Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Falsafah Pendidikan Perenialisme

10,713 views

Published on

Falsafah Pendidikan Perenialisme

 1. 1. KUMPULAN 4SHARMILA DHARSHENEE RUHAIZA ROSALIM A/P PALANIAPPAN UMAMAGESWARI A/P PREMA JOTHIY A/P RAJU SUBRAMANI
 2. 2. PILIH SATU FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT YANG ANDA RASAMENJADI PEGANGAN KUMPULAN ANDA.NYATAKAN SEBAB.
 3. 3. TRADISIONAL MODEN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
 4. 4. TRADISIONAL Falsafah Pendidikan barat tradisional terbahagi kepada empat iaitu: Idealisme Realisme Perenialisme Esensialisme
 5. 5. MODEN  Falsafah Pendidikan Barat moden juga terbahagi kepada empat, iaitu: Pragmatis Progresivis Eksistensiali Rekonstruk me me sme tionisme
 6. 6. 6 Falsafah Pendidikan Barat: Perbandingan AliranT 1. Perenialisme 2. ProgresivismeRA 1. Masyarakat & PendidikanD MI 2. Pengetahuan & Pembelajaran OS D 3. Pengajaran GuruI EO 4. Tujuan & Program NNAL 3. Esensialisme 4. Rekonstruksionisme ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)
 7. 7. Masyarakat Dan Pendidikan 7 TRADISIONAL MODENSekolah institusi pendidikan formal Rumah institusi pendidikan formalSekolah agen kebudayaan Sekolah memajukan masyarakatPendidikan matlamat masyarakat Pendidikan kembangkan potensiPengetahuan sediakan pelajar Pengalaman demokrasi di sekolahuntuk demokrasi menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar.Pendidikan kembangkan kognitif Pendidikan bersepadu (kognitif,(akademik) moral dan sosial)Nilai bersifat objektif & tetap Nilai bersifat subjektif (pandangan ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)(berasaskan persetujuan) individu)
 8. 8. Pengetahuan Dan Pembelajaran 8 TRADISIONAL MODENTumpuan terhadap pengetahuan Tumpuan terhadap penyelesaiandan maklumat masalah & peranan individuFokus kepada subjek Fokus terhadap pelajarKandungan subjek: Kandungan subjek:i. Pilihan guru i. Pilihan guru & pelajarii. Penyusunan berurutan ii. Susunan ikut kefahamaniii.Orentasi perkara lampau iii.Orentasi semasa & hadapanKandungan subjek dibahagi kpd Kandungan subjek secarabeberapa bidang bersepaduRancangan pengajaran disusun Rancangan pengajaran disusunmengikut topik ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) mengikut minat & masalah
 9. 9. 9 Pengajaran Guru TRADISIONAL MODENOrentasi teks & bilik darjah Orentasi pelbagai bahan & masy.Berkumpulan keseluruhan Keseluruhan, kecil & individuJadual tetap & masa seragam Jadual anjal & masa fleksibelPelajar kumpulan ‘homogeneous’ & Pelajar kumpulan ‘heterogeneous’program khas & program berbezaPengajaran berpusatkan guru & Pengajaran berpusatkan pelajar &pelajar pasif pelajar aktifKeseragaman pengalaman bilik Kepelbagaian pengalaman bilikdarjah dan situasi pengajaran darjah danZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) situasi pengajaran
 10. 10. 10 Tujuan Dan Program TRADISIONAL MODENFokus kepada sastera & sains Sepadu (satera, subjek praktikal & vokasional)Pengkhususan UmumKurikulum ditentukan Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajarStandard yang tinggi & cemerlang: Standard yang setara & fleksibel:Tumpuan khas kepada mereka Tumpuan khas kepada merekayang cemerlang yang pencapaiannya rendah ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah)
 11. 11. ESSENSIALISME
 12. 12. • Essentialisme berpunca daripada realisme dan idealisme.• Ia adalah teori yang mencadangkan penyampaian budayadan pengetahuan teras kepada setiap generasi baru sebagaitujuan utama pendidikan.• Memandangkan essentialisme bertujuan untukmenggalakkan pertumbuhan intelek individu serta mendidikindividu yang berketerampilan, dengan tumpuan diberikepada pengajaran mata pelajaran tradisional yang asasseperti Membaca, Menulis dan Mengira (3M) di sampingmata pelajaran Kesusasteraan, Bahasa Asing, Sejarah, Sains,Seni dan Muzik.• Ia juga berfokus pada pengajaran kemahiran asas,penguasaan konsep dan prinsip kandungan mata pelajaran.
 13. 13. • Memandangkan essentialisme bertujuan untukmenggalakkan pertumbuhan intelek individu sertamendidikindividu yang berketerampilan, dengan tumpuan diberikepada pengajaran mata pelajaran tradisional yangasasseperti Membaca, Menulis dan Mengira (3M) di sampingmata pelajaran Kesusasteraan, BahasaAsing, Sejarah, Sains,Seni dan Muzik.• Ia juga berfokus pada pengajaran kemahiran asas,penguasaan konsep dan prinsip kandungan matapelajaran.
 14. 14. Falsafah Essensialismependidikan•Dasar pendidikan Idealisme realisme•Tujuan Pendidikan Mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu - Mendidik manusia menjadi lebih cekap - Membentuk personaliti & mental ke tahap keharmonian& kesempurnaan
 15. 15. Kemahiran penting dalam mata pelajaran akademik IlmuPengetahuan Menguasai konsep & prinsip- prinsip mata pelajaranPeranan pendidikan Guru mempunyai autoriti dalam ma ta pelajarannya &pengajaran nilai-nilai tradisi masyarakat secara eksplisit Tumpuan kurikulum Kemahiran asas iaitu 3M & mata pelajaran penting e.g.sains, sejarah, ilmu alam & bahasa asing Nilai- nilai masyarakat (sosial, buday a politik) diajar disepanjang peringkat sekolah
 16. 16.  Platoterkenal dengan bukunya Republik. Pengikut-pengikutnya :  Descartes  Spinoza  George berkeley  Burler  Froebel  Hagel Fokusmazhab : elemen akal, jiwa dan kerohanian. Pandangan mereka : kebenaran tergantung pada elemen tersebut.
 17. 17. Dari segi metafizik : Realiti boleh ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian. Sesuatu benda tidak perlu ditunjukkan kewujudan secara konkrit tetapi memadai hanya disimpan dalam fikiran dan boleh dinyatakan secara lisan.
 18. 18. Dari segi epistemologi : Kebenaran ialah idea dan wujud dalam pemikiran dan bebas daripada pengalaman deria. Pengetahuan wujud dalam bentuk fikiran, ingatan, kefahaman dan penaakulan.
 19. 19. Dari segi aksiologi : Nilai dan etika merupakan bersifat mutlak keran kedua-duanya datang daripada Tuhan. Nilai baik, cantik, hodoh, benar atau jahat masih tetap sama walau di mana- mana sahaja dan daripada satu generasi ke generasi yang lain.
 20. 20. Secara umum : Bertujuan melahirkan individu bermoral yang boleh berperanan dalam masyarakat. Peranan pelajar : menerima apa yang diajar oleh guru. Peranan guru : membentuk watak anak murid.
 21. 21. PERENIALISME• Berasal dari perkataan asas,perennial yg bermaksud “tidak berubah”.• Pendidikan berfokuskan kpd carian dan sebaran ilmu yg tidak berubah-ubah.• Dipengaruhi fahaman idealisme oleh : -Plato (427-347 SM)Aristotle (384-322 SM) -Dipelopori oleh : -R.MHutchins (1899-1977)Martimer J.Alder (1802) -Jacques Maritain (1882-1973)
 22. 22. KONSEP PERENIALISME Belajarmenurut perennialisme adalah latihan mental dan disiplin jiwa. Menurut ahli perenialisme, ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah- ubah. Antara ciri-ciri tersebut ialah rasionaliti dan amat penting disemai dalam diri setiap orang. Menurut para perennialis pendidikan adalah persiapan untuk hidup.
 23. 23. MATLAMAT PENDIDIKAN PERENIALISME Pendidikanbertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi dan tidak mempunyai had masa.
 24. 24. TUMPUAN PERENIALISME Terdapatempat aspek yang ditumpukan dalam falsafah perenialisme ini,iaitu: -jenis kurikulum -peranan guru -kaedah mengajar -peranan murid
 25. 25. JENIS KURUKULUM Mata pelajaran yang diberi tumpuan adalah mp dalam bidang kemanusiaan dan kesusasteraan spt bahasa,sastera, matematik, senidan sains. Bidang tersebut dberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yg kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya dalam bidang vokasional atau teknik yg berkaitan dgn mesin.
 26. 26.  Mata pelajaran spt sains,sastera,bahasa, matematik dan seni dikatakan akan memberi peluang kpd murid untuk memperoleh celik akal yg penting mengenai kehidupan.
 27. 27.  Tugas utama pendidikan : - pupuk kelakuan moral. - kembangkan proses menaakul- kuasai alat pembelajaran. - latih 3M (baca, tulis, kira). -latih ingat petikan daripada karya agung. - Pendidikan kemanusiaan dan agama penting, belajar terlebih dahulu daripada pendidikan sains.
 28. 28. PANDANGAN TOKOHPERENIALISME TERHADAPPENDIDIKAN Plato : Program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas Faham adanya nafsu, kemauan, dan akal. Aristoteles : Perkemhangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Thomas Aquinas : Pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata.
 29. 29. TOKOH-TOKOH PRENIALISME Platomengatakan tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normative dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan Aristoteles pula menganggap pendidikan penting bagi pembentukan kebiasaan pada usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral.
 30. 30.  Thomas Aquinas berpendapat: -pendidikan adalah menuntunkemampuan-kemampuan yang masih tidurmenjadi aktif atau nyata tergantung padakesadaran tiap-tiap individu. - Seorang guru bertugas untuk menolongmembangkitkan potensi yang masihtersembunyi dari anak agar menjadi aktifdan nyata.
 31. 31. PERANAN GURU Dianggap sebagai pakar yang bijaksana serta berwibawa dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Tggjawab guru adalah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincanagan kumpulan. Guru juga perlu mendidiplinkan murid- murid mereka.
 32. 32. KAEDAH MENGAJAR Kaedah didaktik ditekankan di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa bertanya sebarang soalan. Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka.
 33. 33. PERANAN MURID Berusaha dgn bersungguh-sungguh agar dapat memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing- masing. Menyiapkan segala tugasan yang diberikan guru.
 34. 34. FALSAFAH PENDIDIKANBARAT MODEN
 35. 35. KONSEP PROGRESIVISME
 36. 36. berkembang daripada pragmatisme(berfikir secara praktikal dan munasabah dalam menyelesaikan masalah). kebenaran adalah relatif dan tentatif.  pengetahuan membawa kepada perkembangan dan pertumbuhan. kanak-kanak perlu diajar bagaimanacara berfikir, bukan apa yang perlu difikir. pendidikan harus menyedia pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
 37. 37. Kurikulum:berdasarkan minat murid.isi kandungan yang interdisiplin.melibatkan aplikasi masalahmanusia.menggalakkan pelbagai alternatifsepertiaktiviti, pengalaman, penyelesaianmasalah, kaedah projek.menekankan pengalamanlangsung.pembelajaran aktif. pendekatan induktif untukpengajaran.
 38. 38. Peranan Guru:sebagai pembimbing.murid digalakkan membina penerangandan kefahaman sendiri.pengajaran berpusatkan murid.Peranan sekolah:menggalakkan kolaborasi antara pelajar.kurang menekankan pembelajaranpersaingan individu.berperanan demokratikmenggalakkan reformasi sosial danpenyertaan masyarakat.
 39. 39. Rekonstruksionisme
 40. 40. berasaskan progressivisme.berhasrat membaiki danpembangunan semula masyarakat. membentuk corak masyarakatbaru dan menghapuskan penyakitmasyarakat merupakan tujuanutama pendidikan.sekolah – penggerak untukmemajukan kehidupan manusiamelaluipd. sekolah – tempat membentukmasyarakat baru
 41. 41. Peranan sekolah:– mengenalpasti masalah mesyuarat yangmenjadi krisis budaya.– memupuk sikap dan nilai positif.– meningkatkan kemahiran menyelesaikanmasalah mesyuarat.Kurikulum:menekankan kajian sains sosial.menfokuskan trend masa kinidan masadepan.menggalakan mata pelajaran yang bolehdigunakan untuk mengenalpasti danmenyelesaiakn masalah mesyuarat
 42. 42. Guru:guru perlu memberi komitmen dalammembina mesyuarat baru.agen perubahan dan reformasi.membantu murid-muridmenyelesaiakn masalah mereka.

×