‫קולגות‬ 300‫ל‬ ‫להודות‬ ‫ההזדמנות‬ ‫זו‬
.‫לנושא‬ ‫אותם‬ ‫ולרתום‬ ‫לחבר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בארגון‬ ‫להנהלה‬ ‫רלוונטיים‬ ‫גרפים‬ ‫ולהציג‬ ‫הסקר‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫ממליצים‬ ‫נאנחנו‬
‫גרונר‬ ‫ויקי‬ & ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
!‫הסקר‬ ‫וממלאי‬ ‫ממלאות‬ 300-‫ל‬ ‫תודה‬
‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬
‫מאוד‬ ‫ישפיעו‬
51%
‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫ישפיעו‬
45%
‫מינורית‬ ‫בצורה‬ ‫ישפיעו‬
4%
‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫שכלי‬ ‫אומרים‬ ‫מהמגיבים‬ 96%
‫וסורסינג‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬
‫עולם‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ AI‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
‫להשפעות‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ .‫הגיוס‬
‫אפיון‬ ‫משלב‬ ‫החל‬ - ‫הללו‬ ‫הכלים‬ ‫של‬
,‫מיון‬ ,‫המשרה‬ ‫פרסום‬ ,‫סורסינג‬ ,‫המשרה‬
‫גיוס‬ ‫(מערכות‬ ‫מועמדים‬ ‫ואבחון‬ ‫סינון‬
‫ותוכן‬ ‫סושיאל‬ ‫ניהול‬ ,)AI ‫מבוססות‬
‫ועוד‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬
‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫לדעתך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫לשאלה‬ ‫במענה‬
?‫הקרובות‬ ‫השנים‬ 3-‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ AI ‫בכלי‬ ‫שימוש‬
ChatGPT
69% ‫כן‬ 21% ,‫לא‬
Canva AI
18% ,‫כן‬ 89% ,‫לא‬
Midjurney
13% ,‫כן‬ 87% ,‫לא‬
9% ,‫כן‬ 91% ,‫לא‬
DALL·E 2
‫רק‬ ‫אך‬ ,ChatGPT-‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫והמגייסים‬ ‫המגייסות‬ ‫רוב‬ ‫כצפוי‬
‫נוספים‬ AI ‫בכלי‬ ‫משתמשים‬ ‫בודדים‬ ‫אחוזים‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ AI ‫בכלי‬ ‫שימוש‬
‫נוספים‬ AI ‫בכלי‬ ‫משתמשים‬ ‫בודדים‬ ‫אחוזים‬ ‫רק‬ ‫אך‬ ,ChatGPT-‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫והמגייסים‬ ‫המגייסות‬ ‫רוב‬
Bard Google‫ב‬ ‫שימוש‬
5%
BING-AI‫ב‬ ‫שימוש‬
5%
Quillbot Paraphraser, Tome.app-‫ב‬ ‫שימוש‬
2%
?‫זאת‬ ‫עשית‬ ‫צורך‬ ‫לאיזה‬ – AI ‫בכלי‬ ‫השתמשת‬ ‫אם‬ :‫לשאלה‬ ‫במענה‬
‫עבודה‬
71%
‫זה‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫רק‬ ‫נכנסתי‬
20%
‫אישיים‬ ‫חיים‬
6%
‫לימודים‬
3%
‫את‬ ‫ומראה‬ ‫בעיננו‬ ‫מדהים‬ ‫הזה‬ ‫הנתון‬
‫הללו‬ ‫הכלים‬ ‫של‬ ‫המטורף‬ ‫החדירה‬ ‫קצב‬
‫לשטוף‬ ‫שהולכת‬ ‫המהפיכה‬ ‫ניצני‬ ‫ואת‬
.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫גם‬
‫מיתוג‬ ,‫הגיוס‬ ‫לתחומי‬ AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫כבר‬ 71%
‫וסורסינג‬ ‫מעסיק‬
‫וניסוח‬ ‫כתיבה‬ ‫למטרות‬ AI-‫ב‬ ‫השתמשו‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬
‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫או‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫להם‬ ‫עזר‬ AI‫ש‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 59%
‫כלל‬ ‫להם‬ ‫תרמו‬ ‫לא‬ AI ‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫ציינו‬ 3% ‫ורק‬
‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬
30%
‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬
29%
‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬
29%
‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬
9%
‫כלל‬ ‫תרם‬ ‫לא‬
3%
‫דיווחו‬ 97% .‫מורגשת‬ ‫בהחלט‬ ‫התרומה‬
3% ‫רק‬ .‫כלשהי‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ AI‫שה‬
‫כלל‬ ‫תרם‬ ‫לא‬ AI-‫שה‬ ‫דיווחו‬
?CHATPGT ‫מ‬ ‫שקיבלת‬ ‫התוצרים‬ ‫רמת‬ ‫הייתה‬ ‫מה‬
‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצאים‬
56%
‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬
20%
‫בינונית‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬
19%
‫נמוכה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬
5%
‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫שהרמה‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 76%
.‫מאוד‬ ‫גבוהה‬
‫בינונית‬ ‫רמה‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ 24% ‫רק‬ ‫לעומתם‬
.‫נמוכה‬ ‫או‬
‫תסייע‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועית‬ ‫שהדרכה‬ ‫יתכן‬
.‫בכלי‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫בשימוש‬
‫להפוך‬ ‫כיצד‬ ‫שלנו‬ ‫הסדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬
‫ופרודוקטיביים‬ ‫לאפקטיביים‬ ‫אלו‬ ‫כלים‬
info@hrd.co.il :‫עבורכם‬
‫להערכתך‬ ‫האם‬ :‫ששאלנו‬ ‫השאלה‬
‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ישפרו‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬
?‫קדימה‬ ‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלכם‬
‫משמעותית‬ ‫במידה‬ ‫ישפרו‬
49%
‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫ישפרו‬
48%
‫מעטה‬ ‫במידה‬ ‫ישפרו‬
2%
‫על‬ ‫שמעיד‬ ‫מטורף‬ ‫נתון‬ ‫זה‬
‫הללו‬ ‫הכלים‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫הפוטנציאל‬
‫המעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫הגיוס‬ ‫בעולמות‬
‫בכלל‬ ‫ישפרו‬ ‫לא‬
1%
‫את‬ ‫ישפרו‬ AI‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 97%
.‫קדימה‬ ‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלהם‬ ‫הביצועים‬
‫ידע‬ ‫מפערי‬ ‫נובעים‬ AI ‫כלי‬ ‫בהטמעת‬ ‫האתגרים‬ ‫רוב‬
‫בהטמעת‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ 2
.‫ידע‬ ‫פערי‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ‫הם‬ AI ‫כלי‬
‫מאוד‬ ‫אחוז‬ ‫עם‬ ‫מתכתב‬ ‫הדבר‬
‫שעברו‬ ‫גיוס‬ ‫צוותי‬ ‫של‬ ‫נמוך‬
.‫בנושא‬ ‫הכשרה‬
‫לחסוך‬ ‫תוכל‬ ‫מסודרת‬ ‫הכשרה‬
‫האתגר‬ ‫(שזה‬ ‫זמן‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬
‫את‬ ‫ולשפר‬ )‫שעלה‬ ‫השלישי‬
.‫העבודה‬ ‫אפקטיביות‬
info@hrd.co.il :‫פרטים‬ ‫לקבלת‬
‫מכישורי‬ ‫לחלק‬ ‫יהפוך‬ AI ‫בכלי‬ ‫ששליטה‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 73%
‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫גיוס‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫החובה‬
‫כן‬
73%
‫עדיין‬ ‫ה‬/‫בטוח‬ ‫לא‬
22%
‫לא‬
5%
‫ששליטה‬ ‫צופים‬ ‫לסקר‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬
‫חשובה‬ ‫למיומנות‬ ‫תהפוך‬ AI ‫בכלי‬
‫הזמן‬ ‫זה‬ .‫שלנו‬ ‫התוכן‬ ‫בעולמות‬
.‫ולתרגל‬ ‫להתנסות‬ ,‫ללמוד‬ ,‫להתמקצע‬
‫לדעתך‬ ‫האם‬ :‫ששאלנו‬ ‫השאלה‬
‫לדרישה‬ ‫יהפוך‬ AI ‫בכלי‬ ‫שליטה‬
‫ואנשי‬ ‫נשות‬ ‫של‬ ‫מהכישורים‬ ‫כחלק‬
‫המעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫הסורסינג‬ ,‫הגיוס‬
?‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬
‫למיותרים‬ ‫מהעובדים‬ ‫חלק‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ AI ‫לדעתך‬ ‫האם‬
?‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬
5- ‫בין‬ ‫ייתר‬ AI‫ש‬ ‫חושבים‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬
.‫בארגון‬ ‫מהעובדים‬ 20%
‫העובדים‬ ,‫רלוונטיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬
‫בו‬ ‫לראות‬ ,AI-‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫ללמוד‬ ‫חייבים‬
‫שעולם‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫מתחרה‬ ‫ולא‬ ‫עזר‬ ‫כלי‬
-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫ומיומנויות‬ ‫משתנה‬ ‫העבודה‬
.‫קריטיות‬ ‫הן‬ AI
‫לעובדים‬ ‫ייעודיות‬ AI ‫סדנאות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמועברות‬ ‫ומנהלים‬
>‫קשר‬ ‫ליצירת‬ .‫ממרם‬ ‫יוצא‬
info@hrd.co.il
0 25 50 75
‫מהארגון‬ 5%-20% ‫יחליף‬
‫לא‬ ‫כלל‬
‫מהארגון‬ 21%-40% ‫יחליף‬
‫מהארגון‬ 40% ‫מעל‬ ‫יחליף‬
63%
30%
1%
6%
‫שלנו‬ AI‫ה‬ ‫והכשרות‬ ‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬
‫ומש"א‬ ‫לגיוס‬ AI
‫לעובדים‬ AI
‫ולמנהלים‬
AI & Linkedin
info@hrd.co.il :‫לפרטים‬
‫לסיכום‬
‫הקרובות‬ ‫שנים‬ 3-‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ AI-‫ה‬ ‫שעלי‬ ‫מעריכים‬ ‫והמגייסים‬ ‫מהמגייסות‬ 97%
AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫הגיוס‬ ‫מעולמות‬ ‫קולגות‬ 71%
‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ ChatGPT ‫ב‬ ‫השתמשו‬ ‫כבר‬ ‫מהמגייסות‬ 69%
‫ברמה‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫הייתה‬ ‫התוצרים‬ ‫איכות‬ ‫כי‬ ‫מעידים‬ ‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ AI ‫בכלי‬ ‫מהמשתמשים‬ 76%
‫מאוד‬ ‫גבוהה‬
.‫קדימה‬ ‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלהם‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ישפרו‬ AI‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 97%
‫עובדים‬ ‫של‬ ‫מסויים‬ ‫לאחוז‬ ‫תחליף‬ ‫יהווה‬ AI ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫לסקר‬ ‫שהשיבו‬ ‫והמגייסים‬ ‫מהמגייסות‬ 70%
)‫עבודתם‬ ‫לייעול‬ ‫אפקטיבית‬ ‫בצורה‬ ‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫שיידעו‬ ‫עובדים‬ ‫יחליף‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫אומרים‬ ‫(ואנחנו‬ ‫בארגון‬
‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ ‫לתפקידים‬ ‫סף‬ ‫לדרישת‬ ‫תהפוך‬ AI‫ב‬ ‫ששליטה‬ ‫חושבים‬ ‫לסקר‬ ‫מהמשיבים‬ 73%
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
.‫הגיוס‬ ‫עולם‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫שמשפיעה‬ ‫מרתקת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫מהפכה‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫חיים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
‫כאלה‬ ‫כלים‬ ‫ראינו‬ .‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ChatGPT ‫של‬ ‫ההשקה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ ‫בשימוש‬ ‫היו‬ AI ‫כלי‬
‫ניתוח‬ ‫(למשל‬ ‫האבחון‬ ‫בתהליך‬ ‫שסייעו‬ AI ‫כלי‬ ‫ואפילו‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫ובסינון‬ ‫במיון‬ ‫שסייעו‬ ‫גיוס‬ ‫במערכות‬
.)‫ועוד‬ ‫קול‬ ‫ניתוח‬ ,‫גוף‬ ‫שפת‬ ‫ניתוח‬ ,‫מראיון‬ ‫תשובות‬
.‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫מעולמות‬ ‫קולגות‬ 300 ‫בהשתתפות‬ 2023 ‫במאי‬ ‫נערך‬ ‫הנוכחי‬ ‫הסקר‬
:‫הסקר‬ ‫פי‬ ‫על‬
Thank You
AI ‫של‬ '‫טאץ‬ ‫עם‬ ‫נפרד‬
‫רוזן‬ ‫ישראל‬
‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬

More Related Content

Similar to בנצ'מארק AI לגיוס

בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical MarketingThe one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
Gaia-VSM
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
אודות חדש FRESH
אודות חדש FRESHאודות חדש FRESH
אודות חדש FRESHitamar pittel
 
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
קבוצת נירם גיתן NGG
 
למידה ניידת - Mobile learning
למידה ניידת - Mobile learningלמידה ניידת - Mobile learning
למידה ניידת - Mobile learning
Kineo Israel
 
יישום אסטרטגיה
יישום אסטרטגיהיישום אסטרטגיה
יישום אסטרטגיה
ESP
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
DavidDudiInbar
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כלכלת API - שימוש בממשקים החדשים
כלכלת API - שימוש בממשקים החדשיםכלכלת API - שימוש בממשקים החדשים
כלכלת API - שימוש בממשקים החדשים
Aviv Rosenrouch
 
Ad-Assistant - May 2015
Ad-Assistant - May 2015Ad-Assistant - May 2015
Ad-Assistant - May 2015
Algomizer
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
קבוצת נירם גיתן NGG
 
מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010TwistedTalia
 
מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010TwistedTalia
 
שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי
Zazim bareshet
 
קטלוג T-ROO
קטלוג T-ROOקטלוג T-ROO
קטלוג T-ROO
T-ROO Technologies LTD
 
ROI SM
ROI SMROI SM
ROI SM
Zohar Urian
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
Morit Rozen
 

Similar to בנצ'מארק AI לגיוס (20)

בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical MarketingThe one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
אודות חדש FRESH
אודות חדש FRESHאודות חדש FRESH
אודות חדש FRESH
 
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
 
למידה ניידת - Mobile learning
למידה ניידת - Mobile learningלמידה ניידת - Mobile learning
למידה ניידת - Mobile learning
 
יישום אסטרטגיה
יישום אסטרטגיהיישום אסטרטגיה
יישום אסטרטגיה
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
כלכלת API - שימוש בממשקים החדשים
כלכלת API - שימוש בממשקים החדשיםכלכלת API - שימוש בממשקים החדשים
כלכלת API - שימוש בממשקים החדשים
 
Ad-Assistant - May 2015
Ad-Assistant - May 2015Ad-Assistant - May 2015
Ad-Assistant - May 2015
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
 
מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010
 
מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010מצגת טוויסטד 2010
מצגת טוויסטד 2010
 
שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי
 
קטלוג T-ROO
קטלוג T-ROOקטלוג T-ROO
קטלוג T-ROO
 
ROI SM
ROI SMROI SM
ROI SM
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (17)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

בנצ'מארק AI לגיוס

 • 1. AI-‫ה‬ ‫בנצ'מארק‬ ,‫הגיוס‬ ‫לעולמות‬ ‫הראשון‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ‫גרונר‬ ‫רוזן&ויקי‬ ‫יעקב‬
 • 2. HRD AI TEAM ‫לארגונים‬ AI ‫הרצאות‬ ‫לארגונים‬ AI ‫סדנאות‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫ישראל‬ ‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫הרצאות‬ ‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫סדנאות‬ ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫חברתיות‬ AI ‫משולבות‬ ‫טלינג‬ ‫וסטורי‬ AI & ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬
 • 3. ‫הסקר‬ ‫על‬ .‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫לעולמות‬ ‫הראשון‬ AI-‫ה‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ ‫תוכלו‬ ‫כולם‬ ‫את‬ .HR-‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫סקרים‬ ‫מגוון‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫מפיצים‬ ‫אנחנו‬ ‫ולכן‬ ‫משמעותי‬ ‫כוח‬ ‫זה‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫נתוני‬ ‫כשירות‬ ‫כותבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬ ‫מאות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,HRPORTAL-‫מה‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫ולהוריד‬ ‫למצוא‬ .‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ .‫פעם‬ ‫מאי‬ ‫ומסקרן‬ ‫חם‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ AI‫ה‬ ‫תחום‬ ,‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ChatGPT‫ב‬ ‫השימוש‬ ‫פתיחת‬ ‫שמאז‬ ,‫ספק‬ ‫אין‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬ ‫אומנם‬ .‫החשיבות‬ ‫לגבי‬ ‫הבנה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫בנושא‬ ‫בארגונים‬ ‫שעשינו‬ ‫והרצאות‬ ‫מהדרכות‬ .‫משמעותית‬ ‫מאוד‬ ‫התועלת‬ ‫שכאן‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫ובהתנגדויות‬ ‫בקשיים‬ ‫תמיד‬ ‫כרוכה‬ ‫חדשה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫החלטנו‬ , 6.6.23‫ב‬ ‫שיתקיים‬ AI-‫ה‬ ‫בעידן‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והסורסינג‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫לקראת‬ .‫הללו‬ ‫המרתקים‬ ‫הבנצ'מארק‬ .‫הסקר‬ ‫למילוי‬ ‫מזמנן‬ ‫שהקדישו‬ ‫שונים‬ ‫ארגונים‬ 300 ‫מכ‬ ‫קולגות‬ 300‫ל‬ ‫להודות‬ ‫ההזדמנות‬ ‫זו‬ .‫לנושא‬ ‫אותם‬ ‫ולרתום‬ ‫לחבר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בארגון‬ ‫להנהלה‬ ‫רלוונטיים‬ ‫גרפים‬ ‫ולהציג‬ ‫הסקר‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫ממליצים‬ ‫נאנחנו‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ & ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
 • 4. !‫הסקר‬ ‫וממלאי‬ ‫ממלאות‬ 300-‫ל‬ ‫תודה‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬
 • 5. ‫מאוד‬ ‫ישפיעו‬ 51% ‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫ישפיעו‬ 45% ‫מינורית‬ ‫בצורה‬ ‫ישפיעו‬ 4% ‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫שכלי‬ ‫אומרים‬ ‫מהמגיבים‬ 96% ‫וסורסינג‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫עולם‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ AI‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫להשפעות‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ .‫הגיוס‬ ‫אפיון‬ ‫משלב‬ ‫החל‬ - ‫הללו‬ ‫הכלים‬ ‫של‬ ,‫מיון‬ ,‫המשרה‬ ‫פרסום‬ ,‫סורסינג‬ ,‫המשרה‬ ‫גיוס‬ ‫(מערכות‬ ‫מועמדים‬ ‫ואבחון‬ ‫סינון‬ ‫ותוכן‬ ‫סושיאל‬ ‫ניהול‬ ,)AI ‫מבוססות‬ ‫ועוד‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫לדעתך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫לשאלה‬ ‫במענה‬ ?‫הקרובות‬ ‫השנים‬ 3-‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬
 • 6. ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ AI ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ChatGPT 69% ‫כן‬ 21% ,‫לא‬ Canva AI 18% ,‫כן‬ 89% ,‫לא‬ Midjurney 13% ,‫כן‬ 87% ,‫לא‬ 9% ,‫כן‬ 91% ,‫לא‬ DALL·E 2 ‫רק‬ ‫אך‬ ,ChatGPT-‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫והמגייסים‬ ‫המגייסות‬ ‫רוב‬ ‫כצפוי‬ ‫נוספים‬ AI ‫בכלי‬ ‫משתמשים‬ ‫בודדים‬ ‫אחוזים‬
 • 7. ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ AI ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫נוספים‬ AI ‫בכלי‬ ‫משתמשים‬ ‫בודדים‬ ‫אחוזים‬ ‫רק‬ ‫אך‬ ,ChatGPT-‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫והמגייסים‬ ‫המגייסות‬ ‫רוב‬ Bard Google‫ב‬ ‫שימוש‬ 5% BING-AI‫ב‬ ‫שימוש‬ 5% Quillbot Paraphraser, Tome.app-‫ב‬ ‫שימוש‬ 2%
 • 8. ?‫זאת‬ ‫עשית‬ ‫צורך‬ ‫לאיזה‬ – AI ‫בכלי‬ ‫השתמשת‬ ‫אם‬ :‫לשאלה‬ ‫במענה‬ ‫עבודה‬ 71% ‫זה‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫רק‬ ‫נכנסתי‬ 20% ‫אישיים‬ ‫חיים‬ 6% ‫לימודים‬ 3% ‫את‬ ‫ומראה‬ ‫בעיננו‬ ‫מדהים‬ ‫הזה‬ ‫הנתון‬ ‫הללו‬ ‫הכלים‬ ‫של‬ ‫המטורף‬ ‫החדירה‬ ‫קצב‬ ‫לשטוף‬ ‫שהולכת‬ ‫המהפיכה‬ ‫ניצני‬ ‫ואת‬ .‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מיתוג‬ ,‫הגיוס‬ ‫לתחומי‬ AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫כבר‬ 71% ‫וסורסינג‬ ‫מעסיק‬
 • 9. ‫וניסוח‬ ‫כתיבה‬ ‫למטרות‬ AI-‫ב‬ ‫השתמשו‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬
 • 10. ‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫או‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫להם‬ ‫עזר‬ AI‫ש‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 59% ‫כלל‬ ‫להם‬ ‫תרמו‬ ‫לא‬ AI ‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫ציינו‬ 3% ‫ורק‬ ‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ 30% ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ 29% ‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ 29% ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ 9% ‫כלל‬ ‫תרם‬ ‫לא‬ 3% ‫דיווחו‬ 97% .‫מורגשת‬ ‫בהחלט‬ ‫התרומה‬ 3% ‫רק‬ .‫כלשהי‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ AI‫שה‬ ‫כלל‬ ‫תרם‬ ‫לא‬ AI-‫שה‬ ‫דיווחו‬
 • 11. ?CHATPGT ‫מ‬ ‫שקיבלת‬ ‫התוצרים‬ ‫רמת‬ ‫הייתה‬ ‫מה‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצאים‬ 56% ‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬ 20% ‫בינונית‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬ 19% ‫נמוכה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬ 5% ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫שהרמה‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 76% .‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫בינונית‬ ‫רמה‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ 24% ‫רק‬ ‫לעומתם‬ .‫נמוכה‬ ‫או‬ ‫תסייע‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועית‬ ‫שהדרכה‬ ‫יתכן‬ .‫בכלי‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫בשימוש‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬ ‫שלנו‬ ‫הסדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫ופרודוקטיביים‬ ‫לאפקטיביים‬ ‫אלו‬ ‫כלים‬ info@hrd.co.il :‫עבורכם‬
 • 12. ‫להערכתך‬ ‫האם‬ :‫ששאלנו‬ ‫השאלה‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ישפרו‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ?‫קדימה‬ ‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלכם‬ ‫משמעותית‬ ‫במידה‬ ‫ישפרו‬ 49% ‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫ישפרו‬ 48% ‫מעטה‬ ‫במידה‬ ‫ישפרו‬ 2% ‫על‬ ‫שמעיד‬ ‫מטורף‬ ‫נתון‬ ‫זה‬ ‫הללו‬ ‫הכלים‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫המעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫הגיוס‬ ‫בעולמות‬ ‫בכלל‬ ‫ישפרו‬ ‫לא‬ 1% ‫את‬ ‫ישפרו‬ AI‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 97% .‫קדימה‬ ‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלהם‬ ‫הביצועים‬
 • 13. ‫ידע‬ ‫מפערי‬ ‫נובעים‬ AI ‫כלי‬ ‫בהטמעת‬ ‫האתגרים‬ ‫רוב‬ ‫בהטמעת‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ 2 .‫ידע‬ ‫פערי‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ‫הם‬ AI ‫כלי‬ ‫מאוד‬ ‫אחוז‬ ‫עם‬ ‫מתכתב‬ ‫הדבר‬ ‫שעברו‬ ‫גיוס‬ ‫צוותי‬ ‫של‬ ‫נמוך‬ .‫בנושא‬ ‫הכשרה‬ ‫לחסוך‬ ‫תוכל‬ ‫מסודרת‬ ‫הכשרה‬ ‫האתגר‬ ‫(שזה‬ ‫זמן‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ )‫שעלה‬ ‫השלישי‬ .‫העבודה‬ ‫אפקטיביות‬ info@hrd.co.il :‫פרטים‬ ‫לקבלת‬
 • 14. ‫מכישורי‬ ‫לחלק‬ ‫יהפוך‬ AI ‫בכלי‬ ‫ששליטה‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 73% ‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫גיוס‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫החובה‬ ‫כן‬ 73% ‫עדיין‬ ‫ה‬/‫בטוח‬ ‫לא‬ 22% ‫לא‬ 5% ‫ששליטה‬ ‫צופים‬ ‫לסקר‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬ ‫חשובה‬ ‫למיומנות‬ ‫תהפוך‬ AI ‫בכלי‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ .‫שלנו‬ ‫התוכן‬ ‫בעולמות‬ .‫ולתרגל‬ ‫להתנסות‬ ,‫ללמוד‬ ,‫להתמקצע‬ ‫לדעתך‬ ‫האם‬ :‫ששאלנו‬ ‫השאלה‬ ‫לדרישה‬ ‫יהפוך‬ AI ‫בכלי‬ ‫שליטה‬ ‫ואנשי‬ ‫נשות‬ ‫של‬ ‫מהכישורים‬ ‫כחלק‬ ‫המעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫הסורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ?‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬
 • 15. ‫למיותרים‬ ‫מהעובדים‬ ‫חלק‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ AI ‫לדעתך‬ ‫האם‬ ?‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ 5- ‫בין‬ ‫ייתר‬ AI‫ש‬ ‫חושבים‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬ .‫בארגון‬ ‫מהעובדים‬ 20% ‫העובדים‬ ,‫רלוונטיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫לראות‬ ,AI-‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫ללמוד‬ ‫חייבים‬ ‫שעולם‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫מתחרה‬ ‫ולא‬ ‫עזר‬ ‫כלי‬ -‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫ומיומנויות‬ ‫משתנה‬ ‫העבודה‬ .‫קריטיות‬ ‫הן‬ AI ‫לעובדים‬ ‫ייעודיות‬ AI ‫סדנאות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמועברות‬ ‫ומנהלים‬ >‫קשר‬ ‫ליצירת‬ .‫ממרם‬ ‫יוצא‬ info@hrd.co.il 0 25 50 75 ‫מהארגון‬ 5%-20% ‫יחליף‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫מהארגון‬ 21%-40% ‫יחליף‬ ‫מהארגון‬ 40% ‫מעל‬ ‫יחליף‬ 63% 30% 1% 6%
 • 16. ‫שלנו‬ AI‫ה‬ ‫והכשרות‬ ‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬ ‫ומש"א‬ ‫לגיוס‬ AI ‫לעובדים‬ AI ‫ולמנהלים‬ AI & Linkedin info@hrd.co.il :‫לפרטים‬
 • 17. ‫לסיכום‬ ‫הקרובות‬ ‫שנים‬ 3-‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ AI-‫ה‬ ‫שעלי‬ ‫מעריכים‬ ‫והמגייסים‬ ‫מהמגייסות‬ 97% AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫הגיוס‬ ‫מעולמות‬ ‫קולגות‬ 71% ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ ChatGPT ‫ב‬ ‫השתמשו‬ ‫כבר‬ ‫מהמגייסות‬ 69% ‫ברמה‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫הייתה‬ ‫התוצרים‬ ‫איכות‬ ‫כי‬ ‫מעידים‬ ‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ AI ‫בכלי‬ ‫מהמשתמשים‬ 76% ‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ .‫קדימה‬ ‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלהם‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ישפרו‬ AI‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 97% ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫מסויים‬ ‫לאחוז‬ ‫תחליף‬ ‫יהווה‬ AI ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫לסקר‬ ‫שהשיבו‬ ‫והמגייסים‬ ‫מהמגייסות‬ 70% )‫עבודתם‬ ‫לייעול‬ ‫אפקטיבית‬ ‫בצורה‬ ‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫שיידעו‬ ‫עובדים‬ ‫יחליף‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫אומרים‬ ‫(ואנחנו‬ ‫בארגון‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ ‫לתפקידים‬ ‫סף‬ ‫לדרישת‬ ‫תהפוך‬ AI‫ב‬ ‫ששליטה‬ ‫חושבים‬ ‫לסקר‬ ‫מהמשיבים‬ 73% ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ .‫הגיוס‬ ‫עולם‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫שמשפיעה‬ ‫מרתקת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫מהפכה‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫חיים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫כאלה‬ ‫כלים‬ ‫ראינו‬ .‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ChatGPT ‫של‬ ‫ההשקה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ ‫בשימוש‬ ‫היו‬ AI ‫כלי‬ ‫ניתוח‬ ‫(למשל‬ ‫האבחון‬ ‫בתהליך‬ ‫שסייעו‬ AI ‫כלי‬ ‫ואפילו‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫ובסינון‬ ‫במיון‬ ‫שסייעו‬ ‫גיוס‬ ‫במערכות‬ .)‫ועוד‬ ‫קול‬ ‫ניתוח‬ ,‫גוף‬ ‫שפת‬ ‫ניתוח‬ ,‫מראיון‬ ‫תשובות‬ .‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫סורסינג‬ ,‫הגיוס‬ ‫מעולמות‬ ‫קולגות‬ 300 ‫בהשתתפות‬ 2023 ‫במאי‬ ‫נערך‬ ‫הנוכחי‬ ‫הסקר‬ :‫הסקר‬ ‫פי‬ ‫על‬
 • 18. Thank You AI ‫של‬ '‫טאץ‬ ‫עם‬ ‫נפרד‬ ‫רוזן‬ ‫ישראל‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬