SlideShare a Scribd company logo

Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus

Maritta Korhosen esitys maakuntadigiverkoston tapaamisessa 8.3.2017

1 of 12
Download to read offline
-17.01.2017 Vahala Mika1
Sote-digin
valmistelun tilanne
Maritta Korhonen
-
Sotedigitalisaation toimeenpano
Aikatauluesimerkki: Apotti
20.3.2017 Etunimi Sukunimi2
Järjestelmän käyttöönotot alkavat vuoden 2018 aikana ja ne jatkuvat vuoteen
2020 saakka. Ensimmäinen käyttöönotto tehdään tämänhetkisen aikatauluarvion
mukaan vuoden 2018 lopulla Vantaan perusterveydenhuollossa ja osassa
sosiaalihuollon palveluja sekä HUS:n Peijaksen sairaalassa.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio kymmenessä vuodessa on 575 miljoonaa euroa.
Itse järjestelmän kustannus on 385 miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä Apotti Oyn palveluksessa on n 250 henkilöä.
-
Säästöt
Laatu
Vaikuttavuus
Toiminnan
jatkuvuuden
turvaaminen
Tuottavuus
Uusien ICT palvelujen kehittäminenUusien ICT palvelujen kehittäminen
Toiminnassa tarvittavat ICT palvelut
- Jatkuvuuden turvaaminen
- ICT –palvelujen järjestäminen
Uusien palvelujen käyttöönotto
Asiakaslähtöiset
toimintamallitTiedon integraatioOhjaus
Omaisuus ja
rahoitus
Hlöstö
220.000
Tietojärjestelmät
130x300 = 39 000?
Työasemat
400 000?
Kehittämisprojektit
Tietovarannot
Konesalit
1000?
Projektisalkku/ Uusien ICT palvelujen käyttöönotot
- PSOP, KANTA, KAPA, SADe palvelut, Tietojohtamisen palvelut…
- asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi-ja uudistaminen
Projektisalkku/ Uusien ICT palvelujen käyttöönotot
- PSOP, KANTA, KAPA, SADe palvelut, Tietojohtamisen palvelut…
- asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi-ja uudistaminen
Kehityssalkku/ Uusien ICT ratkaisujen kehittäminen
- APOTTI, ODA,UNA, KODA, KANSA, Virtuaalisairaala 2.0,
- Biopankkien tietopalvelut, Tutkimus- ja laaturekisterit, …
Kehityssalkku/ Uusien ICT ratkaisujen kehittäminen
- APOTTI, ODA,UNA, KODA, KANSA, Virtuaalisairaala 2.0,
- Biopankkien tietopalvelut, Tutkimus- ja laaturekisterit, …
Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen
- Digitalisointi
- Kokonaissuunnittelu (KA)
- Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta
- Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot
Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen
- Digitalisointi
- Kokonaissuunnittelu (KA)
- Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta
- Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot
Strateginen tietohallinto
- KA-suunnittelun ja IT-johta-
misen käynnistys
- siirron suunn./toteuttaminen
- jatkuvuuden ja riskien hallinta
Strateginen tietohallinto
- KA-suunnittelun ja IT-johta-
misen käynnistys
- siirron suunn./toteuttaminen
- jatkuvuuden ja riskien hallinta
Konsolidointi ja uudistaminen
Kehitys- ja projektisalkut;
- Kansallinen
- Yhteistyöalue
- Maakunta
Konsolidointi ja uudistaminen
Kehitys- ja projektisalkut;
- Kansallinen
- Yhteistyöalue
- Maakunta
ICT-Palvelusalkku: Käynnistysvaihe
- Hallinnon ja kommunikaationpalvelut
- toiminnan/tietojohtamisen palvelut
- muutosjohtamisen palvelut (PMO)
- tietohallinnon ja IT-hallinnan palvelut
- kapasiteetti ja tietoliikenne
Siirtymäkausi
- asiakas- ja potilastietojärjestelmät
- omahoito ja sähköiset palvelut
- toimialajärjestelmät
- intergaatiopalvelut
- kapasiteetti ja tietoliikenne
Hyvinvointi-ja
sote kustannussäästö-tavoitteet
2016 2017 2018 2019 2021 2023 2026
Väliaikaishallinto
Valtakunnallinen ja maakunnallinen
valmisteluvaihe
Tehtävät
Maakuntahallinto,siirtymäaika Maakuntahallinto,toiminnallisen uudistuksen hyödyntäminen
Uusi rakenne Uudet toimintamallit
Tavoitetila 2022-26?
Visio – tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden
tietojärjestelmäkokonaisuus
Visio – tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden
tietojärjestelmäkokonaisuus
ICT-Palvelusalkku
Kehityssalkku
Projektisalkku
Tavoitetila ”2025” : Digiratkaisut tukevat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia uudistuneita palveluita
Välitavoite 2019-2020 : Edellytykset ICT:n osalta hallintorakenteen turvalliselle käyttöönotolle olemassa
-
Digivalmistelun ja toimeenpanon organisointimuutoksen
tavoitteita
• Yhteinen tilannekuva
• Kaikilla työryhmillä ja muutokseen liittyvillä projekteilla/hankkeilla on yhteinen ja ajantasainen
käsitys valmistelun tilanteesta ja etenemisestä
• Yhteinen tavoitetila selvä ja kaikilla tiedossa
• Uudistuksen pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin tavoitetila on selkeästi kuvattuna ja
viestittynä
• Yhteinen etenemissuunnitelma (tiekartta)
• Sekä kansallisella että alueellisella tasolla tehtävät toimenpiteet pohjautuvat yhteiseen
etenemissuunnitelmaan
• Riittävät resurssit
• Sekä valmistelulle että toteutuksille voidaan varmistaa riittävät resurssit (nykyinen
”työryhmävetoinen” malli ei mahdollista tätä)
• Selkeät vastuut, toimiva päätöksenteko
• Eri ryhmien ja projektien välillä sekä kansallisten toimijoiden ja maakuntien välillä työnjako on
selkeä
• Tiedetään, missä kohdin päätökset ja linjaukset tehdään (sekä valtakunnallisesti että
alueellisesti) ja niiden valmisteluprosessi on selkeä
[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma4
-
Esimerkkejä käynnistettävistä
projekteista
• Valinnanvapausmallin
kokonaisarkkitehtuuri
• Sote-järjestämisen yhteisten
työvälineiden suunnittelu
• Asiakkuudenhallinnan ja
palveluohjauksen suunnittelu
• Kanta-palveluihin tarvittavien muutosten
suunnittelu
• KUVA-arkkitehtuuri/ICT-projekti
• ..
Esimerkkejä käynnissä olevista
projekteista (joilla kytkentöjä sote- ja
maakuntauudistukseen)
• Digikärkihankkeet (esim.ODA- ,
virtuaalisairaala,valinnanvapauskokeilut)..
• Asiakas- ja potilastietojärjestelmien
uudistamishankkeet (Apotti- & UNA)
Toteutusvastuu: projektit
ja hankkeet
Koordinaatiovastuu
Projektisalkun ja
maakuntien
valmistelutilanteen
seuranta,
hankkeiden ja muutostuen
ohjaus
Linjausvastuu:
valtakunnallisesti
merkittävistä vastuunjako,
rahoitus ym. kysymyksistä
(tarvittaessa
reformiministereille)
Uudistettu
digiryhmä
+sihteeristö
Sote- ja maku
Käynnistettävät
projektit
Muut
uudistuksen
sidoksissa
olevat projektit
Sote-ja maku
projekti-
ryhmät
Ehdotus kansallisen digivalmistelun uudeksi projektirakenteeksi
20.3.20175
Maakuntadigiverkosto
ICT-palvelukeskus-
valmistelu
projekti
salkku
KA-
ryhmät
Linjaus-
esitykset
Linjaukset
OhjausTilannekuva
-
Esitys ryhmien tehtäväksi ja kokoonpanoksi
• Uudistettu digiryhmä
• Seuraa muutokseen liittyvää projektisalkkua
• Ohjaa sote- ja maakunta uudistuksen alla käynnistettäviä kansallisia digiprojekteja
• Hyväksyy linjausesitykset valtakunnallisesti merkittävistä vastuunjako-, rahoitus ym. kysymyksistä ennen niiden
esittelyä sote- ja/tai maakuntaprojektiryhmille / muille päättäville ryhmille
• Ylläpitää digitavoitetilaa maakunta- ja sote-rakenteeseen ja muutokseen liittyen, huomioiden muu julkisen hallinnon
ICT-kehittäminen
• Hyväksyy valmistelun kansalliseen tiekarttaan tehtävät digimuutokset / lisäykset (sisältäen ohjeistukset /
suositukset)
• Kokoonpano: keskeiset ministeriöt (VM,STM,TEM,MMM,SM) ja maakuntaedustus (5), Kuntaliitto
• Pj N.N , Vpj:t VM/STM
• Sihteeristön tehtävät ja kokoonpano
• Tehtävät:
• Kokoaa ja ylläpitää projektisalkkua
• Vastaa maakuntakohtaisen tilannekuvan päivittämisestä
• Vastaa digiryhmän ja maakuntadigiverkoston valmistelusta
• Vastaa muutoksen tiekartan ylläpidosta
• Vastaa ryhmän työsuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta
• Ylläpitää kokonaiskuvaa ICT/digi-muutostuen tarpeista, valmistelusta (ml.resursointitarpeet) ja toimeenpanosta
• Kokoonpano: Sihteeristön vetäjä VM, VM, STM, Kuntaliitto, SM?, ICT- ja soteICT-palvelukeskusvalmistelu
20.3.20176

More Related Content

What's hot

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Leila Kaunisharju
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 

What's hot (20)

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnitteluMaakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenPohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
 
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
 
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmisteluPäijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
 
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitusICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 

Similar to Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Karri Vainio
 
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöMaakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöTHL
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanSitra / Hyvinvointi
 
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Mindtrek
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitalHelsinki
 
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM DigiOpen
 
UTE Esittely Pipe 13112015
UTE Esittely Pipe 13112015UTE Esittely Pipe 13112015
UTE Esittely Pipe 13112015Kimmo Haapea
 

Similar to Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus (20)

STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
 
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöMaakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo AronkytöSovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
 
Aikataulumuutoksen vaikutukset
Aikataulumuutoksen vaikutuksetAikataulumuutoksen vaikutukset
Aikataulumuutoksen vaikutukset
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Kasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistusKasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistus
 
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäenPekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
UTE Esittely Pipe 13112015
UTE Esittely Pipe 13112015UTE Esittely Pipe 13112015
UTE Esittely Pipe 13112015
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
 
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsausSoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 
Sähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallintaSähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallinta
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 

Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus

 • 2. - Sotedigitalisaation toimeenpano Aikatauluesimerkki: Apotti 20.3.2017 Etunimi Sukunimi2 Järjestelmän käyttöönotot alkavat vuoden 2018 aikana ja ne jatkuvat vuoteen 2020 saakka. Ensimmäinen käyttöönotto tehdään tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan vuoden 2018 lopulla Vantaan perusterveydenhuollossa ja osassa sosiaalihuollon palveluja sekä HUS:n Peijaksen sairaalassa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kymmenessä vuodessa on 575 miljoonaa euroa. Itse järjestelmän kustannus on 385 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Apotti Oyn palveluksessa on n 250 henkilöä.
 • 3. - Säästöt Laatu Vaikuttavuus Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Tuottavuus Uusien ICT palvelujen kehittäminenUusien ICT palvelujen kehittäminen Toiminnassa tarvittavat ICT palvelut - Jatkuvuuden turvaaminen - ICT –palvelujen järjestäminen Uusien palvelujen käyttöönotto Asiakaslähtöiset toimintamallitTiedon integraatioOhjaus Omaisuus ja rahoitus Hlöstö 220.000 Tietojärjestelmät 130x300 = 39 000? Työasemat 400 000? Kehittämisprojektit Tietovarannot Konesalit 1000? Projektisalkku/ Uusien ICT palvelujen käyttöönotot - PSOP, KANTA, KAPA, SADe palvelut, Tietojohtamisen palvelut… - asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi-ja uudistaminen Projektisalkku/ Uusien ICT palvelujen käyttöönotot - PSOP, KANTA, KAPA, SADe palvelut, Tietojohtamisen palvelut… - asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi-ja uudistaminen Kehityssalkku/ Uusien ICT ratkaisujen kehittäminen - APOTTI, ODA,UNA, KODA, KANSA, Virtuaalisairaala 2.0, - Biopankkien tietopalvelut, Tutkimus- ja laaturekisterit, … Kehityssalkku/ Uusien ICT ratkaisujen kehittäminen - APOTTI, ODA,UNA, KODA, KANSA, Virtuaalisairaala 2.0, - Biopankkien tietopalvelut, Tutkimus- ja laaturekisterit, … Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen - Digitalisointi - Kokonaissuunnittelu (KA) - Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta - Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen - Digitalisointi - Kokonaissuunnittelu (KA) - Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta - Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot Strateginen tietohallinto - KA-suunnittelun ja IT-johta- misen käynnistys - siirron suunn./toteuttaminen - jatkuvuuden ja riskien hallinta Strateginen tietohallinto - KA-suunnittelun ja IT-johta- misen käynnistys - siirron suunn./toteuttaminen - jatkuvuuden ja riskien hallinta Konsolidointi ja uudistaminen Kehitys- ja projektisalkut; - Kansallinen - Yhteistyöalue - Maakunta Konsolidointi ja uudistaminen Kehitys- ja projektisalkut; - Kansallinen - Yhteistyöalue - Maakunta ICT-Palvelusalkku: Käynnistysvaihe - Hallinnon ja kommunikaationpalvelut - toiminnan/tietojohtamisen palvelut - muutosjohtamisen palvelut (PMO) - tietohallinnon ja IT-hallinnan palvelut - kapasiteetti ja tietoliikenne Siirtymäkausi - asiakas- ja potilastietojärjestelmät - omahoito ja sähköiset palvelut - toimialajärjestelmät - intergaatiopalvelut - kapasiteetti ja tietoliikenne Hyvinvointi-ja sote kustannussäästö-tavoitteet 2016 2017 2018 2019 2021 2023 2026 Väliaikaishallinto Valtakunnallinen ja maakunnallinen valmisteluvaihe Tehtävät Maakuntahallinto,siirtymäaika Maakuntahallinto,toiminnallisen uudistuksen hyödyntäminen Uusi rakenne Uudet toimintamallit Tavoitetila 2022-26? Visio – tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuus Visio – tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuus ICT-Palvelusalkku Kehityssalkku Projektisalkku Tavoitetila ”2025” : Digiratkaisut tukevat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia uudistuneita palveluita Välitavoite 2019-2020 : Edellytykset ICT:n osalta hallintorakenteen turvalliselle käyttöönotolle olemassa
 • 4. - Digivalmistelun ja toimeenpanon organisointimuutoksen tavoitteita • Yhteinen tilannekuva • Kaikilla työryhmillä ja muutokseen liittyvillä projekteilla/hankkeilla on yhteinen ja ajantasainen käsitys valmistelun tilanteesta ja etenemisestä • Yhteinen tavoitetila selvä ja kaikilla tiedossa • Uudistuksen pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin tavoitetila on selkeästi kuvattuna ja viestittynä • Yhteinen etenemissuunnitelma (tiekartta) • Sekä kansallisella että alueellisella tasolla tehtävät toimenpiteet pohjautuvat yhteiseen etenemissuunnitelmaan • Riittävät resurssit • Sekä valmistelulle että toteutuksille voidaan varmistaa riittävät resurssit (nykyinen ”työryhmävetoinen” malli ei mahdollista tätä) • Selkeät vastuut, toimiva päätöksenteko • Eri ryhmien ja projektien välillä sekä kansallisten toimijoiden ja maakuntien välillä työnjako on selkeä • Tiedetään, missä kohdin päätökset ja linjaukset tehdään (sekä valtakunnallisesti että alueellisesti) ja niiden valmisteluprosessi on selkeä [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma4
 • 5. - Esimerkkejä käynnistettävistä projekteista • Valinnanvapausmallin kokonaisarkkitehtuuri • Sote-järjestämisen yhteisten työvälineiden suunnittelu • Asiakkuudenhallinnan ja palveluohjauksen suunnittelu • Kanta-palveluihin tarvittavien muutosten suunnittelu • KUVA-arkkitehtuuri/ICT-projekti • .. Esimerkkejä käynnissä olevista projekteista (joilla kytkentöjä sote- ja maakuntauudistukseen) • Digikärkihankkeet (esim.ODA- , virtuaalisairaala,valinnanvapauskokeilut).. • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamishankkeet (Apotti- & UNA) Toteutusvastuu: projektit ja hankkeet Koordinaatiovastuu Projektisalkun ja maakuntien valmistelutilanteen seuranta, hankkeiden ja muutostuen ohjaus Linjausvastuu: valtakunnallisesti merkittävistä vastuunjako, rahoitus ym. kysymyksistä (tarvittaessa reformiministereille) Uudistettu digiryhmä +sihteeristö Sote- ja maku Käynnistettävät projektit Muut uudistuksen sidoksissa olevat projektit Sote-ja maku projekti- ryhmät Ehdotus kansallisen digivalmistelun uudeksi projektirakenteeksi 20.3.20175 Maakuntadigiverkosto ICT-palvelukeskus- valmistelu projekti salkku KA- ryhmät Linjaus- esitykset Linjaukset OhjausTilannekuva
 • 6. - Esitys ryhmien tehtäväksi ja kokoonpanoksi • Uudistettu digiryhmä • Seuraa muutokseen liittyvää projektisalkkua • Ohjaa sote- ja maakunta uudistuksen alla käynnistettäviä kansallisia digiprojekteja • Hyväksyy linjausesitykset valtakunnallisesti merkittävistä vastuunjako-, rahoitus ym. kysymyksistä ennen niiden esittelyä sote- ja/tai maakuntaprojektiryhmille / muille päättäville ryhmille • Ylläpitää digitavoitetilaa maakunta- ja sote-rakenteeseen ja muutokseen liittyen, huomioiden muu julkisen hallinnon ICT-kehittäminen • Hyväksyy valmistelun kansalliseen tiekarttaan tehtävät digimuutokset / lisäykset (sisältäen ohjeistukset / suositukset) • Kokoonpano: keskeiset ministeriöt (VM,STM,TEM,MMM,SM) ja maakuntaedustus (5), Kuntaliitto • Pj N.N , Vpj:t VM/STM • Sihteeristön tehtävät ja kokoonpano • Tehtävät: • Kokoaa ja ylläpitää projektisalkkua • Vastaa maakuntakohtaisen tilannekuvan päivittämisestä • Vastaa digiryhmän ja maakuntadigiverkoston valmistelusta • Vastaa muutoksen tiekartan ylläpidosta • Vastaa ryhmän työsuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta • Ylläpitää kokonaiskuvaa ICT/digi-muutostuen tarpeista, valmistelusta (ml.resursointitarpeet) ja toimeenpanosta • Kokoonpano: Sihteeristön vetäjä VM, VM, STM, Kuntaliitto, SM?, ICT- ja soteICT-palvelukeskusvalmistelu 20.3.20176
 • 7. - Projektisalkun keräämisen ja hallinnoinnin toimintamalli • Salkku koostuu projekteista ja muista työkohteista • Salkussa sekä projektitarpeet että valmisteltavana + käynnissä olevat kohteet. Salkkuun kuuluvat • sote- ja maakuntauudistuksen alla käynnistettävät/ohjattavat projektit ja työkohteet • ICT-palvelukeskusvalmistelu • seurattavat sidoshankkeet, joilla on yhteyksiä uudistukseen • uudistukseen liittyvä lakivalmistelu 20.3.20177
 • 8. - Eteneminen • Projektoinnin ohjausrakenne ja koko projektikokonaisuuden yleissuunnitelma valmistellaan STM/VM/Kuntaliiitto - ja muiden toimijoiden yhteistyönä maaliskuun 2017 loppuun mennessä. • Asettamispäätösluonnos valmistellaan käsiteltäväksi 3/2017. Projektin organisointi ja sen edellyttämät nimeämispyynnöt valmistellaan 3/2017. • Maakuntien ja Kelan valmisteluorganisaatiot kiinnitetään mukaan projektin suunnitteluun. • Erityisesti on varmistettava projektiin nimettävien henkilöiden todellinen käyttömahdollisuus työssä. Ensisijaisesti tarvitaan kokonaan projektille osoitettuja henkilöresursseja. • Valmistelun vastuuhenkilöinä VMssä toimii Tomi Hytönen, STMssä Maritta Korhonen ja Kuntaliitossa Karri Vainio. 20.3.20178
 • 9. - Terveiset kentältä • Olemme saavuttaneet sellaisen pisteen, että 1.1.2019 alkuun tähtäävä valmisteluosuus on seisahtumassa kevään alkuun mennessä eikä eteenpäin pääsyä ole näköpiirissä – osin pysähtyminen on tapahtumassa jo tällä hetkellä. • Syynä on puhtaasti raha, jota emme mistään saa, mutta jota tarvitaan taustaselvitysten ja – suunnitelmien tekemiseen. Tähän saakka on valmistelua pystytty tekemään eri henkilöiden oman toimen ohella, mutta jatkossa tarvitaan ulkoista työpanosta. • Syksy on sitten oma lukunsa, kun pitää lähteä käynnistämään keskeiset muutosprojektit – niihin ei löydy rahaa sitäkään vähää, eikä projektit tule lähtemään käyntiin. Syksystä eteenpäin ei enää päästä etenemään edes perustehtävästään irrotetulla henkilöstöllä (jos sellaista edes jostain saataisiin), koska silloin tarvitaan jo eri toimittajien ja palveluntuottajien työpanosta. • Kunnat eivät lähde rahoittamaan maakunnan sote-valmistelua eivätkä irrottamaan henkilöitä kunnan perustehtävistä. Heidän on hoidettava sote-tehtäväänsä 31.12.2018 saakka ja he tarvitsevat henkilöstöään tämän tehtävän hoitamiseen. • Tilanne on vakava aiotun uudistuksen ja sen eteenpäin viemisten kannalta. Tämä asian on nyt ratkaistava valtion rahoituksen kautta ja erittäin pian. Pikaisia ratkaisuja valtion rahoituksen järjestämiseksi ja siten valmistelun turvaamiseksi on tehtävä. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma9
 • 10. - Valmistelun tilanne • Vuodelle 2017 yhteinen momentti maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja tukeen • Ministeriöiden päätökset rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta • Sotedigi-määräraha : 3 000 000 euroa • Sotedigi-muutosohjelma jatkuu vuonna 2017. Sote- ja maakuntauudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää tietohallinnon ohjauksen ja ICT- palvelutuotannon uudistamista sekä digitalisaation toimeenpanoa ja palvelujärjestelmän ja ammattilaisten toiminnan muutosta. Vuoden 2017 alussa käynnistyy valtakunnallisesti koordinoituna maakuntien muutossuunnittelu ja toimeenpano jatkuvuuden varmistamiseksi sekä uusien palveluiden ja digitalisaation hankevalmistelu. 20.3.201710
 • 11. - Määrärahatarve 2018- ja perustelut • Valtakunnallisen ja maakuntien valmistelun koordinointi ja ohjaus • Kansalliset sote-kehitysinvestoinnit • Maakuntien sote-ICT-palveluiden konsolidaatio (tehtävien ja toiminnan siirtäminen ja sopeuttaminen, jatkuvuuden varmistaminen) • Maakuntien ja valtakunnallinen sote-digitalisaatio (kehittämishankkeet ja toiminnan muutos) 20.3.201711
 • 12. -20.3.2017 Suomidigi.fi12 Tekeminen ja toteuttaminen voidaan tehdä hajautetusti, mutta niin, että tekemisen roolit ovat selkeät ja toteutukset eivät ole päällekkäisiä eivätkä ristiriidassa keskenään.