Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם

הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם

 1. 1. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫אייץ‬.‫אר‬.‫די‬.‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫הם‬ ‫מי‬1.8‫שנמצאים‬ ‫הישראלים‬ ‫מיליון‬ ‫בלינקדאין‬? ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיה‬ ‫ליוני‬ ‫נכון‬2019
 2. 2. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫וארגונים‬ ‫אנשים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫מהפיכה‬ ‫לעשות‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬ ‫ועובדים‬ ‫לקוחות‬ ‫מגייסים‬‫בלינקדאין‬: •‫מציעים‬ ‫אנו‬‫מכירות‬ ‫לצוותי‬ ‫פרקטיות‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬,‫מנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫ואנשי‬‫ולבנות‬ ‫חדשים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫הרוצים‬ ‫מנצח‬ ‫לינקדאין‬ ‫פרופיל‬ •‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬-6,000‫מנהלים‬‫ועובדים‬‫מ‬ 1,000+‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוזן‬ ‫ליעקב‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinyakov@ ‫או‬ilco.hrd.yakov@ ‫לינקדאין‬ ‫חברת‬ ‫על‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD
 3. 3. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: +2 newMembers Per Second ‫כיום‬ ‫ישנם‬ ‫לינקדאין‬ ‫ברשת‬610‫חברים‬ ‫מיליון‬
 4. 4. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: •61‫בארגון‬ ‫מאד‬ ‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫הם‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫מיליון‬ •‫בלינקדאין‬‫ה‬ ‫חברות‬ ‫מכל‬ ‫חברים‬ ‫ישנם‬Fortune 500 •‫ממעל‬ ‫פעילים‬ ‫חברים‬ ‫בלינקדאין‬200‫מדינות‬ •40%‫יומית‬ ‫ברמה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫ברשת‬ ‫מהחברים‬ •100,000‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מתפרסמים‬ ‫מאמרים‬ •‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫בלינקדאין‬ ‫ישנם‬-20‫חברה‬ ‫עמודי‬ ‫עם‬ ‫ארגונים‬ ‫מיליון‬ •‫תמורת‬ ‫לינקדאין‬ ‫אל‬ ‫רכשה‬ ‫מיקרוסופט‬26‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫לינקדאין‬ ‫על‬ ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬
 5. 5. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 5 ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫לרשת‬ ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬? ‫האפקטיבי‬ ‫למקור‬ ‫נחשבת‬ ‫לינקדאין‬ ‫ל‬ ‫ביותר‬Lead Gen‫חברות‬ ‫עבור‬B2B ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫תנועה‬ ‫מביאה‬ ‫לינקדאין‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ולבלוגים‬ ‫לאתר‬ ‫אחרת‬ ‫רשת‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬B2B
 6. 6. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬? ‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ •‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬ •‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬‫למנהלים‬ ‫רלוונטית‬ •‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬ ‫לרשת‬ ‫מפולחת‬‫שלכם‬ ‫הקשרים‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww. ‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
 7. 7. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בארץ‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫תחומי‬ ‫התפלגות‬ ‫ישנם‬ ‫בישראל‬1,800,000‫משתמשים‬
 8. 8. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 8 ‫מה‬1.8‫בלינקדאין‬ ‫עושים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬? ‫בטעות‬‫נוכחות‬ ‫לבנות‬ ‫שיש‬ ‫חושבים‬ ‫אנשים‬‫בלינקדאין‬‫עבודה‬ ‫כשמחפשים‬ ‫רק‬. ‫ע‬ ‫העסקיות‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ואנשים‬ ‫לארגונים‬ ‫עוזרת‬ ‫הרשת‬ ‫אך‬"‫י‬: ‫שלה‬ ‫בשוק‬ ‫מקצועית‬ ‫כמובילה‬ ‫החברה‬ ‫וקידום‬ ‫מיתוג‬ ‫ממוקדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫איתור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬"‫ל‬ ‫קריירה‬ ‫וקידום‬ ‫עבודה‬ ‫חיפוש‬ ‫מקצועית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫ושימור‬ ‫בניית‬ ‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬
 9. 9. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מישראל‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הבכירות‬ ‫רמות‬ ‫כ‬30%‫שונות‬ ‫ניהול‬ ‫ברמות‬ ‫הם‬ ‫בארץ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬)‫מנהלים‬,VP, CXO,‫דיירקטור‬‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫או‬.( ‫שארגונים‬ ‫לכך‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫בארגוני‬B2B‫למינוף‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬ ‫אלו‬ ‫למטרות‬ ‫לינקדאין‬. ‫שונים‬ ‫בכירים‬ ‫בתפקידים‬ ‫חברים‬ ‫מספר‬1‫עמודה‬ ‫מנכל"ים‬44500 ‫מכירות‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬21100 ‫פיתוח‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬20200 ‫שיווק‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬18400 COO ‫ו‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ,‫תפעול‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬15600 CFO ‫ו‬ ‫כספים‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬8700 CIO ‫ו‬ IT ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬6500 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וסמנכלי‬ ‫מנהלי‬6100 ‫הנדסה‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬4900
 10. 10. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מעל‬100,000‫באונ‬ ‫למדו‬'‫אביב‬ ‫תל‬ ‫וחברים‬‫בלינקדאין‬... ‫אוניברסיטה/מכללה‬ ‫סטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫ובוגרים‬‫המובילים‬ ‫בחוגים‬ ‫והבוגרים‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬1004767300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ,8200 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,10400 - ‫כלכלה‬ ‫ירושלים‬678394400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4500 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,6500 - ‫כלכלה‬ ‫טכניון‬645154300 - ‫מכונות‬ ‫הנדסת‬ ,7100 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,8300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬531243300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדת‬ ,3700 - ‫כלכלה‬ ,8900 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4200 - ‫ניהול‬ ‫אילן‬ ‫בר‬465593300 - ‫משפטים‬ ,3400 - ‫ניהול‬ ,4400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,5600 - ‫כלכלה‬ ‫חיפה‬296831900 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2000 - ‫ניהול‬ ,2100 - ‫פסיכולוגיה‬ ,2800 - ‫כלכלה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬214132500 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2700 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2900 - ‫ניהול‬ ‫למינהל‬ ‫המכללה‬211501500 - ‫שיווק‬ ,1700 - ‫כלכלה‬ ,2300 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2500 - ‫ניהול‬ ‫יפו‬ ‫"א‬‫ת‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬107421700 - ‫ופסיכולוגיה‬ ‫ההתנהגות‬ ‫מדעי‬ ,1300 - ‫כלכלה‬ ,3700 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬
 11. 11. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫מהחברים‬ ‫מחצית‬10‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫צעירים‬ ‫בוגרים‬ ‫כניסת‬ ‫של‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬
 12. 12. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫מגדרית‬ ‫חלוקה‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫היחסית‬ ‫בנוכחות‬ ‫עליה‬ ‫בארץ‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫בלינקדאין‬‫לכ‬-37%‫כיום‬. ‫אך‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫מהמצב‬ ‫מאד‬ ‫שונה‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬ ‫לחצי‬ ‫ליותר‬ ‫קרובה‬ ‫החלוקה‬ ‫שם‬ ‫ואסיה‬. ‫גברים‬ ‫שבו‬ ‫השונה‬ ‫לאופן‬ ‫קשור‬ ‫מהעניין‬ ‫חלק‬ ‫בעיני‬ ‫שלהם‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ‫ונשים‬.
 13. 13. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 8‫בלינקדאין‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫צעדים‬ .1‫שלך‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫האם‬ ‫הבינו‬)‫מועמדים‬/‫לקוחות‬(‫בלינקדאין‬ ‫נמצא‬ .2‫ומטרות‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬–‫תקופתית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫ובחנו‬ .3‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בבניית‬ ‫והשקיעו‬ ‫בחברה‬ ‫המנהלים‬ ‫של‬ ‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫שדרגו‬ ‫וענפה‬ ‫רלוונטית‬ .4‫אליכם‬ ‫יחזרו‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫בכדי‬ ‫לאנשים‬ ‫פונים‬ ‫וכיצד‬ ‫מחפשים‬ ‫כיצד‬ ‫לימדו‬ .5‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ושתפו‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫השקיעו‬ .6‫רלוונטיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫בחוכמה‬ ‫מנפו‬ .7‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הממון‬ ‫בקידום‬ ‫השתמשו‬ .8‫היומית‬ ‫מהפעילות‬ ‫לחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬/‫שלכם‬ ‫שבועית‬
 14. 14. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬? ‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ •‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬ •‫רלוונטית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬ •‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫לרשת‬ ‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬ ‫שלכם‬ ‫הקשרים‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww. ‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
 15. 15. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫הדוח‬ ‫על‬ •‫ליוני‬ ‫ומעודכן‬ ‫נערך‬ ‫המידע‬2019 •‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערכו‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬‫לינקדאין‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD •‫המידע‬ ‫מקורות‬: –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫מתוך‬Linkedin Ads –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–Linkedin Recruiter –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לארגון‬ ‫מותאמת‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬ ‫להזמנת‬‫אל‬ ilco.hrd.yakov@‫או‬ilco.tips.-linkedinyakov@

×