SlideShare a Scribd company logo
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ'מארק‬
2022
‫גרונר‬ ‫ויקי‬


‫רוזן‬ ‫יעקב‬


‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והסורסינג‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ | HRPORTAL ‫בלוג‬ | ‫ייעוץ‬ | ‫מקצועיות‬ ‫סדנאות‬ | ‫כנסים‬
HRD - ‫להכיר‬ ‫נעים‬
,‫יקרה‬ ‫קהילה‬
‫של‬ ‫המרתקות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ – ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬
.2022 ‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ'מארק‬
,‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬ ‫מטרת‬
.‫בארגונכם‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫לשיפור‬ ‫כלים‬ ‫ולקבל‬ ‫ביותר‬ ‫מהטובים‬ ‫ללמוד‬
‫מהארגונים‬ 150 ‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ – ‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬
.‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬
.22/11/22-‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫בישראל‬ ‫והמקצועי‬ ‫הגדול‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫גם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נפגוש‬ ‫אנחנו‬
‫שיעזרו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫נקבל‬ ,‫מובילים‬ ‫מרצים‬ 25 ‫של‬ ‫מהתובנות‬ ‫נלמד‬ ,‫לשטח‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ‫שם‬
.‫שונות‬ ‫חברות‬ 250 ‫מכ‬ ‫קולגות‬ 400 ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫ונפגוש‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמוד‬ ‫להצליח‬ ‫לנו‬
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ,‫שלכם‬


‫הסקר‬ ‫על‬
‫מקצועיים‬ ‫מסלולים‬ 3
‫מרתקות‬ ‫הרצאות‬
‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬
400 ‫עם‬ ‫נטוורקינג‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ות‬/‫מקצועני‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרס‬


https://bit.ly/EBIL22/
:‫קטגוריות‬ 4
‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סרטון‬
‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫הקריירה‬ ‫עמוד‬
‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬
‫השנה‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫החברה‬
)‫זוכים‬ 2(
.1
.2
.3
.4
‫חלק‬ ‫בו‬ ‫שתקחו‬ ‫ונשמח‬ - 2022 ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרס‬ ‫את‬ ‫השקנו‬
‫ארגונים‬ 156
‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬
40,000
‫נתונים‬
1
‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫שיענה‬ ‫בנצ'מארק‬
‫דמוגרפיים‬ ‫נתונים‬
1
‫הארגונים‬ ‫סוגי‬ ‫לכל‬ ‫ייצוג‬ ‫היה‬ ‫בסקר‬
‫הארגון‬ ‫סוג‬
‫הפעילות‬ ‫ותחומי‬ ‫הסקטורים‬ ‫לכל‬ ‫ייצוג‬
‫סקטור‬
‫וקונצרנים‬ ‫גדולים‬ ,‫בינוניים‬ ,‫קטנים‬ ‫ארגונים‬ ‫השתתפו‬ ‫בסקר‬
‫גלובאליים‬ ‫הם‬ ‫שהשתתפו‬ ‫מהארגונים‬ 64%-‫כ‬
‫סטרטאפים‬ 27%
?‫מוכנות‬ ?‫מוכנים‬
!‫התוצאות‬ ‫והרי‬
2
?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫סיבה‬ ‫מאיזו‬


‫בעלויות‬ ‫בחסכון‬ ‫עליה‬
37%‫ל‬ 29% ‫מ‬ : ‫גיוס‬
.‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬
?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬


27%-‫ל‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬
‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫הייתה‬
‫עליה‬ ‫כלומר‬ .‫מעסיק‬
22% ‫של‬
?EVP ‫לגיבוש‬ ‫מסודר‬ ‫תהליך‬ ‫עשיתם‬ ‫האם‬
)5 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫שלכם‬ EVP-‫ה‬ ‫כוללים‬ ‫מה‬
?‫אצלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫מי‬
?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫השיווק‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫עובדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫ייעודית‬ ‫פונקציה‬ ‫יש‬ ‫האם‬
69% ,‫לא‬ 31% ,‫כן‬
)3 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫בחברה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫שלכם‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫מה‬
)1-‫ל‬ 3 ‫ממקום‬ ‫עלתה‬ ‫עובדים‬ ‫רתימת‬ :‫לב‬ ‫(שימו‬ 2021 ‫בנצ'מארק‬ ‫מתוך‬
?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫רתומים‬ ‫העובדים‬/‫המנהלים‬ ‫האם‬
‫מנהלים‬
‫עובדים‬
‫כן‬ ‫לא‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬
40
30
20
10
0
‫ומנהלים‬ ‫עובדים‬ - ‫המעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המחוברות‬ ‫השוואת‬
‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫מחוברים‬ ‫המנהלים‬
‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬
‫עובדים‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬
‫ואסטרטגיה‬ ‫מטרות‬ ‫בהגדרת‬ ‫התחילו‬
‫מדידה‬ ‫אמצעי‬ ‫הגדרת‬ ‫כולל‬ ,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בנו‬
‫כקהילה‬ ‫אותה‬ ‫ונהלו‬ ‫הנבחרת‬ ‫את‬ ‫הרכיבו‬
‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ :‫המעורבות‬ ‫להגברת‬ ‫המפתח‬
.‫אותה‬ ‫ולנהל‬ ‫כקהילה‬ ‫לשגרירים‬ ‫להתייחס‬ ‫חשוב‬
‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הטרוגנית‬ ‫נבחרת‬ ‫ליצור‬ ‫כדאי‬
.‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫ייצוג‬
.‫טלרים‬-‫לסטורי‬ ‫גיוס‬ ‫שגרירי‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬
‫שגריר‬ ‫הוא‬ ‫מועמד‬ ‫או‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ,‫הגישה‬ ‫ברמת‬
.)‫ולרע‬ ‫(לטוב‬ ‫פוטנציאלי‬
‫ייעודית‬ ‫מתוכנית‬ ‫יהנו‬ ‫כשגרירים‬ ‫שמוגדרים‬ ‫עובדים‬
)‫חומרי‬/‫(רגשי‬ ‫ותגמול‬ ,‫העשרות‬ ,‫ליווי‬ ‫שכוללת‬
‫שנשמח‬ - ‫לשגרירים‬ ‫סדנאות‬
❤️‫אצלכם‬ ‫להוביל‬
‫טלינג‬ ‫וסטורי‬ ‫שיווקית‬ ‫גיוסית‬ ‫כתיבה‬


‫למיתוג‬ ‫ואינסטגרם‬ ‫פייסבוק‬


‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫לינקדאין‬


‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫צילום‬ ‫סדנת‬


‫טוק‬-‫טיק‬ ‫סדנת‬
‫תקבלו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬
‫תוכנית‬ ‫לניהול‬ ‫כלים‬
‫עובדים‬ ‫ורתימת‬ ‫שגרירים‬
?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫המשמשים‬ ‫הערוצים‬ ‫מה‬
?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫ערך‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫הביאו‬ ‫ערוצים‬ ‫אילו‬
?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫אפקטיביות‬ ‫מודדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫שעברה‬ ‫לשנה‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬
?the worker - ‫ב‬ ‫או‬ ‫בגלאסדור‬ ‫שלכם‬ ‫הציון‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫בהם‬ ‫לעבוד‬ ‫ששווה‬ ‫הארגונים‬ ‫מרשימות‬ ‫באחת‬ ‫מופיעה‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫האם‬
‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬ ‫מעבירים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
‫מועמד‬ ‫חווית‬
‫סורסינג‬ / ‫המשרה‬ ‫פרסום‬
‫שאתם‬ ‫המסרים‬ ‫מה‬
?‫למועמדים‬ ‫מעבירים‬
‫אתת‬ ‫מספרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫שלכם‬ ‫הסיפור‬
‫ראיונות‬
‫מקצועיות‬
‫אנושיות‬
‫החברה‬ ‫לערכי‬ ‫חיבור‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬
‫קשב‬
‫התהליך‬ ‫ניהול‬
‫הוגנות‬
‫שקיפות‬
‫נגישות‬
‫כבוד‬
‫זמנים‬ ‫לוחות‬
‫אנושיות‬
‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬
‫להשתפר‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬
‫להראות‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬
‫לנו‬ ‫שאכפת‬
‫הופכים‬ ‫שמועמדים‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ...‫לו‬ ‫מסתובב‬ ‫שגלגל‬ ‫איך‬
‫קולגות‬/‫לקוחות‬/‫מעסיקים‬/‫שותפים‬/‫למנהלים‬
‫אסטרטגיה‬
‫אסטרטגיה‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫ודאו‬
‫מטרות‬ ,‫ברורה‬
‫טקטיקה‬
‫את‬ ‫תוציאו‬ ‫כיצד‬ ‫הגדירו‬
‫לפועל‬ ‫האסטרטגיה‬
‫הערך‬ ‫הצעת‬
‫שלכם‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫גבשו‬
‫לתקופה‬ ‫אחת‬ ‫אותה‬ ‫ותקפו‬
‫מדידה‬
‫מיתוג‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫חשוב‬
‫עומדים‬ ‫שאתם‬ ‫ולוודא‬ ‫המעסיק‬
‫שהוגדרו‬ ‫במטרות‬
‫ארגונית‬ ‫משימה‬
‫ואת‬ ‫המנהלים‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫חשוב‬
‫היא‬ ‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ .‫העובדים‬
.‫לכך‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬
‫ביחרו‬
‫כיצד‬ ,‫להתמקד‬ ‫זירות‬ ‫באילו‬
‫התקציב‬ ‫את‬ ‫לחלק‬
‫לסיכום‬
‫להירשם‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬
‫בכנס‬ ‫אתכם‬ ‫לפגוש‬ ‫ונשמח‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫בלאגו‬ ‫השנה‬ ‫שיתקיים‬
‫לציון‬ ‫בראשון‬


https://bit.ly/EBIL22
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫נתראה‬
‫המסע‬ ‫על‬ ‫תודה‬
!‫המשותף‬
BE BOLD BE YOU

More Related Content

Similar to 2022 Employer Brand Benchmark Israel

תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
NOVA
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
Alfred Cohen
 
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
Hanan Lev ➚ חנן לב
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
קבוצת נירם גיתן NGG
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי
Zazim bareshet
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
UPLIFTING MODEL
UPLIFTING MODELUPLIFTING MODEL
UPLIFTING MODEL
Irena Spivak
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1Sivan Cohen
 
משאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
Niv Yaaran
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
NOVA
 
Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U
Kevin Norman
 
אודות חדש FRESH
אודות חדש FRESHאודות חדש FRESH
אודות חדש FRESHitamar pittel
 
Oz Consulting Ltd.
Oz Consulting Ltd.Oz Consulting Ltd.
Oz Consulting Ltd.oritzahar
 
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהמשאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
קבוצת נירם גיתן NGG
 
Adobe
AdobeAdobe
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתDigital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Alon Schwartz
 

Similar to 2022 Employer Brand Benchmark Israel (20)

תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
 
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי
 
Moritppt
MoritpptMoritppt
Moritppt
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
UPLIFTING MODEL
UPLIFTING MODELUPLIFTING MODEL
UPLIFTING MODEL
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
 
משאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
 
Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U
 
אודות חדש FRESH
אודות חדש FRESHאודות חדש FRESH
אודות חדש FRESH
 
Oz Consulting Ltd.
Oz Consulting Ltd.Oz Consulting Ltd.
Oz Consulting Ltd.
 
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהמשאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
 
Adobe
AdobeAdobe
Adobe
 
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתDigital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
 
Business Profile_1ON1
Business Profile_1ON1Business Profile_1ON1
Business Profile_1ON1
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (18)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

2022 Employer Brand Benchmark Israel

 • 2. ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והסורסינג‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ | HRPORTAL ‫בלוג‬ | ‫ייעוץ‬ | ‫מקצועיות‬ ‫סדנאות‬ | ‫כנסים‬ HRD - ‫להכיר‬ ‫נעים‬
 • 3. ,‫יקרה‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫המרתקות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ – ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬ .2022 ‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ'מארק‬ ,‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬ ‫מטרת‬ .‫בארגונכם‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫לשיפור‬ ‫כלים‬ ‫ולקבל‬ ‫ביותר‬ ‫מהטובים‬ ‫ללמוד‬ ‫מהארגונים‬ 150 ‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ – ‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ .‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬ .22/11/22-‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫בישראל‬ ‫והמקצועי‬ ‫הגדול‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫גם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נפגוש‬ ‫אנחנו‬ ‫שיעזרו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫נקבל‬ ,‫מובילים‬ ‫מרצים‬ 25 ‫של‬ ‫מהתובנות‬ ‫נלמד‬ ,‫לשטח‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ‫שם‬ .‫שונות‬ ‫חברות‬ 250 ‫מכ‬ ‫קולגות‬ 400 ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫ונפגוש‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמוד‬ ‫להצליח‬ ‫לנו‬ ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ,‫שלכם‬ ‫הסקר‬ ‫על‬
 • 4. ‫מקצועיים‬ ‫מסלולים‬ 3 ‫מרתקות‬ ‫הרצאות‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ 400 ‫עם‬ ‫נטוורקינג‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ות‬/‫מקצועני‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרס‬ https://bit.ly/EBIL22/
 • 5. :‫קטגוריות‬ 4 ‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סרטון‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫הקריירה‬ ‫עמוד‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫החברה‬ )‫זוכים‬ 2( .1 .2 .3 .4 ‫חלק‬ ‫בו‬ ‫שתקחו‬ ‫ונשמח‬ - 2022 ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרס‬ ‫את‬ ‫השקנו‬
 • 6. ‫ארגונים‬ 156 ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ 40,000 ‫נתונים‬ 1 ‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫שיענה‬ ‫בנצ'מארק‬
 • 8. ‫הארגונים‬ ‫סוגי‬ ‫לכל‬ ‫ייצוג‬ ‫היה‬ ‫בסקר‬ ‫הארגון‬ ‫סוג‬
 • 9. ‫הפעילות‬ ‫ותחומי‬ ‫הסקטורים‬ ‫לכל‬ ‫ייצוג‬ ‫סקטור‬
 • 10. ‫וקונצרנים‬ ‫גדולים‬ ,‫בינוניים‬ ,‫קטנים‬ ‫ארגונים‬ ‫השתתפו‬ ‫בסקר‬
 • 11. ‫גלובאליים‬ ‫הם‬ ‫שהשתתפו‬ ‫מהארגונים‬ 64%-‫כ‬
 • 14. ?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫סיבה‬ ‫מאיזו‬ ‫בעלויות‬ ‫בחסכון‬ ‫עליה‬ 37%‫ל‬ 29% ‫מ‬ : ‫גיוס‬ .‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬
 • 15. ?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ 27%-‫ל‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫הייתה‬ ‫עליה‬ ‫כלומר‬ .‫מעסיק‬ 22% ‫של‬
 • 16. ?EVP ‫לגיבוש‬ ‫מסודר‬ ‫תהליך‬ ‫עשיתם‬ ‫האם‬
 • 17. )5 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫שלכם‬ EVP-‫ה‬ ‫כוללים‬ ‫מה‬
 • 18. ?‫אצלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫מי‬
 • 19. ?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫השיווק‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫עובדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 20. ?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫ייעודית‬ ‫פונקציה‬ ‫יש‬ ‫האם‬ 69% ,‫לא‬ 31% ,‫כן‬
 • 21. )3 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫בחברה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫שלכם‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫מה‬
 • 22. )1-‫ל‬ 3 ‫ממקום‬ ‫עלתה‬ ‫עובדים‬ ‫רתימת‬ :‫לב‬ ‫(שימו‬ 2021 ‫בנצ'מארק‬ ‫מתוך‬
 • 23. ?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫רתומים‬ ‫העובדים‬/‫המנהלים‬ ‫האם‬ ‫מנהלים‬ ‫עובדים‬
 • 24. ‫כן‬ ‫לא‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬ 40 30 20 10 0 ‫ומנהלים‬ ‫עובדים‬ - ‫המעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המחוברות‬ ‫השוואת‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫מחוברים‬ ‫המנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬
 • 25. ‫ואסטרטגיה‬ ‫מטרות‬ ‫בהגדרת‬ ‫התחילו‬ ‫מדידה‬ ‫אמצעי‬ ‫הגדרת‬ ‫כולל‬ ,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בנו‬ ‫כקהילה‬ ‫אותה‬ ‫ונהלו‬ ‫הנבחרת‬ ‫את‬ ‫הרכיבו‬ ‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ :‫המעורבות‬ ‫להגברת‬ ‫המפתח‬ .‫אותה‬ ‫ולנהל‬ ‫כקהילה‬ ‫לשגרירים‬ ‫להתייחס‬ ‫חשוב‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הטרוגנית‬ ‫נבחרת‬ ‫ליצור‬ ‫כדאי‬ .‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫ייצוג‬ .‫טלרים‬-‫לסטורי‬ ‫גיוס‬ ‫שגרירי‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬ ‫שגריר‬ ‫הוא‬ ‫מועמד‬ ‫או‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ,‫הגישה‬ ‫ברמת‬ .)‫ולרע‬ ‫(לטוב‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫ייעודית‬ ‫מתוכנית‬ ‫יהנו‬ ‫כשגרירים‬ ‫שמוגדרים‬ ‫עובדים‬ )‫חומרי‬/‫(רגשי‬ ‫ותגמול‬ ,‫העשרות‬ ,‫ליווי‬ ‫שכוללת‬
 • 26. ‫שנשמח‬ - ‫לשגרירים‬ ‫סדנאות‬ ❤️‫אצלכם‬ ‫להוביל‬ ‫טלינג‬ ‫וסטורי‬ ‫שיווקית‬ ‫גיוסית‬ ‫כתיבה‬ ‫למיתוג‬ ‫ואינסטגרם‬ ‫פייסבוק‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫לינקדאין‬ ‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫צילום‬ ‫סדנת‬ ‫טוק‬-‫טיק‬ ‫סדנת‬
 • 27. ‫תקבלו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫תוכנית‬ ‫לניהול‬ ‫כלים‬ ‫עובדים‬ ‫ורתימת‬ ‫שגרירים‬
 • 28. ?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫המשמשים‬ ‫הערוצים‬ ‫מה‬
 • 29. ?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫ערך‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫הביאו‬ ‫ערוצים‬ ‫אילו‬
 • 30. ?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫אפקטיביות‬ ‫מודדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 31. ?‫שעברה‬ ‫לשנה‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬
 • 32. ?the worker - ‫ב‬ ‫או‬ ‫בגלאסדור‬ ‫שלכם‬ ‫הציון‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 33. ?‫בהם‬ ‫לעבוד‬ ‫ששווה‬ ‫הארגונים‬ ‫מרשימות‬ ‫באחת‬ ‫מופיעה‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫האם‬
 • 34. ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬ ‫מעבירים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 35. ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫סורסינג‬ / ‫המשרה‬ ‫פרסום‬ ‫שאתם‬ ‫המסרים‬ ‫מה‬ ?‫למועמדים‬ ‫מעבירים‬ ‫אתת‬ ‫מספרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ?‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫ראיונות‬ ‫מקצועיות‬ ‫אנושיות‬ ‫החברה‬ ‫לערכי‬ ‫חיבור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫קשב‬ ‫התהליך‬ ‫ניהול‬ ‫הוגנות‬ ‫שקיפות‬ ‫נגישות‬ ‫כבוד‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫אנושיות‬ ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬ ‫להשתפר‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬ ‫להראות‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬ ‫לנו‬ ‫שאכפת‬
 • 36. ‫הופכים‬ ‫שמועמדים‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ...‫לו‬ ‫מסתובב‬ ‫שגלגל‬ ‫איך‬ ‫קולגות‬/‫לקוחות‬/‫מעסיקים‬/‫שותפים‬/‫למנהלים‬
 • 37. ‫אסטרטגיה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫ודאו‬ ‫מטרות‬ ,‫ברורה‬ ‫טקטיקה‬ ‫את‬ ‫תוציאו‬ ‫כיצד‬ ‫הגדירו‬ ‫לפועל‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫שלכם‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫גבשו‬ ‫לתקופה‬ ‫אחת‬ ‫אותה‬ ‫ותקפו‬ ‫מדידה‬ ‫מיתוג‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫חשוב‬ ‫עומדים‬ ‫שאתם‬ ‫ולוודא‬ ‫המעסיק‬ ‫שהוגדרו‬ ‫במטרות‬ ‫ארגונית‬ ‫משימה‬ ‫ואת‬ ‫המנהלים‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫חשוב‬ ‫היא‬ ‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ .‫העובדים‬ .‫לכך‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ ‫ביחרו‬ ‫כיצד‬ ,‫להתמקד‬ ‫זירות‬ ‫באילו‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫לסיכום‬
 • 38. ‫להירשם‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ‫בכנס‬ ‫אתכם‬ ‫לפגוש‬ ‫ונשמח‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בלאגו‬ ‫השנה‬ ‫שיתקיים‬ ‫לציון‬ ‫בראשון‬ https://bit.ly/EBIL22
 • 39. ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫נתראה‬ ‫המסע‬ ‫על‬ ‫תודה‬ !‫המשותף‬
 • 40. BE BOLD BE YOU