SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
1
KONSEP DAN DEFINISI KURIKULUM
1. Kurikulum didefinisikan sebagai satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau
satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang
dihajati.(Ornstein dan Hankins 1993,98)
2. Kurikulum ialah unsur budaya atau ilmu pengetahuan unutk memandu guru
mengajar kumpulan murid tertentu.(MOHD DAUD 1995)
3. Kurikulum ditakrifkan sebagai dokumen yang mengandungi rancangan P&P yang
mempunyai objektif psikomotor,efektif dan kognitif bagi satu subjek.
4. Kurikulum juga didefinisikan sebagai satu rancangan pendidikan yang
mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur
kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan
daripada generasi ke generasi yang lain.
5. Contohnya : KBSR(Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah)
6. Konsep kurikulum dapat dikategorikan kepada 5 iaitu:-
a) Kurikulum menjadi dokumentasi khas dan panduan. Kurikulum terdiri
daripada cadangan-cadangan berhubung dengan matlamat, objektif, ciri-
ciri pelajar, pengalaman pembelajaran, isi kandungan pelajaran, kaedah,
bahan dan cara penilaian.
b) Kurikulum perlu memberi tumpuan kepada kaedah penyampaian yang
lebih menarik. Ini membantu pelajar menguasai kemahiran dan isi
kandungan dengan berkesan.
c) Kurikulum merupakan program pengajian yang merujuk kepada subjek
yang diajar mengikut aliran atau jurusan yang ditetapkan.
d) Kurikulum membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. Ia
bukan sahaja membolehkan pelajar menimba ilmu, tetapi juga mencari dan
mendapat pengalaman.
e) Selain itu, ia juga mempunyai konsep tersirat. Semasa pelajar melalui
pembelajaran terancang, pelajar akan memperolehi nilai-nilai sampingan.
CTHNYA: interaksi dan komunikasi. Ia membolehkan kanak-kanak menjadi
lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam
kehidupan masyarakat.
2
KURIKULUM (MATLAMAT DAN OBJEKTIF)
1. Berperanan sebagai garis panduan dan penentu sempadan ilmu yang hendak
disampaikan.
2. Menyampaikan maklumat mengikut peringkat tertentu.
3. Kurikulum di sekolah perlu sentiasa relevan dengan kehendak semasa. Pusat
perkembangan kurikulum sentiasa merangka kurikulum pendidikan di Malaysia
dari semasa ke semasa mengikut aliran tinggi. Kurikulum perlu diubahsuai
mengikut keperluan supaya pelajar sentiasa belajar mengikut trend pengetahuan
terkini.
4. Kurikulum pendidikan (KP) yg dibina baig melahirkan insan yang seimbang dari
segi intelek, jasmani, rohani dan emosi serta berketerampilan dan mampu berfikir.
Selain daripada intelek, kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan
unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Bagi mencapai hasrat ini,
kurikulum telah mengutamakan kepimpinan pelajar melalui kokurikulum.
5. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia bermatlamat
untuk menguatkan hubungan kekeluargaan antara masyarakat majmuk di
Malaysia.
6. Kurikulum pendidikan yang sama membentuk masyrakat yang bersatu padu dan
menyingkirkan sikap prejudis antara kaum.
7. Kurikulum juga diharap dapat melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah
air.
3
HALA TUJU KURIKULUM
1. Kurikulum di Malaysia bertujuan membangunkan modal insan yang cemerlang
dari segi sahsiah dan akademik.
2. Kurikulum yang dibina perlu memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani,
rohani dan emosi.
3. Kurikulum dibina perlu memberi penekanan kpd perkembangan kemahiran
belajar dan genetik. Pendekatan ini melahirkan masyarakat yang mampu
mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berkebolehan
mengikuti pelajaran. Aspek ini penting kerana proses pendidikan berlangsung
secara berterusan ke arah melahirkan insan yang dapat menyesuaikan diri
dengan pelbagai perubahan yang mencabar seperti keadaan ekonomi dan
aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi
4. Aspek pembangunan intelek tidak mencukupi, kurikulum perlu menekankan
aspek jasmani, rohani dan emosi, pengajaran Pendidikan Jasmani, pelaksanaan
kokurikulum, penerapan nilai-nilai agama dan moral kepada semua peringkat
perlu diperkukuhkan.
5. Pembangunan tenaga manusia menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada
penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yang terampil tetapi aspek
melahirkan usaha yang berwibawa, terancang dan ketahanan diri yang tinggi juga
diberi perhatian.
6. Kurikulum perlu besifat futuristik, fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan
corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia.
4
PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM (PPK)
1. Pembangun kurikulum perlu mengkaji
a) Teori-teori berkaitan dengan kurikulum
b) Falsafah pembentukan kurikulum
c) Kriteria pembentukan kurikulum
2. Teori berkaitan dengan kurikulum :
Terdapat 3 kategori utama dalam merekabentuk kurikulum:-
a) Teori tradisional
- Didukung oleh ahli-ahli akademik seperti Dewey, Bobbit, Tyler,Taba, Dull
dan lain-lain.
- Berfokus kepada pendekatan tingkah laku dan ianya dikenali kurikulum
tersurat. Ini kerana objektif pembelajaran kurikulum ini boleh ditentukan
sama ada tercapai atau tidak.
- Teori ini mementingkan proses pemindaan pengetahuan
- Teori ini menganggap proses pendidikan boleh dikenal pasti, dijelaskan
dan dikawal.
- Kurikulum dibina dgn mengambil proses pemecahan tingkah laku.
Pengajar bertindak sbg penyampai maklumat dan ditatih dlm
melaksanakan kurikulum dgn berkesan.
b) Teori konseptual
- Didukung oleh kebanyakan ahli akademik yang berfahaman psikologi
kognitif seperti Bloom, Brunner, Stake dan lain-lain.
- Ahli akademik berpendapat ilmu pengetahuan distrukturkan mengikut
konsep utama. Konsep utama diorganisasikan untuk mendedahkan
hubungan penting dan seterusnya menghasilkan kurikulum tersusun
sehingga pelajar dapat menguasai konsep ilmu pengetahuan dengan
mudah.
- Member fokus kepada analisis situasi semasa dan mencadangkan pilihan
pada kandungan kurikulum.
- Teori ini menggunakan kaedah penelitian dlm sains bagi menghasilkan
generalisasi yang membolehkan pendidik meramal dan mengendalikan
apa-apa yang berlaku di sekolah.
5
c) Teori rekonseptual
- Didukung oleh kebanyakan yg berfahaman Marxism dan Neo-Marxism
seperti James Macdonald, Michael Apple, Harold Rugg, Robert Yoong dan
lain-lain.
- Merupakan bidang yang dapat membekalkan pedoman dan garis panduan
ketika membuat keputusan.
- Menurut Ornstein dan Hunkins (1988), manusia sering bertungkus-lumus
mencari maklumat dari bukti bertulis berbanding menggunakan
kebijaksanaan sendiri.
- Teori rekonseptual menganggap kurikulum sebagai bahan penting yang
membawa kesedaran dan perubahan kepada masyarakat. Kurikulum
bertujuan untuk mewujudkan golongan pelajar mempunyai kesedaran dan
berupaya mengubah masyarakat.
- Teori ini berpendapat pelajar perlu menganalisis kebenaran dari semasa
ke semasa serta mengimbas kembali kepercayaan dan pendapat yang
mempengaruhi kehidupan.
6
FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM
1. Kajian falsafah pendidikan membolehkan pengkaji memahami pendidikan secara
keseluruhan, mentafsir konsep umum dan dasar pendidikan Negara
2. Kandungan falsafah membolehkan pembina kurikulum memahami dan menilai
secara dalaman dan luaran hala tuju pendidikan
3. Oleh itu, falsafah menjadi sumber rujukan utama dalam membina kurikulum
4. Terdapat beberapa aliran falsafah yang mempengaruhi reka bentuk kurikulum.
Antaranya:
a) Idealisme
- Menganggap ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir
- Pengetahuan sebenarnya berlaku dalam fikiran
b) Realisme
- Menolak pandangan idealisme dan menganggap kebenaran apa-
apa yang dapat dilihat dan ilmu yang terhasil dari penaakulan dan
lengkap.
- Ilmu harus mempunyai kaitan antara dunia fizikal dan pemikiran
manusia.
c) Paramatism
- Sekiranya satu idea dapat dipraktikkan maka idea itu benar. Iaitu
idea yang sah adalah idea yang dapat dibuktikan.
- Menganggap minda manusia bertindak dengan aktif. Manusia yang
berkebolehan untuk menaakul dan mempunyai gaya fikiran pelbagai
bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
- Falsafah ini menganggap pengetahuan bukan semata-mata ilmu
tetapi pengetahuan ialah mengaplikasikan ilmu sebagai panduan
dan pedoman hidup.
- Iaitu bukan semata-mata mengajar manusia menghafal ilmu tetapi
menggunakan ilmu.
- Aliran ini dapat dilihat dalam sistem peperiksaan awam di Malaysia
yang berubah diri soalan bentuk hafalan ke soalan berorientasikan
pemikiran.
7
d) Perialisme
- Adalah falsafah konservatif, tradisional dan tidak fleksibel.
- Menganggap manusia dan pendidikan dalam keadaan tetap.
- Perbezaan manusia dengan haiwan ialah keupayaan manusia
berfikir, pendidikan adalah keperluan untuk hidup.
- Pelajar perlu melalui proses pembelajaran yang tetap melalui
pengujian berstruktur.
- Kurikulum mempunyai disiplin, latih tubi dan latihan yang ketat.
- Di sekolah, guru perlu mengajar dan murid sebagai penerima dan
kurikulum terbina adalah muktamad.
e) Essentialisme
- Menganggap kurikulum dan guru merupakan faktor penting dalam
pembelajaran.
- Ahli pendidik hendaklah membezakan perkara yang diperlukan dan
tidak perlu dalam pendidikan.
- Kurikulum yg dibina bagi memenuhi kehendak masyarakat semasa
dan mengutamakan tamadun masa lampau serta merangsang
kebijaksanaan masa hadapan.
f) Progressivesme
- Menyatakan pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan kemajuan
dan bukan ketekalan.
- Memfokuskan kepada pendekatan p&p berpusat pelajar dan
pengajaran melalui alat bantuan belajar.
- Memberi penekanan kepada demokrasi. Sekolah perlu membina
suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar dan bukan
persaingan. Guru berperanan fasilitator dan bukan guru tradisional
- Menganggap perubahan yang dihasilkan bergantung kepada
kecenderungan dan minat pelajar.
- Pelajar harus diberi bimbingan untuk mengubah pengalaman
langsung menjadi pengetahuan.
- Pendidikan ialah proses pembentukan yang berterusan kerana
manusia terus hidup dan berfikir.
8
g) Rekonstrutionalisme
- Menyatakan peranan pendidikan perlu menerapkan tanggungjawab
sosial serta melahirkan masyarakat berilmu.
- Percaya manusia membina masyarakat baru melalui perubahan
yang berkesan dalam pendidikan dan masyarakat.
h) Eksistensialisme
- Mementingkan pendidikan melalui persekitaran.
- Guru membantu murid dalam proses penerokaan.
- Persekitaran memainkan peranan penting dalam membina
pendidikan.
- Dunia sebagai bahan pembelajaran yang boleh ditafsirkan secara
individu.
9
KRITERIA PEMBENTUKAN KURIKULUM
1. Dikategorikan kepada tiga kaedah :
a) Berpusatkan subjek
b) Berpusatkan pelajar
c) Berpusatkan masalah
2. Reka bentuk berpusatkan subjek
- Adalah berpaksikan ilmu dan isi kandungan pelajaran yang terdiri
daripada:-
reka bentuk mata pelajaran
reka bentuk disiplin
reka bentuk bersepadu
reka bentuk korelasi
a) Reka bentuk mata pelajaran
- Ini terkenal dan kerap digunakan dalam mereka bentuk kurikulum.
- Merupakan reka bentuk yang berkaitan dengan isi kandungan pelajaran
yang terdapat dalam buku teks.
- Ilmu disusun menjadi teratur dan berperanan sebagai subjek.
- Bagi memudahkan pembelajaran, konsep disusun daripada ringkas ke
kompleks.
- Tumpuan pelajaran tertumpu kepada proses mengingat dan memahami.
b) Reka bentuk disiplin
- Setiap subjek mempunyai disiplin ilmu tersendiri iaitu cara dan proses.
- Ia menekankan isi kandungan dan proses disiplin sesuatu ilmu.
c) Reka bentuk bersepadu
- Menyatukan dua atau lebih subjek yang menjadi satu mata pelajaran
yang bersepadu.
- Membekalkan pelajar dengan ilmu yang bersepadu dan tidak terasing
- Menghilangkan sempadan matapelajran dan disiplin
- Pelajar akan melihat ilmu sebagai satu yang bersepadu dan lebih
bermakna.
10
d) Reka bentuk korelasi
- Mengaitkan maklumat antara satu subjek dengan subjek bertujuan
untuk mengurangkan pemisahan antara subjek.
3. Reka bentuk berpusatkan pelajar
- Menganggap pelajar merupakan elemen yang penting dalm bidang
pendidikan.
- Berdasarkan kepada falsafah progressivesme.
- Terbahagi kepada 3 kategori
Reka bentuk berpusatkan pelajar
Reka bentuk berpusatkan pengalaman
Reka bentuk berpusatkan humanistik
a) Reka bentuk berpusatkan pelajar
- Pembinaan kurikulum berdasarkan kepada pendekatan semulajadi
pelajar ketika belajar.
- Menganggap pemikiran pelajar akan berkembang jika mereka diberi
peluang utk belajar berdasarkan kegemaran dan keperluan pelajaran.
b) Reka bentuk berpusatkan pengalaman
- Sama seperti reka bentuk berpusatkan pelajar.
- Penekanan terhadap minat dan keperluan pelajar ketika membina
kurikulum.
- Ianya berbeza kerana berdasarkan reka bentuk berpusatkan
pengalaman, minat dan keperluan pelajar tidak boleh dijangka, oleh
itu kurikulum tidak akan dirancang dengan awal.
- Kurikulum ini dibina setelah pendidik mengenali pelajar.
c) Reka bentuk berpusatkan humanistik
- Mementingkan konsep kendiri kepada pelajar, pelajar akan belajar
dan membina tugasan atas kesedaran diri sendiri.
- Menyatupadukan unsur kognitif dan afektif(sikap).
- Memberi penekanan kepada isi kandungan, kognitif pengalaman dan
perasaan.
- Menekankan secara seimbang aspek pemikiran, perasaan dan
amalan.
11
- Menekankan kepada pendidikan dan pembangunan insan secara
keseluruhan.
4. Reka bentuk berpusatkan masalah
- Memberi fokus kepada masalah dalam kehidupan.
- Meletakkan peranan pembelajaran berdasarkan pengalaman individu dan
kemasyarakatan iaitu terbahagi kepada tiga :
reka bentuk situasi – kehidupan
reka bentuk semula masyarakat
i. Reka bentuk situasi – kehidupan
b. lebih mirip kepada teori konseptual.
c. berpendapat pembelajaran lebih bermakna jika pembelajaran itu boleh
di aplikasikan dalam kehidupan secara terus.
d. Keperluan dan keupayaan pelajar berfikir dalam menyelesaikan
masalah juga menjadi dasar dalam reka bentuk diri.
b) Reka bentuk semula masyarakat
- berorientasikan masyarakat.
- mengaitkan hubungan kurikulum dengan perkembangan masyarakat
daripada aspek sosial, politik dan ekonomi.
- dilihat berupaya menjadi ejen perubahan dalam masyarakat.
- menyerapkan nilai-nilai dan etika bagi melahirkan masyarakat yang
berkualiti
12
KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN SEKOLAH
1. Selaras dengan kehendak FPK. Tujuan penggubalan adalah untuk :
a) Meningkatkan pengetahuan kesihatan
b) Memupuk sikap positif terhadap kesihatan
c) Mengamalkan gaya hidup sihat
2. Kurikulum Pendidikan Kesihatan KBSR Tiga Tunjang
a) Kesihatan diri dan keluarga
Kesihatan diri
Perasaan
Kekeluargaan
b) Gaya Hidup Sihat
Pemakanan
Pengurusan Konflik dan Stress
Penyalahgunaan bahan
c) Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
Keselamatan
Penyakit berjangkit
Pertolongan cemas
3. Penilaian Pendidikan Kesihatan
a) Penilaian Formatif
Menilai program utk perbaiki kurikulum, p&p, dan perkembang kanak-
kanak
Membentuk maklumat dan objektif program.
Pembelajaran kanak-kanak yg berterusan
Pengumpulan bukti secara sistematik
Memperbaiki kualiti pengalaman kanak-kanak.
b) Penilaian Sumatif
Akhir pelajaran PK – samada setiap akhir unit atau akhir semester
Ujian yang standard
13
Menentukan tahap pancapaian murid
Menentukan keberkesanan kurikulum, pengajaranguru dan
pembelajaran murid.
c) Penilaian berterusan dan tidak formal
Penilaian tentang apa yang telah dilaksanakan
Maklumbalas semasa terhadap tindakan/ kerja murid.
Maklumbalas secara spontan melalui pemerhatian.

More Related Content

What's hot

Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)khai naem
 
Teori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisnurzaharuddin
 
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajarKanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajarJenry Saiparudin
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...Syrvison Goh
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyIzzat Najmi
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
 
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Kalai Shan
 
Vygotsky teori pembelajaran dari perspektif sosiobudaya
Vygotsky  teori pembelajaran dari perspektif sosiobudayaVygotsky  teori pembelajaran dari perspektif sosiobudaya
Vygotsky teori pembelajaran dari perspektif sosiobudayaSyed Ahmad Azhar
 
Teori Konstruktivisme oleh Vygotsky
Teori Konstruktivisme oleh VygotskyTeori Konstruktivisme oleh Vygotsky
Teori Konstruktivisme oleh Vygotskyartyschatz
 
Falsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan PerenialismeFalsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan PerenialismeFatimah Al-Dayana
 
perubahan kurikulum
perubahan kurikulumperubahan kurikulum
perubahan kurikulumumiefatiya
 
Pelaziman klasik dan operan
Pelaziman klasik dan operanPelaziman klasik dan operan
Pelaziman klasik dan operanembun Pagi
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
 
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumBab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumVince Here
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumXiaoling Lew
 
model pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumatmodel pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumatKhasim Din
 
MODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUMMODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUMhudhud321
 
Penilaian formatif & sumatif
Penilaian formatif & sumatifPenilaian formatif & sumatif
Penilaian formatif & sumatifHanim Hanisha
 

What's hot (20)

Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)
 
Teori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behavioris
 
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajarKanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
 
Jenis jenis kurikulum
Jenis jenis kurikulumJenis jenis kurikulum
Jenis jenis kurikulum
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotsky
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
 
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
 
Vygotsky teori pembelajaran dari perspektif sosiobudaya
Vygotsky  teori pembelajaran dari perspektif sosiobudayaVygotsky  teori pembelajaran dari perspektif sosiobudaya
Vygotsky teori pembelajaran dari perspektif sosiobudaya
 
Teori Konstruktivisme oleh Vygotsky
Teori Konstruktivisme oleh VygotskyTeori Konstruktivisme oleh Vygotsky
Teori Konstruktivisme oleh Vygotsky
 
Falsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan PerenialismeFalsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan Perenialisme
 
perubahan kurikulum
perubahan kurikulumperubahan kurikulum
perubahan kurikulum
 
Pelaziman klasik dan operan
Pelaziman klasik dan operanPelaziman klasik dan operan
Pelaziman klasik dan operan
 
Perkembangan moral
Perkembangan moral Perkembangan moral
Perkembangan moral
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guru
 
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumBab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
 
model pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumatmodel pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumat
 
MODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUMMODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUM
 
Penilaian formatif & sumatif
Penilaian formatif & sumatifPenilaian formatif & sumatif
Penilaian formatif & sumatif
 

Viewers also liked

Viewers also liked (16)

Konsep & Skop Program Kesihatan Sekolah
Konsep & Skop Program Kesihatan SekolahKonsep & Skop Program Kesihatan Sekolah
Konsep & Skop Program Kesihatan Sekolah
 
Pembentangan kuliah 5
Pembentangan kuliah 5Pembentangan kuliah 5
Pembentangan kuliah 5
 
Kssr
KssrKssr
Kssr
 
Kurikulum
KurikulumKurikulum
Kurikulum
 
Bab 1 kurikulum
Bab 1 kurikulumBab 1 kurikulum
Bab 1 kurikulum
 
Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR.
Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR.Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR.
Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR.
 
Psv 1
Psv 1Psv 1
Psv 1
 
Psv
PsvPsv
Psv
 
Konsep 5p
Konsep 5pKonsep 5p
Konsep 5p
 
Program sekolah selamat
Program sekolah selamatProgram sekolah selamat
Program sekolah selamat
 
Kurikulum KBSR dan KSSR
Kurikulum KBSR dan KSSRKurikulum KBSR dan KSSR
Kurikulum KBSR dan KSSR
 
PSV 3107
PSV 3107PSV 3107
PSV 3107
 
Seksualiti semasa kanak kanak dan remaja
Seksualiti semasa kanak kanak dan remajaSeksualiti semasa kanak kanak dan remaja
Seksualiti semasa kanak kanak dan remaja
 
Psikologi dan emosi
Psikologi dan emosiPsikologi dan emosi
Psikologi dan emosi
 
Peranan gender
Peranan genderPeranan gender
Peranan gender
 
Program kesihatan sekolah
Program kesihatan sekolahProgram kesihatan sekolah
Program kesihatan sekolah
 

Similar to KURIKULUM

Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikanFreddy Indra
 
Konsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan baratKonsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan barathafizshima
 
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1  kurikulum dan pembelajaranTugas 1  kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaranKadek Kariasa
 
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064iik30
 
Konsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan baratKonsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan baratHidayatunnur Mj
 
Analisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptx
Analisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptxAnalisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptx
Analisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptxWinaAyyuni2
 
Model Konsep Kurikulum
Model Konsep KurikulumModel Konsep Kurikulum
Model Konsep KurikulumEmirita Reta
 
Landasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan KurikulumLandasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan KurikulumSita Nurhalimah
 
model-model-kurikulum-pembelajaran.ppt
model-model-kurikulum-pembelajaran.pptmodel-model-kurikulum-pembelajaran.ppt
model-model-kurikulum-pembelajaran.pptwahyudiirawan2
 

Similar to KURIKULUM (20)

Definisi kurikulum
Definisi kurikulumDefinisi kurikulum
Definisi kurikulum
 
Aan rukanda
Aan rukandaAan rukanda
Aan rukanda
 
Aan rukanda
Aan rukandaAan rukanda
Aan rukanda
 
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikan
 
Konsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan baratKonsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan barat
 
Kurikulum pembelajaran
Kurikulum pembelajaranKurikulum pembelajaran
Kurikulum pembelajaran
 
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1  kurikulum dan pembelajaranTugas 1  kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaran
 
Pengkur
PengkurPengkur
Pengkur
 
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
 
Konsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan baratKonsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan barat
 
Konsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan baratKonsep guru islam, timur dan barat
Konsep guru islam, timur dan barat
 
Dian andriani 2 d
Dian andriani 2 dDian andriani 2 d
Dian andriani 2 d
 
Dian andriani 2 d
Dian andriani 2 dDian andriani 2 d
Dian andriani 2 d
 
Analisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptx
Analisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptxAnalisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptx
Analisis permasalahan Bidang Pedagogi MODUL 1.pptx
 
Pengembangan Kurikulum
Pengembangan KurikulumPengembangan Kurikulum
Pengembangan Kurikulum
 
Landasan pengembangan kurikulum
Landasan pengembangan kurikulumLandasan pengembangan kurikulum
Landasan pengembangan kurikulum
 
Model Konsep Kurikulum
Model Konsep KurikulumModel Konsep Kurikulum
Model Konsep Kurikulum
 
Landasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan KurikulumLandasan Pengembangan Kurikulum
Landasan Pengembangan Kurikulum
 
FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATANFALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN
 
model-model-kurikulum-pembelajaran.ppt
model-model-kurikulum-pembelajaran.pptmodel-model-kurikulum-pembelajaran.ppt
model-model-kurikulum-pembelajaran.ppt
 

Recently uploaded

Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus MartosudiroMartosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus MartosudiroProjectEngineer4
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerakMetalinaSimanjuntak1
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1AdePutraTunggali
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
Sobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media Sosial
Sobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media SosialSobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media Sosial
Sobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media SosialAdePutraTunggali
 
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroKonsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroAdePutraTunggali
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]Abdiera
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaMATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaIkhwanPunchline
 
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdfKonsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdfAdePutraTunggali
 
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptxDaun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptxZulfatulAliyah
 

Recently uploaded (20)

Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus MartosudiroMartosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
Sobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media Sosial
Sobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media SosialSobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media Sosial
Sobat Lemonilo - Konsultasi Manajemen Web dan Media Sosial
 
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroKonsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaMATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
 
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdfKonsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
 
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptxDaun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
 

KURIKULUM

 • 1. 1 KONSEP DAN DEFINISI KURIKULUM 1. Kurikulum didefinisikan sebagai satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati.(Ornstein dan Hankins 1993,98) 2. Kurikulum ialah unsur budaya atau ilmu pengetahuan unutk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu.(MOHD DAUD 1995) 3. Kurikulum ditakrifkan sebagai dokumen yang mengandungi rancangan P&P yang mempunyai objektif psikomotor,efektif dan kognitif bagi satu subjek. 4. Kurikulum juga didefinisikan sebagai satu rancangan pendidikan yang mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan daripada generasi ke generasi yang lain. 5. Contohnya : KBSR(Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) 6. Konsep kurikulum dapat dikategorikan kepada 5 iaitu:- a) Kurikulum menjadi dokumentasi khas dan panduan. Kurikulum terdiri daripada cadangan-cadangan berhubung dengan matlamat, objektif, ciri- ciri pelajar, pengalaman pembelajaran, isi kandungan pelajaran, kaedah, bahan dan cara penilaian. b) Kurikulum perlu memberi tumpuan kepada kaedah penyampaian yang lebih menarik. Ini membantu pelajar menguasai kemahiran dan isi kandungan dengan berkesan. c) Kurikulum merupakan program pengajian yang merujuk kepada subjek yang diajar mengikut aliran atau jurusan yang ditetapkan. d) Kurikulum membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. Ia bukan sahaja membolehkan pelajar menimba ilmu, tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman. e) Selain itu, ia juga mempunyai konsep tersirat. Semasa pelajar melalui pembelajaran terancang, pelajar akan memperolehi nilai-nilai sampingan. CTHNYA: interaksi dan komunikasi. Ia membolehkan kanak-kanak menjadi lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan masyarakat.
 • 2. 2 KURIKULUM (MATLAMAT DAN OBJEKTIF) 1. Berperanan sebagai garis panduan dan penentu sempadan ilmu yang hendak disampaikan. 2. Menyampaikan maklumat mengikut peringkat tertentu. 3. Kurikulum di sekolah perlu sentiasa relevan dengan kehendak semasa. Pusat perkembangan kurikulum sentiasa merangka kurikulum pendidikan di Malaysia dari semasa ke semasa mengikut aliran tinggi. Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya pelajar sentiasa belajar mengikut trend pengetahuan terkini. 4. Kurikulum pendidikan (KP) yg dibina baig melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi serta berketerampilan dan mampu berfikir. Selain daripada intelek, kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Bagi mencapai hasrat ini, kurikulum telah mengutamakan kepimpinan pelajar melalui kokurikulum. 5. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia bermatlamat untuk menguatkan hubungan kekeluargaan antara masyarakat majmuk di Malaysia. 6. Kurikulum pendidikan yang sama membentuk masyrakat yang bersatu padu dan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum. 7. Kurikulum juga diharap dapat melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air.
 • 3. 3 HALA TUJU KURIKULUM 1. Kurikulum di Malaysia bertujuan membangunkan modal insan yang cemerlang dari segi sahsiah dan akademik. 2. Kurikulum yang dibina perlu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi. 3. Kurikulum dibina perlu memberi penekanan kpd perkembangan kemahiran belajar dan genetik. Pendekatan ini melahirkan masyarakat yang mampu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berkebolehan mengikuti pelajaran. Aspek ini penting kerana proses pendidikan berlangsung secara berterusan ke arah melahirkan insan yang dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan yang mencabar seperti keadaan ekonomi dan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi 4. Aspek pembangunan intelek tidak mencukupi, kurikulum perlu menekankan aspek jasmani, rohani dan emosi, pengajaran Pendidikan Jasmani, pelaksanaan kokurikulum, penerapan nilai-nilai agama dan moral kepada semua peringkat perlu diperkukuhkan. 5. Pembangunan tenaga manusia menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yang terampil tetapi aspek melahirkan usaha yang berwibawa, terancang dan ketahanan diri yang tinggi juga diberi perhatian. 6. Kurikulum perlu besifat futuristik, fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia.
 • 4. 4 PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM (PPK) 1. Pembangun kurikulum perlu mengkaji a) Teori-teori berkaitan dengan kurikulum b) Falsafah pembentukan kurikulum c) Kriteria pembentukan kurikulum 2. Teori berkaitan dengan kurikulum : Terdapat 3 kategori utama dalam merekabentuk kurikulum:- a) Teori tradisional - Didukung oleh ahli-ahli akademik seperti Dewey, Bobbit, Tyler,Taba, Dull dan lain-lain. - Berfokus kepada pendekatan tingkah laku dan ianya dikenali kurikulum tersurat. Ini kerana objektif pembelajaran kurikulum ini boleh ditentukan sama ada tercapai atau tidak. - Teori ini mementingkan proses pemindaan pengetahuan - Teori ini menganggap proses pendidikan boleh dikenal pasti, dijelaskan dan dikawal. - Kurikulum dibina dgn mengambil proses pemecahan tingkah laku. Pengajar bertindak sbg penyampai maklumat dan ditatih dlm melaksanakan kurikulum dgn berkesan. b) Teori konseptual - Didukung oleh kebanyakan ahli akademik yang berfahaman psikologi kognitif seperti Bloom, Brunner, Stake dan lain-lain. - Ahli akademik berpendapat ilmu pengetahuan distrukturkan mengikut konsep utama. Konsep utama diorganisasikan untuk mendedahkan hubungan penting dan seterusnya menghasilkan kurikulum tersusun sehingga pelajar dapat menguasai konsep ilmu pengetahuan dengan mudah. - Member fokus kepada analisis situasi semasa dan mencadangkan pilihan pada kandungan kurikulum. - Teori ini menggunakan kaedah penelitian dlm sains bagi menghasilkan generalisasi yang membolehkan pendidik meramal dan mengendalikan apa-apa yang berlaku di sekolah.
 • 5. 5 c) Teori rekonseptual - Didukung oleh kebanyakan yg berfahaman Marxism dan Neo-Marxism seperti James Macdonald, Michael Apple, Harold Rugg, Robert Yoong dan lain-lain. - Merupakan bidang yang dapat membekalkan pedoman dan garis panduan ketika membuat keputusan. - Menurut Ornstein dan Hunkins (1988), manusia sering bertungkus-lumus mencari maklumat dari bukti bertulis berbanding menggunakan kebijaksanaan sendiri. - Teori rekonseptual menganggap kurikulum sebagai bahan penting yang membawa kesedaran dan perubahan kepada masyarakat. Kurikulum bertujuan untuk mewujudkan golongan pelajar mempunyai kesedaran dan berupaya mengubah masyarakat. - Teori ini berpendapat pelajar perlu menganalisis kebenaran dari semasa ke semasa serta mengimbas kembali kepercayaan dan pendapat yang mempengaruhi kehidupan.
 • 6. 6 FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM 1. Kajian falsafah pendidikan membolehkan pengkaji memahami pendidikan secara keseluruhan, mentafsir konsep umum dan dasar pendidikan Negara 2. Kandungan falsafah membolehkan pembina kurikulum memahami dan menilai secara dalaman dan luaran hala tuju pendidikan 3. Oleh itu, falsafah menjadi sumber rujukan utama dalam membina kurikulum 4. Terdapat beberapa aliran falsafah yang mempengaruhi reka bentuk kurikulum. Antaranya: a) Idealisme - Menganggap ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir - Pengetahuan sebenarnya berlaku dalam fikiran b) Realisme - Menolak pandangan idealisme dan menganggap kebenaran apa- apa yang dapat dilihat dan ilmu yang terhasil dari penaakulan dan lengkap. - Ilmu harus mempunyai kaitan antara dunia fizikal dan pemikiran manusia. c) Paramatism - Sekiranya satu idea dapat dipraktikkan maka idea itu benar. Iaitu idea yang sah adalah idea yang dapat dibuktikan. - Menganggap minda manusia bertindak dengan aktif. Manusia yang berkebolehan untuk menaakul dan mempunyai gaya fikiran pelbagai bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. - Falsafah ini menganggap pengetahuan bukan semata-mata ilmu tetapi pengetahuan ialah mengaplikasikan ilmu sebagai panduan dan pedoman hidup. - Iaitu bukan semata-mata mengajar manusia menghafal ilmu tetapi menggunakan ilmu. - Aliran ini dapat dilihat dalam sistem peperiksaan awam di Malaysia yang berubah diri soalan bentuk hafalan ke soalan berorientasikan pemikiran.
 • 7. 7 d) Perialisme - Adalah falsafah konservatif, tradisional dan tidak fleksibel. - Menganggap manusia dan pendidikan dalam keadaan tetap. - Perbezaan manusia dengan haiwan ialah keupayaan manusia berfikir, pendidikan adalah keperluan untuk hidup. - Pelajar perlu melalui proses pembelajaran yang tetap melalui pengujian berstruktur. - Kurikulum mempunyai disiplin, latih tubi dan latihan yang ketat. - Di sekolah, guru perlu mengajar dan murid sebagai penerima dan kurikulum terbina adalah muktamad. e) Essentialisme - Menganggap kurikulum dan guru merupakan faktor penting dalam pembelajaran. - Ahli pendidik hendaklah membezakan perkara yang diperlukan dan tidak perlu dalam pendidikan. - Kurikulum yg dibina bagi memenuhi kehendak masyarakat semasa dan mengutamakan tamadun masa lampau serta merangsang kebijaksanaan masa hadapan. f) Progressivesme - Menyatakan pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan kemajuan dan bukan ketekalan. - Memfokuskan kepada pendekatan p&p berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat bantuan belajar. - Memberi penekanan kepada demokrasi. Sekolah perlu membina suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar dan bukan persaingan. Guru berperanan fasilitator dan bukan guru tradisional - Menganggap perubahan yang dihasilkan bergantung kepada kecenderungan dan minat pelajar. - Pelajar harus diberi bimbingan untuk mengubah pengalaman langsung menjadi pengetahuan. - Pendidikan ialah proses pembentukan yang berterusan kerana manusia terus hidup dan berfikir.
 • 8. 8 g) Rekonstrutionalisme - Menyatakan peranan pendidikan perlu menerapkan tanggungjawab sosial serta melahirkan masyarakat berilmu. - Percaya manusia membina masyarakat baru melalui perubahan yang berkesan dalam pendidikan dan masyarakat. h) Eksistensialisme - Mementingkan pendidikan melalui persekitaran. - Guru membantu murid dalam proses penerokaan. - Persekitaran memainkan peranan penting dalam membina pendidikan. - Dunia sebagai bahan pembelajaran yang boleh ditafsirkan secara individu.
 • 9. 9 KRITERIA PEMBENTUKAN KURIKULUM 1. Dikategorikan kepada tiga kaedah : a) Berpusatkan subjek b) Berpusatkan pelajar c) Berpusatkan masalah 2. Reka bentuk berpusatkan subjek - Adalah berpaksikan ilmu dan isi kandungan pelajaran yang terdiri daripada:- reka bentuk mata pelajaran reka bentuk disiplin reka bentuk bersepadu reka bentuk korelasi a) Reka bentuk mata pelajaran - Ini terkenal dan kerap digunakan dalam mereka bentuk kurikulum. - Merupakan reka bentuk yang berkaitan dengan isi kandungan pelajaran yang terdapat dalam buku teks. - Ilmu disusun menjadi teratur dan berperanan sebagai subjek. - Bagi memudahkan pembelajaran, konsep disusun daripada ringkas ke kompleks. - Tumpuan pelajaran tertumpu kepada proses mengingat dan memahami. b) Reka bentuk disiplin - Setiap subjek mempunyai disiplin ilmu tersendiri iaitu cara dan proses. - Ia menekankan isi kandungan dan proses disiplin sesuatu ilmu. c) Reka bentuk bersepadu - Menyatukan dua atau lebih subjek yang menjadi satu mata pelajaran yang bersepadu. - Membekalkan pelajar dengan ilmu yang bersepadu dan tidak terasing - Menghilangkan sempadan matapelajran dan disiplin - Pelajar akan melihat ilmu sebagai satu yang bersepadu dan lebih bermakna.
 • 10. 10 d) Reka bentuk korelasi - Mengaitkan maklumat antara satu subjek dengan subjek bertujuan untuk mengurangkan pemisahan antara subjek. 3. Reka bentuk berpusatkan pelajar - Menganggap pelajar merupakan elemen yang penting dalm bidang pendidikan. - Berdasarkan kepada falsafah progressivesme. - Terbahagi kepada 3 kategori Reka bentuk berpusatkan pelajar Reka bentuk berpusatkan pengalaman Reka bentuk berpusatkan humanistik a) Reka bentuk berpusatkan pelajar - Pembinaan kurikulum berdasarkan kepada pendekatan semulajadi pelajar ketika belajar. - Menganggap pemikiran pelajar akan berkembang jika mereka diberi peluang utk belajar berdasarkan kegemaran dan keperluan pelajaran. b) Reka bentuk berpusatkan pengalaman - Sama seperti reka bentuk berpusatkan pelajar. - Penekanan terhadap minat dan keperluan pelajar ketika membina kurikulum. - Ianya berbeza kerana berdasarkan reka bentuk berpusatkan pengalaman, minat dan keperluan pelajar tidak boleh dijangka, oleh itu kurikulum tidak akan dirancang dengan awal. - Kurikulum ini dibina setelah pendidik mengenali pelajar. c) Reka bentuk berpusatkan humanistik - Mementingkan konsep kendiri kepada pelajar, pelajar akan belajar dan membina tugasan atas kesedaran diri sendiri. - Menyatupadukan unsur kognitif dan afektif(sikap). - Memberi penekanan kepada isi kandungan, kognitif pengalaman dan perasaan. - Menekankan secara seimbang aspek pemikiran, perasaan dan amalan.
 • 11. 11 - Menekankan kepada pendidikan dan pembangunan insan secara keseluruhan. 4. Reka bentuk berpusatkan masalah - Memberi fokus kepada masalah dalam kehidupan. - Meletakkan peranan pembelajaran berdasarkan pengalaman individu dan kemasyarakatan iaitu terbahagi kepada tiga : reka bentuk situasi – kehidupan reka bentuk semula masyarakat i. Reka bentuk situasi – kehidupan b. lebih mirip kepada teori konseptual. c. berpendapat pembelajaran lebih bermakna jika pembelajaran itu boleh di aplikasikan dalam kehidupan secara terus. d. Keperluan dan keupayaan pelajar berfikir dalam menyelesaikan masalah juga menjadi dasar dalam reka bentuk diri. b) Reka bentuk semula masyarakat - berorientasikan masyarakat. - mengaitkan hubungan kurikulum dengan perkembangan masyarakat daripada aspek sosial, politik dan ekonomi. - dilihat berupaya menjadi ejen perubahan dalam masyarakat. - menyerapkan nilai-nilai dan etika bagi melahirkan masyarakat yang berkualiti
 • 12. 12 KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN SEKOLAH 1. Selaras dengan kehendak FPK. Tujuan penggubalan adalah untuk : a) Meningkatkan pengetahuan kesihatan b) Memupuk sikap positif terhadap kesihatan c) Mengamalkan gaya hidup sihat 2. Kurikulum Pendidikan Kesihatan KBSR Tiga Tunjang a) Kesihatan diri dan keluarga Kesihatan diri Perasaan Kekeluargaan b) Gaya Hidup Sihat Pemakanan Pengurusan Konflik dan Stress Penyalahgunaan bahan c) Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan Penyakit berjangkit Pertolongan cemas 3. Penilaian Pendidikan Kesihatan a) Penilaian Formatif Menilai program utk perbaiki kurikulum, p&p, dan perkembang kanak- kanak Membentuk maklumat dan objektif program. Pembelajaran kanak-kanak yg berterusan Pengumpulan bukti secara sistematik Memperbaiki kualiti pengalaman kanak-kanak. b) Penilaian Sumatif Akhir pelajaran PK – samada setiap akhir unit atau akhir semester Ujian yang standard
 • 13. 13 Menentukan tahap pancapaian murid Menentukan keberkesanan kurikulum, pengajaranguru dan pembelajaran murid. c) Penilaian berterusan dan tidak formal Penilaian tentang apa yang telah dilaksanakan Maklumbalas semasa terhadap tindakan/ kerja murid. Maklumbalas secara spontan melalui pemerhatian.