SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
ULAMA-ULAMA HADIST
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas
Mata Kuliah: Ulumul Hadist
Dosen Pengampu: Muhamad Abdilah Subqin M.Pd.I
Prodi: Ekonomi Syariah
Disusun Oleh:
Amalia Damayanti
Leka Ayu Mardasari
Lorencia
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH
(STAIM) TULUNGAGUNG
2016
2
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya
Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta
Keluarga, Sahabat dan para penerus risalahnya. Sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan
makalah Ulama ulama hadist, guna memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadist.
Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besar nya kepada:.
1. Muhamad Abdilah Subqin M.Pd.I sebagai dosen mata kuliah Ulumul Hadist.
2. Orang tua yang selalu memberi dukungan pada kami .
3. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini .
Dengan adanya makalah ini semoga dapat membantu mempermudah proses belajar dan
bermanfaat bagi kami pada khususnya dan pembaca pada umumnya . Serta kami menerima kritik
dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar tercapainya kesempurnaan makalah
ini.
Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh .
Tulungagung, 12 November 2016
Tim Penyusun
3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar..........................................................................................................2
Daftar Isi...................................................................................................................3
Bab 1 : Pendahuluan
A. Latar belakang..............................................................................................4
B. Rumusan masalah.........................................................................................4
C. Tujuan...........................................................................................................4
Bab 2 : Pembahasan
A. Imam Bukhori Dengan Hadist Shahih.........................................................5
B. Imam Muslim Dengan Hadist Shahih..........................................................8
C. Imam Abu Dawud Dengan Kitab Sunan....................................................12
D. Imam At-Tirmidzi Dengan Kitab Sunan.....................................................14
E. Imam An Nasa’i Dengan Kitab Sunan........................................................18
F. Ibnu Majah Dengan Kitab Sunan................................................................22
Bab 3 : Penutup
a. Kesimpulan............................................................................................. ....26
b. Saran............................................................................................................26
Daftar pustaka..........................................................................................................27
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada masa Rasulullah masih hidup, zaman khulafaur rasyidin dan sebagian besar zaman
Umayyah sehingga akhir abad pertama hijrah, hadits-hadits nabi tersebar melalui mulut kemulut
(lisan). Ketika itu umat Islam belum mempunyai inisiatif untuk menghimpun hadits-hadits nabi
yang bertebaran. Mereka merasa cukup dengan menyimpan dalam hafalan yang terkenal kuat.
Dan memang diakui oleh sejarah bahwa kekuatan hafalan para sahabat dan para tabi’in benar-
benar sulit tandingannya.
Hadits nabi tersebar ke berbagai wilayah yang luas dibawa oleh para sahabat dan tabi’in ke
seluruh penjuru dunia. Para sahabat pun mulai berkurang jumlahnya karena meninggal dunia.
Sementara itu, usaha pemalsuan terhadap hadits-hadits nabi makin bertambah banyak, baik yang
dibuat oleh orang-orang zindik dan musuh-musuh Islam maupun yang datang dari orang Islam
sendiri.
Dalam mempelajari hadits kita tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan
hadits saja, tetapi kita juga perlu mempelajari tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam
memelihara dan menyebarluaskan hadits-hadits Nabi yang merupakan sumber ajaran Islam
setelah Al-Qur’an. Berkat jasa merekalah hadits-hadits Nabi saw sampai di tangan kita. Para
ulama hadits, adalah tokoh-tokoh agama yang menempati posisi khusus dalam umat ini.
Kedudukan mereka di mata umat begitu mulia dan agung, mengingat jasa dan peranan
mereka yang begitu besar dalam menjaga kemurnian syariat Islam.Inilah keistimewaan ulama
hadits dibandingkan ulama dari disiplin ilmu lainnya. Merekalah para pembawa sunnah Nabi,
yang merupakan sumber ilmu kedua setelah Alquran. Sunnah Rasulullah merupakan muara yang
padanya setiap cabang ilmu agama akan kembali. Tidak ada satu ulama pun dari berbagai
disiplin ilmu agama, yang tidak membutuhkan penjelasan mereka tentang sunnah Rasulullah.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Jelaskan tokoh tokoh ulama hadist beserta kitabnya?
C. TUJUAN
1. Mengetahui tokoh tokoh ulama hadist beserta kitabnya.
5
BAB II
PEMBAHASAN
A. Imam Bukhori Dengan Hadist Shahih
Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim
bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Ja'fi. Ia lebih di kenal dengan sebutan Imam Bukhari.
Diantara para ahli hadits, beliaulah yang paling masyhur hingga sekarang. Hadits-hadits riwayat
Imam Bukhari lebih di unggulkan oleh para ulama daripada riwayat ahli hadits lainnya, seperti
Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan lainnya. Kenapa seperti demikian, tidak lain karena
tingkat keshahihan hadits yang beliau riwayatkan sangatlah akurat. Ayah Imam Bukhari
terkenal sebagai orang yang berilmu, ia juga sangat wara’, menjaga diri dari hal-hal yang
syubhat. Diceritakan, bahwa ketika menjelang wafatnya, ia berkata: “Dalam harta yang kumiliki
tidak terdapat sedikitpun harta yang haram maupun yang syubhat.” Maka jelaslah bahawa
Bukhari hidup dan terlahir dalam lingkungan keluarga yang berilmu, taat beragama, wara dan
terjaga dari hal-hal yang syubhat. Tidak heran jika ia lahir dan mewarisi sifat-sifat mulia dari
ayahnya.
Metode Periwayatan Imam Bukhari
Pembahasan mengenai metode Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadits, maka tidak
akan jauh dari metode beliau dalam menyeleksi hadits-hadits beliau ke dalam kitab Shahihnya.
Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun sebuah kitab yang di dalamnya murni
berisi hadits shahih. Kitabnya bernama 'Al Jâmi‘ al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar Min
Umûri Rasûli’Llâh Saw. Wa sunanihi Wa Ayyâmihi'. Di sebut al-Jâmi' karena kitab ini hampir
mencakup apa saja yang di butuhkan oleh umat Islam, baik untuk urusan agama, dunia, maupun
akhirat mereka. Dikatakan al-Musnad karena semua sanad haditsnya bersambung sampai
kepada Rasulullah Saw.. Dikatakan al-Shahîh karena di dalam kitab tersebut tidak ada satu
hadits pun kecuali ia shahih, bahkan ‘Ashahhu al-Shahîh’, paling shahih di antara yang shahih.
Di katakan al Mukhtashar karena kitab ini tidak mencakup seluruh hadits shahih, melainkan
‘Ashahhu al-Shahîh’ saja.
6
Ada dua riwayat mengenai faktor yang mendorong Imam Bukhari dalam menyusun
kitabnya:
1. Ibrahim bin Ma'qil al Nisfi meriwayatkan dari Imam Bukhari, ia berkata: suatu ketika
kami berada pada Ishaq bin Rohuwiyah, maka ia berkata: “Hendaknya kalian mengumpulkan ke
dalam sebuah kitab yang meringkas sunnah-sunnah nabi Saw. yang shahih,” kemudian ia
berkata: “Maka hal itu terdetik dalam hatiku, kemudian setelah itu aku mulai mengumpulkan
hadits-hadits dalam kitab al-Jâmi' al-Shahîh.”
Diriwayatkan darinya lagi, bahwasannya Imam Bukhari berkata:
1. Aku melihat Rasulullah Saw. dalam mimpi, seakan-akan aku berdiri di hadapannya
dengan membawa sebuah kipas." Setelah itu Aku menanyakan hal itu kepada sebagian ahli
ta'bir. Maka mereka mengatakan kepadaku, "Bahwasanya kamu akan mengikis habis kedustaan
yang ditujukan kepada nabi Saw.. Hal itulah yang mendorongku untuk menyusun al-Jâmi' al-
Shahîh. Ia juga berkata: "Aku mengarangnya dalam waktu lebih dari 10 tahun".
Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadits selalu menerapkan metode ilmiah yang sangat
detail. Beliau menggunakan standar keshahihan hadits yang sangat tinggi. Dengan metode
demikianlah keshahihan hadits-hadits Imam Bukhari dapat dipertanggungjawabkan. Beliau
sama sekali tidak meriwayatkan hadits kecuali ia telah menyeleksi para perawi dan benar-benar
yakin akan keshahihan hadits tersebut. Imam Bukhari selalu membandingkan hadits-hadits yang
diriwayatkannya, menyaringnya kemudian memilah mana yang menurutnya paling shahih.
Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari mengatakan: “Aku susun kitab al-Jâmi‘ ini yang di pilih
dari 600.000 hadits selama 16 tahun.”
Imam Bukhari hafal ratusan ribu hadits lengkap beserta sanad dan pengetahuan para
perawinya. Kendati demikian tidak semua hadits yang beliau hafal kemudian ia riwayatkan dan
ia masukkan ke dalam kitabnya, melainkan ia menyeleksi dengan sangat ketat sanad dari hadits
tersebut, apakah ia bersambung atau tidak. Keadaan para perawi hadits tersebut tidak luput dari
pemeriksaannya, apakah ia tsiqah atau tidak. Sehingga ketika ia mendapati seorang perawi yang
diragukan kejujurannya, ia pun meninggalkan hadits tersebut untuk tidak ia riwayatkan. Adapun
jika perawinya tidak jelas kapabilitasnya atau terlebih lagi jika perawinya jelas akan
kebohongannya, maka dengan tidak ragu ia tinggalkan hadits tersebut. Beliau berkata: "Aku
tinggalkan 10.000 hadits yang di riwayatkan oleh perawi yang perlu di pertimbangkan.”
7
Imam Bukhari dalam perjalanannya mencari hadits telah bertemu banyak sekali para
perawi hadits dan ulama. Dengan teliti ia mencatat keadaan para ulama dan perawi tersebut,
untuk nantinya ia jadikan bahan pertimbangan mengenai mereka. Demi mendapatkan sebuah
hadits tidak tanggung-tanggung Imam Bukhari berjalan dari satu negera ke negera yang lain,
meskipun jarak antara negara-negara tersebut sangatlah jauh. Berharap mendapatkan keterangan
tentang sebuah hadits ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi, seperti Baghdad, Kufah,
Mesir, Syam, Hijaz dan lainnya. Beliau mengatakan: "Aku telah mengunjungi Syam, Mesir dan
Jazirah masing-masing dua kali, ke Basrah empat kali menetap di Hijaz selama enam tahun dan
tidak dapat dihitung berapa kali Aku mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-
ulama ahli hadits."
Komparasi Metode Imam Bukhari dengan Muslim
Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab hadits yang di dalamnya
hanya terdapat hadits shahih. Kemudian setelah Imam Bukhari adalah Muslim. Muslim adalah
murid dari Imam Bukhari. Berkaitan dengan perbandingan metode Imam Bukhori dengan
Muslim, maka tidak jauh pula dari metode penulisan kitab shahih mereka berdua. Keduanya
memiliki keutamaan yang luar biasa dalam periwayatan hadits shahih. Kitab Bukhari lebih
shahih daripada kitab yang di susun oleh Muslim, dan lebih banyak faidahnya. Meskipun ada
beberapa ulama yang berpendapat bahwa kitab Muslim lebih shahih dari kitab Bukhari. Namun
pendapat yang benar adalah, kitab Bukhari lebih utama dari kitab Muslim. Karena kitab Bukhari
sanad-sanadnya lebih kuat dan para perawinya lebih mutqin daripada kitab Muslim.
8
Keunggulan kitab Imam Bukhari dapat di tinjau dari beberapa aspek, diantaranya;
1. Bahwasannya hadits yang di riwayatkan Imam Bukhari sendiri (tidak di riwayatkan oleh
Muslim) lebih dari 430 hadits, dan yang memberi komentar mengenai kelemahan hadits
tersebut sebanyak 80 orang. Sedangkan yang di riwayatkan Muslim sendiri (tidak di riwayatkan
oleh Bukhari) sebanyak 620 hadits, dan yang mengomentarinya ada sebanyak 160. maka tidak
ragu lagi bahwa yang sedikit di komentari lebih utama daripada yang banyak mendapatkan
komentar.
2. Adapun hadits Imam Bukhari yang mendapatkan komentar, ia mendapatkannya langsung dari
gurunya yang secara langsung ia temui dan duduk bersamanya. Sehingga ia mengetahui persis
keadaannya, telah ia telaah hadits-haditsnya, dan paham betul mana hadits yang baik dan mana
yang tidak baik. Sedangkan Muslim, ia mendapatkan hadits tersebut dari orang-orang yang telah
lewat masanya. Maka tidak di ragukan lagi, seorang muhaddits yang lebih tahu perkataan
syaikh-nya lebih utama daripada yang tidak duduk langsung dengan syaikhnya.
3. Imam Bukhori adalah orang nomor satu dalam bidang hafalan, kemudian pada urutan kedua
adalah Muslim. Terbukti dalam riwayat ketika ia di uji oleh 10 ulama yang memutar balikkan
hadits, kemudian Imam Bukhari membenarkannya satu persatu.
4. Muslim menghukumi hadits 'mu'an'an' sebagai hadits yang shahih atau sanadnya
bersambung, asalkan perowinya adalah satu masa, meskipun belum pernah bertemu. Akan
tetapi Imam Bukhori tidak demikian. Bukhari mensyaratkan harus bertemunya kedua perowi.
Bahwasannya hadits-hadits riwayat mereka berdua yang mendapat kritikan sebanyak 210
hadits. Khusus riwayat Imam Bukhari yang mendapat kritikan kurang dari 80 hadits.1
B. Imam Muslim Dengan Hadist Shahih
Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim
bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi
an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu
termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah- daerah yang terletak di sekitar
Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat
pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad
1 http://www.pcimmesir.com/2015/02/metode-imam-bukhari-dalam-meriwayatkan.html
9
pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu
dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.
Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. Sejak usia dini,
beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits,
ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa
ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering
datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau
mulai menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang
salah menyebutkan periwayatan hadits. Selain kepada Ad Dakhili, Imam Muslim pun tak segan-
segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara. Berpetualang menjadi
aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebuah hadits. Beliau,
misalnya pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dalam lawatannya itu,
Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits
kepada mereka. Di Khurasan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih;
di Ray beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak beliau belajar
hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz beliau belajar kepada
Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar; di Mesir beliau berguru kepada 'Amr bin Sawad dan
Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadits lainnya.
Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah beliau berkali-kali
berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. Kunjungannya yang terakhir beliau
lakukan pada tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering
mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Saat itu, Imam Bukhari yang
memang lebih senior, lebih menguasai ilmu hadits ketimbang dirinya. Ketika terjadi fitnah atau
kesenjangan antara Bukhari dan Az Zihli, beliau bergabung kepada Bukhari. Sayang, hal ini
kemudian menjadi sebab terputusnya hubungan dirinya dengan Imam Az Zihli. Yang lebih
menyedihkan, hubungan tak baik itu merembet ke masalah ilmu, yakni dalam hal penghimpunan
dan periwayatan hadits-hadits Nabi SAW. Imam Muslim dalam kitab shahihnya maupun kitab-
kitab lainnya tidak memasukkan 26 hadits-hadits yang diterima dari Az Zihli, padahal beliau
adalah gurunya. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari. Tampaknya bagi Imam
Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam Kitab Shahihnya hadits-hadits
yang diterima dari kedua gurunya itu. Kendatipun demikian, dirinya tetap mengakui mereka
10
sebagai gurunya. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah
meriwayatkan puluhan ribu hadits. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada
Universitas Damaskus, Syria, hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih
Muslim, berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya,
berjumlah sekitar 10.000 hadits. Sementara menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir,
hadits yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadits tanpa pengulangan,
dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadits yang beliau tulis dalam Shahih Muslim itu
diambil dan disaring dari sekitar 300.000 hadits yang beliau ketahui. Untuk menyaring hadits-
hadits tersebut, Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. Mengenai metode penyusunan
hadits, Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh, dan ta'dil, yakni suatu ilmu yang
digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Beliau juga menggunakan sighat at
tahammul (metode-metode penerimaan riwayat), seperti haddasani (menyampaikan kepada
saya), haddasana (menyampaikan kepada kami), akhbarana (mengabarkan kepada saya),
akhabarana (mengabarkan kepada kami), dan qaalaa (ia berkata). Imam Muslim menjadi orang
kedua terbaik dalam masalah ilmu hadits (sanad, matan, kritik, dan seleksinya) setelah Imam
Bukhari. "Di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits hanya empat orang; salah
satu di antaranya adalah Imam Muslim," komentar ulama besar Abu Quraisy Al Hafizh. Maksud
ungkapan itu tak lain adalah ahli- ahli hadits terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy.
Kitab Shahih Muslim
Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang
paling utama adalah karyanya, Shahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadits shahih lainnya,
kitab Shahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri, dimana Imam Muslim banyak
memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-
judul setiap akhir dari satu pokok bahasan. Disamping itu, perhatiannya lebih diarahkan pada
mutaba’at dan syawahid.
Walaupun dia memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadits, Imam Muslim
sekali-kali tidak bermaksud mengungkap fiqih hadits, namun mengemukakan ilmu-ilmu yang
bersanad. Karena beliau meriwayatkan setiap hadits di tempat yang paling layak dengan
menghimpun jalur-jalur sanadnya di tempat tersebut. Sementara al-Bukhari memotong-motong
suatu hadits di beberapa tempat dan pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. Sebagai
11
murid yang shalih, beliau sangat menghormati gurunya itu, sehingga beliau menghindari orang-
orang yang berselisih pendapat dengan al-Bukhari. Kitab Shahih Muslim memang dinilai
kalangan muhaditsun berada setingkat di bawah al- Bukhari. Namun ada sejumlah ulama yang
menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitabnya al-Bukhari. Sebenarnya
kitab Shahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur’ah, salah seorang kritikus hadits terbesar,
yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadits. Lantas, Imam Muslim
kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam
Muslim tidak pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya berdasarkan kriteria pribadi
semata, dan hanya meriwayatkan hadits yang diterima oleh kalangan ulama. Sehingga hadits-
hadits Muslim terasa sangat populis. Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab
Shahih Muslim memuat 3.033 hadits. Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem
isnad sebagaimana dilakukan ahli hadits, namun beliau mendasarkannya pada subyek-subyek.
Artinya jika didasarkan isnad, jumlahnya bisa berlipat ganda.
Karya-karya Imam Muslim
Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya, antara lain seperti: 1) Al-Asma’ wal-
Kuna, 2) Irfadus Syamiyyin, 3) Al-Arqaam, 4) Al-Intifa bi Juludis Siba’, 5) Auhamul
Muhadditsin, 7)At-Tarikh, 8) At-Tamyiz, 9) Al-Jami’, 10) Hadits Amr bin Syu’aib, 11) Rijalul
‘Urwah, 12)Sawalatuh Ahmad bin Hanbal, 13) Thabaqat, 14) Al-I’lal, 15) Al- Mukhadhramin,
16) Al-Musnad al-Kabir, 17) Masyayikh ats-Tsawri, 18) Masyayikh Syu’bah, 19) Masyayikh
Malik, 20) Al-Wuhdan, 21) As-Shahih al-Masnad. Kitab-kitab nomor 6, 20, dan 21 telah dicetak,
sementara nomor 1, 11, dan 13 masih dalam bentuk manuskrip. Sedangkan karyanya yang
12
monumental adalah Shahih dari judul singkatnya, yang sebenarnya berjudul, Al-Musnad as-
Shahih, al-Mukhtashar minas Sunan, bin-Naqli al-’Adl ‘anil ‘Adl ‘an Rasulillah.2
C. Imam Abu Dawud Dengan Kitab Sunan
Beliau adalah seorang ulama panutan umat, ulama yang berpegang kuat dengan
bimbingan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, seorang yang memiliki hafalan yang kuat
dan seorang ahli hadits kota Bashrah. Dia lah Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin
Syaddad bin ‘Amr bin Imran al-Azdi as-Sijistani atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu
Dawud as-Sijistani.
Beliau dilahirkan pada tahun 202 H di daerah Sijistan. Sijistan adalah sebuah propinsi
kecil yang berbatasan dengan daerah Sind (Pakistan). Terletak di sebelah barat Hirrah
(Afghanistan), sebuah daerah di negeri Khurasan. Di sebelah selatannya adalah padang sahara
yang tandus. Daerah Sijistan banyak dipenuhi oleh pepohonan kurma dan pasir. Al-Imam Abu
Dawud tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cahaya ilmu terutama ilmu hadits.
Perjalanan Menuntut Ilmu
Rihlah (perjalanan) dari satu negeri ke negeri lain dalam rangka menuntut ilmu, telah
menjadi kebiasaan dan kebutuhan yang sangat penting sejak zaman para sahabat dan para ulama
setelahnya terutama di dalam mengumpulkan hadits-hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam.
Dengan penuh kesabaran dan tanpa mengenal lelah beliau berkeliling dunia, pindah dari
satu negeri ke negeri lain, menuntut ilmu dari banyak ulama, mengumpulkan ilmu kemudian
menulis dan mencapai puncak karirnya sebagai seorang ahli hadits. Di antara para ulama yang
beliau temui tercatat 2 ulama yang sangat terkenal yaitu al-Imam Ahmad bin Hanbal dan al-
Imam Yahya bin Ma’in. Dari mereka berdua lah beliau belajar ilmu hadits. Beliau mulai
melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu semenjak usia yang masih belia yaitu 18 tahun.
Untuk pertama kalinya beliau singgah di kota Baghdad pada tahun 220 H.
Beliau berkata, “Aku memasuki kota Kufah pada tahun 221 Hijriyah. Kemudian aku
memasuki kota Damaskus dan mencatat hadits dari Abu an-Nadhr al-Faradisi –seorang ulama
yang banyak menangis– pada tahun 222 Hijriyah.”
2 http://www.slideshare.net/Ataw/hadits-shahih-imam-muslim
13
Di samping itu, beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Mesir, Saudi
Arabia, Syam, Irak, Iran, Afghanistan, dan lain-lain dalam rangka menuntut ilmu kepada para
ulama yang berada di negeri-negeri tersebut. Karena seringnya melakukan perjalanan di dalam
menuntut ilmu, beliau mendapat julukan ar-Rahal (orang yang banyak melakukan perjalanan).
Al-Imam Ibnu Katsir asy-Syafi’i dalam kitabnya al-Bidayah wa an-Nihayah mengatakan,
“Beliau termasuk salah seorang ulama ahli hadits yang banyak melakukan perjalanan sampai ke
ujung-ujung dunia dalam rangka menuntut ilmu.” Adapun para ulama yang menuntut ilmu
kepada beliau adalah; al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi (teman beliau), al-Imam Abu Abdirrahman
Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, kedua putra beliau yaitu Abdullah bin Abi Dawud dan Abu Bakar
bin Abi Dawud, Abu Bisyr ad-Daulabi, Abdurrahman bin Khallad ar-Ramahurmuzi, Abu Bakar
bin Abi Dunya, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Khallal al-Faqih dll. Bahkan disebutkan
dalam sebuah riwayat bahwa al-Imam Ahmad pernah meriwayatkan satu hadits dari beliau.
Beliau tinggal di kota Baghdad selama beberapa waktu sambil menyebarkan ilmu di kota
tersebut. Dan tidak terhitung berapa kali banyaknya beliau singgah di kota Baghdad. Terakhir
beliau singgah di kota Baghdad pada tahun 272 H.
Beliau mengatakan, “Aku mencatat hadits-hadits Rasulullah sebanyak 500.000 hadits.
Kemudian aku memilih dari sekian hadits tersebut untuk aku letakkan ke dalam kitab Sunan-ku.”
Di dalam kitab Sunan beliau terkandung 4800 hadits. Dalam salah satu riwayat disebutkan
bahwa jumlah hadits yang tertulis dalam Sunan Abi Dawud mencapai 5274 hadits.
Karya Tulis Beliau
1. Kitab Sunan (Sunan Abi Dawud)
2. Al-Masa`il Allati Khalafa ‘alaiha al-Imam Ahmad bin Hanbal.
3. Ijabatuhu ‘ala Su`alat al-Ajurri
4. Risalah fi Washfi Ta’lifihi li Kitab Sunan
5. Az-Zuhd
6. Tasmiyah Ikhwah Alladzina Rawa ‘anhum al- Hadits.
7. Kitab Marasil
8. Kitab fi Rijal
9. Kitab al-Qadr
10. Kitab Nasikh
11. Musnad Malik
14
12. Kitab Ashab asy-Sya’bi3
Sistematika Penyusunan Kitab
Kitab ini disusun berdasarkan urutan bab fiqih, yang mempermudah pembaca ketika
mencari hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tertentu, khususnya masalah yang
berhubungan dengan fiqh. Dalam kitab sunan ini Abu Dawud membagi haditsnya dalam
beberapa kitab dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Dengan perincian: kitab ini terdiri
dari 35 kitab, 1871 bab, serta 4800 hadits. Akan tetapi menurut Muhyiddin Abdul Hamid jumlah
haditsnya 5274. Perbedaan penghitungan ini tidak aneh, karena Abu Dawud sering
mencantumkan sebuah hadits di tempat yang berbeda, hal ini dilakukan untuk menjelaskan suatu
hukum dari hadits tersebut dan di samping itu untuk memperbanyak jalur sanad.
Pendapat Ulama’
· Abu Sa’id al’Arabi (murid Abu Dawud) mengatakan bahwa: andaikan seseorang tidak
memiliki ilmu kecuali mushaf yang berisi alQur’an dan kitab ini, maka keduanya sudah memadai
(tanpa membutuhkan kitab lain).
Abu Sulaiman al-Khitabi menyatakan: ketahuilah bahwa kitab Sunan Abu Dawud ini merupakan
karya yang tiada tandingan, dan telah diterima secara kaffah oleh umat dan dijadikan pijakan
hukum diantara kelompok ulama dan fuqaha ketika mereka berbeda pendapat.
· An-Nawawi dan beberapa ulama lain menyatakan bahwa sebaiknya bagi kalangan
pengkaji fiqh menjadikan kitab sunan Abu Dawud ini sebagai i’tibar dan memahaminya secara
sempurna, karena keagungan hadits hukum di dalamnya yang disusun secara mudah bagi mereka
yang hendak melacak hukum di dalamnya serta berbagai kelebihan lainnya.
D. Imam At-Tirmidzi Dengan Kitab Sunan
Nama lengkapnya adalah Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Bin Tsaurah Bin Musa Bin ad-
Dahaq as-Sulami at-Tirmiz. Imam Tirmizi lahir pada bulan zullhijjah tahun 209 H (824 M).
Kakeknya dahulunya merupakan orang Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap
disana, lalu di kota inilah terlahirnya imam at-Tirmizi. Sejak kecil ia sudah suka mempelajari
ilmu hadis dan melakukan perjalanan ke beberapa negri untuk mendapatkan ilmu. Dalam
3 http://buletin-alilmu.net/2011/09/21/imam-abu-dawud/
15
perjalanannya inilah, ia bertemu dengan beberapa ulama besar ahli hadis dan belajar hadis
bersama mereka.
Imam Tirmizi lebih populer dengan nama Abu Isa. Bahkan dalam kitab al-Jami’nya, ia
selalu memakai nama Abu Isa, meskipun sebagian ulama sangat membenci sebutan tersebut
dengan berargumen kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah
bahwa “seorang pria tidak diperkenankan memakai nama Abu Isa, karena, Isa tidak punya ayah”.
Namun, tetap saja ini tidak berpengaruh, karena, hal ini dimaksudkan untuk membedakan at-
Tirmizi dengan ulama yang lain.
Ia meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Diantaranya adalah Imam Bukhori,
kepadanya ia belajar hadits dan fiqh. Ia juga belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud.
Guru beliau lainnya adalah:
 Qutaibah bin Said
 Ishaq bin Rahawahib
 Muhammad bin ‘Amru as-Sawwaq al-Balqi
 Mahmud bin Galani
 Isma’il bin Musa al-Fazari
Hadits-hadits dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama yang mayoritas
mereka adalah murid-muridnya. Diantaranya adalah: Makhul bin Fadl, Muhammad bin Mahmud
‘Anbar, Hammad bin Syakir, Ai-bd bin Muhammad an Nasfiyyun, al Haisam bin Kulaib asy
Syasyi, Ahmad bin Yusuf an Nasa’I, Abul ‘Abbas Muhammad bin Mahbub al Mahbubi. Mereka
meriwayatkan kitab Jami’nya dan kitab-kitab yang lain.
Karya-karya Imam Tirmidzi
Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab, diantaranya:
 Al Jami’ as Sohihain, yang terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi
 Kitab I’Illal
 Kitab Tarikh
 Kitab as-Sama’il al-Nabawiyyh
 Kitab al-Zuhud
 Kitab al-Asma; wa al-Kuna
16
Metode Kitab Sunan Al Tirmidzi
Judul lengkap kitab al–Jami’al–Shahih adalah al-Jami’al–Mukhtasharminal–
Sunan‘anRasulillah Shallallahu ‘alahi wa Sallam wa Ma’rifat al-Shahih wa al-Ma’lul wa Ma’
‘alaihi al-‘Amal. Meski demikian kitab ini lebih popular dengan nama al–Jami’al–Tirmidzi atau
Sunanal–Tirmidzi.Untuk kedua penamaan ini tampaknya tidak dipermasalahkan oleh ulama.
Adapun yang menjadi pokok perselisihan adalah ketika kata-kata shahih melekat dengan nama
kitab. Al-Hakim (w. 405 H) dan al-Khatib al-Baghdadi (w. 483 H) tidak keberatan menyebut
dengan Shahihal–Tirmidzi atau al–Jami’al–Shahih.Berbeda dengan Ibn Katsir (w. 774 H) yang
menyatakan pemberian nama itu tidak tepat dan terlalu gegabah, sebab di dalam kitab al–
Jami’al–Tirmidzi tidak hanya memuat hadis shahih saja, akan tetapi memuat pula hadis-hadis
hasan, dha’if dan munkar, meskipun al-Tirmidzi selalu menerangkan kelemahannya, ke-mu’alal-
annya dengan ke-munkar-annya.
Dalam meriwayatkan hadis, al-Tirmidzi menggunakan metode yang berbeda dengan ulama-
ulama lain. Berikut metode-metode yang ditempuh oleh al-Tirmidzi:
1. Men-takhrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha’.
Dalam kitabnya, al-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis, kecuali hadis yang diamalkan oleh
fuqaha’, kecuali dua hadis, yaitu:
“Sesungguhnya Rasulullah menjama’ Shalat Zuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’,
tanpa adanya sebab takut, dalam perjalanan, dan tidak pula karena hujan”.
“Apabila seseorang minum khamar, maka deralah ia, dan jika ia kembali minum khamar pada
yang keempat kalinya maka bunuhlah ia”.
 Hadis pertama, menerangkan tentang men-jama’ shalat. Para ulama tidak sepakat untuk
meninggalkan hadis ini, dan boleh hukumnya melakukan shalat jama’ di rumah selama
tidak dijadikan kebiasaan. Demikian pendapat Ibn Sirin serta sebagian ahli fiqih dan ahli
hadis.
17
 Hadis kedua, menerangkan bahwa peminum khamarakan dibunuh jika mengulangi
perbuatannya yang keempat kalinya. Hadis ini menurut al-Tirmidzi dihapus oleh ijma’
ulama.
Dengan demikian dapat dipahami maksud al-Tirmidzi mencantumkan hadis tersebut, adalah
untuk menerangkan ke-mansukh-an hadis, yaitu telah di-mansukh dengan hadis riwayat al-Zuhri
dari Qabisah bin Zawaib dari Nabi, yang menerangkan bahwa peminum khamar tersebut dibawa
kepada Rasul. Kemudia Rasul SAW. Memukulnya dan bukan membunuhnya.
2. Memberi penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis.
Salah satu kelebihan al-Tirmidzi adalah ia mengetahui benar keadaan hadis yang ia tulis. Hal itu
berdasarkan hasil diskusinya dengan para ulama tentang keadaan hadis yang ia tulis. Dalam kitab
al–Jami’, al-Tirmidzi mengungkapkan :
“Dan apa yang telah disebutkan dalam kitab ini mengenai ‘ilal hadis, rawi ataupun sejarah adalah
hasil dari apa yang aku takhrij dari kitab-kitab tarikh, dan kebanyakan yang demikian itu adalah
hasil diskusi saya dengan Muhammad bin Isma’il (al-Bukhari)”.
Pada kesempatan lain al-Tirmidzi juga mengatakan :
“Dan kami mempunyai argumen yang kuat berdasarkan pendapat ahli fiqih terhadap materi yang
kami terangkan dalam kitab ini”.
Dengan demikian dapat dipahami, bahwa usaha menjelaskan keadaan suatu hadis dimaksudkan
olah al-Tirmidzi untuk mengetahui kelemahan hadis bersangkutan. Menurut al-Hafiz Abu Fadhil
bin Tahir al-Maqdisi (w. 507 H) ada empat syarat yang ditetapkan oleh al-Tirmidzi sebagai
standarisasi periwayatan hadis, yaitu:
a) Hadis-hadis yang sudah disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim.
b) Hadis-hadis yang shahih menurut standar keshahihan Abu Awud dan al-Nasa’I, yaitu hadis-
hadis yang para ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya, dengan ketentuan hadis itu
bersambung sanadnya dan tidak mursal.
c) Hadis-hadis yang tidak dipastikan keshahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab
kelemahannya.
d) Hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh fuqaha’, baik hadis tersebut shahih atau tidak. Tentu
saja ketidak-shahihannya tidak sampai pada tingkat dha’ifmatruk.
18
Isi Kitab Sunan Al Tirmidzi
Kitab al-Jami’al-Shahih ini memuat berbagai permasalahan pokok agama, di antaranya
yaitu; al-aqa’id (tentang tauhid), al-ahkam (tentang hukum), al-riqaq (tentang budi luhur), adab
(tentang etika), al-tafsir (tentang tafsir al-Qur’an), al-tarikhwaal-siyar (tentang sejarah dan
sejarah jihad Nabi SAW.), al-syama’il (tabi’t), al-fitan (tentang terjadinya fitnah dan
malapetaka), dan al-manaqibwaal-masalib (tentang biografi sahabat dan tabi’in). Oleh sebab itu
kitab hadis ini disebut dengan al-Jami’.Secara keseluruhan, kitab al-Jami’al-Shahih atau
Sunanal-Tirmidzi ini terdiri dari 5 juz, 2375 bab dan 3956 hadis.
Menurut al-Tirmidzi, isi hadis-hadis dalam al-Jami’al-Shahih, telah diamalkan ulama’ Hijaz,
Iraq, Khurasan dan daerah lain (dalam kitab Tarikh-nya, Ibnu Katsir meriwayatkan dari al-
Tirmidzi, dia berkata: “Aku telah menyusun kitab Musnad yang shahih ini dan telah aku
tunjukkan kepada para ulama Hijaz, Iraq, Khurasan dan mereka menyenanginya. Barangsiapa di
rumahnya terdapat kitab ini, maka seakan-akan di rumahnya ada seorang Nabi yang bersabda),
kecuali dua hadis (yang telah dibahas dimuka). Hadis ini diperselisihkan ulama baik segi sanad
maupun dari segi matan, sehingga sebagian ulama ada yang menerima dan ada yang menolak
dengan alasan-alasan yang berdasarkan naqli maupun akal.4
E. Imam An Nasa’i Dengan Kitab Sunan
Imam al-Nasa'i nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr
bin Dinar, dan diberi gelar dengan Abu Abd al-Rahman al-Nasai. Beliau dilahirkan pada tahun
215 H di kota Nasa' yang masih termasuk wilayah Khurasan. Kepada tempat kelahiran beliau
inilah namanya dinisbatkan. Di kota Nasa' ini beliau tumbuh melalui masa kanak-kanaknya, dan
memulai aktifitas pendidikannya dengan menghafal al-Quran dan menerima berbagai disiplin
keilmuan dari guru-gurunya. Tatkala beliau menginjak usia remaja timbulah keinginan dalam
dirinya untuk mencari hadits Nabi. Maka ketika usianya menginjak 15 tahun, mulailah beliau
mengadakan perjalanan ke hijaz, Irak, Syam, dan daerah-daerah lainnya yang masih berada di
Jazirah Arab untuk mendengarkan dan mempelajari Hadits Nabi dari para ulama yang di
kunjunginya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh itu, tidaklah heran kalau beliau sangat
piawai dan unggul dalam disiplin ilmu hadits, serta sangat menguasai dan ahli dalam ilmu
tersebut.
4 http://mazroatulislahiyahfai.blogspot.co.id/
19
Pengakuan Ulama Hadis atas Kapasitas Keilmuannya
Imam al-Nasai telah diakui keutamaan, keahlian dan kepemimpinannya dalam bidang
ilmu hadis oleh murid-muridnya dan ulama-ulama lain yang datang sesudah generasi murid-
muridnya. Diantaranya sebagai berikut:
1.Abu Ali al-Nisaburi al-Hafiz suatu saat ia berkata: al-Nasai adalah seorang Imam yang tidak
diragukan lagi keahliannya dalam bidang ilmu hadis.
2.Al-Dar al-Qutni mengatakan bahwa Imam al-Nasai adalah orang yang didahulukan selangkah
dalam bidang ilmu hadis pada masanya ketika orang membicarakan keilmuan hadis. Pernyataan
ini diperkuat lagi dengan statemen Hamzah al-Sahmi yang bertanya pada al-Qutni tentang siapa
yang harus didahulukan antara Abdurrahman al-Nasai dan Ibnu Huzaimah ketika keduanya
sama-sama membacakan sebuah hadis, lalu al-Dar al-Qutni menjawab : "Tidak ada orang yang
menyamai dan didahulukan dari pada Abu Abdurrahman (al-Nasai) dalam bidang ilmu hadis,
tidak ada orang yang wara' seperti dia, dia adalah syekh di Mesir yang paling pintar pada
masanya dan yang paling mengetahui dan mengerti tentang ilmu hadis".
3.Ibnu kasir: al-Nasai adalah seorang Imam pada masanya dan orang yang paling utama dalam
bidangnya.
Kitab-Kitab Karya Imam al-Nasa’i
Imam al-Nasai dikenal sebagai ulama hadis yang sangat teliti terhadap hadis dan para
rawi. Ini terbukti dalam menetapkan kriteria sebuah hadis yang dapat diterima atau ditolak sangat
tinggi,begitu juga halnya dengan penetapan kriteria seorang rawi mengenai siqoh atau tidaknya.
Dalam hal ini, al-Hafiz Abu Ali memberikan komentar bahwa persyaratan yang dibuat oleh
imam al-Nasai bagi para perawi hadis jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan persyaratan
yang dibuat oleh imam Muslim. Demikian pula al-Hakim dan al-Khatib mengatakan komentar
yang kurang lebih sama dengan al-Hafiz Abu Ali. Sehingga ulama Magrib lebih mengutamakan
sunan al-Nasai daripada Sahih al-Bukhari.
Begitu selektifnya Imam al-Nasai dalam menetapkan sebuah kriteria seorang rawi,
sehingga beliau berhasil menyusun beberapa kitab, diantaranya adalah sebagai berikut :
a.Al-Sunan al-Kubra
b.Al-Sunan al-Sugra, yang dinamakan juga dengan kitab al-Mujtaba. Kitab ini merupakan
ringkasa dari isi kitab al-sunan al-kubra.
20
c.Musnad Malik.
d.Manâsik al-Hajj
e.Kitâb al-Jum'ah
f.Igrab Syu'bah 'Ali Sufyan 'Ali Syu'bah
g.Khasâis 'Ali bin Abi Talib Karam Allah Wajhah,
h.'Amal al-Yaum wa al-Lailah 'Ajaj al-Khatib menyebutkan dalam bukunya "Usûlal-Hadis "
bahwa al-Nasai mengarang kurang lebih 15 buku dalam bidang ilmu hadis,dan yang paling
utama dan masyhur diantaranya adalah kitab al-Sunan, yang akhirnya terkenal dengan sebutan
Sunan al-Nasai. Dan kitab-kitab yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat hanya 5 buah
kitab, yaitu :
1.Sunan al-Kubra, kitab koleksi hadis yang pertama kali disusun oleh Imam al-Nasa’i, di
dalamnya berbaur antara hadis shahih (termasuk shahih menurut kriteria penilikan al-Nasa’i) dan
hadis-hadis ber ‘illat (ma’lul) sejauh diketahui unsur ‘illatnya. Popularitas Sunan al-Kubra
bertahan sampai pada abad XI H.
2.Sunan al-Sughra, disebut juga al-Muntakhab, al-Mujtana min al-Sunan, populer kemudian
dengan nama “al-Mujtaba” yang oleh kalangan muhaddisin dikenal dengan Sunan al-Nasa’i ;
3.Al-Khasais diselesaikan ketika menetap sementara di wilayah Damascus, berisi rangkuman
reputasi kepribadian, keilmuan dan prestasi kemiliteran/pemerintahan Ali bin Abi Thalib beserta
ahlul-bait Nabi Muhammad SAW;
4.Fadha-il al-Sahabat ;
5.Al-Manasik (artikel bermateri fiqh yang mendasarkan orientasinya kepada sunnah/hadis dan
cenderung memasyarakatkan hukum amaliah persi syar’iyyah).
Metode Penyusunan dan Sistematika Kitab Sunan al-Nasai
a. Dilihat dari namanya, maka kita akan segera tahu bahwa kitab hadis al-Nasai ini disusun
berdasarkan metode sunan. Kata sunan adalah jamak dari kata sunnah yang pengertiannya juga
sama dengan hadis. Sementara yang dimaksud dengan metode sunan di sini adalah metode
penyusunan kitab hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam (abwab al-fiqhiyyah).
b. Dan hanya mencantumkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw saja (hadis
marfu'). Bila terdapat hadis-hadis yang bersumber dari sahabat (mauquf) atau tabi'in (maqtu'),
maka relatif jumlahnya hanya sedikit.
21
c. Sistematika penyajian hadis dalam sunan al-Nasai menyerupai tertib sistem kitab fiqh serta
masing-masing kelompok hadis yang satu materi dilengkapi dengan judul sub bab yang mewakili
persepsi hasil analisis Imam al-Nasa’i terhadap inti kandungan matan hadis yang bersangkutan.
Mengawali penyajian setiap hadis, di terangkan sanad lengkap setiap matan, perhatian khusus
mengenai proses tahdis (sighat tahdis), dan matan hadis selengkapnya. Di belakang matan tidak
terdapat embel-embel kecuali keterangan singkat mengenai mukharrij yang menjadi referensi
hadis dan informasi sederhana tentang unsur ‘illat hadis (bila diketahui hadis bersangkutan
berillat).
d. Pengeditan matan hadis ditekankan pada upaya mempertahankan keaslian redaksi (riwayat bil-
lafdzi). Imam al-Nasa’i agak peka terhadap dugaan lahn (rancu) dalam bahasa matan hadis,
karenanya beliau dengan cermat mencari idiom serupa pada suku-suku pemakai bahasa klasik,
sebab bisa diasumsikan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa berkomunikasi dengan bahasa
mereka termasuk pemanfaatan idiom-idiom bahasa mereka. Bagi yang mencermati kitab sunan
Nasa’i akan mendapatkan bahwa beliau mengumpulkan dalam kitabnya ini hadits-hadits yang
berkaitan dengan hukum. Karenanya kitab sunan tidak mencantumkan hadits-hadits yang
berkaitan dengan tafsir, akhbar (berita sebelum nubuwwah), manaqib (derajat para sahabat),
maupun mawa’idz (wejangan-wejangan). Rahasianya adalah karena beliau memilih hadits-hadits
tadi terkhusus masalah hukum. Yaitu dari kitabnya “As Sunan Kubro”.
Kalau kita ingin mengklasifikasikan isi kitab tersebut adalah sebagaimana berikut ini :
a. Dari kitab pertama sampai kitab ke dua puluh satu adalah tentang thaharah dan shalat.
Namun beliau lebih memperbanyak masalah shalat.
b. Beliau mengedepankan kitab shaum dari kitab zakat.
c. Beliau memberi jarak antara pembahasan “pembagian rampasan perang” dengan “jihad”.
d. Beliau juga memisahkan antara pembahasan al khail dengan jihad.
e. Imam nasai membuat kitab khusus tentang wakaf (ahbas), juga kitab wasiat dengan
tersendiri, pula kitab an nihl (pemberian untuk anak), kitab hibah, tanpa ada kitab faraidh
(pembagian waris).
f. Beliau memisah antar kitab asyribah dengan kitabshaid dan dzabaih. Juga beliau
memisahkan kitab-kitab tadi dengan kitab dhahaya
22
g. Beliau mengakhirkan kitab iman. h.Kitab iman dengan kitab isti’adzah sajalah yang tidak
membahas tentang hukum.5
F. Ibnu Majah Dengan Kitab Sunan
Ibnu Majah, atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin
Majah al-Rab'i al-Quzwaini adalah seorang ahli hadis yang terkenal kerana menyusun kitab
Sunan Ibnu Majah. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Sebutan Majah dinisbahkan kepada
ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab’at. Ada juga pendapat yang
menyatakan bahawa Majah adalah ayah dari Yazid. Namun demikian, pendapat pertama adalah
lebih rajah. Manakala perkataan al-Qazwani adalah berasal daripada Qazwain iaitu nama sebuah
Bandar yang termasyhur di Iraq.
Ulama yang dikenali dengan sifat kejujuran dan akhlak mulianya ini dilahirkan di Qazwin,
Irak. Beliau dilahirkan pada tahun 207 H. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Namun
baru mulai menekuni bidang ilmu Hadis pada usia 15 tahun pada seorang guru ternama kala itu,
yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi (w. 233 H). Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin
besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah mengemabar ke beberapa daerah dan negara untuk
mencari, mengumpul, dan menulis Hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antaranya ialah Rayy
(Teheran), Basra, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, dan Mesir. Dengan cara inilah, Ibnu Majah
dapat menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan Hadis dari sumber-sumber yang
dipercayai kesahihannya. Malah dalam berbagai kunjungannya itu, ia juga berguru pada banyak
ulama setempat. Seperti, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numayr,
Hisyam bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Basyar bin Adam, dan para pengikut perawi dan ahli
Hadis, Imam Malik serta Al-Lays. Dari pengembaraannya ini, terdapat ramai ulama yang telah
meriwayatkan Hadis dari Ibnu Majah. Antaranya ialah Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim
bin Salamah Al-Qattan, Ahmad bin Ibrahim, dan sebagainya.
Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang
Hadis, sejarah, feqh dan tafsir. Di bidang tafsir, beliau telah menulis Tafsir Al-quranul Karim.
Sementara di bidang sejarah, Ibnu Majah menulis buku At-Tariikh, karya sejarah yang memuat
biografi para perawi Hadis sejak awal hingga ke masanya. Lantaran tak begitu monumental,
kemungkinan besar kedua karya tersebut tak sampai di tangan generasi Islam berikutnya.
5 http://www.kompasiana.com/haniaoktavani/kitab-sunan-al-nasa-i_551fc76c813311611e9df8aa
23
Karyanya yang menjadi monumental dan terkenal di kalangan kaum muslimin adalah hasil
karyanya di bidang Hadis yang berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan karya
terbesar beliau. Dalam kitabnya itu, Ibnu Majah telah meriwayatkan sebanyak 4000 buah Hadis
seperti yang diungkapkan Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis buku Mu’jam Al-Mufahras li
Alfaz Alquran (Indeks Alquran), jumlah Hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241
buah Hadis. Sebanyak 3002 di antaranya termaktub dalam lima kitab kumpulan Hadis yang lain.
Ia bukan hanya melingkungi hukum Islam, malah turut membahas masalah-masalah akidah dan
muamalat. Dan daripada banyak Hadis yang diriwayatkan, beberapa kalangan ulama
mengkategorikan sebahagiannya sebagai Hadis lemah. Pada asalnya, kitab Sunan Ibnu Majah ini
tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah kerana dalam
kitabnya ini terdapat hadith yang daif bahkan hadith munkar. Oleh karena itu para ulama’
memasukkan kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang lima (Al
Khamsah). Menurut Ibnu Hajar ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan
Ibnu Majah ke dalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al
Athraf, kemudian disokong pula Abdul Ghani dalam kitabnya Asmaur Rizal. Namun begitu,
kedudukan Sunan Ibnu Majah di dalam al-Sunan al-Sittah adalah dikatakan paling rendah sekali
karena didapati banyak hadith dhaif dan dikatakan juga terdapat hadith maudu’ di dalamnya.6
Metode Penghimpunan Hadis
Adapun permasalahan metode penghimpunan hadits-hadits yang dilakukan oleh Ibnu
Majah nampaknya tidak dapat diketahui dengan mudah meskipun kita membaca kitab tersebut.
Sehingga para ulama melakukan ijtihad tentang metode yang dilakukan oleh Ibnu Majah. Para
ulama menduga bahwa kitab hadits yang dikarang oleh Ibnu Majah disusun berdasarkan masalah
hukum. Disamping itu juga ia memasukan masalah-masalah lainnya diantaranya tentang masalah
zuhud, tafsir dan sebagainya. Dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya terdapat hadits
yang mursal dengan tidak menyebutkan periwayat ditingkat pertama (sahabat). Hadits semacam
itu dalam Kitab Sunan Ibnu Majah terdapat kurang lebih 20 hadits. Sedangkan jika hadits-hadits
yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dilihat dari segi kualitasnya terdapat berbagai
macam-macam hadits: Shahih, hasan bahkan ada yang dha’if, munkar, batil, maudhu’. Hadits-
6 http://wadijannah.blogspot.co.id/2014/05/sunan-ibn-majah-biografi-dan-latar.html
24
hadits yang dinilai cacat tersebut dalam kitabnya tidak disebutkan sebab atau alasan kenapa Ibnu
Majah memasukan hadits tersebut dalam kitabnya.
Pandangan Ulama Terhadap Kitab Sunan Ibn Majjah dan kedudukannya
Kitab Sunan Ibn Majjah masih diperselisihkan keberadaanya dalam kutub al-sittah oleh
para ulama. Ibn Tahir al-Maqdisi adlah ulama yang kali pertama memasukkan kitab Sunan Ibn
Majjah dalam kutub al-sittah. Pendapat tersebut diikuti oleh ulma lainketika memberikan
komentar terhadap Ibn Majjah, seperti Ibn Hajar al-Asqalani, al-Mizzi dan al-Dzahabi. Mereka
menilai berdasarkan komentar Abu Zur’ah yang mengatakan bahwa kitab ini telah berada pada
orang banyak niscaya mereka akan beristirahat untuk membacanya. Mereka juga memuji
terhadap sosok pengarangnya, Ibn Majjah yang di nilai seorang yang hafiz dan mempunyai
pengetahuan yang luas. Di samping itu, adanya hadis-hadis lain yang tidak ditemukan di dalam
kitab hadis sebelumnya (kutub al-khamsah) yang disebut dengan istilah zawa’id.
Berdasarkan hal tersebut, kitab Sunan Ibn Majjah merupakan kitab hadis yang mempunyai
ciri khas tersendiri dengan adanya hadis yang tidak di jumpai dalam lima kitab sebelumnya. Hal
ini patutdihargai dengan banyaknya ragam hadis yang dimuat didalamnya bukan berarti kitab
hadis ini menjadi rendah martabatnya melainkan hal tersebut dapat dijadikan lahan untuk
penelitian lebih lanjut. Apabila masih ditemukan nilainya lemah, maka disarankan dalam
berhujjah untuk menggunakan dalil yanaga lebih kuat.
Kelebihan Dan Kekurangan Kitab Sunan Ibn Majjah
Kitab ini menyajikan sedikit sekali pengulangan, dan merupakan salah satu yang terbaik
dalam pengaturan bab dan sub bab, suatu kenyataan yang diakui oleh banyak ulama. Diantara
kelebihan-kelebihan Kitab Sunan Ibn Majjah Ini ialah:
Keunggulan kitab ini adalah terletak pada cara pengemasannya. Dan pengemasan seperti akan
dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis.
Memuat hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam kutub al-khamsah.
Jumlah pasal-pasal dalam kitab sunan Ibn Majah banyak dan ditata dengan baik dengansedikit
sekali adanya pengulangan.
Sudah barang tentu, dibalik keunggulan diatas, ternyata Kitab Sunan Ibn Majjah juga terdapat
kelemahan, dan kelemahan-kelemahan itu ialah:
25
Minimnya informasi atas hadis-hadis yang dinilai da’if dan maudu’ perlu penelitian lebih jauh
atas hadis-hadis yang dinilai da’if.
Dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang bernilai da’if, munkar, batil, dan bahkan maudu, ibnu
Majah pun tidak menjelaskan sebab-sebabnya.
Kitab Syarah Sunan Ibn Majjah
Kitab Sunan Ibnu Majah nampaknya kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan
kitab-kitab hadits lainnya seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Hal
tersebut terlihat dari minimnya kitab syarah tentang Sunan Ibnu majah. Diantara kitab Syarah
Sunan Ibnu Majah adalah:
 Kitab Syarah yang ditulis oleh Syaikh al-Sindi al-Madani (wafat tahun 1138 H ) yakni
Syarah Sunan Ibnu Majah. Kitab syarah ini tidak ditulis dengan lengkap, hanya ditulis
secara ringkas dan terbatas pada permasalahan yang penting-penting saja. Kitab syarah
ini ditulis di bagian pinggir dari kitab Sunan Ibnu Majah.
 Kitab Syarah yang ditulis oleh al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti’ (wafat tahun 911 H) dengan
nama Misbaahuz Zujajah Ala Sunan Ibnu Majah. Akan tetapi kitab syarah ini juga sama
dengan ketab yang ditulis oleh Syaikh al-Sindi al-Madani hanya menguraikan dengan
singkat dan terfokus pada permasalahan yang penting saja.
 Kitab Syarah yang ditulis oleh al-Muglata’i (w. 762 H) yakni al-I’Iam bi Sunanihi alaih al-
Salam.
 Kitab yang ditulis oleh al-Kamaluddin ibn Musa al-Darimi (w. 808 H) yakni Syarah
Sunan Ibnu Majah.
 Kitab yang ditulis oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Halabi yakni Syarah Sunan Ibnu
Majah.7
7 https://alquranassyifa.wordpress.com/2014/01/02/kitab-sunan-ibn-majjah/
26
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Istilah Kutubus Sittah digunakan untuk menyebut enam kitab induk hadits, yaitu :
1. Shahih Al Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan An Nasa`I
4. Sunan Abi Dawud
5. Sunan At Tirmidzi
6. Sunan Ibni Majah
Kutubu Sittah ini termasuk Diantara kitab yang terbagus penulisan dan penyusunannya,
paling banyak benarnya dan sedikit kesalahannya, paling meluas umum manfaatnya dan paling
banyak faidahnya, paling besar barakahnya, paling mudah kesukarannya, paling baik
penerimaannya disisi orang pro dan kontra dan paling penting posisinya dikalangan semua
orang.
Masing-masing kitab enam tersebut memiliki ciri khas yang hanya diketahui oleh orang
yang ahli dibidang ini, sehingga kitab-kitab tersebut dikenal oleh manusia dan tersebar diseluruh
pelosok negeri Islam dan pemanfaatannya menjadi besar serta para penuntut ilmu berusaha keras
untuk mendapatkannya dan memahaminya.
Banyak sekali karya tulis berupa syarah dan ta’liq terhadap kitab-kitab tersebut.
Sebagiannya mengkaji tentang mengenal isi kandungan dari matan-matan hadits yang termuat
didalamnya, dan sebagian yang lain mengkaji tentang mengenal kandungan sanad-sanadnya,
sebagian yang lain mengkaji tentang gabungan semua itu.
B. Saran
Kami selaku pemakalah mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam makalah
ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua agar makalah
ini dapat dibuat dengan lebih baik lagi. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap
penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di
jelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah daftar pustaka.
27
DAFTAR PUSTAKA
http://www.pcimmesir.com/2015/02/metode-imam-bukhari-dalam-meriwayatkan.html1
http://www.slideshare.net/Ataw/hadits-shahih-imam-muslim2
http://buletin-alilmu.net/2011/09/21/imam-abu-dawud/3
http://mazroatulislahiyahfai.blogspot.co.id/4
http://www.kompasiana.com/haniaoktavani/kitab-sunan-al-nasa-i_551fc76c813311611e9df8aa5
http://wadijannah.blogspot.co.id/2014/05/sunan-ibn-majah-biografi-dan-latar.html6
https://alquranassyifa.wordpress.com/2014/01/02/kitab-sunan-ibn-majjah/7

More Related Content

What's hot

Perkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullahPerkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullahjuniska efendi
 
Makalah sejarah munculnya teologi islam
Makalah sejarah munculnya teologi islamMakalah sejarah munculnya teologi islam
Makalah sejarah munculnya teologi islamsaiful anwar
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhSuya Yahya
 
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa KhulafaurrasyidinSejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa KhulafaurrasyidinSholiha Nurwulan
 
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalPara Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalRatih Aini
 
Makalah hadist dan ulumul hadist
Makalah hadist dan ulumul hadistMakalah hadist dan ulumul hadist
Makalah hadist dan ulumul hadistNur Afifah
 
Hadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya
Hadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnyaHadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya
Hadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnyaRiana Arum
 
121472359 madzhab-madzhab-tafsir
121472359 madzhab-madzhab-tafsir121472359 madzhab-madzhab-tafsir
121472359 madzhab-madzhab-tafsirs4gito
 
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nyaPembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nyaHolong Marina Ops
 
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidinPower point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidindayat7
 
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)Imam Susanto
 
Makalah tentang Aliran Khawarij
Makalah tentang Aliran KhawarijMakalah tentang Aliran Khawarij
Makalah tentang Aliran KhawarijSiti Nurapipah
 
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.PAUSIL ABU
 
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...YuliaKartika6
 
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAHDAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAHMoh Hari Rusli
 
Power Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqPower Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqmawardi ardi
 
Quran Sebagai sumber Ajaran Islam
Quran Sebagai sumber Ajaran IslamQuran Sebagai sumber Ajaran Islam
Quran Sebagai sumber Ajaran IslamMarhamah Saleh
 
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalamAkidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalamAbulkhair Abdullah
 

What's hot (20)

Perkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullahPerkembamngan hadits pada masa rasulullah
Perkembamngan hadits pada masa rasulullah
 
Makalah sejarah munculnya teologi islam
Makalah sejarah munculnya teologi islamMakalah sejarah munculnya teologi islam
Makalah sejarah munculnya teologi islam
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
 
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa KhulafaurrasyidinSejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
 
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalPara Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir Terkenal
 
Makalah hadist dan ulumul hadist
Makalah hadist dan ulumul hadistMakalah hadist dan ulumul hadist
Makalah hadist dan ulumul hadist
 
Hadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya
Hadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnyaHadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya
Hadits ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya
 
121472359 madzhab-madzhab-tafsir
121472359 madzhab-madzhab-tafsir121472359 madzhab-madzhab-tafsir
121472359 madzhab-madzhab-tafsir
 
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nyaPembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
 
IJTIHAD
IJTIHADIJTIHAD
IJTIHAD
 
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidinPower point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
 
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
Hadits Maudhu' (Imam Susanto)
 
Makalah tentang Aliran Khawarij
Makalah tentang Aliran KhawarijMakalah tentang Aliran Khawarij
Makalah tentang Aliran Khawarij
 
Hadist Riwayah dan Diroyah
Hadist Riwayah dan DiroyahHadist Riwayah dan Diroyah
Hadist Riwayah dan Diroyah
 
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.
Makalah Sejarah Peradaban Islam Periode Nabi Saw.
 
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...
 
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAHDAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
DAKWAH RASULULLAH PERIODE MAKKAH
 
Power Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqPower Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiq
 
Quran Sebagai sumber Ajaran Islam
Quran Sebagai sumber Ajaran IslamQuran Sebagai sumber Ajaran Islam
Quran Sebagai sumber Ajaran Islam
 
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalamAkidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
 

Similar to Makalah ulumul hadist

"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis""Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"Kaminorsabir Kamin
 
Biografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawiSidqi Maulana
 
02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan haditsufiurwati
 
Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim
Kumpulan Hadits Shahih Bukhari MuslimKumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim
Kumpulan Hadits Shahih Bukhari MuslimDarminto WS
 
Mustolah hadis
Mustolah hadis Mustolah hadis
Mustolah hadis long71
 
Nukhbatul fikr ringkasan ilmu hadist
Nukhbatul fikr ringkasan ilmu hadistNukhbatul fikr ringkasan ilmu hadist
Nukhbatul fikr ringkasan ilmu hadistRachardy Andriyanto
 
(Imam bukhari) tugas sheila
(Imam bukhari) tugas sheila(Imam bukhari) tugas sheila
(Imam bukhari) tugas sheilaAlbiFR
 
Kitab kitab hadis al- mu’tabarah
Kitab  kitab hadis al- mu’tabarahKitab  kitab hadis al- mu’tabarah
Kitab kitab hadis al- mu’tabarahUtami Rahmawati
 
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxSaskiaKhairaFaisal
 
Bagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docx
Bagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docxBagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docx
Bagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docxKhoirulikhsanNurarif
 
Bidayah wan nihayah ibnu katsir
Bidayah wan nihayah  ibnu katsirBidayah wan nihayah  ibnu katsir
Bidayah wan nihayah ibnu katsirabemat1
 
Buku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabhusayn12
 
Biografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inMuhammad Idris
 
Biografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inMuhammad Idris
 

Similar to Makalah ulumul hadist (20)

Makalah bersama
Makalah bersamaMakalah bersama
Makalah bersama
 
Imam Bukhari Rahimahullah
Imam Bukhari RahimahullahImam Bukhari Rahimahullah
Imam Bukhari Rahimahullah
 
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis""Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
 
Biografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawi
 
02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits
 
Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim
Kumpulan Hadits Shahih Bukhari MuslimKumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim
Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim
 
Mustolah hadis
Mustolah hadis Mustolah hadis
Mustolah hadis
 
Imam Bukhari
Imam BukhariImam Bukhari
Imam Bukhari
 
Nukhbatul fikr ringkasan ilmu hadist
Nukhbatul fikr ringkasan ilmu hadistNukhbatul fikr ringkasan ilmu hadist
Nukhbatul fikr ringkasan ilmu hadist
 
(Imam bukhari) tugas sheila
(Imam bukhari) tugas sheila(Imam bukhari) tugas sheila
(Imam bukhari) tugas sheila
 
Kitab kitab hadis al- mu’tabarah
Kitab  kitab hadis al- mu’tabarahKitab  kitab hadis al- mu’tabarah
Kitab kitab hadis al- mu’tabarah
 
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
 
Biografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptxBiografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptx
 
Typing pembuatan makalah mazhab
Typing pembuatan makalah mazhabTyping pembuatan makalah mazhab
Typing pembuatan makalah mazhab
 
Bagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docx
Bagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docxBagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docx
Bagi_Makalah_biografi_4_Imam_Mazhab.docx
 
Bidayah wan nihayah ibnu katsir
Bidayah wan nihayah  ibnu katsirBidayah wan nihayah  ibnu katsir
Bidayah wan nihayah ibnu katsir
 
Buku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhab
 
Aswaja Lakmud 2022 revisi.pptx
Aswaja Lakmud 2022 revisi.pptxAswaja Lakmud 2022 revisi.pptx
Aswaja Lakmud 2022 revisi.pptx
 
Biografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`in
 
Biografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`in
 

More from Amalia Damayanti

Hubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumen
Hubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumenHubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumen
Hubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumenAmalia Damayanti
 
Kuesioner, angket, wawancara
Kuesioner, angket, wawancaraKuesioner, angket, wawancara
Kuesioner, angket, wawancaraAmalia Damayanti
 
Makalah Perhitungan Pendapatan Nasional
Makalah Perhitungan Pendapatan NasionalMakalah Perhitungan Pendapatan Nasional
Makalah Perhitungan Pendapatan NasionalAmalia Damayanti
 
Makalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem Ekonomi
Makalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem EkonomiMakalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem Ekonomi
Makalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem EkonomiAmalia Damayanti
 
Produk produk perbankan syariah
Produk produk perbankan syariahProduk produk perbankan syariah
Produk produk perbankan syariahAmalia Damayanti
 
Pembagian kerja dan struktur organisasi
Pembagian kerja dan struktur organisasiPembagian kerja dan struktur organisasi
Pembagian kerja dan struktur organisasiAmalia Damayanti
 
MAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’ANMAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’ANAmalia Damayanti
 
Makalah ekonomi dalam perspektif Islam
Makalah ekonomi dalam perspektif IslamMakalah ekonomi dalam perspektif Islam
Makalah ekonomi dalam perspektif IslamAmalia Damayanti
 
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomiSejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomiAmalia Damayanti
 
Makalah berbagai pendekatan studi islam
Makalah berbagai pendekatan studi islamMakalah berbagai pendekatan studi islam
Makalah berbagai pendekatan studi islamAmalia Damayanti
 
Keseimbangan ekonomi 2 sektor
Keseimbangan ekonomi 2 sektorKeseimbangan ekonomi 2 sektor
Keseimbangan ekonomi 2 sektorAmalia Damayanti
 

More from Amalia Damayanti (17)

Hubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumen
Hubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumenHubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumen
Hubungan budaya dan sub budaya terhadap perilaku konsumen
 
Kuesioner, angket, wawancara
Kuesioner, angket, wawancaraKuesioner, angket, wawancara
Kuesioner, angket, wawancara
 
Makalah Perhitungan Pendapatan Nasional
Makalah Perhitungan Pendapatan NasionalMakalah Perhitungan Pendapatan Nasional
Makalah Perhitungan Pendapatan Nasional
 
Makalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem Ekonomi
Makalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem EkonomiMakalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem Ekonomi
Makalah Analisa, Tujuan, Kebijakan Sistem Ekonomi
 
Produk produk perbankan syariah
Produk produk perbankan syariahProduk produk perbankan syariah
Produk produk perbankan syariah
 
Pembagian kerja dan struktur organisasi
Pembagian kerja dan struktur organisasiPembagian kerja dan struktur organisasi
Pembagian kerja dan struktur organisasi
 
Pendekatan Studi Islam
Pendekatan Studi IslamPendekatan Studi Islam
Pendekatan Studi Islam
 
MAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’ANMAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
MAKALAH QASHASH AL-QUR’AN
 
FILSAFAT PRA-SOCRATES
FILSAFAT PRA-SOCRATESFILSAFAT PRA-SOCRATES
FILSAFAT PRA-SOCRATES
 
Hadis tentang simsar/calo
Hadis tentang simsar/caloHadis tentang simsar/calo
Hadis tentang simsar/calo
 
Biografi ibnu sina
Biografi ibnu sinaBiografi ibnu sina
Biografi ibnu sina
 
Makalah ekonomi dalam perspektif Islam
Makalah ekonomi dalam perspektif IslamMakalah ekonomi dalam perspektif Islam
Makalah ekonomi dalam perspektif Islam
 
KONSEP FIQIH MUAMALAH
KONSEP FIQIH MUAMALAHKONSEP FIQIH MUAMALAH
KONSEP FIQIH MUAMALAH
 
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomiSejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
 
Makalah berbagai pendekatan studi islam
Makalah berbagai pendekatan studi islamMakalah berbagai pendekatan studi islam
Makalah berbagai pendekatan studi islam
 
Definisi ilmu ekonomi
Definisi ilmu ekonomiDefinisi ilmu ekonomi
Definisi ilmu ekonomi
 
Keseimbangan ekonomi 2 sektor
Keseimbangan ekonomi 2 sektorKeseimbangan ekonomi 2 sektor
Keseimbangan ekonomi 2 sektor
 

Recently uploaded

Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Kanaidi ken
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++BayuYudhaSaputra
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfHendroGunawan8
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Apothecary Indonesia Persada
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...OH TEIK BIN
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 

Recently uploaded (20)

Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 

Makalah ulumul hadist

 • 1. ULAMA-ULAMA HADIST Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah: Ulumul Hadist Dosen Pengampu: Muhamad Abdilah Subqin M.Pd.I Prodi: Ekonomi Syariah Disusun Oleh: Amalia Damayanti Leka Ayu Mardasari Lorencia SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH (STAIM) TULUNGAGUNG 2016
 • 2. 2 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta Keluarga, Sahabat dan para penerus risalahnya. Sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan makalah Ulama ulama hadist, guna memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadist. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besar nya kepada:. 1. Muhamad Abdilah Subqin M.Pd.I sebagai dosen mata kuliah Ulumul Hadist. 2. Orang tua yang selalu memberi dukungan pada kami . 3. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini . Dengan adanya makalah ini semoga dapat membantu mempermudah proses belajar dan bermanfaat bagi kami pada khususnya dan pembaca pada umumnya . Serta kami menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar tercapainya kesempurnaan makalah ini. Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh . Tulungagung, 12 November 2016 Tim Penyusun
 • 3. 3 DAFTAR ISI Kata Pengantar..........................................................................................................2 Daftar Isi...................................................................................................................3 Bab 1 : Pendahuluan A. Latar belakang..............................................................................................4 B. Rumusan masalah.........................................................................................4 C. Tujuan...........................................................................................................4 Bab 2 : Pembahasan A. Imam Bukhori Dengan Hadist Shahih.........................................................5 B. Imam Muslim Dengan Hadist Shahih..........................................................8 C. Imam Abu Dawud Dengan Kitab Sunan....................................................12 D. Imam At-Tirmidzi Dengan Kitab Sunan.....................................................14 E. Imam An Nasa’i Dengan Kitab Sunan........................................................18 F. Ibnu Majah Dengan Kitab Sunan................................................................22 Bab 3 : Penutup a. Kesimpulan............................................................................................. ....26 b. Saran............................................................................................................26 Daftar pustaka..........................................................................................................27
 • 4. 4 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pada masa Rasulullah masih hidup, zaman khulafaur rasyidin dan sebagian besar zaman Umayyah sehingga akhir abad pertama hijrah, hadits-hadits nabi tersebar melalui mulut kemulut (lisan). Ketika itu umat Islam belum mempunyai inisiatif untuk menghimpun hadits-hadits nabi yang bertebaran. Mereka merasa cukup dengan menyimpan dalam hafalan yang terkenal kuat. Dan memang diakui oleh sejarah bahwa kekuatan hafalan para sahabat dan para tabi’in benar- benar sulit tandingannya. Hadits nabi tersebar ke berbagai wilayah yang luas dibawa oleh para sahabat dan tabi’in ke seluruh penjuru dunia. Para sahabat pun mulai berkurang jumlahnya karena meninggal dunia. Sementara itu, usaha pemalsuan terhadap hadits-hadits nabi makin bertambah banyak, baik yang dibuat oleh orang-orang zindik dan musuh-musuh Islam maupun yang datang dari orang Islam sendiri. Dalam mempelajari hadits kita tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hadits saja, tetapi kita juga perlu mempelajari tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam memelihara dan menyebarluaskan hadits-hadits Nabi yang merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Qur’an. Berkat jasa merekalah hadits-hadits Nabi saw sampai di tangan kita. Para ulama hadits, adalah tokoh-tokoh agama yang menempati posisi khusus dalam umat ini. Kedudukan mereka di mata umat begitu mulia dan agung, mengingat jasa dan peranan mereka yang begitu besar dalam menjaga kemurnian syariat Islam.Inilah keistimewaan ulama hadits dibandingkan ulama dari disiplin ilmu lainnya. Merekalah para pembawa sunnah Nabi, yang merupakan sumber ilmu kedua setelah Alquran. Sunnah Rasulullah merupakan muara yang padanya setiap cabang ilmu agama akan kembali. Tidak ada satu ulama pun dari berbagai disiplin ilmu agama, yang tidak membutuhkan penjelasan mereka tentang sunnah Rasulullah. B. RUMUSAN MASALAH 1. Jelaskan tokoh tokoh ulama hadist beserta kitabnya? C. TUJUAN 1. Mengetahui tokoh tokoh ulama hadist beserta kitabnya.
 • 5. 5 BAB II PEMBAHASAN A. Imam Bukhori Dengan Hadist Shahih Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Ja'fi. Ia lebih di kenal dengan sebutan Imam Bukhari. Diantara para ahli hadits, beliaulah yang paling masyhur hingga sekarang. Hadits-hadits riwayat Imam Bukhari lebih di unggulkan oleh para ulama daripada riwayat ahli hadits lainnya, seperti Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan lainnya. Kenapa seperti demikian, tidak lain karena tingkat keshahihan hadits yang beliau riwayatkan sangatlah akurat. Ayah Imam Bukhari terkenal sebagai orang yang berilmu, ia juga sangat wara’, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Diceritakan, bahwa ketika menjelang wafatnya, ia berkata: “Dalam harta yang kumiliki tidak terdapat sedikitpun harta yang haram maupun yang syubhat.” Maka jelaslah bahawa Bukhari hidup dan terlahir dalam lingkungan keluarga yang berilmu, taat beragama, wara dan terjaga dari hal-hal yang syubhat. Tidak heran jika ia lahir dan mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya. Metode Periwayatan Imam Bukhari Pembahasan mengenai metode Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadits, maka tidak akan jauh dari metode beliau dalam menyeleksi hadits-hadits beliau ke dalam kitab Shahihnya. Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun sebuah kitab yang di dalamnya murni berisi hadits shahih. Kitabnya bernama 'Al Jâmi‘ al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar Min Umûri Rasûli’Llâh Saw. Wa sunanihi Wa Ayyâmihi'. Di sebut al-Jâmi' karena kitab ini hampir mencakup apa saja yang di butuhkan oleh umat Islam, baik untuk urusan agama, dunia, maupun akhirat mereka. Dikatakan al-Musnad karena semua sanad haditsnya bersambung sampai kepada Rasulullah Saw.. Dikatakan al-Shahîh karena di dalam kitab tersebut tidak ada satu hadits pun kecuali ia shahih, bahkan ‘Ashahhu al-Shahîh’, paling shahih di antara yang shahih. Di katakan al Mukhtashar karena kitab ini tidak mencakup seluruh hadits shahih, melainkan ‘Ashahhu al-Shahîh’ saja.
 • 6. 6 Ada dua riwayat mengenai faktor yang mendorong Imam Bukhari dalam menyusun kitabnya: 1. Ibrahim bin Ma'qil al Nisfi meriwayatkan dari Imam Bukhari, ia berkata: suatu ketika kami berada pada Ishaq bin Rohuwiyah, maka ia berkata: “Hendaknya kalian mengumpulkan ke dalam sebuah kitab yang meringkas sunnah-sunnah nabi Saw. yang shahih,” kemudian ia berkata: “Maka hal itu terdetik dalam hatiku, kemudian setelah itu aku mulai mengumpulkan hadits-hadits dalam kitab al-Jâmi' al-Shahîh.” Diriwayatkan darinya lagi, bahwasannya Imam Bukhari berkata: 1. Aku melihat Rasulullah Saw. dalam mimpi, seakan-akan aku berdiri di hadapannya dengan membawa sebuah kipas." Setelah itu Aku menanyakan hal itu kepada sebagian ahli ta'bir. Maka mereka mengatakan kepadaku, "Bahwasanya kamu akan mengikis habis kedustaan yang ditujukan kepada nabi Saw.. Hal itulah yang mendorongku untuk menyusun al-Jâmi' al- Shahîh. Ia juga berkata: "Aku mengarangnya dalam waktu lebih dari 10 tahun". Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadits selalu menerapkan metode ilmiah yang sangat detail. Beliau menggunakan standar keshahihan hadits yang sangat tinggi. Dengan metode demikianlah keshahihan hadits-hadits Imam Bukhari dapat dipertanggungjawabkan. Beliau sama sekali tidak meriwayatkan hadits kecuali ia telah menyeleksi para perawi dan benar-benar yakin akan keshahihan hadits tersebut. Imam Bukhari selalu membandingkan hadits-hadits yang diriwayatkannya, menyaringnya kemudian memilah mana yang menurutnya paling shahih. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari mengatakan: “Aku susun kitab al-Jâmi‘ ini yang di pilih dari 600.000 hadits selama 16 tahun.” Imam Bukhari hafal ratusan ribu hadits lengkap beserta sanad dan pengetahuan para perawinya. Kendati demikian tidak semua hadits yang beliau hafal kemudian ia riwayatkan dan ia masukkan ke dalam kitabnya, melainkan ia menyeleksi dengan sangat ketat sanad dari hadits tersebut, apakah ia bersambung atau tidak. Keadaan para perawi hadits tersebut tidak luput dari pemeriksaannya, apakah ia tsiqah atau tidak. Sehingga ketika ia mendapati seorang perawi yang diragukan kejujurannya, ia pun meninggalkan hadits tersebut untuk tidak ia riwayatkan. Adapun jika perawinya tidak jelas kapabilitasnya atau terlebih lagi jika perawinya jelas akan kebohongannya, maka dengan tidak ragu ia tinggalkan hadits tersebut. Beliau berkata: "Aku tinggalkan 10.000 hadits yang di riwayatkan oleh perawi yang perlu di pertimbangkan.”
 • 7. 7 Imam Bukhari dalam perjalanannya mencari hadits telah bertemu banyak sekali para perawi hadits dan ulama. Dengan teliti ia mencatat keadaan para ulama dan perawi tersebut, untuk nantinya ia jadikan bahan pertimbangan mengenai mereka. Demi mendapatkan sebuah hadits tidak tanggung-tanggung Imam Bukhari berjalan dari satu negera ke negera yang lain, meskipun jarak antara negara-negara tersebut sangatlah jauh. Berharap mendapatkan keterangan tentang sebuah hadits ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi, seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz dan lainnya. Beliau mengatakan: "Aku telah mengunjungi Syam, Mesir dan Jazirah masing-masing dua kali, ke Basrah empat kali menetap di Hijaz selama enam tahun dan tidak dapat dihitung berapa kali Aku mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama- ulama ahli hadits." Komparasi Metode Imam Bukhari dengan Muslim Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab hadits yang di dalamnya hanya terdapat hadits shahih. Kemudian setelah Imam Bukhari adalah Muslim. Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Berkaitan dengan perbandingan metode Imam Bukhori dengan Muslim, maka tidak jauh pula dari metode penulisan kitab shahih mereka berdua. Keduanya memiliki keutamaan yang luar biasa dalam periwayatan hadits shahih. Kitab Bukhari lebih shahih daripada kitab yang di susun oleh Muslim, dan lebih banyak faidahnya. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kitab Muslim lebih shahih dari kitab Bukhari. Namun pendapat yang benar adalah, kitab Bukhari lebih utama dari kitab Muslim. Karena kitab Bukhari sanad-sanadnya lebih kuat dan para perawinya lebih mutqin daripada kitab Muslim.
 • 8. 8 Keunggulan kitab Imam Bukhari dapat di tinjau dari beberapa aspek, diantaranya; 1. Bahwasannya hadits yang di riwayatkan Imam Bukhari sendiri (tidak di riwayatkan oleh Muslim) lebih dari 430 hadits, dan yang memberi komentar mengenai kelemahan hadits tersebut sebanyak 80 orang. Sedangkan yang di riwayatkan Muslim sendiri (tidak di riwayatkan oleh Bukhari) sebanyak 620 hadits, dan yang mengomentarinya ada sebanyak 160. maka tidak ragu lagi bahwa yang sedikit di komentari lebih utama daripada yang banyak mendapatkan komentar. 2. Adapun hadits Imam Bukhari yang mendapatkan komentar, ia mendapatkannya langsung dari gurunya yang secara langsung ia temui dan duduk bersamanya. Sehingga ia mengetahui persis keadaannya, telah ia telaah hadits-haditsnya, dan paham betul mana hadits yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan Muslim, ia mendapatkan hadits tersebut dari orang-orang yang telah lewat masanya. Maka tidak di ragukan lagi, seorang muhaddits yang lebih tahu perkataan syaikh-nya lebih utama daripada yang tidak duduk langsung dengan syaikhnya. 3. Imam Bukhori adalah orang nomor satu dalam bidang hafalan, kemudian pada urutan kedua adalah Muslim. Terbukti dalam riwayat ketika ia di uji oleh 10 ulama yang memutar balikkan hadits, kemudian Imam Bukhari membenarkannya satu persatu. 4. Muslim menghukumi hadits 'mu'an'an' sebagai hadits yang shahih atau sanadnya bersambung, asalkan perowinya adalah satu masa, meskipun belum pernah bertemu. Akan tetapi Imam Bukhori tidak demikian. Bukhari mensyaratkan harus bertemunya kedua perowi. Bahwasannya hadits-hadits riwayat mereka berdua yang mendapat kritikan sebanyak 210 hadits. Khusus riwayat Imam Bukhari yang mendapat kritikan kurang dari 80 hadits.1 B. Imam Muslim Dengan Hadist Shahih Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah- daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad 1 http://www.pcimmesir.com/2015/02/metode-imam-bukhari-dalam-meriwayatkan.html
 • 9. 9 pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadits. Selain kepada Ad Dakhili, Imam Muslim pun tak segan- segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara. Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebuah hadits. Beliau, misalnya pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dalam lawatannya itu, Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. Di Khurasan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak beliau belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz beliau belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar; di Mesir beliau berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadits lainnya. Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. Kunjungannya yang terakhir beliau lakukan pada tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Saat itu, Imam Bukhari yang memang lebih senior, lebih menguasai ilmu hadits ketimbang dirinya. Ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az Zihli, beliau bergabung kepada Bukhari. Sayang, hal ini kemudian menjadi sebab terputusnya hubungan dirinya dengan Imam Az Zihli. Yang lebih menyedihkan, hubungan tak baik itu merembet ke masalah ilmu, yakni dalam hal penghimpunan dan periwayatan hadits-hadits Nabi SAW. Imam Muslim dalam kitab shahihnya maupun kitab- kitab lainnya tidak memasukkan 26 hadits-hadits yang diterima dari Az Zihli, padahal beliau adalah gurunya. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari. Tampaknya bagi Imam Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam Kitab Shahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu. Kendatipun demikian, dirinya tetap mengakui mereka
 • 10. 10 sebagai gurunya. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada Universitas Damaskus, Syria, hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih Muslim, berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya, berjumlah sekitar 10.000 hadits. Sementara menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir, hadits yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadits yang beliau tulis dalam Shahih Muslim itu diambil dan disaring dari sekitar 300.000 hadits yang beliau ketahui. Untuk menyaring hadits- hadits tersebut, Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. Mengenai metode penyusunan hadits, Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh, dan ta'dil, yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Beliau juga menggunakan sighat at tahammul (metode-metode penerimaan riwayat), seperti haddasani (menyampaikan kepada saya), haddasana (menyampaikan kepada kami), akhbarana (mengabarkan kepada saya), akhabarana (mengabarkan kepada kami), dan qaalaa (ia berkata). Imam Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah ilmu hadits (sanad, matan, kritik, dan seleksinya) setelah Imam Bukhari. "Di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits hanya empat orang; salah satu di antaranya adalah Imam Muslim," komentar ulama besar Abu Quraisy Al Hafizh. Maksud ungkapan itu tak lain adalah ahli- ahli hadits terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy. Kitab Shahih Muslim Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya, Shahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadits shahih lainnya, kitab Shahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri, dimana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul- judul setiap akhir dari satu pokok bahasan. Disamping itu, perhatiannya lebih diarahkan pada mutaba’at dan syawahid. Walaupun dia memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadits, Imam Muslim sekali-kali tidak bermaksud mengungkap fiqih hadits, namun mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanad. Karena beliau meriwayatkan setiap hadits di tempat yang paling layak dengan menghimpun jalur-jalur sanadnya di tempat tersebut. Sementara al-Bukhari memotong-motong suatu hadits di beberapa tempat dan pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. Sebagai
 • 11. 11 murid yang shalih, beliau sangat menghormati gurunya itu, sehingga beliau menghindari orang- orang yang berselisih pendapat dengan al-Bukhari. Kitab Shahih Muslim memang dinilai kalangan muhaditsun berada setingkat di bawah al- Bukhari. Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitabnya al-Bukhari. Sebenarnya kitab Shahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur’ah, salah seorang kritikus hadits terbesar, yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadits. Lantas, Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata, dan hanya meriwayatkan hadits yang diterima oleh kalangan ulama. Sehingga hadits- hadits Muslim terasa sangat populis. Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Shahih Muslim memuat 3.033 hadits. Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadits, namun beliau mendasarkannya pada subyek-subyek. Artinya jika didasarkan isnad, jumlahnya bisa berlipat ganda. Karya-karya Imam Muslim Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya, antara lain seperti: 1) Al-Asma’ wal- Kuna, 2) Irfadus Syamiyyin, 3) Al-Arqaam, 4) Al-Intifa bi Juludis Siba’, 5) Auhamul Muhadditsin, 7)At-Tarikh, 8) At-Tamyiz, 9) Al-Jami’, 10) Hadits Amr bin Syu’aib, 11) Rijalul ‘Urwah, 12)Sawalatuh Ahmad bin Hanbal, 13) Thabaqat, 14) Al-I’lal, 15) Al- Mukhadhramin, 16) Al-Musnad al-Kabir, 17) Masyayikh ats-Tsawri, 18) Masyayikh Syu’bah, 19) Masyayikh Malik, 20) Al-Wuhdan, 21) As-Shahih al-Masnad. Kitab-kitab nomor 6, 20, dan 21 telah dicetak, sementara nomor 1, 11, dan 13 masih dalam bentuk manuskrip. Sedangkan karyanya yang
 • 12. 12 monumental adalah Shahih dari judul singkatnya, yang sebenarnya berjudul, Al-Musnad as- Shahih, al-Mukhtashar minas Sunan, bin-Naqli al-’Adl ‘anil ‘Adl ‘an Rasulillah.2 C. Imam Abu Dawud Dengan Kitab Sunan Beliau adalah seorang ulama panutan umat, ulama yang berpegang kuat dengan bimbingan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, seorang yang memiliki hafalan yang kuat dan seorang ahli hadits kota Bashrah. Dia lah Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr bin Imran al-Azdi as-Sijistani atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Dawud as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H di daerah Sijistan. Sijistan adalah sebuah propinsi kecil yang berbatasan dengan daerah Sind (Pakistan). Terletak di sebelah barat Hirrah (Afghanistan), sebuah daerah di negeri Khurasan. Di sebelah selatannya adalah padang sahara yang tandus. Daerah Sijistan banyak dipenuhi oleh pepohonan kurma dan pasir. Al-Imam Abu Dawud tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cahaya ilmu terutama ilmu hadits. Perjalanan Menuntut Ilmu Rihlah (perjalanan) dari satu negeri ke negeri lain dalam rangka menuntut ilmu, telah menjadi kebiasaan dan kebutuhan yang sangat penting sejak zaman para sahabat dan para ulama setelahnya terutama di dalam mengumpulkan hadits-hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dengan penuh kesabaran dan tanpa mengenal lelah beliau berkeliling dunia, pindah dari satu negeri ke negeri lain, menuntut ilmu dari banyak ulama, mengumpulkan ilmu kemudian menulis dan mencapai puncak karirnya sebagai seorang ahli hadits. Di antara para ulama yang beliau temui tercatat 2 ulama yang sangat terkenal yaitu al-Imam Ahmad bin Hanbal dan al- Imam Yahya bin Ma’in. Dari mereka berdua lah beliau belajar ilmu hadits. Beliau mulai melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu semenjak usia yang masih belia yaitu 18 tahun. Untuk pertama kalinya beliau singgah di kota Baghdad pada tahun 220 H. Beliau berkata, “Aku memasuki kota Kufah pada tahun 221 Hijriyah. Kemudian aku memasuki kota Damaskus dan mencatat hadits dari Abu an-Nadhr al-Faradisi –seorang ulama yang banyak menangis– pada tahun 222 Hijriyah.” 2 http://www.slideshare.net/Ataw/hadits-shahih-imam-muslim
 • 13. 13 Di samping itu, beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Mesir, Saudi Arabia, Syam, Irak, Iran, Afghanistan, dan lain-lain dalam rangka menuntut ilmu kepada para ulama yang berada di negeri-negeri tersebut. Karena seringnya melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu, beliau mendapat julukan ar-Rahal (orang yang banyak melakukan perjalanan). Al-Imam Ibnu Katsir asy-Syafi’i dalam kitabnya al-Bidayah wa an-Nihayah mengatakan, “Beliau termasuk salah seorang ulama ahli hadits yang banyak melakukan perjalanan sampai ke ujung-ujung dunia dalam rangka menuntut ilmu.” Adapun para ulama yang menuntut ilmu kepada beliau adalah; al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi (teman beliau), al-Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, kedua putra beliau yaitu Abdullah bin Abi Dawud dan Abu Bakar bin Abi Dawud, Abu Bisyr ad-Daulabi, Abdurrahman bin Khallad ar-Ramahurmuzi, Abu Bakar bin Abi Dunya, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Khallal al-Faqih dll. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa al-Imam Ahmad pernah meriwayatkan satu hadits dari beliau. Beliau tinggal di kota Baghdad selama beberapa waktu sambil menyebarkan ilmu di kota tersebut. Dan tidak terhitung berapa kali banyaknya beliau singgah di kota Baghdad. Terakhir beliau singgah di kota Baghdad pada tahun 272 H. Beliau mengatakan, “Aku mencatat hadits-hadits Rasulullah sebanyak 500.000 hadits. Kemudian aku memilih dari sekian hadits tersebut untuk aku letakkan ke dalam kitab Sunan-ku.” Di dalam kitab Sunan beliau terkandung 4800 hadits. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa jumlah hadits yang tertulis dalam Sunan Abi Dawud mencapai 5274 hadits. Karya Tulis Beliau 1. Kitab Sunan (Sunan Abi Dawud) 2. Al-Masa`il Allati Khalafa ‘alaiha al-Imam Ahmad bin Hanbal. 3. Ijabatuhu ‘ala Su`alat al-Ajurri 4. Risalah fi Washfi Ta’lifihi li Kitab Sunan 5. Az-Zuhd 6. Tasmiyah Ikhwah Alladzina Rawa ‘anhum al- Hadits. 7. Kitab Marasil 8. Kitab fi Rijal 9. Kitab al-Qadr 10. Kitab Nasikh 11. Musnad Malik
 • 14. 14 12. Kitab Ashab asy-Sya’bi3 Sistematika Penyusunan Kitab Kitab ini disusun berdasarkan urutan bab fiqih, yang mempermudah pembaca ketika mencari hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tertentu, khususnya masalah yang berhubungan dengan fiqh. Dalam kitab sunan ini Abu Dawud membagi haditsnya dalam beberapa kitab dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Dengan perincian: kitab ini terdiri dari 35 kitab, 1871 bab, serta 4800 hadits. Akan tetapi menurut Muhyiddin Abdul Hamid jumlah haditsnya 5274. Perbedaan penghitungan ini tidak aneh, karena Abu Dawud sering mencantumkan sebuah hadits di tempat yang berbeda, hal ini dilakukan untuk menjelaskan suatu hukum dari hadits tersebut dan di samping itu untuk memperbanyak jalur sanad. Pendapat Ulama’ · Abu Sa’id al’Arabi (murid Abu Dawud) mengatakan bahwa: andaikan seseorang tidak memiliki ilmu kecuali mushaf yang berisi alQur’an dan kitab ini, maka keduanya sudah memadai (tanpa membutuhkan kitab lain). Abu Sulaiman al-Khitabi menyatakan: ketahuilah bahwa kitab Sunan Abu Dawud ini merupakan karya yang tiada tandingan, dan telah diterima secara kaffah oleh umat dan dijadikan pijakan hukum diantara kelompok ulama dan fuqaha ketika mereka berbeda pendapat. · An-Nawawi dan beberapa ulama lain menyatakan bahwa sebaiknya bagi kalangan pengkaji fiqh menjadikan kitab sunan Abu Dawud ini sebagai i’tibar dan memahaminya secara sempurna, karena keagungan hadits hukum di dalamnya yang disusun secara mudah bagi mereka yang hendak melacak hukum di dalamnya serta berbagai kelebihan lainnya. D. Imam At-Tirmidzi Dengan Kitab Sunan Nama lengkapnya adalah Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Bin Tsaurah Bin Musa Bin ad- Dahaq as-Sulami at-Tirmiz. Imam Tirmizi lahir pada bulan zullhijjah tahun 209 H (824 M). Kakeknya dahulunya merupakan orang Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap disana, lalu di kota inilah terlahirnya imam at-Tirmizi. Sejak kecil ia sudah suka mempelajari ilmu hadis dan melakukan perjalanan ke beberapa negri untuk mendapatkan ilmu. Dalam 3 http://buletin-alilmu.net/2011/09/21/imam-abu-dawud/
 • 15. 15 perjalanannya inilah, ia bertemu dengan beberapa ulama besar ahli hadis dan belajar hadis bersama mereka. Imam Tirmizi lebih populer dengan nama Abu Isa. Bahkan dalam kitab al-Jami’nya, ia selalu memakai nama Abu Isa, meskipun sebagian ulama sangat membenci sebutan tersebut dengan berargumen kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah bahwa “seorang pria tidak diperkenankan memakai nama Abu Isa, karena, Isa tidak punya ayah”. Namun, tetap saja ini tidak berpengaruh, karena, hal ini dimaksudkan untuk membedakan at- Tirmizi dengan ulama yang lain. Ia meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Diantaranya adalah Imam Bukhori, kepadanya ia belajar hadits dan fiqh. Ia juga belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Guru beliau lainnya adalah:  Qutaibah bin Said  Ishaq bin Rahawahib  Muhammad bin ‘Amru as-Sawwaq al-Balqi  Mahmud bin Galani  Isma’il bin Musa al-Fazari Hadits-hadits dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama yang mayoritas mereka adalah murid-muridnya. Diantaranya adalah: Makhul bin Fadl, Muhammad bin Mahmud ‘Anbar, Hammad bin Syakir, Ai-bd bin Muhammad an Nasfiyyun, al Haisam bin Kulaib asy Syasyi, Ahmad bin Yusuf an Nasa’I, Abul ‘Abbas Muhammad bin Mahbub al Mahbubi. Mereka meriwayatkan kitab Jami’nya dan kitab-kitab yang lain. Karya-karya Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab, diantaranya:  Al Jami’ as Sohihain, yang terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi  Kitab I’Illal  Kitab Tarikh  Kitab as-Sama’il al-Nabawiyyh  Kitab al-Zuhud  Kitab al-Asma; wa al-Kuna
 • 16. 16 Metode Kitab Sunan Al Tirmidzi Judul lengkap kitab al–Jami’al–Shahih adalah al-Jami’al–Mukhtasharminal– Sunan‘anRasulillah Shallallahu ‘alahi wa Sallam wa Ma’rifat al-Shahih wa al-Ma’lul wa Ma’ ‘alaihi al-‘Amal. Meski demikian kitab ini lebih popular dengan nama al–Jami’al–Tirmidzi atau Sunanal–Tirmidzi.Untuk kedua penamaan ini tampaknya tidak dipermasalahkan oleh ulama. Adapun yang menjadi pokok perselisihan adalah ketika kata-kata shahih melekat dengan nama kitab. Al-Hakim (w. 405 H) dan al-Khatib al-Baghdadi (w. 483 H) tidak keberatan menyebut dengan Shahihal–Tirmidzi atau al–Jami’al–Shahih.Berbeda dengan Ibn Katsir (w. 774 H) yang menyatakan pemberian nama itu tidak tepat dan terlalu gegabah, sebab di dalam kitab al– Jami’al–Tirmidzi tidak hanya memuat hadis shahih saja, akan tetapi memuat pula hadis-hadis hasan, dha’if dan munkar, meskipun al-Tirmidzi selalu menerangkan kelemahannya, ke-mu’alal- annya dengan ke-munkar-annya. Dalam meriwayatkan hadis, al-Tirmidzi menggunakan metode yang berbeda dengan ulama- ulama lain. Berikut metode-metode yang ditempuh oleh al-Tirmidzi: 1. Men-takhrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha’. Dalam kitabnya, al-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis, kecuali hadis yang diamalkan oleh fuqaha’, kecuali dua hadis, yaitu: “Sesungguhnya Rasulullah menjama’ Shalat Zuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya’, tanpa adanya sebab takut, dalam perjalanan, dan tidak pula karena hujan”. “Apabila seseorang minum khamar, maka deralah ia, dan jika ia kembali minum khamar pada yang keempat kalinya maka bunuhlah ia”.  Hadis pertama, menerangkan tentang men-jama’ shalat. Para ulama tidak sepakat untuk meninggalkan hadis ini, dan boleh hukumnya melakukan shalat jama’ di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan. Demikian pendapat Ibn Sirin serta sebagian ahli fiqih dan ahli hadis.
 • 17. 17  Hadis kedua, menerangkan bahwa peminum khamarakan dibunuh jika mengulangi perbuatannya yang keempat kalinya. Hadis ini menurut al-Tirmidzi dihapus oleh ijma’ ulama. Dengan demikian dapat dipahami maksud al-Tirmidzi mencantumkan hadis tersebut, adalah untuk menerangkan ke-mansukh-an hadis, yaitu telah di-mansukh dengan hadis riwayat al-Zuhri dari Qabisah bin Zawaib dari Nabi, yang menerangkan bahwa peminum khamar tersebut dibawa kepada Rasul. Kemudia Rasul SAW. Memukulnya dan bukan membunuhnya. 2. Memberi penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis. Salah satu kelebihan al-Tirmidzi adalah ia mengetahui benar keadaan hadis yang ia tulis. Hal itu berdasarkan hasil diskusinya dengan para ulama tentang keadaan hadis yang ia tulis. Dalam kitab al–Jami’, al-Tirmidzi mengungkapkan : “Dan apa yang telah disebutkan dalam kitab ini mengenai ‘ilal hadis, rawi ataupun sejarah adalah hasil dari apa yang aku takhrij dari kitab-kitab tarikh, dan kebanyakan yang demikian itu adalah hasil diskusi saya dengan Muhammad bin Isma’il (al-Bukhari)”. Pada kesempatan lain al-Tirmidzi juga mengatakan : “Dan kami mempunyai argumen yang kuat berdasarkan pendapat ahli fiqih terhadap materi yang kami terangkan dalam kitab ini”. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa usaha menjelaskan keadaan suatu hadis dimaksudkan olah al-Tirmidzi untuk mengetahui kelemahan hadis bersangkutan. Menurut al-Hafiz Abu Fadhil bin Tahir al-Maqdisi (w. 507 H) ada empat syarat yang ditetapkan oleh al-Tirmidzi sebagai standarisasi periwayatan hadis, yaitu: a) Hadis-hadis yang sudah disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim. b) Hadis-hadis yang shahih menurut standar keshahihan Abu Awud dan al-Nasa’I, yaitu hadis- hadis yang para ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya, dengan ketentuan hadis itu bersambung sanadnya dan tidak mursal. c) Hadis-hadis yang tidak dipastikan keshahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. d) Hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh fuqaha’, baik hadis tersebut shahih atau tidak. Tentu saja ketidak-shahihannya tidak sampai pada tingkat dha’ifmatruk.
 • 18. 18 Isi Kitab Sunan Al Tirmidzi Kitab al-Jami’al-Shahih ini memuat berbagai permasalahan pokok agama, di antaranya yaitu; al-aqa’id (tentang tauhid), al-ahkam (tentang hukum), al-riqaq (tentang budi luhur), adab (tentang etika), al-tafsir (tentang tafsir al-Qur’an), al-tarikhwaal-siyar (tentang sejarah dan sejarah jihad Nabi SAW.), al-syama’il (tabi’t), al-fitan (tentang terjadinya fitnah dan malapetaka), dan al-manaqibwaal-masalib (tentang biografi sahabat dan tabi’in). Oleh sebab itu kitab hadis ini disebut dengan al-Jami’.Secara keseluruhan, kitab al-Jami’al-Shahih atau Sunanal-Tirmidzi ini terdiri dari 5 juz, 2375 bab dan 3956 hadis. Menurut al-Tirmidzi, isi hadis-hadis dalam al-Jami’al-Shahih, telah diamalkan ulama’ Hijaz, Iraq, Khurasan dan daerah lain (dalam kitab Tarikh-nya, Ibnu Katsir meriwayatkan dari al- Tirmidzi, dia berkata: “Aku telah menyusun kitab Musnad yang shahih ini dan telah aku tunjukkan kepada para ulama Hijaz, Iraq, Khurasan dan mereka menyenanginya. Barangsiapa di rumahnya terdapat kitab ini, maka seakan-akan di rumahnya ada seorang Nabi yang bersabda), kecuali dua hadis (yang telah dibahas dimuka). Hadis ini diperselisihkan ulama baik segi sanad maupun dari segi matan, sehingga sebagian ulama ada yang menerima dan ada yang menolak dengan alasan-alasan yang berdasarkan naqli maupun akal.4 E. Imam An Nasa’i Dengan Kitab Sunan Imam al-Nasa'i nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar, dan diberi gelar dengan Abu Abd al-Rahman al-Nasai. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di kota Nasa' yang masih termasuk wilayah Khurasan. Kepada tempat kelahiran beliau inilah namanya dinisbatkan. Di kota Nasa' ini beliau tumbuh melalui masa kanak-kanaknya, dan memulai aktifitas pendidikannya dengan menghafal al-Quran dan menerima berbagai disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Tatkala beliau menginjak usia remaja timbulah keinginan dalam dirinya untuk mencari hadits Nabi. Maka ketika usianya menginjak 15 tahun, mulailah beliau mengadakan perjalanan ke hijaz, Irak, Syam, dan daerah-daerah lainnya yang masih berada di Jazirah Arab untuk mendengarkan dan mempelajari Hadits Nabi dari para ulama yang di kunjunginya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh itu, tidaklah heran kalau beliau sangat piawai dan unggul dalam disiplin ilmu hadits, serta sangat menguasai dan ahli dalam ilmu tersebut. 4 http://mazroatulislahiyahfai.blogspot.co.id/
 • 19. 19 Pengakuan Ulama Hadis atas Kapasitas Keilmuannya Imam al-Nasai telah diakui keutamaan, keahlian dan kepemimpinannya dalam bidang ilmu hadis oleh murid-muridnya dan ulama-ulama lain yang datang sesudah generasi murid- muridnya. Diantaranya sebagai berikut: 1.Abu Ali al-Nisaburi al-Hafiz suatu saat ia berkata: al-Nasai adalah seorang Imam yang tidak diragukan lagi keahliannya dalam bidang ilmu hadis. 2.Al-Dar al-Qutni mengatakan bahwa Imam al-Nasai adalah orang yang didahulukan selangkah dalam bidang ilmu hadis pada masanya ketika orang membicarakan keilmuan hadis. Pernyataan ini diperkuat lagi dengan statemen Hamzah al-Sahmi yang bertanya pada al-Qutni tentang siapa yang harus didahulukan antara Abdurrahman al-Nasai dan Ibnu Huzaimah ketika keduanya sama-sama membacakan sebuah hadis, lalu al-Dar al-Qutni menjawab : "Tidak ada orang yang menyamai dan didahulukan dari pada Abu Abdurrahman (al-Nasai) dalam bidang ilmu hadis, tidak ada orang yang wara' seperti dia, dia adalah syekh di Mesir yang paling pintar pada masanya dan yang paling mengetahui dan mengerti tentang ilmu hadis". 3.Ibnu kasir: al-Nasai adalah seorang Imam pada masanya dan orang yang paling utama dalam bidangnya. Kitab-Kitab Karya Imam al-Nasa’i Imam al-Nasai dikenal sebagai ulama hadis yang sangat teliti terhadap hadis dan para rawi. Ini terbukti dalam menetapkan kriteria sebuah hadis yang dapat diterima atau ditolak sangat tinggi,begitu juga halnya dengan penetapan kriteria seorang rawi mengenai siqoh atau tidaknya. Dalam hal ini, al-Hafiz Abu Ali memberikan komentar bahwa persyaratan yang dibuat oleh imam al-Nasai bagi para perawi hadis jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan persyaratan yang dibuat oleh imam Muslim. Demikian pula al-Hakim dan al-Khatib mengatakan komentar yang kurang lebih sama dengan al-Hafiz Abu Ali. Sehingga ulama Magrib lebih mengutamakan sunan al-Nasai daripada Sahih al-Bukhari. Begitu selektifnya Imam al-Nasai dalam menetapkan sebuah kriteria seorang rawi, sehingga beliau berhasil menyusun beberapa kitab, diantaranya adalah sebagai berikut : a.Al-Sunan al-Kubra b.Al-Sunan al-Sugra, yang dinamakan juga dengan kitab al-Mujtaba. Kitab ini merupakan ringkasa dari isi kitab al-sunan al-kubra.
 • 20. 20 c.Musnad Malik. d.Manâsik al-Hajj e.Kitâb al-Jum'ah f.Igrab Syu'bah 'Ali Sufyan 'Ali Syu'bah g.Khasâis 'Ali bin Abi Talib Karam Allah Wajhah, h.'Amal al-Yaum wa al-Lailah 'Ajaj al-Khatib menyebutkan dalam bukunya "Usûlal-Hadis " bahwa al-Nasai mengarang kurang lebih 15 buku dalam bidang ilmu hadis,dan yang paling utama dan masyhur diantaranya adalah kitab al-Sunan, yang akhirnya terkenal dengan sebutan Sunan al-Nasai. Dan kitab-kitab yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat hanya 5 buah kitab, yaitu : 1.Sunan al-Kubra, kitab koleksi hadis yang pertama kali disusun oleh Imam al-Nasa’i, di dalamnya berbaur antara hadis shahih (termasuk shahih menurut kriteria penilikan al-Nasa’i) dan hadis-hadis ber ‘illat (ma’lul) sejauh diketahui unsur ‘illatnya. Popularitas Sunan al-Kubra bertahan sampai pada abad XI H. 2.Sunan al-Sughra, disebut juga al-Muntakhab, al-Mujtana min al-Sunan, populer kemudian dengan nama “al-Mujtaba” yang oleh kalangan muhaddisin dikenal dengan Sunan al-Nasa’i ; 3.Al-Khasais diselesaikan ketika menetap sementara di wilayah Damascus, berisi rangkuman reputasi kepribadian, keilmuan dan prestasi kemiliteran/pemerintahan Ali bin Abi Thalib beserta ahlul-bait Nabi Muhammad SAW; 4.Fadha-il al-Sahabat ; 5.Al-Manasik (artikel bermateri fiqh yang mendasarkan orientasinya kepada sunnah/hadis dan cenderung memasyarakatkan hukum amaliah persi syar’iyyah). Metode Penyusunan dan Sistematika Kitab Sunan al-Nasai a. Dilihat dari namanya, maka kita akan segera tahu bahwa kitab hadis al-Nasai ini disusun berdasarkan metode sunan. Kata sunan adalah jamak dari kata sunnah yang pengertiannya juga sama dengan hadis. Sementara yang dimaksud dengan metode sunan di sini adalah metode penyusunan kitab hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam (abwab al-fiqhiyyah). b. Dan hanya mencantumkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw saja (hadis marfu'). Bila terdapat hadis-hadis yang bersumber dari sahabat (mauquf) atau tabi'in (maqtu'), maka relatif jumlahnya hanya sedikit.
 • 21. 21 c. Sistematika penyajian hadis dalam sunan al-Nasai menyerupai tertib sistem kitab fiqh serta masing-masing kelompok hadis yang satu materi dilengkapi dengan judul sub bab yang mewakili persepsi hasil analisis Imam al-Nasa’i terhadap inti kandungan matan hadis yang bersangkutan. Mengawali penyajian setiap hadis, di terangkan sanad lengkap setiap matan, perhatian khusus mengenai proses tahdis (sighat tahdis), dan matan hadis selengkapnya. Di belakang matan tidak terdapat embel-embel kecuali keterangan singkat mengenai mukharrij yang menjadi referensi hadis dan informasi sederhana tentang unsur ‘illat hadis (bila diketahui hadis bersangkutan berillat). d. Pengeditan matan hadis ditekankan pada upaya mempertahankan keaslian redaksi (riwayat bil- lafdzi). Imam al-Nasa’i agak peka terhadap dugaan lahn (rancu) dalam bahasa matan hadis, karenanya beliau dengan cermat mencari idiom serupa pada suku-suku pemakai bahasa klasik, sebab bisa diasumsikan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa berkomunikasi dengan bahasa mereka termasuk pemanfaatan idiom-idiom bahasa mereka. Bagi yang mencermati kitab sunan Nasa’i akan mendapatkan bahwa beliau mengumpulkan dalam kitabnya ini hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum. Karenanya kitab sunan tidak mencantumkan hadits-hadits yang berkaitan dengan tafsir, akhbar (berita sebelum nubuwwah), manaqib (derajat para sahabat), maupun mawa’idz (wejangan-wejangan). Rahasianya adalah karena beliau memilih hadits-hadits tadi terkhusus masalah hukum. Yaitu dari kitabnya “As Sunan Kubro”. Kalau kita ingin mengklasifikasikan isi kitab tersebut adalah sebagaimana berikut ini : a. Dari kitab pertama sampai kitab ke dua puluh satu adalah tentang thaharah dan shalat. Namun beliau lebih memperbanyak masalah shalat. b. Beliau mengedepankan kitab shaum dari kitab zakat. c. Beliau memberi jarak antara pembahasan “pembagian rampasan perang” dengan “jihad”. d. Beliau juga memisahkan antara pembahasan al khail dengan jihad. e. Imam nasai membuat kitab khusus tentang wakaf (ahbas), juga kitab wasiat dengan tersendiri, pula kitab an nihl (pemberian untuk anak), kitab hibah, tanpa ada kitab faraidh (pembagian waris). f. Beliau memisah antar kitab asyribah dengan kitabshaid dan dzabaih. Juga beliau memisahkan kitab-kitab tadi dengan kitab dhahaya
 • 22. 22 g. Beliau mengakhirkan kitab iman. h.Kitab iman dengan kitab isti’adzah sajalah yang tidak membahas tentang hukum.5 F. Ibnu Majah Dengan Kitab Sunan Ibnu Majah, atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Rab'i al-Quzwaini adalah seorang ahli hadis yang terkenal kerana menyusun kitab Sunan Ibnu Majah. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab’at. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa Majah adalah ayah dari Yazid. Namun demikian, pendapat pertama adalah lebih rajah. Manakala perkataan al-Qazwani adalah berasal daripada Qazwain iaitu nama sebuah Bandar yang termasyhur di Iraq. Ulama yang dikenali dengan sifat kejujuran dan akhlak mulianya ini dilahirkan di Qazwin, Irak. Beliau dilahirkan pada tahun 207 H. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Namun baru mulai menekuni bidang ilmu Hadis pada usia 15 tahun pada seorang guru ternama kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi (w. 233 H). Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah mengemabar ke beberapa daerah dan negara untuk mencari, mengumpul, dan menulis Hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antaranya ialah Rayy (Teheran), Basra, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, dan Mesir. Dengan cara inilah, Ibnu Majah dapat menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan Hadis dari sumber-sumber yang dipercayai kesahihannya. Malah dalam berbagai kunjungannya itu, ia juga berguru pada banyak ulama setempat. Seperti, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numayr, Hisyam bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Basyar bin Adam, dan para pengikut perawi dan ahli Hadis, Imam Malik serta Al-Lays. Dari pengembaraannya ini, terdapat ramai ulama yang telah meriwayatkan Hadis dari Ibnu Majah. Antaranya ialah Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qattan, Ahmad bin Ibrahim, dan sebagainya. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang Hadis, sejarah, feqh dan tafsir. Di bidang tafsir, beliau telah menulis Tafsir Al-quranul Karim. Sementara di bidang sejarah, Ibnu Majah menulis buku At-Tariikh, karya sejarah yang memuat biografi para perawi Hadis sejak awal hingga ke masanya. Lantaran tak begitu monumental, kemungkinan besar kedua karya tersebut tak sampai di tangan generasi Islam berikutnya. 5 http://www.kompasiana.com/haniaoktavani/kitab-sunan-al-nasa-i_551fc76c813311611e9df8aa
 • 23. 23 Karyanya yang menjadi monumental dan terkenal di kalangan kaum muslimin adalah hasil karyanya di bidang Hadis yang berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan karya terbesar beliau. Dalam kitabnya itu, Ibnu Majah telah meriwayatkan sebanyak 4000 buah Hadis seperti yang diungkapkan Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis buku Mu’jam Al-Mufahras li Alfaz Alquran (Indeks Alquran), jumlah Hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 buah Hadis. Sebanyak 3002 di antaranya termaktub dalam lima kitab kumpulan Hadis yang lain. Ia bukan hanya melingkungi hukum Islam, malah turut membahas masalah-masalah akidah dan muamalat. Dan daripada banyak Hadis yang diriwayatkan, beberapa kalangan ulama mengkategorikan sebahagiannya sebagai Hadis lemah. Pada asalnya, kitab Sunan Ibnu Majah ini tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah kerana dalam kitabnya ini terdapat hadith yang daif bahkan hadith munkar. Oleh karena itu para ulama’ memasukkan kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang lima (Al Khamsah). Menurut Ibnu Hajar ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah ke dalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al Athraf, kemudian disokong pula Abdul Ghani dalam kitabnya Asmaur Rizal. Namun begitu, kedudukan Sunan Ibnu Majah di dalam al-Sunan al-Sittah adalah dikatakan paling rendah sekali karena didapati banyak hadith dhaif dan dikatakan juga terdapat hadith maudu’ di dalamnya.6 Metode Penghimpunan Hadis Adapun permasalahan metode penghimpunan hadits-hadits yang dilakukan oleh Ibnu Majah nampaknya tidak dapat diketahui dengan mudah meskipun kita membaca kitab tersebut. Sehingga para ulama melakukan ijtihad tentang metode yang dilakukan oleh Ibnu Majah. Para ulama menduga bahwa kitab hadits yang dikarang oleh Ibnu Majah disusun berdasarkan masalah hukum. Disamping itu juga ia memasukan masalah-masalah lainnya diantaranya tentang masalah zuhud, tafsir dan sebagainya. Dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya terdapat hadits yang mursal dengan tidak menyebutkan periwayat ditingkat pertama (sahabat). Hadits semacam itu dalam Kitab Sunan Ibnu Majah terdapat kurang lebih 20 hadits. Sedangkan jika hadits-hadits yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dilihat dari segi kualitasnya terdapat berbagai macam-macam hadits: Shahih, hasan bahkan ada yang dha’if, munkar, batil, maudhu’. Hadits- 6 http://wadijannah.blogspot.co.id/2014/05/sunan-ibn-majah-biografi-dan-latar.html
 • 24. 24 hadits yang dinilai cacat tersebut dalam kitabnya tidak disebutkan sebab atau alasan kenapa Ibnu Majah memasukan hadits tersebut dalam kitabnya. Pandangan Ulama Terhadap Kitab Sunan Ibn Majjah dan kedudukannya Kitab Sunan Ibn Majjah masih diperselisihkan keberadaanya dalam kutub al-sittah oleh para ulama. Ibn Tahir al-Maqdisi adlah ulama yang kali pertama memasukkan kitab Sunan Ibn Majjah dalam kutub al-sittah. Pendapat tersebut diikuti oleh ulma lainketika memberikan komentar terhadap Ibn Majjah, seperti Ibn Hajar al-Asqalani, al-Mizzi dan al-Dzahabi. Mereka menilai berdasarkan komentar Abu Zur’ah yang mengatakan bahwa kitab ini telah berada pada orang banyak niscaya mereka akan beristirahat untuk membacanya. Mereka juga memuji terhadap sosok pengarangnya, Ibn Majjah yang di nilai seorang yang hafiz dan mempunyai pengetahuan yang luas. Di samping itu, adanya hadis-hadis lain yang tidak ditemukan di dalam kitab hadis sebelumnya (kutub al-khamsah) yang disebut dengan istilah zawa’id. Berdasarkan hal tersebut, kitab Sunan Ibn Majjah merupakan kitab hadis yang mempunyai ciri khas tersendiri dengan adanya hadis yang tidak di jumpai dalam lima kitab sebelumnya. Hal ini patutdihargai dengan banyaknya ragam hadis yang dimuat didalamnya bukan berarti kitab hadis ini menjadi rendah martabatnya melainkan hal tersebut dapat dijadikan lahan untuk penelitian lebih lanjut. Apabila masih ditemukan nilainya lemah, maka disarankan dalam berhujjah untuk menggunakan dalil yanaga lebih kuat. Kelebihan Dan Kekurangan Kitab Sunan Ibn Majjah Kitab ini menyajikan sedikit sekali pengulangan, dan merupakan salah satu yang terbaik dalam pengaturan bab dan sub bab, suatu kenyataan yang diakui oleh banyak ulama. Diantara kelebihan-kelebihan Kitab Sunan Ibn Majjah Ini ialah: Keunggulan kitab ini adalah terletak pada cara pengemasannya. Dan pengemasan seperti akan dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis. Memuat hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam kutub al-khamsah. Jumlah pasal-pasal dalam kitab sunan Ibn Majah banyak dan ditata dengan baik dengansedikit sekali adanya pengulangan. Sudah barang tentu, dibalik keunggulan diatas, ternyata Kitab Sunan Ibn Majjah juga terdapat kelemahan, dan kelemahan-kelemahan itu ialah:
 • 25. 25 Minimnya informasi atas hadis-hadis yang dinilai da’if dan maudu’ perlu penelitian lebih jauh atas hadis-hadis yang dinilai da’if. Dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang bernilai da’if, munkar, batil, dan bahkan maudu, ibnu Majah pun tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Kitab Syarah Sunan Ibn Majjah Kitab Sunan Ibnu Majah nampaknya kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan kitab-kitab hadits lainnya seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Hal tersebut terlihat dari minimnya kitab syarah tentang Sunan Ibnu majah. Diantara kitab Syarah Sunan Ibnu Majah adalah:  Kitab Syarah yang ditulis oleh Syaikh al-Sindi al-Madani (wafat tahun 1138 H ) yakni Syarah Sunan Ibnu Majah. Kitab syarah ini tidak ditulis dengan lengkap, hanya ditulis secara ringkas dan terbatas pada permasalahan yang penting-penting saja. Kitab syarah ini ditulis di bagian pinggir dari kitab Sunan Ibnu Majah.  Kitab Syarah yang ditulis oleh al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti’ (wafat tahun 911 H) dengan nama Misbaahuz Zujajah Ala Sunan Ibnu Majah. Akan tetapi kitab syarah ini juga sama dengan ketab yang ditulis oleh Syaikh al-Sindi al-Madani hanya menguraikan dengan singkat dan terfokus pada permasalahan yang penting saja.  Kitab Syarah yang ditulis oleh al-Muglata’i (w. 762 H) yakni al-I’Iam bi Sunanihi alaih al- Salam.  Kitab yang ditulis oleh al-Kamaluddin ibn Musa al-Darimi (w. 808 H) yakni Syarah Sunan Ibnu Majah.  Kitab yang ditulis oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Halabi yakni Syarah Sunan Ibnu Majah.7 7 https://alquranassyifa.wordpress.com/2014/01/02/kitab-sunan-ibn-majjah/
 • 26. 26 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Istilah Kutubus Sittah digunakan untuk menyebut enam kitab induk hadits, yaitu : 1. Shahih Al Bukhari 2. Shahih Muslim 3. Sunan An Nasa`I 4. Sunan Abi Dawud 5. Sunan At Tirmidzi 6. Sunan Ibni Majah Kutubu Sittah ini termasuk Diantara kitab yang terbagus penulisan dan penyusunannya, paling banyak benarnya dan sedikit kesalahannya, paling meluas umum manfaatnya dan paling banyak faidahnya, paling besar barakahnya, paling mudah kesukarannya, paling baik penerimaannya disisi orang pro dan kontra dan paling penting posisinya dikalangan semua orang. Masing-masing kitab enam tersebut memiliki ciri khas yang hanya diketahui oleh orang yang ahli dibidang ini, sehingga kitab-kitab tersebut dikenal oleh manusia dan tersebar diseluruh pelosok negeri Islam dan pemanfaatannya menjadi besar serta para penuntut ilmu berusaha keras untuk mendapatkannya dan memahaminya. Banyak sekali karya tulis berupa syarah dan ta’liq terhadap kitab-kitab tersebut. Sebagiannya mengkaji tentang mengenal isi kandungan dari matan-matan hadits yang termuat didalamnya, dan sebagian yang lain mengkaji tentang mengenal kandungan sanad-sanadnya, sebagian yang lain mengkaji tentang gabungan semua itu. B. Saran Kami selaku pemakalah mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam makalah ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua agar makalah ini dapat dibuat dengan lebih baik lagi. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah daftar pustaka.