SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬
‫לשנת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬
2021
‫על‬
‫הסקר‬
‫הסקר‬ ‫על‬
‫נערך‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
‫הקודמת‬ ‫בפעם‬ ‫כאשר‬ ‫השניה‬ ‫בפעם‬
‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫בדיוק‬ ‫נערך‬ ‫הוא‬
,
‫ב‬
2019
.
‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ ‫השנה‬
150
‫מ‬ ‫יותר‬ ‫שגייסו‬ ‫ארגונים‬
-
25,000
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫עובדים‬
.
‫ל‬ ‫מעל‬ ‫לנו‬ ‫סיפקו‬ ‫הארגונים‬
20,000
‫בשבועות‬ ‫לעומק‬ ‫שניתחנו‬ ‫נתונים‬
‫שונות‬ ‫מזוויות‬ ‫האחרונים‬
‫הסקרים‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬
,
‫ובניתוחו‬ ‫המידע‬ ‫באיסוף‬
‫שעות‬ ‫מאות‬
‫עבודה‬
‫כבנצ‬ ‫מוגשים‬ ‫והם‬
'
‫מרק‬
‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫מקצועי‬
‫שלנו‬
.
‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬
‫רלוונטיות‬
‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ואנחנו‬
-
3
‫אופנים‬
:
•
‫בידע‬ ‫שיתוף‬
:
‫ב‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬ ‫מאות‬ ‫עם‬
-
HRPORTAL
,
‫הגיוס‬ ‫ספר‬ ‫פרסום‬
,
‫בנצ‬ ‫מחקרי‬
'
‫מארק‬
‫ייחודיים‬
,
‫ניהול‬
‫בפייסבוק‬ ‫וסורסינג‬ ‫גיוס‬ ‫קהילת‬
‫ועוד‬
.
•
‫מקצועיים‬ ‫ופתרונות‬ ‫הדרכות‬
‫ולינקדאין‬ ‫סורסינג‬ ‫בנושאי‬
,
‫גיוס‬
,
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬
‫שירותים‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬
‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫ושיפור‬
.
•
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנסי‬ ‫ניהול‬
,
‫ו‬ ‫גיוס‬
HR
‫בישראל‬ ‫והמקצועיים‬ ‫המובילים‬
,
‫למידה‬ ‫מפגשי‬ ‫הפקת‬
‫נטוורקינג‬ ‫ומפגשי‬ ‫ייחודיים‬
.
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫ב‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬
-
HRD
:
‫וה‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬
-
HR
‫למקצועי‬ ‫בארץ‬
‫למקצוע‬ ‫הגיוס‬ ‫ואת‬
.
‫מחוץ‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬
‫וגיוס‬ ‫לקופסה‬
‫ברשתות‬
‫חברתיות‬
‫ניהול‬ ‫סדנת‬
‫דיגיטלית‬ ‫נוכחות‬
‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬
‫גיוסית‬
‫סדנת‬
‫ריקורטר‬
‫לייט‬
‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬
‫וסורסינג‬
‫למתקדמים‬
‫קידום‬ ‫סדנת‬
‫בפייסבוק‬ ‫ממומן‬
,
‫באינסטגרם‬
‫ובלינקדאין‬
‫ראיונות‬ ‫סדנת‬
‫גיוס‬ ‫סדנת‬
‫טכנולוגי‬
‫סדנאות‬
‫למשפיענים‬
/
‫מיתוג‬ ‫שגרירי‬
‫מעסיק‬
‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ ‫סדנאות‬
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
:
info@hrd.co.il ‫נוסף‬ ‫למידע‬
:
info@hrd.co.il
‫על‬
‫המשתתפים‬
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫ולמידע‬ ‫לפרטים‬
‫מיתוג‬ ‫כנס‬ ‫על‬
‫של‬ ‫המעסיק‬
‫ישראל‬
:
https://bit.ly/KENES-EB2022
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
64%
‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫מהארגונים‬
‫הם‬ ‫השנה‬ ‫הסקר‬ ‫במילוי‬
‫טכנולוגיים‬ ‫ארגונים‬
/
‫ביוטק‬
(
‫לעומת‬
59%
‫הקודם‬ ‫בסקר‬
.)
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
67%
‫הם‬ ‫מהארגונים‬
‫גלובאליים‬
,
‫רק‬
35%
‫סטרטאפים‬ ‫הם‬
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
41%
‫שהשיבו‬ ‫מהארגונים‬
‫מעל‬ ‫עם‬ ‫הם‬ ‫לסקר‬
500
‫עובדים‬
(
‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫דומה‬
)
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
27%
‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫מהארגונים‬
‫ברשימת‬ ‫נכללו‬ ‫הסקר‬ ‫במילוי‬
‫בהן‬ ‫לעבוד‬ ‫טוב‬ ‫שהכי‬ ‫החברות‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫תוצאות‬
‫הסקר‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫נשאר‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניית‬
‫זה‬ ‫סקר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הארגונים‬
.
‫כ‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ ‫אך‬
14%
‫שלהם‬ ‫העיקרי‬ ‫כאתגר‬ ‫זאת‬ ‫ששמו‬ ‫הארגונים‬ ‫בכמות‬
.
‫בשנתיים‬ ‫עשה‬ ‫מהארגונים‬ ‫משמעותי‬ ‫שחלק‬ ‫שאומר‬ ‫מה‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכניות‬ ‫בבניית‬ ‫קדימה‬ ‫משמעותי‬ ‫צעד‬ ‫האחרונות‬
‫הבא‬ ‫בשלב‬ ‫כבר‬ ‫נמצאים‬ ‫והם‬ ‫שלהם‬
–
‫ההטמעה‬ ‫שלב‬
.
‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שינתה‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫בבניית‬ ‫ההתקדמות‬
‫הנוספים‬
.
‫למקום‬ ‫השני‬ ‫מהמקום‬ ‫שצנח‬ ‫תקציב‬ ‫קבלת‬ ‫אתגר‬ ‫במקום‬
‫החמישי‬
–
‫האסטרטגיה‬ ‫יישום‬ ‫סביב‬ ‫באתגרים‬ ‫זינוק‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬
‫תוכן‬ ‫יצירת‬ ‫של‬ ‫באתגרים‬ ‫ועליה‬
,
‫הנוכחות‬ ‫ומינוף‬ ‫העובדים‬ ‫רתימת‬
‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
-
‫מיתוג‬ ‫תחום‬ ‫בקידום‬ ‫כיום‬ ‫שלכם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫מה‬
‫מעסיק‬
?
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫של‬ ‫זינוק‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬
20%
‫להם‬ ‫שיש‬ ‫בארגונים‬
‫מעסיק‬ ‫המיתוג‬ ‫לתחום‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬
,
‫וקפיצה‬
‫כזאת‬ ‫תוכנית‬ ‫להכין‬ ‫שמתכננים‬ ‫בארגונים‬ ‫דומה‬
‫הקרובה‬ ‫בשנה‬
.
‫בלי‬ ‫עדיין‬ ‫מהארגונים‬ ‫כשליש‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬
‫בתחום‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬
.
‫שברוב‬ ‫היא‬ ‫מהסקר‬ ‫שעולה‬ ‫נוספת‬ ‫אור‬ ‫נקודת‬
‫מיתוג‬ ‫תוכניות‬ ‫עם‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬
‫השנה‬ ‫בהמשך‬ ‫להכין‬ ‫שמתכננים‬ ‫וכאלה‬ ‫מעסיק‬
,
‫השיווק‬ ‫מחלקת‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ישנו‬
.
‫הנושא‬ ‫לחשיבות‬ ‫ארגונית‬ ‫הבנה‬ ‫על‬ ‫שמראה‬ ‫מה‬
‫המיתוג‬ ‫בתחום‬ ‫המתמחה‬ ‫המחלקה‬ ‫ורתימת‬
‫והקמפיינים‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫תוכניות‬ ‫עם‬ ‫בארגונים‬ ‫זינוק‬
‫ארוכה‬ ‫עוד‬ ‫הדרך‬ ‫אבל‬ ‫עבודה‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫וה‬ ‫הגיוס‬ ‫מחלקת‬
HR
‫ממשיכה‬
‫בארגון‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫להוביל‬
,
‫השיווק‬ ‫עם‬ ‫לעיתים‬
‫שינוי‬ ‫כמעט‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫בשאלה‬
‫לפני‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬
‫שנתיים‬
.
‫רוב‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫עלה‬ ‫זה‬ ‫בסקר‬ ‫גם‬
‫הגיוס‬ ‫מחלקת‬
/
HR
‫את‬ ‫מובילה‬
‫ברוב‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬
‫הארגונים‬
.
‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫דומה‬ ‫כמעט‬ ‫בכמות‬
‫מחלקות‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫היא‬ ‫ההובלה‬
‫וה‬ ‫הגיוס‬
HR
‫מחלקת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬
‫השיווק‬
.
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫בשנתיים‬ ‫התחום‬ ‫לפריחת‬ ‫נוספת‬ ‫הוכחה‬
‫של‬ ‫זינוק‬ ‫על‬ ‫המצביע‬ ‫הנתון‬ ‫הוא‬ ‫האחרונות‬
25%
‫מסודר‬ ‫תהליך‬ ‫לבצע‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫שעשו‬ ‫בארגונים‬
‫ה‬ ‫והגדרת‬ ‫לבחינת‬
EVP
‫שלהם‬
.
‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬
,
‫מעל‬ ‫עדיין‬
40%
‫לא‬ ‫מהארגונים‬
‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫תהליך‬ ‫עברו‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫הארגונים‬ ‫במספר‬ ‫זינוק‬
‫אבחון‬ ‫תהליך‬ ‫שניהלו‬
EVP
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫לפני‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫אם‬
‫מ‬ ‫פחות‬ ‫שנתיים‬
10%
‫להם‬ ‫שיש‬ ‫ציינו‬ ‫מהארגונים‬
‫בתחום‬ ‫טייטל‬ ‫עם‬ ‫אדם‬
‫הרי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫מעל‬ ‫כבר‬ ‫הנוכחי‬ ‫שבסקר‬
‫ציינו‬ ‫מהארגונים‬ ‫לחמישית‬
‫כזאת‬ ‫פונקציה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫כבר‬ ‫מהארגונים‬ ‫בחמישית‬
‫בארגון‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫שמוביל‬ ‫אדם‬ ‫קיים‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬
‫שלה‬ ‫הישירה‬ ‫ההשפעה‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬
‫גם‬ ‫מתאימים‬ ‫עובדים‬ ‫לגייס‬ ‫היכולת‬ ‫על‬
‫תחרותי‬ ‫בשוק‬
.
‫שהמודעות‬ ‫הבנו‬ ‫השנה‬ ‫הסקר‬ ‫בניתוח‬
‫אצל‬ ‫גם‬ ‫עלתה‬ ‫הזה‬ ‫הישיר‬ ‫לקשר‬
‫כש‬ ‫ארגונים‬
82%
‫זאת‬ ‫ציינו‬ ‫מהם‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫העיקרית‬ ‫כסיבה‬
.
77%
‫הקיימים‬ ‫העובדים‬ ‫שימור‬ ‫את‬ ‫ציינו‬
‫התחום‬ ‫להטמעת‬ ‫קריטי‬ ‫כגורם‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫בין‬ ‫בחיבור‬ ‫בהבנה‬ ‫עליה‬
‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫כערוץ‬ ‫מעמדן‬ ‫את‬ ‫מבססות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬
‫מידע‬ ‫להפצת‬ ‫העיקרי‬
,
‫המקדמות‬ ‫וחדשות‬ ‫תכנים‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬
.
‫זה‬ ‫ערוץ‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬
,
‫באתר‬ ‫נעזרים‬ ‫רבים‬ ‫ארגונים‬
‫הארגוני‬ ‫הקריירה‬
,
‫ואנו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬
‫הממומן‬ ‫הקידום‬ ‫בנושא‬ ‫דרמטית‬ ‫עליה‬ ‫גם‬ ‫רואים‬
.
‫הממומן‬ ‫הקידום‬ ‫שנושא‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫ההערכה‬
‫טירגוט‬ ‫יכולות‬ ‫בשל‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬
‫הרשתות‬ ‫של‬ ‫ומשתפרות‬ ‫הולכות‬
‫החברתיות‬
/
‫לינקדאין‬ ‫כגון‬ ‫המובילות‬ ‫עסקיות‬
‫האורגני‬ ‫בקידום‬ ‫הגוברת‬ ‫התחרות‬ ‫ובגלל‬ ‫ופייסבוק‬
.
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫ביססו‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬
‫העיקרי‬ ‫הקידום‬ ‫כערוץ‬ ‫מעמדן‬ ‫את‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫ממשיכות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬
‫במדד‬ ‫גם‬ ‫להוביל‬
‫האפקטיביות‬
–
‫הגדול‬ ‫הערך‬ ‫קבלת‬ ‫דהיינו‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לתחום‬ ‫ביותר‬
‫להשקעה‬ ‫בהשוואה‬
-
‫כאשר‬
‫מאחור‬ ‫הרחק‬ ‫הערוצים‬ ‫שאר‬
.
‫שצריך‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הפער‬
‫האחרים‬ ‫הערוצים‬ ‫את‬ ‫לבטל‬
,
‫להיפך‬ ‫אלא‬
,
‫אותם‬ ‫למנף‬ ‫ללמוד‬
‫יותר‬ ‫ונכונה‬ ‫יעילה‬ ‫בצורה‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫ערוץ‬ ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫שלהם‬ ‫האפקטיבי‬ ‫ההפצה‬
‫הארגונים‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ ‫רוצים‬
‫את‬ ‫מנהלים‬ ‫במשק‬ ‫המובילים‬
‫שלהם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬
?
‫על‬ ‫ולמידע‬ ‫לפרטים‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬
‫ישראל‬ ‫של‬
–
‫לך‬ ‫שייתן‬ ‫הכנס‬
‫להובלת‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬
‫ב‬ ‫התחום‬
2022
:
https://bit.ly/KENES-EB2022
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫כן‬ ‫לפני‬ ‫גם‬ ‫שראינו‬ ‫כפי‬
,
‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬
‫הרתימה‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תחום‬ ‫מובילי‬
‫לתהליך‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫של‬
.
‫לראיה‬
–
‫ל‬ ‫מעל‬
40%
‫והמנהלים‬ ‫שהעובדים‬ ‫ציינו‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫נושא‬ ‫להובלת‬ ‫רתומים‬ ‫לא‬
‫בארגונים‬
.
‫שלנו‬ ‫במפגשים‬ ‫בשטח‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שני‬ ‫מצד‬
‫המנהלים‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫שמצליחים‬ ‫שארגונים‬
‫והעובדים‬
–
‫שלהם‬ ‫הנראות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מצליחים‬
‫מעריכית‬ ‫בצורה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫ומחוברות‬ ‫עובדים‬ ‫רתימת‬
‫ארגונית‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫רק‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫אם‬
45%
‫לסקר‬ ‫שהגיבו‬ ‫מהארגונים‬
‫מכירים‬ ‫שהם‬ ‫ציינו‬
,
‫שלהם‬ ‫הציון‬ ‫את‬ ‫ומנהלים‬ ‫עוקבים‬
‫ברשתות‬
Glassdoor
‫ו‬
The Worker
,
‫שבסקר‬ ‫הרי‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫קפיצה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫הנוכחי‬
25%
‫הכלים‬ ‫בהיכרות‬
‫שם‬ ‫הארגונים‬ ‫הנוכחות‬ ‫ובניהול‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫ומינוף‬ ‫בהיכרות‬ ‫עליה‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫הייעודיות‬ ‫הרשתות‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫ציינו‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫אם‬
57%
‫להם‬ ‫שאין‬ ‫מהארגונים‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬
,
‫צנח‬ ‫הזה‬ ‫הנתון‬ ‫הזה‬ ‫שבסקר‬ ‫הרי‬
‫ל‬
41%
‫בלבד‬
.
‫המשמעות‬
-
‫כ‬ ‫של‬ ‫ירידה‬
30%
‫להם‬ ‫שאין‬ ‫בארגונים‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫תקציב‬
.
‫התקציב‬ ‫מהארגונים‬ ‫לשליש‬ ‫במעל‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫במקביל‬
‫גדל‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המופנה‬
.
‫בחודשים‬ ‫התחום‬ ‫מובילי‬ ‫עשרות‬ ‫עם‬ ‫משיחות‬
‫האחרונים‬
,
‫עליה‬ ‫שנראה‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫ההערכה‬
‫לקראת‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫באחוז‬ ‫בתקציבים‬
2022
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫מופנים‬ ‫תקציבים‬ ‫יותר‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לנושא‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫הארגונים‬ ‫בכמות‬ ‫הכפלה‬ ‫כמעט‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אמנם‬
‫בהשוואה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫שמודדים‬
‫אך‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬
2
‫כל‬ ‫מתוך‬
3
‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫ארגונים‬
‫זאת‬ ‫עושה‬
.
‫של‬ ‫הגדולים‬ ‫האתגרים‬ ‫אחד‬ ‫להיות‬ ‫הולך‬ ‫זה‬ ‫לדעתנו‬
‫התחום‬
–
‫על‬ ‫חיובי‬ ‫החזר‬ ‫למנהלים‬ ‫להציג‬ ‫היכולת‬
‫בתחום‬ ‫הגדלה‬ ‫ההשקעה‬
.
‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
–
‫מדידת‬ ‫יהיה‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫האפקטיביות‬
‫תוכנית‬ ‫בניית‬
‫למיתוג‬ ‫יישומית‬
‫ה‬ ‫וזיקוק‬ ‫מעסיק‬
-
EVP
‫חווית‬ ‫שיפור‬
‫מועמד‬
‫שפה‬ ‫אפיון‬
‫תוכן‬ ‫וכתיבת‬
‫גיוסי‬ ‫שיווקי‬
‫עמודים‬ ‫ניהול‬
‫ברשתות‬
‫החברתיות‬
‫קמפיינים‬ ‫ניהול‬
‫בתחום‬ ‫ממומנים‬
‫ומיתוג‬ ‫הגיוס‬
‫מעסיק‬
‫אתרי‬ ‫אפיון‬
‫קריירה‬
‫תשתיות‬ ‫בניית‬
‫למדידה‬
‫אפקטיבית‬
:
‫גיוס‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
‫בניית‬
/
‫ליווי‬
‫תוכנית‬
‫משפיענים‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫שירותי‬
‫של‬ ‫פרקטי‬
HRD
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
:
info@hrd.co.il ‫עוד‬ ‫לשמוע‬ ‫רוצים‬
?
‫דברו‬
‫איתנ‬
‫ו‬
:
info@hrd.co.il
‫סיכום‬
‫קיבל‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תחום‬
‫בוסט‬
‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫משמעותי‬
,
‫תוצאות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הנוכחי‬ ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫כשמנתחים‬ ‫היטב‬ ‫ניכר‬ ‫והדבר‬
‫הקודם‬ ‫הסקר‬
.
‫הקורונה‬ ‫בצל‬ ‫שינויים‬ ‫חווה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫שתחום‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
.
‫הראשון‬ ‫הגל‬ ‫עם‬
,
‫הפיטורין‬ ‫גלי‬ ‫לצד‬
‫והחל‬
"
‫ת‬
,
‫ברשת‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫שצמצמו‬ ‫מהארגונים‬ ‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫בחלק‬ ‫קיפאון‬ ‫מגמת‬ ‫הורגשה‬
.
‫לעומתם‬
,
‫היו‬
‫ובכלל‬ ‫ברשת‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬ ‫ודווקא‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫למהלכי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫שזיהו‬ ‫ארגונים‬
(
‫לקהילה‬ ‫תרומה‬
,
‫השתתפות‬
‫בלייבים‬
‫וכו‬
'
.)
‫ע‬ ‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ ‫אורגנית‬ ‫חשיפה‬ ‫ולייצר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫שהשכילו‬ ‫ארגונים‬ ‫היו‬
"
‫הזאת‬ ‫בתקופה‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫וקידום‬ ‫העובדים‬ ‫רתימת‬ ‫י‬
.
‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬
,
‫הסקר‬ ‫לתוצאות‬ ‫ובהתאם‬
,
‫במשק‬ ‫רבים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫המיתוג‬ ‫בפעילויות‬ ‫משמעותית‬ ‫עליה‬ ‫חלה‬
.
‫בעיקר‬ ‫נובעת‬ ‫הפעילות‬
‫עובדים‬ ‫ובשימור‬ ‫עובדים‬ ‫בגיוס‬ ‫וגובר‬ ‫ההולך‬ ‫מהקושי‬
.
‫רבים‬ ‫קמפיינים‬ ‫הניבה‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫על‬ ‫הגוברת‬ ‫התחרות‬
‫זירות‬ ‫במגוון‬ ‫ויצירתיים‬
–
‫טיים‬ ‫בפריים‬ ‫בפרסומות‬ ‫וכלה‬ ‫הקלאסיות‬ ‫מהזירות‬ ‫החל‬
.
‫של‬ ‫מהפעילות‬
HRD
‫בארץ‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫מובילי‬ ‫מאות‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫ומהשיחות‬ ‫ארגונים‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬
–
‫שהמיקוד‬ ‫הצפי‬
,
‫מיתוג‬ ‫ופעילויות‬ ‫התקציבים‬
‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫ויגדלו‬ ‫ילכו‬ ‫רק‬ ‫המעסיק‬
.
‫החברה‬ ‫לשגרירי‬ ‫והפיכתם‬ ‫עובדים‬ ‫לרתימת‬ ‫יעבור‬ ‫שהמיקוד‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫התחזית‬
,
‫ובקידום‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ממומן‬ ‫בקידום‬ ‫השימוש‬ ‫העלאת‬
‫יותר‬ ‫למקצועי‬ ‫התחום‬ ‫ובהפיכת‬ ‫מקצועי‬ ‫תוכן‬
.
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בתקציבי‬ ‫הגידול‬ ‫עם‬
,
‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫המדידה‬ ‫לשיפור‬ ‫יפעלו‬ ‫ארגונים‬ ‫שיותר‬ ‫צופים‬ ‫אנו‬
‫מובילים‬ ‫שהם‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
.
‫גרונר‬ ‫וויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
–
‫חברת‬
HRD
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬
-
2021
‫בהצלחה‬
!
www.hrportal.co.il

More Related Content

Similar to סקר מיתוג מעסיק 2021

Green news june 2014
Green news june 2014Green news june 2014
Green news june 2014green media
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
ניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקווןניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקווןClick on Hann
 
שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי Zazim bareshet
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרRonen Offer
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיNOVA
 
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי Hanan Lev ➚ חנן לב
 
Green news 2014 ניוזלטר ספטמבר
Green news 2014 ניוזלטר ספטמברGreen news 2014 ניוזלטר ספטמבר
Green news 2014 ניוזלטר ספטמברgreen media
 
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה Rami Yulzari רמי יולזרי
 
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישי
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישיילקוט ידע שיווק במגזר השלישי
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישיNOVA
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהוUniq UI
 
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה mushu
 
Implementation Summary
Implementation SummaryImplementation Summary
Implementation SummaryZohar Urian
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

Similar to סקר מיתוג מעסיק 2021 (20)

Green news june 2014
Green news june 2014Green news june 2014
Green news june 2014
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
Moritppt
MoritpptMoritppt
Moritppt
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
ניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקווןניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
 
שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
 
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
 
ROI SM
ROI SMROI SM
ROI SM
 
Green news 2014 ניוזלטר ספטמבר
Green news 2014 ניוזלטר ספטמברGreen news 2014 ניוזלטר ספטמבר
Green news 2014 ניוזלטר ספטמבר
 
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
 
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישי
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישיילקוט ידע שיווק במגזר השלישי
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישי
 
facebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASEfacebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASE
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
 
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
 
Implementation Summary
Implementation SummaryImplementation Summary
Implementation Summary
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfYakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfYakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםYakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (16)

בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

סקר מיתוג מעסיק 2021

 • 1. ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫לשנת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ 2021
 • 3. ‫הסקר‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ ‫הקודמת‬ ‫בפעם‬ ‫כאשר‬ ‫השניה‬ ‫בפעם‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫בדיוק‬ ‫נערך‬ ‫הוא‬ , ‫ב‬ 2019 . ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ ‫השנה‬ 150 ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫שגייסו‬ ‫ארגונים‬ - 25,000 ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫עובדים‬ . ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫לנו‬ ‫סיפקו‬ ‫הארגונים‬ 20,000 ‫בשבועות‬ ‫לעומק‬ ‫שניתחנו‬ ‫נתונים‬ ‫שונות‬ ‫מזוויות‬ ‫האחרונים‬ ‫הסקרים‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬ , ‫ובניתוחו‬ ‫המידע‬ ‫באיסוף‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫עבודה‬ ‫כבנצ‬ ‫מוגשים‬ ‫והם‬ ' ‫מרק‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫מקצועי‬ ‫שלנו‬ . ‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬ ‫רלוונטיות‬
 • 4. ‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ואנחנו‬ - 3 ‫אופנים‬ : • ‫בידע‬ ‫שיתוף‬ : ‫ב‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬ ‫מאות‬ ‫עם‬ - HRPORTAL , ‫הגיוס‬ ‫ספר‬ ‫פרסום‬ , ‫בנצ‬ ‫מחקרי‬ ' ‫מארק‬ ‫ייחודיים‬ , ‫ניהול‬ ‫בפייסבוק‬ ‫וסורסינג‬ ‫גיוס‬ ‫קהילת‬ ‫ועוד‬ . • ‫מקצועיים‬ ‫ופתרונות‬ ‫הדרכות‬ ‫ולינקדאין‬ ‫סורסינג‬ ‫בנושאי‬ , ‫גיוס‬ , ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫שירותים‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫ושיפור‬ . • ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנסי‬ ‫ניהול‬ , ‫ו‬ ‫גיוס‬ HR ‫בישראל‬ ‫והמקצועיים‬ ‫המובילים‬ , ‫למידה‬ ‫מפגשי‬ ‫הפקת‬ ‫נטוורקינג‬ ‫ומפגשי‬ ‫ייחודיים‬ . ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫ב‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬ - HRD : ‫וה‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ - HR ‫למקצועי‬ ‫בארץ‬ ‫למקצוע‬ ‫הגיוס‬ ‫ואת‬ .
 • 5. ‫מחוץ‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬ ‫וגיוס‬ ‫לקופסה‬ ‫ברשתות‬ ‫חברתיות‬ ‫ניהול‬ ‫סדנת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫נוכחות‬ ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫גיוסית‬ ‫סדנת‬ ‫ריקורטר‬ ‫לייט‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬ ‫וסורסינג‬ ‫למתקדמים‬ ‫קידום‬ ‫סדנת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫ממומן‬ , ‫באינסטגרם‬ ‫ובלינקדאין‬ ‫ראיונות‬ ‫סדנת‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬ ‫טכנולוגי‬ ‫סדנאות‬ ‫למשפיענים‬ / ‫מיתוג‬ ‫שגרירי‬ ‫מעסיק‬ ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ ‫סדנאות‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ : info@hrd.co.il ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il
 • 7. ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021
 • 8. ‫ולמידע‬ ‫לפרטים‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫ישראל‬ : https://bit.ly/KENES-EB2022
 • 9. ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? 64% ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫מהארגונים‬ ‫הם‬ ‫השנה‬ ‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫ארגונים‬ / ‫ביוטק‬ ( ‫לעומת‬ 59% ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ .) ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021
 • 10. ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 67% ‫הם‬ ‫מהארגונים‬ ‫גלובאליים‬ , ‫רק‬ 35% ‫סטרטאפים‬ ‫הם‬
 • 11. ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? 41% ‫שהשיבו‬ ‫מהארגונים‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫הם‬ ‫לסקר‬ 500 ‫עובדים‬ ( ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫דומה‬ ) ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021
 • 12. ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? 27% ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫מהארגונים‬ ‫ברשימת‬ ‫נכללו‬ ‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫בהן‬ ‫לעבוד‬ ‫טוב‬ ‫שהכי‬ ‫החברות‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021
 • 14. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫נשאר‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניית‬ ‫זה‬ ‫סקר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הארגונים‬ . ‫כ‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ ‫אך‬ 14% ‫שלהם‬ ‫העיקרי‬ ‫כאתגר‬ ‫זאת‬ ‫ששמו‬ ‫הארגונים‬ ‫בכמות‬ . ‫בשנתיים‬ ‫עשה‬ ‫מהארגונים‬ ‫משמעותי‬ ‫שחלק‬ ‫שאומר‬ ‫מה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכניות‬ ‫בבניית‬ ‫קדימה‬ ‫משמעותי‬ ‫צעד‬ ‫האחרונות‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬ ‫כבר‬ ‫נמצאים‬ ‫והם‬ ‫שלהם‬ – ‫ההטמעה‬ ‫שלב‬ . ‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שינתה‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫בבניית‬ ‫ההתקדמות‬ ‫הנוספים‬ . ‫למקום‬ ‫השני‬ ‫מהמקום‬ ‫שצנח‬ ‫תקציב‬ ‫קבלת‬ ‫אתגר‬ ‫במקום‬ ‫החמישי‬ – ‫האסטרטגיה‬ ‫יישום‬ ‫סביב‬ ‫באתגרים‬ ‫זינוק‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫תוכן‬ ‫יצירת‬ ‫של‬ ‫באתגרים‬ ‫ועליה‬ , ‫הנוכחות‬ ‫ומינוף‬ ‫העובדים‬ ‫רתימת‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ - ‫מיתוג‬ ‫תחום‬ ‫בקידום‬ ‫כיום‬ ‫שלכם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫מה‬ ‫מעסיק‬ ?
 • 15. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫של‬ ‫זינוק‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ 20% ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫בארגונים‬ ‫מעסיק‬ ‫המיתוג‬ ‫לתחום‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ , ‫וקפיצה‬ ‫כזאת‬ ‫תוכנית‬ ‫להכין‬ ‫שמתכננים‬ ‫בארגונים‬ ‫דומה‬ ‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ . ‫בלי‬ ‫עדיין‬ ‫מהארגונים‬ ‫כשליש‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ‫בתחום‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ . ‫שברוב‬ ‫היא‬ ‫מהסקר‬ ‫שעולה‬ ‫נוספת‬ ‫אור‬ ‫נקודת‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכניות‬ ‫עם‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫השנה‬ ‫בהמשך‬ ‫להכין‬ ‫שמתכננים‬ ‫וכאלה‬ ‫מעסיק‬ , ‫השיווק‬ ‫מחלקת‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ישנו‬ . ‫הנושא‬ ‫לחשיבות‬ ‫ארגונית‬ ‫הבנה‬ ‫על‬ ‫שמראה‬ ‫מה‬ ‫המיתוג‬ ‫בתחום‬ ‫המתמחה‬ ‫המחלקה‬ ‫ורתימת‬ ‫והקמפיינים‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫תוכניות‬ ‫עם‬ ‫בארגונים‬ ‫זינוק‬ ‫ארוכה‬ ‫עוד‬ ‫הדרך‬ ‫אבל‬ ‫עבודה‬
 • 16. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫וה‬ ‫הגיוס‬ ‫מחלקת‬ HR ‫ממשיכה‬ ‫בארגון‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ , ‫השיווק‬ ‫עם‬ ‫לעיתים‬ ‫שינוי‬ ‫כמעט‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫בשאלה‬ ‫לפני‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ ‫שנתיים‬ . ‫רוב‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫עלה‬ ‫זה‬ ‫בסקר‬ ‫גם‬ ‫הגיוס‬ ‫מחלקת‬ / HR ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫ברוב‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫הארגונים‬ . ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫דומה‬ ‫כמעט‬ ‫בכמות‬ ‫מחלקות‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫היא‬ ‫ההובלה‬ ‫וה‬ ‫הגיוס‬ HR ‫מחלקת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫השיווק‬ .
 • 17. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫בשנתיים‬ ‫התחום‬ ‫לפריחת‬ ‫נוספת‬ ‫הוכחה‬ ‫של‬ ‫זינוק‬ ‫על‬ ‫המצביע‬ ‫הנתון‬ ‫הוא‬ ‫האחרונות‬ 25% ‫מסודר‬ ‫תהליך‬ ‫לבצע‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫שעשו‬ ‫בארגונים‬ ‫ה‬ ‫והגדרת‬ ‫לבחינת‬ EVP ‫שלהם‬ . ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ , ‫מעל‬ ‫עדיין‬ 40% ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ ‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫תהליך‬ ‫עברו‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫הארגונים‬ ‫במספר‬ ‫זינוק‬ ‫אבחון‬ ‫תהליך‬ ‫שניהלו‬ EVP
 • 18. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫לפני‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫אם‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫שנתיים‬ 10% ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫ציינו‬ ‫מהארגונים‬ ‫בתחום‬ ‫טייטל‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫הרי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מעל‬ ‫כבר‬ ‫הנוכחי‬ ‫שבסקר‬ ‫ציינו‬ ‫מהארגונים‬ ‫לחמישית‬ ‫כזאת‬ ‫פונקציה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫כבר‬ ‫מהארגונים‬ ‫בחמישית‬ ‫בארגון‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫שמוביל‬ ‫אדם‬ ‫קיים‬
 • 19. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫שלה‬ ‫הישירה‬ ‫ההשפעה‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫גם‬ ‫מתאימים‬ ‫עובדים‬ ‫לגייס‬ ‫היכולת‬ ‫על‬ ‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ . ‫שהמודעות‬ ‫הבנו‬ ‫השנה‬ ‫הסקר‬ ‫בניתוח‬ ‫אצל‬ ‫גם‬ ‫עלתה‬ ‫הזה‬ ‫הישיר‬ ‫לקשר‬ ‫כש‬ ‫ארגונים‬ 82% ‫זאת‬ ‫ציינו‬ ‫מהם‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫העיקרית‬ ‫כסיבה‬ . 77% ‫הקיימים‬ ‫העובדים‬ ‫שימור‬ ‫את‬ ‫ציינו‬ ‫התחום‬ ‫להטמעת‬ ‫קריטי‬ ‫כגורם‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫בין‬ ‫בחיבור‬ ‫בהבנה‬ ‫עליה‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
 • 20. ‫כערוץ‬ ‫מעמדן‬ ‫את‬ ‫מבססות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫מידע‬ ‫להפצת‬ ‫העיקרי‬ , ‫המקדמות‬ ‫וחדשות‬ ‫תכנים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬ . ‫זה‬ ‫ערוץ‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ , ‫באתר‬ ‫נעזרים‬ ‫רבים‬ ‫ארגונים‬ ‫הארגוני‬ ‫הקריירה‬ , ‫ואנו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫הממומן‬ ‫הקידום‬ ‫בנושא‬ ‫דרמטית‬ ‫עליה‬ ‫גם‬ ‫רואים‬ . ‫הממומן‬ ‫הקידום‬ ‫שנושא‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫ההערכה‬ ‫טירגוט‬ ‫יכולות‬ ‫בשל‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬ ‫הרשתות‬ ‫של‬ ‫ומשתפרות‬ ‫הולכות‬ ‫החברתיות‬ / ‫לינקדאין‬ ‫כגון‬ ‫המובילות‬ ‫עסקיות‬ ‫האורגני‬ ‫בקידום‬ ‫הגוברת‬ ‫התחרות‬ ‫ובגלל‬ ‫ופייסבוק‬ . ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫ביססו‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫העיקרי‬ ‫הקידום‬ ‫כערוץ‬ ‫מעמדן‬ ‫את‬
 • 21. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫ממשיכות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫במדד‬ ‫גם‬ ‫להוביל‬ ‫האפקטיביות‬ – ‫הגדול‬ ‫הערך‬ ‫קבלת‬ ‫דהיינו‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לתחום‬ ‫ביותר‬ ‫להשקעה‬ ‫בהשוואה‬ - ‫כאשר‬ ‫מאחור‬ ‫הרחק‬ ‫הערוצים‬ ‫שאר‬ . ‫שצריך‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הפער‬ ‫האחרים‬ ‫הערוצים‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ , ‫להיפך‬ ‫אלא‬ , ‫אותם‬ ‫למנף‬ ‫ללמוד‬ ‫יותר‬ ‫ונכונה‬ ‫יעילה‬ ‫בצורה‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫ערוץ‬ ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫שלהם‬ ‫האפקטיבי‬ ‫ההפצה‬
 • 22. ‫הארגונים‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ ‫רוצים‬ ‫את‬ ‫מנהלים‬ ‫במשק‬ ‫המובילים‬ ‫שלהם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ? ‫על‬ ‫ולמידע‬ ‫לפרטים‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ – ‫לך‬ ‫שייתן‬ ‫הכנס‬ ‫להובלת‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫ב‬ ‫התחום‬ 2022 : https://bit.ly/KENES-EB2022
 • 23. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫גם‬ ‫שראינו‬ ‫כפי‬ , ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫הרתימה‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תחום‬ ‫מובילי‬ ‫לתהליך‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫של‬ . ‫לראיה‬ – ‫ל‬ ‫מעל‬ 40% ‫והמנהלים‬ ‫שהעובדים‬ ‫ציינו‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫נושא‬ ‫להובלת‬ ‫רתומים‬ ‫לא‬ ‫בארגונים‬ . ‫שלנו‬ ‫במפגשים‬ ‫בשטח‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ ‫המנהלים‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫שמצליחים‬ ‫שארגונים‬ ‫והעובדים‬ – ‫שלהם‬ ‫הנראות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מצליחים‬ ‫מעריכית‬ ‫בצורה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫ומחוברות‬ ‫עובדים‬ ‫רתימת‬ ‫ארגונית‬
 • 24. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫רק‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫אם‬ 45% ‫לסקר‬ ‫שהגיבו‬ ‫מהארגונים‬ ‫מכירים‬ ‫שהם‬ ‫ציינו‬ , ‫שלהם‬ ‫הציון‬ ‫את‬ ‫ומנהלים‬ ‫עוקבים‬ ‫ברשתות‬ Glassdoor ‫ו‬ The Worker , ‫שבסקר‬ ‫הרי‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫קפיצה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫הנוכחי‬ 25% ‫הכלים‬ ‫בהיכרות‬ ‫שם‬ ‫הארגונים‬ ‫הנוכחות‬ ‫ובניהול‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫ומינוף‬ ‫בהיכרות‬ ‫עליה‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫הייעודיות‬ ‫הרשתות‬
 • 25. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫ציינו‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫אם‬ 57% ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫מהארגונים‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ , ‫צנח‬ ‫הזה‬ ‫הנתון‬ ‫הזה‬ ‫שבסקר‬ ‫הרי‬ ‫ל‬ 41% ‫בלבד‬ . ‫המשמעות‬ - ‫כ‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ 30% ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫בארגונים‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫תקציב‬ . ‫התקציב‬ ‫מהארגונים‬ ‫לשליש‬ ‫במעל‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫במקביל‬ ‫גדל‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המופנה‬ . ‫בחודשים‬ ‫התחום‬ ‫מובילי‬ ‫עשרות‬ ‫עם‬ ‫משיחות‬ ‫האחרונים‬ , ‫עליה‬ ‫שנראה‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫ההערכה‬ ‫לקראת‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫באחוז‬ ‫בתקציבים‬ 2022 . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫מופנים‬ ‫תקציבים‬ ‫יותר‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לנושא‬
 • 26. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021 ‫הארגונים‬ ‫בכמות‬ ‫הכפלה‬ ‫כמעט‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אמנם‬ ‫בהשוואה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫שמודדים‬ ‫אך‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ 2 ‫כל‬ ‫מתוך‬ 3 ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫ארגונים‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬ . ‫של‬ ‫הגדולים‬ ‫האתגרים‬ ‫אחד‬ ‫להיות‬ ‫הולך‬ ‫זה‬ ‫לדעתנו‬ ‫התחום‬ – ‫על‬ ‫חיובי‬ ‫החזר‬ ‫למנהלים‬ ‫להציג‬ ‫היכולת‬ ‫בתחום‬ ‫הגדלה‬ ‫ההשקעה‬ . ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ – ‫מדידת‬ ‫יהיה‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫האפקטיביות‬
 • 27. ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫למיתוג‬ ‫יישומית‬ ‫ה‬ ‫וזיקוק‬ ‫מעסיק‬ - EVP ‫חווית‬ ‫שיפור‬ ‫מועמד‬ ‫שפה‬ ‫אפיון‬ ‫תוכן‬ ‫וכתיבת‬ ‫גיוסי‬ ‫שיווקי‬ ‫עמודים‬ ‫ניהול‬ ‫ברשתות‬ ‫החברתיות‬ ‫קמפיינים‬ ‫ניהול‬ ‫בתחום‬ ‫ממומנים‬ ‫ומיתוג‬ ‫הגיוס‬ ‫מעסיק‬ ‫אתרי‬ ‫אפיון‬ ‫קריירה‬ ‫תשתיות‬ ‫בניית‬ ‫למדידה‬ ‫אפקטיבית‬ : ‫גיוס‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫בניית‬ / ‫ליווי‬ ‫תוכנית‬ ‫משפיענים‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫פרקטי‬ HRD ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ : info@hrd.co.il ‫עוד‬ ‫לשמוע‬ ‫רוצים‬ ? ‫דברו‬ ‫איתנ‬ ‫ו‬ : info@hrd.co.il
 • 28. ‫סיכום‬ ‫קיבל‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תחום‬ ‫בוסט‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫משמעותי‬ , ‫תוצאות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הנוכחי‬ ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫כשמנתחים‬ ‫היטב‬ ‫ניכר‬ ‫והדבר‬ ‫הקודם‬ ‫הסקר‬ . ‫הקורונה‬ ‫בצל‬ ‫שינויים‬ ‫חווה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫שתחום‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ . ‫הראשון‬ ‫הגל‬ ‫עם‬ , ‫הפיטורין‬ ‫גלי‬ ‫לצד‬ ‫והחל‬ " ‫ת‬ , ‫ברשת‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫שצמצמו‬ ‫מהארגונים‬ ‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫בחלק‬ ‫קיפאון‬ ‫מגמת‬ ‫הורגשה‬ . ‫לעומתם‬ , ‫היו‬ ‫ובכלל‬ ‫ברשת‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬ ‫ודווקא‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫למהלכי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫שזיהו‬ ‫ארגונים‬ ( ‫לקהילה‬ ‫תרומה‬ , ‫השתתפות‬ ‫בלייבים‬ ‫וכו‬ ' .) ‫ע‬ ‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ ‫אורגנית‬ ‫חשיפה‬ ‫ולייצר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫שהשכילו‬ ‫ארגונים‬ ‫היו‬ " ‫הזאת‬ ‫בתקופה‬ ‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫וקידום‬ ‫העובדים‬ ‫רתימת‬ ‫י‬ . ‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ , ‫הסקר‬ ‫לתוצאות‬ ‫ובהתאם‬ , ‫במשק‬ ‫רבים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫המיתוג‬ ‫בפעילויות‬ ‫משמעותית‬ ‫עליה‬ ‫חלה‬ . ‫בעיקר‬ ‫נובעת‬ ‫הפעילות‬ ‫עובדים‬ ‫ובשימור‬ ‫עובדים‬ ‫בגיוס‬ ‫וגובר‬ ‫ההולך‬ ‫מהקושי‬ . ‫רבים‬ ‫קמפיינים‬ ‫הניבה‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫על‬ ‫הגוברת‬ ‫התחרות‬ ‫זירות‬ ‫במגוון‬ ‫ויצירתיים‬ – ‫טיים‬ ‫בפריים‬ ‫בפרסומות‬ ‫וכלה‬ ‫הקלאסיות‬ ‫מהזירות‬ ‫החל‬ . ‫של‬ ‫מהפעילות‬ HRD ‫בארץ‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫מובילי‬ ‫מאות‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫ומהשיחות‬ ‫ארגונים‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ – ‫שהמיקוד‬ ‫הצפי‬ , ‫מיתוג‬ ‫ופעילויות‬ ‫התקציבים‬ ‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫ויגדלו‬ ‫ילכו‬ ‫רק‬ ‫המעסיק‬ . ‫החברה‬ ‫לשגרירי‬ ‫והפיכתם‬ ‫עובדים‬ ‫לרתימת‬ ‫יעבור‬ ‫שהמיקוד‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫התחזית‬ , ‫ובקידום‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ממומן‬ ‫בקידום‬ ‫השימוש‬ ‫העלאת‬ ‫יותר‬ ‫למקצועי‬ ‫התחום‬ ‫ובהפיכת‬ ‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ . ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בתקציבי‬ ‫הגידול‬ ‫עם‬ , ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫המדידה‬ ‫לשיפור‬ ‫יפעלו‬ ‫ארגונים‬ ‫שיותר‬ ‫צופים‬ ‫אנו‬ ‫מובילים‬ ‫שהם‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ . ‫גרונר‬ ‫וויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ – ‫חברת‬ HRD ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סקר‬ - 2021