Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures martie 2012

290 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures martie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 3 europeanăMartie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Femeia din spaţiul digital În 2012, internetul ocupă un loc central în viaţa noastră socială, economică şi politică. Însă, pentru a-şi atinge întregul potenţial, in- ternetul şi spaţiul digital trebuie să ţină cont într-o mai mare măsură de abilităţile, interesele şi pute- rea de cumpărare a femeilor. Doamna Neelie Kroes, Vicepreşedintă a Comisiei Europene și Comisar pentru Agenda digitală, a declarat: Din cuprins: ”În calitate de vicepreşedintă a Comisiei Europene, de femeie şi, în ace- laşi timp, de comisar responsabil cu politica digitală în UE, mă alătur feme- ilor din spaţiul digital şi subscriu la această declaraţie, în preajma Zilei In- • Femeia în spațiul ternaţionale a Femeii. Înscrieţi-vă şi dumneavoastră pe lista semnatarilor! digital Dacă doriţi să subscrieţi la această declaraţie, trimiteţi-ne un e-mail: infso-it-girls@ec.europa.eu sau scrieţi un tweet cu tagul #digitalheroines.” • Programul ”Europa jurnaliștilor din amfi- DECLARAŢIA FEMEILOR DIN SPAŢIUL DIGITAL Emanciparea femeilor şi recentele evoluţii din domeniul teatre” tehnologiilor digitale au contribuit la edificarea unei lume mai bune. • Accesul mi rapid al A sosit momentul să punem aceste două revoluţii pe acelaşi plan. pacienților la medi- Am auzit de legea lui Moore dar ce-ar fi dacă am promova o lege mai favorabilă femeii? camente Tehnologia nu ar trebui să fie o lume a bărbaţilor. Nu doar ei pot fi guru sau eroi în acest domeniu. • Utile pentru tineri: Trăim în era digitală şi spaţiul digital se adresează tuturor. Nu-i credeţi pe cei care vă spun altceva. --Concurs de filme pe tema solidarității între generații În ultimele decenii, lumea computerelor a fost dominată de aşa-numita "lege a lui Moore". Aceasta portă numele co-fondatorului Intel, Gordon Moore, care în 1965 a observat că, de --Educația și șomajul tineri- când a fost inventat circuitul integrat, în 1958, numărul de tranzistori aplicaţi pe un cip de siliciu s-a dublat la fiecare 12 luni. Moore a prezis că această tendinţă se va menţine pentru lor în prim plan "cel puţin 10 ani". --Inițiativa ”Oportunități Predicţia lui a fost confirmată de-a lungul timpului, rămânând valabilă până în ziua de pentru tineri” astăzi (chiar dacă perioada necesară pentru dublarea capacităţii computaţionale este de apro- ximativ 18 luni). Legea lui Moore a fost adoptată de mult timp ca obiectiv de către companiile producătoare de microcipuri, garantându-i valabilitatea pentru multă vreme de-acum înainte. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 3/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Programul “Europa Jurnaliştilor din Amfiteatre” Reprezentanţa Comisiei Europene în România organizează în perioada februarie – decembrie 2012 o competiţie de comunicare pe teme europene, care se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la facultăţile de jurnalism. Cui se adresează? ”Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre” este un program care se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzi- lor înscrişi la facultăţile cu profil jurnalistic din România. Ce condiții trebuie să îndeplineas- Concursul este deschis tuturor celor care corespund profi- că materialele înscrise în concurs? lului, indiferent dacă au mai participat / câștigat premii la - materialul audio sau video înregis- edițiile anterioare ale programului. trat nu trebuie să depășească 3 minute; - materialul scris pentru presa online Care este scopul? trebuie să conţină cel puţin 3.800 de ca- Prin acest concurs, Reprezentanţa Comisiei Europene lan- ractere (fără spaţii) şi cel mult 4.500 de sează studenţilor de la facultăţile cu profil jurnalistic provo- caractere (fără spaţii); carea de a aborda şi prezenta publicului larg un subiect de - materialele înscrise în concurs tre- interes în domeniul afacerilor europene. buie însoțite de o prezentare a proiectu- lui de maximum 1.000 de cuvinte. Cum poate un viitor jurnalist să contribuie la prezentarea într-o manieră corectă a temelor europene? Cum vor fi evaluate rezultatele? Viitorii jurnaliști vor avea ocazia să: Proiectele de materiale audio, video - înţeleagă care sunt nevoile, cerinţele, preocupările sau te- sau online vor fi jurizate de o comisie for- merile cetăţenilor legate de tematicile europene; mată din jurnalişti specializaţi pe teme - prezinte subiectele legate de temele europene folosind europene și din experţi ai Reprezentan- abordări sau perspective de analiză inovatoare, îndrăzneţe, ţei Comisiei Europene în România. ieşite din tipare; Cele mai bune proiecte realizate în - realizeze materiale audio, video sau online articulate şi cadrul programului “Europa Jurnaliștilor ilustrative pentru tema abordată. din Amfiteatre” vor fi premiate şi, ulte- rior, oferite canalelor de presă centrale Prin toate acestea, viitorii jurnalişti pot să contribuie la modela- sau locale, drept material ilustrativ în di- rea manierei în care se face comunicarea către cetăţeni a politicilor feritele emisiuni de profil. şi acţiunilor Uniunii Europene, astfel încât acestea din urmă să se armonizeze cât mai mult cu nevoile, cerinţele şi preocupările lor. Care este calendarul programu- lui? Cum se desfăşoară programul? - organizarea întâlnirii cu studenţii Studenţii, masteranzii şi doctoranzii la facultăţile cu profil jur- din fiecare centru universitar - februarie nalistic înscrise în program au ocazia, într-o primă fază, să parti- - martie 2012. cipe la întâlnirea de prezentare a competiției, organizată în fieca- - trimiterea materialelor către Repre- re centru universitar, şi să primească instrucţiuni utile legate de zentanţa Comisiei Europene în România formatul/suportul materialelor acceptate, precum şi îndrumare de pentru înscrierea în concurs - 11 mai specialitate. 2012 (termen-limită). - selectarea şi anunțarea materialelor Toţi cei care se decid să răspundă provocării lansate de program câştigătoare – 20 iunie 2012. vor trebui, în faza a doua, să-și aleagă unul dintre subiectele euro- - organizarea vizitei la Bruxelles, la pene de interes în zona lor de activitate şi să realizeze un material instituțiile europene, pentru maximum 12 dintre premianți – septembrie 2012. conform instrucţiunilor primite în cadrul prezentării. Informaţii suplimentare: În cea de-a treia fază, materialele realizate de viitorii jurnalişti Roxana Morea: Telefon: 021 2035432 trebuie înscrise în concurs, alături de o prezentare a proiectului E-mail: Roxana.MOREA@ec.europa.eu (text în care se va argumenta alegerea temei, a subiectului și a Mirela Mustaţă: Telefon: 021 2300724 canalului media vizat). E-mail: mrm@chelgate.com 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 3/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Comisia propune un acces mai rapid al pacienților la medicamente MEDICAMENTELE AR TREBUI SĂ INTRE MAI REPEDE PE PIAȚĂ. Cu această intenție, Comisia Europeană a propus la începutul lunii martie, să se eficientizeze și să se reducă durata deciziilor naționale privind stabilirea prețurilor și rambursarea medica- mentelor. Pe viitor, aceste decizii ar trebui adoptate în termen de 120 de zile pentru medicamente inova- toare, ca regulă, și în numai 30 de zile în loc de 180 în prezent pentru medicamentele generice. De asemenea, Comisia propune măsuri severe de control al aplicării deciziilor, în cazul în care acestea nu respectă termenele, așa cum se întâmplă adesea în statele membre. Noua directivă reprezintă o măsură importantă de simplificare și abrogă și înlocuiește vechea directivă din 1989 [1] care nu mai reflecta complexitatea sporită a procedurilor de stabilire a prețurilor și de rambursare în statele membre. [1] Directiva 89/105/CEE privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate [1989] JO L40/8. Propunerea vizează introducerea următoa- • notificarea proiectelor de măsuri relor modificări principale: naționale de stabilire a prețurilor și de rambursare Comisiei pentru a facilita de la • garantarea unor termene mai scurte început respectarea termenelor. pentru deciziile naționale, regionale sau lo- cale privind stabilirea prețurilor și ram- • asigurarea clarității juridice și a bursarea: coerenței cu jurisprudența Curții de Justiție - tuturor medicamentelor în general și clarificarea domeniului de aplicare al (120 de zile în loc de 180 de zile, cu excepția pro- obligațiilor de transparență. cedurilor mai complexe); - medicamentelor generice în special • abordarea incertitudinilor legate de (30 de zile în loc de 180 de zile) în cazul în care procedurile inovatoare de stabilire a prețul produsului de referință a fost deja aprobat prețurilor și de rambursare: de ex. ex- sau acesta a fost deja inclus în sistemul public de cluderea licitației (reglementate de legislația asigurări de sănătate. privind achizițiile publice) și a acordurilor de acces în condiții specifice (reglementate de • sporirea eficacității directivei prin pro- dreptul contractual/administrativ) din dome- punerea unor măsuri severe de control niul de aplicare al directivei. al aplicării acesteia, și anume în cazul ne- respectării termenelor, un stat membru trebuie să desemneze un organism în- PAGINI UTILE vestit cu competența de a adopta mă- suri rapide cum ar fi: Detalii privind rambursarea: - adoptarea de măsuri provizorii cu sco- http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/heal- pul de a corecta presupusa încălcare sau de a pre- thcare/competitiveness/pricing-reimbursement/ veni alte prejudicii intereselor în cauză; transparency/index_en.htm - acordarea de despăgubiri solicitantului; - impunerea unei plăți de penalizare Informații suplimentare privind con- calculate la ziua de întârziere. sultarea publică a Comisiei în pregătirea propu- nerilor: • introducerea obligației SM de a raporta http://ec.europa.eu/competition/sectors/phar- regulat cu privire la deciziile lor și dura- maceuticals/inquiry/index.html tele implicate; 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Discuţiile miniştrilor educaţiei pe tema educaţiei şişomajului tinerilor În cadrul primei reuniuni a Consiliului privind educaţia, tineretul,cultura şi sportul, organizată sub preşedinţia daneză a UE, miniştriieducaţiei au adoptat Raportul comun 2012 privind implementa-rea „Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniuleducaţiei şi formării” (ET2020). Ei au adoptat, de asemenea, priori-tăţile pentru următorul ciclu de lucru (2012-2014). • Solidaritate între generaţii: CONCURS DE FILME Comisarul Vassiliou a subliniat importanţa educaţiei şi formării caparte a soluţiei de revenire din actuala criză financiară în Europa şi a Tinerii până în 30 de ani, din stateleinvitat statele membre să îşi intensifice eforturile pentru a atinge obiec- membre ale UE şi Croaţia, sunt invitaţitivele principale ale UE privind abandonul şcolar timpuriu şi îmbunătă- să creeze un film de 60 de secunde peţirea rezultatelor în învăţământul superior, precum şi pentru a atingeobiectivele cadrului „ET2020” în general. tema solidarităţii între generaţii. Mai multe informaţii: Autorii celor mai bune trei filme http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ vor fi premiaţi cu un iPad şi o vizi-en/educ/127945.pdf tă la Bruxelles pentru a participa la proiecţia de filme ce va avea loc în noiembrie 2012.• Iniţiativa „Oportunităţi pentru tineret” Această iniţiativă a Comisiei Euro- Data limită: 15 mai 2012pene solicită statelor membre ale UEsă ia măsuri pentru a preveni părăsirea Mai multe informatii:timpurie a şcolii, să-i ajute pe tineri http://www.eppcompetition.eusă dobândească competenţe relevan-te pentru piaţa muncii, să acumuleze Acest concurs este organizat de Par-experienţă şi să se perfecţioneze în tidul Popular European (PPE) şi Grupulcadrul unor programe de formare la locul PPE din cadrul Comitetului Regiunilorde muncă şi să le dea o mână de ajutor în contextul Anului european al im-în găsirea primului lor loc de muncă. batranirii active şi al solidarităţii De asemenea, Comisia solicită statelor membre, în contextul Strat- între generaţii:egiei Europa 2020, să abordeze problema şomajului în rândul tinerilor în http://europa.eu/ey2012programele lor naţionale de reformă pe 2012 şi să profite în mai maremăsură de Fondul Social European, care mai dispune de o sumă de 30de miliarde de euro nealocată pentru proiecte. În plus, Comisia a prezentat un ansamblu de acţiuni concrete careurmează a fi finanţate direct din fonduri UE. Mai multe informaţii despre acţiunile finanţate de ComisiaEuropeană prin noua iniţiativă “Oportunităţi pentru tineret”: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=950&newsId=1143&furtherNews=yes Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×