SlideShare a Scribd company logo
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫אייץ‬.‫אר‬.‫די‬.‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫הם‬ ‫מי‬1.6‫הישראלים‬ ‫מיליון‬‫שנמצאים‬
‫בלינקדאין‬?
‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיה‬
‫מעודכן‬‫לפברואר‬2018
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫לקוחות‬ ‫מגייסים‬ ‫וארגונים‬ ‫אנשים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫מהפיכה‬ ‫עושים‬
‫בלינקדאין‬:
•‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫ל‬-6,000‫ממאות‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬
‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬
•‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬–‫וחיצוניות‬ ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬
•‫עשרות‬ ‫ניהול‬ ‫כולל‬ ‫שלנו‬ ‫הניסיון‬‫פרוייקטי‬‫בלינקדאין‬ ‫ופניה‬ ‫איתור‬
‫לקוחותינו‬ ‫עבור‬,‫מקצועיות‬ ‫והדרכות‬ ‫פרופילים‬ ‫שדרוג‬
•‫נוסף‬ ‫למידע‬:/tips.co.il-http://www.linkedin
‫לעסקים‬ ‫לינקדאין‬ ‫חברת‬ ‫על‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
Members Worldwide
+2 newMembers Per Second
330M+
‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫הינה‬ ‫לינקדאין‬‫עם‬
550‫חברים‬ ‫מיליון‬)‫מצטרפים‬ ‫שניה‬ ‫וכל‬2‫חדשים‬(
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
•61‫מיליון‬‫מהמשתמשים‬‫בארגון‬ ‫מאד‬ ‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫הם‬
•‫ממעל‬ ‫פעילים‬ ‫חברים‬ ‫בלינקדאין‬200‫מדינות‬
•40%‫יומית‬ ‫ברמה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫ברשת‬ ‫מהחברים‬
•‫יש‬ ‫לינקדאין‬ ‫למשתמשי‬400‫בממוצע‬ ‫קשרים‬
•100,000‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מתפרסמים‬ ‫מאמרים‬
•‫ישנם‬‫קרוב‬ ‫בלינקדאין‬‫ל‬-20‫מיליון‬‫חברה‬ ‫עמודי‬ ‫עם‬ ‫ארגונים‬
•‫כ‬-60%‫מכשירי‬ ‫דרך‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫מהמבקרים‬‫המובייל‬
•‫אל‬ ‫רכשה‬ ‫מיקרוסופט‬‫תמורת‬ ‫לינקדאין‬26‫דולר‬ ‫מיליארד‬
‫לינקדאין‬ ‫על‬ ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business 5
‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬‫לרשת‬‫המובילה‬ ‫העסקית‬?
‫ל‬ ‫מעל‬ ‫בין‬ ‫שנערך‬ ‫בסקר‬-5000
‫שלינקדאין‬ ‫עלה‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬
‫אפקטיבית‬‫פי‬3‫מפייסבוק‬‫וטוויטר‬
‫ביצירת‬‫לידים‬.
‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫בארגונים‬ ‫בעיקר‬B2B
91%‫מקדמים‬ ‫מהארגונים‬
‫לינקדאין‬ ‫דרך‬ ‫מאמרים‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business 6
‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬‫לרשת‬‫המובילה‬ ‫העסקית‬?
•‫לאתרים‬ ‫התנועה‬ ‫למחצית‬ ‫מעל‬
‫מגיע‬ ‫עסקיים‬ ‫ובלוגים‬‫מלינקדאין‬
•92%‫מדווחים‬ ‫השיווק‬ ‫מאנשי‬
‫כחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫שהם‬
‫שלהם‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫השיווק‬ ‫מערוצי‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫תחומי‬ ‫התפלגות‬‫בארץ‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬
‫ישנם‬ ‫בישראל‬1,600,000‫משתמשים‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business 8
‫מה‬1.6‫בלינקדאין‬ ‫עושים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬?
‫הרשת‬‫עוזרת‬‫לקדם‬ ‫ואנשים‬ ‫לארגונים‬‫המטרות‬ ‫את‬‫ע‬ ‫העסקיות‬"‫י‬:
‫ממוקדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫איתור‬
‫בשוק‬ ‫מקצועית‬ ‫כמובילה‬ ‫החברה‬ ‫וקידום‬ ‫מיתוג‬‫שלה‬
‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬"‫ל‬
‫חיפוש‬‫וקידום‬ ‫עבודה‬‫קריירה‬
‫מקצועית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫ושימור‬ ‫בניית‬
‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬‫העניין‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מישראל‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הבכירות‬ ‫רמות‬
‫ל‬ ‫מעל‬30%‫שונות‬ ‫ניהול‬ ‫ברמות‬ ‫הם‬ ‫בארץ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬)‫מנהלים‬,
VP,CXO,‫דיירקטור‬‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫או‬.(
‫לכך‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬
‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫שארגונים‬
‫בארגוני‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬B2B
‫למינוף‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬
‫אלו‬ ‫למטרות‬ ‫לינקדאין‬.
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬ ‫מעל‬90,000‫באונ‬ ‫למדו‬'‫אביב‬ ‫תל‬
‫בארצות‬ ‫מתוכם‬
‫הברית‬
/‫הגרים‬ ‫אחוז‬
‫בארה"ב‬ ‫עובדים‬
‫אביב‬ ‫תל‬932201054111%
‫ירושלים‬60174896315%
‫טכניון‬5863655059%
‫גוריון‬ ‫בן‬4669028826%
‫אילן‬ ‫בר‬4020725996%
‫למינהל‬ ‫המכללה‬165056504%
‫יפו‬ ‫ת"א‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬92085236%
‫למדו‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫באילו‬
‫בוגרים‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫עם‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫כאשר‬
‫שם‬ ‫ועובדים‬ ‫שגרים‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫המובילה‬ ‫החברה‬ ‫היא‬ ‫אינטל‬
‫בלינקדאין‬ ‫עובדים‬ ‫נוכחות‬ ‫מבחינת‬ ‫בישראל‬
‫אינטל‬8,676
‫אמדוקס‬5557
‫אלביט‬4484
‫טבע‬4193
HP2943
IBM2622
(‫אלתא‬+) ‫אוירית‬ ‫תעשיה‬2691
‫הגדולה‬ ‫עובדים‬ ‫כמות‬ ‫עם‬ ‫הארגונים‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫מהאנשים‬ ‫מחצית‬10‫ניסיון‬ ‫שנות‬
‫צעירים‬ ‫בוגרים‬ ‫כניסת‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫חלוקה‬‫בישראל‬ ‫מגדרית‬
‫נשים‬ ‫של‬ ‫היחסית‬ ‫בנוכחות‬ ‫עליה‬ ‫בארץ‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬
‫לכ‬ ‫בלינקדאין‬-36%‫כיום‬.
‫אך‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫מצב‬
‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫מהמצב‬ ‫מאד‬ ‫שונה‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬
‫לחצי‬ ‫ליותר‬ ‫קרובה‬ ‫החלוקה‬ ‫שם‬ ‫ואסיה‬.
‫עולמית‬ ‫כלל‬ ‫בחלוקה‬–‫בלינקדאין‬ ‫ישנם‬56%‫ו‬ ‫גברים‬
44%‫נשים‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
8‫בלינקדאין‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫צעדים‬
.1‫האם‬ ‫הבינו‬‫שלך‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬)‫מועמדים‬/‫לקוחות‬(‫בלינקדאין‬ ‫נמצא‬
.2‫ומטרות‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬–‫תקופתית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫ובחנו‬
.3‫וענפה‬ ‫רלוונטית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בבניית‬ ‫והשקיעו‬ ‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫שדרגו‬
.4‫אליכם‬ ‫יחזרו‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫בכדי‬ ‫לאנשים‬ ‫פונים‬ ‫וכיצד‬ ‫מחפשים‬ ‫כיצד‬ ‫לימדו‬
.5‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ושתפו‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫השקיעו‬
.6‫רלוונטיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫בחוכמה‬ ‫מנפו‬
.7‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הממון‬ ‫בקידום‬ ‫השתמשו‬
.8‫היומית‬ ‫מהפעילות‬ ‫לחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬/‫שלכם‬ ‫שבועית‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬?
‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬
•‫ופניה‬ ‫איתור‬‫ללקוחות‬‫פוטנציאליים‬‫מדוייקים‬‫הרחבת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬
‫הקשרים‬ ‫רשת‬‫שלכם‬
•‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫לבעלי‬ ‫פרקטית‬‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫ולמנהלי‬ ‫עסקים‬
‫וקידום‬ ‫מועמדים‬ ‫לאיתור‬‫החברה‬
)‫חיצונית‬ ‫או‬ ‫פנימית‬ ‫סדנה‬(
•‫ברשת‬ ‫המקצועי‬ ‫הפרופיל‬ ‫ושדרוג‬ ‫מהפך‬‫מהמיתוג‬ ‫כחלק‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫והמיתוג‬ ‫האישי‬
‫נוסף‬ ‫למידע‬:tips.co.il-www.linkedin
‫או‬‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬tips.co.il-Tchia@linkedin
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬
Linked into Business
‫המידע‬ ‫מקור‬
•‫לפברואר‬ ‫ומעודכן‬ ‫נערך‬ ‫המידע‬2018
•‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערכו‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬‫לעסקים‬ ‫לינקדאין‬
•‫המידע‬ ‫מקורות‬:
–‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫מתוך‬Linkedin Ads
–‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–Linkedin Recruiter
–‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫החברה‬ ‫על‬

More Related Content

Similar to הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018

בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
Morit Rozen
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U
Kevin Norman
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
קבוצת נירם גיתן NGG
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
Yogev Karadi
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
ESP
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
Yoram Raviv
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
Ronen Offer
 
השורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחה
השורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחההשורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחה
השורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחה
אחד על אחד - ייעוץ שיווקי ממוקד | OneOnOne Marketing |
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
Uniq UI
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"
מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"
מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"
btob2013
 
תמיר ישינסקי קורות חיים
תמיר ישינסקי קורות חייםתמיר ישינסקי קורות חיים
תמיר ישינסקי קורות חיים
Tamir Yashinsky
 
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
Yigal Chamish
 
מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14
מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14
מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14
Click on Hann
 
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
Michal Wolfman מיכל וולפמן
 
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
Ran Bracha
 

Similar to הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 (20)

בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
 
השורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחה
השורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחההשורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחה
השורה התחתונה - סדנה יישומית למנהלים בנושא פיתוח עסקי ואסטרטגיות צמיחה
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
 
מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"
מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"
מחשבות של בוקר" - מפגש 4 23.7.13"
 
תמיר ישינסקי קורות חיים
תמיר ישינסקי קורות חייםתמיר ישינסקי קורות חיים
תמיר ישינסקי קורות חיים
 
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
מצגת מפגש וירטואלי - כל מה שרציתם לדעת על ניהול ידע ולא ידעתם מה לשאול - 07.0...
 
מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14
מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14
מיתוג עסקי וקידום מטרות שיווקיות ברשת לינקדאין כנס משרד התיירות 9.9.14
 
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
 
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (17)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018

 • 1. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫אייץ‬.‫אר‬.‫די‬.‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫הם‬ ‫מי‬1.6‫הישראלים‬ ‫מיליון‬‫שנמצאים‬ ‫בלינקדאין‬? ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיה‬ ‫מעודכן‬‫לפברואר‬2018
 • 2. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫לקוחות‬ ‫מגייסים‬ ‫וארגונים‬ ‫אנשים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫מהפיכה‬ ‫עושים‬ ‫בלינקדאין‬: •‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫ל‬-6,000‫ממאות‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬ ‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬ •‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬–‫וחיצוניות‬ ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ •‫עשרות‬ ‫ניהול‬ ‫כולל‬ ‫שלנו‬ ‫הניסיון‬‫פרוייקטי‬‫בלינקדאין‬ ‫ופניה‬ ‫איתור‬ ‫לקוחותינו‬ ‫עבור‬,‫מקצועיות‬ ‫והדרכות‬ ‫פרופילים‬ ‫שדרוג‬ •‫נוסף‬ ‫למידע‬:/tips.co.il-http://www.linkedin ‫לעסקים‬ ‫לינקדאין‬ ‫חברת‬ ‫על‬
 • 3. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business Members Worldwide +2 newMembers Per Second 330M+ ‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫הינה‬ ‫לינקדאין‬‫עם‬ 550‫חברים‬ ‫מיליון‬)‫מצטרפים‬ ‫שניה‬ ‫וכל‬2‫חדשים‬(
 • 4. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business •61‫מיליון‬‫מהמשתמשים‬‫בארגון‬ ‫מאד‬ ‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫הם‬ •‫ממעל‬ ‫פעילים‬ ‫חברים‬ ‫בלינקדאין‬200‫מדינות‬ •40%‫יומית‬ ‫ברמה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫ברשת‬ ‫מהחברים‬ •‫יש‬ ‫לינקדאין‬ ‫למשתמשי‬400‫בממוצע‬ ‫קשרים‬ •100,000‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מתפרסמים‬ ‫מאמרים‬ •‫ישנם‬‫קרוב‬ ‫בלינקדאין‬‫ל‬-20‫מיליון‬‫חברה‬ ‫עמודי‬ ‫עם‬ ‫ארגונים‬ •‫כ‬-60%‫מכשירי‬ ‫דרך‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫מהמבקרים‬‫המובייל‬ •‫אל‬ ‫רכשה‬ ‫מיקרוסופט‬‫תמורת‬ ‫לינקדאין‬26‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫לינקדאין‬ ‫על‬ ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬
 • 5. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business 5 ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬‫לרשת‬‫המובילה‬ ‫העסקית‬? ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫בין‬ ‫שנערך‬ ‫בסקר‬-5000 ‫שלינקדאין‬ ‫עלה‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫אפקטיבית‬‫פי‬3‫מפייסבוק‬‫וטוויטר‬ ‫ביצירת‬‫לידים‬. ‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫בארגונים‬ ‫בעיקר‬B2B 91%‫מקדמים‬ ‫מהארגונים‬ ‫לינקדאין‬ ‫דרך‬ ‫מאמרים‬
 • 6. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business 6 ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬‫לרשת‬‫המובילה‬ ‫העסקית‬? •‫לאתרים‬ ‫התנועה‬ ‫למחצית‬ ‫מעל‬ ‫מגיע‬ ‫עסקיים‬ ‫ובלוגים‬‫מלינקדאין‬ •92%‫מדווחים‬ ‫השיווק‬ ‫מאנשי‬ ‫כחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫שהם‬ ‫שלהם‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫השיווק‬ ‫מערוצי‬
 • 7. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫תחומי‬ ‫התפלגות‬‫בארץ‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫ישנם‬ ‫בישראל‬1,600,000‫משתמשים‬
 • 8. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business 8 ‫מה‬1.6‫בלינקדאין‬ ‫עושים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬? ‫הרשת‬‫עוזרת‬‫לקדם‬ ‫ואנשים‬ ‫לארגונים‬‫המטרות‬ ‫את‬‫ע‬ ‫העסקיות‬"‫י‬: ‫ממוקדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫איתור‬ ‫בשוק‬ ‫מקצועית‬ ‫כמובילה‬ ‫החברה‬ ‫וקידום‬ ‫מיתוג‬‫שלה‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬"‫ל‬ ‫חיפוש‬‫וקידום‬ ‫עבודה‬‫קריירה‬ ‫מקצועית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫ושימור‬ ‫בניית‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬‫העניין‬
 • 9. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מישראל‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הבכירות‬ ‫רמות‬ ‫ל‬ ‫מעל‬30%‫שונות‬ ‫ניהול‬ ‫ברמות‬ ‫הם‬ ‫בארץ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬)‫מנהלים‬, VP,CXO,‫דיירקטור‬‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫או‬.( ‫לכך‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫שארגונים‬ ‫בארגוני‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬B2B ‫למינוף‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬ ‫אלו‬ ‫למטרות‬ ‫לינקדאין‬.
 • 10. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬ ‫מעל‬90,000‫באונ‬ ‫למדו‬'‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בארצות‬ ‫מתוכם‬ ‫הברית‬ /‫הגרים‬ ‫אחוז‬ ‫בארה"ב‬ ‫עובדים‬ ‫אביב‬ ‫תל‬932201054111% ‫ירושלים‬60174896315% ‫טכניון‬5863655059% ‫גוריון‬ ‫בן‬4669028826% ‫אילן‬ ‫בר‬4020725996% ‫למינהל‬ ‫המכללה‬165056504% ‫יפו‬ ‫ת"א‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬92085236% ‫למדו‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫באילו‬ ‫בוגרים‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫עם‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫כאשר‬ ‫שם‬ ‫ועובדים‬ ‫שגרים‬
 • 11. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫המובילה‬ ‫החברה‬ ‫היא‬ ‫אינטל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫עובדים‬ ‫נוכחות‬ ‫מבחינת‬ ‫בישראל‬ ‫אינטל‬8,676 ‫אמדוקס‬5557 ‫אלביט‬4484 ‫טבע‬4193 HP2943 IBM2622 (‫אלתא‬+) ‫אוירית‬ ‫תעשיה‬2691 ‫הגדולה‬ ‫עובדים‬ ‫כמות‬ ‫עם‬ ‫הארגונים‬
 • 12. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫מהאנשים‬ ‫מחצית‬10‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫צעירים‬ ‫בוגרים‬ ‫כניסת‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬
 • 13. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫חלוקה‬‫בישראל‬ ‫מגדרית‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫היחסית‬ ‫בנוכחות‬ ‫עליה‬ ‫בארץ‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכ‬ ‫בלינקדאין‬-36%‫כיום‬. ‫אך‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫מהמצב‬ ‫מאד‬ ‫שונה‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬ ‫לחצי‬ ‫ליותר‬ ‫קרובה‬ ‫החלוקה‬ ‫שם‬ ‫ואסיה‬. ‫עולמית‬ ‫כלל‬ ‫בחלוקה‬–‫בלינקדאין‬ ‫ישנם‬56%‫ו‬ ‫גברים‬ 44%‫נשים‬
 • 14. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business 8‫בלינקדאין‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫צעדים‬ .1‫האם‬ ‫הבינו‬‫שלך‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬)‫מועמדים‬/‫לקוחות‬(‫בלינקדאין‬ ‫נמצא‬ .2‫ומטרות‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬–‫תקופתית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫ובחנו‬ .3‫וענפה‬ ‫רלוונטית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בבניית‬ ‫והשקיעו‬ ‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫שדרגו‬ .4‫אליכם‬ ‫יחזרו‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫בכדי‬ ‫לאנשים‬ ‫פונים‬ ‫וכיצד‬ ‫מחפשים‬ ‫כיצד‬ ‫לימדו‬ .5‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ושתפו‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫השקיעו‬ .6‫רלוונטיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫בחוכמה‬ ‫מנפו‬ .7‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הממון‬ ‫בקידום‬ ‫השתמשו‬ .8‫היומית‬ ‫מהפעילות‬ ‫לחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬/‫שלכם‬ ‫שבועית‬
 • 15. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬? ‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ •‫ופניה‬ ‫איתור‬‫ללקוחות‬‫פוטנציאליים‬‫מדוייקים‬‫הרחבת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬‫שלכם‬ •‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫לבעלי‬ ‫פרקטית‬‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫ולמנהלי‬ ‫עסקים‬ ‫וקידום‬ ‫מועמדים‬ ‫לאיתור‬‫החברה‬ )‫חיצונית‬ ‫או‬ ‫פנימית‬ ‫סדנה‬( •‫ברשת‬ ‫המקצועי‬ ‫הפרופיל‬ ‫ושדרוג‬ ‫מהפך‬‫מהמיתוג‬ ‫כחלק‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫והמיתוג‬ ‫האישי‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:tips.co.il-www.linkedin ‫או‬‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬tips.co.il-Tchia@linkedin
 • 16. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫לחברת‬ Linked into Business ‫המידע‬ ‫מקור‬ •‫לפברואר‬ ‫ומעודכן‬ ‫נערך‬ ‫המידע‬2018 •‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערכו‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬‫לעסקים‬ ‫לינקדאין‬ •‫המידע‬ ‫מקורות‬: –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫מתוך‬Linkedin Ads –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–Linkedin Recruiter –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫החברה‬ ‫על‬