Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

488095 amalan-b-melayu-kelas-peralihan-2 (cetak)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

488095 amalan-b-melayu-kelas-peralihan-2 (cetak)

 1. 1. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihanPENDAHULUAN MATLAMATAmalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalahdilaksanakan pada tahun 1989. Subjek ini dirancang khas bagi untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahapkelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspekbahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. Pengetahuan tentang penguasaan, penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayuistilah dan laras bahasa dalam bidang Sains, Matematik, khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yangKemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendahAmalan Bahasa Melayu. Keempat-empat bidang berkenaan telah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilaidipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah murni masyarakat Malaysia.sama ada SJK (C) dan SJK (T). Di samping penguasaan bahasa, pengajaran dan pembelajaranMata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkahpenguasaan istilah, kata umum, dan laras bahasa ilmu sebagai menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segalapersediaan murid ke Tingkatan 1. Oleh sebab bahasa Melayu pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. Keadaanmerupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah, ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudahmurid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1.menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagaipengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakinpada peringkat menengah. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYUini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. KELAS PERALIHAN -Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat:merupakan perincian kepada kandungan Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai i. Mempelajari, memahami dan menggunakan istilah danpanduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan denganHuraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteksOrganisasi Kandungan, Penerangan tentang Huraian Sukatan dan situasi;Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. OrganisasiKandungan merangkumi Penggunaan Bahasa, Kemahiran Bahasa, ii. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasaHasil Pembelajaran, dan Pengisian Kurikulum. Melayu secara lisan dan tulisan; 1
 2. 2. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa MelayuKelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah; dan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. Lajur pertama mengandungi iv. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketigaORGANISASI KANDUNGAN mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik.Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran AmalanKelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa, Hasil Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untukpembelajaran, dan elemen Pengisian Kurikulum. Semua perkara ini menguasai hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini terdiridinyatakan di baw ah: daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasaKem ahiran Bahasa yang perlu dikuasai oleh murid.Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan b. Huraian Hasil Pem belajaranBahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahamandan penguasaan bahasa Melayu murid. Kemahiran berkaitan Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakanadalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh muridpengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama adaberada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains, pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Penyataan Aras 1 hinggaMatematik, Kemahiran Hidup, dan Kajian Tempatan. Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. Pemeringkatan berdasarkan aras iniSukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkantajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. Tajuk yang dipilih murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan muridadalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid yang berpencapaian rendah.pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). Selain daripada itu, keempat-empat kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, membacadan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran danpembelajaran setiap tajuk pelajaran.2
 3. 3. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihanc. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid.d. Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran. 3
 4. 4. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa MelayuKelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1. Sekolahku Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam i. Menyebut dan Mengumpul maklumat tentang latar konteks. mengeja istilah dengan betul. belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tajuk Pelajaran4
 5. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihanSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN c. Kepelbagaian Sum ber dan Bahana. Pendekatan Berpusatkan Murid Penggunaan perpustakaan, pusat sumber dan komputer Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi Amalan Bahasa Melayu. Bahan-bahan seperti akhbar, majalah, membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran buku rujukan, kamus, bahan daripada internet, perisian kursus, belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan membina keyakinan berbahasa. Pendekatan berpusatkan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran d. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a yang ditetapkan. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran Dalam hal ini aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat pembelajaran. disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagib. Kepelbagaian Teknik tujuan ini, guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan kemasyarakatan, serta isu semasa. menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan e. Bacaan Luas pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuri Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik pelbagai, dan konstruktivisme umpamanya, meningkatkan bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan bergantung pada pengolahan teknik, serta penggunaan bahan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi dan berinteraksi. 5
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa MelayuKelas Peralihanf. Penilaian PENGISIAN KURIKULUM Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui penilaian yang kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai berterusan, guru dapat memastikan tindakan susulan yang tambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketiga- perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam tiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Penerangan bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut:g. Pem ulihan a. Ilm u Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkarah. Pengayaan semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar.6
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihanb. Nilai Murni c. Kew arganegaraan Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada terhadap bangsa dan negara. secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai d. Peraturan Sosiobudaya sejagat. Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Nilai murni ini ialah: Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan Baik hati Kejujuran keperibadian masyarakat Malaysia. Berdikari Kerajinan Hemah tinggi Kerjasama e. Kem ahiran Bernilai Tam bah Hormat-menghormati Kesederhanaan Kasih sayang Kesyukuran Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di Keadilan Patriotisme bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Kemahiran bernilai Kebebasan Rasional tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, Keberanian Semangat kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran Kebersihan fizikal bermasyarakat belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan dan mental pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa MelayuKelas Peralihan i. Kemahiran Berfikir iv. Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui Kajian masa depan ialah satu pendekatan soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini ada dari segi mengkonsepsikan idea, bermakna murid dapat membuat ramalan, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya supaya murid dapat manfaat yang maksimum. murid pada masa depan. v. Kecerdasan Pelbagai ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan seperti menghantar dan menerima e-mel, potensi kecerdasan murid dengan menyediakan menggunakan aplikasi perisian dalam gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan menyempurnakan tugasan harian, dan memperoleh kecenderungan mereka kerana setiap individu maklumat melalui internet. mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar vi. Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan pembelajaran yang berkesan Penguasaan dapat melahirkan murid yang boleh membina kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia dunia yang sering berubah, dan mengamalkan ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih pembelajaran seumur hidup. faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat.8
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihanvii. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 9
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:peta, lokasi, pelan, visi, misi, piagam, logo, moto, lencana, identiti, imej, pengetua, pengaw as, disiplin, pusat sumber, makmal, bengkel,surau, perpustakaan, papan kenyataan, gelanggang, kurikulum, perhimpunan, kokurikulum, persatuan, aktiviti, kelab, Persatuan Ibu Bapadan Guru, hari sukan, hari ucapan, takw im, persekolahan, penggal, perhimpunan, interaksi, keceriaan. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1. Sekolahku Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengumpul maklumat tentang latar belakang menggunakan istilah betul. sekolah daripada buku tahunan sekolah. dalam konteks; ii. Menyatakan sejarah sekolah, moto dan simbol pada lencana sekolah. Melaporkan aktiviti utama sekolah ii. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah; dan iii. Menyatakan aktiviti utama sekolah. Contoh: Hari Sukan, Perayaan Hari Guru iii. Memerihalkan aktiviti Menghasilkan buku skrap yang mengandungi Aras 2 utama sekolah. maklumat tentang sejarah sekolah, carta organisasi, lagu, lencana, cogan kata dan aktiviti i. Menerangkan sejarah sekolah, moto sekolah. dan simbol pada lencana sekolah. ii. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. Aras 3 i. Menjelaskan sejarah sekolah, moto dan simbol pada lencana sekolah. ii. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. 9
 11. 11. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:radas, silinder penyukat, bikar, tabung uji, kelalang kon, penunu bunsen, jam randik, termometer, merkuri, tiub kapilari, suhu, celsius, isipadu, cecair, berat, luas, panjang, mililiter, suis. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 2. Mengenal Makm al Sains Aras 1 Sekolah Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di i. Menyebut dan mengeja istilah dengan makmal sains sekolah. i. Menyebut dan betul. menggunakan istilah ii. Menyatakan peraturan di makmal sains. Melaw at makmal sains sekolah. dalam konteks; iii. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. Menunjuk cara bagaimana menggunakan ii. Menyatakan peraturan di peralatan sains. makmal sains sekolah; iv. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Contoh: jam randik, termometer, bikar, tabung uji, selinder penyukat iii. Mengenal dan menyebut Aras 2 alat yang terdapat di makmal sains sekolah; i. Menerangkan peraturan di makmal dan sains. ii. Menerangkan alat yang terdapat di iv. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan makmal sains. alat sains. iii. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Aras 3 i. Menerangkan peraturan di makmal sains. ii. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. iii. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.10
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:nombor, angka, digit, sifar, sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, nombor bulat, tambah, pengurangan, darab, bahagi, baki,beza, banding, gandaan, cerakin, anggar, simbol, operasi, bergabung, kuantiti, bundar, tertib menaik, tertib menurun. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3. Berm ain Congkak Aras 1 Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan istilah atau kata umum. menggunakan istilah betul. Contoh: cerakin, kuantiti dalam konteks; ii. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. Permainan menyusun kad (nombor/ ii. Mengenal dan menyebut iii. Menyatakan operasi nombor sehingga simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor serta simbol empat digit. nombor bagi menjalankan operasi mengira operasi; iv. Menyatakan dan menyelesaikan sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam masalah operasi nombor sehingga perkataan. iii. Menyatakan dan menggunakan operasi empat digit. mengira dalam bentuk Menyelesaikan masalah operasi mengira simbol dan perkataan; Aras 2 sehingga tujuh digit. dan i. Menerangkan operasi nombor sehingga iv. Memerihalkan nombor lima digit. dan simbol. ii. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. Aras 3 i. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. ii. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. 11
 13. 13. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:manual, komponen, alatan tangan, kotak alatan tangan, alatan ganti, jenis pengikat dan pencantum, sesendal, spanar boleh laras, spanarhujung terbuka, playar gabung, playar muncung tirus, skru, pemutar skru philip, pemutar skru rata, kekunci allen, penyenggaraan, kerjapraktis, meminyak, bonet, tayar, enjin, cermin sisi. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4. Penyenggaraan Kereta Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan menggunakan istilah betul. kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. dalam konteks; ii. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. Menama, menyebut, dan melabel bahagian enjin ii. Menyatakan alatan iii. Menyatakan alatan tangan yang sesuai dan komponen kereta. tangan untuk kerja untuk kerja penyenggaraan. penyenggaraan mesin iv. Menyatakan cara penyenggaraan Menceritakan cara menggunakan alatan tangan ringkas; mesin mudah. untuk menyenggara enjin. iii. Mengenal pasti alatan Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta tangan dan Aras 2 atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku kegunaannya untuk kerja skrap. penyenggaraan; dan i. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja iv. Memerihalkan cara penyenggaraan. penyenggaraan mesin ii. Menerangkan alatan tangan yang ringkas. sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. iii. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah.12
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanHasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menjelaskan kegunaan jenis alatan Menunjukkan cara dan gaya sebenar tangan dan kegunaannya untuk kerja menyenggara kereta beserta alatan tangan penyenggaraan. berkaitan. ii. Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin Contoh: mudah. - cara menggunakan spanar boleh laras iii. Menjelaskan cara penyenggaraan untuk membuka dan memasang tayar. mesin mudah. 13
 15. 15. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:rumah tradisional, rumah moden, rumah melaka, rumah minangkabau, rumah panjang, rumah bagan, rumah rakit, rumah teres, rumahpangsa, kondominium, rumah sebandung, ruang tetamu, ruang makan, bilik tidur, bilik mandi, dapur, lokasi, keperluan asas, persekitaran,pengudaraan, perlindungan, keselesaan, saliran, salasilah, keluarga asas, bapa, ibu, kakak, abang, adik, keluarga kembangan, datuk,nenek, cucu, bapa saudara, emak saudara, sepupu, ipar, biras, zuriat, komuniti, majlis kejiranan, timbang rasa, tolak ansur, toleransi. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 5. Rum ahku, Keluargaku Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk menggunakan istilah betul. mengenal pasti jenis rumah. dalam konteks; ii. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan ii. Menyatakan jenis rumah iii. Menyatakan panggilan keluarga asas menggunakan carta salasilah keluarga. dan lokasi; dan keluarga kembangan. iv. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan iii. Mengenal pasti dan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. hubungan kekeluargaan. menyatakan hubungan kekeluargaan dan Membuat buku skrap tentang jenis rumah, lokasi, salasilah keluarga; dan Aras 2 fungsi ruang rumah dan pelan rumah. iv. Memerihalkan suatu i. Menerangkan jenis rumah tradisional aktiviti di rumah yang dan rumah moden. mengeratkan hubungan ii. Menerangkan keistimew aan anggota kekeluargaan. keluarga asas dan keluarga kembangan. iii. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.14
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanHasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menjelaskan kesesuaian jenis rumah Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi dengan lokasi. rumah berkenaan dibina. ii. Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan. Contoh: iii. Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan Nyatakan jenis rumah dan lokasinya; hubungan kekeluargaan. - rumah tradisional di kampung. - rumah moden di pekan. - rumah melaka di Melaka - rumah minangkabau di Negeri Sembilan - rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang, kakak, dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. 15
 17. 17. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:mengelaskan, reptilia, mamalia, amfibia, ikan, burung, serangga, sifat fizikal, berbulu, bersisik, bercengkerang, ciri haiw an, bertelur,beranak, mengengsot, menyusur, mengitlak, spesies, rantaian makanan, perkumuhan, pembiakan, bergerak balas, interaksi antarahidupan, habitat, tabiat haiw an. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6. Sehari Di Zoo Negara Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri menggunakan istilah betul. haiw an berdasarkan tayangan video “National dalam konteks; ii. Menyebut nama haiw an. Geographic”. iii. Menyatakan sifat fizikal haiw an. Contoh: ii. Menerangkan sifat fizikal i) Sifat fizikal; berbulu, berkaki empat haiw an; iv. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri ii) Ciri-ciri haiw an, iaitu: khas haiw an untuk melindungi diri. a) Litupan badan iii. Menerangkan ciri-ciri v. Menyatakan kepentingan haiw an. b) Habitat haiw an; c) Tabiat makan Aras 2 d) Anggota badan iv. Menerangkan ciri-ciri e) Cara membiak khas haiw an untuk i. Membezakan haiw an berdasarkan sifat melindungi diri; dan fizikal. ii. Membezakan haiw an berdasarkan ciri- v. Menyatakan kepentingan cirinya. haiw an. iii. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. iv. Menerangkan kepentingan haiw an.16
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanHasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan sifat fizikal dan ciri-cirinya. membezakan ciri-ciri khas haiw an. ii. Membandingkan dan membezakan ciri- ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada iii. Menjelaskan kepentingan haiw an. manusia berdasarkan gambar. 17
 19. 19. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:mengecam, pola, siri, darab, pengurangan, bahagi, tambah, hubungan, tertib menaik, tertib menurun, nilai, nombor ganjil, nombor genap. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 7. Perm ainan Angka Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) menggunakan istilah betul. dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan dalam konteks; ii. Menyatakan operasi mengira dengan menurun. menggunakan ayat matematik. ii. Menyatakan ayat iii. Menyatakan dan mengenal pasti pola Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam matematik dan bahasa nombor genap dan nombor ganjil. ayat matematik dan bahasa yang betul. yang betul dalam operasi iv. Menyatakan pola nombor mengikut Contoh: i) ayat matematik: 3, 7, 11, 15 mengira; tertib menaik atau tertib menurun. ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang iii. Mengenal pasti dan Aras 2 sama iaitu 4. melengkapkan pola nombor; dan i. Menerangkan operasi mengira dengan Menyelesaikan masalah permainan angka dan menggunakan ayat matematik dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib iv. Memerihalkan pola bahasa yang betul. menurun. nombor. ii. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. iii. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. Aras 3 i. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. ii. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor.18
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:alatan tangan, kotak alatan tangan, perkakas, kerja praktis, alat ganti, meminyak, penyenggaraan dan baik pulih, reja kain, kerja kayu,pokok hiasan, pokok renek, pokok penutup bumi, pokok bunga semusim, medium penanaman, tanah atas, pasir, baja organik, baja kimia,bekas tanaman, alat perkebunan, cangkul, pongkes, kereta sorong, sekateur, paku. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 8. Keceriaan Sekolah Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di i. Menyebut dan betul. makmal kemahiran hidup sekolah. menggunakan istilah ii. Menyatakan jenis alatan tangan untuk dalam konteks; kerja kayu dan perkebunan. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan iii. Menyatakan cara membaik pulih dan baik pulih perabot. ii. Menyebut dan kerosakan peralatan di sekolah. menyatakan alatan Menjalankan aktiviti dan kerja praktis iv. Menyatakan projek menanam pokok tangan untuk kerja kayu membersihkan dan mencantikkan kaw asan hiasan. dan perkebunan; sekitar. iii. Menerangkan cara Aras 2 membaik pulih i. Menerangkan alatan tangan untuk kerja Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot kerosakan peralatan; kayu dan perkebunan. sekolah. dan ii. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. Menulis laporan tentang projek keceriaan di iv. Menyatakan projek iii. Menjelaskan projek menanam pokok sekolah dan membentangkannya dalam kelas. menanam pokok hiasan. hiasan. Aras 3 i. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. ii. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. 19
 21. 21. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:rantai makanan, siratan makanan, habitat, serangga, spesies, tabiat haiw an, karnivor, herbivor, omnivor. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 9. Siratan Makanan Aras 1 Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan siratan makanan. menggunakan istilah betul. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” dalam konteks; ii. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. Menjalankan aktiviti permainan kata untuk ii. Menyatakan dan iii. Menyatakan rantai makanan sebagai mengetahui nama haiw an dan makanannya. mengelaskan haiw an hubungan makanan antara hidupan. Contoh: berdasarkan jenis iv. Menyatakan rantai makanan dalam makanannya; siratan makanan. Haiw an Makanan v. Menyatakan setiap hidupan saling Murid A sebut Gajah Tebu iii. Menerangkan rantai memerlukan. makanan; Murid B sebut Harimau Kambing Aras 2 iv. Menjelaskan siratan Murid C sebut Ular Tikus i. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanan daripada rantai makanannya. makanan; dan Murid D sebut Rusa Daun ii. Melakar dan menerangkan rantai makanan. v. Menyatakan siratan iii. Menerangkan hubungan rantai makanan sebagai satu makanan dalam siratan makanan. kitaran dalam kehidupan. iv. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Aras 3 Membincangkan tentang peranan setiap hidupan i. Menjelaskan rantai makanan dalam dalam siratan makanan. siratan makanan. ii. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.20
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:segi empat, segi empat sama, segi empat tepat, bulatan, segi tiga, segi tiga sama sisi, segi tiga sama kaki, segi tiga sudut tepat, sisi sama,sisi lurus, sisi melengkung, tiga sisi, empat sisi, piramid, tapak, silinder, kon, sfera, bucu, panjang, lebar, sudut, paksi, simetri, sudut tegak,jejari bulatan, diameter, lilitan, kubus, kuboid, satah, permukaan, ruang, dua matra, tiga matra. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 10. Tam an Perm ainan Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan menggunakan istilah betul. bahan maujud. dalam konteks; ii. Menyatakan bentuk geometri. iii. Menyatakan dan mengenal pasti ciri Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. ii. Menyatakan bentuk bentuk dua matra dan tiga matra. contoh: geometri; iv. Menyatakan bentuk dan jenis i) bentuk dua matra: segi empat, segi permainan di taman permainan. empat sama iii. Mengenal pasti ciri-ciri ii) bentuk tiga matra: kon, kuboid bentuk dua matra dan Aras 2 tiga matra; dan Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal i. Menerangkan bentuk geometri. pasti bentuk geometri. iv. Menyatakan bentuk dan ii. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra jenis permainan di taman dan tiga matra. permainan. iii. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Aras 3 i. Menjelaskan bentuk geometri. ii. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. iii. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. iv. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. 21
 23. 23. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:muka bumi, sempadan, daerah, mukim, muara, kuala, bandar raya, pinggir bandar, pusat bandar, pusat pentadbiran, mercu tanda,bangunan pencakar langit, kompleks beli-belah, pangsapuri, tempat ibadat, tempat rekreasi, lebuh raya, etnik, komposisi kaum, datukbandar, penguat kuasa. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 11. Bandar Raya Kita Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah menggunakan istilah betul. tentang sesebuah bandar raya. Contoh: Kuala dalam konteks; ii. Menyatakan asal usul bandar raya. Lumpur, Ipoh, Kuching iii. Menyatakan keistimew aannya dari segi ii. Menceritakan sejarah lokasi, aspek fizikal dan komposisi Membincangkan keistimew aan bandar raya yang bandar raya; penduduk. terdapat di Malaysia. iv. Menyatakan suatu perayaan setempat. iii. Menyatakan Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang keistimew aan bandar Aras 2 diadakan di suatu tempat atau bandar raya. raya dari segi lokasi, Contoh: Pesta Flora aspek fizikal dan i. Menerangkan asal usul bandar raya. komposisi penduduk; ii. Menerangkan keistimew aannya dari dan segi lokasi, aspek fizikal dan komposisi penduduk. iv. Memerihalkan suatu iii. Menerangkan suatu perayaan di bandar perayaan di bandar raya. raya. Aras 3 i. Menjelaskan asal usul bandar raya. ii. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi, aspek fizikal dan komposisi penduduk. iii. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya.22
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:karnivor, herbivor, omnivor, mangsa, pemangsa, rantai makanan, mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan, insang, paru-paru, berdarahpanas, berdarah sejuk, cengkerang. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 12. Haiw an Kesayanganku Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ menggunakan istilah betul. untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. dalam konteks; ii. Menyatakan haiw an kesayangan. iii. Menyatakan ciri-ciri haiw an Menjalankan aktiviti sumbang saran ii. Menyebut dan kesayangan. mendapatkan nama haiw an dan menyenaraikan haiw an iv. Menceritakan haiw an kesayangan. mengelaskannya mengikut jenis makanan. kesayangan; Contoh: Aras 2 iii. Menerangkan ciri-ciri Bijiran Sayuran Daging haiw an kesayangan; dan i. Menyenaraikan haiw an peliharaan. Burung Arnab Kucing ii. Menerangkan ciri-ciri haiw an iv. Memerihalkan haiw an kesayangan. kesayangan. iii. Menjelaskan haiw an kesayangan. Aras 3 i. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. ii. Menghuraikan haiw an kesayangan. 23
 25. 25. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:segi tiga, segi tiga sama sisi, segi tiga sama kaki, segi tiga sudut tepat, satah, segi empat tepat, segi empat sama, bulatan, sfera, kubus,kuboid, silinder, kon, piramid, milimeter, sentimeter, meter, kilometer, skala. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 13. Reka Cipta Aras 1 Mengukur sesuatu bentuk geometri dan i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan menyatakannya dalam unit ukuran yang menggunakan istilah betul. berbeza. dalam konteks; ii. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk ii. Menyatakan dan iii. Menyatakan unit ukuran dan skala. asas geometri. menamakan bentuk asas geometri; iv. Menyatakan ukuran dan melukis Contoh: model kereta daripada bahan garisan dengan tepat mengikut arahan. kertas. iii. Menyatakan unit ukuran dan skala; dan Aras 2 iv. Menyatakan ukuran dan i. Menerangkan bentuk asas geometri. melukis garisan dengan ii. Menerangkan unit ukuran dan skala. tepat mengikut arahan iii. Menerangkan ukuran garisan yang untuk menghasilkan dilukis dengan bahasa yang betul. model. Aras 3 i. Menjelaskan bentuk asas geometri. ii. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan.24
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:perkakas, kerja praktis, alatan tangan, rak tangan, tumbuhan renek, tumbuhan penutup bumi, pokok bunga semusim, medium menanam,tanah atas, baja, medium memasu, serampang tangan, sudip tangan, sekateur, sarung tangan, beg politena, bahan organik, merumput,menyembur, membaja, menyiram, mencantas. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 14. Tanam an Hiasan Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Melabel nama alatan tangan dan berbincang menggunakan istilah betul. prosedur kerja dalam perkebunan serta cara dalam konteks; ii. Menyatakan alatan tangan dan menjaga tanaman hiasan. prosedur untuk kerja praktis ii. Menyatakan alatan perkebunan. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan untuk kerja iii. Menyatakan penjagaan tanaman tangan perkebunan dan prosedur penjagaan praktis perkebunan; hiasan. tanaman hiasan. iii. Menyatakan prosedur Aras 2 Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian kerja praktis perkebunan; dan seorang petani berbincang cara kerja dan dan i. Menerangkan alatan tangan dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta prosedur untuk kerja praktis penggunaan alatan tangan yang sesuai. iv. Memerihalkan penjagaan perkebunan. tanaman hiasan. ii. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. Aras 3 i. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. ii. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. iii. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. 25
 27. 27. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:kemudahan aw am, tempat rekreasi, hutan lipur, stesen bas, perhentian bas, stesen kereta api, kompleks beli-belah, jalan berturap, balairaya, telefon aw am, tandas aw am, taman permainan kanak-kanak, dew an orang ramai, perkhidmatan aw am, bayaran perkhidmatan,telekomunikasi. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 15. Menghargai Kem udahan Aras 1 Aw am i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengumpulkan maklumat tentang jenis i. Menyebut dan betul. kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan menggunakan istilah ii. Menyatakan jenis kemudahan aw am di setempat. dalam konteks; sesuatu tempat. iii. Menyatakan cara yang betul Mengumpul pelbagai gambar atau keratan ii. Menyatakan jenis menggunakan kemudahan aw am. akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am yang kemudahan aw am. terdapat di sesuatu Aras 2 kaw asan; dan Membincangkan kepentingan kemudahan aw am i. Menerangkan kepentingan kemudahan kepada masyarakat dan cara penjagaannya. iii. Menerangkan cara yang aw am. betul penggunaan dan ii. Menerangkan cara yang betul penjagaan kemudahan menggunakan kemudahan aw am. aw am. Aras 3 i. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. ii. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am.26
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:bernafas, pertumbuhan, pencernaan, perkumuhan, nyahtinja, pembiakan, bergerak balas, organ, berbulu, deria, rangsangan, suhu, haba,hidupan, mengolah alam kehidupan, interaksi antara hidupan, pemuliharaan, pemeliharaan. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 16. Keistim ew aan Manusia Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Memerhatikan gambar manusia untuk dalam konteks; betul. memahami keistimew aan manusia. ii. Menyebut anggota manusia. ii. Menyatakan anggota Menamakan anggota manusia. iii. Menyatakan deria manusia dan manusia; fungsinya. iv. Menyatakan proses hidup manusia. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian iii. Menerangkan fungsi v. Menyatakan keistimew aan manusia anggota badan. deria manusia; Contoh lagu: yang membezakannya dengan hidupan lain. ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… iv. Menerangkan proses hidup manusia; dan Memadankan gambar deria dengan fungsinya. Aras 2 v. Menerangkan keistimew aan manusia. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah i. Menerangkan proses hidup manusia. yang berkaitan dengan proses hidup manusia ii. Menerangkan keistimew aan manusia seperti: yang membezakannya dengan hidupan a) pertumbuhan lain. b) pernafasan c) pembiakan Aras 3 d) perkumuhan i. Menjelaskan keperluan proses hidup. Berbincang dalam kumpulan tentang ii. Menghuraikan keistimew aan manusia keistimew aan manusia yang membezakannya yang membezakannya dengan hidupan dengan hidupan lain. lain. 27
 29. 29. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:segi tiga, segi tiga sama sisi, segi tiga sama kaki, segi empat tepat, segi empat sama, milimeter, sentimeter, meter, milimeter persegi,sentimeter persegi, meter persegi, panjang, lebar, luas, perimeter, kubus, kuboid, kon, dua matra, tiga matra, formula, perhubungan atauperkaitan, kesamaan, kesimpulan. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 17. Lakukan Sendiri Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mencari luas, isi padu, dan perimeter bentuk dua menggunakan istilah betul. matra dan tiga matra. dalam konteks; ii. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat ii. Menyatakan dan iii. Menyatakan luas, isi padu dan untuk membina bentuk asas. menamakan bentuk dua perimeter sesuatu bentuk. contoh: segi tiga, segi empat, segi empat matra dan tiga matra; sama, kon iv. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. iii. Menyatakan luas, isi Membina model berdasarkan hasil gabungan padu dan perimeter bentuk asas. sesuatu bentuk; dan Aras 2 contoh: bekas pensel. iv. Mengukur dan melukis i. Menerangkan bentuk dua matra dan garisan dengan tepat tiga matra. bagi menghasilkan ii. Menerangkan luas, isi padu dan model. perimeter sesuatu bentuk. iii. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. Aras 3 i. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. ii. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan.28
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:modal, barangan, kuantiti, pembekal, harga jualan, rancangan jualan, jumlah jualan, etika jualan, cara menjual, harga beli, mengira harga,menetap harga, nilai barang, mampu beli, komisen, untung, pendapatan, baki, risiko, lokasi, berjaja, bergerai, berkedai, perniagaan, bahankeperluan, bahan tahan lama, bahan tak tahan lama. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 18. Asas Perniagaan Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengumpul maklumat dan menyenaraikan menggunakan istilah betul. contoh barangan yang sesuai dijual secara dalam konteks; ii. Menyatakan barangan yang sesuai di komisen. jual secara komisen. ii. Menyatakan barangan iii. Menyatakan perancangan untuk Membuat simulasi menjual barangan dan yang sesuai dijual secara memulakan jualan dan merekod jualan. merekod jualan. komisen; iv. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. Membincangkan faedah menjual barangan iii. Menerangkan secara komisen. perancangan untuk memulakan jualan dan Aras 2 merekod jualan; dan i. Menerangkan barangan yang sesuai Membuat buku skrap tentang barangan yang iv. Menyatakan faedah dijual secara komisen. sesuai dijual secara komisen. menjual barang secara ii. Menerangkan perancangan untuk komisen. memulakan jualan dan merekod jualan. iii. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. 29
 31. 31. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menjelaskan barangan yang sesuai Memainkan peranan sebagai Pegaw ai dijual secara komisen. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ii. Menjelaskan perancangan untuk memberi taklimat tentang jenis barangan yang memulakan jualan dan merekod jualan. sesuai dijual secara komisen. iii. Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen.30
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:penduduk, w arganegara, kaum, suku kaum, etnik, masyarakat penyayang, muhibah, majmuk, komposisi, pola petempatan, taburanpenduduk, kebudayaan, kesenian, hari perayaan, iktibar, prihatin. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 19. Masyarakat Penyayang Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Membincangkan komposisi kaum di dalam konteks; betul. Semenanjung, Sabah dan Saraw ak. ii. Menyatakan kebudayaan, agama, dan ii. Menyatakan budaya, kepercayaan masyarakat Malaysia. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia agama dan kepercayaan iii. Menyatakan keunikan masyarakat dari segi budaya, agama dan kepercayaan. masyarakat Malaysia; Malaysia. dan Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Aras 2 - semua kaum bersatu padu iii. Menyatakan keunikan - perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh masyarakat negara kita. i. Menerangkan kebudayaan, agama, dan kaum lain kepercayaan masyarakat Malaysia. ii. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. Aras 3 i. Menjelaskan kebudayaan, agama, dan kepercayaan masyarakat Malaysia. ii. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. 31
 33. 33. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:pertumbuhan, pembiakan, penyebaran benih, biji benih, anak benih, spesies, spora, kulat, sulur, menjalar, bebaw ang, keratan batang,bergerak balas, rangsangan, air, cahaya matahari, graviti, proses, hidupan, habitat, hidup di darat, hidup di air, udara, hakisan, ekosistem. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 20. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan menggunakan istilah betul. pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap dalam konteks; ii. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. rangsangan. iii. Menyatakan cara tumbuhan membiak. ii. Menyatakan Memerhatikan peringkat pertumbuhan pertumbuhan tumbuhan; iv. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. tumbuhan. iii. Menerangkan cara v. Menyatakan sumbangan tumbuhan Membincangkan cara pembiakan tumbuhan pembiakan tumbuhan; terhadap alam. melalui bijih benih, spora, batang atau daun. iv. Menyatakan gerak balas Aras 2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak tumbuhan terhadap balas tumbuhan terhadap ransangan seperti rangsangan; dan i. Mengenal pasti cara pembiakan cahaya, air, sentuhan dan graviti. tumbuhan. v. Memerihalkan ii. Menerangkan cara tumbuhan bergerak Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan sumbangan tumbuhan balas terhadap rangsangan. terhadap alam sekitar. terhadap alam. iii. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.32
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanHasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan Membuat buku skrap tentang pergerakan dan cara pembiakannya. kepentingan tumbuhan. Menjalankan ii. Menjelaskan cara tumbuhan bergerak eksperimen untuk mengkaji gerak balas balas terhadap rangsangan. tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya, iii. Menjelaskan kepentingan tumbuhan air, sentuhan dan graviti. terhadap alam sekitar. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. 33
 35. 35. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:segi tiga, segi tiga sudut tepat, segi empat, segi empat sama, segi empat tepat, permukaan, luas, perimeter, panjang, lebar, sudut, sisi,sentimeter, meter. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 21. Mari Kita Cari Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan menggunakan istilah betul. berbentuk geometri. dalam konteks; ii. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan ii. Menyatakan sisi dan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan iii. Menyatakan bentuk dan ukuran sudut pada bentuk menggunakan alat ukur yang piaw ai. geometri; dan peralatan dalam bilik darjah. Aras 2 Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang iii. Menyatakan bentuk dan permainan dengan ukuran yang sesuai. ukuran peralatan dalam bilik darjah, gelanggang i. Menerangkan sisi dan sudut pada permainan dan melukis bentuk geometri. pelan. ii. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Aras 3 i. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. ii. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis.34
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:fungsi, perkakas, buka pasang, kerja praktis, lukisan projek, sambungan litar. pertukaran tenaga, litar siri, litar selari, litar siri selari,menjalur, rintangan, simbol, kekutuban, komponen elektronik, perintang tetap, perintang boleh laras, motor arus terus, LED, bahan pengalir,penebat. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 22. Tenaga Elektrik Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga menggunakan istilah elektrik. betul. dalam konteks; ii. Menyatakan sumber tenaga elektrik. iii. Menyatakan komponen litar elektrik Menghasilkan satu ciptaan menggunakan ii. Menyatakan sumber mudah dan fungsinya. komponen litar elektrik mudah dan menyatakan tenaga elektrik; fungsinya. iv. Menyatakan sesuatu ciptaan yang iii. Menyatakan komponen menggunakan litar elektrik mudah. litar elektrik mudah dan Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. fungsinya; dan Aras 2 Memerihalkan hasil ciptaan. iv. Menerangkan sesuatu i. Menerangkan sumber tenaga elektrik. ciptaan yang menggunakan litar ii. Menerangkan komponen litar elektrik elektrik mudah. mudah dan fungsinya. iii. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Aras 3 i. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. 35
 37. 37. Huraian Sukatan PelajaranAmalan Bahasa Melay u Kelas PeralihanKosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid:flora, fauna, hutan malar hijau, khatulistiw a, pesisiran, banjaran, kemuncak, lata, jeram, pusat peranginan, pemandu pelancong, unsurestetik, w arisan budaya. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota 23. Negara Indah Perm ai Aras 1 i. Menyebut dan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal menggunakan istilah betul. Malaysia. dalam konteks; ii. Menyatakan ciri fizikal negara kita. iii. Menyatakan tempat peranginan dan Mengumpul gambar dan maklumat tentang ii. Mengenal pasti ciri fizikal rekreasi dalam negara. tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. negara kita; iv. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Membincangkan langkah memelihara keindahan iii. Mengenal pasti dan alam sekitar. menyatakan tempat Aras 2 peranginan dan rekreasi dalam negara; dan i. Menerangkan ciri fizikal negara kita. ii. Menerangkan tempat peranginan dan iv. Menyatakan kepentingan rekreasi dalam negara. mengekalkan keindahan iii. Menerangkan kepentingan menjaga alam sekitar. keindahan alam sekitar. Aras 3 i. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. ii. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. iii. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar.36

×