Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sekolah dan masyarakat dpli kps 4043

2,572 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

Sekolah dan masyarakat dpli kps 4043

  1. 1. EDARAN PELAJAR UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN INSTRUKSIONALFakulti : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan ManusiaJabatan : Pengajian PendidikanSemester : Julai 2011Sesi : 2011/2012Kursus : Sekolah dan MasyarakatKod : KPS 4043Jam Kredit :3Pra Syarat : TiadaSenarai Pensyarah:Nama : Prof Madya Dr. Amir Hasan Dawi (amir@upsi.edu.my) (Penyelaras Tel: 05-4506255, 05-4506289) Hj. Abu Bakar Yusuf Dr. Mohmad Noor Mohmad Taib Encik Mohd Arifin bin GhazaliBilik/Pejabat: Fakulti Pendidikan dan Pembangunan ManusiaHASIL PEMBELAJARAN: 1. Menganalisis berdasarkan perspektif sosiologi hubungan sekolah dan masyarakat (C4). 2. Mengorganisasikan prinsip dan amalan sosial dalam pengajaran dan pembelajaran yang bertepatan dengan tugasan mendidik (C5, P4). 3. Melaksanakan profesionalisme pendidik dalam konteks kepelbagaian sosial (C3). 4. Kebolehan membuat penilaian terhadap dasar-dasar pendidikan dalam masyarakat (C6, A5).SINOPSIS KURSUS:Kursus berteraskan sosiologi pendidikan ini membincangkan perkaitan antara sekolah danmasyarakat. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pendidikan berkaitan sekolahdan masyatakat termasuk teori, interaksi, sosial, organisasi, kepemimpinan, profesionalisme,perubahan pendidikan, polisi, konsep dan isu. Kursus ini akan menyediakan pelajar kepadapengetahuan sosiologikal yang akhirnya membolehkan mereka beraksi dalam pelbagai situasidalam dunia pendidikan.
  2. 2. (This course is based on sociology of education discusses the relationship between school andsociety. Student will be introduced to various educational aspects of school and societyincluding theory, interaction, sosial, organization, leadership, profesionalism, educationalchanges, policy, concept and issue. This course will prepare student to sociological knowledgeof school in society whereby finally enabled them to act in all educational environments).RUJUKAN:Amir Hasan Dawi. 2009. Sekolah dan Masyarakat. Tanjung Malim: Quantum Books.Ballantine, J.H. and Spade, J.Z. (eds). 2004. Schools and Society, A Sociological Approach to Education. 2nd ed. Belmont: Wadsworth.Feinberg, W. Soltis, J.F. 1998. School and Society. New York: Teacher College Press.Glanz, J. 2006. School-Community Leadership. Thousand Oaks: Corwin Press.Sadker, D. and Sadker, M. 2000. Teachers, Schools and Society. New York: McGraw-Hill.Tozer, S.E., Senese, G. and Violas, P.C. 2006. School and Society, Historical and Contemporary Perspectives. 5th ed. Boston: McGraw Hill.STRUKTUR PENGAJARAN: PENILAIAN:TUGASAN %Tugasan secara berkumpulan 25Tugasan secara individu 15Kuiz 10PEPERIKSAAN AKHIR 50JUMLAH 100PEMBAHAGIAN STUDENT LEARNING TIME (SLT)Peruntukan SLT Kursus = 120 jam No. Aktiviti Jumlah Jam 1. Menghadiri kuliah 42 2. Tugasan: 44 Tugasan secara kumpulan (30 jam) Tugasan secara individu (14 jam) 3. Ulangkaji dan membuat rujukan 14 4. Persediaan kuiz/persembahan/pembentangan 20 Jumlah jam keseluruhan 120
  3. 3. GRED KURSUS: Gred Julat Markah PNG(S/K) Taraf A 80 – 100 4.00 Cemerlang A- 75 – 79 3.70 Cemerlang B+ 70 – 74 3.40 Kepujian B 65 – 69 3.00 Kepujian B- 60 – 64 2.70 Kepujian C+ 55 – 59 2.40 Lulus C 50 – 54 2.00 Lulus C- 45 – 49 1.70 Gagal –Ulang Peperiksaan D+ 40 – 44 1.40 Gagal –Ulang Peperiksaan D 35 – 39 1.00 Gagal –Ulang Peperiksaan F 0 – 34 0 Gagal – Ulang KursusPEMBAHAGIAN TOPIK: Bil Topik Jam 1 PENGENALAN 3  Ilmu sosiologi  Perkembangan kajian masyarakat  Kepentingan sosiologi pendidikan 2 PERUBAHAN SOSIAL 3  Kajian perubahan sosial  Tokoh dan kajian perubahan  Pendekatan kajian pendidikan 3 TEORI KAJIAN SOSIAL 3  Perspektif fungsionalisme  Perspektif konflik  Perspektif Interaksi 4 PENDIDIKAN MODEN 3  Perubahan pendidikan moden  Teori fungsionalisme dan pendidikan moden  Teori konflik dan pendidikan moden
  4. 4. 5 INTERAKSI DALAM PENDIDIKAN 3  Perspektif interaksionisme dalam pendidikan  Kepentingan interaksi dalam pendidikan  Simbol-simbol dalam interaksi6 STRATIFIKASI SOSIAL 3  Statifikasi tradisi dan moden  Kesan stratifikasi terhadap pendidikan  Mobiliti sosial7 SOSIALISASI 3  Jenis dan agen sosialisasi  Sosialisasi menurut perspektif interaksi, konflik dan fungsionalisme  Peranan guru sebagai agen sosialisasi8 PENDIDIKAN DI MALAYSIA 3  Sejarah sosial pendididikan Malaysia  Pendidikan tradisi dan moden Malaysia  Matlamat pendidikan Malaysia9 PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT 1 3  Pendidikan dan kumpulan etnik  Dasar pendidikan Malaysia  Peranan pendidik10 PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT 2 3  Perubahan dalam pendidikan  Konsep-konsep pendidikan dan masyarakat  Sekolah dalam masyarakat berilmu pengetahuan11 PROFESION GURU 3  Guru sebagai profesion  Kepimpinan guru  Guru dan komuniti12 GURU DAN SEKOLAH 3  Organisasi sekolah  Guru dan sekolah  Pengurusan bilik darjah13 ISU MURID 3  Pengajaran dan pembelajaran  Tingkah laku dan disiplin murid  Kepelbagaian murid14 PERSEDIAAN SEBAGAI GURU 3  Isu-isu profesion perguruan  Peraturan dan pekeliling  Standard Guru Malaysia
  5. 5. DPLI SEKOLAH DAN MASYARAKAT KPS 4043TUGASAN SEMESTER JULAI 2011PANDUAN TUGASAN KUMPULAN (25 markah)1. Dilakukan dalam kumpulan kecil seramai 3 hingga 5 pelajar, bergantung kepada jumlah pelajar kumpulan kuliah berkenaan.2. Tugasan adalah yang menggalakkan kerjasama dalam kumpulan.3. Tugasan dibahagi kepada Dua Bahagian.4. Tugasan Kumpulan Bahagian 1 (20 markah): Kajian ringkas megenai isu-isu pendidikan berkaitan sekolah dan masyarakat. Perincian tugasan akan dijelaskan oleh pensyarah. Format serahan digalakkan simple binding tanpa cover plastik. Tugasan dihantar minggu ke-10.5. Tugasan Kumpulan Bahagian 2 (5 markah): Pembentangan secara individu dalam kumpulan. Setiap kumpulan menyediakan pembentangan slaid berdasarkan tajuk yang ditentukan oleh pensyarah. Setiap ahli kumpulan perlu menyumbang semasa pembentangan. Markah individu.PANDUAN TUGASAN INDIVIDU (15 markah)1. Jawab 5 aktiviti/soalan daripada 5 topik/minggu kuliah berlainan. Persetujuan pensyarah perlu diperolehi.2. Jawapan berbentuk ringkas dan padat. Jawapan-jawapan boleh berbentuk esei, peta minda, diagram dan lain-lain; namun ia perlu yang boleh difahami.3. Jawapan untuk setiap soalan tidak lebih 5 muka surat, tidak termasuk senarai rujukan.4. Jawapan hendaklah dengan usaha sendiri, tiada plagiarisme.5. Serahan dihantar dalam bentuk portfolio dan disahkan dengan borang yang disahkan oleh pensyarah.6. Panduan lanjut akan diberikan oleh pensyarah.7. Tugasan dihantar minggu ke-10.PANDUAN KUIZ (10 markah)1. Dijadualkan pada minggu ke-11.2. Menjawab soalan-soalan secara paparan eletronik. Panduan tertakluk kepada penyesuaian.Profesor Madya Dr. Amir Hasan DawiPenyelaras12 Julai 2011

×