Pemantapan Profesion Guru

Kakram Gc
Kakram GcGuru cemerlang DG 54 at SMK Pulau Nyior
PEMANTAPAN
PENGURUSANPROFESION
PERGURUAN
OLEH
HAJAH RAMLAH BINTI IDRIS
GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM DG 54
SMK CHANGLON
8 Ogos 20091/31/2015 1
 Pekerjaan yang khusus di mana ia
dilaksanakan oleh orang yang berpendidikan
tinggi atau mempunyai kelulusan dan latihan
ikhtisas yang cukup bermutu.
 Contoh: keguruan, peguaman, akauntan,
perubatan, kaunseling, kejuruteraan dan
perniagaan.
PROFESION
1/31/2015 2
suatu bidang
yang berkaitan dengan
guru yang mengajar
atau
melaksanakan pengajaran di sekolah /
institut-institut pendidikan lain
untuk
menyampaikan ilmu kepada anak murid
atau masyarakat.
PERGURUAN
1/31/2015 3
Bagaimana hendak
mantapkan
Sejauhmana
telah mantap
PROFESION
PERGURUAN
1/31/2015 4
SEORANG GURUTERLATIH
ILMU
TERHADAP
OPSYEN
PILIHAN
LATIHAN
IKHTISAS
DIPLOMA
PENDIDIKAN
SIJIL
PERGURUAN
SEKOLAH / BILIK DARJAH / MURID
PRAKTIKUM
1/31/2015 5
PENGETAHUAN
DARI SEGI NILAI KOPETENSI / KECEKAPAN (PTK)
SEORANG GURUYANG KOPETENSI
TADBIR DAN URUS KEMAHIRAN ICT
KITA PERLU MARTABATKAN PROFESION KITA
SAYA NAK JUGA NAIK PANGKAT. (NAIK GRED)
1/31/2015 6
BILATELAH MASUK DALAM PROFESION
PERGURUAN
APAKAH MAKLUMAT YANG
PERLU KITA KETAHUI DAN
HAYATI
1/31/2015 7
Pendidikan di Malaysia
adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara
Falsafah PendidikanKebangsaan
PENGETAHUAN MESTIADA
1/31/2015 8
TUJUAN
FPK
KITA MAKLUM HALATUJU DAN
MAKLAMAT SERTA HASRAT
KERAJAAN DALAM
MEMERTABATKAN PENDIDIKAN
NEGARA
1/31/2015 9
 MEMBINA NEGARA BANGSA
 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN
 MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN
 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN
 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN
 MELONJAK KECEMERLANGAN INSTITUSI
PENDIDIKAN
ENAMTERAS UTAMA
PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)
1/31/2015 10
TUJUAN
PIPP
Sebagai pelan perancangan yang dapat
menyediakan landasan yang kukuh untuk
membentuk generasi Bangsa Malaysia akan
datang dan mencorakkan pembangunan negara
pada masa hadapan.
Pendekatan yang digunakan dalam PIPP amat
penting agar sistem pendidikan negara dapat
diangkat ke suatu tahap yang lebih tinggi.
1/31/2015 11
Maksud Etika
suatu sistem dasar tingkah laku
bagi sesuatu kumpulan
manusia atau organisasi.
Dari Islam, etika merujuk kepada
tingkah laku betul berasaskanAl-
Quran dan ketakwaan kepada Allah.
ETIKA PERGURUAN
1/31/2015 12
satu set tingkah laku
atau
tanggungjawab guru
terhadap masyarakat
dan
negara, pelajar, rakan
sejawat dan ibu bapa
pelajar.
ETIKA PERGURUAN
Maksud
Etika
Perguruan
1/31/2015 13
ETIKA PERGURUAN
Memperjelaskan tindakan-
tindakan betul yang perlu
diikuti
dan
tindakan-tindakan salah yang
perlu dihindari oleh individu-
individu dalam sesuatu
profesion.
KOD
ETIKA
1/31/2015 14
KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN
TANGGUNGJAWABTERHADAP PELAJAR;
TANGGUNGJAWABTERHADAP IBU BAPA;
TANGGUNGJAWABTERHADAP
MASYARAKAT DAN NEGARA;
TANGGUNGJAWABTERHADAP RAKAN
SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN
1/31/2015 15
(a) Tanggungjawab terhadap Pelajar
 Mengutamakan kebajikan dan
keselamatan pelajar
 Bersikap adil terhadap setiap pelajar
 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit
tentang pelajar
 Menunjukkan suatu cara pakaian,
pertuturan dan tingkah laku yang baik
KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN
1/31/2015 16
(b)Tanggungjawab terhadap Ibu Bapa
KOD ETIKA PERGURUAN
Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa
Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat
antara institusi pendidikan dengan rumah tangga
Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi
kepentingan anak-anak mereka
Mengelakkan diri daripada menggunakan atau
dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu
bapa pelajar.
Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau
melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan
pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.
1/31/2015 17
(c)Tanggungjawab terhadap Masyarakat dan Negara
 Menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan
dan agama
 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman
antara guru dengan ibu bapa, institusi
pendidikan dengan masyarakat.
 Menghormati masyarakat tempat kami
berkhidmat
 Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu
ajaran yang boleh merosakkan kepentingan
pelajar, masyarakat atau negara
KOD ETIKA PERGURUAN
1/31/2015 18
(d) Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat dan
Profesion Keguruan
 Mengelakkan diri daripada membuat
sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seorang guru
 Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat
 Mengawal diri kami supaya tidak
mencemarkan nama baik profesion
perguruan
 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang
boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai
guru.
KOD ETIKA PERGURUAN
1/31/2015 19
dapat
meningkatkan lagi imej profesion perguruan
Membuka mata masyarakat untuk
menghayati tanggungjawab guru yang luas
dan berat,
dan menyokong guru dalam mencapai
matlamat pendidikan dan negara.
TUJUAN KOD ETIKA
1/31/2015 20
BERHENTI SEKEJAP
SEBAB
NAK AMBIL GAM BAR
SEBAGAI
DOKUMENTASI
1/31/2015 21
PERANAN DAN TUGAS GURU
Mengajar mata pelajaran opsyen - mempunyai ilmu
pengetahuan - mendalam
Menyediakan dan melengkapkan butiran Buku Rekod
Mengajar
Menyedia rancangan pelajaran tahunan dan harian dan
merekodkan pengajaran dalam buku rekod mengajar
Menyampaikan bahan-bahan pelajaran - menggunakan
kaedah yang paling berkesan
Merancang kerja-kerja rumah / pengukuhan kepada pelajar
dengan secukupnya dan memastikan pelaksanaannya
berkesan
1/31/2015 22
Memeriksa buku-buku latihan pelajar
Mengadakan ujian bulanan dan merekodkan markah
ke dalam buku persediaan mengajar
Menyediakan soalan-soalan ujian, peperiksaan dan
memeriksa jawapan-jawapan mengikut skima yang
telah ditentukan. Serahkan markah peperiksaan
kepada guru-guru kelas
PERANAN DAN TUGAS GURU
Menganalisis keputusan semua ujian bulanan dan
peperiksaan sekolah dan awam
1/31/2015 23
Mengambil berat terhadap kemajuan dan pencapaian para
pelajarnya dalam mata pelajaran opsyen
Menanam semangat kepimpinan, kesedaran siviks dan akhlak
yang baik dan mulia di kalangan para pelajarnya.
Mengadakan kelas-kelas tambahan dan pemulihan bagi para
pelajar yang lemah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam
Mengambil tahu perubahan yang berlaku dalam sukatan
pelajaran dan format soalan
Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikendalikan oleh
sekolah, PPD, Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
PERANAN DAN TUGAS GURU
1/31/2015 24
Menghadirkan diri dalam mesyuarat-mesyuarat yang
diadakan oleh Ketua Panitia
Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan
penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan
Mengambil tahu akan perubahan yang berlaku dalam sukatan
pelajaran dan format soalan
Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan
penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan
Menilai pencapaian akademik pelajar dan mengesan segala
kelemahan dan kekuatan bagi tujuan untuk meningkatkan lagi
prestasi pengajaran dan pembelajaran
Melaksanakan aktiviti yang dirancangkan oleh pihak sekolah
PERANAN DAN TUGAS GURU
1/31/2015 25
PERUNTUKAN MASA DANTUGAS GURU
PERANCANGAN
PENGAJARAN
OPSYEN
70 %
MEMBIMBING
DAN MEMBANTU
KURIKULUM DAN
KOKURIKULUM
10 %
MEMBIMBING
PELAJAR
10 %
MELAKSANA
TUGAS KHAS
PENGETUA / JPN/
KPM
10 %
B
A
1/31/2015 26
1/31/2015 27
1/31/2015 28
Pemantapan Profesion Guru
Pemantapan Profesion Guru
Pemantapan Profesion Guru
Ciri-ciri Guru
Yang Efektif
dan Cemerlang
1/31/2015 32
CIRI
PERIBADI
1/31/2015 33
1/31/2015 34
1/31/2015 35
O
MAI TENGOK KAEDAH P & P INI
1/31/2015 36
HASILAN MODUL / BUKU
MODUL
LATIHAN TERANCANG
UNTUK PELAJAR ARAS
MAQBUL

 
Disusun oleh Puan Hajah Ramlah binti Idris
Guru Cemerlang endidikan Islam SMK
Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul Aman
Disusun oleh Puan Hajah Ramlah
bintiIdris
Guru CemerlangendidikanIslam
SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul
Aman
1/31/2015 38
– berkemahiran - sentiasa berusaha - capai mutu kerja yang cemerlang -
kepakaran dan pengalamanGC - dikongsi bersama dengan guru-guru lain di
sekolah untuk meningkatkan pencapaian kualiti akademik - kokurikulum –
disiplin di sekolah.
GURUYANG MANTAP - mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan -
boleh diteladankan - model yang baik - pakar rujuk - mentor - jurulatih
kepada para guru dan pelajar.
- guru yang cemerlang pengetahuan, kemahiran dan komunikasi
berperanan - mendidik / membimbing pelajar dengan berkesan -
mengembangkan potensi - ke tahap yang optimum - modal insan yang
berguna untuk negara.
– yang kreatif dan inovatif dengan pelbagai kaedah - hasilan -sumbang -
sentiasa berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah sama ada
prestasi akademik serta kokurikulum pelajarnya.
RUMUSAN GURUYANG MANTAP
1/31/2015 39
1/31/2015 40
HAYATI
SUASANA INI
1/31/2015 41
1 of 41

More Related Content

What's hot(20)

Perbezaan pentaksiranPerbezaan pentaksiran
Perbezaan pentaksiran
Nivetha Kanappan1K views
1. kualiti guru dan konsep plc1. kualiti guru dan konsep plc
1. kualiti guru dan konsep plc
Shahrizan Mazlan27.2K views
Kepentingan pentaksiranKepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksiran
cikgusuepkhas27.7K views
Alat kolaboratif plc 2019Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019
nuruljanah892.9K views
PLCPLC
PLC
Noor Hayati Mohamad Zin32.1K views
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Irwan Nazarudin2.3K views
Masalah yang dihadapi pibgMasalah yang dihadapi pibg
Masalah yang dihadapi pibg
Rohana Masoud2.2K views
Rancangan Malaysia Ke-10 Bab 5 (Pendidikan)Rancangan Malaysia Ke-10 Bab 5 (Pendidikan)
Rancangan Malaysia Ke-10 Bab 5 (Pendidikan)
Fadzliaton Zainudin19.7K views
Pembangunan profesionalisme berterusanPembangunan profesionalisme berterusan
Pembangunan profesionalisme berterusan
Nur Fazlin Mohd Naim23.4K views
Refleksi praktikum 2018Refleksi praktikum 2018
Refleksi praktikum 2018
NANAPOYO10.9K views
Budaya Sekolah : Iklim sekolahBudaya Sekolah : Iklim sekolah
Budaya Sekolah : Iklim sekolah
noorqaseh_ramadhan10.2K views
SENARAI AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAHSENARAI AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAH
SENARAI AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAH
Iskandar984415K views
Meningkatkan Prestasi MuridMeningkatkan Prestasi Murid
Meningkatkan Prestasi Murid
Asniem CA15.3K views
Pak21Pak21
Pak21
mazlanmn31.7K views

Similar to Pemantapan Profesion Guru

Manajemen sekolahManajemen sekolah
Manajemen sekolahNawang Wulan
558 views26 slides
Pengenalan sekolah amanah iiPengenalan sekolah amanah ii
Pengenalan sekolah amanah iiguru
4.7K views20 slides

Similar to Pemantapan Profesion Guru(20)

Orps farid nurhidayatOrps farid nurhidayat
Orps farid nurhidayat
Galih Hadirifan Putro259 views
Manajemen sekolahManajemen sekolah
Manajemen sekolah
Nawang Wulan558 views
SWOT OPPM.pptxSWOT OPPM.pptx
SWOT OPPM.pptx
MONIKAANAKDAMPAMoe15 views
LAPORAN SUPERVISI 15-16.docLAPORAN SUPERVISI 15-16.doc
LAPORAN SUPERVISI 15-16.doc
UZky Apriliyaa5 views
BARU PENGURUSAN HEM 2023 (2).docxBARU PENGURUSAN HEM 2023 (2).docx
BARU PENGURUSAN HEM 2023 (2).docx
wan muhd nazari4 views
P E N E L I T I A N K E P E N G A W A S A NP E N E L I T I A N K E P E N G A W A S A N
P E N E L I T I A N K E P E N G A W A S A N
NASuprawoto Sunardjo917 views
Penelitian KepengawasanPenelitian Kepengawasan
Penelitian Kepengawasan
NASuprawoto Sunardjo10K views
Standar Kompetensi Kepsek Dan PengawasStandar Kompetensi Kepsek Dan Pengawas
Standar Kompetensi Kepsek Dan Pengawas
NASuprawoto Sunardjo4.8K views
AMALAN TERBAIK.pdfAMALAN TERBAIK.pdf
AMALAN TERBAIK.pdf
ssuser483a40115 views
Penyusunan rksPenyusunan rks
Penyusunan rks
Prabu Wijaya1.5K views
01 Analisis hasil Supervisi.pptx01 Analisis hasil Supervisi.pptx
01 Analisis hasil Supervisi.pptx
SMAN1DUKUNGRESIK265 views
Laporan ppl biologyLaporan ppl biology
Laporan ppl biology
maman14531.7K views
Laluan Kerjaya Guru CemerlangLaluan Kerjaya Guru Cemerlang
Laluan Kerjaya Guru Cemerlang
Kakram Gc15.8K views
Ruang lingkup kepengawasanRuang lingkup kepengawasan
Ruang lingkup kepengawasan
Fajar Daulay1.9K views
3 permasalahan pm3 permasalahan pm
3 permasalahan pm
Roslan Suraji7K views

More from Kakram Gc(20)

Buku pkb pindaan_2011Buku pkb pindaan_2011
Buku pkb pindaan_2011
Kakram Gc7.9K views
Mesyuarat guru 1 2011 (2)Mesyuarat guru 1 2011 (2)
Mesyuarat guru 1 2011 (2)
Kakram Gc1.3K views
Mesyuarat guru 1 2011 (1)Mesyuarat guru 1 2011 (1)
Mesyuarat guru 1 2011 (1)
Kakram Gc423 views
Mesyuarat guru 1 2011Mesyuarat guru 1 2011
Mesyuarat guru 1 2011
Kakram Gc830 views
Pembinaan Jsu 2010Pembinaan Jsu 2010
Pembinaan Jsu 2010
Kakram Gc9.6K views
mesyuarat guru pertama 2010mesyuarat guru pertama 2010
mesyuarat guru pertama 2010
Kakram Gc10.9K views
MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN 2009MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN 2009
MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN 2009
Kakram Gc18.2K views
gggggggg
gggg
Kakram Gc1.1K views
Latihan tokoh tingkatan 5Latihan tokoh tingkatan 5
Latihan tokoh tingkatan 5
Kakram Gc5.6K views
Panduan Latihan Tokoh (Tamadun)Panduan Latihan Tokoh (Tamadun)
Panduan Latihan Tokoh (Tamadun)
Kakram Gc4.5K views
TAMADUN TINGKATAN 4TAMADUN TINGKATAN 4
TAMADUN TINGKATAN 4
Kakram Gc3.6K views
PENGAJARAN BERKESANPENGAJARAN BERKESAN
PENGAJARAN BERKESAN
Kakram Gc11.8K views

Recently uploaded(20)

SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9624 views
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdf
JUMADAPUTRA10 views
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA10 views
SOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docxSOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docx
SOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docx
Ketua LBM MWC NU Lenteng dan Wakil Ketua Ansor lenteng bagian MDS RA10 views
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 14 views
kelompok 8.pdfkelompok 8.pdf
kelompok 8.pdf
sitiamelliaefendi0315 views
LKPD kls 5.pdfLKPD kls 5.pdf
LKPD kls 5.pdf
Dessyyani19 views

Pemantapan Profesion Guru

 • 1. PEMANTAPAN PENGURUSANPROFESION PERGURUAN OLEH HAJAH RAMLAH BINTI IDRIS GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM DG 54 SMK CHANGLON 8 Ogos 20091/31/2015 1
 • 2.  Pekerjaan yang khusus di mana ia dilaksanakan oleh orang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu.  Contoh: keguruan, peguaman, akauntan, perubatan, kaunseling, kejuruteraan dan perniagaan. PROFESION 1/31/2015 2
 • 3. suatu bidang yang berkaitan dengan guru yang mengajar atau melaksanakan pengajaran di sekolah / institut-institut pendidikan lain untuk menyampaikan ilmu kepada anak murid atau masyarakat. PERGURUAN 1/31/2015 3
 • 6. PENGETAHUAN DARI SEGI NILAI KOPETENSI / KECEKAPAN (PTK) SEORANG GURUYANG KOPETENSI TADBIR DAN URUS KEMAHIRAN ICT KITA PERLU MARTABATKAN PROFESION KITA SAYA NAK JUGA NAIK PANGKAT. (NAIK GRED) 1/31/2015 6
 • 7. BILATELAH MASUK DALAM PROFESION PERGURUAN APAKAH MAKLUMAT YANG PERLU KITA KETAHUI DAN HAYATI 1/31/2015 7
 • 8. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara Falsafah PendidikanKebangsaan PENGETAHUAN MESTIADA 1/31/2015 8
 • 9. TUJUAN FPK KITA MAKLUM HALATUJU DAN MAKLAMAT SERTA HASRAT KERAJAAN DALAM MEMERTABATKAN PENDIDIKAN NEGARA 1/31/2015 9
 • 10.  MEMBINA NEGARA BANGSA  MEMBANGUNKAN MODAL INSAN  MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN  MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN  MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN  MELONJAK KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ENAMTERAS UTAMA PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) 1/31/2015 10
 • 11. TUJUAN PIPP Sebagai pelan perancangan yang dapat menyediakan landasan yang kukuh untuk membentuk generasi Bangsa Malaysia akan datang dan mencorakkan pembangunan negara pada masa hadapan. Pendekatan yang digunakan dalam PIPP amat penting agar sistem pendidikan negara dapat diangkat ke suatu tahap yang lebih tinggi. 1/31/2015 11
 • 12. Maksud Etika suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Dari Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskanAl- Quran dan ketakwaan kepada Allah. ETIKA PERGURUAN 1/31/2015 12
 • 13. satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. ETIKA PERGURUAN Maksud Etika Perguruan 1/31/2015 13
 • 14. ETIKA PERGURUAN Memperjelaskan tindakan- tindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individu- individu dalam sesuatu profesion. KOD ETIKA 1/31/2015 14
 • 15. KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN TANGGUNGJAWABTERHADAP PELAJAR; TANGGUNGJAWABTERHADAP IBU BAPA; TANGGUNGJAWABTERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA; TANGGUNGJAWABTERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN 1/31/2015 15
 • 16. (a) Tanggungjawab terhadap Pelajar  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar  Bersikap adil terhadap setiap pelajar  Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit tentang pelajar  Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN 1/31/2015 16
 • 17. (b)Tanggungjawab terhadap Ibu Bapa KOD ETIKA PERGURUAN Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. 1/31/2015 17
 • 18. (c)Tanggungjawab terhadap Masyarakat dan Negara  Menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.  Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat  Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara KOD ETIKA PERGURUAN 1/31/2015 18
 • 19. (d) Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan  Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru  Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat  Mengawal diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. KOD ETIKA PERGURUAN 1/31/2015 19
 • 20. dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat, dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. TUJUAN KOD ETIKA 1/31/2015 20
 • 21. BERHENTI SEKEJAP SEBAB NAK AMBIL GAM BAR SEBAGAI DOKUMENTASI 1/31/2015 21
 • 22. PERANAN DAN TUGAS GURU Mengajar mata pelajaran opsyen - mempunyai ilmu pengetahuan - mendalam Menyediakan dan melengkapkan butiran Buku Rekod Mengajar Menyedia rancangan pelajaran tahunan dan harian dan merekodkan pengajaran dalam buku rekod mengajar Menyampaikan bahan-bahan pelajaran - menggunakan kaedah yang paling berkesan Merancang kerja-kerja rumah / pengukuhan kepada pelajar dengan secukupnya dan memastikan pelaksanaannya berkesan 1/31/2015 22
 • 23. Memeriksa buku-buku latihan pelajar Mengadakan ujian bulanan dan merekodkan markah ke dalam buku persediaan mengajar Menyediakan soalan-soalan ujian, peperiksaan dan memeriksa jawapan-jawapan mengikut skima yang telah ditentukan. Serahkan markah peperiksaan kepada guru-guru kelas PERANAN DAN TUGAS GURU Menganalisis keputusan semua ujian bulanan dan peperiksaan sekolah dan awam 1/31/2015 23
 • 24. Mengambil berat terhadap kemajuan dan pencapaian para pelajarnya dalam mata pelajaran opsyen Menanam semangat kepimpinan, kesedaran siviks dan akhlak yang baik dan mulia di kalangan para pelajarnya. Mengadakan kelas-kelas tambahan dan pemulihan bagi para pelajar yang lemah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Mengambil tahu perubahan yang berlaku dalam sukatan pelajaran dan format soalan Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikendalikan oleh sekolah, PPD, Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. PERANAN DAN TUGAS GURU 1/31/2015 24
 • 25. Menghadirkan diri dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan oleh Ketua Panitia Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan Mengambil tahu akan perubahan yang berlaku dalam sukatan pelajaran dan format soalan Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan Menilai pencapaian akademik pelajar dan mengesan segala kelemahan dan kekuatan bagi tujuan untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan aktiviti yang dirancangkan oleh pihak sekolah PERANAN DAN TUGAS GURU 1/31/2015 25
 • 26. PERUNTUKAN MASA DANTUGAS GURU PERANCANGAN PENGAJARAN OPSYEN 70 % MEMBIMBING DAN MEMBANTU KURIKULUM DAN KOKURIKULUM 10 % MEMBIMBING PELAJAR 10 % MELAKSANA TUGAS KHAS PENGETUA / JPN/ KPM 10 % B A 1/31/2015 26
 • 32. Ciri-ciri Guru Yang Efektif dan Cemerlang 1/31/2015 32
 • 35. 1/31/2015 35 O MAI TENGOK KAEDAH P & P INI
 • 37. HASILAN MODUL / BUKU MODUL LATIHAN TERANCANG UNTUK PELAJAR ARAS MAQBUL    Disusun oleh Puan Hajah Ramlah binti Idris Guru Cemerlang endidikan Islam SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul Aman Disusun oleh Puan Hajah Ramlah bintiIdris Guru CemerlangendidikanIslam SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul Aman
 • 39. – berkemahiran - sentiasa berusaha - capai mutu kerja yang cemerlang - kepakaran dan pengalamanGC - dikongsi bersama dengan guru-guru lain di sekolah untuk meningkatkan pencapaian kualiti akademik - kokurikulum – disiplin di sekolah. GURUYANG MANTAP - mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan - boleh diteladankan - model yang baik - pakar rujuk - mentor - jurulatih kepada para guru dan pelajar. - guru yang cemerlang pengetahuan, kemahiran dan komunikasi berperanan - mendidik / membimbing pelajar dengan berkesan - mengembangkan potensi - ke tahap yang optimum - modal insan yang berguna untuk negara. – yang kreatif dan inovatif dengan pelbagai kaedah - hasilan -sumbang - sentiasa berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah sama ada prestasi akademik serta kokurikulum pelajarnya. RUMUSAN GURUYANG MANTAP 1/31/2015 39