Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hsp bm peralihan

4,243 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hsp bm peralihan

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH KELAS PERALIHAN BAHASA MELAYU 2003 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH KELAS PERALIHAN BAHASA MELAYU 2003
 3. 3. ISI KANDUNGAN MUKA SURATRUKUN NEGARA iFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iiKATA PENGANTAR iiiPENDAHULUAN 1MATLAMAT 2OBJEKTIF 2ORGANISASI KANDUNGAN 3SISTEM BAHASA 6PENGISIAN KURIKULUM 10PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 13STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 16KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 19KEMAHIRAN MEMBACA 48KEMAHIRAN MENULIS 62
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih eratdi kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakatyang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagaicorak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysiayang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. ii
 6. 6. KATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang aras, iaitu Aras 1(aras asas), Aras 2 (aras sederhana), danmemperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk Aras 3 (aras cemerlang).memenuhi cita-cita murni dan semangat Faisafah PendidikanKebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelasglobalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada Peralihan memberi penekanan pada kemahiran bahasa danabad ke-21. hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Di samping itu, aspek strategi pengajaran yang mengambil kiraDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan penggabungjalinan dan penyerapan ilmu turut diberipembelajaran yang merakumi pelbagai aktiviti dan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam danpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti di luar bilik darjah. Huraian ini seharusnya dapat membantuuntuk memilih, menyusun, dan mengolah aktiviti mengikut guru merencanakan suatu pengajaran dan pembelajaran yangkesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu lebih kreatif, berkesan dan bermakna.guru merancang dan melaksanakan pengajaran danpembelajaran secara berkesan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru,Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru pensyarah maktab dan universiti, pegawai Kementeriandiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai Pendidikan, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologimaklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangankajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya dokumensecara konstruktivisme, dan pembelajaran secara kontekstual. ini, Kementerian Pendidikan merakamkan ucapan setinggi-Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan tinggi penghargaan dan terima kasih.kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen inidiharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid danboleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan duniapekerjaan.Huraian Sukatan pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaranyang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZAIN )masteri. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara Pengaraheksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap Pusat Perkembangan Kurikulumkeupayaan murid. Hasil pembelajaran diperingkan kepada tiga Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah sebagai matapelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasaperpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akalbudi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama olehsemua rakyat dalam satu wawasan.Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasaikecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. Murid mampumengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritisdan kreatif.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu memberikan penekanan pada kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur,membaca dan menulis. Di samping itu, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini mengandungi 3 lajur, iaitu lajurhasil pembelajaran, lajur huraian hasil pembelajaran dan lajur cadangan aktiviti/nota. Lajur hasil pembelajaran menggariskanpernyataan hasil pembelajaran dan kemahiran yang perlu dicapai oleh murid dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini.Lajur huraian hasil pembelajaran memperincikan kemahiran berbahasa kepada 3 aras pembelajaran, iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3yang perlu dikuasai oleh murid. Aras 1 ialah aras asas. Aras 2 ialah aras sederhana dan Aras 3 ialah aras cemerlang. Semua muridperlu menguasai Aras 1, seterusnya murid dikehendaki menguasai Aras 2 dan Aras 3 yang lebih mencabar. Lajur cadangan aktiviti/notamenyediakan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagai panduan kepada guru. Aktiviti yang disenaraikan hanyalahcadangan bagi aras-aras tertentu yang terdapat dalam huraian sukatan pelajaran ini. Cadangan aktiviti yang disenaraikan tidak mampumencakupi keperluan bagi setiap situasi pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, penting bagi setiap guru memilih dan menyesuaikancadangan aktiviti dengan profil murid dan keadaan setempat. Guru juga disarankan menggunakan pelbagai teknik atau aktiviti yangbersesuaian dengan tahap kemampuan murid.Huraian Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, dan Organisasi Kandungan. Organisasi Kandungan merangkumiKemahiran Bahasa, Sistem Bahasa, Hasil Pembelajaran, dan Pengisian Kurikulum. 1
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanMATLAMATMatlamat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa danberkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, perhubungan sosial, dan urusan harian.OBJEKTIFPada akhir pengajaran dan pembelajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan murid dapat:i. mendengar dengan teliti serta memahami dan menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal;ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi untuk menjalinkan hubungan sosial dan berurusan untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara;iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang berkesan untuk memahami, memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis;v. menyemai budaya membaca sebagai satu amalan dalam kehidupan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan;vi. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kritis dan kreatif serta berkesan dalam pelbagai situasi;vii. memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; 2
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihanviii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan bentuk kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul;ix. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis;x. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu; danxi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan perasaan cinta akan negara.ORGANISASI KANDUNGANHuraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan digubal dengan memberi fokus pada hasil pembelajaran yang perlu dikuasaioleh murid. Hasil pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Hasilpembelajaran menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh elemen pengisian kurikulum.Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, danPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di bawah:Kemahiran BahasaKemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran bahasa merupakan teras kepadapenguasaan bahasa baku. Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. 3
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKemahiran BertuturKemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dankreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada penggunaan pengucapanyang menggunakan tatabahasa yang sesuai.Kemahiran MembacaKemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagaiteknik membaca.Kemahiran MenulisKemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan denganilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yangbetul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan untuk menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkanpenulisan bahan ilmu dan imaginatif. Bagi menghasilkan penulisan mencakup jenis karangan keperihalan, fakta dan cereka yangpanjang minimumnya 80 patah perkataan.Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang meliputi bentuk prosa, puisi, dan grafik. Bentukprosa, puisi dan grafik yang dicadangkan bagi pendidikan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah seperti yang berikut;Prosa : pesanan, pengumuman, berita, rencana, laporan, ucapan, temu ramah, dan surat. cerpen, novel, dan dramaPuisi : pantun, syair, dan sajakGrafik : borang, jadual, peta, rajah, dan gambar 4
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanHasil PembelajaranHasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakanpetunjuk yang jelas tentang apa yang boleh dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokuspada gaya pembelajaran murid. Justeru, hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedurpengajaran yang relevan dan berkesan. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, hasil pembelajaran dapat dicapaidengan menggabungjalinkan kemahiran bahasa, sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Pendekatan yang berfokus pada gayapembelajaran yang pelbagai juga dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran juga membantudalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid.Sistem BahasaSistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, peribahasa, ejaan, dan sebutan dan intonasi. Perlaksanaan sistem bahasadalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.Pengisian KurikulumPengisian kurikulum terdiri daripada elemen yang mencantumkan perkembangan terkini dalam pendidikan meliputi aspek ilmu, nilai,kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara konstruktivisme, danpembelajaran secara kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam hidupan harian dan alam pekerjaan. Disamping itu, pendidikan nilai, kewarganegaraan, dan patriotisme diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara untukmembangunkan masyarakat madani. 5
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanSISTEM BAHASASistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa.Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah.1.0 Tatabahasa Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. 1.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk kata, dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Aspek morfologi yang diberikan tumpuan ialah: a. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: i. kata asli bahasa Melayu ii. kata terbitan bahasa Melayu b. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal ii. kata terbitan iii. kata ganda iv. kata majmuk Proses pembentukan kata meliputi: i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan 6
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata di atas, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, termasuk aspek baru dalam proses pengimbuhan. c. Golongan kata terdiri daripada: i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas1.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: a. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat b. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan c. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang e. Binaan ayat: i. ayat dasar ii. ayat tunggal iii. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Proses penerbitan ayat: i. konsep ayat terbitan ii. proses pengguguran iii. proses penyusunan semula iv. proses peluasan g. Aspek tanda baca 7
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan2.0 Sistem Ejaan Perkara yang ditekankan ialah: a. pola keselarasan huruf vokal b. ejaan kata pinjaman c. ejaan kata dasar dan kata terbitan3.0 Sebutan dan Intonasi Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan sesuatu maksud dengan tepat. a. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku. b. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan mengikut pola ayat yang berikut: i. ayat penyata ii. ayat tanya iii. ayat perintah iv. ayat seruan v. ayat terbalik atau ayat songsang vi. ayat aktif vii. ayat pasif Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkan agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas. 8
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan4.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan dan diperkembang agar murid dapat mengungkapkan maklumat dan buah fikiran selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah menengah.5.0 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Edisi 1993) ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (Edisi 2001) ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pembelajaran dan pengajaran. 9
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENGISIAN KURIKULUM Terdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum, iaitu pengetahuan daripada pelbagai bidang ilmu, nilai, peraturan sosiobudaya, kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran secara kontekstual..1.0 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu sains, geografi dan lain-lain yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.2.0 Nilai Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia, Kepentingan dan pemahaman bahawa Malaysia adalah negara pelbagai budaya harus dipupuk secara langsung dan tidak langsung. Ini seterusnya dilanjutkan kepada pemahaman di peringkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi.3.0 Kewarganegaraan Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan penekanan pada pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.4.0 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pembelajaran Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. Peraturan ini juga merangkumi nilai murni masyarakat Malaysia. 10
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan5.0 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah yang sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Sehubungan dengan itu, kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, dan kecerdasan pelbagai pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual.. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah. 5.1 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. 5.2 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan memperoleh maklumat daripada internet. 5.3 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 11
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan5.4 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaran untuk membolehkan murid menyedari sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum.5.5 Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi vebal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.5.6 Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, lebih yakin dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat.5.7 Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran secara kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit serta melibatkan latihan amal, dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevenan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 12
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanPENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARANPengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu menekankan kemahiran bahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca,dan menulis. Kemahiran bahasa menjadi asas pada hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Huraian Sukatan Pelajaran BahasaMelayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur, iaitu lajur hasil pembelajaran, huraian hasil pembelajaran, dan cadanganaktiviti/nota. Selain itu, huraian juga menyenaraikan sejumlah hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Setiap hasilpembelajaran dinyatakan dalam bentuk penomboran bagi setiap kemahiran bahasa. Penomboran hasil pembelajaran adalah sepertiyang berikut: Penomboran Hasil Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Bertutur 2.0 2.1, 2.2, 2.3 3.0 3.1, 3.2, 3.3, 4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Penomboran Hasil Pembelajaran Kemahiran Membaca 5.0 5.1, 5.2, 6.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 7.0 7.1, 7.2, 7.3 Penomboran Hasil Pembelajaran Kemahiran Menulis 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 9.0 9.1, 9.2, 9.3, 10.0 10.1, 10.2, 10.3, 11.0 11.1, 11.2, 11.3, 11.4Selain daripada penomboran bagi hasil pembelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipaparkan dalambentuk lajur tertentu. Lajur pertama ialah penyataan hasil pelajaran yang hendak dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran . Lajurkedua ialah huraian hasil pembelajaran dan lajur ketiga ialah lajur cadeangan aktiviti/nota. 13
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanLajur 1: Hasil PembelajaranLajur ini merupakan pernyataan yang hendak dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.Lajur 2: Huraian Hasil Pembelajaran.Lajur ini memberikan perincian kepada hasil pembelajaran pada Lajur 1 perincian ini dibahagikan kepada tiga aras iaitu: Aras 3 Aras Cemerlang. Murid yang cemerlang berupaya menguasai Aras 3. Aras 2 Aras sederhana. Murid yang telah menguasai Aras 2 boleh meneruskan pembelajaran Aras 3. Aras 1 Aras asas. Murid yang telah menguasai Aras 1 boleh meneruskan pembelajaran Aras 2 dan Aras 3. Rasional penentuan aras ialah tahap keupayaan murid berbeza-beza. Penentuan aras membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid pencapaian rendah.Lajur 3: Cadangan Aktiviti/ Nota.Cadangan aktiviti yang berikut dengan pernyataan aras pada Lajur 2 diberikan dalam Lajur 3. Beberapa maklumat yang berkaitandengan panduan pengajaran serta sumber yang perlu digunakan dalam penyampaian dan aktiviti yang dicadangkan. 14
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanContoh paparan huraian sukatan pelajaran:Kemahiran Mendengar dan Bertutur Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 1.1 Berbual dan menyatakan Aras 1 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan i. Berbual mengenai sesuatu Berbual dengan rakan sekelas mengenai menggunakan kata, perkara dengan menggunakan latar belakang diri. ungkapan, ayat, sebutan, kata dan sebutan yang betul Contoh: nama, tempat tinggal, keluarga. dan intonasi yang sesuai ii. Menyapa dan memberi ucapan Berbual dalam memberi ucapan selamat. selamat. Contoh: Murid: “Selamat sejahtera cikgu” iii. Memberikan ucapan Memberi ucapan penghargaan seperti penghargaan. syabas, hebat dan tahniah kepada rakan tentang kejayaan diri, keluarga atau masyarakatnya. Contoh: “Syabas atas kejayaan anda!” “Hebat, persembahan anda.” “Tahniah atas keputusan yang cemerlang.” Nota: Latih tubi ungkapan penghargaan. 15
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPendekatan Berpusatkan PelajarStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan pelajar bagi membolehkan merekaberinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, pelajar dapat membina keyakinan berbahasa.Kepelbagaian TeknikPendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatandan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan pelajar. Keberkesanan pengajaran bergantung padapengolahan teknik dan penggunaan bahan alat bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan pelajar berfikir secarakritis dan kreatif, berkomunikasi dan berinteraksi.Kepelbagaian Sumber BahanPenggunaan perpustakaan, pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, internet serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklahdigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan luas.Penggunaan Tatabahasa Yang TepatPendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan pelajar. Untuk mencapaitujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalampelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.Bacaan LuasBacaan luas memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagimeningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Melayu denganmenggunakan bahan-bahan ilmiah dan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara serapan. 16
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENEKANAN KONSEP 5PStrategi pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu menekankan konsep penggabungjalinan, pengayaan, penyerapan, pemulihan,dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konsep 5P diperincikanseperti yang berikut: a. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. b. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Melayu, unsur ilmu, nilai, dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran secara kontekstual. Boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dalam mata pelajaran. c. Pengayaan Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah kerana murid berbeza-beza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberi bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. 17
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Peralihand. Pemulihan Program Pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain bahan yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.e. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. 18
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURKemahiran mendengar dan bertutur merujuk kepada keupayaan murid memahami perkara yang didengar danditutur dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada dalam perbualan harian atau situasi formal. Kemahiran inibertujuan untuk menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik-topik yang lebih mencabar. Semua perbualan harus mengambil kira aspek sosiobudaya dan tatasusila untukmenjamin kesejahteraan hubungan. Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur ialahi) berinteraksi, ii) bercerita, iii) menyampaikan maklumat, dan iv) berbincang. 19
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual dan menyatakan Aras 1 tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian i. Berbual mengenai sesuatu perkara Berbual dengan rakan sekelas mengenai dengan menggunakan kata, dengan menggunakan kata dan latar belakang diri. ungkapan, ayat, sebutan, dan sebutan yang betul. Contoh: intonasi yang sesuai. nama, tempat tinggal, keluarga. ii. Menyapa dan memberi ucapan Berbual dan memberi ucapan selamat. selamat. Contoh: Murid: ”Selamat sejahtera cikgu.” Memberi ucapan penghargaan seperti syabas, hebat dan tahniah kepada rakan iii. Memberikan ucapan penghargaan. tentang kejayaan diri, keluarga atau masyarakatnya. Contoh: “Syabas atas kejayaan anda!” “Hebat, persembahan anda.” “Tahniah atas keputusan yang cemerlang.” Nota: Latih tubi ungkapan penghargaan. 20
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan Melakonkan aksi memberi buku atur cara kata gelaran. majlis kepada tetamu dengan menggunakan kata panggilan dan kata gelaran yang sesuai seperti encik, tuan, puan, pakcik, makcik, cik, Datuk, Dato’, Datin Contoh: i. Murid : “Encik, sila ambil buku atur cara ini.” Tetamu : “Terima kasih.” ii. Murid : “Yang berhormat, Datuk izinkan saya …” Aras 3 i. Memberikan dan menerima teguran Dialog memberikan dan menerima teguran dengan hati terbuka dengan dengan reaksi yang positif. menggunakan ayat dan intonasi Contoh: yang sesuai. i) Murid A : “ Minta maaf, jangan buang sampah di sini kerana mengotorkan.” Murid B : “Terima kasih kerana mengingatkan saya.” ii) Murid A : “Janganlah bising.” Murid B : “ Baiklah, maafkan saya.” 21
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mendengar untuk mendapatkan Menceritakan semula cerita yang didengar maklumat. daripada pita rakaman. ii. Menjawab dengan memberikan Memberikan maklum balas terhadap cerita penerangan sebagai maklum yang didengar. balas. Nota: menjawab soalan-soalan yang berkaitan nilai murni. Menyoal rakan dalam perbualan. iii. Mengemukakan soalan aras Contoh: rendah “Apa yang kamu lakukan selepas itu?” Aras 2 i. Mengemukakan pelbagai soalan Menyoal rakan secara berpasangan aras rendah. dengan mengemukakan soalan aras rendah berdasarkan cerita yang didengar. Contoh: apa, siapa, bila, di mana 22
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Bersoal jawab untuk membuat Mendengar satu cerita yang berunsur keputusan. penyelesaian masalah dan bersoal jawab untuk membuat keputusan. Contoh: Tajuk cerita : Gagak dan takar air. Bagaimana gagak yang kehausan dapat minum air dalam takar? 23
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.3 Memberi dan memahami Aras 1 arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Menyatakan arahan dan pesanan Menyampaikan arahan dan pesanan guru tentang sesuatu perkara dengan kepada rakan sekelas. . intonasi yang betul dan bersopan. Contoh: Guru: Anda hendaklah memberitahu murid yang terlibat dalam perkhemahan pada hujung minggu ini supaya membawa bekalan makanan dan peralatan perkhemahan. Murid: Baiklah cikgu, saya akan sampaikan pesan ini. Aras 2 i. Meneliti dan melaksanakan arahan Berbincang dalam kumpulan mengenai serta pesanan untuk membuat arahan dan pesanan yang diberikan oleh tindakan dengan tepat dan guru. terancang. Contoh: Menentukan jenis makanan dan peralatan perkhemahan yang akan dibawa. 24
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mentafsir arahan dan pesanan untuk Mentafsir arahan dan pesanan yang telah menyelesaikan masalah dan dibincangkan dalam kumpulan untuk membuat keputusan. membuat keputusan. Contoh: Menentukan kuantiti makanan dan peralatan perkhemahan yang diperlukan. 25
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.4 Mengemukakan idea dan Aras 1 memberikan pandangan tentang perkara yang i. Menyatakan idea dan pandangan Menerangkan tentang sesuatu perkara dibualkan. tentang sesuatu perkara yang yang terdapat dalam gambar diperkatakan. menggunakan laras bahasa yang sesuai dan bertatasusila. Contoh: Kita perlu prihatin terhadap warga tua kerana mereka telah banyak berjasa dan berkorban untuk kita. Aras 2 i. Menyatakan idea dan pandangan Menjelaskan idea tentang sesuatu perkara dengan alasan tentang perkara yang diperkatakan. yang diperkatakan. Contoh: Hubungan erat antara polis dengan sekolah perlu ditingkatkan kerana dapat mengatasi masalah jenayah di kalangan murid. 26
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menyatakan idea dan pandangan Menghuraikan idea dan pandangan dengan dengan bukti yang relevan tentang data yang relevan tentang perkara yang perkara yang diperkatakan. diperkatakan. Contoh: Kerajaan patut membina lebih banyak rumah kos rendah di Kuala Lumpur bagi mengatasi masalah setinggan kerana penghuninya melebihi 2 juta orang. 27
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.5 Memberikan penjelasan Aras 1 tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan i. Mentafsir dan menjelaskan maksud Meneka maksud aksi gerak badan dan menggunakan kata, ungkapan gerak badan dan mimik muka yang mimik muka dan ayat yang sesuai. ditunjukkan. Contoh: Mimik muka yang menggambarkan kegembiraan atau kesedihan. Aras 2 i. Mendengar perbezaan intonasi Menjelaskan perbezaan intonasi ayat dalam perbualan untuk menjelaskan yang digunakan dalam dialog ringkas. kelainan maksud dalam ayat. Contoh: Ali sedang minum air. (ayat penyata) Ali sedang minum air? (ayat tanya) 28
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menyatakan maksud tersirat, kata, Menyatakan maksud peribahasa yang rangkai kata dan ayat dalam terdapat dalam perbualan. perbualan. Contoh: i. Guru: Tulisan awak macam cakar ayam. Murid B : Maksud cikgu, tulisan saya sukar dibaca? ii. Guru : “Kayuhlah basikal itu laju- laju lagi dalam kawasan sekolah. (maksud tersirat yang hendak disampaikan oleh guru ialah melarang murid daripada mengayuh basikal dengan laju di kawasan sekolah) Nota: penggunaan peribahasa boleh didedahkan kepada murid : - bahasa kiasan - bidalan - simpulan bahasa - perumpamaan 29
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.6 Menyatakan permintaan Aras 1 secara berterus terang dan meyakinkan dengan i. Menyatakan sesuatu permintaan Mengenal pasti tempat-tempat menggunakan intonasi dan dengan memberikan alasan yang pelancongan di Malaysia melalui brosur paralinguistik yang sesuai kukuh secara sopan. pelancongan dan menyatakan permintaan untuk menguatkan untuk melawat tempat tersebut dengan permintaan. alasan yang kukuh. Contoh: Kami telah mempelajari tentang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Justeru, kami ingin melawat dan melihat kesan sejarahnya. Aras 2 i. Mengemukakan permintaan yang Mengemukakan beberapa keistimewaan jelas dengan memberikan maklumat destinasi lawatan yang dipilih. yang relevan. Contoh: Tolong bawa kami bercuti ke air terjun Lata Kinjang, di Perak kerana terdapat banyak keistimewaannya seperti tempat rekreasi, air terjun yang tinggi dan berhampiran dengan pusat peranginan Cameron Highland, di Pahang. 30
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengemukakan hasrat dengan Berbincang untuk menyatakan hasrat dan memberi pertimbangan semua membuat keputusan pemilihan destinasi aspek secara sopan. dengan mengambil kira semua faktor. Contoh: Kami tertarik mendengar cerita ketakjuban Gua Mulu, Sarawak dan ingin tahu cara mudah untuk melancong ke sana. Nota: Meminta dengan penuh ekspresi. 31
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berinteraksi dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.7 Menyatakan sesuatu Aras 1 kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam i. Menyatakan kata dan ungkapan Berlakon secara spontan situasi ketika urusan harian untuk yang sesuai untuk mendapatkan berurusan di kedai buku sekolah. mendapatkan barangan dan barangan dan perkhidmatan. Contoh: perkhidmatan. “Encik, saya hendak membeli sekotak pensil warna.” Aras 2 i. Mengemukakan ayat yang sesuai Melakukan main peranan antara doktor untuk mendapatkan barangan dan dan pesakit. perkhidmatan. Contoh: Doktor : Awak sakit apa? Pesakit : Saya demam. Saya memerlukan rawatan. Aras 3 i. Mengemukakan ayat dan laras Melakukan main peranan di kaunter pos, bahasa yang sesuai untuk perbualan antara pengguna dengan mendapatkan barangan dan kerani di kaunter berhubung urusan perkhidmatan. mengirim barangan dan perkhidmatan. Contoh: “Saya ingin mengeposkan barang ini ke Melaka. Berapakah bayaran perkhidmatan pos laju yang dikenakan?” 32
 39. 39. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita, dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, dan dialami. 2.1 Bercerita dengan Aras 1 menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi i. Menceritakan semula sesuatu Menceritakan semula drama yang yang baik dan jelas. perkara yang didengar, ditonton, didengar daripada pita rakaman. dan dialami. Nota: i. Guru menentukan tugas sebelum mendengar. ii. Diperdengarkan rakaman sebanyak dua kali. Aras 2 i. Mempersembahkan cerita dengan Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan gaya sebutan, intonasi, dan gaya penyampaian yang baik. penyampaian yang baik. Nota: menilai gaya penyampaian murid dari segi 1. suara 2. mimik muka 3. gerak badan 4. meniru suara watak 33
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menjelaskan pengajaran cerita Berbincang dalam kumpulan untuk yang didengar, ditonton dan mencari pengajaran dalam cerita dan dialami. membentangkan hasil perbincangan. 34
 41. 41. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, dan dialami. 2.2 Bercerita tentang sesuatu Aras 1 perkara atau kejadian yang dialami dengan jelas dan i. Berceritakan tentang sesuatu Menceritakan pengalaman yang pernah teratur. perkara yang dialami dengan dialami. menggunakan bahasa yang Contoh: betul. Pengalaman hari pertama mendaftar di sekolah. Aras 2 i. Mengulas sesuatu perkara atau Membicarakan perkara atau kejadian kejadian yang dialami dengan yang dialami dengan lebih terperinci. menggunakan bahasa yang Contoh: betul. Menghuraikan dengan lebih lanjut tentang suasana dan persekitaran sekolah pada hari pendaftaran. Aras 3 i. Mencerita tentang sesuatu Menceritakan dengan gaya dan aksi peristiwa dengan urutan yang yang sesuai tentang pengalaman yang betul dan penuh penghayatan. telah dialami. Contoh: Pengalaman menyertai perbarisan pada hari kemerdekaan. 35
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, dan dialami. 2.3 Melaporkan sesuatu perkara Aras 1 dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan i. Mengemukakan idea dan isi Menyatakan idea dan isi yang terdapat tepat. dalam bentuk ringkasan atau dalam teks yang dibaca dalam bentuk sinopsis daripada bahan yang sinopsis. didengar, dibaca dan ditonton. Aras 2 i. Menyampaikan idea dan isi Mengumpulkan dan menyatakan idea secara jelas. tentang sesuatu tajuk dengan isi yang padat. Contoh: Faedah menggunakan komputer dalam pembelajaran. Aras 3 i. Membentangkan laporan dengan Membuat kajian tentang sesuatu topik idea yang jelas, isi yang padat dan secara jelas dan terperinci dan laras terperinci serta laras bahasa yang bahasa serta membentangkannya. sesuai. Contoh: Melaporkan bilangan murid dan guru lelaki dan perempuan serta bilangan bilik darjah yang terdapat di sekolah. 36
 43. 43. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 3.1 Memilih dan menggunakan Aras 1 kata, istilah, frasa, dan ayat yang tepat untuk i. Menyampaikan pengumuman Simulasi menggunakan kata dan ayat menyampaikan maklumat dengan menggunakan kata, yang sesuai untuk menyampaikan dengan laras bahasa yang sebutan dan intonasi yang betul. pengumuman. betul. Contoh: Diumumkan bahawa murid yang terlibat dalam acara balapan dan padang dikehendaki menghadiri sesi latihan jam dua petang pada hari ini. ii. Menyampaikan ucapan Main peranan menyampaikan ucapan menggunakan kata, istilah, frasa, dalam sesuatu majlis. dan ayat dengan sebutan serta Contoh: intonasi yang betul. kata - “Tuan-tuan dan puan-puan” frasa - “Yang dihormati ...” ayat - “Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas jemputan ini.” 37
 44. 44. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyampaikan syarahan dengan Menggunakan perkataan, intonasi, nada petah menggunakan perkataan, suara dan gaya persembahan yang ayat, intonasi, dan gaya berkesan untuk menyampaikan persembahan yang berkesan. syarahan. Nota: Teks syarahan telah diberi terlebih dahulu. ii. Mengacarakan sesuatu majlis Simulasi menggunakan kata dan ayat di sekolah. yang sesuai untuk mengacarakan sesuatu majlis. Contoh: Kata-kata aluan mengikut protokol - “Yang berbahagia Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Yang berusaha Tuan Pengetua, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan...” Aras 3 i. Menyampaikan ceramah sesuatu Berbincang dalam kumpulan untuk topik berdasarkan maklumat mencari maklumat berkaitan sesuatu yang diperoleh dengan laras topik ceramah dan menyampaikannya bahasa yang betul. mengikut laras bahasa yang telah ditetapkan. Contoh: Kepentingan sains dalam kehidupan. 38
 45. 45. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. 1. Mengemukakan fakta tentang Mendengar pita rakaman berita tentang sesuatu perkara dengan memberi sesuatu perkara. alasan yang rasional. Contoh: Tajuk - Menjaga kesihatan diri. Fakta - Kita hendaklah mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kesihatan diri. Aras 2 i. Menerangkan fakta tentang sesuatu Mengenal pasti dan mengemukakan perkara dengan bukti yang wajar. faktor yang boleh menjejaskan kesihatan diri. Contoh: Fakta - Tangan yang tidak dicuci sebelum makan mungkin dihinggapi kuman yang boleh menjadi punca penyakit. Aras 3 i. Menjelaskan fakta tentang sesuatu Berbincang dan menghuraikan fakta yang perkara dengan mengemukakan diperoleh dengan hujah yang meyakinkan. bukti yang sahih. Contoh: Fakta – Kuman merupakan punca kepada pelbagai penyakit seperti sakit perut, muntah-muntah dan cirit birit. 39
 46. 46. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 3.3 Menyampaikan maklumat Aras 1 tentang sesuatu perkara kepada pihak lain dalam i. Menyatakan isi penting yang Mendengar secara aktif teks ucapan dan aktiviti terancang. terdapat dalam sesuatu mengenal pasti isi-isi penting serta pengucapan. menyampaikan maklumat. Contoh: Tajuk: Bahaya Aedes Isi Penting: Nyamuk Aedes membawa sejenis virus yang boleh menyebabkan wabak denggi. Aras 2 i. Menyatakan alasan untuk Sumbangsaran dalam kumpulan kecil mengukuhkan maklumat dalam untuk menyatakan alasan mengapa kita pengucapan. dijangkiti denggi dan membentangkan hasil perbincangan. Contoh: Takungan-takungan air yang terbiar membolehkan nyamuk Aedes membiak. 40
 47. 47. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengemukakan fakta dan Menghuraikan langkah-langkah mengatasi menghuraikannya untuk wabak denggi. mengukuhkan maklumat dalam Contoh: pengucapan. Kebersihan kawasan hendaklah dijaga seperti menanam tin-tin kosong dan memasukkan aebate ke dalam takungan air. 41
 48. 48. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, Aras 1 pandangan dan pendapat i. Mendengar inti pati perbincangan Mengulas secara umum pencemaran tentang sesuatu perkara dan menyatakan pandangan yang sungai berdasarkan rakaman video yang secara terperinci, tepat dan meyakinkan. ditonton. tersusun. Contoh: Keindahan dan kebersihan sungai terabai kerana kurangnya kesedaran sivik di kalangan masyarakat. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan atau Bersoal jawab tentang sebab dan akibat pendapat untuk memberi maklum pencemaran sungai. balas dalam perbincangan. Contoh: Sebab - tumpahan minyak, sampah sarap, sisa toksid. Akibat - banjir, hakisan, kemusnahan habitat. Aras 3 i. Menyokong idea dan memberi Mengadakan perbincangan kumpulan pendapat yang analitis, kritis dan berdasarkan lirik lagu ‘Sungai Kita’ tentang meyakinkan dalam sesuatu pemeliharaan dan pemuliharaan sungai. perbincangan. Contoh: Sungai merupakan punca air untuk kehidupan dan warisan pusaka untuk generasi akan datang. 42
 49. 49. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.2 Mengemukakan komen yang Aras 1 sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan i. Menyatakan pendapat berdasarkan Memberikan tafsiran berdasarkan gambar maklumat yang disampaikan contoh sebagai hujah dalam yang dipamerkan. oleh pihak lain. perbincangan. Contoh: Gambar seorang tua sedang termenung, (Apa yang difikirkan?) Aras 2 i. Menjelaskan pandangan dengan Bersoal jawab tentang filem slaid yang bukti yang kukuh dalam ditonton. perbincangan. Contoh: Gambar orang tua di rumah kebajikan. (Mengapa ramai orang tua menjadi penghuni di rumah kebajikan?) Aras 3 i. Menjelaskan hujah dengan alasan Murid menjelaskan hujah mengapa perlu yang kukuh dalam perbincangan. memberi kad ucapan pada ‘Hari Ibu’. Contoh: Kata-kata dalam kad ucapan Hari Ibu dapat menggambarkan perasaan kasih sayang anak terhadap ibunya. 43
 50. 50. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.3 Mengemukakan hujah untuk Aras 1 menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan i. Menyatakan pendapat yang positif Memberi pendapat tentang peraturan alasan yang sesuai secara tentang sesuatu perkara dalam sekolah. sopan dalam aktiviti yang perbincangan. Contoh: terancang. Potongan dan fesyen rambut. Nota: Guru merasionalkan peraturan sekolah dengan menggunakan borang lembaran pengurusan grafik. Aras 2 i. Menyatakan teguran yang positif Melakonkan situasi seorang pengawas tentang sesuatu perkara dalam menegur secara sopan seorang murid perbincangan. yang tidak berpakaian kemas. Contoh: Peraturan sekolah mewajibkan anda memakai lencana sekolah pada sepanjang waktu persekolahan. 44
 51. 51. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas PeralihanKEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menyatakan kritikan terhadap Membincangkan tindakan disiplin murid. sesuatu idea secara bersopan dalam Contoh: perbincangan. Guru A: Merotan boleh mendisiplinkan murid. Guru B : Saya setuju dengan pandangan tersebut; Walau bagaimanapun, saya berpendapat tindakan yang lebih baik mungkin dengan memberi nasihat dan khidmat kaunseling. 45

×