Hsp bm sk_thn3

490 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp bm sk_thn3

 1. 1. KEM ENT ERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 3 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan 1Matlamat 1Objektif 1Organisasi Kurikulum 2Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran 4Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 7Sistem Bahasa 9Komponen Kesusasteraan Melayu 11Pengisian Kurikulum 12Huraian Sukatan Pelajaran 15 iii
 3. 3. RUKUN NEGARABAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untukmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adilbagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPAD A TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR AKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPAN AN D AN KESUSILAAN v
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. vii
 5. 5. Kata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikan agar dapat melahirkan mur id yang berketerampilan menggunakansukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni bahasa Melayu baku.dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakanmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke-21. Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, danyang merangkumi pendekatan berpusatkan mur id, serta individu yang mew akili badan-badan tertentu.kepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangankesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatanmerancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggiberkesan. penghargaan dan ucapan terima kasih.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, gurudiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilaitambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, danpembelajaran kontekstual. Di samping itu, nilai murni serta (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)semangat patriotik, dan kew arganegaraan tetap diutamakan. PengarahSemua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan Pusat Perkembangan Kurikulumkepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Kementerian Pendidikan Malaysiadunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tigamenggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh muridberasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebutdinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungandan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam HuraianHasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikan cabaranyang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah ix
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun TigaPENDAHUL UANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ter maktub bernilai tambah. Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktudalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran sekolah adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkanteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu ilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Tiga merupakanrasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayupemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada sekolah rendah dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalamsemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua pengajaran dan pembelajaran. Huraian sukatan pelajaran inirakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayu disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tahun satu hinggamempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat tahun enam.antarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dankomunikasi. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kur ikulum, Penerangan tentang Huraian SukatanKurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasimemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Kurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,melahir kan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayumenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa danberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara MATLAMATbetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmudaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untukmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merangkumi perhubungan sosial dan memperoleh ilmu.kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur,Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Penumpuan pada OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHkemahiran- kemahiran ini membolehkan murid menggunakan RENDAHbahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dansebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Pada akhir sekolah rendah murid dapat:Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbanganterhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti sertayang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasimenekankan pembelajaran masteri dan penyerapan kemahiran formal; 1
 7. 7. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Tiga ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH yang betul dalam pelbagai situasi; KEBANGSAAN TAHUN TIGA iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan Pada akhir tahun tiga murid dapat: masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat yang betul secara bertatasusila; secara kritis; iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara; v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu; vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, v. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian; dan menulis; vi. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif kemas dan cantik; dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan vii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang betul; daripada 70 per kataan;viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan, viii. mengklasifikasi pelbagai ayat dalam teks; kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; ix. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul; dan ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan x. mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan semangat patriotis me. x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan kew arganegaraan. 2
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun TigaORGANISASI KURIKULUM Kem ahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagaiKandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuanKemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yangPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativitia. Kem ahiran Bahasa mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. b. Hasil Pembelajaran Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat menyepadukan kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan memberikan maklum balas. pengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu guru berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang yang relevan dan ber kesan. Pendekatan yang berfokus pada kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran menggunakan tatabahasa yang betul. juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Kem ahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang c. Sistem Bahasa betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. 3
 9. 9. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Tigad. Pengisian Kurikulum Hasil pembelajaran tahun tiga adalah seperti yang berikut: Pengisian kurikulum terdiri dar ipada elemen yang mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Kemahiran Hasil Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu Bahasa Pembelajaran Kemahiran Berbahasa ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran Mendengar 2.0 2.1, 2.2 belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, & Bertutur 3.0 3.1, 3.2, 3.3 pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran kontekstual. 4.0 4.1, 4.2 Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia 5.0 5.1, 5.2 pekerjaan. Di samping itu, nilai murni, serta patriotisme dan Membaca 6.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 kew arganegaraan diberikan penekanan selaras dengan 7.0 7.1, 7.2 matlamat negara untuk membangunkan masyarakat madani. 8.0 8.1, 8.2, 8.3 Menulis 9.0 9.1, 9.2, 9.3 10.0 10.1, 10.2, 10.3PENERANGAN T ENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARANHuraian Sukatan Pelajaran Tahun Tiga dipersembahkan dalam tiga Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertuturlajur. Lajur pertama ialah Hasil Pembelajaran. Lajur kedua merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikanHuraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketiga ialah Cadangan maklumat dan berbincang. Kemahiran membaca pulaAktiviti / Nota. memberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat, membaca dan memahami maklumat, serta membaca,a. Hasil Pem belajaran menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan Hasil Pembelajaran dalam lajur pertama mengandungi pelbagai jenis ayat, dalam menghasilkan penulisan. pernyataan hasil pembelajaran yang terdapat dalam Sukatan Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat dan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Pengajaran dan menyusun maklumat serta menghasilkan penulisan kreatif dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberikan bukan kreatif. tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. 4
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Tigab. Huraian Hasil Pem belajaran menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada sesuai dengan kebolehan murid. pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid per lu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.c. Cadangan Aktiviti / Nota Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan 5
 11. 11. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Tiga Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.1 Menghasilkan pelbagai Aras 1 genre ( prosa dan puisi) termasuk e- mel yang i. Menulis karangan Melengkapkan petikan dengan mudah, menarik, dan menggunakan perkataan yang perkaraan yang sesuai bermakna. sesuai. berdasarkan gambar yang diberi. Aras 2 i. Mengenal pasti kata, rangkai Menulis karangan berpandu. kata dan ayat dalam penulisan. Contoh: - Menggunakan formula (5W+1H) ii. Melengkapkan karangan untuk mengenal pasti isi. dengan memilih kata dan - Isi berpandu. rangkai kata yang sesuai bagi - Peta minda atau sumbang menghasilkan penulisan saran. pelbagai genre. Kemahiran berbahasa Cadangan aktiviti / nota Huraian kemahiran berbahasa Hasil pembelajaran 6
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun TigaSTRAT EGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan Murid c. Kepelbagaian Sumber Bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan- mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahan pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan daripada internet, perisian kursus, serta bahan sastera dan berbahasa. Pendekatan berpusatkan mur id selari dengan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan pembelajaran dan untuk bacaan luas. murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspekb. Kepelbagaian Teknik tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah e. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiri berasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasan Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran pelbagai dan konstruktivis me umpamanya, dapat meningkatkan bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, minat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain menggalakkan mur id berinteraksi serta berfikir secara kritis dan lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancang kreatif. dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isu semasa. 7
 13. 13. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Tigaf. Bacaan Luas perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata (sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; serta Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk melalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasa menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik yang betul dalam pelbagai genre penulisan. bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahan h. Penyerapan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara serapan. Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsur inig. Penggabungjalinan dihuraikan seperti yang berikut: Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan persendirian dan kemasyarakatan. berlaku antara hasil pembelajaran, serta antara kemahiran bahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa. ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni masyarakat Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang berikut: Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, pembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapan membaca dan menulis boleh digabungkan dalam proses dilakukan secara sedar dan terancang namun murid pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. dua kemahiran. Misalnya kemahiran mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran menulis. iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang Penggabungjalinan kemahiran bahasa ini bertujuan untuk dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan mencapai hasil pembelajaran. menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada kemahiran berfikir secara ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut: iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secara terancang dengan semua aktiviti Mencirikan kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atau Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategor ikan 8
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga Menghubungkaitkan kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira Membandingkan dan membezakan kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin Menyusun atur dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. Menentukan urutan Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu Membezakan fakta dengan pendapat i. Penilaian Menganalisis Mengesan kecondongan pendapat Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan Mengenal pasti sebab akibat pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan Meramalkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu Mensintesiskan hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Mengitlak Oleh itu, penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui Menganalogikan penilaian yang berterusan, guru dapat memastikan tindakan Membuat inferens susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid, sama Membuat kesimpulan ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. Menginterpretasikan, mentafsirkan Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Menilai j. Pemulihan Menjanakan idea Mereka cipta Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid Merumuskan, meringkaskan menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini Membuat keputusan dilaksanakan mengikut kadar kemampuan mur id. Menyelesaikan masalah Untuk membolehkan kemahiran berfikir dikuasai oleh k. Pengayaan murid, alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta Aktiviti pengayaan per lu diber ikan penekanan kerana murid minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Murid pembelajaran. yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirianiv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran atau dengan bimbingan guru. teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran 9
 15. 15. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun TigaSIST EM BAHASA - kata majmuk - kata gandaSistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajarantatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, danperibahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:di baw ah. - pengimbuhan - penggandaana. Tatabahasa - pemajmukan Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan dan sintaksis. hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, ter masuk aspek baru I. Morfologi dalam proses pengimbuhan. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, iii. Golongan kata terdiri dar ipada: bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk - kata nama bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa - kata ker ja yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa - kata adjektif sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses - kata tugas pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan II. Sintaksis keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikan Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, tumpuan ialah: struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini ber makna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan - kata asli bahasa Melayu perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. - kata pinjaman bahasa Melayu Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: ii. Bentuk kata terdiri daripada: i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa - kata tunggal dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat - kata terbitan 10
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Tiga ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa dan ayat seruan Melayu baku. iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang ii. Intonasi v. Binaan ayat: Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan - ayat dasar mengikut pola ayat yang berikut: - ayat tunggal - ayat penyata - ayat terbitan atau majmuk - ayat tanya vi. Proses penerbitan ayat: - ayat perintah - konsep ayat terbitan - ayat seruan - proses pengguguran - ayat terbalik atau songsang - proses penyusunan semula - ayat aktif - proses peluasan - ayat pasif vii. Aspek tanda baca Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga per lu diajar kan agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas.b. Sistem Ejaan * Buku Tatabahasa Dew an Edisi Baharu ialah buku Per kara yang ditekankan ialah: tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan i. Pola keselarasan huruf vokal dalam pengajaran dan pembelajaran. ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan * Buku Daftar Ejaan Rum i Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.c. Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut d. Kosa kata perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti Kosa kata terdiri dar ipada kosa kata umum dan istilah. dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi Penguasaan kosa kata di per ingkat sekolah rendah perlu supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. dikukuhkan, ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah i. Sebutan rendah. Sebutan diajar kan supaya murid dapat menyebut kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang 11
 17. 17. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Tigae. Peribahasa bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran Per ibahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk sama pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perlu ada secara langsung atau tidak langsung, selaras dengan diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan nilai sejagat. peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. Peribahasa hendaklah Nilai murni ini ialah: diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. Baik hati Kejujuran Berdikari Kerajinan Hemah tinggi KerjasamaPENGISIAN KURIKUL UM Hor mat- menghor mati Kesederhanaan Kasih sayang KesyukuranElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, Keadilan Patriotis mekew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai Kebebasan Rasionaltambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi Keberanian Semangatkemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran. Kebersihan fizikal dan bermasyarakatPenerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang mentalberikut:a. Ilm u c. Kew arganegaraan Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan semangat cinta dan taat akan tanah air. Pemupukan unsur ini kemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. pembelajaran. d. Peraturan Sosiobudayab. Nilai Murni Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa. Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki keperibadian masyarakat Malaysia. akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni 12
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Mel ayu SK T ahun Tigae. Kem ahiran Bernilai Tam bah yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajar kan untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam dunia mengamalkan pembelajaran seumur hidup. sebenar murid dan dalam senario dunia yang global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah iv. Kajian Masa Depan kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me, untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentang sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut: lampau, masa kini, dan masa depan. Ini ber makna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta i. Kemahiran Berfikir mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. Kemahiran berfikir diajar kan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif v. Kecerdasan Pelbagai dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir, sama ada dari segi Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik- mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu harian dan kerjaya murid pada masa depan. mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat vi. Pembelajaran Konstruktivis me menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e- mel, menggunakan aplikasi Pembelajaran konstruktivis me dalam pendidikan dapat perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan melahir kan murid yang boleh membina pemahaman dan mengakses maklumat melalui internet. pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran 13
 19. 19. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK T ahun Tiga vii. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 14
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Kem ahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengardalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kem ahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat,pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diber ikan padapengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi form al dan tidak form al 1.1 Berbual tentang Aras 1 sesuatu perkara berkaitan kehidupan i. Berbual tentang sesuatu perkara yang Bercerita tentang pengalaman bermain di taman seharian dengan dialami dan didengar dengan permainan. menggunakan kata, menggunakan bahasa yang sesuai. ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan yang Melakukan simulasi perbualan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti menggunakan kata panggilan. harian. Contoh: Bertransaksi di kedai runcit. - Pak cik, berapakah harga sekilo gula? 15
 21. 21. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan Membuat simulasi memberi teguran kepada secara berterus-terang dalam rakan. perbualan. Contoh: Situasi di bilik komputer - Kamu boleh menggunakan komputer tetapi gunakanlah dengan cermat. - Kamu tutuplah komputer dengan cara yang betul.16
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.2 Bertanya dan Aras 1 menjaw ab tentang sesuatu perkara i. Mendengar ungkapan untuk Mendengar contoh perbualan daripada radio, secara bertatasusila. memberikan maklum balas. menonton televisyen atau video. ii. Menyoal dengan menggunakan kata Menyoal dengan menggunakan kata tanya. tanya. Contoh: - Siapa, Bila, Mana, Bagaimana, Mengapa iii. Menjaw ab secara bertatasusila Memberi respons kepada soalan dengan dengan menggunakan ungkapan yang ungkapan dan nada suara yang baik. sesuai. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa Menyoal tanpa menggunakan kata tanya. menggunakan kata tanya. Contoh: - Sudah makan? - Boleh saya tumpang bertanya? ii. Memberikan respons yang sesuai Menjaw ab soalan dengan ringkas dan tepat. berdasarkan soalan yang Contoh: - Ya, saya sudah makan. dikemukakan. - Silakan, apa salahnya. 17
 23. 23. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Bersoal jaw ab dengan memberikan Berbual tentang sesuatu tajuk yang diminati. penerangan sebagai maklum balas. Contoh: Per mainan komputer yang diminati. Soalan: Mengapakah kamu meminati per mainan itu? Jaw apan: Per mainan ini menar ik dan mencabar.18
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.3 Memberikan dan Aras 1 memahami arahan serta pesanan tentang i. Mendengar dan mengecam ayat Mendengar rakaman perbualan yang sesuatu perkara. arahan serta pesanan. mengandungi ayat arahan dan pesanan. Menyebut ayat arahan dan ayat pesanan. ii. Memaklumkan arahan serta pesanan Menyampaikan arahan serta pesanan. yang diterima secara jelas, tepat dan Contoh: tersusun. Ayat arahan: Tolong senyap. Ayat pesanan: Sila sampaikan surat ini kepada ayah kamu. Nota: Ayat arahan member i penekanan kepadan penegasan dan memer lukan perhatian segera (imperatif) manakala ayat pesanan menekankan kepada peringatan kepada seseorang. 19
 25. 25. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Mengenal pasti ayat arahan serta Melakonkan dialog antara ibu dan anak yang ada pesanan. arahan dan pesanan. Contoh: ii. Menyampaikan arahan serta pesanan - Tidurlah aw al supaya tidak terlew at ke dengan intonasi yang betul dan sekolah. (ayat pesanan). bersopan. - Padamkan lampu sebelum tidur (ayat arahan) - Ibu, kejutkan saya pukul 6.00 pagi. (ayat pesanan) Aras 3 i. Melaksanakan arahan serta pesanan Menerima dan memahami arahan kaw at atau dengan cepat dan betul. senaman dengan berkesan. ii. Menjelaskan cara membuat sesuatu Menerangkan cara membuat sesuatu mengikut dengan betul mengikut arahan. urutan. Contoh: Membuat model layang-layang.20
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.4 Menyatakan Aras 1 permintaan secara berterus terang dan i. Memilih dan menggunakan kata dan Melafazkan ayat yang bertatasusila untuk meyakinkan dengan ayat yang sesuai untuk menyatakan memohon kebenaran atau per mintaan. menggunakan sesuatu permintaan. Contoh: intonasi dan unsur - Maafkan saya cikgu, izinkan saya keluar. paralinguistik yang ii. Memohon kebenaran untuk sesuai untuk melakukan sesuatu tugasan. menguatkan permintaan. Aras 2 i Menyatakan per mintaan dengan Melakonkan w atak seorang anak membuat memberikan alasan yang w ajar. permintaan secara bersungguh-sungguh. Contoh: Situasi: Memohon kebenaran daripada ibu bapa untuk mew akili sekolah ke peringkat daerah dalam pertandingan bercerita tahun 3. Anak: Ibu, saya telah terpilih mew akili sekolah ke peringkat daerah, saya mohon keizinan untuk turut serta kerana inilah peluang untuk saya mengasah kebolehan saya. 21
 27. 27. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Memohon pertimbangan untuk Main peranan, anak membuat per mintaan memenuhi sesuatu per mintaan. daripada ibu. Contoh: Situasi: Mengikut jiran berkelah. Anak: Ibu, sudah lama kita tidak pergi berkelah. Jiran kita hendak pergi berkelah. Saya teringin mengikut mereka.22
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialam i 2.1 Bercerita dengan Aras 1 menggunakan kata, frasa, ayat serta i Menceritakan cerita yang didengar Menonton cerita dan menceritakannya kepada sebutan dan intonasi dengan menggunakan sebutan dan seseorang. yang baik dan jelas. intonasi yang betul. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting dar ipada Mengenal pasti w atak-watak dalam cerita. cerita yang didengar atau ditonton. Menyatakan perkara-perkara yang menarik tentang w atak utama dalam cerita tersebut. ii. Menyampaikan cerita berdasarkan isi Murid bercerita berdasarkan isi yang diberi. penting. 23
 29. 29. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan Mengadakan pertandingan bercerita dan menilai sebutan, intonasi yang betul dan gaya pertandingan berdasarkan perkara berikut: penyampaian yang sesuai. Nama Bahasa Gaya Intonasi Sebutan 1 2 3 4 Nota: Setiap kumpulan member ikan penilaian.24
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.2 Melaporkan sesuatu Aras 1 perkara dengan menggunakan bahasa i. Mengumumkan sesuatu perkara Membuat simulasi tentang sesuatu pengumuman yang sesuai dan kepada orang lain dengan seperti Pengumuman Acara Sukan. tepat. menggunakan kata, frasa dan ayat Contoh: yang tepat. Perhatian, Kepada semua pelajar yang terlibat dalam acara lari 100m dan 200m, sila berkumpul di garisan permulaan sekarang. Aras 2 Menjelaskan cara membuat projek kitar semula. i. Memberikan penerangan tentang Contoh: sesuatu perkara yang diperoleh - Rendamkan botol minuman (berkarbonat) dengan menggunakan ayat yang jelas. dalam air panas. - Hiaskan pokok dalam bekas hitam. - Potong separuh botol tersebut, telangkupkan dan tutup atas bekas hitam. Aras 3 i. Memaklumkan sebab dan akibat Menyatakan sebab-sebab kejayaan dan berdasarkan sesuatu perkara dengan kekalahan sesuatu pasukan yang bertanding menggunakan perkataan dan frasa dalam pertandingan bola sepak yang ditonton. yang jelas dan tepat. 25
 31. 31. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.0 Menyam paikan m aklum at kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 3.1 Menyampaikan Aras 1 maklumat tentang sesuatu perkara atau i. Mengenal pasti dan menyusun isi Menjelaskan tentang proses pembuatan satu tajuk dengan penting berdasarkan bahan. produk berdasarkan gambar bersiri dengan menggunakan kata, menggunakan istilah, frasa dan ayat yang sesuai. istilah, frasa, ayat ii. Mengemukakan maklumat dengan Contoh: Pembuatan tayar yang tepat dan laras menggunakan frasa dan ayat yang bahasa yang sesuai. sesuai. Gambar 1 Gambar 2 Mengumpul susu Hantar ke kilang getah Gambar 3 Gambar 4 Proses membuat Tayar pada tayar kenderaan26
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi Membuat sumbang saran untuk mendapatkan isi penting berdasarkan tajuk yang penting sesuatu tajuk dan menyusun mengikut dibincangkan. urutan. Contoh tajuk: Membeli-belah di pasar raya. - jualan murah - diskaun - kaunter ii. Menyampaikan maklumat yang Menerangkan pengalaman membeli-belah di diperoleh secara jelas dan tersusun. pasar raya kepada rakan. 27
 33. 33. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengumpul isi penting tentang Membaca teks dan menggarisi isi-isi penting. sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Melengkapkan jadual yang disediakan berdasarkan teks. Contoh: Teks tentang Hari Kebangsaan Tarikh Tokoh Acara ii. Membentangkan maklumat yang Menerangkan semula maklumat yang terdapat diperoleh secara ringkas dan tepat. dalam jadual yang telah dilengkapkan.28
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota3.2 Menghuraikan Aras 1 maklumat dengan alasan yang i. Memberitahu maklumat tentang Mendapatkan label-label yang tertera pada meyakinkan. sesuatu perkara dan mengemukakan sesuatu produk dan memaklumkan kandungan contoh yang sesuai. label tersebut. Contoh: Botol ubat, makanan dalam tin dan lain-lain. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu Membuat sumbangsaran tentang sesuatu tajuk. topik dengan memberikan sebab. Contoh: Zat makanan Kebaikan Contoh Protein Karbohidrat Vitamin Bahan pelaw as Kalsium Aras 3 i. Mengemukakan pendapat yang jelas Membuat perbandingan antara dua situasi. tentang sesuatu topik dengan Contoh: Gambar murid menaiki bas menyatakan sebab. Gambar A Gambar B Murid berbaris Murid berebut-rebut menaiki bas. menaiki bas. 29
 35. 35. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 3.3 Menyampaikan Aras 1 maklumat kepada pihak lain dalam i. Menyatakan pendapat yang w ajar Menonton sedutan animasi yang menarik dan aktiviti terancang. tentang sesuatu topik dengan intonasi menyatakan pengajaran yang diperoleh dalam dan gaya yang betul. sesi pembentangan. Aras 2 i. Mengemukakan pandangan tentang Berbincang dan memberikan idea dalam sesuatu isu dengan menggunakan kumpulan kecil tentang tajuk yang diberikan. diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Contoh: Menabung w ang saku. Aras 3 i. Menjelaskan pandangan tentang Memberikan pandangan dalam kumpulan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul sesuatu isu secara tersusun. dan maklumat yang tersusun. Contoh: Cara-cara Menjaga Kebersihan30
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.0 Berbincang tentang tajuk- tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, Aras 1 pandangan dan pendapat tentang i. Mendengar pandangan dan Mendengar petikan akhbar yang dibaca oleh guru sesuatu perkara memberikan respons secara sopan. dan memberikan respons secara sopan. secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 i. Melahir kan pandangan tentang Memberikan pandangan yang jelas tentang cara sesuatu topik dengan jelas dan menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. teratur. Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang Mengadakan projek Sudut Bacaan dalam kelas dikemukakan dengan memberikan dengan menyatakan kepentingan projek ini alasan yang munasabah. dengan member ikan alasan yang jelas dan munasabah. 31
 37. 37. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 4.2 Mengemukakan Aras 1 komen yang sesuai berdasarkan i. Memerihalkan sesuatu perkara Meneliti gambar rangsangan dan menceritakan pemerhatian, berdasarkan pemerhatian. tentang gambar tersebut. pengalaman dan maklumat yang Contoh: Suasana seekor ibu kucing membelai disampaikan oleh dan bermain- main dengan anaknya. pihak lain. Aras 2 i. Memberikan komen berkaitan sesuatu Membuat lakaran kenderaan yang dapat isu berdasarkan keperluan masa mengurangkan kemalangan pada masa depan depan. dan memberikan penerangan tentang lakaran yang dibuat. Aras 3 i. Mengemukakan pandangan yang Menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu membina tentang sesuatu perkara situasi dalam cerita yang diberikan. yang dilihat, dibaca atau didengar Contoh: Cerita murid yang gagal dalam peperiksaan kerana terlalu banyak ber main per mainan komputer.32
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Kem ahiran mem baca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagaiteknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 5.0 Mem baca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat Aras 1 perkataan dan ayat dengan sebutan dan i. Membaca ayat dalam teks yang Mendengar contoh bacaan yang betul intonasi yang betul mengandungi ayat tunggal dan ayat berdasarkan satu teks. dan memahami majmuk dengan sebutan yang betul. perkara yang dibaca. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks yang dipilih dengan sebutan dan intonasi yang betul secara kumpulan. ii. Memahami perkataan, frasa dan ayat. Memberi makna perkataan, frasa dan ayat mengikut konteks. Menyatakan maklumat daripada bahan yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan Membaca pelbagai jenis ayat. memberikan penekanan pada intonasi Contoh: berdasarkan tanda baca. Ayat Penyata - Kelas 3 Bakti telah dipilih sebagai Kelas Terbersih minggu lepas. Ayat Tanya - Apakah nama bendera Malaysia? 33
 39. 39. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan Pertandingan membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. intonasi yang betul secara kumpulan atau individu. Cadangan teks: - Teks berita, cereka, dialog34
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota5.2 Membaca kuat teks Aras 1 prosa dan puisi dengan sebutan dan i. Membaca lancar bahan bukan sastera Membaca kuat teks bukan sastera dengan intonasi yang betul dengan sebutan yang betul. lancar. dan lancar, serta Contoh: memahami perkara Teks peristiw a: Sukan Sekolah yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera Membaca teks sastera dengan sebutan, intonasi dengan sebutan, intonasi dan gaya dan gaya penyampaian yang betul. penyampaian yang betul. Contoh: - Pantun empat atau dua kerat - Teka-teki - Nasihat ii. Memberikan penjelasan tentang Menerangkan huraian isi daripada bahan yang perkara yang dibaca. dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras Membaca lancar teks berdasarkan laras bahasa bahasa dengan sebutan dan intonasi yang ditetapkan. yang betul. Contoh: laras sains laras iklan laras pantun laras syair 35
 41. 41. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6.0 Mem baca dan mem aham i m aklum at yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Membaca dan Aras 1 merujuk pelbagai sumber untuk i. Mencari makna per kataan dan Merujuk kamus dengan cara yang betul untuk mendapatkan meneliti ejaan. mencari makna perkataan. maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji Contoh: Mencari makna per kataan sukar dan termasuk maklumat polisim. daripada internet. Merujuk Buku Daftar Ejaan untuk meneliti ejaan. Aras 2 i. Merujuk kamus peribahasa untuk Melihat kamus peribahasa untuk mendapatkan mendapatkan makna yang betul. makna yang tepat. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberikan.36
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada Mencari maklumat daripada pelbagai media internet dan sumber lain berkaitan seperti media elektronik dan media cetak. topik. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Nota: Sumber rujukan: - media elektronik - media cetak - merujuk pihak lain (ketua kampung, guru dan sebagainya) 37
 43. 43. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6.2 Membaca dan Aras 1 mengenal pasti pelbagai genre i. Mengenal pasti format karangan Membaca dan mengenal contoh karangan naratif. penulisan. naratif dan imaginatif. Membaca dan mengenal contoh karangan imaginatif. Contoh karangan naratif: Kisah Lebai Malang Contoh karangan imaginatif: Saya Seorang Pegaw ai Polis Aras 2 i. Membuat perbandingan karangan Membaca dan membezakan karangan naratif dan naratif dan imaginatif. karangan imaginatif. Nota: Karangan naratif menceritakan tentang per istiw a atau pengalaman dan karangan imaginatif menceritakan sesuatu khayalan.38
 44. 44. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Mengecam dan mengenal pasti Membaca karangan naratif, imaginatif, fakta dan pelbagai jenis karangan. puisi. Mengklasifikasi karangan naratif dan imaginatif yang dibaca. 39
 45. 45. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6.3 Membaca dan Aras 1 mengenal pasti isi utama dan isi i. Mendapatkan keterangan maksud Membaca teks secara luncuran untuk sampingan daripada keseluruhan teks. mendapatkan gambaran keseluruhan. teks. Menyatakan isi teks secara umum. Melengkapkan peta minda yang diberi. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada Membaca teks secara imbasan. pelbagai bahan bacaan. - Berdasarkan maklumat yang diberi, pelajar menggaris baw ah maklumat penting dalam bahan bacaan. Contoh bahan bacaan: - majalah - surat khabar - iklan pertandingan40
 46. 46. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menyatakan isi utama dan isi Menentukan isi penting berdasarkan teknik sampingan yang diperoleh daripada membaca secara imbasan dengan menyediakan bahan bacaan. pelbagai soalan, seperti: - bagaimana - apa - bila Mencatat isi utama dan isi sampingan daripada bahan bacaan berdasarkan jaw apan daripada soalan. 41
 47. 47. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 3 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota 6.4 Membaca pantas Aras 1 secara luncuran untuk mendapatkan i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks Membaca tajuk untuk mendapatkan idea dar ipada maklumat yang yang dibaca. teks. menyeluruh. Membaca dan menyatakan gambaran umum tentang teks yang dibaca. Nota: Membaca secara luncuran memerlukan peruntukan masa yang singkat. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu Membaca ayat pertama dalam setiap perenggan teks yang dibaca. dan menerangkan isi teks secara umum.42
 48. 48. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 3Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai Membaca cepat untuk mendapatkan maklumat sumber. daripada teks menggunakan teknik SQ3R dan 1H4W. Contoh: - berita - laporan - rencana Nota: Teknik SQ3R S = Survey Q = Question 3R= Read, Recite, Review Nota: Teknik penyoalan 1H4W How – bagaimana What – apa When – bila Who – siapa Why – mengapa 43

×