SlideShare a Scribd company logo
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫אייץ‬.‫אר‬.‫די‬.‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫הם‬ ‫מי‬1.8‫שנמצאים‬ ‫הישראלים‬ ‫מיליון‬
‫בלינקדאין‬?
‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיה‬
‫ליוני‬ ‫נכון‬2019
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫וארגונים‬ ‫אנשים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫מהפיכה‬ ‫לעשות‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬
‫ועובדים‬ ‫לקוחות‬ ‫מגייסים‬‫בלינקדאין‬:
•‫מציעים‬ ‫אנו‬‫מכירות‬ ‫לצוותי‬ ‫פרקטיות‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬,‫מנהלים‬
‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫ואנשי‬‫ולבנות‬ ‫חדשים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫הרוצים‬
‫מנצח‬ ‫לינקדאין‬ ‫פרופיל‬
•‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬-6,000‫מנהלים‬‫ועובדים‬‫מ‬
1,000+‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬
‫רוזן‬ ‫ליעקב‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
‫או‬ilco.hrd.yakov@
‫לינקדאין‬ ‫חברת‬ ‫על‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
+2 newMembers Per Second
‫כיום‬ ‫ישנם‬ ‫לינקדאין‬ ‫ברשת‬610‫חברים‬ ‫מיליון‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
•61‫בארגון‬ ‫מאד‬ ‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫הם‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫מיליון‬
•‫בלינקדאין‬‫ה‬ ‫חברות‬ ‫מכל‬ ‫חברים‬ ‫ישנם‬Fortune 500
•‫ממעל‬ ‫פעילים‬ ‫חברים‬ ‫בלינקדאין‬200‫מדינות‬
•40%‫יומית‬ ‫ברמה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫ברשת‬ ‫מהחברים‬
•100,000‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מתפרסמים‬ ‫מאמרים‬
•‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫בלינקדאין‬ ‫ישנם‬-20‫חברה‬ ‫עמודי‬ ‫עם‬ ‫ארגונים‬ ‫מיליון‬
•‫תמורת‬ ‫לינקדאין‬ ‫אל‬ ‫רכשה‬ ‫מיקרוסופט‬26‫דולר‬ ‫מיליארד‬
‫לינקדאין‬ ‫על‬ ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
5
‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫לרשת‬ ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬?
‫האפקטיבי‬ ‫למקור‬ ‫נחשבת‬ ‫לינקדאין‬
‫ל‬ ‫ביותר‬Lead Gen‫חברות‬ ‫עבור‬B2B
‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫תנועה‬ ‫מביאה‬ ‫לינקדאין‬
‫חברות‬ ‫של‬ ‫ולבלוגים‬ ‫לאתר‬ ‫אחרת‬ ‫רשת‬
‫ה‬ ‫בתחום‬B2B
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬?
‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬
•‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬
‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬
•‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬‫למנהלים‬ ‫רלוונטית‬
•‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬
‫לרשת‬ ‫מפולחת‬‫שלכם‬ ‫הקשרים‬
‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww.
‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫בארץ‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫תחומי‬ ‫התפלגות‬
‫ישנם‬ ‫בישראל‬1,800,000‫משתמשים‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
8
‫מה‬1.8‫בלינקדאין‬ ‫עושים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬?
‫בטעות‬‫נוכחות‬ ‫לבנות‬ ‫שיש‬ ‫חושבים‬ ‫אנשים‬‫בלינקדאין‬‫עבודה‬ ‫כשמחפשים‬ ‫רק‬.
‫ע‬ ‫העסקיות‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ואנשים‬ ‫לארגונים‬ ‫עוזרת‬ ‫הרשת‬ ‫אך‬"‫י‬:
‫שלה‬ ‫בשוק‬ ‫מקצועית‬ ‫כמובילה‬ ‫החברה‬ ‫וקידום‬ ‫מיתוג‬
‫ממוקדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫איתור‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬
‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬"‫ל‬
‫קריירה‬ ‫וקידום‬ ‫עבודה‬ ‫חיפוש‬
‫מקצועית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫ושימור‬ ‫בניית‬
‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מישראל‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הבכירות‬ ‫רמות‬
‫כ‬30%‫שונות‬ ‫ניהול‬ ‫ברמות‬ ‫הם‬ ‫בארץ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬)‫מנהלים‬,VP,
CXO,‫דיירקטור‬‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫או‬.(
‫שארגונים‬ ‫לכך‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬
‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמעוניינים‬
‫בארגוני‬B2B‫למינוף‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬
‫אלו‬ ‫למטרות‬ ‫לינקדאין‬.
‫שונים‬ ‫בכירים‬ ‫בתפקידים‬ ‫חברים‬ ‫מספר‬1‫עמודה‬
‫מנכל"ים‬44500
‫מכירות‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬21100
‫פיתוח‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬20200
‫שיווק‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬18400
COO ‫ו‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ,‫תפעול‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬15600
CFO ‫ו‬ ‫כספים‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬8700
CIO ‫ו‬ IT ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬6500
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וסמנכלי‬ ‫מנהלי‬6100
‫הנדסה‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬4900
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מעל‬100,000‫באונ‬ ‫למדו‬'‫אביב‬ ‫תל‬
‫וחברים‬‫בלינקדאין‬...
‫אוניברסיטה/מכללה‬
‫סטודנטים‬ ‫מספר‬
‫ובוגרים‬‫המובילים‬ ‫בחוגים‬ ‫והבוגרים‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מספר‬
‫אביב‬ ‫תל‬1004767300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ,8200 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,10400 - ‫כלכלה‬
‫ירושלים‬678394400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4500 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,6500 - ‫כלכלה‬
‫טכניון‬645154300 - ‫מכונות‬ ‫הנדסת‬ ,7100 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,8300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬
‫גוריון‬ ‫בן‬531243300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדת‬ ,3700 - ‫כלכלה‬ ,8900 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4200 - ‫ניהול‬
‫אילן‬ ‫בר‬465593300 - ‫משפטים‬ ,3400 - ‫ניהול‬ ,4400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,5600 - ‫כלכלה‬
‫חיפה‬296831900 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2000 - ‫ניהול‬ ,2100 - ‫פסיכולוגיה‬ ,2800 - ‫כלכלה‬
‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬214132500 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2700 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2900 - ‫ניהול‬
‫למינהל‬ ‫המכללה‬211501500 - ‫שיווק‬ ,1700 - ‫כלכלה‬ ,2300 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2500 - ‫ניהול‬
‫יפו‬ ‫"א‬‫ת‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬107421700 - ‫ופסיכולוגיה‬ ‫ההתנהגות‬ ‫מדעי‬ ,1300 - ‫כלכלה‬ ,3700 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫מהחברים‬ ‫מחצית‬10‫ניסיון‬ ‫שנות‬
‫צעירים‬ ‫בוגרים‬ ‫כניסת‬ ‫של‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫בישראל‬ ‫מגדרית‬ ‫חלוקה‬
‫נשים‬ ‫של‬ ‫היחסית‬ ‫בנוכחות‬ ‫עליה‬ ‫בארץ‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬
‫בלינקדאין‬‫לכ‬-37%‫כיום‬.
‫אך‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫מצב‬
‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫מהמצב‬ ‫מאד‬ ‫שונה‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬
‫לחצי‬ ‫ליותר‬ ‫קרובה‬ ‫החלוקה‬ ‫שם‬ ‫ואסיה‬.
‫גברים‬ ‫שבו‬ ‫השונה‬ ‫לאופן‬ ‫קשור‬ ‫מהעניין‬ ‫חלק‬ ‫בעיני‬
‫שלהם‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ‫ונשים‬.
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
8‫בלינקדאין‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫צעדים‬
.1‫שלך‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫האם‬ ‫הבינו‬)‫מועמדים‬/‫לקוחות‬(‫בלינקדאין‬ ‫נמצא‬
.2‫ומטרות‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬–‫תקופתית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫ובחנו‬
.3‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בבניית‬ ‫והשקיעו‬ ‫בחברה‬ ‫המנהלים‬ ‫של‬ ‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫שדרגו‬
‫וענפה‬ ‫רלוונטית‬
.4‫אליכם‬ ‫יחזרו‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫בכדי‬ ‫לאנשים‬ ‫פונים‬ ‫וכיצד‬ ‫מחפשים‬ ‫כיצד‬ ‫לימדו‬
.5‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ושתפו‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫השקיעו‬
.6‫רלוונטיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫בחוכמה‬ ‫מנפו‬
.7‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הממון‬ ‫בקידום‬ ‫השתמשו‬
.8‫היומית‬ ‫מהפעילות‬ ‫לחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬/‫שלכם‬ ‫שבועית‬
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬?
‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬
•‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬
‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬
•‫רלוונטית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬
•‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫לרשת‬ ‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬
‫שלכם‬ ‫הקשרים‬
‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww.
‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬
©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬:
‫הדוח‬ ‫על‬
•‫ליוני‬ ‫ומעודכן‬ ‫נערך‬ ‫המידע‬2019
•‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערכו‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬‫לינקדאין‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD
•‫המידע‬ ‫מקורות‬:
–‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫מתוך‬Linkedin Ads
–‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–Linkedin Recruiter
–‫לינקדאין‬ ‫אתר‬
‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לארגון‬ ‫מותאמת‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬ ‫להזמנת‬‫אל‬
ilco.hrd.yakov@‫או‬ilco.tips.-linkedinyakov@

More Related Content

Similar to הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם

גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
Morit Rozen
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
Uniq UI
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
Michal Wolfman מיכל וולפמן
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
קבוצת נירם גיתן NGG
 
הקמה תיכון ועיצוב ארגון
הקמה  תיכון ועיצוב ארגוןהקמה  תיכון ועיצוב ארגון
הקמה תיכון ועיצוב ארגון
LeadersNet.co.il
 
Build your brand on linkedin
Build your brand on linkedinBuild your brand on linkedin
Build your brand on linkedinYoni Maly
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRDמפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRDMorit Rozen
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
Yogev Karadi
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
Yoram Raviv
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
ESP
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012
Morit Rozen
 
התוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגית
התוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגיתהתוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגית
התוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגית
Guy Katsovich (גיא קצוביץ')
 
מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה
Alfred Cohen
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
Ronen Offer
 
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
Ran Bracha
 

Similar to הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם (20)

גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
 
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
LinkedIn platform for Business , Recruiting , Investing , Looking for a job, ...
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
 
הקמה תיכון ועיצוב ארגון
הקמה  תיכון ועיצוב ארגוןהקמה  תיכון ועיצוב ארגון
הקמה תיכון ועיצוב ארגון
 
Build your brand on linkedin
Build your brand on linkedinBuild your brand on linkedin
Build your brand on linkedin
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRDמפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012
 
התוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגית
התוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגיתהתוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגית
התוכנית החברתית - תוכנית אסטרטגית
 
Social networks
Social networksSocial networks
Social networks
 
Moritppt
MoritpptMoritppt
Moritppt
 
מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה מבט קצר על עמותת נובה
מבט קצר על עמותת נובה
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
 
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
שיווק שותפים - איך מקימים נכסים דיגיטליים ומתפרנסים מהם
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (17)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם

 • 1. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫אייץ‬.‫אר‬.‫די‬.‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫הם‬ ‫מי‬1.8‫שנמצאים‬ ‫הישראלים‬ ‫מיליון‬ ‫בלינקדאין‬? ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיה‬ ‫ליוני‬ ‫נכון‬2019
 • 2. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫וארגונים‬ ‫אנשים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫מהפיכה‬ ‫לעשות‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬ ‫ועובדים‬ ‫לקוחות‬ ‫מגייסים‬‫בלינקדאין‬: •‫מציעים‬ ‫אנו‬‫מכירות‬ ‫לצוותי‬ ‫פרקטיות‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬,‫מנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫ואנשי‬‫ולבנות‬ ‫חדשים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫הרוצים‬ ‫מנצח‬ ‫לינקדאין‬ ‫פרופיל‬ •‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬-6,000‫מנהלים‬‫ועובדים‬‫מ‬ 1,000+‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוזן‬ ‫ליעקב‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinyakov@ ‫או‬ilco.hrd.yakov@ ‫לינקדאין‬ ‫חברת‬ ‫על‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD
 • 3. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: +2 newMembers Per Second ‫כיום‬ ‫ישנם‬ ‫לינקדאין‬ ‫ברשת‬610‫חברים‬ ‫מיליון‬
 • 4. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: •61‫בארגון‬ ‫מאד‬ ‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫הם‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫מיליון‬ •‫בלינקדאין‬‫ה‬ ‫חברות‬ ‫מכל‬ ‫חברים‬ ‫ישנם‬Fortune 500 •‫ממעל‬ ‫פעילים‬ ‫חברים‬ ‫בלינקדאין‬200‫מדינות‬ •40%‫יומית‬ ‫ברמה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫ברשת‬ ‫מהחברים‬ •100,000‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מתפרסמים‬ ‫מאמרים‬ •‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫בלינקדאין‬ ‫ישנם‬-20‫חברה‬ ‫עמודי‬ ‫עם‬ ‫ארגונים‬ ‫מיליון‬ •‫תמורת‬ ‫לינקדאין‬ ‫אל‬ ‫רכשה‬ ‫מיקרוסופט‬26‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫לינקדאין‬ ‫על‬ ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬
 • 5. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 5 ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫לרשת‬ ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬? ‫האפקטיבי‬ ‫למקור‬ ‫נחשבת‬ ‫לינקדאין‬ ‫ל‬ ‫ביותר‬Lead Gen‫חברות‬ ‫עבור‬B2B ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫תנועה‬ ‫מביאה‬ ‫לינקדאין‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ולבלוגים‬ ‫לאתר‬ ‫אחרת‬ ‫רשת‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬B2B
 • 6. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬? ‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ •‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬ •‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬‫למנהלים‬ ‫רלוונטית‬ •‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬ ‫לרשת‬ ‫מפולחת‬‫שלכם‬ ‫הקשרים‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww. ‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
 • 7. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בארץ‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫תחומי‬ ‫התפלגות‬ ‫ישנם‬ ‫בישראל‬1,800,000‫משתמשים‬
 • 8. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 8 ‫מה‬1.8‫בלינקדאין‬ ‫עושים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬? ‫בטעות‬‫נוכחות‬ ‫לבנות‬ ‫שיש‬ ‫חושבים‬ ‫אנשים‬‫בלינקדאין‬‫עבודה‬ ‫כשמחפשים‬ ‫רק‬. ‫ע‬ ‫העסקיות‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ואנשים‬ ‫לארגונים‬ ‫עוזרת‬ ‫הרשת‬ ‫אך‬"‫י‬: ‫שלה‬ ‫בשוק‬ ‫מקצועית‬ ‫כמובילה‬ ‫החברה‬ ‫וקידום‬ ‫מיתוג‬ ‫ממוקדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫איתור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬"‫ל‬ ‫קריירה‬ ‫וקידום‬ ‫עבודה‬ ‫חיפוש‬ ‫מקצועית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫ושימור‬ ‫בניית‬ ‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬
 • 9. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מישראל‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הבכירות‬ ‫רמות‬ ‫כ‬30%‫שונות‬ ‫ניהול‬ ‫ברמות‬ ‫הם‬ ‫בארץ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬)‫מנהלים‬,VP, CXO,‫דיירקטור‬‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫או‬.( ‫שארגונים‬ ‫לכך‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫בארגוני‬B2B‫למינוף‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬ ‫אלו‬ ‫למטרות‬ ‫לינקדאין‬. ‫שונים‬ ‫בכירים‬ ‫בתפקידים‬ ‫חברים‬ ‫מספר‬1‫עמודה‬ ‫מנכל"ים‬44500 ‫מכירות‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬21100 ‫פיתוח‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬20200 ‫שיווק‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬18400 COO ‫ו‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ,‫תפעול‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬15600 CFO ‫ו‬ ‫כספים‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬8700 CIO ‫ו‬ IT ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬6500 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וסמנכלי‬ ‫מנהלי‬6100 ‫הנדסה‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬4900
 • 10. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מעל‬100,000‫באונ‬ ‫למדו‬'‫אביב‬ ‫תל‬ ‫וחברים‬‫בלינקדאין‬... ‫אוניברסיטה/מכללה‬ ‫סטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫ובוגרים‬‫המובילים‬ ‫בחוגים‬ ‫והבוגרים‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬1004767300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ,8200 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,10400 - ‫כלכלה‬ ‫ירושלים‬678394400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4500 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,6500 - ‫כלכלה‬ ‫טכניון‬645154300 - ‫מכונות‬ ‫הנדסת‬ ,7100 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,8300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬531243300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדת‬ ,3700 - ‫כלכלה‬ ,8900 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4200 - ‫ניהול‬ ‫אילן‬ ‫בר‬465593300 - ‫משפטים‬ ,3400 - ‫ניהול‬ ,4400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,5600 - ‫כלכלה‬ ‫חיפה‬296831900 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2000 - ‫ניהול‬ ,2100 - ‫פסיכולוגיה‬ ,2800 - ‫כלכלה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬214132500 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2700 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2900 - ‫ניהול‬ ‫למינהל‬ ‫המכללה‬211501500 - ‫שיווק‬ ,1700 - ‫כלכלה‬ ,2300 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2500 - ‫ניהול‬ ‫יפו‬ ‫"א‬‫ת‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬107421700 - ‫ופסיכולוגיה‬ ‫ההתנהגות‬ ‫מדעי‬ ,1300 - ‫כלכלה‬ ,3700 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬
 • 11. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫מהחברים‬ ‫מחצית‬10‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫צעירים‬ ‫בוגרים‬ ‫כניסת‬ ‫של‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬
 • 12. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫מגדרית‬ ‫חלוקה‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫היחסית‬ ‫בנוכחות‬ ‫עליה‬ ‫בארץ‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫בלינקדאין‬‫לכ‬-37%‫כיום‬. ‫אך‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫מהמצב‬ ‫מאד‬ ‫שונה‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬ ‫לחצי‬ ‫ליותר‬ ‫קרובה‬ ‫החלוקה‬ ‫שם‬ ‫ואסיה‬. ‫גברים‬ ‫שבו‬ ‫השונה‬ ‫לאופן‬ ‫קשור‬ ‫מהעניין‬ ‫חלק‬ ‫בעיני‬ ‫שלהם‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ‫ונשים‬.
 • 13. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 8‫בלינקדאין‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫צעדים‬ .1‫שלך‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫האם‬ ‫הבינו‬)‫מועמדים‬/‫לקוחות‬(‫בלינקדאין‬ ‫נמצא‬ .2‫ומטרות‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬–‫תקופתית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫ובחנו‬ .3‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בבניית‬ ‫והשקיעו‬ ‫בחברה‬ ‫המנהלים‬ ‫של‬ ‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫שדרגו‬ ‫וענפה‬ ‫רלוונטית‬ .4‫אליכם‬ ‫יחזרו‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫בכדי‬ ‫לאנשים‬ ‫פונים‬ ‫וכיצד‬ ‫מחפשים‬ ‫כיצד‬ ‫לימדו‬ .5‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ושתפו‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫השקיעו‬ .6‫רלוונטיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫בחוכמה‬ ‫מנפו‬ .7‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הממון‬ ‫בקידום‬ ‫השתמשו‬ .8‫היומית‬ ‫מהפעילות‬ ‫לחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬/‫שלכם‬ ‫שבועית‬
 • 14. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬? ‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ •‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬ •‫רלוונטית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬ •‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫לרשת‬ ‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬ ‫שלכם‬ ‫הקשרים‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww. ‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
 • 15. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫הדוח‬ ‫על‬ •‫ליוני‬ ‫ומעודכן‬ ‫נערך‬ ‫המידע‬2019 •‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערכו‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬‫לינקדאין‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD •‫המידע‬ ‫מקורות‬: –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫מתוך‬Linkedin Ads –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–Linkedin Recruiter –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לארגון‬ ‫מותאמת‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬ ‫להזמנת‬‫אל‬ ilco.hrd.yakov@‫או‬ilco.tips.-linkedinyakov@