SlideShare a Scribd company logo
-‫עובד‬‫וחווית‬‫מש“א‬‫סקר‬‫תוצאות‬
‫ברזל‬‫חרבות‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
‫השטח‬ ‫של‬ ‫צורך‬ ‫מתוך‬ 2/11-4/11/23 ‫התאריכים‬ ‫בין‬ ‫נערך‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫עובד‬ ‫וחווית‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בנצמ’ארק‬
.HR-‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫עדכנית‬ ‫מצב‬ ‫בתמונת‬
.‫באוויר‬ ‫היה‬ ‫הסקר‬ ‫בהם‬ ‫ימים‬ 3 ‫במשך‬ ‫ארגונים‬ 260 ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫השתתפו‬ ‫בסקר‬
.‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ועל‬ ‫האימון‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫מודים‬ ‫ואנו‬ )!!!( ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫נתון‬ ‫זה‬
- ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫והמרגשת‬ ‫המדהימה‬ ‫ההתגייסות‬ ‫היא‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫לציון‬ ‫שראויה‬ ‫נוספת‬ ‫נקודה‬
.‫לקהילה‬ ‫בתרומה‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫מתאפשר‬ ‫כשהדבר‬ ‫גמישות‬ ‫במתן‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫לעובדים‬ ‫בסיוע‬ ‫אם‬ ‫בין‬
‫אנחנו‬ ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫היום‬ .‫בארגון‬ ‫וקריטי‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תפקיד‬ ‫הוא‬ ‫והגיוס‬ HR-‫ה‬ ‫שתפקיד‬ ‫אומרים‬ ‫תמיד‬ ‫אנחנו‬
.‫ומשמעותיות‬ ‫חשובות‬ ‫אתן‬ ‫כמה‬ ‫רואים‬
‫יותר‬ ‫ורגועים‬ ‫שקטים‬ ‫לימים‬ ‫מקווים‬
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬
‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬
, HR ‫לצוותי‬ AI ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬
,‫רווחה‬ ,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫גיוס‬
‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬
AI ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬
‫ולעובדים‬ ‫למנהלים‬
‫פרקטיות‬ ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬
‫לארגונים‬ AI ‫בנושא‬
:‫מחיר‬ ‫והצעות‬ ‫להזמנות‬
info@hrd.co.il
linkedin & AI ‫סדנאות‬
Canva & AI ‫סדנאות‬
‫גרונר‬ ‫ויקי‬
‫רוזן‬ ‫יעקב‬
‫רוזן‬ ‫ישראל‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫הארגונים‬ 260+ ‫ל‬ ‫תודה‬
‫הייטק‬ ‫לא‬
52%
‫הייטק‬
48%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
”‫ברזל‬ ‫“חרבות‬ ‫בצל‬ ‫העיקריים‬ ‫האתגרים‬
0 20 40 60
‫משפחתם‬ ‫ובני‬ ‫לעובדים‬ ‫הנפשי‬ ‫החוסן‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫הארגון‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫ההמשכיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫זאת‬ ‫בתקופה‬ ‫לנהל‬ ‫למנהלים‬ ‫לעזור‬
‫בארגון‬ ‫העובדים‬ ‫מחוברות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫מלחמה‬ ‫בתקופת‬ ‫ארגונית‬ ‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫שמירה‬
‫חסרים‬ ‫משאבים‬ ‫עם‬ ‫ארגונית‬ ‫פרודוקטיביות‬ ‫שיפור‬
‫בארגון‬ ‫חל"ת‬/‫פיטורים‬/‫הגיוסים‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
2024 ‫ל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניית‬
‫בארגון‬ ‫ההתנדבות‬ ‫להוביל‬
‫המתקרב‬ ‫העובדים‬ ‫הערכת‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫להוביל‬
‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬/‫למידה‬ ‫לטפח‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬
‫בארגון‬ ‫והכללה‬ ‫גיוון‬ ‫ניהול‬
74%
58%
50%
24%
21%
17%
11%
8%
7%
41%
47%
40%
3%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
”‫ברזל‬ ‫“חרבות‬ ‫בצל‬ ‫העיקריים‬ ‫האתגרים‬
.‫חוסן‬ ‫בנושא‬ ‫וגובר‬ ‫הולך‬ ‫לשיח‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫הקורונה‬ ‫תקופת‬ ‫מאז‬
‫שבצל‬ ‫מפתיע‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ,‫לכן‬ .‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העסקיות‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫בהכרח‬ ‫ישפיעו‬ ‫והארגוני‬ ‫האישי‬ ‫החוסן‬
HR ‫פונקציות‬ ‫עבור‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫לאתגר‬ ‫הופכת‬ ‫חוסן‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ,‫שעברנו‬ ‫הלאומית‬ ‫הטראומה‬
.‫הזו‬ ‫בתקופה‬ ‫בארגונים‬
‫ולכן‬ ”‫מלחמה‬ ‫“שגרת‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫ארגונים‬ ,‫מילואימניקים‬ 300K-‫וכ‬ ‫המלחמה‬ ‫לצד‬
.‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬ ‫אותנו‬ ‫שילווה‬ ‫משמעותי‬ ‫אתגר‬ ‫הופכת‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫המשכיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬
.‫בניהול‬ ‫למנהלים‬ ‫סיוע‬ - ‫השלישי‬ ‫האתגר‬
‫העדר‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫חופשות‬ ,‫(מילואים‬ ‫חסר‬ ‫בכ”א‬ ‫ניהול‬ ‫ראשית‬ :‫מורכבים‬ ‫הניהוליים‬ ‫שהאתגרים‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
‫בו‬ ‫התנסו‬ ‫רובם‬ ‫שאומנם‬ ‫מרחוק‬ ‫ניהול‬ ,‫משבר‬ ‫בזמן‬ ‫ניהול‬ ,)’‫וכו‬ ‫מהמצב‬ ‫חשש‬ ‫רקע‬ ‫ועל‬ ‫לילדים‬ ‫מסגרות‬
‫עובדים‬ ‫של‬ ‫אישיות‬ ‫מצוקות‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫ואפילו‬ ‫לעיתים‬ ‫מאתגר‬ ‫עדיין‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫הקורונה‬ ‫בימי‬
.‫תפקודם‬ ‫על‬ ‫שמשפיעות‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫המלחמה‬ ‫בעקבות‬ ‫השתנה‬ ‫שלכם‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ ‫האם‬
‫גמישות‬ ‫יותר‬ ‫מאפשרות‬ ‫שהן‬ ‫מדווחות‬ ‫ההייטק‬ ‫מחברות‬ 87% .‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫גמישות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מאפשרים‬ ‫ארגונים‬
‫הגדלת‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫מהארגונים‬ 74% ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫בחברות‬ .‫מהבית‬ ‫לעבוד‬ ‫או‬ ‫למשרד‬ ‫להגיע‬ ‫אם‬ ‫להחליט‬ ‫לעובדים‬
.‫העיסוקים‬ ‫אופי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ ,‫הקודמת‬ ‫לשאלה‬ ‫בדומה‬ .‫הגמישות‬
‫העבודה‬ ‫במודל‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫גמישות‬ ‫איפשרו‬ ‫מהארגונים‬ 80%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫המלחמה‬ ‫בתקופת‬ ‫שלכם‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ ‫מה‬
.)36%( ‫מהבית‬ ‫מלאה‬ ‫עבודה‬ ‫שמאפשרות‬ ‫הייטק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ,‫המלחמה‬ ‫רקע‬ ‫על‬
75%-‫כ‬ ‫הייטק‬ ‫בלא‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫ברמה‬ ‫היברידיות‬ ‫מאפשרות‬ ‫ההייטק‬ ‫מחברות‬ 95% - ‫כללי‬ ‫באופן‬
”‫הייטק‬ ‫ה”לא‬ ‫בקטגוריית‬ ‫לסקר‬ ‫המשיבים‬ ‫מבין‬ .‫העיסוקים‬ ‫אופי‬ ‫בשל‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ .‫היברידיות‬ ‫מאפשרים‬
.‫מרחוק‬ ‫לביצוע‬ ‫ניתנות‬ ‫אינן‬ ‫שלהן‬ ‫מהמשימות‬ ‫שחלק‬ ‫ותקשורת‬ ‫ביטוח‬ ,‫פיננסיות‬ ‫חברות‬ ‫או‬ ‫תעשיתיות‬ ‫חברות‬ ‫נמצאות‬
‫התעשיות‬ ‫לשאר‬ ‫טק‬-‫ההיי‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫במודל‬ ‫משמעותי‬ ‫פער‬
AI FOR HR ‫כנס‬
21/12/23
‫במחשב‬ ‫אצלך‬
‫סימון‬ ‫תומר‬ ‫מוזס‬ ‫ריקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
‫רוזן‬ ‫מורית‬
‫גרונר‬ ‫ויקי‬
‫גל‬ ‫ערן‬
‫אבידני‬ ‫יובל‬
‫כהן‬ ‫אורית‬
>‫להרשמה‬
‫מיקרוסופט‬ | ‫הראשי‬ ‫המדען‬
‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫ישראל‬
AI FOR HR ‫סדנאות‬ ‫מנחת‬
HRD
AI ‫סדנאות‬ ‫מנחה‬
HRD
Chief People Officer
JVP
‫מנכ”לית‬
‫מורית‬
AI-‫ו‬ ‫סייבר‬ ‫מומחה‬
HACKIT.CO.IL ‫מייסד‬
People Analytics Leader, AI & future of
work enthusiast | ex AppsFlyer
‫שני‬ ‫תואר‬ ‫ללימודי‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬
‫הפקולטה‬ ,‫למידה‬ ‫בטכנולוגיות‬
HIT ,‫למידה‬ ‫לטכנולוגיות‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫השנה‬ ‫המתוכנן‬ ‫בשכר‬ ‫העלאה‬ ‫אחוז‬ ‫מה‬
‫השנה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫לתת‬ ‫מתכננים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ ‫מחצית‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫אצלכם‬ ‫הגיוסים‬ ‫מצב‬ ‫מה‬
‫לפני‬ ‫כמו‬ ‫מגייסים‬ ‫שהם‬ ‫מעידים‬ )‫הייטק‬ ‫שאינם‬ ‫בארגונים‬ 38%-‫ו‬ ‫בהייטק‬ 42%( ‫מהארגונים‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬
.‫חיוניות‬ ‫או‬ ‫קריטיות‬ ‫למשרות‬ ‫רק‬ ‫מגייסים‬ ‫שהם‬ ‫מדווחים‬ ‫מהארגונים‬ ‫שליש‬ ‫בערך‬ .‫המלחמה‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫ברזל‬ ‫חרבות‬ ‫בתקופת‬ ‫לחל”ת‬ ‫עובדים‬ ‫הוצאתם‬ ‫האם‬
‫או‬ ‫הוציאו‬ ‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫מהארגונים‬ 13%-‫כ‬
‫שלא‬ ‫דיווחו‬ 87% ‫בעוד‬ ,‫לחל”ת‬ ‫להוציא‬ ‫מתכננים‬
‫מעודד‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ .‫להוציא‬ ‫מתכננים‬ ‫ולא‬ ‫הוציאו‬
‫בתקופת‬ ‫עדים‬ ‫היינו‬ ‫להם‬ ‫החל”ת‬ ‫לאחוזי‬ ‫בהשוואה‬
.‫הקורונה‬
‫לא‬
87%
‫כן‬
7%
‫להוציא‬ ‫מתכננים‬
6%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫מהמלחמה‬ ‫מושפע‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬
‫תקציבי‬ ‫על‬ ‫השפיעה‬ ‫לא‬ ‫המלחמה‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬
‫מהארגונים‬ ‫שחמישית‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הרווחה‬
‫רקע‬ ‫על‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציב‬ ‫העלאת‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬
‫ההשראה‬ ‫מעורר‬ ‫למגוון‬ ‫מתחבר‬ ‫הדבר‬ .‫המלחמה‬
.‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫יוזמות‬ ‫של‬
‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נותרו‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציבי‬
63%
‫עלו‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציבי‬
20%
‫ירדו‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציבי‬
17%
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
‫ורוצים‬ ‫שלהם‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שניצלו‬ ‫ועובדים‬ ‫עובדות‬ ‫לגבי‬ ‫המדיניות‬ ‫מה‬
?‫נוספים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫המצב‬ ‫לאור‬ ‫עכשיו‬ ‫לקחת‬
0 20 40 60
‫מסויימת‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬ ‫חופשה‬ ‫בימי‬ ‫למינוס‬ ‫להיכנס‬ ‫ניתן‬
‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫העדרות‬ ‫כלומר‬ - ‫בשכר‬ ‫שיקוזזו‬ ‫נוספים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫לקחת‬ ‫ניתן‬
‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫לחרוג‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬
71%
18%
10%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫בסיבוס‬ ‫להשתמש‬ ‫יכולים‬ ‫במילואים‬ ‫עובדים‬ ‫האם‬
‫להמשיך‬ ‫במילואים‬ ‫לעובדים‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
.‫שלהם‬ ‫ביס‬ ‫תן‬/‫הסיבוס‬ ‫בכרטיס‬ ‫ולהשתמש‬
‫שנותנים‬ ‫לארגונים‬ ‫רק‬ ‫מיועדת‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫שאלה‬
.‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫ביס‬ ‫תן‬/‫סיבוס‬ ‫לעובדים‬
‫כן‬
68%
‫לא‬
32%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
‫המלחמה‬ ‫בתקופת‬ ‫לעובדים‬ ‫שי‬ ‫לשלוח‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫שלחתם‬ ‫האם‬
‫שי‬ ‫לשלוח‬ ‫מתכננים‬/‫שלחו‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ 10% ‫רק‬
‫למילואים‬ ‫שגוייס‬ ‫למי‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫לעובדים‬
‫למילואים‬ ‫שגויס‬ ‫למי‬ ‫רק‬
41%
‫לכולם‬ ‫כן‬
35%
‫אחר‬
14%
‫שי‬ ‫שולחים‬ ‫לא‬
10%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
‫בעקבות‬ ‫לעובדים‬ ‫כספי‬ ‫מענק‬ ‫לתת‬ ‫מתכננים‬ ‫שאתם‬ ‫או‬ ‫נתתם‬ ‫האם‬
‫המלחמה‬
‫כספיים‬ ‫מענקים‬ ‫לתת‬ ‫מתכננים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ 87%
‫למילואים‬ ‫שגוייסו‬ ‫עובדים‬ ‫לרבות‬ ,‫לעובדים‬
‫לא‬
87%
‫לכל‬ ‫כן‬
‫העובדים‬
7%
‫למילואים‬ ‫שגויס‬ ‫למי‬ ‫רק‬
6%
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
?‫המצב‬ ‫לאור‬ ‫הקרובה‬ ‫בתקופה‬ ‫ליזום‬ ‫מתכננים‬ /‫יזמתם‬ ‫פעילויות‬ ‫אילו‬
info@hrd.co.il :‫לארגונים‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬
‫המלחמה‬ ‫לתקופת‬ ‫והכשרות‬ ‫סדנאות‬ ,‫הרצאות‬ ‫ריכוז‬
> ‫למידע‬ ‫כאן‬ ‫לחצו‬ .‫פריבנר‬ ‫טל‬ ‫עם‬ ‫אמיצה‬ ‫ומנהיגות‬ ‫יומיומי‬ ‫אומץ‬ ,‫חוסן‬ ‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬
>‫למידע‬ ‫כאן‬ ‫לחצו‬ .‫טבת‬ ‫דוידזון‬ ‫אמיתיי‬ ‫עם‬ ‫חיובית‬ ‫ופסיכולוגיה‬ ‫מנהיגות‬ ,‫חוסן‬ ‫סדנאות‬
)‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ ‫והרצאות‬ ‫(סדנאות‬ ‫עובדים‬ ‫מחוברות‬ ,‫מנהיגות‬ ,‫חוסן‬
>>‫ולהרשמה‬ ‫לפרטים‬ .29/11/23 ‫בתאריך‬ ‫תתקיים‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ )‫החדשים‬ AI‫ה‬ ‫כלי‬ ‫(כולל‬ ‫קאנבה‬ ‫סדנת‬
>>‫ולהרשמה‬ ‫לפרטים‬ .26/12+28/12/23 ‫בתאריכים‬ ‫תתקיים‬ AI ‫משולבת‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬
>‫ולהרשמה‬ ‫לפרטים‬ .2/1/24 ‫בתאריך‬ ‫תתקיים‬ AI FOR HR ‫סדנת‬
‫ומש”א‬ ‫גיוס‬ ‫לצוותי‬ ‫פתוחות‬ ‫סדנאות‬
info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ > ‫פרודוקטיביות‬ ‫לשיפור‬ ‫סדנאות‬ ‫כולל‬ ,‫ולמנהלים‬ ‫לעובדים‬ AI ‫סדנאות‬
info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ > ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ ‫וגיוס‬ HR ‫לצוותי‬ AI ‫סדנאות‬
AI ‫סדנאות‬
info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ .‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫לגיוס‬ ‫סדנאות‬
info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ .‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫בשילוב‬ ‫טלינג‬-‫וסטורי‬ ‫שיווקית‬ ‫גיוסית‬ ‫כתיבה‬ ‫סדנאות‬
info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ - ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬
052-3627831 :‫קשר‬ ‫צרו‬ ‫לפרטים‬ .‫טבת‬ ‫דוידזון‬ ‫אמיתיי‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ ‫סדנאות‬
>‫כאן‬ ‫לחצו‬ ‫לפרטים‬ .‫רוזן‬ ‫מורית‬ ‫עם‬ ‫ובאנגלית‬ ‫בעברית‬ ‫ראיונות‬ ‫סדנאות‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
)‫לשבת‬ ‫חלות‬ ,‫מהעוטף‬ ‫מוצרים‬ ‫עם‬ ‫עידוד‬ ‫סל‬ ,‫מאפים‬ ‫מארז‬ ,‫שוקולד‬ ‫(מארזי‬ ‫מילואימניקים‬ ‫למשפחות‬ ‫מארזים‬
‫לעובדים‬ ‫וגלידה‬ ‫לפיצה‬ ‫שוברים‬ / ‫הזהב‬ ‫תו‬ / ‫מי‬ ‫ביי‬ / ‫שי‬ ‫תווי‬
‫עובדים‬ ‫לילדי‬ ‫שי‬ ‫חבילות‬
‫התנדבות‬ ‫אפשרויות‬ ‫ריכוז‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫ארגוניות‬ ‫התנדבויות‬
‫מהדרום‬ ‫לעובדים‬ ‫מענקים‬
‫למגוייסים‬ ‫חמים‬ ‫בגדים‬
‫ובגלובאל‬ ‫בארץ‬ ‫מעובדים‬ ‫מחזקים‬ ‫מסרים‬ ‫עם‬ ‫סרטון‬
‫העובדים‬ ‫ילדי‬ ‫עם‬ ‫הפעלה‬ - ‫יחד‬ ‫מבשלים‬ ‫סשן‬
‫למנהלים‬ ‫כלים‬ ,‫חוסן‬ ,‫התנדבות‬ ,‫חיוני‬ ‫מידע‬ ‫עם‬ ‫הארגונית‬ ‫באפליקציה‬ ‫ידע‬ ‫מרכז‬ ‫פתיחת‬
‫ערכה‬+‫מלחמה‬ ‫בעת‬ ‫ניהול‬ ‫בנושא‬ ‫למנהלים‬ ‫הרצאה‬
‫המלחמה‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בשבועיים‬ ‫לעבוד‬ ‫יכלו‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬ ‫שילמנו‬ ‫אבל‬ ,‫מענקים‬ ‫נתנו‬ ‫לא‬
‫סיבוס‬ ‫תקציב‬ ‫הכפלת‬
‫עדכונים‬ ‫עם‬ ‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬ ,‫פתוחים‬/‫חברתיים‬ ‫מפגשים‬ - ‫זום‬ ‫מפגשי‬
‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ,‫מיינדפולנס‬ ,‫חרדה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ,‫ניהול‬ ,‫חוסן‬ :‫וסדנאות‬ ‫הדרכות‬
‫לעבודה‬ ‫שחוזרים‬ ‫לעובדים‬ ‫השולחן‬ ‫על‬ ‫מתנה‬
‫אחרת‬ ‫ארץ‬ ‫לי‬ ‫אין‬ -‫לרכב‬ ‫סטיקרים‬
‫משפחותיהם‬ ‫ולבני‬ ‫לעובדים‬ ‫רגשית‬ ‫תמיכה‬
)’‫וכו‬ ‫המילואימניקים‬ ‫של‬ ‫סלפי‬ ‫תמונות‬ ‫עם‬ ‫וואטצאפ‬/‫ארגוני‬ ‫(תקשור‬ ‫מילואים‬ ‫לעובדי‬ ‫פרגון‬
‫מהדרום‬ ‫מספקים‬ ‫מתנות‬ ‫רכישת‬
:‫שלכן‬ ‫היוזמות‬ ‫מבין‬ !‫קצר‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בזמן‬ ‫יוזמות‬ ‫כמה‬ ,‫וואו‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
‫מחו"ל‬ ‫ולעבוד‬ ‫לטוס‬ ‫לעובדים‬ ‫אפשרתם‬ ‫האם‬
‫חשבונם‬ ‫על‬ ,‫כן‬
53%
‫רלוונטי‬ ‫לא‬
24%
‫לא‬
21%
‫החברה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ,‫כן‬
2%
‫בכדי‬ ‫לחו”ל‬ ‫עובדים‬ ‫שלחו‬ ‫מהארגונים‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬
‫בארץ‬ ‫והמצב‬ ‫במידה‬ ‫גם‬ ‫עסקית‬ ‫המשכיות‬ ‫לוודא‬
.‫ידרדר‬
‫לטוס‬ ‫לעובדים‬ ‫אפשרו‬ ‫מהארגונים‬ ‫למחצית‬ ‫מעל‬
.‫התאפשר‬ ‫המצב‬ ‫כאשר‬ - ‫מרחוק‬ ‫ולעבוד‬ ‫לחו”ל‬
‫בנצ'מארק‬
‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬
‫סיכום‬
‫רקע‬ ‫על‬ ‫תפארתן‬ ‫במלוא‬ ‫מתגלות‬ ‫המצב‬ ‫של‬ ‫וההכלה‬ ‫האמפתיה‬ ,‫היוזמה‬ ,‫הגמישות‬ ,‫והנתינה‬ ‫ההתנדבות‬ ‫רוח‬
‫לפרגן‬ ‫המקום‬ ‫וזה‬ ‫האלה‬ ‫הקשים‬ ‫בימים‬ ‫אור‬ ‫נקודת‬ ‫שזו‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .”‫בהיר‬ ‫ביום‬ ‫“כרעם‬ ‫אותנו‬ ‫שפקדה‬ ‫המלחמה‬
.‫העשייה‬ ‫על‬ ‫היקרות‬ ‫הקולגות‬ ‫לכל‬
‫רקע‬ ‫על‬ ‫צומצם‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציב‬ ‫מהארגונים‬ 17%-‫ב‬ ‫הבנצ’מארק‬ ‫לפי‬ ,‫אחרים‬ ‫משאבים‬ ‫יש‬ ‫ארגון‬ ‫שלכל‬ ‫ברור‬
‫יפות‬ ‫מחוות‬ ‫לעשות‬ ‫שאפשר‬ ‫לנו‬ ‫שמזכיר‬ ‫מה‬ ,‫יצירתיות‬ ‫ליוזמות‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫האלה‬ ‫בארגונים‬ ‫גם‬ .‫המלחמה‬
.‫סמלי‬ ‫בתקציב‬ ‫גם‬ ‫לעובדים‬
‫זה‬ ‫אין‬ ,‫לכן‬ .‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬ ‫כשני‬ ‫מדורגים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫שחוסן‬ ‫ראינו‬ ‫בסקר‬
.‫לעובדים‬ ‫רגשי‬ ‫סיוע‬ ‫ואף‬ ‫החוסן‬ ‫לחיזוק‬ ‫שקשורות‬ ‫יוזמות‬ ‫שראינו‬ ‫מפתיע‬
‫בין‬ .‫שכר‬ ‫העלאות‬ ‫בנושא‬ ‫לשאלה‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫עלינו‬ ‫ולצידה‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫לנדיבות‬ ‫בסקר‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬
‫שפקד‬ ‫הכלכלי‬ ‫ולמצב‬ ‫למלחמה‬ ‫מחיר‬ ‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫בכל‬ .‫שכר‬ ‫העלאות‬ ‫השנה‬ ‫נותנים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ 51%-47%
.‫המלחמה‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫המשק‬ ‫את‬
‫בשלום‬ ‫הביתה‬ ‫יחזרו‬ ‫והנעדרים‬ ‫החטופים‬ ‫וכל‬ ‫חיילנו‬ ‫שכל‬ ,‫יותר‬ ‫ורגועים‬ ‫שקטים‬ ‫ימים‬ ‫לכולנו‬ ‫לאחל‬ ‫המקום‬ ‫זה‬
.‫אבדות‬ ‫עוד‬ ‫נדע‬ ‫ושלא‬
‫גרונר‬ ‫וויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬

More Related Content

Similar to בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf

ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
NOVA
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020
Inbalraanan
 
משאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעה
משאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעהמשאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעה
משאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעה
קבוצת נירם גיתן NGG
 
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאליתמצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
Sivan Cohen
 
נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008
נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008
נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008
LeadersNet.co.il
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
315691032 it-delivery-2016
315691032 it-delivery-2016315691032 it-delivery-2016
315691032 it-delivery-2016
Inbalraanan
 
מצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהמצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשה
Team Lead VIP
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
DavidDudiInbar
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Gil Bozer P.hD.
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע  למה זה כל כך קשהניהול ידע  למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
LeadersNet.co.il
 
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטום
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטוםמה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטום
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטום
ESP
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
קבוצת נירם גיתן NGG
 
הרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעה
הרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעההרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעה
הרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעה
קבוצת נירם גיתן NGG
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
LeadersNet.co.il
 
ממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטליממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטלי
Avigdor Sharon
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
Alfred Cohen
 
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical MarketingThe one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
Gaia-VSM
 

Similar to בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf (20)

ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020
 
משאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעה
משאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעהמשאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעה
משאבי אנוש משתנים בעולם של הפרעה
 
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאליתמצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
 
נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008
נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008
נקודות מפתח מסקר משאבי אנוש 2008
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
315691032 it-delivery-2016
315691032 it-delivery-2016315691032 it-delivery-2016
315691032 it-delivery-2016
 
מצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהמצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשה
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע  למה זה כל כך קשהניהול ידע  למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
 
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטום
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטוםמה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטום
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס האטום
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
 
הרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעה
הרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעההרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעה
הרצאה של נועם לזר - ארגון מנצח בעולם בהפרעה
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
 
ממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטליממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטלי
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
 
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical MarketingThe one question that bothers startups the most – Practical Marketing
The one question that bothers startups the most – Practical Marketing
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (17)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf

 • 2. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ‫השטח‬ ‫של‬ ‫צורך‬ ‫מתוך‬ 2/11-4/11/23 ‫התאריכים‬ ‫בין‬ ‫נערך‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫עובד‬ ‫וחווית‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בנצמ’ארק‬ .HR-‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫עדכנית‬ ‫מצב‬ ‫בתמונת‬ .‫באוויר‬ ‫היה‬ ‫הסקר‬ ‫בהם‬ ‫ימים‬ 3 ‫במשך‬ ‫ארגונים‬ 260 ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫השתתפו‬ ‫בסקר‬ .‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ועל‬ ‫האימון‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫מודים‬ ‫ואנו‬ )!!!( ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫נתון‬ ‫זה‬ - ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫והמרגשת‬ ‫המדהימה‬ ‫ההתגייסות‬ ‫היא‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫לציון‬ ‫שראויה‬ ‫נוספת‬ ‫נקודה‬ .‫לקהילה‬ ‫בתרומה‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫מתאפשר‬ ‫כשהדבר‬ ‫גמישות‬ ‫במתן‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫לעובדים‬ ‫בסיוע‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫אנחנו‬ ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫היום‬ .‫בארגון‬ ‫וקריטי‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תפקיד‬ ‫הוא‬ ‫והגיוס‬ HR-‫ה‬ ‫שתפקיד‬ ‫אומרים‬ ‫תמיד‬ ‫אנחנו‬ .‫ומשמעותיות‬ ‫חשובות‬ ‫אתן‬ ‫כמה‬ ‫רואים‬ ‫יותר‬ ‫ורגועים‬ ‫שקטים‬ ‫לימים‬ ‫מקווים‬ ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬
 • 3. , HR ‫לצוותי‬ AI ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ ,‫רווחה‬ ,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫גיוס‬ ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ AI ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ ‫ולעובדים‬ ‫למנהלים‬ ‫פרקטיות‬ ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ ‫לארגונים‬ AI ‫בנושא‬ :‫מחיר‬ ‫והצעות‬ ‫להזמנות‬ info@hrd.co.il linkedin & AI ‫סדנאות‬ Canva & AI ‫סדנאות‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫רוזן‬ ‫ישראל‬
 • 4. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫הארגונים‬ 260+ ‫ל‬ ‫תודה‬ ‫הייטק‬ ‫לא‬ 52% ‫הייטק‬ 48%
 • 5. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ”‫ברזל‬ ‫“חרבות‬ ‫בצל‬ ‫העיקריים‬ ‫האתגרים‬ 0 20 40 60 ‫משפחתם‬ ‫ובני‬ ‫לעובדים‬ ‫הנפשי‬ ‫החוסן‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫ההמשכיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫זאת‬ ‫בתקופה‬ ‫לנהל‬ ‫למנהלים‬ ‫לעזור‬ ‫בארגון‬ ‫העובדים‬ ‫מחוברות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מלחמה‬ ‫בתקופת‬ ‫ארגונית‬ ‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫חסרים‬ ‫משאבים‬ ‫עם‬ ‫ארגונית‬ ‫פרודוקטיביות‬ ‫שיפור‬ ‫בארגון‬ ‫חל"ת‬/‫פיטורים‬/‫הגיוסים‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ 2024 ‫ל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניית‬ ‫בארגון‬ ‫ההתנדבות‬ ‫להוביל‬ ‫המתקרב‬ ‫העובדים‬ ‫הערכת‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬/‫למידה‬ ‫לטפח‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫בארגון‬ ‫והכללה‬ ‫גיוון‬ ‫ניהול‬ 74% 58% 50% 24% 21% 17% 11% 8% 7% 41% 47% 40% 3%
 • 6. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ”‫ברזל‬ ‫“חרבות‬ ‫בצל‬ ‫העיקריים‬ ‫האתגרים‬ .‫חוסן‬ ‫בנושא‬ ‫וגובר‬ ‫הולך‬ ‫לשיח‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫הקורונה‬ ‫תקופת‬ ‫מאז‬ ‫שבצל‬ ‫מפתיע‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ,‫לכן‬ .‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העסקיות‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫בהכרח‬ ‫ישפיעו‬ ‫והארגוני‬ ‫האישי‬ ‫החוסן‬ HR ‫פונקציות‬ ‫עבור‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫לאתגר‬ ‫הופכת‬ ‫חוסן‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ,‫שעברנו‬ ‫הלאומית‬ ‫הטראומה‬ .‫הזו‬ ‫בתקופה‬ ‫בארגונים‬ ‫ולכן‬ ”‫מלחמה‬ ‫“שגרת‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫ארגונים‬ ,‫מילואימניקים‬ 300K-‫וכ‬ ‫המלחמה‬ ‫לצד‬ .‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬ ‫אותנו‬ ‫שילווה‬ ‫משמעותי‬ ‫אתגר‬ ‫הופכת‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫המשכיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ .‫בניהול‬ ‫למנהלים‬ ‫סיוע‬ - ‫השלישי‬ ‫האתגר‬ ‫העדר‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫חופשות‬ ,‫(מילואים‬ ‫חסר‬ ‫בכ”א‬ ‫ניהול‬ ‫ראשית‬ :‫מורכבים‬ ‫הניהוליים‬ ‫שהאתגרים‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫בו‬ ‫התנסו‬ ‫רובם‬ ‫שאומנם‬ ‫מרחוק‬ ‫ניהול‬ ,‫משבר‬ ‫בזמן‬ ‫ניהול‬ ,)’‫וכו‬ ‫מהמצב‬ ‫חשש‬ ‫רקע‬ ‫ועל‬ ‫לילדים‬ ‫מסגרות‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫אישיות‬ ‫מצוקות‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫ואפילו‬ ‫לעיתים‬ ‫מאתגר‬ ‫עדיין‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫הקורונה‬ ‫בימי‬ .‫תפקודם‬ ‫על‬ ‫שמשפיעות‬
 • 7. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫המלחמה‬ ‫בעקבות‬ ‫השתנה‬ ‫שלכם‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ ‫האם‬ ‫גמישות‬ ‫יותר‬ ‫מאפשרות‬ ‫שהן‬ ‫מדווחות‬ ‫ההייטק‬ ‫מחברות‬ 87% .‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫גמישות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מאפשרים‬ ‫ארגונים‬ ‫הגדלת‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫מהארגונים‬ 74% ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫בחברות‬ .‫מהבית‬ ‫לעבוד‬ ‫או‬ ‫למשרד‬ ‫להגיע‬ ‫אם‬ ‫להחליט‬ ‫לעובדים‬ .‫העיסוקים‬ ‫אופי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ ,‫הקודמת‬ ‫לשאלה‬ ‫בדומה‬ .‫הגמישות‬ ‫העבודה‬ ‫במודל‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫גמישות‬ ‫איפשרו‬ ‫מהארגונים‬ 80%
 • 8. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫המלחמה‬ ‫בתקופת‬ ‫שלכם‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ ‫מה‬ .)36%( ‫מהבית‬ ‫מלאה‬ ‫עבודה‬ ‫שמאפשרות‬ ‫הייטק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ,‫המלחמה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ 75%-‫כ‬ ‫הייטק‬ ‫בלא‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫ברמה‬ ‫היברידיות‬ ‫מאפשרות‬ ‫ההייטק‬ ‫מחברות‬ 95% - ‫כללי‬ ‫באופן‬ ”‫הייטק‬ ‫ה”לא‬ ‫בקטגוריית‬ ‫לסקר‬ ‫המשיבים‬ ‫מבין‬ .‫העיסוקים‬ ‫אופי‬ ‫בשל‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ .‫היברידיות‬ ‫מאפשרים‬ .‫מרחוק‬ ‫לביצוע‬ ‫ניתנות‬ ‫אינן‬ ‫שלהן‬ ‫מהמשימות‬ ‫שחלק‬ ‫ותקשורת‬ ‫ביטוח‬ ,‫פיננסיות‬ ‫חברות‬ ‫או‬ ‫תעשיתיות‬ ‫חברות‬ ‫נמצאות‬ ‫התעשיות‬ ‫לשאר‬ ‫טק‬-‫ההיי‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫במודל‬ ‫משמעותי‬ ‫פער‬
 • 9. AI FOR HR ‫כנס‬ 21/12/23 ‫במחשב‬ ‫אצלך‬ ‫סימון‬ ‫תומר‬ ‫מוזס‬ ‫ריקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫רוזן‬ ‫מורית‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫גל‬ ‫ערן‬ ‫אבידני‬ ‫יובל‬ ‫כהן‬ ‫אורית‬ >‫להרשמה‬ ‫מיקרוסופט‬ | ‫הראשי‬ ‫המדען‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫ישראל‬ AI FOR HR ‫סדנאות‬ ‫מנחת‬ HRD AI ‫סדנאות‬ ‫מנחה‬ HRD Chief People Officer JVP ‫מנכ”לית‬ ‫מורית‬ AI-‫ו‬ ‫סייבר‬ ‫מומחה‬ HACKIT.CO.IL ‫מייסד‬ People Analytics Leader, AI & future of work enthusiast | ex AppsFlyer ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫ללימודי‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬ ‫הפקולטה‬ ,‫למידה‬ ‫בטכנולוגיות‬ HIT ,‫למידה‬ ‫לטכנולוגיות‬
 • 10. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫השנה‬ ‫המתוכנן‬ ‫בשכר‬ ‫העלאה‬ ‫אחוז‬ ‫מה‬ ‫השנה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫לתת‬ ‫מתכננים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ ‫מחצית‬
 • 11. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫אצלכם‬ ‫הגיוסים‬ ‫מצב‬ ‫מה‬ ‫לפני‬ ‫כמו‬ ‫מגייסים‬ ‫שהם‬ ‫מעידים‬ )‫הייטק‬ ‫שאינם‬ ‫בארגונים‬ 38%-‫ו‬ ‫בהייטק‬ 42%( ‫מהארגונים‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ .‫חיוניות‬ ‫או‬ ‫קריטיות‬ ‫למשרות‬ ‫רק‬ ‫מגייסים‬ ‫שהם‬ ‫מדווחים‬ ‫מהארגונים‬ ‫שליש‬ ‫בערך‬ .‫המלחמה‬
 • 12. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫ברזל‬ ‫חרבות‬ ‫בתקופת‬ ‫לחל”ת‬ ‫עובדים‬ ‫הוצאתם‬ ‫האם‬ ‫או‬ ‫הוציאו‬ ‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫מהארגונים‬ 13%-‫כ‬ ‫שלא‬ ‫דיווחו‬ 87% ‫בעוד‬ ,‫לחל”ת‬ ‫להוציא‬ ‫מתכננים‬ ‫מעודד‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ .‫להוציא‬ ‫מתכננים‬ ‫ולא‬ ‫הוציאו‬ ‫בתקופת‬ ‫עדים‬ ‫היינו‬ ‫להם‬ ‫החל”ת‬ ‫לאחוזי‬ ‫בהשוואה‬ .‫הקורונה‬ ‫לא‬ 87% ‫כן‬ 7% ‫להוציא‬ ‫מתכננים‬ 6%
 • 13. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫מהמלחמה‬ ‫מושפע‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬ ‫תקציבי‬ ‫על‬ ‫השפיעה‬ ‫לא‬ ‫המלחמה‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬ ‫מהארגונים‬ ‫שחמישית‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הרווחה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציב‬ ‫העלאת‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫ההשראה‬ ‫מעורר‬ ‫למגוון‬ ‫מתחבר‬ ‫הדבר‬ .‫המלחמה‬ .‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫יוזמות‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נותרו‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציבי‬ 63% ‫עלו‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציבי‬ 20% ‫ירדו‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציבי‬ 17%
 • 15. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ‫ורוצים‬ ‫שלהם‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שניצלו‬ ‫ועובדים‬ ‫עובדות‬ ‫לגבי‬ ‫המדיניות‬ ‫מה‬ ?‫נוספים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫המצב‬ ‫לאור‬ ‫עכשיו‬ ‫לקחת‬ 0 20 40 60 ‫מסויימת‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬ ‫חופשה‬ ‫בימי‬ ‫למינוס‬ ‫להיכנס‬ ‫ניתן‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫העדרות‬ ‫כלומר‬ - ‫בשכר‬ ‫שיקוזזו‬ ‫נוספים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫לקחת‬ ‫ניתן‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫לחרוג‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ 71% 18% 10%
 • 16. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫בסיבוס‬ ‫להשתמש‬ ‫יכולים‬ ‫במילואים‬ ‫עובדים‬ ‫האם‬ ‫להמשיך‬ ‫במילואים‬ ‫לעובדים‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ .‫שלהם‬ ‫ביס‬ ‫תן‬/‫הסיבוס‬ ‫בכרטיס‬ ‫ולהשתמש‬ ‫שנותנים‬ ‫לארגונים‬ ‫רק‬ ‫מיועדת‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫שאלה‬ .‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫ביס‬ ‫תן‬/‫סיבוס‬ ‫לעובדים‬ ‫כן‬ 68% ‫לא‬ 32%
 • 17. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ‫המלחמה‬ ‫בתקופת‬ ‫לעובדים‬ ‫שי‬ ‫לשלוח‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫שלחתם‬ ‫האם‬ ‫שי‬ ‫לשלוח‬ ‫מתכננים‬/‫שלחו‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ 10% ‫רק‬ ‫למילואים‬ ‫שגוייס‬ ‫למי‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫לעובדים‬ ‫למילואים‬ ‫שגויס‬ ‫למי‬ ‫רק‬ 41% ‫לכולם‬ ‫כן‬ 35% ‫אחר‬ 14% ‫שי‬ ‫שולחים‬ ‫לא‬ 10%
 • 18. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ‫בעקבות‬ ‫לעובדים‬ ‫כספי‬ ‫מענק‬ ‫לתת‬ ‫מתכננים‬ ‫שאתם‬ ‫או‬ ‫נתתם‬ ‫האם‬ ‫המלחמה‬ ‫כספיים‬ ‫מענקים‬ ‫לתת‬ ‫מתכננים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ 87% ‫למילואים‬ ‫שגוייסו‬ ‫עובדים‬ ‫לרבות‬ ,‫לעובדים‬ ‫לא‬ 87% ‫לכל‬ ‫כן‬ ‫העובדים‬ 7% ‫למילואים‬ ‫שגויס‬ ‫למי‬ ‫רק‬ 6%
 • 19. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ?‫המצב‬ ‫לאור‬ ‫הקרובה‬ ‫בתקופה‬ ‫ליזום‬ ‫מתכננים‬ /‫יזמתם‬ ‫פעילויות‬ ‫אילו‬ info@hrd.co.il :‫לארגונים‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬
 • 20. ‫המלחמה‬ ‫לתקופת‬ ‫והכשרות‬ ‫סדנאות‬ ,‫הרצאות‬ ‫ריכוז‬ > ‫למידע‬ ‫כאן‬ ‫לחצו‬ .‫פריבנר‬ ‫טל‬ ‫עם‬ ‫אמיצה‬ ‫ומנהיגות‬ ‫יומיומי‬ ‫אומץ‬ ,‫חוסן‬ ‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬ >‫למידע‬ ‫כאן‬ ‫לחצו‬ .‫טבת‬ ‫דוידזון‬ ‫אמיתיי‬ ‫עם‬ ‫חיובית‬ ‫ופסיכולוגיה‬ ‫מנהיגות‬ ,‫חוסן‬ ‫סדנאות‬ )‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ ‫והרצאות‬ ‫(סדנאות‬ ‫עובדים‬ ‫מחוברות‬ ,‫מנהיגות‬ ,‫חוסן‬ >>‫ולהרשמה‬ ‫לפרטים‬ .29/11/23 ‫בתאריך‬ ‫תתקיים‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ )‫החדשים‬ AI‫ה‬ ‫כלי‬ ‫(כולל‬ ‫קאנבה‬ ‫סדנת‬ >>‫ולהרשמה‬ ‫לפרטים‬ .26/12+28/12/23 ‫בתאריכים‬ ‫תתקיים‬ AI ‫משולבת‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬ >‫ולהרשמה‬ ‫לפרטים‬ .2/1/24 ‫בתאריך‬ ‫תתקיים‬ AI FOR HR ‫סדנת‬ ‫ומש”א‬ ‫גיוס‬ ‫לצוותי‬ ‫פתוחות‬ ‫סדנאות‬ info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ > ‫פרודוקטיביות‬ ‫לשיפור‬ ‫סדנאות‬ ‫כולל‬ ,‫ולמנהלים‬ ‫לעובדים‬ AI ‫סדנאות‬ info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ > ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ ‫וגיוס‬ HR ‫לצוותי‬ AI ‫סדנאות‬ AI ‫סדנאות‬ info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ .‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫לגיוס‬ ‫סדנאות‬ info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ .‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫בשילוב‬ ‫טלינג‬-‫וסטורי‬ ‫שיווקית‬ ‫גיוסית‬ ‫כתיבה‬ ‫סדנאות‬ info@hrd.co.il :‫ולהרשמה‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫טלפונית‬ ‫שיחה‬ ‫לתיאום‬ - ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ 052-3627831 :‫קשר‬ ‫צרו‬ ‫לפרטים‬ .‫טבת‬ ‫דוידזון‬ ‫אמיתיי‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ ‫סדנאות‬ >‫כאן‬ ‫לחצו‬ ‫לפרטים‬ .‫רוזן‬ ‫מורית‬ ‫עם‬ ‫ובאנגלית‬ ‫בעברית‬ ‫ראיונות‬ ‫סדנאות‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬
 • 21. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ )‫לשבת‬ ‫חלות‬ ,‫מהעוטף‬ ‫מוצרים‬ ‫עם‬ ‫עידוד‬ ‫סל‬ ,‫מאפים‬ ‫מארז‬ ,‫שוקולד‬ ‫(מארזי‬ ‫מילואימניקים‬ ‫למשפחות‬ ‫מארזים‬ ‫לעובדים‬ ‫וגלידה‬ ‫לפיצה‬ ‫שוברים‬ / ‫הזהב‬ ‫תו‬ / ‫מי‬ ‫ביי‬ / ‫שי‬ ‫תווי‬ ‫עובדים‬ ‫לילדי‬ ‫שי‬ ‫חבילות‬ ‫התנדבות‬ ‫אפשרויות‬ ‫ריכוז‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫ארגוניות‬ ‫התנדבויות‬ ‫מהדרום‬ ‫לעובדים‬ ‫מענקים‬ ‫למגוייסים‬ ‫חמים‬ ‫בגדים‬ ‫ובגלובאל‬ ‫בארץ‬ ‫מעובדים‬ ‫מחזקים‬ ‫מסרים‬ ‫עם‬ ‫סרטון‬ ‫העובדים‬ ‫ילדי‬ ‫עם‬ ‫הפעלה‬ - ‫יחד‬ ‫מבשלים‬ ‫סשן‬ ‫למנהלים‬ ‫כלים‬ ,‫חוסן‬ ,‫התנדבות‬ ,‫חיוני‬ ‫מידע‬ ‫עם‬ ‫הארגונית‬ ‫באפליקציה‬ ‫ידע‬ ‫מרכז‬ ‫פתיחת‬ ‫ערכה‬+‫מלחמה‬ ‫בעת‬ ‫ניהול‬ ‫בנושא‬ ‫למנהלים‬ ‫הרצאה‬ ‫המלחמה‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בשבועיים‬ ‫לעבוד‬ ‫יכלו‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬ ‫שילמנו‬ ‫אבל‬ ,‫מענקים‬ ‫נתנו‬ ‫לא‬ ‫סיבוס‬ ‫תקציב‬ ‫הכפלת‬ ‫עדכונים‬ ‫עם‬ ‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬ ,‫פתוחים‬/‫חברתיים‬ ‫מפגשים‬ - ‫זום‬ ‫מפגשי‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ,‫מיינדפולנס‬ ,‫חרדה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ,‫ניהול‬ ,‫חוסן‬ :‫וסדנאות‬ ‫הדרכות‬ ‫לעבודה‬ ‫שחוזרים‬ ‫לעובדים‬ ‫השולחן‬ ‫על‬ ‫מתנה‬ ‫אחרת‬ ‫ארץ‬ ‫לי‬ ‫אין‬ -‫לרכב‬ ‫סטיקרים‬ ‫משפחותיהם‬ ‫ולבני‬ ‫לעובדים‬ ‫רגשית‬ ‫תמיכה‬ )’‫וכו‬ ‫המילואימניקים‬ ‫של‬ ‫סלפי‬ ‫תמונות‬ ‫עם‬ ‫וואטצאפ‬/‫ארגוני‬ ‫(תקשור‬ ‫מילואים‬ ‫לעובדי‬ ‫פרגון‬ ‫מהדרום‬ ‫מספקים‬ ‫מתנות‬ ‫רכישת‬ :‫שלכן‬ ‫היוזמות‬ ‫מבין‬ !‫קצר‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בזמן‬ ‫יוזמות‬ ‫כמה‬ ,‫וואו‬
 • 22. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ‫מחו"ל‬ ‫ולעבוד‬ ‫לטוס‬ ‫לעובדים‬ ‫אפשרתם‬ ‫האם‬ ‫חשבונם‬ ‫על‬ ,‫כן‬ 53% ‫רלוונטי‬ ‫לא‬ 24% ‫לא‬ 21% ‫החברה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ,‫כן‬ 2% ‫בכדי‬ ‫לחו”ל‬ ‫עובדים‬ ‫שלחו‬ ‫מהארגונים‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫בארץ‬ ‫והמצב‬ ‫במידה‬ ‫גם‬ ‫עסקית‬ ‫המשכיות‬ ‫לוודא‬ .‫ידרדר‬ ‫לטוס‬ ‫לעובדים‬ ‫אפשרו‬ ‫מהארגונים‬ ‫למחצית‬ ‫מעל‬ .‫התאפשר‬ ‫המצב‬ ‫כאשר‬ - ‫מרחוק‬ ‫ולעבוד‬ ‫לחו”ל‬
 • 23. ‫בנצ'מארק‬ ‫מלחמה‬ ‫בזמן‬ ‫מש”א‬ ‫סיכום‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫תפארתן‬ ‫במלוא‬ ‫מתגלות‬ ‫המצב‬ ‫של‬ ‫וההכלה‬ ‫האמפתיה‬ ,‫היוזמה‬ ,‫הגמישות‬ ,‫והנתינה‬ ‫ההתנדבות‬ ‫רוח‬ ‫לפרגן‬ ‫המקום‬ ‫וזה‬ ‫האלה‬ ‫הקשים‬ ‫בימים‬ ‫אור‬ ‫נקודת‬ ‫שזו‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .”‫בהיר‬ ‫ביום‬ ‫“כרעם‬ ‫אותנו‬ ‫שפקדה‬ ‫המלחמה‬ .‫העשייה‬ ‫על‬ ‫היקרות‬ ‫הקולגות‬ ‫לכל‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫צומצם‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציב‬ ‫מהארגונים‬ 17%-‫ב‬ ‫הבנצ’מארק‬ ‫לפי‬ ,‫אחרים‬ ‫משאבים‬ ‫יש‬ ‫ארגון‬ ‫שלכל‬ ‫ברור‬ ‫יפות‬ ‫מחוות‬ ‫לעשות‬ ‫שאפשר‬ ‫לנו‬ ‫שמזכיר‬ ‫מה‬ ,‫יצירתיות‬ ‫ליוזמות‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫האלה‬ ‫בארגונים‬ ‫גם‬ .‫המלחמה‬ .‫סמלי‬ ‫בתקציב‬ ‫גם‬ ‫לעובדים‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ,‫לכן‬ .‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬ ‫כשני‬ ‫מדורגים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫שחוסן‬ ‫ראינו‬ ‫בסקר‬ .‫לעובדים‬ ‫רגשי‬ ‫סיוע‬ ‫ואף‬ ‫החוסן‬ ‫לחיזוק‬ ‫שקשורות‬ ‫יוזמות‬ ‫שראינו‬ ‫מפתיע‬ ‫בין‬ .‫שכר‬ ‫העלאות‬ ‫בנושא‬ ‫לשאלה‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫עלינו‬ ‫ולצידה‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫לנדיבות‬ ‫בסקר‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫שפקד‬ ‫הכלכלי‬ ‫ולמצב‬ ‫למלחמה‬ ‫מחיר‬ ‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫בכל‬ .‫שכר‬ ‫העלאות‬ ‫השנה‬ ‫נותנים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ 51%-47% .‫המלחמה‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫בשלום‬ ‫הביתה‬ ‫יחזרו‬ ‫והנעדרים‬ ‫החטופים‬ ‫וכל‬ ‫חיילנו‬ ‫שכל‬ ,‫יותר‬ ‫ורגועים‬ ‫שקטים‬ ‫ימים‬ ‫לכולנו‬ ‫לאחל‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ .‫אבדות‬ ‫עוד‬ ‫נדע‬ ‫ושלא‬ ‫גרונר‬ ‫וויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬