Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LITERASI BAHASA KIA2M

7,926 views

Published on

 • Be the first to comment

LITERASI BAHASA KIA2M

 1. 1. GR KamirulO LiterasiU Bahasa FatihahP Melayu Zaliniey4 Armaan Pensyarah : En Jalaluddin
 2. 2. K A M I 2
 3. 3. Program Kelas Intervensi AwalMembaca dan Menulis
 4. 4. LATARBELAKANG
 5. 5. Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) telah dilaksanakan padabulan Mac 2006 ekoran daripadapelaksanaan Pelan Induk PembangunanPendidikan 2006 – 2010 ( TERASKETIGA : MEMPERKASA SEKOLAHKEBANGSAAN ) MemperkasaDalam MesyuaratSekolah Kebangsaan telahdiadakan pada 22 November 2005 masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca danmenulis dalamkalangan murid-murid diberi perhatianserius.
 6. 6. Sebagai langkah segera, Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KementerianPelajaran Malaysia (KPM) diberimandat untuk melaksanakan programKIA2M ini.Tujuan utama program ini dilaksanakanadalah bagi memastikan murid yangmengikuti Kelas KIA2Mini dapat mengenal huruf dengan tepat, mengeja dan menyebutsetiap perkataan dan ayat tunggal dengan sebutanyang betul dan memahami perkara yangdibaca.
 7. 7. PENGENALAN KIA2M
 8. 8. Satu program yang dirancang khususuntuk membantu murid tahun satumenguasai kemahiran asas iaitumembaca dan menulis dalam BahasaKumpulan murid ini adalah terdiriMelayu.daripada mereka yang lambat ataubelum menguasai kemahiran asasmembaca dan menulisMereka ini bukan hanya terdiridaripada murid pemulihan khas tetapijuga dari kalangan murid yang hanyaperlukan pemulihan dalam kelas.KIA2M ini akan dijalankan sepenuhmasa oleh guru Bahasa Melayu tahunsatu.
 9. 9. Keseluruhannyaprogram ini dijalankanselama 3 atau 6 bulan Masa yang dijalankan merupakan pilihan yang dibuat oleh sekolah. Semua murid tahun satu akan mengikuti ujian penapisan.
 10. 10. Ujian ini merupakan ujian yangterpenting bagi mengetahuimurid-murid yang tidakmenguasai kemahiran asas iaitukemahiran membaca danmenulis dalam Bahasa Melayu Murid yang lulus akan meneruskan kelas biasa manakala murid yang gagal, mereka akan ditempatkan dalam program ini.
 11. 11. MATLAMAT KIA2M
 12. 12. Memastikan 100% muridTahun Satumenguasai 2Mi.Membantu murid Tahun Satu menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayuii.Memberi peluang murid-muridmengikuti proses pengajaran danpembelajaran selaras dengan tahapkebolehan masing-masing.iii.Meningkatkan keyakinan diri murid-murid.iv.Menyemai semangat berminat untuk belajar.
 13. 13. STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
 14. 14. 6 LANGKAH UTAMA UJIANPENCALONAN PENAPISANPERANCANGAN PENGAJARAN TINDAKAN PENILAIAN SUSULAN
 15. 15. 1 ) PENCALONAN & UJIAN PENAPISAN• Penubuhan kelas adalah berdasarkan jumlah murid Tahun Satu.• Tiada penambahan kelas dan guru bagi tujuan tersebut.• Sebelum murid-murid mengikuti program ini, mereka terlebih dahulu akan melalui proses pencalonan dan ujian penapisan kemasukan.• Pengkelasan murid seterusnya adalah berdasarkan kepada skor seperti berikut :• 0 – 9 :dirujuk kepada pengamal perubatan• 10 – 44 :menjalani program KIA2M• 45 – 60 : meneruskan pengajaran dan pembelajaran kelas biasa
 16. 16. 2) PERANCANGAN• Guru yang telah dikenalpasti untuk mengendalikan program tersebut ini dikehendaki supaya merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan merujuk kepada modul pengajaran yang telah dibekalkan.• Tetapi, mereka diberi kebebasan untuk menyesuaikan diri dengan aktiviti dan latihan dalam modul tersebut agar relevan dan selaras dengan tahap kebolehan murid-murid berkenaan
 17. 17. Berpusatkan guru Guru merancang dan menjalankan tugas secaraindividu dan murid akan belajar berdasarkan apa yangdisampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja.
 18. 18. Berpusatkan MuridMurid diberi galakan untukmelibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama adasecara individu, kumpulan kecil ataupun kelas.
 19. 19. Berpusatkan bahanBahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun, sesuai dengan perancangan yang dibuat. Murid diberi penerangan yang jelas tentangkeperluan aktiviti yang akan dijalankan.
 20. 20. Pendekatan dalam pelaksanaan Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) adalah pendekatan secara kelas, kumpulan dan juga individu. Digunakan mengikut kesesuaian dari segi:a) Kebolehan muridb) Aktiviti yang dirancang.c) Kemahiran yang hendak diajar.
 21. 21. Pendekatan secara kelas Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supayaa) Murid dapat melibatkan diri.b) Meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar.
 22. 22. Pendekatan secara berkumpulanKonsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulanberasaskan kepada perubahan strategi pengajaranyang berpusatkan guru kepada strategi yangberpusatkan murid.Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada muridyang menghadapi masalah yang sama atau hampirsama dibentuk.Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakanmodul pengajaran yang disediakan.
 23. 23. Pendekatan secara individuGuru menumpukan perhatian kepada muridsecara individu bagi membantu membimbinguntuk mengatasi masalah yang dihadapinya.Selain itu, bantuan daripada rakan sebaya jugaboleh digunakan jika perlu.
 24. 24. 4)Pengajaran• Pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk mencapai sesuatu objektif.• Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru.
 25. 25. • Antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah:teknik berceritateknik latih tubiteknik tunjuk carateknik bersoal jawabteknik main perananteknik menyanyiteknik lakonanteknik kuiz
 26. 26. Bahasa MelayuMerentas Kurikulum
 27. 27. • Fokus KIA2M adalah untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu secara intensif. Oleh itu konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan strategi penggabungjalinan.
 28. 28. • Subjek-subjek Pendidikan Jasmani, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni digabunggjalinkan dengan kemahiran-kemahiran dalam Bahasa Melayu. Pendidikan Jasmani Kesihatan:1. Pergerakan menggunakan abjad, suku kata dan perkataan.2. Permainan dalaman - dam abjad, suku kata, perkataan.3. Lambung dan sambut pundi kacang/ bola berabjad/ suku kata.
 29. 29.  Pendidikan Muzik:1. Nyanyi Lagu - lagu abjad, mengeja, kanak-kanak.2. Pergerakan berirama3. Bunyi-bunyian berirama Pendidikan Seni:1. Binaan - menggunakan "play dough, plastesin dsb. untuk membentuk abjad.2. Catan - melukis bentuk-bentuk abjad, suku kata.3. Capan - mengecap bentuk.4. Tampalan - menampal bentuk abjad dan kolaj.
 30. 30. 6) Tindakan susulanMurid-murid KIA2M dibenarkan mengikuti kelas biasa setelahmereka lulus dalam menjalani Ujian Pelepasan 1dan Ujian Pelepasan 2.Disamping itu, pencerapan dan pemantauan akan dilakukan olehbeberapa pihak termasuk :•Pusat Perkembangan Kurikulum dan bahagian lain dalam Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)•Jemaah Nazir Sekolah•Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)•Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)•Guru Besar.
 31. 31. • Penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis akan lebih berkesan jika murid mendapat peluang yang luas dan pelbagai untuk membolehkannya memahami sesuatu konsep.• Oleh itu adalah menjadi tugas dan tanggungjawab para guru untuk merancang pelbagai pendekatan, teknik, media pengajaran dan aktiviti agar murid dapat memahami apa yang disampaikan dengan lebih baik.

×