SlideShare a Scribd company logo
1
.
‫הסקר‬ ‫על‬
‫הסקר‬ ‫על‬
‫בפעם‬ ‫נערך‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫לאנשי‬ ‫המקיף‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
‫הרביעית‬
(
‫ב‬ ‫נערכו‬ ‫הקודמים‬
2015
,
2017
‫וב‬
2019
)
‫השנה‬
‫מילאו‬ ‫כאשר‬ ‫המשתתפים‬ ‫שיא‬ ‫את‬ ‫שברנו‬
‫הסקר‬ ‫את‬
856
‫על‬ ‫ועברנו‬ ‫איש‬
‫ל‬ ‫מעל‬
20,000
‫האחרונים‬ ‫בשבועות‬ ‫לעומק‬ ‫שניתחנו‬ ‫נתונים‬
‫שונות‬ ‫מזוויות‬
‫הסקר‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬
,
‫המידע‬ ‫איסוף‬
‫וניתוחו‬
‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬
‫מוגש‬ ‫והוא‬
‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ ‫כשירות‬
.
‫רלוונטיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬
‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הגרפים‬
‫האינפוגרפיקה‬
‫הנהדרת‬ ‫שינקר‬ ‫יעל‬ ‫עבורנו‬ ‫שערכה‬
‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ואנחנו‬
-
3
‫עיקריים‬ ‫אופנים‬
:
•
‫בידע‬ ‫שיתוף‬
:
‫ב‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬
-
HRPORTAL
,
‫גיוס‬ ‫ספר‬
,
‫בנצ‬
'
‫מארק‬
‫ועוד‬ ‫להורדה‬ ‫מקצועיים‬ ‫וחומרים‬
.
•
‫ופתרונות‬ ‫הדרכות‬
‫בנושאי‬
‫סורסינג‬
‫ולינקדאין‬
,
‫ומיתוג‬ ‫נוספות‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬
‫מעסיק‬
,
‫משאבי‬
‫אנוש‬
•
‫משתתפים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫כנסים‬
,
‫מפגשים‬
‫ונטוורקינג‬ ‫ומפגשי‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫בנושאי‬ ‫מקצועיים‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫עלינו‬ ‫קצת‬
-
‫החזון‬
‫ב‬ ‫שלנו‬
-
HRD
:
‫וה‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬
-
HR
‫הגיוס‬ ‫ואת‬ ‫למקצועי‬ ‫בארץ‬
‫למקצוע‬
‫מחוץ‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬
‫וגיוס‬ ‫לקופסה‬
‫ברשתות‬
‫חברתיות‬
‫ניהול‬ ‫סדנת‬
‫דיגיטלית‬ ‫נוכחות‬
‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬
‫גיוסית‬
‫סדנת‬
‫ריקורטר‬
‫לייט‬
‫סדנת‬
‫לינקדאין‬
‫וסורסינג‬
‫למתקדמים‬
‫קידום‬ ‫סדנת‬
‫ממומן‬
‫בפייסבוק‬
,
‫באינסטגרם‬
‫ובלינקדאין‬
‫ראיונות‬ ‫סדנת‬
‫גיוס‬ ‫סדנת‬
‫טכנולוגי‬
‫סדנאות‬
‫למשפיענים‬
/
‫מיתוג‬ ‫שגרירי‬
‫מעסיק‬
‫מציעים‬ ‫שאנו‬ ‫ארגוניות‬ ‫הפנים‬ ‫הסדנאות‬
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬
:
info@hrd.co.il
2
.
‫המשתתפים‬ ‫על‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫המשתתפים‬ ‫כמות‬ ‫שיא‬ ‫את‬ ‫שברנו‬ ‫השנה‬
850
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬
,
‫והדרכה‬ ‫גיוס‬
‫את‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫שמילאו‬
‫הסקר‬
‫הנתונים‬ ‫מהימנות‬ ‫את‬ ‫לוודא‬ ‫בכדי‬ ‫שעשינו‬ ‫סינון‬ ‫ואחרי‬
.
‫הממלאים‬ ‫הגברים‬ ‫במספר‬ ‫קטנה‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬ ‫הקודמים‬ ‫לסקרים‬ ‫דומה‬ ‫לגברים‬ ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫היחס‬
.
‫גם‬ ‫בתחום‬ ‫הגברים‬ ‫בכמות‬ ‫הזאת‬ ‫ההדרגתית‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫שנמשיך‬ ‫לקוות‬ ‫רק‬ ‫לנו‬ ‫נותר‬
‫הבאות‬ ‫בשנים‬
.
‫לפרטים‬
‫נוסף‬ ‫ולמידע‬
‫הכנס‬ ‫על‬
‫של‬ ‫השנתי‬
‫ה‬ ‫קהילת‬
-
HR
‫בישראל‬
–
https://www.hrportal
.co.il/kenes-hr-2021/
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ל‬
-
96%
‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬
‫או‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫יש‬
‫שני‬
93%
‫ממשתתפי‬
‫הם‬ ‫הסקר‬
‫שכירים‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫כמעט‬
40%
‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬
‫בתחום‬ ‫עוסקים‬
‫הגיוס‬
‫והסורסינג‬
‫כ‬
60%
‫עוסקים‬ ‫מהמשיבים‬
‫במש‬
"
‫א‬
,
‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬
‫התווספו‬ ‫הקודם‬ ‫מהסקר‬
‫מיתוג‬ ‫כמו‬ ‫חדשים‬ ‫מקצועות‬
‫הגיוס‬ ‫ושיווק‬ ‫מעסיק‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫השתתפו‬ ‫מי‬
‫בסקר‬
?
‫זהה‬ ‫כמעט‬ ‫התעשיות‬ ‫התפלגות‬
‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫להתפלגות‬
.
3
.
‫שכר‬ ‫נתוני‬
-
‫שכירים‬
‫לפרטים‬
‫נוסף‬ ‫ולמידע‬
‫הכנס‬ ‫על‬
‫של‬ ‫השנתי‬
‫ה‬ ‫קהילת‬
-
HR
‫בישראל‬
–
https://www.hrportal
.co.il/kenes-hr-2021/
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫עמד‬ ‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫השכירים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬
‫על‬
17,680
₪
‫של‬ ‫עליה‬ ‫המהווה‬
3%
‫בהשוואה‬ ‫בלבד‬
‫לסקר‬
2019
‫על‬ ‫עמד‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫בו‬
17,161
₪
.
•
‫הערה‬
‫חשובה‬
:
‫הסקר‬
‫נערך‬
‫ומרץ‬ ‫בפברואר‬
2021
,
‫הקורונה‬ ‫עננת‬ ‫תחת‬ ‫עדיין‬
,
‫מהארגונים‬ ‫ובחלק‬
‫העלאות‬ ‫לפני‬
2021
.
‫הקורונה‬ ‫ממשבר‬ ‫המשק‬ ‫יציאת‬ ‫עקב‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬ ‫נראה‬ ‫כבר‬ ‫הבא‬ ‫שבסקר‬ ‫שלנו‬ ‫ההשערה‬
.
‫היה‬ ‫השכירים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫החציוני‬ ‫השכר‬
16,000
₪
‫בלבד‬
.
•
(
‫בהשוואה‬
‫לממוצע‬
‫של‬
17,680
)
–
‫הסקר‬ ‫משתתפי‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫שמצביע‬ ‫מה‬
(
‫בתחילת‬ ‫בעיקר‬
‫דרכם‬
)
‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫בעלת‬ ‫יותר‬ ‫מצומצמת‬ ‫שכבה‬ ‫לעומת‬ ‫נמוך‬ ‫שכר‬ ‫בעלי‬
.
•
‫עלה‬ ‫החציוני‬ ‫השכר‬
‫בכ‬
4%
‫של‬ ‫השכר‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬
2019
.
‫הגדרה‬
:
‫לשכר‬ ‫נתייחס‬ ‫הסקר‬ ‫לאורך‬
‫חציוני‬
–
‫נקודת‬ ‫זוהי‬
‫שבה‬ ‫השכר‬
50%
‫מעל‬ ‫מרווחים‬ ‫מהאנשים‬
‫לשכר‬
‫ו‬ ‫זה‬
-
50%
‫מתחתיו‬
.
‫החציון‬
‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫מאחרים‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫שמרוויחים‬ ‫אנשים‬ ‫כשיש‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫נותן‬
.
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
*
‫חציוני‬ ‫שכר‬
–
‫שבה‬ ‫השכר‬ ‫נקודת‬
50%
‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרווחים‬ ‫מהאנשים‬
-
50%
‫מתחתיו‬
.
‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫מאחרים‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫שמרוויחים‬ ‫אנשים‬ ‫כשיש‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫נותן‬ ‫החציון‬
.
‫לעומת‬
‫העובדים‬ ‫באחוז‬ ‫משמעותית‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫שנתיים‬ ‫מלפני‬ ‫הסקר‬
‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫שמרוויחים‬
7,500
₪
-
‫לתחום‬ ‫נכנסים‬ ‫שרק‬ ‫לאלה‬ ‫בשכר‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫שמראה‬ ‫מה‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
•
‫חציוני‬ ‫שכר‬
–
‫שבו‬ ‫השכר‬
50%
‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬
50%
‫מתחתיו‬
•
‫אחוזון‬
25
–
‫ש‬ ‫השכר‬
25%
‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬
‫ממנו‬ ‫פחות‬
•
‫אחוזון‬
75
–
‫ש‬ ‫השכר‬
75%
‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬
‫ממנו‬ ‫פחות‬
•
‫אחוזון‬ ‫בין‬ ‫הטווח‬
25
‫ל‬
75
–
‫בתוכו‬ ‫נמצאים‬ ‫מהאנשים‬ ‫שמחצית‬ ‫האמצע‬ ‫טווח‬
‫חציוני‬ ‫שכר‬
,
‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫וטווח‬ ‫ממוצע‬
•
‫בתפקידים‬
"
‫חדשים‬
"
‫כמו‬
‫איש‬
.
‫ת‬
‫סורסינג‬
‫גבוהים‬ ‫שכר‬ ‫פערי‬ ‫ראינו‬
.
‫זה‬ ‫לתפקיד‬ ‫המגוייס‬ ‫האנשים‬ ‫ופרופיל‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫השונה‬ ‫מהראיה‬ ‫נובע‬ ‫הפער‬
.
‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫וממוצע‬ ‫חציוני‬ ‫שכר‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫ריק‬ ‫התא‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬
–
‫תמונה‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫לנו‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬
‫מדוייקת‬
‫מספיק‬
‫בתפקיד‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫טווח‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫לשכר‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫הטבות‬ ‫מבחינת‬
-
‫ל‬
87%
‫מאנשי‬
‫משאבי‬
‫אנוש‬
‫וגיוס‬
‫יש‬
‫קרן‬
‫רק‬ ‫אך‬ ‫השתלמות‬
8%
‫החברה‬ ‫של‬ ‫מניות‬ ‫קיבלו‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫כ‬ ‫רק‬
40%
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫קיבלו‬ ‫והגיוס‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מאנשי‬
–
‫שציינו‬ ‫כפי‬ ‫אך‬
,
‫הסקר‬
‫ומרץ‬ ‫בפברואר‬ ‫נערך‬
2021
‫השנה‬ ‫בהמשך‬ ‫נוספות‬ ‫שכר‬ ‫העלאות‬ ‫שנראה‬ ‫מעריכים‬ ‫ואנחנו‬
.
‫בהעלאה‬ ‫שזכו‬ ‫לאלה‬
–
‫היה‬ ‫השינוי‬ ‫ממוצע‬
12%
‫של‬ ‫העלאה‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫והחציון‬ ‫העלאה‬
10%
.
‫על‬ ‫עמד‬ ‫הסקר‬ ‫משתתפי‬ ‫שקיבלו‬ ‫העלאה‬ ‫אחוז‬
6-15
‫שינוי‬ ‫אחוזי‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬
‫שביעות‬ ‫ברמת‬ ‫משמעותית‬
‫בהשוואה‬ ‫מהשכר‬ ‫הרצון‬
‫של‬ ‫לסקר‬
2019
.
46%
‫מאד‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬ ‫די‬
‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ‫מרוצים‬
‫לעומת‬
55%
‫הקודם‬ ‫בסקר‬
28%
‫חושבים‬
‫ל‬
‫עבור‬
‫לחברה‬
‫ו‬ ‫אחרת‬
-
25%
‫לעבור‬ ‫חושבים‬ ‫נוספים‬
‫ולשנות‬ ‫אחרת‬ ‫לחברה‬
‫תפקיד‬
(
‫כלל‬ ‫בדרך‬
‫גיוס‬ ‫של‬ ‫מתפקיד‬
‫אנוש‬ ‫למשאבי‬
)
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בתחום‬ ‫שמדובר‬ ‫למרות‬
‫רוב‬ ‫עם‬
‫נשי‬
–
‫גברים‬
‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫מרוויחים‬
-
4000
₪
‫יותר‬
‫מהנשים‬
.
‫הפער‬
‫הזה‬
‫נשמר‬
‫גם‬
‫בהשוואה‬
‫לסקר‬
‫של‬
2019
.
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬
?
‫אני‬
‫מניח‬
‫שההבדל‬
‫בשכר‬
‫בין‬
‫לא‬ ‫הגיאוגרפיים‬ ‫האזורים‬
‫מפתיע‬
,
‫אבל‬
‫בהחלט‬
‫מפתיע‬
‫הפער‬
.
‫כמעט‬ ‫הזה‬ ‫שהפער‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬
‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫ולא‬
.
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫הגיוס‬ ‫בתחום‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬
‫הכסף‬ ‫איפה‬
:
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫או‬ ‫גיוס‬
?
‫את‬ ‫מוסיפים‬ ‫ואם‬
‫סמנכל‬
"
‫י‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬
–
‫הממוצע‬ ‫השכר‬
‫ל‬ ‫עולה‬
18,176
₪
15,614
₪
16,567
₪
‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬
HR
3
.
‫שכר‬ ‫נתוני‬
-
‫עצמאים‬
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫השכר‬ ‫לגבי‬ ‫בשאלה‬
–
‫לשכירים‬ ‫בהשוואה‬ ‫עצמאים‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫בשביעות‬ ‫מאד‬ ‫גדול‬ ‫פער‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬
.
84%
‫מהפרילנסרים‬
‫ציינו‬ ‫והעצמאים‬
‫מרוצים‬ ‫דיי‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬ ‫שהם‬
‫מהתגמול‬
,
‫ל‬ ‫בהשוואה‬
46%
‫השכירים‬ ‫אצל‬
.
‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬
-
HR
‫בישראל‬
-
2021
‫התגמול‬ ‫גובה‬ ‫רק‬ ‫מאשר‬ ‫רחבה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היא‬ ‫עצמאי‬ ‫או‬ ‫שכיר‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫הבחירה‬ ‫אמנם‬
,
‫אנו‬ ‫אך‬
‫העצמאי‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫שביעות‬ ‫רמת‬ ‫לגבי‬ ‫שכמו‬ ‫רואים‬
,
‫ל‬ ‫קרוב‬
80%
‫להמשיך‬ ‫מעדיפים‬ ‫מהם‬
‫ולהיות‬
‫בסטטוס‬
‫זה‬
‫גם‬
‫בעתיד‬
‫כאשר‬
‫כ‬
-
20%
‫יעדיפו‬
‫לחזור‬
‫להיות‬
‫שכירים‬
‫בארגון‬
.
Boost Your Sourcing
17.6.21
‫וממוקדות‬ ‫קצרות‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫של‬ ‫מרוכז‬ ‫יום‬
‫גיוס‬ ‫למקצועני‬
,
‫סורסינג‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
‫לפספס‬ ‫לכם‬ ‫כדאי‬ ‫שלא‬
!
‫והרשמה‬ ‫למידע‬
:
https://www.hrportal.co.il/boost-your-
sourcing/
‫בהצלחה‬
!
www.hrportal.co.il

More Related Content

Similar to סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021

בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוסאיך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
Morit Rozen
 
ניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקווןניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
Click on Hann
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012
Morit Rozen
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה
Alfred Cohen
 
סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016
סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016
סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016
Proso
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
NOVA
 

Similar to סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021 (12)

בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוסאיך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
 
ניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקווןניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
ניהול משאבי אנוש בעידן המקוון
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה
 
סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016
סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016
סקר תעשיית ההדרכה בישראל 2016
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (14)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021

 • 1.
 • 3. ‫הסקר‬ ‫על‬ ‫בפעם‬ ‫נערך‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫לאנשי‬ ‫המקיף‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ ‫הרביעית‬ ( ‫ב‬ ‫נערכו‬ ‫הקודמים‬ 2015 , 2017 ‫וב‬ 2019 ) ‫השנה‬ ‫מילאו‬ ‫כאשר‬ ‫המשתתפים‬ ‫שיא‬ ‫את‬ ‫שברנו‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ 856 ‫על‬ ‫ועברנו‬ ‫איש‬ ‫ל‬ ‫מעל‬ 20,000 ‫האחרונים‬ ‫בשבועות‬ ‫לעומק‬ ‫שניתחנו‬ ‫נתונים‬ ‫שונות‬ ‫מזוויות‬ ‫הסקר‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬ , ‫המידע‬ ‫איסוף‬ ‫וניתוחו‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫מוגש‬ ‫והוא‬ ‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ ‫כשירות‬ . ‫רלוונטיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הגרפים‬ ‫האינפוגרפיקה‬ ‫הנהדרת‬ ‫שינקר‬ ‫יעל‬ ‫עבורנו‬ ‫שערכה‬
 • 4. ‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ואנחנו‬ - 3 ‫עיקריים‬ ‫אופנים‬ : • ‫בידע‬ ‫שיתוף‬ : ‫ב‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬ - HRPORTAL , ‫גיוס‬ ‫ספר‬ , ‫בנצ‬ ' ‫מארק‬ ‫ועוד‬ ‫להורדה‬ ‫מקצועיים‬ ‫וחומרים‬ . • ‫ופתרונות‬ ‫הדרכות‬ ‫בנושאי‬ ‫סורסינג‬ ‫ולינקדאין‬ , ‫ומיתוג‬ ‫נוספות‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫מעסיק‬ , ‫משאבי‬ ‫אנוש‬ • ‫משתתפים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫כנסים‬ , ‫מפגשים‬ ‫ונטוורקינג‬ ‫ומפגשי‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫בנושאי‬ ‫מקצועיים‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫עלינו‬ ‫קצת‬ - ‫החזון‬ ‫ב‬ ‫שלנו‬ - HRD : ‫וה‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ - HR ‫הגיוס‬ ‫ואת‬ ‫למקצועי‬ ‫בארץ‬ ‫למקצוע‬
 • 5. ‫מחוץ‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬ ‫וגיוס‬ ‫לקופסה‬ ‫ברשתות‬ ‫חברתיות‬ ‫ניהול‬ ‫סדנת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫נוכחות‬ ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫גיוסית‬ ‫סדנת‬ ‫ריקורטר‬ ‫לייט‬ ‫סדנת‬ ‫לינקדאין‬ ‫וסורסינג‬ ‫למתקדמים‬ ‫קידום‬ ‫סדנת‬ ‫ממומן‬ ‫בפייסבוק‬ , ‫באינסטגרם‬ ‫ובלינקדאין‬ ‫ראיונות‬ ‫סדנת‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬ ‫טכנולוגי‬ ‫סדנאות‬ ‫למשפיענים‬ / ‫מיתוג‬ ‫שגרירי‬ ‫מעסיק‬ ‫מציעים‬ ‫שאנו‬ ‫ארגוניות‬ ‫הפנים‬ ‫הסדנאות‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ : info@hrd.co.il
 • 7. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫המשתתפים‬ ‫כמות‬ ‫שיא‬ ‫את‬ ‫שברנו‬ ‫השנה‬ 850 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ , ‫והדרכה‬ ‫גיוס‬ ‫את‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫שמילאו‬ ‫הסקר‬ ‫הנתונים‬ ‫מהימנות‬ ‫את‬ ‫לוודא‬ ‫בכדי‬ ‫שעשינו‬ ‫סינון‬ ‫ואחרי‬ . ‫הממלאים‬ ‫הגברים‬ ‫במספר‬ ‫קטנה‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬ ‫הקודמים‬ ‫לסקרים‬ ‫דומה‬ ‫לגברים‬ ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ . ‫גם‬ ‫בתחום‬ ‫הגברים‬ ‫בכמות‬ ‫הזאת‬ ‫ההדרגתית‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫שנמשיך‬ ‫לקוות‬ ‫רק‬ ‫לנו‬ ‫נותר‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ .
 • 8. ‫לפרטים‬ ‫נוסף‬ ‫ולמידע‬ ‫הכנס‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ - HR ‫בישראל‬ – https://www.hrportal .co.il/kenes-hr-2021/
 • 9. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫ל‬ - 96% ‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬ ‫או‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫יש‬ ‫שני‬ 93% ‫ממשתתפי‬ ‫הם‬ ‫הסקר‬ ‫שכירים‬
 • 10. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫כמעט‬ 40% ‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬ ‫בתחום‬ ‫עוסקים‬ ‫הגיוס‬ ‫והסורסינג‬ ‫כ‬ 60% ‫עוסקים‬ ‫מהמשיבים‬ ‫במש‬ " ‫א‬ , ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫התווספו‬ ‫הקודם‬ ‫מהסקר‬ ‫מיתוג‬ ‫כמו‬ ‫חדשים‬ ‫מקצועות‬ ‫הגיוס‬ ‫ושיווק‬ ‫מעסיק‬
 • 11. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 • 12. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 • 13. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 • 14. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 • 15. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ‫בסקר‬ ? ‫זהה‬ ‫כמעט‬ ‫התעשיות‬ ‫התפלגות‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫להתפלגות‬ .
 • 17. ‫לפרטים‬ ‫נוסף‬ ‫ולמידע‬ ‫הכנס‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ - HR ‫בישראל‬ – https://www.hrportal .co.il/kenes-hr-2021/
 • 18. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫עמד‬ ‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫השכירים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫על‬ 17,680 ₪ ‫של‬ ‫עליה‬ ‫המהווה‬ 3% ‫בהשוואה‬ ‫בלבד‬ ‫לסקר‬ 2019 ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫בו‬ 17,161 ₪ . • ‫הערה‬ ‫חשובה‬ : ‫הסקר‬ ‫נערך‬ ‫ומרץ‬ ‫בפברואר‬ 2021 , ‫הקורונה‬ ‫עננת‬ ‫תחת‬ ‫עדיין‬ , ‫מהארגונים‬ ‫ובחלק‬ ‫העלאות‬ ‫לפני‬ 2021 . ‫הקורונה‬ ‫ממשבר‬ ‫המשק‬ ‫יציאת‬ ‫עקב‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬ ‫נראה‬ ‫כבר‬ ‫הבא‬ ‫שבסקר‬ ‫שלנו‬ ‫ההשערה‬ . ‫היה‬ ‫השכירים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫החציוני‬ ‫השכר‬ 16,000 ₪ ‫בלבד‬ . • ( ‫בהשוואה‬ ‫לממוצע‬ ‫של‬ 17,680 ) – ‫הסקר‬ ‫משתתפי‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫שמצביע‬ ‫מה‬ ( ‫בתחילת‬ ‫בעיקר‬ ‫דרכם‬ ) ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫בעלת‬ ‫יותר‬ ‫מצומצמת‬ ‫שכבה‬ ‫לעומת‬ ‫נמוך‬ ‫שכר‬ ‫בעלי‬ . • ‫עלה‬ ‫החציוני‬ ‫השכר‬ ‫בכ‬ 4% ‫של‬ ‫השכר‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ 2019 . ‫הגדרה‬ : ‫לשכר‬ ‫נתייחס‬ ‫הסקר‬ ‫לאורך‬ ‫חציוני‬ – ‫נקודת‬ ‫זוהי‬ ‫שבה‬ ‫השכר‬ 50% ‫מעל‬ ‫מרווחים‬ ‫מהאנשים‬ ‫לשכר‬ ‫ו‬ ‫זה‬ - 50% ‫מתחתיו‬ . ‫החציון‬ ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫מאחרים‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫שמרוויחים‬ ‫אנשים‬ ‫כשיש‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫נותן‬ .
 • 19. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 * ‫חציוני‬ ‫שכר‬ – ‫שבה‬ ‫השכר‬ ‫נקודת‬ 50% ‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרווחים‬ ‫מהאנשים‬ - 50% ‫מתחתיו‬ . ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫מאחרים‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫שמרוויחים‬ ‫אנשים‬ ‫כשיש‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫נותן‬ ‫החציון‬ . ‫לעומת‬ ‫העובדים‬ ‫באחוז‬ ‫משמעותית‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫שנתיים‬ ‫מלפני‬ ‫הסקר‬ ‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫שמרוויחים‬ 7,500 ₪ - ‫לתחום‬ ‫נכנסים‬ ‫שרק‬ ‫לאלה‬ ‫בשכר‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫שמראה‬ ‫מה‬
 • 20. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 • ‫חציוני‬ ‫שכר‬ – ‫שבו‬ ‫השכר‬ 50% ‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ 50% ‫מתחתיו‬ • ‫אחוזון‬ 25 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 25% ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ ‫ממנו‬ ‫פחות‬ • ‫אחוזון‬ 75 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 75% ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ ‫ממנו‬ ‫פחות‬ • ‫אחוזון‬ ‫בין‬ ‫הטווח‬ 25 ‫ל‬ 75 – ‫בתוכו‬ ‫נמצאים‬ ‫מהאנשים‬ ‫שמחצית‬ ‫האמצע‬ ‫טווח‬ ‫חציוני‬ ‫שכר‬ , ‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫וטווח‬ ‫ממוצע‬ • ‫בתפקידים‬ " ‫חדשים‬ " ‫כמו‬ ‫איש‬ . ‫ת‬ ‫סורסינג‬ ‫גבוהים‬ ‫שכר‬ ‫פערי‬ ‫ראינו‬ . ‫זה‬ ‫לתפקיד‬ ‫המגוייס‬ ‫האנשים‬ ‫ופרופיל‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫השונה‬ ‫מהראיה‬ ‫נובע‬ ‫הפער‬ .
 • 21. ‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫וממוצע‬ ‫חציוני‬ ‫שכר‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫ריק‬ ‫התא‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ – ‫תמונה‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫לנו‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬ ‫מדוייקת‬ ‫מספיק‬ ‫בתפקיד‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫טווח‬
 • 22. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫לשכר‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫הטבות‬ ‫מבחינת‬ - ‫ל‬ 87% ‫מאנשי‬ ‫משאבי‬ ‫אנוש‬ ‫וגיוס‬ ‫יש‬ ‫קרן‬ ‫רק‬ ‫אך‬ ‫השתלמות‬ 8% ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מניות‬ ‫קיבלו‬
 • 23. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫כ‬ ‫רק‬ 40% ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫קיבלו‬ ‫והגיוס‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מאנשי‬ – ‫שציינו‬ ‫כפי‬ ‫אך‬ , ‫הסקר‬ ‫ומרץ‬ ‫בפברואר‬ ‫נערך‬ 2021 ‫השנה‬ ‫בהמשך‬ ‫נוספות‬ ‫שכר‬ ‫העלאות‬ ‫שנראה‬ ‫מעריכים‬ ‫ואנחנו‬ . ‫בהעלאה‬ ‫שזכו‬ ‫לאלה‬ – ‫היה‬ ‫השינוי‬ ‫ממוצע‬ 12% ‫של‬ ‫העלאה‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫והחציון‬ ‫העלאה‬ 10% . ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הסקר‬ ‫משתתפי‬ ‫שקיבלו‬ ‫העלאה‬ ‫אחוז‬ 6-15 ‫שינוי‬ ‫אחוזי‬
 • 24. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫שביעות‬ ‫ברמת‬ ‫משמעותית‬ ‫בהשוואה‬ ‫מהשכר‬ ‫הרצון‬ ‫של‬ ‫לסקר‬ 2019 . 46% ‫מאד‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬ ‫די‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ‫מרוצים‬ ‫לעומת‬ 55% ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ 28% ‫חושבים‬ ‫ל‬ ‫עבור‬ ‫לחברה‬ ‫ו‬ ‫אחרת‬ - 25% ‫לעבור‬ ‫חושבים‬ ‫נוספים‬ ‫ולשנות‬ ‫אחרת‬ ‫לחברה‬ ‫תפקיד‬ ( ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫מתפקיד‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ )
 • 25. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בתחום‬ ‫שמדובר‬ ‫למרות‬ ‫רוב‬ ‫עם‬ ‫נשי‬ – ‫גברים‬ ‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫מרוויחים‬ - 4000 ₪ ‫יותר‬ ‫מהנשים‬ . ‫הפער‬ ‫הזה‬ ‫נשמר‬ ‫גם‬ ‫בהשוואה‬ ‫לסקר‬ ‫של‬ 2019 .
 • 26. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫אני‬ ‫מניח‬ ‫שההבדל‬ ‫בשכר‬ ‫בין‬ ‫לא‬ ‫הגיאוגרפיים‬ ‫האזורים‬ ‫מפתיע‬ , ‫אבל‬ ‫בהחלט‬ ‫מפתיע‬ ‫הפער‬ . ‫כמעט‬ ‫הזה‬ ‫שהפער‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫ולא‬ .
 • 27. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫הגיוס‬ ‫בתחום‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫הכסף‬ ‫איפה‬ : ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫או‬ ‫גיוס‬ ? ‫את‬ ‫מוסיפים‬ ‫ואם‬ ‫סמנכל‬ " ‫י‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ – ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫ל‬ ‫עולה‬ 18,176 ₪ 15,614 ₪ 16,567 ₪ ‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ HR
 • 29. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021
 • 30. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫השכר‬ ‫לגבי‬ ‫בשאלה‬ – ‫לשכירים‬ ‫בהשוואה‬ ‫עצמאים‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫בשביעות‬ ‫מאד‬ ‫גדול‬ ‫פער‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ . 84% ‫מהפרילנסרים‬ ‫ציינו‬ ‫והעצמאים‬ ‫מרוצים‬ ‫דיי‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬ ‫שהם‬ ‫מהתגמול‬ , ‫ל‬ ‫בהשוואה‬ 46% ‫השכירים‬ ‫אצל‬ .
 • 31. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫התגמול‬ ‫גובה‬ ‫רק‬ ‫מאשר‬ ‫רחבה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היא‬ ‫עצמאי‬ ‫או‬ ‫שכיר‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫הבחירה‬ ‫אמנם‬ , ‫אנו‬ ‫אך‬ ‫העצמאי‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫שביעות‬ ‫רמת‬ ‫לגבי‬ ‫שכמו‬ ‫רואים‬ , ‫ל‬ ‫קרוב‬ 80% ‫להמשיך‬ ‫מעדיפים‬ ‫מהם‬ ‫ולהיות‬ ‫בסטטוס‬ ‫זה‬ ‫גם‬ ‫בעתיד‬ ‫כאשר‬ ‫כ‬ - 20% ‫יעדיפו‬ ‫לחזור‬ ‫להיות‬ ‫שכירים‬ ‫בארגון‬ .
 • 32. Boost Your Sourcing 17.6.21 ‫וממוקדות‬ ‫קצרות‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫של‬ ‫מרוכז‬ ‫יום‬ ‫גיוס‬ ‫למקצועני‬ , ‫סורסינג‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫לפספס‬ ‫לכם‬ ‫כדאי‬ ‫שלא‬ ! ‫והרשמה‬ ‫למידע‬ : https://www.hrportal.co.il/boost-your- sourcing/