Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAHURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAHRENDAHSK TAHUN 3BAHASA MELAYUPUSAT PERKE...
KANDUNGANRukun Negara             vFalsafah Pendidikan Kebangsaan    viiKata Pengantar           ...
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih eratdi kalangan selur...
Kata PengantarHuraian   Sukatan  Pelajaran  ialah  dokumen  yang   Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Ti...
PENDAHULUAN                         pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza antara   ...
OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU                  dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, danS...
vii.  menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak       Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan    kura...
bahasa, dan pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu     pendidikan nilai murni, serta patriotisme dan   menguasai...
b.  Huraian Hasil Pembelajaran  Kemahiran      Hasil        Kemahiran  Bahasa     Pembelajaran   ...
c.  Cadangan Aktiviti/ Nota   Cadangan Aktiviti/ Nota dalam lajur ketiga   mengandungi cadangan aktiviti pengajaran d...
Pemaparan contoh Huraian Sukatan Pelajaran        Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran ...
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa.  Pendekatan Berpusatkan Murid                c.  Kepelbagaian Sumb...
f.  Bacaan Luas                          ii.  Tatabahasa  boleh  digabungkan  secara   ...
•  Menjana ideaiii.  Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan           •  Merumus, meringkas    secara ...
seseorang murid, sama ada dalam bentuk aktiviti   pemulihan atau pengayaan dapat dipastikan.       I.  Morfolog...
II. Sintaksis                                c.  Sebutan dan Intonasi    Sintaksis ial...
* Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah      PENGISIAN KURIKULUM    buku tatabahasa pegangan yang menjadi sum...
Nilai murni ini ialah:                      konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual.      ...
iv. Kajian Masa Depan                  vii. Pembelajaran Kontekstual  Kajian masa depan ialah satu pend...
Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yangdidengar ...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3    ...
Hasil Pembelajaran        Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti/Nota1.2  Bertanya dan menjawab ...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3    ...
Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti/Nota           ...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3   ...
Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota1.4  Menyatakan permint...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran    Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3      ...
Hasil Pembelajaran           Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti/Nota2.0  Bercerita dan...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3...
Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti/Nota            ...
Hasil Pembelajaran            Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota3.0  Menyampaikan m...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 2 ...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti/Nota           Aras ...
Hasil Pembelajaran      Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti/Nota               ...
Hasil Pembelajaran            Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti/Nota           ...
Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota4.0  Berbincang tentan...
Hasil Pembelajaran          Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti/Nota           ...
Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul.Penekan...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3     ...
Hasil Pembelajaran            Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota5.2  Membaca kuat ...
Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti/Nota6.0  Membaca dan memahami ...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3   ...
Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran     Cadangan Aktiviti/Nota6.2  Membaca dan mengenal pa...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran    Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3       ...
Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran     Cadangan Aktiviti/Nota6.3  Membaca dan mengenal pa...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3   ...
Hasil Pembelajaran         Huraian Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti/Nota6.4  Membaca pantas se...
Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil Pembelajaran    Cadangan Aktiviti/Nota           Aras 3       ...
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Hsp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp

361 views

Published on

Published in: Devices & Hardware
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAHURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAHRENDAHSK TAHUN 3BAHASA MELAYUPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 1
 2. 2. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan & Matlamat 1Objektif KBSR 1Organisasi Kurikulum 2Penerangan HSP 4–5Pemaparan Contoh 6Strategi Pengajaran & Pembelajaran 7–9Sistem Bahasa 10 – 11Pengisian Kurikulum 12 – 14Senarai Kemahiran 15 - 66 2
 3. 3. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih eratdi kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakatyang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagaicorak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN 3
 4. 4. Kata PengantarHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Tigamemperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai olehmemenuhi cita-cita murni semangat Falsafah Pendidikan murid. Pernyataan dalam Huraian Hasil PembelajaranKebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus memberikan cabaran yang sesuai dengan pelajar pada tahapglobalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad tertinggi dalam pendidikan sekolah rendah. Huraian inike-21. seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran danpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemakpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru,kreativiti untuk memilih, menyusun, dan mengolah aktiviti pensyarah maktab dan universiti, pegawai Kementerianmengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat Pendidikan, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.membantu guru merancang dan melaksanakan pengajarandan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya HuraianDalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkandiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih.tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologimaklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar,kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaransecara kontekstual, dan pembelajaran secara konstruktivisme.Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan (DR. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini Pengarahdiharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan Pusat Perkembangan Kurikulumboleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia Kementerian Pendidikan Malaysiapekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaranyang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatanmasteri. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secaraeksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahapkeupayaan murid. Hasil pembelajaran diperingkatkan kepadatiga aras, iaitu Aras 1 (aras asas), Aras 2 (aras sederhana),dan Aras 3 (aras cemerlang). 4
 5. 5. PENDAHULUAN pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan menekankanSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang pembelajaran masteri dan penerapan kemahiran bernilaitermaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah tambah.mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah.Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan Aktiviti Kokurikulum yang dijalankan di luar waktu sekolahbahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkan ilmuMelayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, jugaberperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan perincian kepadatanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam kandungan sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendahsatu wawasan. Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaranpotensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakanantarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi. bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tahun satu hingga tahun enam.Kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untukmemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Huraian Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat,melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi Objektif, Organisasi Kurikulum, penerangan tentang Huraianintelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Sukatan Pelajaran, dan Strategi Pengajaran danMelayu menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa Pembelajaran. Organisasi Kurikulum merangkumi Kemahirandan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan Pengisiantatabahasa secara betul dan tepat. Murid mampu kurikulum.mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin ataumata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran MATLAMATberfikir secara kritis dan kreatif. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalahHuraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasamerangkumi kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri,dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusan harian.Penumpuan pada kemahiran-kemahiran ini membolehkanmurid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalamkehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untukpembelajaran seumur hidup. Pendidikan Bahasa Melayu jugamemberikan pertimbangan terhadap pelbagai gaya 5
 6. 6. OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, danSEKOLAH RENDAH menulis;Pada akhir sekolah rendah murid dapat: ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dani. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap dan situasi formal; positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan.ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi; OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN TIGAiii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan Pada akhir tahun tiga murid dapat: membuat keputusan tentang sesuatu perkara; i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapaniv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan memproses maklumat secara kritis; intonasi yang betul secara bertatasusila;v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu arah membina budaya pembelajaran berterusan; perkara;vi. memperkembangkan imaginasi, kreativiti, pemikiran iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti yang berunsur ilmu; bertutur, membaca, dan menulis; v. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupanvii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan seharian; kreatif dan berunsur pengetahuan dengan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; vi. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik;viii. menggunakan bahasa baku meliputi tatabahasa, ejaan, kota kata, serta sebutan dan intonasi yang betul 6
 7. 7. vii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan kurang daripada 70 perkataan; murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, sertaviii. mengklasifikasikan pelbagai ayat dalam teks; idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekananix. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, diberikan pada pengucapan yang menggunakan kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul; tatabahasa yang betul.x. mengamalkan nilai murni, sikap positif dan semangat Kemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan patriotisme. murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagaiORGANISASI KURIKULUM bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu,Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini murid berupaya menghayati teks yang dibaca.meliputi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, SistemBahasa, dan Pengisian Kurikulum. Semua perkara ini Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan muriddinyatakan di bawah: menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadia. Kemahiran Bahasa dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa ini merupakan imaginatif. teras kepada penguasaan bahasa baku. b. Hasil Pembelajaran Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang balas. set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaan bahasa, kemahiran bahasa, sistem 7
 8. 8. bahasa, dan pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu pendidikan nilai murni, serta patriotisme dan menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam kewarganegaraan diberikan penekanan selaras setiap hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat dengan matlamat negara membangunkan masyarakat membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, madani. dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN yang pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil PELAJARAN pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Empat dipersembahkan pencapaian murid. dalam tiga lajur. Lajur pertama ialah pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran.c. Sistem Bahasa Lajur kedua ialah Huraian Hasil Pembelajaran, dan Lajur ketiga ialah Cadangan Aktiviti/Nota. Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri a. Hasil Pembelajaran daripada tatabahasa, sistem ejaan, kosa kata, sebutan dan intonasi, dan peribahasa. Pelaksanaan sistem Hasil pembelajaran dalam lajur satu ialah pernyataan bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk bahasa Melayu baku. yang jelas tentang set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Oleh itu, murid perlu menguasaid. Pengisian Kurikulum kemahiran bahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Dalam konteks pengajaran dan Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang pembelajaran di bilik darjah, hasil pembelajaran dapat mencantumkan teras utama dalam kehidupan dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat masyarakat Malaysia dan perkembangan terkini dalam kemahiran bahasa, dan pengisian kurikulum. pendidikan, iaitu ilmu, nilai murni, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, 8
 9. 9. b. Huraian Hasil Pembelajaran Kemahiran Hasil Kemahiran Bahasa Pembelajaran Berbahasa Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan danMendengar & 2.0 2.1, 2.2 kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, atauBertutur 3.0 3.1, 3.2, 3.3 Aras. Aras 1 ialah aras paling asas atau minimum 4.0 4.1, 4.2 yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan 5.0 5.1, 5.2 kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimumMembaca 6.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah 7.0 7.1, 7.2 aras bagi murid yang berpencapaian sederhana 8.0 8.1, 8.2, 8.3 manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi muridMenulis 9.0 9.1, 9.2, 9.3 yang berpencapaian cemerlang. Pemeringkatan 10.0 10.1, 10.2, 10.3 berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran 11.0 11.1 masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur merangkumi kemahiran berbual, bercerita, Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka menyampaikan maklumat, dan berbincang. Kemahiran mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 membaca pula memberikan penekanan pada dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid kemahiran membaca kuat, membaca dan memahami masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru maklumat serta membaca, menaakul, dan menghayati hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut teks yang dibaca. Bagi kemahiran menulis, tumpuan sehingga mereka menguasai aras tersebut diberikan pada kemahiran menggunakan pelbagai jenis sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap ayat dan wacana dalam menghasilkan penulisan. pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat untuk mengenal pasti sama ada murid perlu dibimbing dan menyusun maklumat serta menghasilkan lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya. penulisan kreatif dan bukan kreatif. Murid juga dilatih untuk membuat ulasan tentang penulisan yang dihasilkan oleh penulisan lain. 9
 10. 10. c. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/ Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. 10
 11. 11. Pemaparan contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Sumber/Catatan 1.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.1 Menghasilkan pelbagai Aras 1 • Menemu bual pelbagai pihak genre (prosa dan puisi) untuk mendapatkan maklumat termasuk e-mel yang i. Mengenal pasti isi daripada bagi menghasilkan serta mudah, menarik, dan pelbagai sumber berdasarkan menyusun isi mengikut bermakna. tajuk. perenggan karangan yang ii. Menyusun isi mengikut lengkap berdasarkan tajuk. perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. • Menggunakan formula 5W + 1H untuk mengenal pasti isi. Kemahiran Berbahasa Huraian Kemahiran Berbahasa Cadangan Aktiviti/NotaHasil Pembelajaran 11
 12. 12. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan Murid c. Kepelbagaian Sumber Bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Penggunaan perpustakaan, pusat sumber, dan pendidikan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan-bahan seperti menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan daripada sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan internet, perisian kursus serta bahan sastera dan berbahasa. Pendekatan berpusatkan murid selari bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dengan pembelajaran masteri yang menekankan dan pembelajaran dan juga untuk bacaan luas. keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini aktiviti Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan menekankan penggunaan tatabahasa yang tepat. sebahagian daripada proses pengajaran dan Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang pembelajaran. dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagaib. Kepelbagaian Teknik konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah e. Pengajaran dan Pembelajaran Bertema mengajar. Guru boleh memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai Pendekatan bertema amat digalakkan dalam dengan kebolehan murid. Kaedah dan teknik pengajaran bahasa. Melalui pengajaran dan perbincangan, simulasi projek, dan inkuri berasaskan pembelajaran bertema, kemahiran bahasa, pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping umpamanya, meningkatkan minat murid terhadap itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih pelajaran. Keberkesanan pengajaran bergantung pada mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu dan merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi kemasyarakatan, serta isu semasa. dan berinteraksi. 12
 13. 13. f. Bacaan Luas ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan diajarkan harus digabungkan secara terancang dalam pendidikan Bahasa Melayu dengan dengan semua aktiviti kemahiran bahasa, menggunakan bahan-bahan ilmiah dan sastera. misalnya melalui aktiviti lakonan atau Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan perbahasan; membaca teks yang mengandungi secara serapan. kota kata (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta melalui latihang. Penggabungjalinan menggunakan kosa kata dan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre penulisan. Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses h. Penyerapan ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan berlaku antara kemahiran Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai berbahasa daripada bidang yang berlainan, iaitu inter bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah bidang atau kemahiran berbahasa dalam bidang yang dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. sama, iaitu intra bidang. Selain itu aspek tatabahasa, Penyerapan unsur-unsur ini dihuraikan seperti yang kosa kata, dan peribahasa juga digabungjalinkan. berikut: Penggabungjalinan unsur-unsur tertentu dihuraikan i. isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan seperti yang berikut: pelbagai bidang ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal persendirian dan i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, kemasyarakatan. bertutur, membaca, dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan ii. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni pembelajaran, sekurang-kurangnya antara dua masyarakat Malaysia yang berlandaskan kemahiran. Misalnya kemahiran berbahasa kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan mendengar dan bertutur digabungjalinkan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan dengan kemahiran berbahasa membaca. pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun Penggabungjalinan ini bertujuan untuk penyerapan dilakukan secara sedar dan mencapai hasil pembelajaran. terancang namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. 13
 14. 14. • Menjana ideaiii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan • Merumus, meringkas secara terancang dengan kemahiran • Membuat keputusan mendengar dan bertutur, membaca, dan • Menyelesaikan masalah menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada Kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif bertujuan untuk membolehkan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. berfikir tersebut dikuasai murid. Alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah minda perlu digunakan dalam proses seperti yang berikut: pengajaran dan pembelajaran. • Mencirikan • Mengelaskan, mengumpulkan, iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu mengkategorikan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, • Membuat kaitan dan perhubungan kemahiran belajar cara belajar, kajian masa • Membanding dan membeza depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran • Menyusun atur konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual • Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu juga perlu diserapkan dengan mengambil kira • Membezakan fakta dengan pendapat kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran • Menganalisis yang ingin dicapai, kebolehan murid, serta • Mengesan kecondongan pendapat sumber yang ada. • Mengenal pasti sebab akibat • Meramal i. Penilaian • Mensistesis Penilaian ialah sebahagian daripada proses • Mengimlak pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan • Membuat analogi aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna • Membuat inferens bagi menentukan pencapaian sesuatu hasil • Membuat kesimpulan pembelajaran dan objektif pengajaran dan • Menginterpretasi, mentafsir pembelajaran. Oleh itu, penilaian yang berterusan • Mengenal pasti idea utama dan idea perlu dijalankan. Melalui penilaian yang berterusan ini, sokongan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap • Menilai 14
 15. 15. seseorang murid, sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan dapat dipastikan. I. Morfologij. Pemulihan Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji infrastruktur, bentuk kata dan golongan kata. Struktur Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid kata ialah susunan bunyi ujaran atau lambang (tulisan) menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk murid. tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan katak. Pengayaan ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi murid berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, yang diberikan tumpuan ialah: dan minat. Murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata boleh diberikan aktiviti yang lebih mencabar untuk bagi: dilaksanakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. ii. Bentuk kata terdiri daripada:SISTEM BAHASA iii. Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:Sistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas,tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu,dan peribahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut penekanan hendaklah diberikan pada aspekdinyatakan di bawah. penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, termasuk aspek baru dalam proses pengimbuhan.a. Tatabahasa iv. Golongan kata terdiri daripada: - kata nama Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan - kata kerja berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam - kata adjektif konteks untuk ketepatan berbahasa. Kandungan - kata tugas tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. 15
 16. 16. II. Sintaksis c. Sebutan dan Intonasi Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, dengan tepat. frasa, klausa dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat. i. Sebutan ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut perintah, dan ayat seruan. kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan Melayu baku. songsang. v. Binaan ayat: - ayat dasar ii. Intonasi - tunggal Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan - ayat terbitan atau majmuk mengikut pola ayat yang berikut: vi. Proses penerbitan ayat: - ayat penyata - Konsep ayat terbitan - ayat tanya - Proses pengguguran - ayat perintah - Proses penyusunan semula - ayat seruan - Proses peluasan - ayat terbalik atau songsang vii. Aspek tanda baca - ayat aktif - ayat pasifb. Sistem Ejaan Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu Perkara yang diberi penekanan ialah: diajarkan agar murid dapat menyampaikan maksud i. Pola keselarasan huruf vokal dengan jelas. ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 16
 17. 17. * Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah PENGISIAN KURIKULUM buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. a. Ilmu * Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, Kedua ialah buku panduan ejaan yang menjadi contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh rujukan dalam pembelajaran dan pengajaran. digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalamd. Kosa Kata pengajaran dan pembelajaran. Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. b. Nilai Murni Penguasaan kosa kata ini ialah lanjutan daripada peringkat sekolah rendah. Penguasaan kosa kata Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa tersebut perlu ditingkatkan dan dikembangkan selaras Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan peringkat sekolah rendah. amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran tentang nilaie. Peribahasa masyarakat Malaysia harus dipupuk sama ada secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, sejagat. perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata-kata hikmat yang perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. Peribahasa hendaklah diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. 17
 18. 18. Nilai murni ini ialah: konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai • Baik hati • Kejujuran tambah dinyatakan di bawah: • Berdikari • Kerajinan • Hemah tinggi • Kerjasama i. Kemahiran Berfikir • Hormat-menghormati • Kesederhanaan • Kasih sayang • Kesyukuran Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui • Keadilan • Patriotisme soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran • Kebebasan • Rasional kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir, sama • Keberanian • Semangat ada dari segi mengkonsepsikan idea, bermasyarakat menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan • Kebersihan fizikal dan adalah penting dalam kehidupan harian dan mental kerjaya murid pada masa depan. ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasic. Kewarganegaraan Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasii Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat dalam pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. seperti menghantar dan menerima e-mel, Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan menggunakan aplikasi perisian dalam warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses terhadap bangsa dan negara. maklumat melalui internet.e. Kemahiran Bernilai Tambah iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang pembelajaran yang berkesan. Penguasaan global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat pengetahuan dan cekap bertindak untuk dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian menghadapi dunia yang sering berubah, dan masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 18
 19. 19. iv. Kajian Masa Depan vii. Pembelajaran Kontekstual Kajian masa depan ialah satu pendekatan Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pengajaran untuk mendidik murid agar lebih pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan depan. Ini bermakna murid dapat membuat dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan serta melibatkan latih amal dan berfikir. perubahan supaya murid mendapat manfaat yang Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya maksimum. menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevananv. Kecerdasan Pelbagai pembelajaran dengan kehidupan mereka. Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.vi. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. 19
 20. 20. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yangdidengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat,pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikanpada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 perkara berkaitan kehidupan seharian dengan i. Berbual tentang sesuatu perkara Bercerita tentang pengalaman bermain menggunakan kata, ungkapan, yang dialami dan didengar dengan di taman permainan. ayat, sebutan, intonasi, dan menggunakan bahas ayang sesuai. nada yang sesuai. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan yang Melakukan simulasi perbualan. sesuai mengikut situasi dalam aktiviti Contoh: Bertransaksi di kedai runcit. harian. - Pak cik, berapakah harga sekilo gula? 20
 21. 21. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan Membuat simulasi memberi teguran secara berterus-terang dalam kepada rakan. perbualan. Contoh: Situasi di bilik komputer - Kamu boleh menggunakan komputer tetapi gunakanlah dengan cermat. - Kamu tutuplah komputer ikut cara yang betul. 21
 22. 22. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 tentang sesuatu perkara secara bertatasusila i. Mendengar ungkapan untuk Mendengar contoh perbualan daripada memberikan maklum balas. radio atau menonton televisyen dan video. ii. Menyoal dengan menggunakan kata Menyoal dengan menggunakan kata tanya. tanya. Contoh: - Siapa, Bila, Di mana, Bagaimana, Mengapa iii. Menjawab secara bertatasusila Memberi respons berdasarkan soalan dengan menggunakan ungkapan dengan ungkapan dan nada suara yang sesuai. yang baik. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa Menyoal tanpa menggunakan kata menggunakan kata tanya. tanya. Contoh: - Sudah makan? - Boleh saya tumpang bertanya? ii. Memberikan respons yang sesuai Menjawab soalan dengan ringkas dan berdasarkan soalan yang tepat. dikemukakan. Contoh: - Ya, saya sudah makan. - Silakan, apa salahnya. 22
 23. 23. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan Berbual tentang sesuatu tajuk yang penerangan sebagai maklum balas. diminati. Contoh: Permainan komputer yang diminati. - Mengapakah kamu meminati permainan itu? - Permainan ini menarik dan mencabar. 23
 24. 24. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 11.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang i. Mendengar dan mengecam ayat Mendengar rakaman perbualan yang sesuatu perkara. arahan serta pesanan. mengandung ayat arahan dan pesanan. Membuat ayat arahan dan ayat pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan. Contoh: Ayat arahan: Tolong senyap. Ayat pesanan: Sila sampaikan surat ini kepada ayat kamu. Nota: Ayat arahan memberi penekanan kepada penegasan dan memerlukan perhatian segera (imperatif) manakala ayat pesanan menekankan kepada peringatan kepada seseorang. Aras 2 Melakonkan dialog. i. Mengenal pasti ayat arahan serta Situasi: Ibu dan anak. pesanan. Contoh: - Tidurlah awal supaya tidak terlewat ii. Menyampaikan arahan serta ke sekolah. (ayat pesanan). pesanan dengan intonasi yang betul - Padamkan lampu sebelum tidur. dan bersopan. (ayat arahan) - Ibu, kejutkan saya pukul 6.00 pagi. (ayat pesanan) 24
 25. 25. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Melaksanakan arahan serta pesanan Menerima dan memahami arahan dengan cepat dan betul. kawat atau senaman dengan berkesan. ii. Menjelaskan cara membuat sesuatu Menerangkan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. mengikut urutan. Contoh: Membuat model layang-layang. 25
 26. 26. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 secara berterus-terang dan meyakinkan dengan i. Memilih dan menggunakan kata dan Melafazkan ayat yang bertatasusila menggunakan intonasi dan ayat yang sesuai untuk menyatakan untuk memohon kebenaran atau unsur paralinguistik yang sesuatu permintaan. permintaan. sesuai untuk menguatkan Contoh: permintaan. ii. Memohon kebenaran untuk - Maafkan saya cikgu, izinkan saya melakukan sesuatu tugasan. keluar. Membuat buku skrap. Contoh: Pinjamkan saya buku cikgu untuk menekap gambar. Aras 2 i. Menyatakan permintaan dengan Membuat permintaan secara memberikan alasan yang wajar. bersungguh-sungguh dalam lakonan: Situasi: Memohon kebenaran daripada ibu bapa untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah dalam pertandingan bercerita tahun 3. Contoh: Ibu, saya telah terpilih mewakili sekolah ke peringkat daerah, saya mohon keizinan untuk turut serta kerana inilah peluang untuk saya mengasah kebolehan saya. 26
 27. 27. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Memohon pertimbangan untuk Main peranan untuk memenuhi memenuhi sesuatu permintaan. sesuatu permintaan. Situasi: Mengikut jiran berkelah. Contoh: Ibu, sudah lama kita tidak pergi berkelah. Jiran kita hendak pergi berkelah. Saya teringin mengikut mereka. 27
 28. 28. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. 2.1 Bercerita dengan Aras 1 menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi i. Menceritakan cerita yang didengar Menonton cerita dan menceritakan yang baik dan jelas. dengan menggunakan sebutan dan cerita yang ditonton. intonasi yang betul. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada Mengena pasti watak-watak dalam cerita yang didengar atau ditonton. cerita. ii. Menyampaikan cerita berdasarkan isi Menyatakan perkara-perkara yang penting. menarik yang berlaku dalam cerita tentang watak utama. Murid bercerita berdasarkan isi yang diberi. 28
 29. 29. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan Pertandingan bercerita. sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Nama Bahasa Gaya Intonasi Sebutan 1 2 3 Nota: Setiap kumpulan memberikan penilaian. 29
 30. 30. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 12.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa i. Mengumumkan sesuatu perkara Memuat simulasi tentang sesuatu yang sesuai dan tepat. kepada orang lain dengan pengumuman. menggunakan kata, frasa dan ayat Situasi: Pengumuman Acara Sukan yang tepat. Contoh: Perhatian Kepada semua pelajar yang terlibat dalam acara 100m dan 200m, sila berkumpul di garisan permulaan. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang Membuat projek kita semula. sesuatu perkara yang diperoleh Contoh: dengan menggunakan ayat yang - Rendamkan botol minuman jelas. (berkarbonat) dalam air panas. - Hiaskan pokok dalam bekas hitam. - Potong separuh botol tersebut, telangkupkan dan tutup atas bekas hitam. Aras 3 i. Memaklumkan sebab dan akibat Menonton satu perlawanan bola sepak berdasarkan sesuatu perkara dengan melalui Astro. menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Menyatakan sebab-sebab kejayaan dan kekalahan sesuatu pasukan yang bertanding. 30
 31. 31. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan i. Mengenal pasti dan menyusun isi Menyatakan isi tentang proses kata, istilah, frasa, ayat yang penting berdasarkan bahan. pembuatan satu produk berdasarkan tepat dan laras bahasa yang gambar bersiri. sesuai. ii. Mengemukakan maklumat dengan Contoh: Pembuatan tayar menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Gambar 1 Gambar 2 Mengumpul susu Hantar ke kilang getah Gambar 3 Gambar 4 Proses membuat Tayar pada tayar kenderaan 31
 32. 32. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi Membuat sumbang saran untuk penting berdasarkan tajuk yang mendapatkan isi dan menyusun isi dibincangkan. penting mengikut urutan. Situasi: Membeli-belah di pasar raya. ii. Menyampaikan maklumat yang Contoh diksi: jualan murah, diskaun, diperoleh secara jelas dan tersusun. kaunter Menerangkan pengalaman membeli- belah di pasar raya kepada rakan. 32
 33. 33. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Mengumpul isi penting tentang Membaca teks dan menggarisi isi-isi sesuatu perkara yang didengar, penting. dibaca atau ditonton. Melengkapkan jadual yang disediakan ii. Membentangkan maklumat yang berdasarkan teks. diperoleh secara ringkas dan tepat. Contoh: Teks tentang Hari Kebangsaan Tarikh Tokoh Acara Menerangkan semula maklumat yang terdapat dalam jadual yang telah dilengkapkan. 33
 34. 34. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 13.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang i. Memberitahu maklumat tentang Mendapatkan label-label yang tertera meyakinkan. sesuatu perkara dan mengemukakan pada sesuatu produk. contoh yang sesuai. Contoh: botol ubat, makanan dalam tin dan lain-lain. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu Membuat sumbang saran tentang topik dengan memberikan sebab. sesuatu tajuk. Contoh: Kebaikan Contoh Protein Karbohidrat Vitamin Bahan pelawas Kalsium Aras 3 i. Mengemukakan pendapat yang jelas Membuat perbandingan antara dua tentang sesuatu topik dengan situasi. menyatakan sebab. Contoh: Gambar Gambar A Gambar B Murid-murid Murid-murid berbaris menaiki berebut-rebut bas. menaiki bas. 34
 35. 35. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 13.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti i. Menyatakan pendapat yang wajar Menonton sedutan animasi yang terancang. tentang sesuatu topik dengan menarik dan menyatakan pengajaran intonasi dan gaya yang betul. yang diperoleh dalam sesi pembentangan. Aras 2 i. Mengemukakan pandangan tentang Berbincang dalam kumpulan kecil sesuatu isu dengan mengemukakan tentang tajuk yang diberikan. wacana yang sesuai. Contoh: Menabung wang saku. Nota: “Wacana yang sesuai” bermakna idea yang berkaitan antara satu isi dengan isi yang lain. Aras 3 i. Menjelaskan pandangan tentang Berbincang dalam kumpulan tentang sesuatu isu dengan menggunakan isu kebersihan. wacana dan gaya yang betul. Contoh: Cara-cara Menjaga Kebersihan Mencatat isi dan membina perenggan. Membacakan hasil kerja. 35
 36. 36. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota4.0 Berbincang tentang tajuk- tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, Aras 1 pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara i. Mendengar pandangan dan Mendengar petikan akhbar yang secara terperinci, tepat, memberikan respons secara sopan. dibaca oleh guru. dan tersusun. Bersoal jawab tentang petikan yang didengar. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang Melawat sekitar kawasan sekolah dan sesuatu topik dengan jelas dan membuat catatan. teratur. Topik perbincangan – kebersihan dan keceriaan sekolah. Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang Mengadakan projek Sudut Bacaan dikemukakan dengan memberikan dalam kelas dengan menyatakan alasan yang munasabah. kepentingan projek ini. Murid berbincang dalam kumpulan kecil untuk menjalankan tugas. 36
 37. 37. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 14.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan i. Memerihalkan sesuatu perkara Memerhati dan meneliti gambar pemerhatian, pengalaman, dan berdasarkan pemerhatian. rangsangan untuk mengenal pasti maklumat yang disampaikan idea dalam gambar. oleh pihak lain. Contoh: Suasana seekor ibu kucing membelai dan bermain-main dengan anaknya. Murid mengemukakan pandangan berdasarkan suasana tersebut. Aras 2 i. Memberikan komen berkaitan Membuat lakaran kenderaan masa sesuatu isu berdasarkan keperluan depan dan memberikan penerangan masa depan. tentang lakaran yang dibuat. Aras 3 i. Mengemukakan pandangan yang Menyelesaikan masalah berdasarkan membina tentang sesuatu perkara sesuatu situasi dalam cerita yang yang dilihat, dibaca atau didengar. diberikan. Contoh: Cerita murid yang gagal dalam peperiksaan kerana terlalu banyak bermain permainan komputer. 37
 38. 38. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis denganmenggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai Aras 1 5.1 Membaca kuat perkataan dan i. Membaca ayat dalam teks yang Mendengar contoh bacaan yang betul ayat dengan sebutan dan mengandung ayat tunggal dan ayat berdasarkan satu teks. intonasi yang betul dan majmuk dengan sebutan yang betul. memahami perkara yang Membaca kuat ayat tunggal dan ayat dibaca. ii. Memahami perkataan, frasa dan majmuk daripada teks yang dipilih ayat. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara berkumpulan. Memberi makna perkataan, frasa dan ayat mengikut konteks. Menyatakan maklumat daripada bahan yang dibaca. Aras 2 Membaca pelbagai jenis ayat. i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan Contoh: memberikan penekanan pada Ayat Penyata intonasi berdasarkan tanda baca. - Kelas 3 Bakti telah dipilih sebagai Kelas Terbersih minggu lepas. Ayat Tanya - Apakah nama bendera Malaysia? 38
 39. 39. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan Menggunakan boneka untuk intonasi yang betul. menyebut pelbagai jenis ayat. Pertandingan membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul secara kumpulan atau individu. Cadangan teks: - Teks berita, cereka, dialog. 39
 40. 40. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota5.2 Membaca kuat teks prosa dan Aras 1 puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, i. Membaca lancar bahan bukan Membaca kuat teks bukan sastera serta memahami perkara yang sastera dengan sebutan yang betul. dengan lancar. dibaca. Contoh: Teks peristiwa: Sukan Sekolah, Perayaan Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera Membaca teks sastera dengan dengan sebutan, intonasi dan gaya sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. penyampaian yang betul. Contoh: Pantun empat atau dua kerat - Teka-teki - Nasihat ii. Memberikan penjelasan tentang Menerangkan huraian isi daripada perkara yang dibaca. bahan yang dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras Membaca lancar teks berdasarkan bahasa dengan sebutan dan intonasi laras bahasa yang ditetapkan. yang betul. Contoh: laras sains laras iklan laras pantun laras syair 40
 41. 41. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Membaca dan merujuk Aras 1 pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi i. Mencari makna perkataan dan Merujuk kepada kamus dengan cara tajuk yang sedang dikaji meneliti ejaan. yang betul. termasuk maklumat daripada internet. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan. Merujuk kepada Buku Daftar Ejaan untuk meneliti ejaan. Contoh: Mencari makna perkataan sukar dan polisim. Aras 2 i. Merujuk kepada kamus peribahasa Melihat kamus peribahasa untuk untuk mendapatkan makna yang mendapatkan makna yang tepat. betul. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diperoleh. 41
 42. 42. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada Mencari maklumat daripada media internet dan sumber lain berkaitan elektronik atau media cetak. topik. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Sumber rujukan: - media elektronik - media cetak - merujuk pihak lain (ketua kampung, guru dan sebagainya) 42
 43. 43. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 1 pelbagai genre penulisan i. Mengenal pasti format karangan Membaca dan mengenal contoh naratif dan imaginatif. karangan naratif. Membaca dan mengenal contoh karangan imaginatif. Contoh aktiviti: Kaedah kumpulan - Kumpulan 1: Membaca karangan naratif Contoh karangan: Kisah Lebai Malang - Kumpulan 2: Membaca karangan imaginatif Contoh karangan: Saya Seorang Pegawai Polis Aras 2 i. Membuat perbandingan karangan Membaca dan membezakan karangan naratif dan imaginatif. naratif dan karangan imaginatif. - naratif: menceritakan tentang peristiwa/pengalaman - imaginatif: mencipta sesuatu khayalan 43
 44. 44. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Mengecam dan mengenal pasti Membaca karangan naratif, imaginatif, pelbagai jenis karangan. fakta dan puisi. Mengklasifikasi karangan naratif dan imaginatif yang dibaca. 44
 45. 45. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.3 Membaca dan mengenal pasti Aras 1 isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Mendapatkan keterangan maksud Membaca teks secara luncuran untuk keseluruhan teks. mendapatkan gambaran keseluruhan. Menyatakan isi teks. Melengkapkan peta minda yang diberi. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada Membaca teks secara imbasan. pelbagai bahan bacaan. - berdasarkan maklumat yang diberi, pelajari menggarisi maklumat penting dalam bahan bacaan. Contoh bahan bacaan: - majalah - surat khabar - iklan pertandingan 45
 46. 46. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menyatakan isi utama dan isi Menentukan isi penting berdasarkan sampingan yang diperoleh daripada teknik membaca secara imbasan bahan bacaan. dengan menyediakan pelbagai soalan, iaitu: - bagaimana - apa - bila - siapa - mengapa Mencatat isi utama dan isi sampingan daripada bahan bacaan berdasarkan jawapan daripada soalan. 46
 47. 47. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.4 Membaca pantas secara Aras 1 luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i. Menyatakan idea tentang sesuatu Membaca tajuk untuk mendapatkan teks yang dibaca. idea daripada teks. Menyatakan gambaran umum tentang teks yang dibaca. Nota: Membaca secara luncuran memerlukan peruntukan masa yang singkat. Aras 2 i. Menjelaskan isi tentang sesuatu teks Membaca ayat pertama dalam setiap yang dibaca. perenggan. Contoh: - teks satu perenggan - teks beberapa perenggan Menerangkan isi teks. 47
 48. 48. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada Membaca cepat untuk mendapatkan pelbagai sumber. maklumat menggunakan teknik SQ3R dan 1H4W. Nota: SQ3R S = Survey Q = Question 3R = Read, Recite, Review Nota: 1H4W How – bagaimana What – apa When – bila Who – siapa Why – mengapa Contoh: - berita - laporan - rencana 48

×