Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.7_2011-ed maramures

441 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.7_2011-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVII, Nr. 7/ Iulie 2011 ProtecţIe coNsulAră îN AfArA ue PeNtru cetăţeNII uNIuNII În acest an, unul din şase europeni a planificat să îşi petreacă concediul în afara UE. În ansamblu, europenii efectuează în fiecare an aproximativ 90 milioane de călătorii în afara UE, fie din motive profesionale, fie pentru agrement. Ce se întâmplă însă dacă aveţi nevoie de ajutor în străinătate şi ţara dumneavoas- tră nu are ambasadă sau consulat acolo unde vă petreceţi sejurul? Tratatele UE garantează tuturor cetăţenilor UE De exemplu, în momentul izbucnirii crizei din Li- dreptul la tratament egal în materie de protecţie din bia, în această ţară se aflau aproximativ 6.000 de partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale ori- cetăţeni UE, dar numai opt state membre aveau re- cărui stat membru, atunci când călătoresc sau locu- prezentanţe acolo. iesc pe teritoriul unei ţări terţe în care propria ţară De asemenea, protecţia consulară este importan- nu este reprezentată. tă în situaţii curente, cum ar fi pierderea sau furtul De exemplu, în cazul în care ţara dumneavoastră unui paşaport, un accident grav sau o boală gravă, nu este reprezentată, puteţi solicita asistenţă amba- arestare sau detenţie. sadei sau consulatului unei alte ţări UE. Acest drept se aplică în situaţii întâlnite în mod Cu toate că 62% dintre europeni se aşteaptă să curent, cum ar fi furtul unui paşaport, un accident primească de la ambasada unei alte ţări UE un aju- grav sau o boală gravă, precum şi în situaţii de criză tor similar celui pe care l-ar primi de la ambasada – cum ar fi evenimentele recente din Libia. propriei ţări, nu toţi europenii şi funcţionarii consu- lari sunt la curent cu dimensiunea UE a protecţiei Pentru a face acest drept mai cunoscut, toate consulare. paşapoartele noi eliberate în Uniunea Europeană vor include informaţii tipărite privind protecţia con- La 23 martie 2011, Comisia a lansat un site web sulară, împreună cu adresa site-ului UE care oferă specializat – www.consularprotection.eu – pe care detalii despre locurile de unde puteţi obţine ajutor cetăţenii UE care călătoresc în ţări din afara UE pot pe durata concediului dumneavoastră în afara UE: găsi sfaturi de călătorie, precum şi detaliile persoa- www.consularprotection.eu. nelor de contact din cea mai apropiată ambasadă. 20 de state membre ale UE fac deja sau au con- De asemenea, înainte de sfârşitul acestui an, Co- firmat că vor face acest lucru pentru toate paşapoar- misia va înainta propuneri legislative care vizează: tele nou eliberate. Se aşteaptă ca şi celelalte să le - consolidarea gradului de securitate juridică în urmeze exemplul cât mai curând. ceea ce priveşte domeniul de aplicare, condiţiile şi procedurile legate de protecţia consulară şi optimi- Singurele ţări în care au reprezentanţe diplomati- zarea utilizării resurselor, inclusiv în situaţii de criză; ce toate cele 27 de state membre ale UE sunt: Sta- - instituirea măsurilor de coordonare şi cooperare tele Unite, China şi Rusia. necesare pentru a facilita protecţia consulară curen- Crizele din Libia, Egipt şi Yemen au pus în eviden- tă pentru cetăţenii UE nereprezentaţi şi pentru a re- ţă importanţa sprijinului consular pentru cetăţenii zolva problema compensaţiilor financiare în materie ajunşi în străinătate în voia sorţii. de protecţie consulară în situaţii de criză.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România comisia europeană sprijină întreprinderile pentru recuperarea de creanțe transfrontaliere Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) reprezintă 99% din întreprinderile existente în UE. Aproximativ 1 milion dintre acestea au probleme cu creanţele transfrontaliere. Procedurile pentru recuperarea creanţelor aflate sub jurisdicţia altei ţări sunt complexe, multiplicând costurile suportate de întreprinderile care doresc să îşi vândă produsele pe întreg teritoriul UE. Problemele tipice variază de la diferenţe între legislaţiile naţionale, până la costurile aferente angajării unui avocat suplimentar şi traducerii documentelor. Cetăţenii se confruntă cu dificultăţi similare atunci când încearcă să îşi recupereze banii de la comercianţii care încalcă legea sau să determine un părinte aflat în alt stat membru UE să îşi respecte obligaţia de a plăti pensia alimentară. O mică societate italiană producătoare de brânză Noua ordonanţă europeană va permite credi- furnizează mozzarella unui fabricant de pizza congelată torilor să blocheze fondurile în conturi bancare în din Franţa. Când compania franceză rămâne în urmă cu aceleaşi condiţii în toate statele membre UE. plăţile, firma italiană îşi încetează livrările, dar rămâne cu facturi neplătite în valoare de mii de euro. Cum îşi va Această ordonanţă poate avea o importanţă recupera datoria compania italiană? crucială în cadrul procedurilor de recuperare a creanţelor, deoarece îi împiedică pe debitori să îşi Astăzi, nu există un răspuns uşor la această în- retragă sau să îşi lichideze activele pe durata ne- trebare. Autorii fraudelor pot transfera cu uşurinţă cesară obţinerii şi executării unei hotărâri cu privi- banii dintr-un stat membru în altul, acumulând re la fondul cauzei respective. fonduri în diferite conturi din mai multe ţări. Și cetăţenii sunt prejudiciaţi atunci când produ- Un element important este acela că nu se vor sele cumpărate online nu le sunt livrate niciodată efectua modificări ale sistemelor naţionale de in- sau atunci când un părinte aflat în străinătate nu disponibilizare a fondurilor. plăteşte pensia alimentară. Comisia adaugă doar o procedură europeană pe În prezent, legislaţia naţională reglementează care creditorii pot opta să o utilizeze pentru re- situaţia în care banca plăteşte datoria către un cuperarea creanţelor în străinătate, din alte state creditor din contul bancar al unui client. Situaţia membre ale UE. actuală în cele 27 de state membre este compli- Pentru a intra efectiv în posesia banilor, credi- cată din punct de vedere juridic, necesită timp şi torul va trebui să obţină o hotărâre finală în cauza este costisitoare. respectivă, în conformitate cu legislaţia naţională sau utilizând una dintre procedurile europene sim- Aproximativ 1 milion de întreprinderi mici au plificate, cum ar fi procedura europeană cu privire probleme cu creanţele transfrontaliere şi în fieca- la cererile cu valoare redusă. re an se anulează în mod inutil datorii în valoare de până la 600 de milioane de euro, din cauză că Propunerea de regulament privind ordonanţa întreprinderile sunt descurajate de implicarea în li- asiguratorie europeană de indisponibilizare a con- tigii judecate în străinătate, care pot fi costisitoare turilor bancare va fi acum transmisă Parlamentului şi generatoare de confuzii. European şi Consiliului UE pentru a fi adoptată în cadrul procedurii legislative ordinare şi cu majori- Comisia Europeană propune o nouă ordonanţă tate calificată. asiguratorie de indisponibilizare a conturilor ban- care la nivel european pentru facilitarea recupe- Mai multe informații: rării creanţelor transfrontaliere, deopotrivă pentru http://ec.europa.eu/romania/news/250711_blo- cetăţeni şi întreprinderi. care_conturi_cauze_transfrontaliere_ro.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞtIrI euroPeNe • reducerea diferențelor de preț pentru au- Exemple concrete, pe mărci, găsiți la adresa: tomobilele noi în ue http://ec.europa.eu/romania/news/260711_ Cel mai recent raport al Comisiei Europene raport_preturi_automobile_ro.htm privind preţurile automobilelor arată că, în 2010, acestea au scăzut cu 2,5%, în termeni reali, în în- treaga Uniune Europeană, în paralel cu o uşoară • Mai puține riscuri generate de substanțe- convergenţă a preţurilor de catalog pentru auto- le periculoase utilizate în echipamentele mobilele noi. electrice şi electronice Aceste tendinţe pe termen lung în materie de Interdicţia de a utiliza preţuri se înscriu în linia deciziei adoptate anul tre- metale grele şi alte sub- cut de către Comisie, conform căreia regulile spe- stanţe chimice periculoa- cifice în materie de concurenţă pentru vânzarea se în echipamentele elec- automobilelor noi nu mai sunt justificate. trice şi electronice a fost extinsă recent la o gamă Indicele preţurilor UE pentru automobile (care mult mai largă de produ- reflectă preţurile nominale plătite de consumatori, se, noile norme urmând inclusiv rabaturi, TVA şi taxe de înmatriculare) a să intre în vigoare înce- crescut cu doar 0,3%, faţă de creşterea cu 2,8% a pând din 21 iulie 2011. preţurilor de consum generale, ceea ce s-a tradus Noua legislaţie va contribui la creşterea sigu- printr-o scădere puternică a preţurilor reale la au- ranţei produselor electronice, cum sunt termosta- tomobile de 2,5%. tele, aparatura medicală şi panourile de comandă, împiedicând totodată eliberarea substanţelor pe- În total, 24 de ţări ale UE au înregistrat o scă- riculoase în mediul înconjurător. Statele membre dere a preţurilor reale la automobile. Preţurile au au la dispoziţie 18 luni pentru a transpune noile rămas stabile în alte două ţări (+0,2% în Italia şi norme. în Malta), dar au crescut în Portugalia (+2,6%). Totuşi, trebuie notat faptul că, în cazul Portugaliei, Elementele principale ale noii directive cumpărătorii au beneficiat în anul precedent de o sunt următoarele: scădere a preţurilor reale ale automobilelor supe- - o extindere treptată a normelor la toate echi- rioară mediei (-6,7%). pamentele, cablurile şi componentele electrice şi electronice, în vederea atingerii deplinei conformi- Scăderea preţurilor reale a fost foarte pronunţată tăţi până în 2019; în: Slovacia (-17,4%), Bulgaria (-13,5%), Slove- nia (-11,6%) şi Republica Cehă (-9,0%). - reexaminarea listei substanţelor interzise În Polonia, preţurile au scăzut cu 5,6%. până în iulie 2014 şi în mod periodic după această În ceea ce priveşte pieţele mari, preţurile reale dată; au scăzut cel mai mult în Marea Britanie (-3,7%), - norme mai clare şi mai transparente privind în timp ce în Germania, Spania şi Franţa reducerile acordarea de scutiri de la interdicţia de utilizare a de preţuri au fost mai moderate (-1,9%, -1,6% şi, substanţelor; respectiv, -0,9%). - o mai mare coerenţă cu Regulamentul REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi re- Scăderea preţurilor reale ale automobilelor în stricţionarea substanţelor chimice; întreaga UE confirmă o tendinţă observată de peste - clarificarea definiţiilor importante; zece ani, care arată că, în rândul producătorilor de automobile noi pe piaţă, concurenţa funcţionează. - marcajul CE, care denotă conformitatea cu normele europene, prevăzut pentru produsele Preţurile reale ale serviciilor de reparaţie şi electronice care respectă şi cerinţele Directivei întreţinere, care crescuseră în decursul ultimului RoHS. deceniu peste nivelurile generale ale inflaţiei, nu Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ au mai crescut în 2010. romania/news/200711_mediu_ro.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. 7 MIlIArde de euro PeNtru cercetAreA de Vârf• cererile de propuneri lansate de ue vor - sprijinirea cerce- stimula inovarea şi introducerea pe piață tătorilor - aproximativ a unor produse şi servicii noi. 10.000 de specialişti În cadrul acestei runde de finanţare se vor vor primi finanţareacorda circa 7 miliarde de euro, dintr-un total de prin programul Marie53 de miliarde alocat programului de finanţare în Curie, în cadrul căruiadomeniul cercetării, pentru perioada 2007-2013. se lansează un proiect pilot care încurajează Fondurile sunt destinate echipelor de cercetă- antreprenoriatul şi co-tori din UE şi din ţări terţe, care pot contribui la laborarea între univer-dezvoltarea cercetării europene de înalt nivel şi sităţi, organisme de cercetare şi companii private.la reducerea decalajului care separă Uniunea de - probleme de mediu - schimbări climatice, di-principalii săi competitori în acest domeniu, SUA minuarea biodiversităţii, folosirea eficientă a re-şi Japonia. surselor. - alimentaţie mai sigură şi mai sănătoasă - in- Finanţarea cercetării se înscrie în linia obiecti- vestiţii în bioeconomie, îmbunătăţirea metodelorvelor stabilite de politica UE privind „uniunea ino- de producţie.vării„. Această iniţiativă majoră a Strategiei Euro-pa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea - nanotehnologii - cercetarea având ca obiectforţei de muncă va stimula şi accelera inovarea comportamentul particulelor la nivel atomic şi mo-în Europa, contribuind la înlăturarea obstacolelor lecular poate duce la apariţia unor noi tipuri de fa-care împiedică transformarea ideilor în produse şi brici, a unor maşini mai ecologice şi a unor clădiriservicii care pot fi comercializate. mai eficiente din punct de vedere energetic. - mijloace de transport mai curate, mai sigure Granturile în domeniul cercetării se vor şi mai eficiente.orienta către domenii precum: Anul acesta, aproximativ 16.000 de benefici- - îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de să- ari vor primi granturi pentru proiecte de cerceta-nătate - un parteneriat european în domeniul ino- re. Fonduri în valoare de un miliard de euro vor fivării, reunind cercetători din sectorul public şi pri- orientate către stimularea inovării la nivelul între-vat, care îşi propune să ajute persoanele în vârstă prinderilor mici şi mijlocii.să ducă o viaţă activă şi independentă. De asemenea, se va institui un nou premiu pen- - tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor - in- tru femei inovatoare care au beneficiat de sprijinfrastructuri de reţea şi servicii, nanosisteme şi prin programul de finanţare în domeniul cercetării.microsisteme, fotonică, robotică, conţinut digital, Majoritatea invitațiilor/cererilor de propu-limbi străine, sănătate şi eficienţă energetică. neri sunt publicate în jurul datei de 20 iulie. - proiecte de colaborare între cercetători euro-peni, menite să contribuie la comercializarea des- Mai multe informații: http://ec.europa.eu/coperirilor. research/fp7/index_en.cfm Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×