Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures septembrie2010-1

667 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures septembrie2010-1

  1. 1. Buletin de informare europeană Maramureş Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Anul II, Nr. 9 Septembrie 2010 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş Evenimente de toamnă • Târg de informare pe teme europene – Centrul Europe Direct Ediţia a III-a Maramureş Centrul Europe Direct Maramureş va organiza Târgul de in- formare pe teme europene – Ediţia a III-a, cu prilejul mani- festărilor dedicate „Sărbătorii Castanelor”, în Baia Mare, Piaţa Din cuprins: Revoluţiei, vineri, 24 septembrie 2010, începând cu ora 13.00. Prima ediţie a expoziţiei cu materiale europene am organizat-o în anul 2008 - primul an de funcţionare al Centrului Europe Direct Mara- • Târg de informare pe mureş ca membru în Reţeaua Europe Direct – reţea de centre de infor- mare a Comisiei Europene. teme europene - Ediţia a Organizăm acest eveniment în aer liber pentru că dorim să pre- III-a - Baia Mare zentăm locuitorilor din Baia Mare, precum şi vizitatorilor din celelalte localităţi maramureşene, informaţii utile despre activităţi, politici şi pro- • Târgul „Antreprenor grame derulate la nivelul Uniunii Europene, care ne influenţează tuturor viaţa. junior” - Bistriţa În cadrul standului de informare vom pune la dispoziţia vizitatori- lor, GRATUIT, diverse materiale primite de la Uniunea Europeană sau • Premiul Tânărul pregătite de noi: publicaţii, broşuri, pliante, afişe, dar şi materiale pro- moţionale. Temele abordate sunt din domenii de actualitate: instituţii European al Anului europene, social, energie, schimbări climatice, locuri de muncă, edu- caţie, etc. • Săptămâna euro- De asemenea, tuturor celor interesaţi le vom prezenta activităţile pe care le organizăm în 2010 şi serviciile pe care Centrul de informare peană a mobilităţii Europe Direct Maramureş le asigură gratuit, pentru maramureşenii care doresc să obţină informaţii sau consiliere cu privire la Uniunea Euro- peană. • Biodiversitatea - Vă transmitem invitaţia de a ne vizita vineri, 24 septem- beneficii pentru autorită- brie 2010, în Piaţa Revoluţiei, între orele 13.00-16.00. ţile locale Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş • Târgul „Antreprenor junior” - Ediţia I Nominalizări pentru Centrul Europe Direct Bistriţa, în parteneriat cu Centrul Premiul Tânărul Europe Direct Transilvania de Nord şi Centrul Europe Direct European al Anului Maramureş, va organiza prima ediţie a Târgului „Antrepre- nor junior” la Bistriţa, pe data de 2 octombrie 2010. Activitatea vizează dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul copiilor şi tinerilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active şi încurajarea dialogului şi împărtăşirii de bune practici în domeniul antreprenorial. Elevii din cele 3 judeţe (Bistriţa, Cluj şi Maramureş) vor amena- În fiecare an, Fundaţia Heinz-Sch- ja standuri în aer liber, cu produse confecţionate de ei, pe care vor warzkopf Young Europe, în cooperare trebui să le valorifice. Fondurile strânse din vânzarea produselor cu Parlamentul European al Tinerilor, vor fi donate Fundaţiei Inocenţi Bistriţa. invită tineri europeni cu vârste între 18 şi 26 de ani, care s-au dedicat în Târgul antreprenorial de la Bistriţa este a treia acţiune derulată mod special comunicării şi/sau inte- în parteneriat de cele 3 centre Europe Direct, în anul 2010. Centrul grării europene, să fie nominalizaţi Europe Direct din Cluj a organizat în mai, la Cluj-Napoca, „Gala pentru acest premiu. multiplicatorilor de informaţie europeană”, iar Centrul Europe Di- rect Maramureş a organizat Tabăra de formare antreprenorială Premiul, care se ridică la suma de pentru tineri, în luna iunie, la Şuior. 5.000 de euro, va fi folosit pentru a finanţa un stagiu de practică de şase Costurile de transport vor fi suportate de fiecare centru în par- luni pe lângă un membru al Parla- te, iar costurile de masă vor fi suportate de gazde - Centrul Europe mentului European sau în cadrul altei Direct Bistriţa. instituţii europene. Este posibil, de asemenea, ca pre- Elevii şi cadrele didactice din şcoli din Maramureş, interesaţi să miul să fie folosit pentru finanţarea participe cu produse confecţionate de ei la Târgul antreprenorial, unui proiect care promovează inte- sunt rugaţi să completeze Formularul de înscriere şi să-l transmită grarea europeană. la Centrul Europe Direct Maramureş, până pe data de 24 septem- brie 2010. Data limită pentru trimiterea can- didaturilor este 30 septembrie 2010. Menţionăm că vor fi selectaţi maxim 15 elevi din judeţul Ma- ramureş, în funcţie de produsele propuse pentru a fi vândute în Informaţii suplimentare des- cadrul târgului. Participanţii la eveniment vor fi însoţiţi de repre- pre procedura de înscriere se gă- zentanţi ai Centrului Europe Direct Maramureş. sesc pe: http://www.schwarzkopf-stiftung. Invitaţia şi Formularul de înscriere pot fi descărcate de de/page.11.860.Nomination.html pe website-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/ 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş SăPTăMâNA EUROPEANă A MObIlITăţII 2010: „Călătoriţi mai inteligent, trăiţi mai bine” Sute de oraşe şi municipii din întreaga Europă şi din afara acesteia vor participa, între 16 şi 22 septem- brie 2010, la Săptămâna europeană a mobilităţii, cel mai mare eveniment mondial dedicat deplasărilor urbane sustenabile. Tema campaniei 2010 – Călătoriţi mai inteligent, trăiţi mai bine – recunoaşte efectele dăunătoare pe care tendinţele actuale din transportul urban le au asupra sănătăţii cetăţenilor. Scopul este încurajarea autorităţilor locale să promoveze alternative la folosirea automobilelor şi să evi- denţieze impactul pozitiv al acestora asupra sănătăţii publice şi asupra mediului. Călătoriţi mai inteligent, Săptămâna mobilităţii urmă- Participare în creştere trăiţi mai bine! reşte să schimbe obiceiurile oa- menilor în materie de transport, De la lansarea sa în 2002, Utilizarea intensivă a autovehi- oferind alternative nepoluante la Săptămâna mobilităţii a cunoscut culelor în oraşele mari şi în speci- transportul cu autovehiculul. o creştere continuă a numărului al a celor personale, este la origi- oraşelor participante. nea multor probleme de sănătate Publicul are ocazia de a expe- Anul trecut s-a înregistrat în a populaţiei,care includ vătămări rimenta mijloace alternative de vederea participării un număr re- corporale şi decese cauzate de transport, iar autorităţile locale cord de 2.181 de oraşe reprezen- accidentele de circulaţie, infecţii au oportunitatea de a testa noi tând aproximativ 237 de milioane respiratorii şi alte boli cauzate de servicii şi infrastructuri. Se asigu- de locuitori. poluarea atmosferică şi boli cro- ră astfel o moştenire durabilă, de- Ca urmare a campaniei de o nice precum obezitatea şi bolile oarece oraşele participante sunt săptămână au fost introduse pes- cardiovasculare cauzate de stilul încurajate să lanseze cel puţin o te 4.440 de măsuri permanente. de viaţă din ce în ce mai sedentar. măsură practică permanentă. Săptămâna europeană a mobi- lităţii constituie, de asemenea, un Alţi factori de risc pentru sănă- Săptămâna are ca punct cul- model de succes, fiind adoptată tatea fizică şi psihică sunt izolarea minant ziua de 22 septembrie, de ţări din afara Europei, precum socială şi destrămarea coeziunii desemnată oficial ca Zi fără au- Argentina, Canada, Ecuador, Ja- sociale, declanşate de blocajele tovehicule, când oraşele şi mu- ponia şi Taiwan. de trafic, de reducerea spaţiului nicipiile participante delimitează public şi de poluarea fonică ce zone utilizate numai de pietoni, Pentru mai multe informaţii, produce tulburări ale somnului şi de ciclişti şi de transporturile în vizitaţi site-ul web al Săptămâ- stres. comun. nii europene a mobilităţii: www.mobilityweek.eu 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. bIODIvERSITATEA: O sursă de potenţiale beneficii pentru autorităţile locale din întreaga lume Cum pot autorităţile locale să economisească bani, stimulând în acelaşi timp creşterea economică, îmbunătăţind calitatea vieţii şi creând locuri de muncă? Conform unui nou raport, acest lucru este posibil prin includerea serviciilor ecosistemice în elaborarea politicilor. Bunurile naturale ale planetei noastre – de la specii individuale la ecosisteme, ca pădurile, recifele de corali, apele dulci şi solurile – se degradează într-un ritm alarmant. Costurile anuale generate de pierderea biodiversităţii se ridică la miliarde pentru economia mondială, subminând economiile, perspectivele antreprenoriale şi şansele de a combate sărăcia. 2: Utilizarea la maximum a cunoştinţelor ştiinţifice şi a celor dobândite prin experien- ţă, ceea ce va contribui la elabo- rarea unui limbaj comun pentru exprimarea punctelor de vedere diverse. 3: Implicarea părţilor inte- resate pe parcursul întregului proces pentru stabilirea pri- orităţilor şi dezvoltarea unor planuri de acţiune fezabile şi Raportul privind economia eco- valorificarea capitalului natural în eficiente la nivel local. sistemelor şi a biodiversităţii (The beneficiul dezvoltării locale: Economics of Ecosystems and Bi- 1: Distribuţia echitabilă a Mai multe informaţii: odiversity – TEEB) arată autorită- drepturilor de a beneficia de http://ec.europa.eu/romania/ ţilor locale cum să perceapă mai serviciile naturii. news/090910_biodiversitate_ bine valoarea capitalului natural, Modificările din cadrul politici- ro.htm alcătuit din păduri, parcuri şi cur- suri de apă, şi serviciile pe care lor afectează acesta le oferă şi cum să valorifice adesea distri- aceste beneficii în domenii ale po- buţia sau ac- liticii locale, precum urbanismul, cesul la aces- amenajarea teritoriului şi gestio- te servicii, iar narea zonelor protejate. acest aspect trebuie avut Raportul mai subliniază încă în vedere în trei aspecte esenţiale care trebu- procesul de ie supuse atenţiei dacă se doreşte luare a deci- ziilor. Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/informatii-utile/publicatii Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×