SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Uudenmaan sote- ja
maakuntauudistus
#Uusimaa2019
Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja
Etunimi Sukunimi
Uudenmaan maakunta
#Uusimaa2019
Tarve muutokselle -
Ikääntyminen
Mahdollisuus muutokseen –
teknologia
Uuden soten perusta
1. Maakunta on vahva järjestäjä
• Järjestäjä ja tuottaja on erotettu toisistaan
• Tuottajien toiminta on läpinäkyvää ja vertailtavaa
2. Palvelut integroidaan asukkaiden tarpeen mukaan
• sujuva hoito- ja palveluketju
3. Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus
• hyödynnetään kilpailua
4. Kustannusten kasvun jarruttaminen 3 mrd eurolla vuoden 2029
loppuun mennessä
• oikea hoito oikeaan aikaan
• vaikuttavimmat palvelut ja hoidot käyttöön
5. Digitalisointi
• arki on digitalisoitu
• johdetaan tiedolla
• tietojärjestelmät sopivat yhteen
Hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventaminen
• Perustason palveluiden ja
ennaltaehkäisyn vahvistaminen
• Sujuvampi hoidon tarpeen arviointi,
vastuutyöntekijä paljon palveluita
käyttäville (sos-ter)
• Suuremmat yksiköt, parempi osaaminen (esh)
• Kapitaatiomalli luo kannusteen tehdä
palveluista vaikuttavia
• - ”Asiakas omistaa oman asiansa” & ”tuotannossa
itseohjautuvat tiimit – sisäinen yrittäjyys
Etunimi Sukunimi
Kustannustenhallinta- oikea-aikainen
hoito, hoidon porrastus, digitaaliset
ratkaisut, palveluintegraatio
• Maakunnalle on luotava hyvä taloudellinen ja
toiminnallinen governance (hallinta)
• paradoksi: kun ei ole verotusoikeutta, maakunnan talous on
”valtiontalouden jatke” – budjettia ei voi ylittää
• maakuntien rahoituslaissa on kustannusjarru: 2,8 mrd. €
• Oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset
ratkaisut, palveluintegraatio
• säästöpotentiaali 3 mrd. €?
• Digitalisaatio korvaa nykykäytäntöjä
• Erikoissairaanhoito siirtyy väestövastuuseen
• Mittareiden kehittäminen ja tiedolla johtaminen
Etunimi Sukunimi
Uusi julkisen hallinnon toimija
valtion ja kuntien välissä
Sote
Pelastus ja
varautuminen
Maatalous ja
maaseudun
kehittäminen
Ympäristö-
terveydenhuolto
Alueiden
kehittäminen
Ympäristö,
alueiden käyttö
ja kehittäminen
Kala- ja
vesitalous
Liikennejärjestelmä-
suunnittelu ja
tienpito
Maakunnallinen
identiteetti,
koordinoi:
kulttuuri ja
liikunta
Uudellamaalla muita maakuntia
paremmat mahdollisuudet onnistua:
• Uudenmaan väestöpohja riittää maakuntamuotoiselle
palvelutuotannolle sekä järjestäjän ja tuottajan
erottamiseen.
• Laaja yksityinen tarjontapotentiaali mahdollisuus – kunhan
maakunta pysyy kuskinpukilla eikä joudu rattaille.
• Nyt on ainutkertainen mahdollisuus hakea alueellisesti
yhtenäisiä palveluketjuja ja toimintamalleja.
”Kun itselle tehdään, hyvää tulee.”
Luomme rohkeasti maailman
turvallisimman palvelumaakunnan
• Jatkuvuus turvataan, muutokseen tähdätään
• Hyvä henkilöstöpolitiikka!
• Sote-liikelaitos ja pelastusliikelaitos 1.1.2020
• Palveluiden käyttäjät eivät huomaa muutosta vuodenvaiheessa
• ”Älä juokse lujaa ennen kuin tiedät suunnan”
• vuoden lisäaika vähensi riskejä
• Maakunnan vastuulla olevat palvelut kehittyvät,
tehostuvat ja yhtenäistyvät 2020-luvulla.
• #Uusimaa2019 on valtakunnallisen uudistuksen
kärjessä
Uudenmaan maakunta – itsehallinnollinen
alue
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä pl. lasten päivähoito
(20 993) ja työvoimanvuokraus (1 416)
Lähde: Tilastoraportti 26/2015, 10.12.2015, Tilastokeskus
Sotkanet, 14.12.2016 indikaattori 3220 pl. lasten päivähoidon
käyttökustannukset (ind. 1303).
Käyttökustannuksiin lasketaan mukaan toimintamenot yhteensä(2900),
poistot ja arvonalentumiset (2940) sekä vyörytysmenot (2960).
TA 2020 ~ 6 mrd €
Henkilöstö ~ 55 000 – 60 000
työntekijää
Valtio rahoittaa vuotuiset menot
• Kustannukset ja vastuut poistuvat kunnilta
Maakuntien vuotuiset
toimintamenot
(mrd. euroa)
6.7
2.7
1.9
1.8
1.7
1.4
1.2
1.2
1
1
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Uusimaa
Pirkanmaa
Lappi
P-Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Keski-Suomi
Satakunta
P-Karjala
Kanta-Häme
E-Pohjanmaa
E-Karjala
Pohjanmaa
Kainuu
Kymenlaakso
Etelä-Savo
Keski-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Pohjois-Savo
Sote- ja maakuntauudistuksen
eteneminen
2017 2018 2019 2020
Maakunnan toiminnan
ja hallinnon
käynnistämisen
valmistelu -12/2018
Lainsäädäntö
voimaan,
maakunnan
perustetaan
1.7.2018
Maakuntavaltuusto ja –
hallitus järjestäytyvät,
maakunnan toiminta
käynnistyy 1/2019
Maakunta aloittaa
toimintansa
1/2020
Valmisteluvaihe Käynnistymisvaihe Toiminta alkaa
Maakuntavaalit 28.10.2018,
vaalien tulos lainvoimainen
30.11.2018
Uudistettu aikataulu, Grand plan, alusta
loppuunUudenmaan maakunnan vision toteuttaminen
•Kehitetään toimintaa mm. alueelliseen työnjakoon ja yhteistyöhön nojautuen, asiakkaiden tarpeet aiempaa
paremmin huomioiden.
•Suunnataan resurssit pysyvästi uudelleen toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti.
•Valinnanvapaus osana palveluiden uudistamista.
Uudenmaan maakuntavaltuusto ja –hallitus aloittavat toimintansa
•Vahvistetaan organisaatio ja säännöt, nimetään johto sekä tehdään päätökset sote-palveluiden ja
valinnanvapauden järjestämisestä.
•Hyväksytään maakuntastrategia ja vuoden 2020 talousarvio.
Uudenmaan maakunta perustetaan
•Varmistetaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistymiselle: valmistellaan henkilöstö-, tila ja sopimussiirrot
ja uusi maakunnallinen toimintamalli. Luonnokset maakuntavaltuuston päätöksiksi.
•Perustetaan Uudenmaan ”keskushallinto”, ml. ”maakuntavarainhallinto” ja liikelaitokset (sote- ja pela-).
Uudistuksen valmistelu Uudenmaan liiton maakuntahallituksen johdolla
- Haetaan yhteiset tavoitteet, visio ja strategia uudistukselle.
- Valmistellaan väliaikaishallinnon ja maakuntavaltuuston päätettäväksi tulevia asioita
- Myötävaikutetaan realistisisiin valtakunnallisiin ratkaisuihin Uudenmaan lähtökohdista
07/2018 - 12/2018
08/2017 - 06/2018
01/2019 - 12/2019
2020 - 2027
Uusimaa 2019 –hankkeen
ohjausorganisaatio 2017-2018
Poliittinen ohjausryhmä
(Maakuntahallitus)
Virkamiesjohtoryhmä Kuntajohtajakokous
Maakuntahallitus
mhs:n ”strategisten kokousten” laajennettu
kokoonpano + mvston pj:t
Henkilöstöfoorumi
Henkilöstöjärjestöt laajasti
edustettuna
Neuvottelukunta
valmistelutahot, kuntajohtajat,
henkilöstöjärjestöt, sidosryhmät,
kuntien kh:n ja kv:n pjt
Kuntajohtajakokou
s
Virkamiesjohtoryhmä
ICT-hanke
Uusimaa 2019
vastuujohtaja: maakuntajohtaja
hankejohto: muutosjohtaja + sote-
muutosjohtaja
toryhmä
SOTE-virkamies-
koordinaatioryhmä
Alaryhmät Alaryhmät
htoryhmä
SOTE-virkamies-
koordinaatioryhmä
Muut
virkamiesvalmiste-
luryhmät
Sote-valmisteluryhmät
Sote-järjestäminen
(ml. ruotsinkielisten palvelujen
turvaaminen)
Ikäihmiset
Vammaisten
palvelut
Lapset, nuoret,
perheet
Päihde- ja mielenterveys-
palvelut
Suun
terveyden-
huolto
Työterveyshuolto
Opetus, tutkimus,
kehitys
Sote-päivystys*
Suoran valinnan
palvelut
(Sote-keskus)
Sote-tiimi
Sote-muutosjohtaja,
Sote-johtajat &
valmisteluryhmien
pj:t
Tukipalvelut
Kliiniset tukipalvelut
tukipalvelut
ICT
ICT
Aikuissosiaalityö
* Perustetaan myöhemmin
Integraatio- ja
hyte-näkökulma
Viestinnän priorisointi ja ajastus
1,6 miljoonaa
asukasta
Siirtyvä
henkilöstö
Päättäjät
(luovuttavien
organisaatioiden
johto ja poliittiset
päätöksentekijät)
Käynnistymisvaihe
Vuosi 2019
Esivalmistelu
Syksy 2016 → Kesä 2018
Väliaikaishallinto
Kesä 2018 → Joulu 2018
Yhteistyö on tärkeää
Valtio
Kunnat ja
kaupungit
Asukas
Maakunta
Kuntapalvelut jatkossakin tärkeitä maakunnan asukkaille
Esim. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, turvallisuus, oppilashuolto, työllisyys,
kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen jne.
Ohjaus ja resurssit Ohjaus ja resurssit
Lakikolmikko
SOTE
Valinnanvapauslaki
UUSIKSI
SOTE
Järjestämislaki
Maakuntalaki
• Maakuntakonserni
• Järjestämisvastuu ja vastuu
oikeuksien toteutumisesta
• Maakunnan liikelaitokset
• Järjestämisen ja tuottamisen
erottaminen
• Palvelukokonaisuuksien määrittely
• Kunta- ja maakuntayhteistyö
Sote-kustannusten jakautuminen ja
käyttäjät
80 % 20 %
Perus-
terveydenhoito
(sis. suun th/ 50 %)
Sosiaali-
neuvonta
Erikois-
sairaanhoito
Sosiaalihuollon
palvelut
Sote-keskusintegraatio
450 € 50 € 1200 € 1500 €
Sote-keskuksen
kustannus per asukas
Sote-kustannus per asukas
Vanhuspalvelut,
vammaispalvelut,
Perheiden palvelut
(lastensuojelu)
Lisäksi mm. työterveyshuolto 425€ per
työntekijä, yksityinen terveydenhuolto
(asiakkaan maksama) 120 € per asukas (ei
sis kunt.)
Maakuntakonserni sote-tehtävissä –
valinnanvapauden käynnistyttyä –
maailma ennen PeV:n lausuntoa
Järjestäjä-yksikkö
1.0
Talousohjaus-
yksikkö
Omistajaohjaus-
yksikkö
Strategia-yksikkö
Maakuntavaltuuston ja –hallituksen konserniohjaus
Liikelaitos
Keskussairaala
Keskitettävät
vaativat
sosiaalihuollon
palvelut
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Keski-Uusimaa
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Läntinen
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Itäinen
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Espoo
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Vantaa
Alueyksikkö
Lähipalvelut
HKI
Maakunnan Sote-
keskus Oy (-t)
Makunnan
Sote Oy (-t)
Yksit. t . III-sektori
Sote-keskus Oy
Yksit. t . III-sektori
X Sote Oy
V
A
L
I
N
N
A
N
V
A
P
A
U
S
Viran-
omaisohjaus
Talous- ja tulosohjaus
3,7 mrd € 0,8 mrd € 1,5 mrd €
Yksit., t III-sektori
Ostopalvelut
Tukipalvelut
jne.
Alkuperäinen malli
Seurauksena olisi ollut
• Maakunnan talousvaikeudet
• Sote-yhtiöiden konkurssit
• Lähetetsunami erikoissairaanhoitoon
• Laajat ja välittömät YT-neuvottelut
Maakunta sote-tehtävissä – ja valinnanvapaus
Talousohjaus-
yksikkö
Liikelaitos
Keskussairaala
Keskitettävät
vaativat
sosiaalihuollon
palvelut
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Keski-Uusimaa
Asiakasohjaus
(markkinat)
3,7 – 4,2 mrd € n.0,8 mrd € n.0,7 – 1,5 mrd €
Tukipalvelut jne.
Ostopalvelut
Asiakasseteli
Viranomaisohjaus,
perusoikeudet ja
turvaverkko
Ulkoistettu sote-
keskus
Maakunnan
sote-keskukset
Liikelaitoksen tulosalue
tai
oma liikelaitos tai
OY
Maakunnan poliittinen tahto, maakuntavaltuusto
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Läntinen
Strategia-yksikkö
Järjestäjäyksikkö
1.0
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Espoo
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Itäinen
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Helsinki
Alueyksikkö
Lähipalvelut
Vantaa
Ulkoistettu sote-
keskus
Valinnanvapaus
- Sote-keskuksen valinta
- Asiakasseteli
- Henkilökohtainen budjetti
Maakunnalle ohjaava ote palvelutarjonnan
volyymiin ja sijoittumiseen
Henk.koht.budjetti
”Vaikuttavuusohjaus”
KILPAILUNEUTRALITEETTI
Muutosvisio2020 – alustavaa
hahmottelua
Luomme rohkeasti maailman turvallisimman palvelumaakunnan
Maakuntien Suomi alkaa Uudeltamaalta
Maakunta osaa järjestää palvelut oikein
Valinnanvapaus parantaa kansalaisten sitoutumista hoitoon ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
Uudenmaan muutosjohtajat
Muutosjohtaja Markus Sovala ja sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö
Timo Aronkytö
Muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus
Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
+ 358 40 631 5011
timo.aronkyto@uudenmaanlitto.fi
Kiitos

More Related Content

What's hot

Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
THL
 

What's hot (20)

Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
 
Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...
Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...
Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...
 
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformitHallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
 
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
 
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
 
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäSiun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
 
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
 
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
 
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
 
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
 
Kommenttipuheenvuoro_Korhonen
Kommenttipuheenvuoro_KorhonenKommenttipuheenvuoro_Korhonen
Kommenttipuheenvuoro_Korhonen
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyestiSote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j...
Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j...Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j...
Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j...
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-PohjanmaallaHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
 
Avara maakuntavaaleista
Avara maakuntavaaleistaAvara maakuntavaaleista
Avara maakuntavaaleista
 
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
 

Similar to Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö

Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
THL
 

Similar to Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö (20)

STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
Timo Aronkytö TERVE-SOS
Timo Aronkytö TERVE-SOSTimo Aronkytö TERVE-SOS
Timo Aronkytö TERVE-SOS
 
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
 
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
 
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
 
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuuMiten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
 
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Keski-Suomi – hyvinvoinnin maakunta
Keski-Suomi – hyvinvoinnin maakuntaKeski-Suomi – hyvinvoinnin maakunta
Keski-Suomi – hyvinvoinnin maakunta
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
 
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
 
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsausSoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avausPalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
 

More from Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland

More from Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland (20)

Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptxValtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
 
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptxValtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
 
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptxContact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
 
Esittelymateriaali 01/2023
Esittelymateriaali 01/2023Esittelymateriaali 01/2023
Esittelymateriaali 01/2023
 
Valtiokonttori pahkinankuoressa
Valtiokonttori pahkinankuoressaValtiokonttori pahkinankuoressa
Valtiokonttori pahkinankuoressa
 
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
 
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
 
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelutRintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
 
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
 
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palvelunaValtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
 
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriinValtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
 
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
 
The public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology NetworkThe public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology Network
 
Matkaturvakoulutus 2017
Matkaturvakoulutus 2017Matkaturvakoulutus 2017
Matkaturvakoulutus 2017
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa TaipaleSovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka SaloSovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna NyforsSovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
 
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta KokkoAsiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
 
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma KiikkalaVoitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
 
Lainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka Syrjänen
Lainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka SyrjänenLainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka Syrjänen
Lainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka Syrjänen
 

Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö

 • 5. Uuden soten perusta 1. Maakunta on vahva järjestäjä • Järjestäjä ja tuottaja on erotettu toisistaan • Tuottajien toiminta on läpinäkyvää ja vertailtavaa 2. Palvelut integroidaan asukkaiden tarpeen mukaan • sujuva hoito- ja palveluketju 3. Valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus • hyödynnetään kilpailua 4. Kustannusten kasvun jarruttaminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä • oikea hoito oikeaan aikaan • vaikuttavimmat palvelut ja hoidot käyttöön 5. Digitalisointi • arki on digitalisoitu • johdetaan tiedolla • tietojärjestelmät sopivat yhteen
 • 6. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen • Perustason palveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen • Sujuvampi hoidon tarpeen arviointi, vastuutyöntekijä paljon palveluita käyttäville (sos-ter) • Suuremmat yksiköt, parempi osaaminen (esh) • Kapitaatiomalli luo kannusteen tehdä palveluista vaikuttavia • - ”Asiakas omistaa oman asiansa” & ”tuotannossa itseohjautuvat tiimit – sisäinen yrittäjyys Etunimi Sukunimi
 • 7. Kustannustenhallinta- oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset ratkaisut, palveluintegraatio • Maakunnalle on luotava hyvä taloudellinen ja toiminnallinen governance (hallinta) • paradoksi: kun ei ole verotusoikeutta, maakunnan talous on ”valtiontalouden jatke” – budjettia ei voi ylittää • maakuntien rahoituslaissa on kustannusjarru: 2,8 mrd. € • Oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset ratkaisut, palveluintegraatio • säästöpotentiaali 3 mrd. €? • Digitalisaatio korvaa nykykäytäntöjä • Erikoissairaanhoito siirtyy väestövastuuseen • Mittareiden kehittäminen ja tiedolla johtaminen Etunimi Sukunimi
 • 8. Uusi julkisen hallinnon toimija valtion ja kuntien välissä Sote Pelastus ja varautuminen Maatalous ja maaseudun kehittäminen Ympäristö- terveydenhuolto Alueiden kehittäminen Ympäristö, alueiden käyttö ja kehittäminen Kala- ja vesitalous Liikennejärjestelmä- suunnittelu ja tienpito Maakunnallinen identiteetti, koordinoi: kulttuuri ja liikunta
 • 9. Uudellamaalla muita maakuntia paremmat mahdollisuudet onnistua: • Uudenmaan väestöpohja riittää maakuntamuotoiselle palvelutuotannolle sekä järjestäjän ja tuottajan erottamiseen. • Laaja yksityinen tarjontapotentiaali mahdollisuus – kunhan maakunta pysyy kuskinpukilla eikä joudu rattaille. • Nyt on ainutkertainen mahdollisuus hakea alueellisesti yhtenäisiä palveluketjuja ja toimintamalleja. ”Kun itselle tehdään, hyvää tulee.”
 • 10. Luomme rohkeasti maailman turvallisimman palvelumaakunnan • Jatkuvuus turvataan, muutokseen tähdätään • Hyvä henkilöstöpolitiikka! • Sote-liikelaitos ja pelastusliikelaitos 1.1.2020 • Palveluiden käyttäjät eivät huomaa muutosta vuodenvaiheessa • ”Älä juokse lujaa ennen kuin tiedät suunnan” • vuoden lisäaika vähensi riskejä • Maakunnan vastuulla olevat palvelut kehittyvät, tehostuvat ja yhtenäistyvät 2020-luvulla. • #Uusimaa2019 on valtakunnallisen uudistuksen kärjessä
 • 11. Uudenmaan maakunta – itsehallinnollinen alue Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä pl. lasten päivähoito (20 993) ja työvoimanvuokraus (1 416) Lähde: Tilastoraportti 26/2015, 10.12.2015, Tilastokeskus Sotkanet, 14.12.2016 indikaattori 3220 pl. lasten päivähoidon käyttökustannukset (ind. 1303). Käyttökustannuksiin lasketaan mukaan toimintamenot yhteensä(2900), poistot ja arvonalentumiset (2940) sekä vyörytysmenot (2960). TA 2020 ~ 6 mrd € Henkilöstö ~ 55 000 – 60 000 työntekijää
 • 12. Valtio rahoittaa vuotuiset menot • Kustannukset ja vastuut poistuvat kunnilta Maakuntien vuotuiset toimintamenot (mrd. euroa) 6.7 2.7 1.9 1.8 1.7 1.4 1.2 1.2 1 1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Uusimaa Pirkanmaa Lappi P-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Satakunta P-Karjala Kanta-Häme E-Pohjanmaa E-Karjala Pohjanmaa Kainuu Kymenlaakso Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa Päijät-Häme Pohjois-Savo
 • 13. Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen 2017 2018 2019 2020 Maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelu -12/2018 Lainsäädäntö voimaan, maakunnan perustetaan 1.7.2018 Maakuntavaltuusto ja – hallitus järjestäytyvät, maakunnan toiminta käynnistyy 1/2019 Maakunta aloittaa toimintansa 1/2020 Valmisteluvaihe Käynnistymisvaihe Toiminta alkaa Maakuntavaalit 28.10.2018, vaalien tulos lainvoimainen 30.11.2018
 • 14. Uudistettu aikataulu, Grand plan, alusta loppuunUudenmaan maakunnan vision toteuttaminen •Kehitetään toimintaa mm. alueelliseen työnjakoon ja yhteistyöhön nojautuen, asiakkaiden tarpeet aiempaa paremmin huomioiden. •Suunnataan resurssit pysyvästi uudelleen toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti. •Valinnanvapaus osana palveluiden uudistamista. Uudenmaan maakuntavaltuusto ja –hallitus aloittavat toimintansa •Vahvistetaan organisaatio ja säännöt, nimetään johto sekä tehdään päätökset sote-palveluiden ja valinnanvapauden järjestämisestä. •Hyväksytään maakuntastrategia ja vuoden 2020 talousarvio. Uudenmaan maakunta perustetaan •Varmistetaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistymiselle: valmistellaan henkilöstö-, tila ja sopimussiirrot ja uusi maakunnallinen toimintamalli. Luonnokset maakuntavaltuuston päätöksiksi. •Perustetaan Uudenmaan ”keskushallinto”, ml. ”maakuntavarainhallinto” ja liikelaitokset (sote- ja pela-). Uudistuksen valmistelu Uudenmaan liiton maakuntahallituksen johdolla - Haetaan yhteiset tavoitteet, visio ja strategia uudistukselle. - Valmistellaan väliaikaishallinnon ja maakuntavaltuuston päätettäväksi tulevia asioita - Myötävaikutetaan realistisisiin valtakunnallisiin ratkaisuihin Uudenmaan lähtökohdista 07/2018 - 12/2018 08/2017 - 06/2018 01/2019 - 12/2019 2020 - 2027
 • 15. Uusimaa 2019 –hankkeen ohjausorganisaatio 2017-2018 Poliittinen ohjausryhmä (Maakuntahallitus) Virkamiesjohtoryhmä Kuntajohtajakokous Maakuntahallitus mhs:n ”strategisten kokousten” laajennettu kokoonpano + mvston pj:t Henkilöstöfoorumi Henkilöstöjärjestöt laajasti edustettuna Neuvottelukunta valmistelutahot, kuntajohtajat, henkilöstöjärjestöt, sidosryhmät, kuntien kh:n ja kv:n pjt Kuntajohtajakokou s Virkamiesjohtoryhmä ICT-hanke Uusimaa 2019 vastuujohtaja: maakuntajohtaja hankejohto: muutosjohtaja + sote- muutosjohtaja toryhmä SOTE-virkamies- koordinaatioryhmä Alaryhmät Alaryhmät htoryhmä SOTE-virkamies- koordinaatioryhmä Muut virkamiesvalmiste- luryhmät
 • 16. Sote-valmisteluryhmät Sote-järjestäminen (ml. ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen) Ikäihmiset Vammaisten palvelut Lapset, nuoret, perheet Päihde- ja mielenterveys- palvelut Suun terveyden- huolto Työterveyshuolto Opetus, tutkimus, kehitys Sote-päivystys* Suoran valinnan palvelut (Sote-keskus) Sote-tiimi Sote-muutosjohtaja, Sote-johtajat & valmisteluryhmien pj:t Tukipalvelut Kliiniset tukipalvelut tukipalvelut ICT ICT Aikuissosiaalityö * Perustetaan myöhemmin Integraatio- ja hyte-näkökulma
 • 17. Viestinnän priorisointi ja ajastus 1,6 miljoonaa asukasta Siirtyvä henkilöstö Päättäjät (luovuttavien organisaatioiden johto ja poliittiset päätöksentekijät) Käynnistymisvaihe Vuosi 2019 Esivalmistelu Syksy 2016 → Kesä 2018 Väliaikaishallinto Kesä 2018 → Joulu 2018
 • 18. Yhteistyö on tärkeää Valtio Kunnat ja kaupungit Asukas Maakunta Kuntapalvelut jatkossakin tärkeitä maakunnan asukkaille Esim. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, turvallisuus, oppilashuolto, työllisyys, kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen jne. Ohjaus ja resurssit Ohjaus ja resurssit
 • 19. Lakikolmikko SOTE Valinnanvapauslaki UUSIKSI SOTE Järjestämislaki Maakuntalaki • Maakuntakonserni • Järjestämisvastuu ja vastuu oikeuksien toteutumisesta • Maakunnan liikelaitokset • Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen • Palvelukokonaisuuksien määrittely • Kunta- ja maakuntayhteistyö
 • 20.
 • 21. Sote-kustannusten jakautuminen ja käyttäjät 80 % 20 % Perus- terveydenhoito (sis. suun th/ 50 %) Sosiaali- neuvonta Erikois- sairaanhoito Sosiaalihuollon palvelut Sote-keskusintegraatio 450 € 50 € 1200 € 1500 € Sote-keskuksen kustannus per asukas Sote-kustannus per asukas Vanhuspalvelut, vammaispalvelut, Perheiden palvelut (lastensuojelu) Lisäksi mm. työterveyshuolto 425€ per työntekijä, yksityinen terveydenhuolto (asiakkaan maksama) 120 € per asukas (ei sis kunt.)
 • 22. Maakuntakonserni sote-tehtävissä – valinnanvapauden käynnistyttyä – maailma ennen PeV:n lausuntoa Järjestäjä-yksikkö 1.0 Talousohjaus- yksikkö Omistajaohjaus- yksikkö Strategia-yksikkö Maakuntavaltuuston ja –hallituksen konserniohjaus Liikelaitos Keskussairaala Keskitettävät vaativat sosiaalihuollon palvelut Alueyksikkö Lähipalvelut Keski-Uusimaa Alueyksikkö Lähipalvelut Läntinen Alueyksikkö Lähipalvelut Itäinen Alueyksikkö Lähipalvelut Espoo Alueyksikkö Lähipalvelut Vantaa Alueyksikkö Lähipalvelut HKI Maakunnan Sote- keskus Oy (-t) Makunnan Sote Oy (-t) Yksit. t . III-sektori Sote-keskus Oy Yksit. t . III-sektori X Sote Oy V A L I N N A N V A P A U S Viran- omaisohjaus Talous- ja tulosohjaus 3,7 mrd € 0,8 mrd € 1,5 mrd € Yksit., t III-sektori Ostopalvelut Tukipalvelut jne.
 • 23. Alkuperäinen malli Seurauksena olisi ollut • Maakunnan talousvaikeudet • Sote-yhtiöiden konkurssit • Lähetetsunami erikoissairaanhoitoon • Laajat ja välittömät YT-neuvottelut
 • 24. Maakunta sote-tehtävissä – ja valinnanvapaus Talousohjaus- yksikkö Liikelaitos Keskussairaala Keskitettävät vaativat sosiaalihuollon palvelut Alueyksikkö Lähipalvelut Keski-Uusimaa Asiakasohjaus (markkinat) 3,7 – 4,2 mrd € n.0,8 mrd € n.0,7 – 1,5 mrd € Tukipalvelut jne. Ostopalvelut Asiakasseteli Viranomaisohjaus, perusoikeudet ja turvaverkko Ulkoistettu sote- keskus Maakunnan sote-keskukset Liikelaitoksen tulosalue tai oma liikelaitos tai OY Maakunnan poliittinen tahto, maakuntavaltuusto Alueyksikkö Lähipalvelut Läntinen Strategia-yksikkö Järjestäjäyksikkö 1.0 Alueyksikkö Lähipalvelut Espoo Alueyksikkö Lähipalvelut Itäinen Alueyksikkö Lähipalvelut Helsinki Alueyksikkö Lähipalvelut Vantaa Ulkoistettu sote- keskus Valinnanvapaus - Sote-keskuksen valinta - Asiakasseteli - Henkilökohtainen budjetti Maakunnalle ohjaava ote palvelutarjonnan volyymiin ja sijoittumiseen Henk.koht.budjetti ”Vaikuttavuusohjaus” KILPAILUNEUTRALITEETTI
 • 25. Muutosvisio2020 – alustavaa hahmottelua Luomme rohkeasti maailman turvallisimman palvelumaakunnan Maakuntien Suomi alkaa Uudeltamaalta Maakunta osaa järjestää palvelut oikein Valinnanvapaus parantaa kansalaisten sitoutumista hoitoon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 • 26. Uudenmaan muutosjohtajat Muutosjohtaja Markus Sovala ja sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö
 • 27. Timo Aronkytö Muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen + 358 40 631 5011 timo.aronkyto@uudenmaanlitto.fi

Editor's Notes

 1. Uudenmaan maakunta on osaava palveluiden järjestäjä Kenen näkökulmasta valinnanvapaudesta kerrotaan: asukkaan, org.? Suurin ongelma: hoitoon ei päästä, ei se, ettei sitouduta Tavoitteena on..? Pohdittava vielä korostettava hyvinvointia : sote