Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIAKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN     TINGKATAN LIMA ...
KANDUNGAN                              v                           ...
RUKUN NEGARABAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan sel...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangpotensi individu se...
Kata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan      Dalam menyediakan huraian sukatan pelaj...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima     ii. mengeratkan hubungan, dan berurus untu...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima     kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pen...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima        Pem aparan Contoh Huraian Sukatan Pel...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima  Penggabungjalinan berlaku antara hasil pembelaja...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima   bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan LimaPENGISIAN KURIKUL UM                ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima     vii. Pembelajaran Kontekstual       ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima      Hasil Pembelajaran           ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima       Hasil Pembelajaran         Hu...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima      Hasil Pembelajaran           ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima      Hasil Pembelajaran           ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima     Hasil Pembelajaran           H...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima        Hasil Pembelajaran         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima     Hasil Pembelajaran            ...
Hsp bm f5
Hsp bm f5
Hsp bm f5
Hsp bm f5
Hsp bm f5
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp bm f5

2,031 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp bm f5

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIAKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. KANDUNGAN v viiRukun NegaraFalsafah Pendidikan Kebangsaan ix 1Kata Pengantar 1-4Pendahuluan 4-6Matlamat, Objektif, dan Organisasi Kurikulum 7-9Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran 9-11Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 11Sistem Bahasa 12-14Komponen Kesusasteraan Melayu 15-47Pengisian KurikulumHuraian Sukatan Pelajaran iii
 3. 3. RUKUN NEGARABAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagikemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yangliberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakatprogresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapaicita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPAD A TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR AKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPAN AN D AN KESUSILAAN v
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangpotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. iv
 5. 5. Kata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemaksukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahdan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, danmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan individu yang mew akili badan-badan tertentu.pengetahuan pada abad ke-21. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbanganDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianyang merangkumi pendekatan berpusatkan mur id, serta Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkankepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikutkesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu gurumerancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yangberkesan.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, gurudiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarahtambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysiakecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, dan pembelajarankonstruktivis me. Di samping itu, nilai murni, semangat patriotik,dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen inidiharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan bolehdiaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Limamenggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh muridberasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebutdinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungandan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam HuraianHasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikan cabaranyang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengahagar dapat melahirkan mur id yang berketerampilan menggunakanbahasa Melayu baku. ix
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan LimaPENDAHUL UAN terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid denganSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ter maktub menekankan pembelajaran masteri dan penerapan kemahirandalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran bernilai tambah. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktuteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu sekolah adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkanberperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan ilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membinarasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Limapemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaransemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua Bahasa Melayu sekolah menengah dan berfungsi sebagairakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayu panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraianmempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat Sukatan Pelajaran ini disediakan bagi setiap tingkatan, iaitu dariantarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dan tingkatan satu hingga tingkatan lima.komunikasi. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif,Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk Organisasi Kur ikulum, Penerangan tentang Huraian Sukatanmemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasimelahir kan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa, Kemahiran Bahasa,emosi, rohani, dan jas mani. Kurikulum Bahasa Melayu Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, Komponen Kesusasteraan,menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan dan Pengisian Kurikulum.berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secarabetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu MATLAMATdaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di sampingmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa danSukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah merangkumi berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,tiga bidang penggunaan bahasa, iaitu Bidang Interpersonal, Bidang pendidikan dan pekerjaan.Maklumat, dan Bidang Estetik. Penumpuan pada bidang-bidang inimembolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHberkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan, dan sebagai MENENGAHbahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Di samping itu,komponen kesusasteraan Melayu diharapkan dapat memupuk Pada akhir sekolah menengah murid dapat:minat membaca dan melahirkan kenikmatan membaca sertapenghayatan terhadap bahan sastera. Pendidikan Bahasa Melayu i. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan,juga memberikan pertimbangan perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta 1
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima ii. mengeratkan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan iii. berunding untuk menilai sesuatu keputusan dari segi barangan dan perkhidmatan; kesan dan akibatnya untuk mencapai kesepakatan; iii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis iv. membaca bahan teks ilmiah dan teknikal dengan daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan menggunakan teknik bacaan yang berkesan; ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat; v. membaca bahan sastera dan ilmu untuk tujuan iv. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan mendapatkan keseronokan dan menganalisis kekuatan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta dan kelemahan karya; menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan; vi. menilai maklumat yang diolah dari perspektif yang lebih v. mendengar, membaca, menonton, dan member ikan luas secara berkesan dengan memberikan alasan yang respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat konkrit; dan bahan sastera; vii. menyampaikan maklumat dengan menggunakan cara vi. melahir kan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan dan bentuk yang efektif; penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan berkesan; dan viii. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang menggunakan bahasa yang gramatis dan laras yang vii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, tepat, serta memper lihatkan pertautan idea dan w acana semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara. yang kemas; danOBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN ix. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,LIMA semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara melalui pengalaman pembelajaran di bilik darjah.Pada akhir tingkatan lima murid dapat: i. Berbicara bersama rakan tentang hal peribadi, keluarga, ORGANISASI KURIKULUM jiran, isu semasa, perkembangan serantau dan antarabangsa dengan menggunakan bahasa yang santun; Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Lima ini mengandungi: ii. Berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan a. Penggunaan Bahasa dengan mengambil kira terma dan syarat jual beli dalam membuat keputusan sama ada menolak atau menerima Penggunaan bahasa merangkumi tiga bidang utama, iaitu barangan dan perkhidmatan; bidang interpersonal, bidang maklumat, dan bidang estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat hasil pembelajaran2
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Lima utama dan hasil pembelajaran khusus yang perlu dikuasai Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid oleh murid. berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea Penggunaan bahasa bagi bidang interpersonal yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang membolehkan murid memulakan, membina, dan betul secara sopan. Penekanan diber ikan pada mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Penggunaan Kem ahiran mem baca merujuk kepada keupayaan murid bahasa bagi bidang maklumat membolehkan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi bidang pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan estetik membolehkan murid menikmati karya sastera, sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bercerita, serta melahirkan idea dan perasaan secara bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks kreatif. yang dibaca. Bidang interpersonal memberikan fokus pada kemahiran lisan, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Namun Kem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid begitu, kemahiran membaca dan menulis perlu juga menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea diterapkan di mana- mana yang sesuai, contohnya melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan membaca dan menulis surat untuk tujuan sosial. Bidang dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman per ibadi maklumat dan bidang estetik pula memberikan fokus dan dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk Bidang maklumat menekankan topik ilmu manakala bidang menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. estetik lebih bertumpu pada topik imaginatif. c. Hasil Pembelajaranb. Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set penguasaan bahasa baku. kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaan Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan pengisian mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. serta dapat memberikan maklum balas. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih 3
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran dan kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan murid mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, dan pembelajaran pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh dan penilaian pencapaian murid. murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai murni, serta patriotisme dan kew arganegaraan Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara Melayu, iaitu hasil pembelajaran utama dan hasil untuk membangunkan masyarakat madani. pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus. PENERANGAN T ENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN d. Sistem Bahasa Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Lima dipersembahkan dalam tiga lajur. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran bahasa Melayu terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, Bahasa Melayu sekolah menengah. Lajur kedua memuatkan sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan peribahasa. Huraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketiga mengandungi Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Cadangan Aktiviti/Nota. Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. a. Hasil Pem belajaran e. Kom ponen Kesusasteraan Melayu Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Komponen kesusasteraan Melayu diajarkan dalam mata Melayu member ikan tumpuan pada murid untuk menguasai pelajaran Bahasa Melayu merangkumi genre novel, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini terdiri daripada: cerpen, prosa tradisional, drama, puisi moden, dan puisi tradisional. Melalui komponen ini diharapkan minat Hasil Pembelajaran Utama membaca, keseronokan membaca, dan penghayatan Hasil pembelajaran utama ialah pernyataan kecekapan terhadap bahan sastera dapat dipupuk. berbahasa yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa Melayu. Pernyataan kecekapan berbahasa ini f. Pengisian Kurikulum merangkumi bidang interpersonal, maklumat, dan estetik. Pengisian kurikulum terdir i daripada elemen yang Hasil Pembelajaran Khusus mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Hasil pembelajaran khusus ialah perincian kecekapan Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu berbahasa bagi hasil pembelajaran utama. Kemahiran ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya,4
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Lima mendengar, bertutur, membaca, dan menulis terangkum bagi hasil pembelajaran khusus. Pemeringkatan dalam pernyataan hasil pembelajaran khusus. Hasil berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri pembelajaran khusus disusun dari peringkat mudah ke yang membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa peringkat yang lebih sukar, dan harus dikuasai oleh mengabaikan mur id yang berpencapaian rendah. Aras 1 ialah murid bagi setiap tingkatan. aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling Setiap bidang penggunaan bahasa mempunyai sejumlah minimum yang harus dikuasai oleh semua murid tingkatan hasil pembelajaran utama, manakala setiap hasil lima. Aras 2 ialah aras bagi mur id yang berpencapaian pembelajaran utama terbina daripada sejumlah hasil sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi pembelajaran khusus yang perlu dikuasai oleh murid. murid yang berpencapaian cemerlang. Penomboran hasil pembelajaran bagi bidang penggunaan bahasa adalah seperti yang berikut: Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnyaPenggunaan Hasil ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya Bahasa Pembelajaran Hasil Pembelajaran Khusus mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan Utama membimbing mur id tersebut sehingga mereka menguasai 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap 2.0 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 pencapaian mur id bagi setiap aras perlu dilaksanakan untukInterpersonal 3.0 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 mengenal pasti sama ada murid perlu dibimbing lagi atau 4.0 4.1, 4.2 boleh beralih ke pelajaran seterusnya. 5.0 5.1, 5.2, 5.3 6.0 6.1, 6.2, 6.3 c. Cadangan Aktiviti/Nota 7.0 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7Maklumat 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi 9.0 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 10.0 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahanEstetik 11.0 11.1, 11.2, 11.3 bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan 12.0 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihanb. Huraian Hasil Pembelajaran menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan ini hanyalah sebagai panduan bagi guru. Guru boleh secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengubahsuaikan atau memilih teknik atau aktiviti lain yang mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada sesuai dengan kebolehan murid. pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian 5
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima Pem aparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan m empererat hubungan mesra Aras 1 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan i. Berbual tentang masalah harian Melaksanakan sesi perbincangan dengan kehidupan harian dan isu semasa dengan intelek dalam kumpulan kecil untuk yang menyentuh diri, menggunakan ungkapan yang meningkatkan kecemerlangan keluarga, rakan, dan sesuai. remaja kini dengan menggunakan masyarakat dengan kata dan ungkapan yang sesuai. menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai. ii. Memberikan reaksi yang Reaksi verbal dan nonverbal harus bersesuaian dengan penyataan digalakkan misalnya mengiakan 1.2 Mendengar dan memberikan yang dikemukakan oleh orang pernyataan, mengangguk, respons secara lisan dan yang dilaw an berbicara. memperlihatkan kekaguman dan bertulis tentang sesuatu yang mendapatkan penegasan. diperihalkan oleh orang lain. iii. Mengemukakan alasan untuk Contoh pernyataan menarik diri menarik diri daripada “Maafkan saya, saya terpaksa...” meneruskan perbualan secara sopan. Cadangan aktiviti pengajaran bagiHasil Pembelajaran Khusus Pernyatan Aras 1 i. Pernyataan yang mengandungai Hasil Pembelajaran Utama kemahiran berbahasa yang Catatan berkaitan dengan aktiviti p-p atau berkait dengan HPK 1.1 pernyaan bagi Aras 1 ii.6
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan LimaSTRAT EGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas.a. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menekankan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuan pengalaman sendiri. Oleh itu, mur id dapat membina keyakinan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek berbahasa. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. pembelajaran masteri, mur id diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini e. Pengajaran dan Pembelajaran Bertem a aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan Pendekatan bertema amat digalakkan dalam pengajaran sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa, danb. Kepelbagaian Teknik pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menggalakkan Di samping itu, ilmu dar ipada mata pelajaran dan disiplin lain penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancang pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan, serta isu dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiri semasa. berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, dan konstruktivis me umpamanya, dapat f. Bacaan Luas meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk pengajaran bergantung pada pengolahan teknik, serta menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat untuk meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan berfikir secara kritis dan kreatif. Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakanc. Kepelbagaian Sumber dan Bahan secara serapan. Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan- g. Penggabungjalinan bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan Penggabungjalinan merupakan aspek yang penting dalam daripada internet, per isian kursus, serta bahan sastera dan pengajaran dan pembelajaran. Melalui penggabungjalinan, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. 7
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima Penggabungjalinan berlaku antara hasil pembelajaran, serta Penyerapan unsur-unsur tertentu dihuraikan seperti yang antara kemahiran bahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan berikut: peribahasa. Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai berikut: bidang ilmu mencakup pelbagai tema, hal-hal i. Hasil pembelajaran khusus daripada bidang penggunaan persendirian dan kemasyarakatan. bahasa yang sama atau daripada bidang penggunaan bahasa yang berlainan (umpamanya bidang interpersonal ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni dan bidang maklumat) boleh digabungkan sesuai dengan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan objektif yang ingin dicapai dalam w aktu pengajaran dan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan pembelajaran tertentu. dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan ii. Sekurang-kurangnya dua daripada mana- mana kemahiran terancang namun murid menyerap ilmu dan nilai bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, tersebut secara natural. dan menulis harus digabungkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti bahasa yang menggabungjalinkan iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara kemahiran bahasa ini bertujuan untuk mencapai hasil terancang dengan kemahiran mendengar, bertutur, pembelajaran khusus dan hasil pembelajaran utama. membaca, dan menulis. Huraian sukatan pelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada iii. Tatabahasa hendaklah digabungkan dengan kemahiran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam mendengar, bertutur, membaca, dan menulis secara pengajaran dan pembelajaran. Antara kemahiran terancang dan dalam konteks. berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut: iv. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajar kan harus digabungkan secara terancang dengan kemahiran dan Mencirikan aktiviti bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategor ikan perbahasan; membaca dan menaakul teks yang Menghubungkaitkan mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah) Membandingkan dan membezakan dan peribahasa; serta melalui latihan menggunakan kosa Menyusun mengikut keutamaan kata dan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre Menentukan urutan penulisan. Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu Membezakan fakta dengan pendapath. Penyerapan Menganalisis Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, Mengesan kecondongan pendapat nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari Mengenal pasti sebab akibat semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Meramalkan8
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Lima Mensistesiskan terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti Mengitlak pemulihan atau pengayaan. Menganalogikan Membuat inferens j. Pemulihan Membuat kesimpulan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid Menginterpretasikan, mentafsirkan menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini Menilai dilaksanakan mengikut kadar kemampuan mur id. Menjanakan idea Mereka cipta k. Pengayaan Merumuskan, meringkaskan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid Membuat keputusan berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid Menyelesaikan masalah yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan Untuk membolehkan kemahiran tersebut dikuasai murid, yang lebih mencabar, yang dilaksanakan secara bersendirian alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, atau dengan bimbingan guru. bercapah dan lingkaran soalan) serta peta minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. SIST EM BAHASA iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar Sistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, bahasa Melayu yang terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, pembelajaran konstruktivis me, dan pembelajaran sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan peribahasa. Penerangan kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan di baw ah. kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. a. Tatabahasai. Penilaian Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa Penilaian ialah sebahagian dar ipada proses pengajaran dan dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan morfologi dan sintaksis. pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, penilaian yang I. Morfologi berterusan perlu dijalankan. Melalui penilaian yang berterusan, guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan 9
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit II. Sintaksis bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini ber makna, bidang proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: yang diberikan tumpuan ialah: i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan - kata asli bahasa Melayu predikat - kata pinjaman bahasa Melayu ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan ii. Bentuk kata terdiri daripada: iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif - kata tunggal iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang - kata terbitan v. Binaan ayat: - kata majmuk - ayat dasar - kata ganda - ayat tunggal - ayat terbitan atau majmuk Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi: vi. Proses penerbitan ayat: - pengimbuhan - Konsep ayat terbitan - penggandaan - Proses pengguguran - pemajmukan - Proses penyusunan semula Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang - Proses peluasan amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, vii. Aspek tanda baca penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, ter masuk aspek baru dalam proses b. Sistem Ejaan pengimbuhan. Perkara yang ditekankan ialah: i. Pola keselarasan huruf vokal iii. Golongan kata terdiri dar ipada: ii. Ejaan kata pinjaman - kata nama iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan - kata ker ja - kata adjektif - kata tugas10
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Limac. Sebutan dan Intonasi d. Kosa kata Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan Penguasaan kosa kata ini ialah lanjutan dar ipada per ingkat jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti sekolah rendah. Penguasaan kosa kata tersebut perlu dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. ilmu dalam mata pelajaran per ingkat sekolah menengah. i. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut kata e. Peribahasa dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku. pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan ii. Intonasi peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajar kan mengikut keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. pola ayat yang berikut: Penguasaan peribahasa ini merupakan lanjutan daripada - ayat penyata penguasaan peribahasa pada per ingkat sekolah rendah. - ayat tanya Per ibahasa hendaklah diajarkan dalam konteks. Buku-buku - ayat perintah peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. - ayat seruan - ayat terbalik atau songsang - ayat aktif KOMPONEN KESUSAST ERAAN MELAYU - ayat pasif Komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajar kan Melayu meliputi karya sastera yang berbentuk cerpen, novel, agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas. drama, prosa tradisional, sajak, dan puisi tradisional iaitu pantun, syair, gurindam, seloka dan bahasa berirama. Novel dan antologi * Buku Tatabahasa Dew an Edisi Baharu ialah buku sastera yang diperakukan oleh Kementerian Pendidikan hendaklah tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan digunakan. dalam pengajaran dan pembelajaran. * Senarai karya komponen kesusasteraan Melayu dar i tingkatan * Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua 1 hingga tingkatan 5 merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam Bil. 5/2000 bertarikh 23 Februari 2000. Senarai karya mungkin pembelajaran dan pengajaran. akan bertukar dari masa ke masa. 11
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan LimaPENGISIAN KURIKUL UM Nilai murni ini ialah:Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, Baik hati Kejujurankew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai Berdikari Kerajinantambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketiga- Hemah tinggi Kerjasamatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Hor mat- menghor mati KesederhanaanPenerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang Kasih sayang Kesyukuranberikut: Keadilan Patriotis me Kebebasan Rasional a. Ilm u Keberanian Semangat Kebersihan fizikal bermasyarakat Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, dan mental contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memper kembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu juga ter masuk perkara semasa yang boleh c. Kew arganegaraan dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan unsur patriotis me dan kew arganegaraan dalam pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. Pemupukan b. Nilai Murni unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu negara. adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai d. Peraturan Sosiobudaya murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat masyarakat Malaysia. antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. e. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Kemahiran bernilai12
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Limatambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, dunia yang sering berubah, dan mengamalkankemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pembelajaran seumur hidup.belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasanpelbagai, pembelajaran konstruktivis me, dan pembelajaran iv. Kajian Masa Depankontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilaitambah adalah seperti yang berikut: Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin i. Kemahiran Berfikir terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui bermakna murid dapat membuat ramalan, soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, v. Kecerdasan Pelbagai menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan ker jaya Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan murid pada masa depan. verbal-linguistik, logik- matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh kecenderungan mereka kerana setiap individu menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang seperti menghantar dan menerima e- mel, berbeza. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan har ian, dan memperoleh vi. Pembelajaran Konstruktivis me maklumat melalui internet. Pembelajaran konstruktivis me dalam pendidikan iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia kepada mur id supaya mereka peka terhaap teknik ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih pembelajaran yang berkesan Penguasaan faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan hayat. pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi 13
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa MelayuSekolah Menengah Tingkatan Lima vii. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian mur id, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.14
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u Sekolah Menengah Tingkatan LimaI. Hasil Pem belajaran Bidang InterpersonalBidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid berkomunikasi berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata,ungkapan, dan ayat secara bertatasusila untuk mengekalkan hubungan melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan untuktujuan komersial. Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang boleh dicapai oleh murid dalam Bidang Interpersonal ialahberinteraksi, memberikan pendapat, berunding, membuat pertimbangan, memujuk, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Aras 1 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang i. Berbual tentang masalah harian dan isu Melaksanakan sesi perbincangan intelek berkaitan dengan kehidupan semasa dengan menggunakan dalam kumpulan kecil untuk meningkatkan harian yang menyentuh diri, ungkapan yang sesuai. kecemerlangan remaja kini dengan keluarga, rakan dan menggunakan kata dan ungkapan yang masyarakat dengan sesuai. menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang ii. Memberikan reaksi yang bersesuaian Reaksi verbal dan nonverbal harus sesuai. dengan penyataan yang dikemukakan digalakkan misalnya mengiakan pernyataan, oleh orang yang dilaw an berbicara. mengangguk, memper lihatkan kekaguman 1.2 Mendengar dan memberikan dan mendapatkan penegasan. respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang iii. Mengemukakan alasan untuk menarik Contoh pernyataan menarik diri “ Maafkan diperihalkan oleh orang lain. diri daripada meneruskan perbualan saya, saya terpaksa...” secara sopan. 1.3 Menyampaikan maksud yang Menjalankan sesi perbincangan intelek tersurat dan tersirat iv. Mengemukakan penjelasan lanjut berdasarkan sesuatu isu dengan berdasarkan bahan yang tentang sesuatu kemusykilan dalam memberikan penekanan pada reaksi, alasan dikemukakan dengan perbualan. atau penjelasan lanjut secara beradab. menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. 15
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.4 Bersoal jaw ab secara v. Menyoal dengan menggunakan teknik Untuk tujuan tersebut, gabungkan soalan bertatasusila tentang lingkaran soalan pelbagai aras untuk bertumpu dan bercapah yang sesuai agar sesuatu perkara dengan meneruskan perbualan. maklumat yang lengkap diperoleh. menggunakan pelbagai soalan. vi. Menyatakan perkara yang sebenar yang Kemahiran ini melatih murid menjelaskan 1.5 Berbincang dan membidas dimaksudkan dengan memilih kata yang pendirian untuk mengelakkan kekeliruan hujah dengan sopan dalam mudah difahami. dan kekaburan mesej. pelbagai situasi. vii. Menangkis hujah secara sopan dalam Gunakan prateks yang memperlihatkan 1.6 Menyatakan perasaan suasana perbincangan. diplomasi seperti “Kata-kata kamu tadi secara berterus terang dan ada rasionalnya, namun, ..” beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan viii. Membuat penilaian kendiri dan Menulis catatan refleksi kendiri dan hubungan. mengungkapkannya kepada orang lain mengungkapkannya kepada rakan untuk untuk berkongsi pengalaman. berkongsi pengalaman. Aras 2 i. Menyangkal penyataan law an dengan Mengadakan perbahasan ala parlimen mengemukakan hujah yang berdasarkan isu semasa dengan meyakinkan. mengemukakan hujah yang meyakinkan. ii. Meluahkan rasa terkilan dan serba Melakonkan situasi kegagalan seseorang salah kepada seseorang. mendapatkan sesuatu dengan meluahkan rasa terkilan dan serba salah tanpa Aras 3 menyinggung perasaan orang lain. i. Mengemukakan kritikan membina serta Menulis kr itikan membina dengan mengambil kira sensitiviti orang lain. mengambil kira perasaan orang lain berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan seperti iklan dan gambar. 16
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u Sekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sum bangan dalam perbincangan Aras 1 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat i. Menghubungkaitkan topik dengan Contoh pernyataan mengaitkan bukti bagi dalam perbincangan. merujuk pelbagai sumber untuk idea yang diutarakan: “Saya ada terbaca mengemukakan idea yang bernas. tentang suatu kajian bahaw a...” 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. ii. Menghubungkaitkan idea utama dan Menjalankan aktiviti bacaan senyap untuk idea sokongan untuk menunjukkan mengenal pasti dan menghubungkaitkan 2.3 Memperkuat hujah dengan kesatuan. idea utama dan dan idea sokongan menggunakan contoh dan bukti. berdasarkan bahan yang disediakan. Aras 2 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai i. Memperkukuh hujah berasaskan Menjalankan kajian kes untuk mengukuhkan tujuan perbincangan. pengalaman dan sumber yang boleh hujah tentang sesuatu isu berasaskan dipercayai. pengalaman dan sumber yang sahih. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan ii. Mengusulkan cadangan yang praktikal Menjalankan aktiviti sumbang saran isu yang dikemukakan. dengan mengambil kira keperluan berasaskan sesuatu isu untuk memilih semasa dan akan datang. cadangan yang praktikal. Sisipkan kajian masa depan. Aras 3 i. Menjelaskan idea secara spontan Menjalankan aktiviti w awancara dengan bahasa yang gramatis dan berdasarkan topik semasa dengan berkesan. menjelaskan idea secara spontan serta menggunakan ayat yang gramatis dan berkesan. 17
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata Aras 1 sepakat i. Menggunakan kata dan ayat yang Melakukan simulasi mesyuarat untuk sesuai untuk mew ujudkan suasana berunding tentang sesuatu per masalahan, 3.1 Berbincang dengan saling mempercayai dalam menggunakan laras perundingan dan gaya menggunakan ragam perundingan. penyampaian yang sesuai. bahasa dan gaya pengucapan yang betul ii. Mengaplikasikan laras bahasa dan Galakkan murid menggunakan bahasa semasa berunding. gaya penyampaian yang sesuai beralas dan elakkan menggunakan bahasa semasa berunding. yang tidak baku. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan iii. Mentafsirkan hujah dan bahasa badan Menonton beberapa sedutan filem yang orang lain secara terbuka untuk mengatur langkah seterusnya. disenyapkan. Kemudian murid meneka untuk mencapai kata pelbagai ekspresi w atak (marah, gembira dan sepakat. sebagainya). 3.3 Menyatakan pendirian iv. Menyesuaikan pendapat sendiri Menjalankan sesi perbincangan untuk yang jelas dengan dengan pandangan orang lain dalam melaksanakan suatu projek dengan mengemukakan maklumat perundingan untuk ber kompromi. mengambil kira pendapat orang lain dengan yang relevan. pendapat sendiri untuk mendapatkan keputusan bersama. 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan v. Merumuskan penyataan aw al yang Berbincang untuk menentukan kekuatan dan dalam perundingan secara dikemukakan untuk menegaskan kelemahan sesuatu pandangan dalam rasional untuk mencapai pendirian sendiri. perundingan bagi tujuan menyedarkan kata sepakat supaya perunding tentang impak pandangan diterima oleh semua pihak. tersebut. vi. Mengutarakan kekuatan dan Berbincang dalam kumpulan dan mencatat kelemahan sesuatu pandangan secara pandangan dalam lembaran pengurusan wajar untuk menyedarkan perunding grafik. tentang impak pandangan tersebut. 18
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u Sekolah Menengah Tingkatan LimaHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Bertukar-tukar pendapat tanpa sikap Membaca teks dialog/lakonan dan membaiki prejudis dengan mengambil kira pernyataan yang bersifat prejudis. sensitiviti pihak lain untuk mengelakkan konflik. ii. Menolak pandangan dengan Mendengar rakaman diskusi dan mengemukakan alasan dan bukti yang memberikan komen tentang cara panel konkrit secara berhemah untuk rundingan menolak pendapat semasa menetapkan pendirian. berunding. Aras 3 i. Berbicara mengikut rentak dan Berbincang untuk menilai kesan dan akibat suasana supaya perundingan berjalan sesuatu keputusan secara rasional dan lancar. melaporkan hasil penilaian bagi mencapai persetujuan bersama dalam suasana perundingan yang kondusif. ii. Menilai kesan dan akibat suatu Membincangkan beberapa contoh konkrit keputusan secara rasional dan (yang terjadi dalam sejarah kehidupan mengemukakan hasil penilaian untuk manusia ) tentang kesan dan akibat sesuatu mencapai kesepakatan. keputusan. Contoh: Kesan pemindahan organ. 19
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4.0 Mem buat pertim bangan untuk mencapai keputusan Aras 1 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan i. Mengenal pasti penyataan dan gaya Menonton rancangan w awancara untuk menimbangkan pelbagai penyampaian seseorang untuk mengesan dan mengenal pasti kecondongan pilihan untuk menyelesaikan mengesan kecondongan pendapat. pendapat sama ada pro dan kontra. Contoh: masalah dan membuat Waw ancara tentang isu kenaikan harga keputusan. barang-barang. ii. Mengajukan pandangan tentang Memberikan pendapat tentang ramalan kesan ramalan kesan dan akibat sesuatu dan akibat sesuatu cadangan yang cadangan yang dikemukakan. dikemukakan selepas menonton rancangan wawancara atau diskusi. 4.2 Menjelaskan dan Aras 2 membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil i. Menimbangkan kebolehlaksanaan Melengkapkan borang pengurusan grafik bagi meyakinkan pihak cadangan yang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat yang terlibat. memperoleh keputusan yang baik. keputusan berdasarkan masalah yang dikemukakan. Berbincang untuk menentukan sama ada keputusan yang dibuat boleh dilaksanakan atau tidak. Aras 3 i. Mengambil kira nilai dan nor ma Menggunakan kemahiran menimbangkan masyarakat untuk membuat pandangan orang lain untuk membuat pertimbangan yang w ajar dan diterima pertimbangan yang w ajar berasaskan nilai oleh semua pihak. dan norma masyarakat Malaysia terhadap isu semasa yang dikemukakan. 20
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u Sekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota5.0 Mem ujuk untuk mempengaruhi pihak lain Aras 1 untuk melakukan sesuatu i. Memilih dan mengucapkan kata Menjalankan aktiviti main peranan berdasarkan 5.1 Berbicara dan merayu ungkapan dan ayat yang mesra serta berdasarkan situasi yang diberikan dengan dengan menggunakan dapat menarik perhatian pihak yang mengucapkan kata ungkapan dan ayat untuk kata, ungkapan, dan ingin dipengaruhi. mempengaruhi pihak lain. ayat yang dapat Contoh: Ibu menunjuk ajar anak agar lebih memberikan kesan tekun belajar. memujuk untuk mendapatkan sesuatu. 5.2 Menggunakan hujah Aras 2 yang bernas dan meyakinkan untuk i. Menggunakan pengetahuan serta Menulis iklan untuk mempengaruhi dan mempengaruhi pihak pengalaman sendiri atau orang lain mengubah persepsi orang lain dengan lain dalam pelbagai untuk mempengaruhi dan mengubah menggabungkan idea dan visual yang berkesan. situasi. persepsi. 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi Aras 3 yang berkesan untuk memujuk pihak lain. i. Menelah dan mentafsir reaksi dan Menjalankan simulasi temu duga majikan- kecenderungan seseorang untuk pemohon dengan menekankan kesesuaian menentukan bahasa dan gaya pemohon dengan pekerjaaanyang dipohon. penyampaian yang tepat untuk memujuk. Menulis rumusan tentang penggunaan bahasa dan gaya pengucapan memujuk berdasarkan bahan yang didengar dan dibaca. 21
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan i. Berurus dengan pihak tertentu dalam Menjalankan aktiviti main peranan dan perkhidm atan situasi formal dan tidak formal dengan berdasarkan situasi yang diberikan dengan menggunakan laras bahasa dan gaya menggunakan laras bahasa dan gaya 6.1 Menggunakan sebutan, penyampaian yang sesuai. pengucapan yang sesuai. Contoh: intonasi, dan unsur i. Situasi seorang pesakit mendapatkan paralinguistik yang sesuai raw atan daripada doktor. untuk mendapatkan ii. Seorang pembeli berurusan dengan barangan dan pekedai membeli barangan elektrik. perkhidmatan. ii. Mengenal pasti pihak yang sesuai Menjalankan aktiviti lakonan perbualan 6.2 Menggunakan perkataan, untuk dihubungi dan menggunakan telefon bagi mendapatkan perkhidmatan ungkapan, ayat, dan laras etiket yang betul ketika berurus. berdasarkan situasi tertentu secara bahasa yang sesuai untuk bertatasusila. mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 6.3 Mengambil tindakan Aras 2 susulan terhadap pihak Menulis surat rayuan berdasarkan situasi tertentu yang berkaitan i. Memparafrasa pernyataan untuk masalah yang timbul ketika berurusan dengan barangan dan memperjelas tujuan berurusan bagi secara bertatasusila. Contoh: Surat perkhidmatan. mengatasi kerumitan. rayuan permohonan ke institusi pengajian tinggi. Aras 3 Melakonkan situasi taw ar-menaw ar Berbincang dan taw ar menaw ar tentang sebelum mengambil keputusan untuk terma dan syarat sebelum memutuskan menerima dan menolak perkhidmatan dan sama ada menerima atau menolak pembelian barangan. barangan dan perkhidmatan. Contoh: Menyew a rumah. 22
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u Sekolah Menengah Tingkatan LimaII. Hasil Pem belajaran Bidang Maklum atBidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu.Pemerolehan maklumat didapati melalui mendengar, berbual, membaca, serta mengakses maklumat daripada multimedia. Hasilpembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus yang boleh dicapai oleh murid dalam Bidang Maklumat adalah untuk mendapat,memproses, dan menyampaikan maklumat. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 7.0 Mendapat m aklum at daripada pelbagai sum ber Aras 1 yang didengar, dibaca, dan ditonton i. Menyatakan persoalan pokok dan Membaca teks untuk menyatakan idea menganalisis isi yang relevan dan utama dan menganalisis yang relevan dan 7.1 Mengenal pasti dan tidak relevan. tidak relevan. menyatakan gambaran ii. Memberi makna kata dan rangkai Melaksanakan aktiviti per mainan bahasa keseluruhan, idea kata yang sukar difahami Untuk mencari makna kita, termasuk sinonim, utama, isi penting, dan termasuk sinonim , antonim, antonim, homonim, polisem, hiponim isi relevan tentang homonim, polisem, hiponim dan dan pasangan minimal berdasarkan konteks. bahan yang didengar, pasangan minimal berdasarkan Contoh: Teka silang kata, memadankan kata, dibaca, dan ditonton. konteks. dan kotak rahsia. 7.2 Memahami dan iii. Membina dan mengemukakan Membina soalan berdasarkan bahan untuk menyatakan maksud lingkaran soalan untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi tujuan perkataan sukar mengemaskinikan maklumat. mengemaskinikan maklumat tugasan yang berdasarkan konteks. diberi. 7.3 Mengemukakan soalan iv. Membaca pantas secara imbasan Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mendapatkan dan luncuran untuk menentukan untuk mencatatkan isi releven dengan penjelasan lanjut. bahan yang sesuai dengan tugasan yang diberikan. tugasan. 23
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 7.4 Membaca pantas v. Menghuraikan maksud tersirat Melengkapkan lembaran pengurusan grafik secara imbasan dan dalam pernyataan. dengan menjelaskan maksud tersirat bagi luncuran untuk pernyataan yang diberikan membuat rujukan pelbagai bahan vi. Memberikan pendapat berdasarkan Mengulas fakta yang terdapat dalam bahan bercetak dan bahan fakta yang diberikan. yang didengar, ditonton dan dibaca. elektronik. Aras 2 7.5 Memahami dan meneliti maksud i. Menilai ketepatan maksud tersirat Menjalankan aktiviti secara stesen tersurat dan tersirat dengan mengemukakan alasan yang untuk menganalisis diksi, istilah dan ayat daripada sesuatu w ajar. pelbagai laras. bahan. ii. Mengemukakan fakta atau Membina perenggan yang menggabungkan 7.6 Membezakan fakta pandangan tambahan untuk pernyataan fakta dan pandangan. dengan pandangan mengukuhkan w acana. dalam bahan yang Merujuk internet dan laporan statistik untuk dirujuk. mencari fakta yang relevan dengan pandangan yang diutarakan dalam karangan. 7.7 Memahami laras Aras 3 bahasa bagi pelbagai Melengkapkan borang KWLH atau KWL dan jenis penulisan prosa. i. Menganalisis penggunaan diksi, berbincang tentang teks yang menggunakan istilah dan ayat dalam teks laras undang-undang atau manual yang pelbagai laras. menggunakan laras teknologi dari segi maksud istilah dan ayat. Menyampaikan tunjuk cara atau taklimat dengan mengaplikasikan sebahagian besar istilah dan ayat yang telah dipelajar i dalam langkah di atas. 24
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u Sekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota8.0 Mem proses m aklum at untuk keperluan tertentu Aras I i. Memilih dan mengkategorikan Mendengar, menonton dan membaca 8.1 Menyaring maklumat mengikut maklumat yang diperoleh untuk tujuan pelbagai bahan tentang sesuatu isu klasifikasi. tertentu. untuk memilih dan mengkategorikan maklumat yang diperoleh. 8.2 Menyusun maklumat mengikut ii. Menyusun maklumat yang lebih Berbincang untuk menyusun maklumat keutamaan. mantap daripada susunan asal yang relevan berdasarkan isu yang berasaskan kepentingan tertentu. dipilih. 8.3 Membuat pertimbangan iii. Meneliti semula kerelevanan Membuat pemerengganan secara secara teliti terhadap maklumat. koheren dalam penulisan karangan. maklumat yang telah disusun. iv. Mengolah maklumat untuk Berbincang dalam kumpulan kecil untuk memperoleh pertautan idea. memendekkan, menyambung dan 8.4 Mengolah maklumat secara melengkapkan idea agar idea koheren untuk tujuan tertentu. keseluruhan lebih jelas. Teknik ramalan boleh diaplikasikan. 8.5 Mentafsirkan maklumat yang v. Menterjemah maklumat secara jelas Menggunakan teknik 3R untuk membuat telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. kesimpulan terhadap maklumat yang untuk membuat inferens. tersirat dalam teks. vi. Membuat penyesuaian terhadap Menggunakan teknik SQ3R untuk maklumat dengan merumuskan menambahkan dan menyesuaikan dapatan baru. maklumat baru yang diperoleh daripada pelbagai bahan. 25
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8.6 Menyemak semula maklumat Aras 2 dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, i. Mentafsirkan maklumat dengan Membuat inferens dari segi logik kes atau menolak pilihan. mengemukakan alasan yang sesuai. berdasarkan rakaman drama penyiasatan (whodunnit). 8.7 Menilai secara keseluruhan ii. Menilai maklumat yang diolah dari Menjalankan perbincangan untuk sesuatu maklumat dengan perspektif yang lebih luas dengan menimbangkan fakta suatu kes memberikan alasan yang menggunakan alasan yang jitu. mahkamah. kukuh. Menghasilkan rencana dengan menilai maklumat daripada pelbagai perspektif. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 i. Membuat refleksi dan merumuskan Menyemak semula tugasan dengan teliti maklumat dengan fakta dan alasan dan membuat refleksi untuk merumuskan yang konkrit. maklumat dengan fakta dan alasan yang lebih jitu. 26
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u Sekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota9.0 Menyam paikan m aklum at untuk tujuan tertentu Aras 1 i. Menggunakan kata, istilah, frasa, Menonton rakaman video majlis 9.1 Menggunakan kata, istilah, rangkai kata, peribahasa, dan perdebatan untuk mendapatkan format frasa, rangkai kata, pelbagai jenis ayat yang tepat untuk pengendalian majlis perdebatan dan peribahasa, dan ayat yang menyampaikan maklumat. penulisan teks. tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat ii. Menentukan format pengendalian Mengambil bahagian dalam perdebatan secara tersusun dan kohesif. debat dan menjelaskan format dengan menyampaikan hujah penulisan debat. menggunakan kata istilah frasa, 9.2 Menentukan format rangkaikata, peribahasa dan pelbagai penyampaian dan jenis jenis ayat yang tepat indah dan penulisan yang sesuai untuk menggunakan intonasi yang sesuai. menyampaikan maklumat. iii. Memberikan pendapat dengan alasan Minta murid membuat pertimbangan dari 9.3 Menyediakan kerangka yang sesuai untuk membuat aspek tajuk. masa, khalayak dan bahan penyampaian dan bahan persembahan. bantu dalam persembahan. edaran untuk membuat pembentangan. Aras 2 9.4 Menyediakan hujah dan alasan i. Menentukan format pengendalian Berbincang unrtuk menentukan format serta menyampaikan mesyuarat. pengendalian dan menjalankan aktiviti maklumat untuk sesuatu main peranan sebagai ahli jaw atankuasa pembentangan. (tugas pengerusi, setiausaha, dan bendahari dalam satu mesyuarat. ii. Memberikan pendapat dengan alasan Berbincang untuk menulis laporan minit yang sesuai untuk membuat mesyuarat mengikut format yang betul. pembentangan. 27
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay uSekolah Menengah Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menentukan format ulasan selari Menonton rakaman video dan mendengar dan komentar. rakaman audio tentang sesuatu acara untuk menentukan format penyampaian ulasan selari. ii. Menjelaskan format ulasan selari Menyampaikan ulasan berdasarkan situasi dan komentar. sesuatu acara yang ditetapkan. Contoh: Perlaw anan bola sepak, sambutan hari kemerdekaan. iii. Menganalisis hujah berdasarkan Membuat komentar tentang laporan sesuatu penyelidikan dan kajian serta kajian kes atau laporan di tempat kejadian dengan mengemukakannya. menggunakan pelbagai jenis ayat. 28

×