Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה

2,623 views

Published on

ראיינו מנהלי שיווק בענף הפארמה .
מהו החלק יחסי של דיגיטל ב 2013 ? מה מתוכנן ל 2014 ?
באיזה כלים עושים שימוש לקהל הרחב ? באיזה כלים לקהל מקצועי ?
באלו כלים מתכננים להתמקד במהלך 2014 ?
הסקר נערך במהלך המחצית הראשונה של מרץ לקראת כנס digital-pharmarketing
מדגם של 25 מנהלי שיווק מתחום הפארמה הכולל : מנהלי מותג, מנהלי יחידה עסקית, מנהלי תחום, סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל
גברים ונשים.

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה

  1. 1. ‫עושים‬ ‫דיגיטל‬ ‫בריא‬ 2014 ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫בתחום‬ ‫הפארמה‬ ‫ומגמות‬ ‫כיוונים‬
  2. 2. ‫בענף‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫ראיינו‬ ‫הפארמה‬. ‫של‬ ‫יחסי‬ ‫החלק‬ ‫מהו‬‫דיגיטל‬‫ב‬ 2013?‫ל‬ ‫מתוכנן‬ ‫מה‬2014? ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫כלים‬ ‫באיזה‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬?‫כלים‬ ‫באיזה‬ ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬? ‫להתמקד‬ ‫מתכננים‬ ‫כלים‬ ‫באלו‬ ‫במהלך‬2014? ‫המחצית‬ ‫במהלך‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬ ‫כנס‬ ‫לקראת‬ ‫מרץ‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ digital-pharmarketing ‫של‬ ‫מדגם‬25‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫מתחום‬‫הפארמה‬‫הכולל‬: ‫מותג‬ ‫מנהלי‬,‫יחידה‬ ‫מנהלי‬ ‫עסקית‬,‫תחום‬ ‫מנהלי‬,‫סמנכ‬"‫ל‬ ‫ומנכ‬ ‫שיווק‬"‫ל‬ ‫ונשים‬ ‫גברים‬.
  3. 3. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווק‬ ‫פתרונות‬ ‫במהלך‬ ‫בשימוש‬2013 ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ 80% 64% 48% 48% 36% 32% 32% 32% 20% 12% 4% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬(‫ברשתות‬ ‫ממומן‬ ‫פרסום‬ ‫כולל‬ ‫חברתיות‬) ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬ ‫וניתוח‬ ‫ניטור‬ ‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פעילות‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬ ‫סלולר‬ ‫אתרי‬ ‫לטלפון‬ ‫אפליקציות‬/‫טבלט‬ ‫בלוג‬ ‫באמצעות‬ ‫פעילות‬ ‫וובינרים‬ ‫יודע‬ ‫לא‬/‫זוכר‬ ‫לא‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ ‫הפתרונות‬:‫מרבית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צוין‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬ ‫המשיבים‬.‫למוצר‬ ‫ייחודיים‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫ניטור‬,‫קידום‬ ‫אתרים‬. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווקיים‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬,‫במהלך‬ ‫שימוש‬ ‫עשיתם‬ ‫פתרונות‬ ‫באיזה‬ ‫סמן‬2013‫בשיווק‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬? ?
  4. 4. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווק‬ ‫פתרונות‬ ‫במהלך‬ ‫בשימוש‬2013 ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬–‫רופאים‬,‫רוקחים‬,‫וכו‬ ‫מוסדות‬' 92% 83% 79% 67% 54% 38% 25% 13% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬ ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫לתעמולה‬ ‫ואייפד‬ ‫אפליקציות‬ ‫לטלפון‬ ‫אפליקציות‬/‫טבלט‬ ‫סלולר‬ ‫אתרי‬ ‫וובינרים‬ ‫בחברה‬ ‫המצטבר‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ ‫שונים‬ ‫מערוצים‬(Big Data) ‫כלים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫שימוש‬ ‫יש‬ ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬ ‫בשיווק‬ ‫כי‬ ‫רושם‬ ‫עושה‬ ‫דיגיטליים‬.‫רחב‬ ‫שימוש‬ ‫ויחסית‬ ‫בדיוור‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫בולט‬ ‫בעיקר‬ ‫מובייל‬ ‫באפליקציות‬. ‫דיגיטליים‬ ‫שיווקיים‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬,‫במהלך‬ ‫שימוש‬ ‫עשיתם‬ ‫פתרונות‬ ‫באיזה‬ ‫סמן‬2013‫בשיווק‬ ‫מקצועי‬ ‫לקהל‬(‫רופאים‬,‫רוקחים‬,‫וכדומה‬ ‫מוסדות‬)? ?
  5. 5. ‫מיקוד‬ ‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬ ‫במהלך‬2014 ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬74% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬56% ‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO40% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬30% ‫סלולר‬ ‫אתרי‬/‫אפליקציות‬26% ‫אלקטרוני‬ ‫דיוור‬63% ‫למוצר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬58% ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫פרסום‬46% ‫לסלולר‬ ‫אפליקציות‬38% ‫אתרים‬ ‫קידום‬SEO21% ‫רחב‬ ‫קהל‬ ‫רופאים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫הרשימה‬ ‫מתוך‬3‫בפעילות‬ ‫הקרובה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫להתמקד‬ ‫הולכים‬ ‫אתם‬ ‫בהן‬ ‫האפשרויות‬
  6. 6. 2013 13% ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫השקעה‬ 2014‫ל‬ ‫בהשוואה‬2013 ‫במהלך‬2013‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫הושקעו‬13%‫מתקציב‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בתקציב‬ ‫השיווק‬. 87%‫מהמשיבים‬,‫עד‬ ‫ענו‬20% 13%‫מעל‬ ‫ענו‬20% 2014 15% ‫במהלך‬2014‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫מתוכנן‬16%‫השיווק‬ ‫מתקציב‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בתקציב‬. 83%‫מהמשיבים‬,‫עד‬ ‫ענו‬20% 17%‫מעל‬ ‫ענו‬20% ‫של‬ ‫עלייה‬15%
  7. 7. ‫מחקר‬ ‫שירותי‬ ‫לתחום‬‫הפארמה‬/ ‫בריאות‬ ‫מקצועיות‬ ‫מהירות‬ ‫יעילות‬, ‫אמינות‬, ‫ניסיון‬, ‫שקיפות‬, ‫לתקציב‬ ‫התאמה‬ ‫צרו‬‫עימנו‬‫קשר‬:054-4427769(‫רמי‬) rami@zeta-tools.co.il ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫רופאים‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫ועוד‬ ‫סטטיסטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ניטור‬/‫ומחקר‬ ‫ניתוח‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫חברתיות‬. ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬/ ‫מחלות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫ו‬ ‫כרוניות‬/‫מצבים‬ ‫או‬ ‫מורכבים‬ ‫רפואיים‬
  8. 8. ‫ייעוץ‬ ‫ופתרונות‬ ‫לבריאות‬ ‫דיגיטלית‬ http://www.e-pochonder.com/

×