SlideShare a Scribd company logo
‫בנצ’מארק‬
‫מקורות‬
‫הגיוס‬
2024
‫רוזן‬‫יעקב‬&‫גרונר‬‫ויקי‬
HRD‫חברת‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ – ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬
.2024‫ל‬‫ישראל‬‫של‬‫השנתי‬‫הגיוס‬‫בנצ'מארק‬‫של‬‫המרתקות‬
,‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫הסקר‬ ‫מטרת‬
.‫שלכם‬‫בארגון‬‫הגיוס‬‫מערך‬‫לשיפור‬‫כלים‬‫ולקבל‬‫ביותר‬‫מהטובים‬‫ללמוד‬
150 ‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ – ‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬
‫כלל‬ ‫זה‬ .‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫ולקחו‬ ‫עובדים‬ 30,000 ‫מעל‬ ‫גייסו‬ ‫אשר‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬
.‫יקירנו‬‫כל‬‫של‬‫בשלום‬‫הבייתה‬‫לחזרה‬‫לייחל‬‫המקום‬‫וזה‬‫המלחמה‬‫רקע‬‫על‬‫בעיקר‬,‫טריוואלי‬‫לא‬
‫הכנס‬ ‫את‬ ‫לערוך‬ ‫החלטנו‬ ‫השנה‬ .‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫בפלאנט‬ ‫שיתקיים‬ 19/6/24-‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫בכנס‬ ‫נתראה‬
,‫להייטק‬ ‫גיוס‬ ‫כנס‬ :‫ביניהם‬ ‫לעבור‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫גיוס‬ ‫כנסי‬ 3 ‫הכנס‬ ‫במסגרת‬ ‫ולקיים‬ ‫שונה‬ ‫במתכונת‬
.‫ופיננסים‬‫ביטוח‬,‫תקשורת‬,‫בריאות‬,‫שירותים‬,‫קמעונאות‬,‫לתעשיה‬‫גיוס‬‫וכנס‬‫סורסינג‬‫כנס‬
‫בין‬‫מנצח‬‫שילוב‬‫ועם‬‫והשראות‬‫הרצאות‬‫מגוון‬‫עם‬,‫פרקטי‬,‫מרתק‬‫כנס‬‫להיות‬‫הולך‬
.‫המלאכותית‬‫הבינה‬‫לבין‬,‫שלנו‬‫הקהילה‬‫של‬‫האנושית‬‫הבינה‬
,‫שלכם‬
‫רוזן‬‫ויעקב‬‫גרונר‬‫ויקי‬
‫יקרה‬‫קהילה‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
AI-‫ה‬‫בעידן‬‫והסורסינג‬‫הגיוס‬‫קהילת‬‫בכנס‬‫נתראה‬
‫ומרצים‬‫מרצות‬30-‫מ‬‫מרתקות‬‫הרצאות‬
‫פרקטי‬‫ערך‬‫ובעל‬‫חדשני‬‫ידע‬‫שישתפו‬
‫קולגות‬400‫מעל‬‫עם‬‫איכותי‬‫נטוורקינג‬
‫מהתחום‬
‫מה‬‫בכל‬‫להתעדכן‬‫שיאפשר‬‫מציגים‬‫מתחם‬
‫שחדש‬
‫מהסרטים‬‫קולנוע‬‫חווית‬‫עם‬‫גיוס‬‫כנס‬
‫הפתעות‬‫ועוד‬
>>‫להרשמה‬.‫אחרונים‬‫מקומות‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫בסקר‬‫שהשתתפו‬‫הארגונים‬150‫של‬‫דמוגרפים‬‫נתונים‬
0% 10% 20% 30% 40%
1-10
11-100
101-500
501-1000
1000 ‫מעל‬
3%
37%
36%
9%
15%
‫בארגון‬‫עובדים‬‫מספר‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫בסקר‬‫שהשתתפו‬‫הארגונים‬150‫של‬‫דמוגרפים‬‫נתונים‬
‫המגזר‬
0% 10% 20% 30% 40% 50%
‫טכנולוגיה‬/‫פינטק‬/IT/telecommunication/‫תוכנה‬/‫חומרה‬
‫ייעוץ‬/‫שירותים‬
)...‫מכונות‬ ,‫רכיבים‬ ,‫תהליכית‬ ‫תעשייה‬ ,‫מזון‬ ‫(תעשיית‬ ‫וייצור‬ ‫תעשיה‬
‫כימיקלים‬/‫פארמה‬/‫ביוטק‬
‫ממשלתי‬
‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫פיננסים‬
‫קמעונאות‬
‫השמה‬ ‫חברת‬
)‫בכבלים‬ ‫טלויזיה‬ ,‫לווין‬ ,‫טלפוניה‬ ,‫סלולר‬ ‫(חברות‬ ‫תקשורת‬ ‫מפעיל‬
43%
8%
1%
5%
14%
3%
6%
18%
2%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫בסקר‬‫שהשתתפו‬‫הארגונים‬150‫של‬‫דמוגרפים‬‫נתונים‬
‫המשיבים‬‫תפקיד‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ית‬/‫סמנכ"ל‬ ‫או‬ ‫ת‬/‫מנהל‬
49%
‫גיוס‬ ‫ת‬/‫מנהל‬
30%
‫אנוש‬ ‫משאבי‬/‫גיוס‬ ‫ת‬/‫רכז‬ ‫או‬ ‫ת‬/‫מגייס‬
13%
‫אחר‬
7%
‫סורסינג‬
1%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
?‫הקרובה‬‫בשנה‬‫בישראל‬‫העובדים‬‫במספר‬‫המתוכנן‬‫הגידול‬‫קצב‬‫מה‬
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מצמצמים‬ ‫אנחנו‬
‫העובדים‬ ‫בכמות‬ ‫צמיחה‬ ‫מתוכננת‬ ‫לא‬
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ 10% ‫עד‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 11-30 ‫של‬ ‫צמיחה‬
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 31-50 ‫של‬ ‫צמיחה‬
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 51-70 ‫של‬ ‫צמיחה‬
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 71-99 ‫של‬ ‫צמיחה‬
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫הכפלה‬
6%
35%
33%
20%
5%
0%
0%
1%
)2023‫ב‬65%‫(לעומת‬2024‫ב‬‫צמיחה‬‫צופים‬‫מהארגונים‬59%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
?2024‫לשנת‬‫שלכם‬‫העיקריים‬‫האתגרים‬5‫מהם‬
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
‫במועמדים‬ ‫מחסור‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬
‫הגיוס‬ ‫משך‬ ‫צמצום‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫בניית‬
‫והסינון‬ ‫המיון‬ ‫תהליך‬ ‫שיפור‬
‫חדשות‬ ‫גיוס‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫והכנסת‬ ‫בחינה‬
‫הגיוס‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬
‫הגיוס‬ ‫לתהליך‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫רתימת‬
‫גיוס‬ ‫מדדי‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬/‫בניית‬
‫לגיוס‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫בכלי‬ ‫השימוש‬ ‫הכנסת‬
‫המועמד‬ ‫חווית‬ ‫שיפור‬
‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬
‫מקצועי‬ ‫גיוס‬ ‫צוות‬ ‫ובניית‬ ‫גיוס‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬
63%
52%
47%
40%
31%
30%
29%
29%
‫לתמונה‬‫נכנס‬‫מלאכותית‬‫בינה‬‫שילוב‬,‫הראשון‬‫במקום‬‫להיות‬‫ממשיכה‬‫במועמדים‬‫מחסור‬‫עם‬‫התמודדות‬
27%
27%
22%
17%
14%
1%
,‫הפיטורים‬‫גלי‬‫ולמרות‬‫המלחמה‬‫למרות‬
‫נשאר‬‫במועמדים‬‫מחסור‬‫עם‬‫התמודדות‬
.‫מועמדים‬‫עבור‬‫המשמעותי‬‫האתגר‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬ ‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬
‫האחרונות‬‫השנים‬8-‫ב‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬ )‫תועלת‬‫מול‬‫(עלות‬‫האפקטיביים‬‫הגיוס‬‫מקורות‬
‫השני‬‫במקום‬‫ולינקדאין‬83%‫עם‬‫הראשון‬‫במקום‬‫עדיין‬‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬
0% 20% 40% 60% 80% 100%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
‫לינקדאין‬
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
‫השמה‬ ‫חברות‬
‫פנימי‬ ‫ניד‬
‫פייסבוק‬
‫הקריירה‬ ‫ועמוד‬ ‫החברה‬ ‫אתר‬
‫מועמדים‬ ‫מאגר‬
)‫(בומרנג‬ ‫חוזרים‬ ‫עובדים‬
‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ,‫אקדמיה‬ ,‫צעירים‬ ‫מרכזי‬ ,‫עמותות‬
‫אינסטגרם‬
‫תעסוקה‬ ‫ירידי‬
‫גיטהב‬ / STACKOVERFLOW
‫טוק‬-‫טיק‬
‫שטח‬ ‫גיוס‬ ,‫פלאיירים‬ ,‫שילוט‬ ,‫עיתונות‬
83%
56%
31%
30%
22%
16%
16%
10%
5%
2%
1%
1%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫חברתיות‬‫ברשתות‬‫גיוס‬
?‫מעסיק‬‫ולמיתוג‬‫לגיוס‬‫החברתיות‬‫ברשתות‬‫נעזרים‬‫אתם‬‫האם‬
‫כן‬
93%
‫לא‬
6%
1%,‫השנה‬‫להתחיל‬‫מתכננים‬
‫ברשתות‬‫נעזרים‬‫מההארגונים‬93%
‫מעסיק‬‫ולמיתוג‬‫לגיוס‬‫החברתיות‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬
‫הארגונים‬‫סוגי‬‫כל‬
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
26%
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
26%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
19%
‫השמה‬ ‫חברות‬
16%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
7%
‫במקום‬‫חברתיות‬‫ורשתות‬‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬
‫הבאים‬‫בשקפים‬.‫אחד‬‫על‬26%‫עם‬‫הראשון‬
‫השונות‬‫את‬‫ונראה‬‫לתעשיות‬‫לחלוקה‬‫נצלול‬
.‫ביניהן‬‫הגדולה‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬
‫הייטק‬
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
33%
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
33%
‫השמה‬ ‫חברות‬
19%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
8%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
3%
‫שני‬‫הם‬‫חברתיות‬‫ורשתות‬‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬
‫(מעל‬‫בהייטק‬‫הדומיננטיים‬‫הגיוס‬‫מקורות‬
.)‫הכללי‬‫הבנצמארק‬
‫של‬‫הנמוך‬‫האחוז‬‫הוא‬‫מפתיע‬‫מאוד‬‫מספר‬
‫על‬‫זאת‬‫להסביר‬‫אפשר‬.‫הדרושים‬‫אתרי‬
‫ספציפיים‬‫בפרופילים‬‫הצורך‬‫רקע‬
.‫אקטיבי‬‫סורסינג‬‫ידי‬‫על‬‫שמאותרים‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬
‫שירותים‬,‫תקשורת‬,‫ביטוח‬,‫פיננסים‬,‫בנקאות‬,‫קמעונאות‬,‫תעשיה‬
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
29%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
22%
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
22%
‫השמה‬ ‫חברות‬
13%
‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬
8%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
6%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬
‫תעשיה‬
‫השמה‬ ‫חברות‬
37%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
23%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
15%
‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬
11%
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
10%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
4%
‫לא‬”‫כחול‬‫“צווארון‬‫עובדי‬‫גיוס‬‫אתגרי‬‫לאור‬
‫נתח‬‫תופסות‬‫ההשמה‬‫שחברות‬‫מפתיע‬
‫של‬‫הגיוס‬‫מקורות‬‫בעוגת‬‫משמעותי‬
.‫התעשייתיים‬‫הארגונים‬
‫הגיוס‬‫של‬‫הנמוך‬‫האחוז‬‫הוא‬‫מטריד‬‫נתון‬
‫שהדבר‬‫מאוד‬‫יתכן‬.‫החברתיות‬‫ברשתות‬
‫לקבלת‬.‫הרשתות‬‫של‬‫יעיל‬‫לא‬‫מניצול‬‫נובע‬
:‫ברשת‬‫לגיוס‬‫פרקטית‬‫סדנה‬‫על‬‫מידע‬
INFO@HRD.CO.IL
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫מועמדים‬‫למצוא‬‫נעזרים‬‫אתם‬‫אינטרנטי‬‫כלי‬‫או‬‫חברתית‬‫רשת‬‫באיזו‬
?‫המעסיק‬‫מיתוג‬‫את‬‫ולקדם‬
‫ביותר‬‫הדומיננטית‬‫הרשת‬‫עדיין‬‫לינקדאין‬
0% 20% 40% 60% 80%
‫לינקדאין‬
‫פייסבוק‬
‫אינסטגרם‬
‫ברשת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬
‫ברשת‬ ‫חבר‬-‫מביא‬-‫ולחבר‬ ‫משרות‬ ‫להפצת‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬
‫אחר‬
YouTube
‫טוויטר‬
‫טוק‬-‫טיק‬
‫חיפש‬ ‫במנועי‬ ‫קידום‬
StackOverflow ‫או‬/‫ו‬ Github
80%
67%
24%
12%
11%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
?‫החברתיות‬‫מהרשתות‬‫לגייס‬‫הצלחתם‬‫האם‬
‫כן‬
87%
‫לא‬
7%
‫מתקדם‬‫בתהליך‬‫נמצאים‬‫אבל‬,‫לא‬
6%
‫לגייס‬‫הצליחו‬‫מהארגונים‬‫מכריע‬‫רוב‬
.‫החברתיות‬‫מהרשתות‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
?‫לגייס‬‫הצלחתם‬‫רשתות‬‫באילו‬
‫ביותר‬‫הדומיננית‬‫הרשת‬‫עדיין‬‫לינקדאין‬
0% 20% 40% 60% 80%
‫לינקדאין‬
‫פייסבוק‬
‫אחר‬
‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬
‫טוויטר‬
‫טיקטוק‬
‫כגון‬ ‫אחרות‬ ‫רשתות‬ stackoverflow, github, meetup
80%
47%
24%
7%
3%
1%
1%
1%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
?‫מחרות‬‫בחברות‬‫שעובדים‬‫למועמדים‬‫יזומה‬‫פניה‬
‫מתחרות‬‫בחברות‬‫לעובדים‬‫יזומה‬‫פניה‬‫שכולל‬‫אקטיבי‬‫סורסינג‬‫עושים‬‫המגייסים‬‫רוב‬
‫כן‬
79%
‫לא‬
21%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
?‫היזומה‬‫הפניה‬‫את‬‫מבצע‬‫מי‬
‫הגיוס‬‫צוות‬‫ידי‬‫על‬‫נעשות‬‫היזומות‬‫הפניות‬‫רוב‬
)‫החזרה‬‫אחוזי‬‫את‬‫מגדילה‬‫מנהלים‬‫ידי‬‫על‬‫שפניה‬‫(למרות‬
‫הגיוס‬ ‫צוות‬
85%
‫אחר‬
10%
‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬
5%
‫צוות‬‫ידי‬‫על‬‫נעשות‬‫היזומות‬‫הפניות‬‫רוב‬
‫מגדילה‬‫מנהלים‬‫ידי‬‫על‬‫שפניה‬‫בעוד‬,‫הגיוס‬
!2‫פי‬‫המועמדים‬‫של‬‫החזרה‬‫אחוז‬‫את‬
‫המנהלים‬‫את‬‫לשלב‬‫ניתן‬‫כיצד‬‫חישבו‬
,‫פוטנציאליים‬‫למועמדים‬‫בפניות‬‫המגייסים‬
.”‫מגייס‬‫“ארגון‬‫מתפיסת‬‫כחלק‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫יזומות‬‫לפניות‬‫החזרה‬‫אחוז‬
‫יזומות‬‫לפניות‬‫חזרה‬‫אחוזי‬21-30%‫על‬‫מדווחים‬‫המגייסים‬‫רוב‬
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1
0
%
‫ד‬
‫ע‬
1
1
%
-
2
0
%
2
1
%
-
3
0
%
3
1
%
-
4
0
%
4
1
%
-
5
0
%
5
0
%
‫ל‬
‫ל‬
‫ע‬
‫מ‬
24%
19%
11%
17% 17%
11%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫בפייסבוק‬‫קריירה‬‫עמוד‬
‫מעסיק‬‫ולמיתוג‬‫המשרות‬‫לפרסום‬‫החברה‬‫של‬‫העסקי‬‫בעמוד‬‫משתמשים‬‫הארגונים‬‫רוב‬
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫משרות‬ ‫לפרסום‬ ‫והן‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫למיתוג‬ ‫הן‬ ‫עמוד‬ ‫באותו‬ ‫משתמשים‬ ‫אנחנו‬
‫החברה‬ ‫לשיווק‬ ‫ונועד‬ ‫בלבד‬ ‫מקצועי‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
‫בפייסבוק‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫אין‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫משרות‬ ‫לפרסום‬ ‫נפרד‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
35%
28%
23%
14%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫הגיוס‬‫צוות‬‫גודל‬
‫ת‬/‫למגייס‬‫בממוצע‬‫פתוחות‬‫משרות‬‫כמות‬
‫לחודש‬‫ת‬/‫למגייס‬‫גיוסים‬‫כמות‬
7-‫הייטק‬
15-‫וייצור‬‫תעשייה‬
8-‫הארגונים‬‫שאר‬
2.8-‫הייטק‬
8-‫וייצור‬‫תעשייה‬
6.7-‫הארגונים‬‫שאר‬
2.4-‫הייטק‬
6.3-‫וייצור‬‫תעשייה‬
3.5-‫הארגונים‬‫שאר‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
?‫בארגונים‬‫סורסינג‬‫פונקציית‬‫יש‬‫האם‬
‫לסורסינג‬‫ייעודית‬‫פונקציה‬‫אין‬‫הארגונים‬‫לרוב‬
‫לא‬
81%
‫אחד‬ ‫אדם‬ ,‫כן‬
12%
‫מאחד‬ ‫יותר‬ ,‫כן‬
7%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
CVCENTER‫או‬‫טלפוניות‬‫מראיינות‬‫יש‬‫האם‬
‫אין‬‫הארגונים‬‫לרוב‬
‫לא‬
78%
‫ארגוני‬ ‫פנים‬ - ‫כן‬
17%
‫אאוטסורסינג‬/‫חיצוני‬ - ‫כן‬
5%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
‫שהתקבלו‬ ‫למועמדים‬ ‫רק‬
‫המועמדים‬ ‫לכל‬
‫התקבלו‬ ‫שלא‬ ‫למועמדים‬ ‫רק‬
‫לא‬
‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫אבל‬ - ‫לא‬
‫מועמד‬‫חווית‬
‫מועמד‬‫חווית‬‫שאלון‬‫מעבירים‬‫לא‬‫הארגונים‬‫רוב‬
14%
3%
61%
14%
8%
‫שביעות‬‫שאלון‬‫מעבירים‬‫לא‬‫הארגונים‬‫רוב‬
.‫לדעתנו‬‫גדול‬‫פספוס‬‫וזה‬–‫למועמדים‬‫רצון‬
‫עלינו‬‫חושבים‬‫המועמדים‬‫מה‬‫לדעת‬‫חשוב‬
‫המועמדים‬‫על‬‫בדגש‬,‫הגיוס‬‫תהליך‬‫ועל‬
‫מספרים‬‫וכנראה‬‫לעבודה‬‫התקבלו‬‫שלא‬
.‫שלהם‬‫לחברים‬‫עלינו‬
‫משאבים‬‫פחות‬/‫יותר‬‫ישקיעו‬‫ארגונים‬‫היכן‬
‫משאבים‬ ‫יותר‬ ‫משאבים‬ ‫אותם‬ ‫משאבים‬ ‫פחות‬
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
‫ר‬
‫ב‬
‫ח‬
‫א‬
‫י‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ו‬
‫י‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ח‬
‫כ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ם‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ד‬
‫י‬
‫ר‬
‫ת‬
‫א‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ת‬
‫א‬
‫ק‬
‫י‬
‫ס‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ת‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ט‬
‫ק‬
‫א‬
‫ג‬
‫נ‬
‫י‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ם‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫ע‬
‫צ‬
‫י‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ר‬
‫מ‬
,
‫ה‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ע‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ש‬
,
‫ה‬
‫י‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ק‬
‫א‬
,
‫ת‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ע‬
59% 59% 60%
49%
24%
19%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫מתגמלים‬‫הארגונים‬‫רוב‬
‫כן‬
93%
‫לא‬
5%
‫השנה‬‫להתחיל‬‫חושבים‬
2%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
0% 20% 40% 60% 80% 100%
‫וגיוס‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬
‫בכירה‬ ‫הנהלה‬
‫ישיר‬ ‫מנהל‬
‫בארגון‬ ‫מנהלים‬
‫מועמד‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬
‫לתגמול‬‫זכאי‬‫לא‬‫מי‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬
86%
70%
18%
85%
3%
‫בכירה‬‫הנהלה‬,‫מש”א‬‫הארגונים‬‫ברוב‬
‫חמ”ח‬‫לתגמול‬‫זכאים‬‫לא‬‫ישירים‬‫ומנהלים‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
0% 20% 40% 60% 80%
‫עבודה‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ 3 ‫לאחר‬
‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫שבועות‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬ ‫או‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬
‫חודשים‬ 3-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לאחר‬
‫תגמול‬‫ניתן‬‫מתי‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬
71%
28%
1%
‫הגיוס‬‫מקור‬‫הוא‬‫חבר‬‫מביא‬‫שחבר‬‫למרות‬
‫מתגמלים‬‫הארגונים‬‫רוב‬,‫ביותר‬‫האפקטיבי‬
‫על‬‫תגמול‬‫(לעומת‬‫חודשים‬3‫לאחר‬‫רק‬
)‫חודש‬‫אחרי‬‫רוב‬‫פי‬‫על‬‫שנעשה‬‫השמה‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬
?‫הצלחות‬‫על‬‫רק‬‫מתגמלים‬‫האם‬
‫מוצלח‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מתגמלים‬
90%
‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫גוייס‬ ‫לא‬ ‫החבר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ - ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫גם‬ ‫מתגמלים‬
10%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬
?‫כספי‬‫רק‬‫הוא‬‫התגמול‬‫האם‬
‫כספי‬ ‫תגמול‬ ‫רק‬
64%
‫נוספות‬ ‫ומתנות‬ ‫תגמולים‬ ‫גם‬
36%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
‫ש"ח‬ 500 ‫עד‬
501-1000
1001-2000
2001-4000
4001-6000
‫ש"ח‬ 6001 ‫מעל‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫תגמול‬
‫התגמול‬‫גובה‬
4%
23%
29%
16%
14%
‫בין‬‫נע‬‫התגמול‬‫הארגונים‬‫ברוב‬
‫זה‬‫נתון‬.‫ש”ח‬2001-4000
‫הסקר‬‫לעומת‬‫שינוי‬‫ללא‬‫נותר‬
‫אשתקד‬‫שבוצע‬
15%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬
?‫קשות‬‫למשרות‬‫שונה‬‫תגמול‬‫יש‬‫האם‬
‫לא‬
53.5%
‫כן‬
38.6%
‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫שוקלים‬
7.9%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬
?‫השתנה‬‫התגמול‬‫השנה‬‫האם‬
‫זהה‬ ‫נשאר‬ ‫התגמול‬
82%
‫עלה‬ ‫התגמול‬
14%
‫ירד‬ ‫התגמול‬
4%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫מלאכותית‬‫בינה‬
?‫ולסורסינג‬‫לגיוס‬AI‫ב‬‫משתמשים‬‫האם‬
‫לא‬
61%
‫כן‬
36%
‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬
3%
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
‫מלאכותית‬‫בינה‬
?‫משתמשים‬‫כלים‬‫באילו‬
‫טקסטים‬ ‫ליצירת‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫כלי‬
90%
‫תמונות‬ ‫ליצירת‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫כלי‬
10%
‫ליצירת‬‫הינו‬‫מלאכותית‬‫בבינה‬‫השימוש‬‫רוב‬
.‫טקסטים‬
‫רבים‬-‫ארגונים‬‫מאות‬‫של‬‫מצטבר‬‫מניסיון‬
‫(בין‬‫הללו‬‫בכלים‬‫השימוש‬‫את‬‫ממקסמים‬‫לא‬
‫אם‬‫ובין‬‫נכונה‬‫לא‬‫כלים‬‫בחירת‬‫בגלל‬‫אם‬
.)‫מדוייקת‬‫לא‬‫פרומטים‬‫כתיבת‬‫בגלל‬
:‫שלנו‬AI-‫ה‬‫סדנאות‬‫על‬‫למידע‬
INFO@HRD.CO.IL
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬
:‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
0% 20% 40% 60% 80% 100%
‫הלינקדאין‬ ‫פרופיל‬ ‫שיפור‬
‫משרה‬ ‫תאורי‬
‫למועמדים‬ ‫ופניות‬ ‫סורסינג‬
‫לראיונות‬ ‫שאלות‬ ‫בניית‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫סורסינג‬/‫לגיוס‬ ‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬
‫מלאכותית‬‫בינה‬‫שימושי‬
‫משרה‬‫תיאורי‬‫לניסוח‬‫מלאכותית‬‫בבינה‬‫השתמשו‬‫הארגונים‬‫רוב‬
25%
84%
55%
16%
29%
27%
12%
‫הינו‬‫הגיוס‬‫בתחום‬AI-‫ב‬‫השימוש‬‫עיקר‬
‫אם‬‫ובין‬‫משרות‬‫נוסחי‬‫אם‬‫בין‬:‫נוסחים‬‫ליצירת‬
.‫למועמדים‬‫לפניות‬‫נוסחים‬
AI‫שימושי‬‫הרבה‬‫כך‬‫כל‬‫יש‬,‫זאת‬‫לצד‬
‫את‬‫להגביר‬‫וחשוב‬‫שמתפספסים‬‫נוספים‬
.‫אליהם‬‫גם‬‫המודעות‬
:‫שלנו‬AI-‫ה‬‫סדנאות‬‫על‬‫למידע‬
INFO@HRD.CO.IL
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
.‫נתונים‬‫מחפשים‬‫כולנו‬
.‫לאחרים‬‫עצמנו‬‫את‬‫להשוות‬‫הגיונית‬‫נטייה‬‫לנו‬‫יש‬
‫הסתכלו‬ :‫שונה‬ ‫קצת‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫לכם‬ ‫מציעים‬ ‫אנחנו‬ - ‫אחרים‬ ‫מול‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ‫שראינו‬ ‫אחרי‬ ‫אבל‬
.‫פנימה‬
?‫הכוונה‬‫למה‬
‫המדדים‬ ‫את‬ ‫משפרים‬ ‫שאתם‬ ‫וודאו‬ .‫הקודמות‬ ‫השנים‬ ‫לעומת‬ ‫השנה‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫השוו‬
.‫לשנה‬‫משנה‬
.1
‫בלהיות‬ ‫להסתפק‬ ‫נרצה‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ,‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ .‫ממוצע‬ ‫הוא‬ ‫שבנצ’מארק‬ ‫זכרו‬
‫אלא‬ ,‫הדפנה‬ ‫זרי‬ ‫על‬ ‫לנוח‬ ‫לא‬ ‫לכם‬ ‫עצתנו‬ ,”‫“בממוצע‬ ‫נמצאים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לכן‬ .”‫“ממוצעים‬
.‫משם‬‫גם‬‫להתקדם‬‫לנסות‬
.2
‫לא‬ ‫מאוד‬ ‫תקופה‬ ‫עוברים‬ - ‫ומש”א‬ ‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫כנשות‬ ,‫כעם‬ ,‫כמדינה‬ ‫אנחנו‬ -‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫ולא‬
.‫ובנטוורקינג‬‫בלמידה‬‫להשקיע‬,‫עצמכם‬‫את‬‫ולפתח‬‫להמשיך‬‫תשכחו‬‫אל‬.‫פשוטה‬
.‫ומרתק‬‫איכותי‬‫כנס‬‫להיות‬‫הולך‬.‫איילון‬‫בפלאנט‬‫שיתקיים‬‫השנתי‬‫הגיוס‬‫בכנס‬‫להיפגש‬‫נשמח‬
,‫שלכם‬
‫גרונר‬‫וויקי‬‫רוזן‬‫יעקב‬
...‫נשלם‬‫לא‬‫אך‬‫תם‬
20 August, 2023
:‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬
:‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬
19/06/2024
‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬
08:15-13:30
‫מהסרטים‬
‫גיוס‬‫כנס‬
AI-‫ה‬‫בעידן‬‫והסורסינג‬‫הגיוס‬‫קהילת‬‫בכנס‬‫נתראה‬
‫ומרצים‬‫מרצות‬30-‫מ‬‫מרתקות‬‫הרצאות‬
‫פרקטי‬‫ערך‬‫ובעל‬‫חדשני‬‫ידע‬‫שישתפו‬
‫קולגות‬400‫מעל‬‫עם‬‫איכותי‬‫נטוורקינג‬
‫מהתחום‬
‫מה‬‫בכל‬‫להתעדכן‬‫שיאפשר‬‫מציגים‬‫מתחם‬
‫שחדש‬
‫מהסרטים‬‫קולנוע‬‫חווית‬‫עם‬‫גיוס‬‫כנס‬
‫הפתעות‬‫ועוד‬
>>‫להרשמה‬.‫אחרונים‬‫מקומות‬

More Related Content

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (19)

סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024

 • 2. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ – ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬ .2024‫ל‬‫ישראל‬‫של‬‫השנתי‬‫הגיוס‬‫בנצ'מארק‬‫של‬‫המרתקות‬ ,‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫הסקר‬ ‫מטרת‬ .‫שלכם‬‫בארגון‬‫הגיוס‬‫מערך‬‫לשיפור‬‫כלים‬‫ולקבל‬‫ביותר‬‫מהטובים‬‫ללמוד‬ 150 ‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ – ‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫כלל‬ ‫זה‬ .‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫ולקחו‬ ‫עובדים‬ 30,000 ‫מעל‬ ‫גייסו‬ ‫אשר‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬ .‫יקירנו‬‫כל‬‫של‬‫בשלום‬‫הבייתה‬‫לחזרה‬‫לייחל‬‫המקום‬‫וזה‬‫המלחמה‬‫רקע‬‫על‬‫בעיקר‬,‫טריוואלי‬‫לא‬ ‫הכנס‬ ‫את‬ ‫לערוך‬ ‫החלטנו‬ ‫השנה‬ .‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫בפלאנט‬ ‫שיתקיים‬ 19/6/24-‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫בכנס‬ ‫נתראה‬ ,‫להייטק‬ ‫גיוס‬ ‫כנס‬ :‫ביניהם‬ ‫לעבור‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫גיוס‬ ‫כנסי‬ 3 ‫הכנס‬ ‫במסגרת‬ ‫ולקיים‬ ‫שונה‬ ‫במתכונת‬ .‫ופיננסים‬‫ביטוח‬,‫תקשורת‬,‫בריאות‬,‫שירותים‬,‫קמעונאות‬,‫לתעשיה‬‫גיוס‬‫וכנס‬‫סורסינג‬‫כנס‬ ‫בין‬‫מנצח‬‫שילוב‬‫ועם‬‫והשראות‬‫הרצאות‬‫מגוון‬‫עם‬,‫פרקטי‬,‫מרתק‬‫כנס‬‫להיות‬‫הולך‬ .‫המלאכותית‬‫הבינה‬‫לבין‬,‫שלנו‬‫הקהילה‬‫של‬‫האנושית‬‫הבינה‬ ,‫שלכם‬ ‫רוזן‬‫ויעקב‬‫גרונר‬‫ויקי‬ ‫יקרה‬‫קהילה‬
 • 3. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ AI-‫ה‬‫בעידן‬‫והסורסינג‬‫הגיוס‬‫קהילת‬‫בכנס‬‫נתראה‬ ‫ומרצים‬‫מרצות‬30-‫מ‬‫מרתקות‬‫הרצאות‬ ‫פרקטי‬‫ערך‬‫ובעל‬‫חדשני‬‫ידע‬‫שישתפו‬ ‫קולגות‬400‫מעל‬‫עם‬‫איכותי‬‫נטוורקינג‬ ‫מהתחום‬ ‫מה‬‫בכל‬‫להתעדכן‬‫שיאפשר‬‫מציגים‬‫מתחם‬ ‫שחדש‬ ‫מהסרטים‬‫קולנוע‬‫חווית‬‫עם‬‫גיוס‬‫כנס‬ ‫הפתעות‬‫ועוד‬ >>‫להרשמה‬.‫אחרונים‬‫מקומות‬
 • 4. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫בסקר‬‫שהשתתפו‬‫הארגונים‬150‫של‬‫דמוגרפים‬‫נתונים‬ 0% 10% 20% 30% 40% 1-10 11-100 101-500 501-1000 1000 ‫מעל‬ 3% 37% 36% 9% 15% ‫בארגון‬‫עובדים‬‫מספר‬
 • 5. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫בסקר‬‫שהשתתפו‬‫הארגונים‬150‫של‬‫דמוגרפים‬‫נתונים‬ ‫המגזר‬ 0% 10% 20% 30% 40% 50% ‫טכנולוגיה‬/‫פינטק‬/IT/telecommunication/‫תוכנה‬/‫חומרה‬ ‫ייעוץ‬/‫שירותים‬ )...‫מכונות‬ ,‫רכיבים‬ ,‫תהליכית‬ ‫תעשייה‬ ,‫מזון‬ ‫(תעשיית‬ ‫וייצור‬ ‫תעשיה‬ ‫כימיקלים‬/‫פארמה‬/‫ביוטק‬ ‫ממשלתי‬ ‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫פיננסים‬ ‫קמעונאות‬ ‫השמה‬ ‫חברת‬ )‫בכבלים‬ ‫טלויזיה‬ ,‫לווין‬ ,‫טלפוניה‬ ,‫סלולר‬ ‫(חברות‬ ‫תקשורת‬ ‫מפעיל‬ 43% 8% 1% 5% 14% 3% 6% 18% 2%
 • 6. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫בסקר‬‫שהשתתפו‬‫הארגונים‬150‫של‬‫דמוגרפים‬‫נתונים‬ ‫המשיבים‬‫תפקיד‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ית‬/‫סמנכ"ל‬ ‫או‬ ‫ת‬/‫מנהל‬ 49% ‫גיוס‬ ‫ת‬/‫מנהל‬ 30% ‫אנוש‬ ‫משאבי‬/‫גיוס‬ ‫ת‬/‫רכז‬ ‫או‬ ‫ת‬/‫מגייס‬ 13% ‫אחר‬ 7% ‫סורסינג‬ 1%
 • 7. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ?‫הקרובה‬‫בשנה‬‫בישראל‬‫העובדים‬‫במספר‬‫המתוכנן‬‫הגידול‬‫קצב‬‫מה‬ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מצמצמים‬ ‫אנחנו‬ ‫העובדים‬ ‫בכמות‬ ‫צמיחה‬ ‫מתוכננת‬ ‫לא‬ ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ 10% ‫עד‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 11-30 ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 31-50 ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 51-70 ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ 71-99 ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫הכפלה‬ 6% 35% 33% 20% 5% 0% 0% 1% )2023‫ב‬65%‫(לעומת‬2024‫ב‬‫צמיחה‬‫צופים‬‫מהארגונים‬59%
 • 8. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ?2024‫לשנת‬‫שלכם‬‫העיקריים‬‫האתגרים‬5‫מהם‬ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫במועמדים‬ ‫מחסור‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫הגיוס‬ ‫משך‬ ‫צמצום‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫בניית‬ ‫והסינון‬ ‫המיון‬ ‫תהליך‬ ‫שיפור‬ ‫חדשות‬ ‫גיוס‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫והכנסת‬ ‫בחינה‬ ‫הגיוס‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬ ‫הגיוס‬ ‫לתהליך‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫רתימת‬ ‫גיוס‬ ‫מדדי‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬/‫בניית‬ ‫לגיוס‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫בכלי‬ ‫השימוש‬ ‫הכנסת‬ ‫המועמד‬ ‫חווית‬ ‫שיפור‬ ‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬ ‫מקצועי‬ ‫גיוס‬ ‫צוות‬ ‫ובניית‬ ‫גיוס‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬ 63% 52% 47% 40% 31% 30% 29% 29% ‫לתמונה‬‫נכנס‬‫מלאכותית‬‫בינה‬‫שילוב‬,‫הראשון‬‫במקום‬‫להיות‬‫ממשיכה‬‫במועמדים‬‫מחסור‬‫עם‬‫התמודדות‬ 27% 27% 22% 17% 14% 1% ,‫הפיטורים‬‫גלי‬‫ולמרות‬‫המלחמה‬‫למרות‬ ‫נשאר‬‫במועמדים‬‫מחסור‬‫עם‬‫התמודדות‬ .‫מועמדים‬‫עבור‬‫המשמעותי‬‫האתגר‬
 • 9. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬ ‫האחרונות‬‫השנים‬8-‫ב‬
 • 10. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ )‫תועלת‬‫מול‬‫(עלות‬‫האפקטיביים‬‫הגיוס‬‫מקורות‬ ‫השני‬‫במקום‬‫ולינקדאין‬83%‫עם‬‫הראשון‬‫במקום‬‫עדיין‬‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬ 0% 20% 40% 60% 80% 100% ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫לינקדאין‬ ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ ‫השמה‬ ‫חברות‬ ‫פנימי‬ ‫ניד‬ ‫פייסבוק‬ ‫הקריירה‬ ‫ועמוד‬ ‫החברה‬ ‫אתר‬ ‫מועמדים‬ ‫מאגר‬ )‫(בומרנג‬ ‫חוזרים‬ ‫עובדים‬ ‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ,‫אקדמיה‬ ,‫צעירים‬ ‫מרכזי‬ ,‫עמותות‬ ‫אינסטגרם‬ ‫תעסוקה‬ ‫ירידי‬ ‫גיטהב‬ / STACKOVERFLOW ‫טוק‬-‫טיק‬ ‫שטח‬ ‫גיוס‬ ,‫פלאיירים‬ ,‫שילוט‬ ,‫עיתונות‬ 83% 56% 31% 30% 22% 16% 16% 10% 5% 2% 1% 1%
 • 11. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫חברתיות‬‫ברשתות‬‫גיוס‬ ?‫מעסיק‬‫ולמיתוג‬‫לגיוס‬‫החברתיות‬‫ברשתות‬‫נעזרים‬‫אתם‬‫האם‬ ‫כן‬ 93% ‫לא‬ 6% 1%,‫השנה‬‫להתחיל‬‫מתכננים‬ ‫ברשתות‬‫נעזרים‬‫מההארגונים‬93% ‫מעסיק‬‫ולמיתוג‬‫לגיוס‬‫החברתיות‬
 • 12. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬ ‫הארגונים‬‫סוגי‬‫כל‬ ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 26% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ 26% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 19% ‫השמה‬ ‫חברות‬ 16% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 7% ‫במקום‬‫חברתיות‬‫ורשתות‬‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬ ‫הבאים‬‫בשקפים‬.‫אחד‬‫על‬26%‫עם‬‫הראשון‬ ‫השונות‬‫את‬‫ונראה‬‫לתעשיות‬‫לחלוקה‬‫נצלול‬ .‫ביניהן‬‫הגדולה‬
 • 13. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬ ‫הייטק‬ ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 33% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ 33% ‫השמה‬ ‫חברות‬ 19% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 8% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 3% ‫שני‬‫הם‬‫חברתיות‬‫ורשתות‬‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬ ‫(מעל‬‫בהייטק‬‫הדומיננטיים‬‫הגיוס‬‫מקורות‬ .)‫הכללי‬‫הבנצמארק‬ ‫של‬‫הנמוך‬‫האחוז‬‫הוא‬‫מפתיע‬‫מאוד‬‫מספר‬ ‫על‬‫זאת‬‫להסביר‬‫אפשר‬.‫הדרושים‬‫אתרי‬ ‫ספציפיים‬‫בפרופילים‬‫הצורך‬‫רקע‬ .‫אקטיבי‬‫סורסינג‬‫ידי‬‫על‬‫שמאותרים‬
 • 14. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬ ‫שירותים‬,‫תקשורת‬,‫ביטוח‬,‫פיננסים‬,‫בנקאות‬,‫קמעונאות‬,‫תעשיה‬ ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 29% ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 22% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ 22% ‫השמה‬ ‫חברות‬ 13% ‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ 8% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 6%
 • 15. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 2024-‫גיוס‬‫מקורות‬‫התפלגות‬ ‫תעשיה‬ ‫השמה‬ ‫חברות‬ 37% ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 23% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 15% ‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ 11% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ 10% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 4% ‫לא‬”‫כחול‬‫“צווארון‬‫עובדי‬‫גיוס‬‫אתגרי‬‫לאור‬ ‫נתח‬‫תופסות‬‫ההשמה‬‫שחברות‬‫מפתיע‬ ‫של‬‫הגיוס‬‫מקורות‬‫בעוגת‬‫משמעותי‬ .‫התעשייתיים‬‫הארגונים‬ ‫הגיוס‬‫של‬‫הנמוך‬‫האחוז‬‫הוא‬‫מטריד‬‫נתון‬ ‫שהדבר‬‫מאוד‬‫יתכן‬.‫החברתיות‬‫ברשתות‬ ‫לקבלת‬.‫הרשתות‬‫של‬‫יעיל‬‫לא‬‫מניצול‬‫נובע‬ :‫ברשת‬‫לגיוס‬‫פרקטית‬‫סדנה‬‫על‬‫מידע‬ INFO@HRD.CO.IL
 • 16. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫מועמדים‬‫למצוא‬‫נעזרים‬‫אתם‬‫אינטרנטי‬‫כלי‬‫או‬‫חברתית‬‫רשת‬‫באיזו‬ ?‫המעסיק‬‫מיתוג‬‫את‬‫ולקדם‬ ‫ביותר‬‫הדומיננטית‬‫הרשת‬‫עדיין‬‫לינקדאין‬ 0% 20% 40% 60% 80% ‫לינקדאין‬ ‫פייסבוק‬ ‫אינסטגרם‬ ‫ברשת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬ ‫ברשת‬ ‫חבר‬-‫מביא‬-‫ולחבר‬ ‫משרות‬ ‫להפצת‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬ ‫אחר‬ YouTube ‫טוויטר‬ ‫טוק‬-‫טיק‬ ‫חיפש‬ ‫במנועי‬ ‫קידום‬ StackOverflow ‫או‬/‫ו‬ Github 80% 67% 24% 12% 11%
 • 17. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ?‫החברתיות‬‫מהרשתות‬‫לגייס‬‫הצלחתם‬‫האם‬ ‫כן‬ 87% ‫לא‬ 7% ‫מתקדם‬‫בתהליך‬‫נמצאים‬‫אבל‬,‫לא‬ 6% ‫לגייס‬‫הצליחו‬‫מהארגונים‬‫מכריע‬‫רוב‬ .‫החברתיות‬‫מהרשתות‬
 • 18. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ?‫לגייס‬‫הצלחתם‬‫רשתות‬‫באילו‬ ‫ביותר‬‫הדומיננית‬‫הרשת‬‫עדיין‬‫לינקדאין‬ 0% 20% 40% 60% 80% ‫לינקדאין‬ ‫פייסבוק‬ ‫אחר‬ ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬ ‫טוויטר‬ ‫טיקטוק‬ ‫כגון‬ ‫אחרות‬ ‫רשתות‬ stackoverflow, github, meetup 80% 47% 24% 7% 3% 1% 1% 1%
 • 19. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ?‫מחרות‬‫בחברות‬‫שעובדים‬‫למועמדים‬‫יזומה‬‫פניה‬ ‫מתחרות‬‫בחברות‬‫לעובדים‬‫יזומה‬‫פניה‬‫שכולל‬‫אקטיבי‬‫סורסינג‬‫עושים‬‫המגייסים‬‫רוב‬ ‫כן‬ 79% ‫לא‬ 21%
 • 20. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ?‫היזומה‬‫הפניה‬‫את‬‫מבצע‬‫מי‬ ‫הגיוס‬‫צוות‬‫ידי‬‫על‬‫נעשות‬‫היזומות‬‫הפניות‬‫רוב‬ )‫החזרה‬‫אחוזי‬‫את‬‫מגדילה‬‫מנהלים‬‫ידי‬‫על‬‫שפניה‬‫(למרות‬ ‫הגיוס‬ ‫צוות‬ 85% ‫אחר‬ 10% ‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬ 5% ‫צוות‬‫ידי‬‫על‬‫נעשות‬‫היזומות‬‫הפניות‬‫רוב‬ ‫מגדילה‬‫מנהלים‬‫ידי‬‫על‬‫שפניה‬‫בעוד‬,‫הגיוס‬ !2‫פי‬‫המועמדים‬‫של‬‫החזרה‬‫אחוז‬‫את‬ ‫המנהלים‬‫את‬‫לשלב‬‫ניתן‬‫כיצד‬‫חישבו‬ ,‫פוטנציאליים‬‫למועמדים‬‫בפניות‬‫המגייסים‬ .”‫מגייס‬‫“ארגון‬‫מתפיסת‬‫כחלק‬
 • 21. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫יזומות‬‫לפניות‬‫החזרה‬‫אחוז‬ ‫יזומות‬‫לפניות‬‫חזרה‬‫אחוזי‬21-30%‫על‬‫מדווחים‬‫המגייסים‬‫רוב‬ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1 0 % ‫ד‬ ‫ע‬ 1 1 % - 2 0 % 2 1 % - 3 0 % 3 1 % - 4 0 % 4 1 % - 5 0 % 5 0 % ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ 24% 19% 11% 17% 17% 11%
 • 22. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫בפייסבוק‬‫קריירה‬‫עמוד‬ ‫מעסיק‬‫ולמיתוג‬‫המשרות‬‫לפרסום‬‫החברה‬‫של‬‫העסקי‬‫בעמוד‬‫משתמשים‬‫הארגונים‬‫רוב‬ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫משרות‬ ‫לפרסום‬ ‫והן‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫למיתוג‬ ‫הן‬ ‫עמוד‬ ‫באותו‬ ‫משתמשים‬ ‫אנחנו‬ ‫החברה‬ ‫לשיווק‬ ‫ונועד‬ ‫בלבד‬ ‫מקצועי‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫בפייסבוק‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫משרות‬ ‫לפרסום‬ ‫נפרד‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ 35% 28% 23% 14%
 • 23. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫הגיוס‬‫צוות‬‫גודל‬ ‫ת‬/‫למגייס‬‫בממוצע‬‫פתוחות‬‫משרות‬‫כמות‬ ‫לחודש‬‫ת‬/‫למגייס‬‫גיוסים‬‫כמות‬ 7-‫הייטק‬ 15-‫וייצור‬‫תעשייה‬ 8-‫הארגונים‬‫שאר‬ 2.8-‫הייטק‬ 8-‫וייצור‬‫תעשייה‬ 6.7-‫הארגונים‬‫שאר‬ 2.4-‫הייטק‬ 6.3-‫וייצור‬‫תעשייה‬ 3.5-‫הארגונים‬‫שאר‬
 • 24. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ?‫בארגונים‬‫סורסינג‬‫פונקציית‬‫יש‬‫האם‬ ‫לסורסינג‬‫ייעודית‬‫פונקציה‬‫אין‬‫הארגונים‬‫לרוב‬ ‫לא‬ 81% ‫אחד‬ ‫אדם‬ ,‫כן‬ 12% ‫מאחד‬ ‫יותר‬ ,‫כן‬ 7%
 • 25. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ CVCENTER‫או‬‫טלפוניות‬‫מראיינות‬‫יש‬‫האם‬ ‫אין‬‫הארגונים‬‫לרוב‬ ‫לא‬ 78% ‫ארגוני‬ ‫פנים‬ - ‫כן‬ 17% ‫אאוטסורסינג‬/‫חיצוני‬ - ‫כן‬ 5%
 • 26. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫שהתקבלו‬ ‫למועמדים‬ ‫רק‬ ‫המועמדים‬ ‫לכל‬ ‫התקבלו‬ ‫שלא‬ ‫למועמדים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫אבל‬ - ‫לא‬ ‫מועמד‬‫חווית‬ ‫מועמד‬‫חווית‬‫שאלון‬‫מעבירים‬‫לא‬‫הארגונים‬‫רוב‬ 14% 3% 61% 14% 8% ‫שביעות‬‫שאלון‬‫מעבירים‬‫לא‬‫הארגונים‬‫רוב‬ .‫לדעתנו‬‫גדול‬‫פספוס‬‫וזה‬–‫למועמדים‬‫רצון‬ ‫עלינו‬‫חושבים‬‫המועמדים‬‫מה‬‫לדעת‬‫חשוב‬ ‫המועמדים‬‫על‬‫בדגש‬,‫הגיוס‬‫תהליך‬‫ועל‬ ‫מספרים‬‫וכנראה‬‫לעבודה‬‫התקבלו‬‫שלא‬ .‫שלהם‬‫לחברים‬‫עלינו‬
 • 27. ‫משאבים‬‫פחות‬/‫יותר‬‫ישקיעו‬‫ארגונים‬‫היכן‬ ‫משאבים‬ ‫יותר‬ ‫משאבים‬ ‫אותם‬ ‫משאבים‬ ‫פחות‬ -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ , ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ש‬ , ‫ה‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫א‬ , ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ 59% 59% 60% 49% 24% 19%
 • 28. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫מתגמלים‬‫הארגונים‬‫רוב‬ ‫כן‬ 93% ‫לא‬ 5% ‫השנה‬‫להתחיל‬‫חושבים‬ 2%
 • 29. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 0% 20% 40% 60% 80% 100% ‫וגיוס‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫בכירה‬ ‫הנהלה‬ ‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫בארגון‬ ‫מנהלים‬ ‫מועמד‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬ ‫לתגמול‬‫זכאי‬‫לא‬‫מי‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬ 86% 70% 18% 85% 3% ‫בכירה‬‫הנהלה‬,‫מש”א‬‫הארגונים‬‫ברוב‬ ‫חמ”ח‬‫לתגמול‬‫זכאים‬‫לא‬‫ישירים‬‫ומנהלים‬
 • 30. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 0% 20% 40% 60% 80% ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ 3 ‫לאחר‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫שבועות‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬ ‫או‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫חודשים‬ 3-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לאחר‬ ‫תגמול‬‫ניתן‬‫מתי‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬ 71% 28% 1% ‫הגיוס‬‫מקור‬‫הוא‬‫חבר‬‫מביא‬‫שחבר‬‫למרות‬ ‫מתגמלים‬‫הארגונים‬‫רוב‬,‫ביותר‬‫האפקטיבי‬ ‫על‬‫תגמול‬‫(לעומת‬‫חודשים‬3‫לאחר‬‫רק‬ )‫חודש‬‫אחרי‬‫רוב‬‫פי‬‫על‬‫שנעשה‬‫השמה‬
 • 31. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬ ?‫הצלחות‬‫על‬‫רק‬‫מתגמלים‬‫האם‬ ‫מוצלח‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מתגמלים‬ 90% ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫גוייס‬ ‫לא‬ ‫החבר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ - ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫גם‬ ‫מתגמלים‬ 10%
 • 32. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬ ?‫כספי‬‫רק‬‫הוא‬‫התגמול‬‫האם‬ ‫כספי‬ ‫תגמול‬ ‫רק‬ 64% ‫נוספות‬ ‫ומתנות‬ ‫תגמולים‬ ‫גם‬ 36%
 • 33. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ‫ש"ח‬ 500 ‫עד‬ 501-1000 1001-2000 2001-4000 4001-6000 ‫ש"ח‬ 6001 ‫מעל‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫תגמול‬ ‫התגמול‬‫גובה‬ 4% 23% 29% 16% 14% ‫בין‬‫נע‬‫התגמול‬‫הארגונים‬‫ברוב‬ ‫זה‬‫נתון‬.‫ש”ח‬2001-4000 ‫הסקר‬‫לעומת‬‫שינוי‬‫ללא‬‫נותר‬ ‫אשתקד‬‫שבוצע‬ 15%
 • 34. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬ ?‫קשות‬‫למשרות‬‫שונה‬‫תגמול‬‫יש‬‫האם‬ ‫לא‬ 53.5% ‫כן‬ 38.6% ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫שוקלים‬ 7.9%
 • 35. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫חבר‬‫מביא‬‫חבר‬‫על‬‫תגמול‬ ?‫השתנה‬‫התגמול‬‫השנה‬‫האם‬ ‫זהה‬ ‫נשאר‬ ‫התגמול‬ 82% ‫עלה‬ ‫התגמול‬ 14% ‫ירד‬ ‫התגמול‬ 4%
 • 36. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫מלאכותית‬‫בינה‬ ?‫ולסורסינג‬‫לגיוס‬AI‫ב‬‫משתמשים‬‫האם‬ ‫לא‬ 61% ‫כן‬ 36% ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ 3%
 • 37. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ ‫מלאכותית‬‫בינה‬ ?‫משתמשים‬‫כלים‬‫באילו‬ ‫טקסטים‬ ‫ליצירת‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫כלי‬ 90% ‫תמונות‬ ‫ליצירת‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫כלי‬ 10% ‫ליצירת‬‫הינו‬‫מלאכותית‬‫בבינה‬‫השימוש‬‫רוב‬ .‫טקסטים‬ ‫רבים‬-‫ארגונים‬‫מאות‬‫של‬‫מצטבר‬‫מניסיון‬ ‫(בין‬‫הללו‬‫בכלים‬‫השימוש‬‫את‬‫ממקסמים‬‫לא‬ ‫אם‬‫ובין‬‫נכונה‬‫לא‬‫כלים‬‫בחירת‬‫בגלל‬‫אם‬ .)‫מדוייקת‬‫לא‬‫פרומטים‬‫כתיבת‬‫בגלל‬ :‫שלנו‬AI-‫ה‬‫סדנאות‬‫על‬‫למידע‬ INFO@HRD.CO.IL
 • 38. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ות‬‫חס‬ :‫עי‬‫קצו‬‫מ‬‫הול‬‫ני‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ 0% 20% 40% 60% 80% 100% ‫הלינקדאין‬ ‫פרופיל‬ ‫שיפור‬ ‫משרה‬ ‫תאורי‬ ‫למועמדים‬ ‫ופניות‬ ‫סורסינג‬ ‫לראיונות‬ ‫שאלות‬ ‫בניית‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סורסינג‬/‫לגיוס‬ ‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫מלאכותית‬‫בינה‬‫שימושי‬ ‫משרה‬‫תיאורי‬‫לניסוח‬‫מלאכותית‬‫בבינה‬‫השתמשו‬‫הארגונים‬‫רוב‬ 25% 84% 55% 16% 29% 27% 12% ‫הינו‬‫הגיוס‬‫בתחום‬AI-‫ב‬‫השימוש‬‫עיקר‬ ‫אם‬‫ובין‬‫משרות‬‫נוסחי‬‫אם‬‫בין‬:‫נוסחים‬‫ליצירת‬ .‫למועמדים‬‫לפניות‬‫נוסחים‬ AI‫שימושי‬‫הרבה‬‫כך‬‫כל‬‫יש‬,‫זאת‬‫לצד‬ ‫את‬‫להגביר‬‫וחשוב‬‫שמתפספסים‬‫נוספים‬ .‫אליהם‬‫גם‬‫המודעות‬ :‫שלנו‬AI-‫ה‬‫סדנאות‬‫על‬‫למידע‬ INFO@HRD.CO.IL
 • 39. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ .‫נתונים‬‫מחפשים‬‫כולנו‬ .‫לאחרים‬‫עצמנו‬‫את‬‫להשוות‬‫הגיונית‬‫נטייה‬‫לנו‬‫יש‬ ‫הסתכלו‬ :‫שונה‬ ‫קצת‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫לכם‬ ‫מציעים‬ ‫אנחנו‬ - ‫אחרים‬ ‫מול‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ‫שראינו‬ ‫אחרי‬ ‫אבל‬ .‫פנימה‬ ?‫הכוונה‬‫למה‬ ‫המדדים‬ ‫את‬ ‫משפרים‬ ‫שאתם‬ ‫וודאו‬ .‫הקודמות‬ ‫השנים‬ ‫לעומת‬ ‫השנה‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫השוו‬ .‫לשנה‬‫משנה‬ .1 ‫בלהיות‬ ‫להסתפק‬ ‫נרצה‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ,‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ .‫ממוצע‬ ‫הוא‬ ‫שבנצ’מארק‬ ‫זכרו‬ ‫אלא‬ ,‫הדפנה‬ ‫זרי‬ ‫על‬ ‫לנוח‬ ‫לא‬ ‫לכם‬ ‫עצתנו‬ ,”‫“בממוצע‬ ‫נמצאים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לכן‬ .”‫“ממוצעים‬ .‫משם‬‫גם‬‫להתקדם‬‫לנסות‬ .2 ‫לא‬ ‫מאוד‬ ‫תקופה‬ ‫עוברים‬ - ‫ומש”א‬ ‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫כנשות‬ ,‫כעם‬ ,‫כמדינה‬ ‫אנחנו‬ -‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫ולא‬ .‫ובנטוורקינג‬‫בלמידה‬‫להשקיע‬,‫עצמכם‬‫את‬‫ולפתח‬‫להמשיך‬‫תשכחו‬‫אל‬.‫פשוטה‬ .‫ומרתק‬‫איכותי‬‫כנס‬‫להיות‬‫הולך‬.‫איילון‬‫בפלאנט‬‫שיתקיים‬‫השנתי‬‫הגיוס‬‫בכנס‬‫להיפגש‬‫נשמח‬ ,‫שלכם‬ ‫גרונר‬‫וויקי‬‫רוזן‬‫יעקב‬ ...‫נשלם‬‫לא‬‫אך‬‫תם‬
 • 40. 20 August, 2023 :‫ת‬‫שי‬‫רא‬‫ת‬‫סו‬‫ח‬ :‫עי‬‫צו‬‫מק‬‫ול‬‫יה‬‫נ‬ 19/06/2024 ‫איילון‬ ‫קניון‬ ‫פלאנט‬ 08:15-13:30 ‫מהסרטים‬ ‫גיוס‬‫כנס‬ AI-‫ה‬‫בעידן‬‫והסורסינג‬‫הגיוס‬‫קהילת‬‫בכנס‬‫נתראה‬ ‫ומרצים‬‫מרצות‬30-‫מ‬‫מרתקות‬‫הרצאות‬ ‫פרקטי‬‫ערך‬‫ובעל‬‫חדשני‬‫ידע‬‫שישתפו‬ ‫קולגות‬400‫מעל‬‫עם‬‫איכותי‬‫נטוורקינג‬ ‫מהתחום‬ ‫מה‬‫בכל‬‫להתעדכן‬‫שיאפשר‬‫מציגים‬‫מתחם‬ ‫שחדש‬ ‫מהסרטים‬‫קולנוע‬‫חווית‬‫עם‬‫גיוס‬‫כנס‬ ‫הפתעות‬‫ועוד‬ >>‫להרשמה‬.‫אחרונים‬‫מקומות‬