Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016

695 views

Published on

Buletin de informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Drepturile noastre în Uniunea EuropeanăDrepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VIII, Nr. 4 Aprilie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Inițiativa cetățenească europeană • EU Bookshop • Utile pentru tineri: -- Premiul european pentru tineret -- Festivalul video pentru tineri PLURAL+ 2016 -- Târgul științific Google 2016 În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome O iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 28. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr minim de semnatari. Pentru Ro- mânia sunt necesare minim 24.000 de semnături/ inițiativă. Toţi cetăţenii UE (cetăţeni ai unui stat membru) a căror vârstă le permi- te să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani), pot susţine o iniţiativă cetăţenească. Ce se întâmplă dacă pentru o iniţiativă cetăţenească se strâng un milion de semnături? Comisia va examina iniţiativa cu atenţie. În termen de 3 luni de la pri- mirea iniţiativei: - Reprezentanţii Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le per- mite să explice în detaliu chestiunile ridicate de iniţiativa lor; - Organizatorii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta iniţiativa în cadrul unei audieri publice la Parlamentul European; - Comisia va adopta un răspuns oficial în care va explica, dacă este ca- zul, ce acţiuni va propune ca răspuns la iniţiativa cetăţenească şi motivele acţiunilor sale sau ale refuzului de a acţiona. INIȚIATIVE DESCHISE 1. Mama, tatăl și copiii — Inițiativa cetățenească europeană pentru protejarea căsătoriei și a familiei: http://ec.europa.eu/citi- zens-initiative/public/initiatives/open/details/2015/000006/ro Obiective principale: Fragmentarea tot mai mare a conceptelor de „familie” și „căsătorie” reprezintă o problemă pentru UE. Legislația UE se referă la ambii termeni, Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 4/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene însă accepția lor este din ce în ce mai neclară, și există definiții divergente în diferite directive ale UE. Aceas- tă inițiativă își propune să remedieze această situație, prin adoptarea unei definiții la nivelul UE a ambilor ter- meni care să fie compatibilă cu legislația tuturor sta- telor membre. În conformitate cu articolul 9 din Carta drepturilor fundamentale, aceasta respectă pe deplin competențele fiecărui stat membru de a legifera cu pri- vire la căsătorie și familie. Termen limită: 11 decembrie 2016 2. Deșteaptă-te, Europa! Să acționăm în fa- voarea proiectului democratic european: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initia- tives/open/details/2015/000005 Obiect: Actul legislativ solicitat Comisiei Europe- ne este o sesizare destinată Consiliului privind situația din Ungaria, în conformitate cu articolul 7 din TUE, în scopul conservării valorilor europene, astfel cum sunt definite la articolul 2 din TUE. Termen limită: 30 noiembrie 2016 3. STOP PLASTIC IN THE SEA („NU” DEȘEURILOR DE PLASTIC ÎN MARE!): http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initia- tives/open/details/2015/000003 Obiective principale: Uniunea Europeană nu a abordat problema spe- cifică a deșeurilor de plastic, deși acestea generează numeroase provocări sub aspectul mediului. Iată mo- tivul pentru care solicităm elaborarea unei legislații ambițioase pe această temă. Scopul urmărit este ca, în logica economiei circulare, să se încurajeze utilizarea plasticului biodegradabil, și, ținând seama de ierarhia deșeurilor, să se împiedice la sursă apariția deșeurilor de plastic și să se înlesnească reciclarea lor, astfel încât acestea să nu mai sfârșească în mare. Elaborarea în amonte a unei legislații atotcuprinzătoare va permite protejarea mediului marin în aval. Termen limită: 19 octombrie 2016 4. Europa transportului echitabil – asigura- rea unui tratament egal tuturor lucrătorilor din transporturi: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/ public/initiatives/open/details/2015/000002 Obiective principale: Obiectivul ICE „Europa transportului echitabil” este de a pune capăt practicilor comerciale inacceptabile, care duc la practici de dumping social și salarial. Soli- cităm Comisiei Europene să asigure condiții echitabile de concurență pe diversele mijloace de transport și să garanteze un tratament egal al lucrătorilor (prin res- pectarea principiului egalității în materie de remunera- re și condiții de muncă), indiferent de țara de origine. Termen limită: 14 septembrie 2016.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 4/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene EU Bookshop este un serviciu on-line, funcționând ca librărie, bibliotecă și arhivă a publicațiilor UE editate din 1952 și până în prezent. Site-ul vă propune 100 000 de titluri și 190 000 de versiuni electronice ale acestora (în format PDF, e book, CD ROM, DVD etc.). Publicațiile sunt redactate în peste 50 de limbi, printre care și cele 24 de limbi oficiale ale UE. Dacă preferați un exemplar tipărit al anumitor publicații, este posibil ca acesta să fie contra cost, dar prețurile sunt reduse. Versiunile în format PDF și e book sunt gratuite. Marea majoritate a titlurilor din EU Bookshop sunt elaborate de instituțiile europene (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE, agențiile și alte organisme ale UE etc.). Unele publicații au fost realizate în colaborare cu edituri partenere și/sau cu alte organizaţii internaţionale. O a treia categorie este reprezentată de publicațiile unor autori individuali, ale căror lucrări sunt avizate de instituţia angajatoare. EU Bookshop este gestionat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, cu sediul în Luxemburg: http:// bookshop.europa.eu/ro/home/ Publicații utile - EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu/ro/Publicații utile - EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu/ro/ • Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele Broșura reprezintă principalul ghid al campaniei pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2016- 2017, intitulată „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” și organizată de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). Scopul general al campaniei este să ajute lucră- torii, cadrele de conducere și angajatorii să identi- fice și să gestioneze problemele generate de îmbă- trânirea forței de muncă, fără a se axa exclusiv pe o categorie de vârstă, ci având în vedere lucrătorii de toate vârstele. De asemenea, campania evidențiază importanța unei abordări care să țină seama de toate etapele vieții. Promovarea practicilor de lucru sănătoase în rândul lu- crătorilor tineri și crearea unor condiții de muncă adec- vate conferă durabilitate vieții profesionale și asigură îmbătrânirea în condiții bune de sănătate. • Educația antreprenorială în școlile din Europa De ce este esențială educația antreprenorială? In- clud țările europene această disciplină în curriculum-ul școlar? Ce tip de strategii au fost aplicate până acum? Cum sunt profesorii pregătiți pentru a preda această disciplină? Aceste întrebări cheie reprezintă punctul central al noului raport Eurydice privind educația an- treprenorială. Dezvoltarea și promovarea educației antreprenoriale a fost pentru mulți ani unul dintre obiectivele cheie ale politicilor instituțiilor UE și statelor membre. Într- adevăr, în contextul șomajului ridicat în rândul tinerilor, al crizei economice și schimbărilor rapide legate de economiile și societățile noastre complexe, bazate pe cunoaștere, competențele transversale, precum antreprenoriatul, sunt esențiale nu numai pentru a forma mentalitatea tinerilor, dar și pentru a asigura competențe, cunoștințe și atitudini care sunt esențiale pentru dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Premiul european pentru tineret Studenţii şi tinerii inova- tori care au până în 33 de ani (născuţi după 1 ianuarie 1983), din unul din statele membre ale Consiliului Euro- pei, Belarus sau Kosovo pot să îşi înscrie proiectele într- una din cele opt categorii: 1. Viaţă sănătoasă: nutri- ţie, servicii medicale, tehno- logie medicală 2. Învăţare inteligentă: edu- caţie, e-skills, ştiinţă deschisă 3. Conectarea culturilor: limbi străine, călătorii, diversitate, noi comunităţi 4. Fii verde: energie durabilă, mobilitate, dezvol- tare urbană, oraşe inteligente, schimbări climatice 5. Cetăţenie activă: jurnalism liber, guvern des- chis, coeziune socială, responsabilizarea femeilor 6. Probleme financiare: alfabetizare financiară, angajare, consumerism inteligent 7. Inovaţie deschisă: divertisment, aplicaţii, ma- gie digitală 8. Categorie specială 2016: migrația, integrarea, includerea, criza refugiaţilor. La fiecare categorie vor exista 3 câştigători. Un singur producător sau reprezentant al proiectului câștigător va fi invitat la Festivalul Eyo (câștigătorii evenimentului) pentru a prezenta proiectul, produsul sau aplicaţia şi a primi personal premiul. Costurile de călătorie vor fi acoperite printr-o sumă forfetară. Cazarea este asigurată de organizatori. Câştigătorii vor fi invitaţi la festivitatea de premie- re organizată în cadrul Festivalului EZA în Graz (Aus- tria), între 18 şi 21 noiembrie 2016. Data limită pentru înscriere este: 15 iulie 2016 Detalii: http://www.eu-youthaward.org • Festivalul video pentru tineri PLURAL+ 2016 Tineri din toată lumea, cu vârsta până în 25 de ani, sunt invitați să prezinte scurte videoclipuri cu o durată de maximum 5 minute, în care să-şi expună gândurile, ex- perienţele, opiniile, întrebările şi sugestiile legate de teme precum Migraţia, Diversitatea şi Incluziunea socială. Videoclipurile trebuie să fi fost finalizate după ianu- arie 2014 și, dacă nu sunt în limba engleză, trebuie să aibă subtitrare în limba engleză. Un juriu internațional va acorda premii pentru trei categorii de vârstă: tineri cu vârsta până în 12 ani, 13-17 ani, și 18-25 ani. Cei trei câștigători vor primi fiecare câte 1.000 USD, precum și o invitație (cheltuielile de depla- sare și de cazare plă- tite) pentru a parti- cipa la ceremonia de acordare a premiilor PLURAL+, eveniment care va avea loc la New York în toamna anului 2016. Data limită până la care se trimit videoclipurile este: 29 mai 2016, înainte de miezul nopții (New York City Time). Mai multe informaţii: http://pluralplus.unaoc.org • Târgul științific Google 2016 Tinerii oameni de știință din toată lumea, cu vârsta între 13 și 18 ani, sunt invitați să participe la târg și să prezinte proiecte interesante, creative, care sunt relevante pentru lumea de azi. Ei pot concura pe cont propriu sau într-o echipă de până la trei persoane. Categorii: Floră & Faună, Informatică și Matemati- că, Științe ale Pământului & Mediu, Științe sociale & com- portamentale, Energie & Spațiu cosmic, Invenții și ino- vare, Fizică, Biologie, Chimie, Știința alimentară, Energie electrică și electronică, Robotică, Astrofizică. Premiile includ burse și subvenții care însumează 50.000 de dolari din partea Scientific American și Go- ogle, o expediție National Geographic la Galapagos, o oportunitate de a vizita designerii LEGO la sediul lor din Danemarca și șansa de a vizita noua navă spațială Virgin Galactic, la baza spațială Mojave Air. Data limită pentru înscriere este: 17 mai 2016. Detalii: https://www.googlesciencefair.com/en INFORMAŢII utile pentru TINERIINFORMAŢII utile pentru TINERI

×