SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Johdanto: tietohallintoyhteistyö
yhteistyöalueella
1
Yhteistyöalueet (mikäli seuraisivat nykyisiä ERVA-aluerajoja)
- Eteläinen: 3 maakuntaa, väestö 1 919 254
- Läntinen: 3 maakuntaa, väestö 870 541
- Keskinen: 4 maakuntaa, väestö 1 111 487
- Itäinen: 4 maakuntaa, väestö 815 093
- Pohjoinen: 4 maakuntaa, väestö 741 950
Tehtäviä
Yleinen
- palvelurakenteen kokonaisuuden tai useamman kuin yhden maakunnan palvelujen
järjestämisen näkökulmasta merkittävät investoinnit
Sote
- keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa
- palvelurakenteen, investointien ja palveluiden yhteensovitus
- kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus, yhteistyötehtävät ja -foorumi
- Yhteistyösopimus
Huom.
- Yhteistyöalue ei ole synonyymi ”yliopistolliselle maakunnalle”
- Yhteistyöalueet eivät ole omia oikeustoimihenkilöitä / organisaatioita
- Yhteistyöalueilla ei ole palveluiden järjestämis- tai rahoitusvastuuta
- Yhteistyöalueiden tausta erikoissairaanhoidon ERVA-alueissa, muissa Sote-tehtävissä tai
muissa maakuntien tehtävissä ei laajasti kokemuksia
POHJOIS-SUOMEN
TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN
TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN
Maakuntavalmistelijoiden verkostotapaaminen Helsingissä 24.11.2016
JUHANI HEIKKA
OULUN KAUPUNKI / KONSERNIHALLINTO / TIETOHALLINTO
POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN
TOIMINTAMALLI 2014
SHOWSTOPPER 2015!
Hallituksen lakiesityksessä
sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisvastuu on annettu
viidelle sote-alueelle. Sote-
palvelujen tuottamisesta taas
vastaisi enintään 19 aluetta.
Hallinnossa on huomattavan
hankala ja kaksikerroksinen
rakenne…
Valiokunta katsoo, että kuntiin
kohdistuvat kunnallisveron
korotuspaineet ovat jo niin
suuret, että kokonaisuutena
rahoitusmalli on perustuslain
vastainen…
POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN
TOIMINTAMALLI 2015
Määritellyt ohjausrakenteet ja
yhteistyö muilta osin hiipuivat.
Tietohallintoyhteistyötä päätettiin
jatkaa ”epävarmassa”
toimintaympäristössä.
Epävarmuudesta johtuen
alatyöryhmien työskentely ei ole
edennyt nykytilakartoituksia
pidemmälle. Hankerahoitus ei
toteutunut haettujen hankkeiden
osalta…
”Yhteistyöalueen tilannekuva tiimi”  Nostot yhteisiksi toimenpiteiksi
”Maakuntavalmistelun ICT-tiimit”  Maakuntien valmistelutyö ja nostot
POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN
TOIMINTAMALLI 2017
? Maakuntien valmistelu mandaatti
maakuntaliittojen valmisteluorganisaatioilla.
Maakunnat perustavat ICT-valmisteluryhmät.
Näkökulmina maakunnan
tehtäväkokonaisuudet (sote ja muut).
Tekemisen pääpaino maakuntatasolla.
Maakunnan valmistelutyössä tarvitaan linkit
1) kansalliselle tasolle
2) yhteistyöalueeseen
3) tulevaisuuden kuntiin
YHTEISTYÖALUEIDEN VERKOSTO ON PARAS TAPA
ORGANISOIDA SOTE-ICT
Yhteistyöalueella hahmoteltuja yhteistoimintoja:
• Tarvittavien yhteistyörakenteiden käynnistämiseen ja
vahvistamiseen
• Järjestäjien tietohallintokyvykkyyden varmistamiseen
• ICT-muutosohjelman määrittelyyn ja sen toteuttamisen
kytkemisen kansalliseen tasoon
• Toiminnan kehittämistarpeiden analysointi ja priorisointi
(Tiedolla johtaminen, asiakkuudenhallinta / UNA-hanke,
viitearkkitehtuurityö, ”makupalat”)
• Toimintojen digitalisoinnin edistämiseen (mm. ODA-, KODA-,
Virtuaalisairaala -hankkeet)
• ICT-palvelutuotannon rakennejärjestelyjen valmisteleminen
• Yhteistyöalueen tietointegraation toteuttaminen (Kanta,
alueelliset tietovarastot ja arkistot)
• …
Yhteistyöalueen maakuntien yhteistyösopimus
Yhteistyöalueen ohjausfunktio
Maakunta (YO) Maakunta Maakunta Maakunta
Valtio
”Digikonttori”
Alueellisesti
hajautettu,
keskitetysti
johdettu
kehittämisen
tukitoiminto
Määritellään
vastuunjako ja
osaamiset
Sovittu
yhteinen
vastuualue,
kehittämis- tai
investointi-
kokonaisuus
Sovittu
yhteinen
vastuualue,
kehittämis- tai
investointi-
kokonaisuus
Sovittu
yhteinen
vastuualue,
kehittämis- tai
investointi-
kokonaisuus
Sovittu
yhteinen
vastuualue,
kehittämis- tai
investointi-
kokonaisuus
Toimenpide
...Toimenpide
...Toimenpide
...Toimenpide
...
Hallin-
nointi
Toimenpide
...Toimenpide
...
Toimenpide
...Toimenpide
...
Toimenpide
...Toimenpide
...
Toimenpide
...Toimenpide
...
Toimenpide
...Toimenpide
...
Toimenpide
...
YHTEISTYÖALUEEN YHTEISTYÖMALLI JA OHJAUS?
VAIKEA
”Ei valmista ratkaisua (kilpailutettava,
määriteltävä) käyttöönotettavissa,
suuret prosessimuutokset”
KESKIVAIKEA
”Valmis ratkaisu, käyttöönotettavissa
prosessimuutoksilla”
DIGI-IDEOIDEN VAIKEUSASTEPOHJAINEN JAOTTELU
HELPPO
”Valmis ratkaisu, käyttöönotettavissa
pienillä prosessimuutoksilla”
Nopeus, ketteryys Vaikuttavuus
TIETOJÄRJESTELMIEN YHTENÄISTÄMINEN
ALUEELLINEN TOIMINNAN OHJAUS
TÄYSIN DIGITAALISET TUKIPROSESSIT
TURVALLINEN VIESTINTÄ (DIGIYHTEYDET) ÄLYKKÄÄT OIREARVIOT
SÄHKÖINEN ASIOINTI
ASIAKKAAN TIETOJEN TUOTANTO
TEOLLINEN INTERNET (IOT)
LIIKKUVAT PALVELUT
TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN
INFORMAATIO JA VALINNAN VAPAUS
LUONNOS YHTEISTYÖN PERIAATTEISTA
PERIAATE LINJAUS TOIMENPITEET
Pohjoisen alueen toimijat
sitoutuvat yhteistyöalueen
laajuiseen yhteistyöhön.
Lähtökohtana on yhteistyöalue-laajuinen toiminta
tietohallintoasioissa.
Vahvistetaan alueen kansallista roolia ja näkyvyyttä
tietohallintoasioissa.
Sovitaan vastuunjaosta yhteistyöalueen ja eri toimijoiden välillä.
Kytketään tietohallintoyhteistyö osaksi ”Konttori”-toimintaa.
Resursoidaan yhteisesti valitut kehittämiskohteet ja palvelut.
Yhteistyö on systemaattista ja
pitkäjänteistä.
Sitoutetaan organisaation johto arkkitehtuurityöhön.
Kehittämisen lähtökohtana on toiminta.
Yhteistyön viitekehyksenä toimii
kokonaisarkkitehtuurimenetelmä.
Rakennetaan toimintamalli, joka mahdollistaa tiiviin yhteistyön
toiminnan kehittäjien kanssa.
Uudet hankintaesitykset ja kehittämisideat katselmoidaan
arkkitehtuuriryhmässä.
Määritellään kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasotavoite.
Yhtenäiset KA kuvausmallit ja yhteiset kuvausten jakamisen
ratkaisut.
Yhteistyö tapahtuu
verkostomaisesti lähellä
toimintaa
Hajakeskitetty toimintamalli toiminnan perustana.
Verkostoitumisella haetaan vahvaa kansallista roolia.
Tunnistetaan alueella oleva osaaminen.
Kiinnitetään osaajia yhteistyöhön.
Tietohallinto on strategisen
johtamien väline
Hyödynnetään tietohallintomallia viitekehyksenä
(www.tietohallintomalli.fi)
Muutetaan tietohallinnon rooli strategiseksi kehittämis- ja
ohjaustoiminnoksi.
EHDOTUS JATKOSTA (18.11.2016)
• Millaisen roolin ohjausryhmä ottaa jatkossa? Miten kytkeytyy muuhun yhteistyöalueen valmistelutyöhön?
– Todettiin, että ohjausryhmälle on selkeä tarve
– Tarkennetaan rooli ja jäsenet kun yhteistyöalueen maakuntien valmistelu on virallistunut
• Yhteistyöalueen tietohallintovalmistelu:
– Yhteistyöalueen tilannekuva rakennetaan Lapio-ryhmän organisointia kehittämällä
– Jatkossa siihen kuuluisivat kaikki yhteistyöalueen maakuntien ICT-ryhmien vetäjät, OYS-ERVA tietohallintojohtajat sekä
mahdollisesti keskuskaupunkien tietohallintojohto?
• Koordinaatioryhmä muutetaan ”avoimeksi foorumiksi”, jonka kokouksiin ja tilaisuuksiin (esim. seminaarit) voivat osallistua kaikki
Pohjois-Suomen ”maakuntien” tietohallinto- ja ICT-kokonaisuuden parissa työskentelevät henkilöt
– Linkit nykyisiin verkostoihin pidetään ennallaan (Akusti, THL, Nordlab, SHPt, kaupungit, …)
– 2 kokousta / vuosi (syys/kevät kokous)
– 2 seminaaria / vuosi
– Uutiskirjeet ja muut tiedottaminen
• Alatyöryhmien osalta jatketaan yhteistyötä alueilla, joissa edellytyksiä ”edetä” tai tehdä yhteistyötä jossain muodossa
yhteistyöaluelaajuisesti.
– Tiedolla johtaminen
– Tietoturva- ja tietosuoja-asiat
– Kuvantaminen
Kiitokset, keskustelua, kommentteja?

More Related Content

What's hot

Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-hanke
 

What's hot (20)

Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
 
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuvaMaakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
 
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenvetoOhjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Esiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmät
Esiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmätEsiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmät
Esiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmät
 
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
 
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheetAKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 

Viewers also liked

Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the HypeCapgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
default default
 

Viewers also liked (6)

Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiotRatkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
 
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
 
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the HypeCapgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
 
Digital Transformation
Digital Transformation Digital Transformation
Digital Transformation
 

Similar to Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen

Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeetSote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Karri Vainio
 
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
Taltioni
 
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
Kalottikeskus
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
THL
 
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
Jaana Seipiharju
 

Similar to Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen (20)

Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenäKokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenä
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeetSote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
 
Elinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissaElinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissa
 
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
 
Missä mennään - Kasvupalvelut
Missä mennään - KasvupalvelutMissä mennään - Kasvupalvelut
Missä mennään - Kasvupalvelut
 
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
 
Rakennerahastokauden 2014-2020 yleisesittely
Rakennerahastokauden 2014-2020 yleisesittelyRakennerahastokauden 2014-2020 yleisesittely
Rakennerahastokauden 2014-2020 yleisesittely
 
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019
 
Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010
 
Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018
Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018
Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018
 
Palveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmät
Palveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmätPalveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmät
Palveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmät
 
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
 
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategiaJulkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
Julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
 
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
 
Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...
Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...
Sähköinen hyvinvointikertomus osana tietopohjan kehittämistä, tietoon perustu...
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
 
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 
Sähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallintaSähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallinta
 

Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen

  • 2. Yhteistyöalueet (mikäli seuraisivat nykyisiä ERVA-aluerajoja) - Eteläinen: 3 maakuntaa, väestö 1 919 254 - Läntinen: 3 maakuntaa, väestö 870 541 - Keskinen: 4 maakuntaa, väestö 1 111 487 - Itäinen: 4 maakuntaa, väestö 815 093 - Pohjoinen: 4 maakuntaa, väestö 741 950 Tehtäviä Yleinen - palvelurakenteen kokonaisuuden tai useamman kuin yhden maakunnan palvelujen järjestämisen näkökulmasta merkittävät investoinnit Sote - keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa - palvelurakenteen, investointien ja palveluiden yhteensovitus - kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus, yhteistyötehtävät ja -foorumi - Yhteistyösopimus Huom. - Yhteistyöalue ei ole synonyymi ”yliopistolliselle maakunnalle” - Yhteistyöalueet eivät ole omia oikeustoimihenkilöitä / organisaatioita - Yhteistyöalueilla ei ole palveluiden järjestämis- tai rahoitusvastuuta - Yhteistyöalueiden tausta erikoissairaanhoidon ERVA-alueissa, muissa Sote-tehtävissä tai muissa maakuntien tehtävissä ei laajasti kokemuksia
  • 3. POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN Maakuntavalmistelijoiden verkostotapaaminen Helsingissä 24.11.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KONSERNIHALLINTO / TIETOHALLINTO
  • 5. SHOWSTOPPER 2015! Hallituksen lakiesityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on annettu viidelle sote-alueelle. Sote- palvelujen tuottamisesta taas vastaisi enintään 19 aluetta. Hallinnossa on huomattavan hankala ja kaksikerroksinen rakenne… Valiokunta katsoo, että kuntiin kohdistuvat kunnallisveron korotuspaineet ovat jo niin suuret, että kokonaisuutena rahoitusmalli on perustuslain vastainen…
  • 6. POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI 2015 Määritellyt ohjausrakenteet ja yhteistyö muilta osin hiipuivat. Tietohallintoyhteistyötä päätettiin jatkaa ”epävarmassa” toimintaympäristössä. Epävarmuudesta johtuen alatyöryhmien työskentely ei ole edennyt nykytilakartoituksia pidemmälle. Hankerahoitus ei toteutunut haettujen hankkeiden osalta…
  • 7. ”Yhteistyöalueen tilannekuva tiimi”  Nostot yhteisiksi toimenpiteiksi ”Maakuntavalmistelun ICT-tiimit”  Maakuntien valmistelutyö ja nostot POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI 2017 ? Maakuntien valmistelu mandaatti maakuntaliittojen valmisteluorganisaatioilla. Maakunnat perustavat ICT-valmisteluryhmät. Näkökulmina maakunnan tehtäväkokonaisuudet (sote ja muut). Tekemisen pääpaino maakuntatasolla. Maakunnan valmistelutyössä tarvitaan linkit 1) kansalliselle tasolle 2) yhteistyöalueeseen 3) tulevaisuuden kuntiin
  • 8. YHTEISTYÖALUEIDEN VERKOSTO ON PARAS TAPA ORGANISOIDA SOTE-ICT Yhteistyöalueella hahmoteltuja yhteistoimintoja: • Tarvittavien yhteistyörakenteiden käynnistämiseen ja vahvistamiseen • Järjestäjien tietohallintokyvykkyyden varmistamiseen • ICT-muutosohjelman määrittelyyn ja sen toteuttamisen kytkemisen kansalliseen tasoon • Toiminnan kehittämistarpeiden analysointi ja priorisointi (Tiedolla johtaminen, asiakkuudenhallinta / UNA-hanke, viitearkkitehtuurityö, ”makupalat”) • Toimintojen digitalisoinnin edistämiseen (mm. ODA-, KODA-, Virtuaalisairaala -hankkeet) • ICT-palvelutuotannon rakennejärjestelyjen valmisteleminen • Yhteistyöalueen tietointegraation toteuttaminen (Kanta, alueelliset tietovarastot ja arkistot) • …
  • 9. Yhteistyöalueen maakuntien yhteistyösopimus Yhteistyöalueen ohjausfunktio Maakunta (YO) Maakunta Maakunta Maakunta Valtio ”Digikonttori” Alueellisesti hajautettu, keskitetysti johdettu kehittämisen tukitoiminto Määritellään vastuunjako ja osaamiset Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Toimenpide ...Toimenpide ...Toimenpide ...Toimenpide ... Hallin- nointi Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ... YHTEISTYÖALUEEN YHTEISTYÖMALLI JA OHJAUS?
  • 10. VAIKEA ”Ei valmista ratkaisua (kilpailutettava, määriteltävä) käyttöönotettavissa, suuret prosessimuutokset” KESKIVAIKEA ”Valmis ratkaisu, käyttöönotettavissa prosessimuutoksilla” DIGI-IDEOIDEN VAIKEUSASTEPOHJAINEN JAOTTELU HELPPO ”Valmis ratkaisu, käyttöönotettavissa pienillä prosessimuutoksilla” Nopeus, ketteryys Vaikuttavuus TIETOJÄRJESTELMIEN YHTENÄISTÄMINEN ALUEELLINEN TOIMINNAN OHJAUS TÄYSIN DIGITAALISET TUKIPROSESSIT TURVALLINEN VIESTINTÄ (DIGIYHTEYDET) ÄLYKKÄÄT OIREARVIOT SÄHKÖINEN ASIOINTI ASIAKKAAN TIETOJEN TUOTANTO TEOLLINEN INTERNET (IOT) LIIKKUVAT PALVELUT TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN INFORMAATIO JA VALINNAN VAPAUS
  • 11. LUONNOS YHTEISTYÖN PERIAATTEISTA PERIAATE LINJAUS TOIMENPITEET Pohjoisen alueen toimijat sitoutuvat yhteistyöalueen laajuiseen yhteistyöhön. Lähtökohtana on yhteistyöalue-laajuinen toiminta tietohallintoasioissa. Vahvistetaan alueen kansallista roolia ja näkyvyyttä tietohallintoasioissa. Sovitaan vastuunjaosta yhteistyöalueen ja eri toimijoiden välillä. Kytketään tietohallintoyhteistyö osaksi ”Konttori”-toimintaa. Resursoidaan yhteisesti valitut kehittämiskohteet ja palvelut. Yhteistyö on systemaattista ja pitkäjänteistä. Sitoutetaan organisaation johto arkkitehtuurityöhön. Kehittämisen lähtökohtana on toiminta. Yhteistyön viitekehyksenä toimii kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. Rakennetaan toimintamalli, joka mahdollistaa tiiviin yhteistyön toiminnan kehittäjien kanssa. Uudet hankintaesitykset ja kehittämisideat katselmoidaan arkkitehtuuriryhmässä. Määritellään kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasotavoite. Yhtenäiset KA kuvausmallit ja yhteiset kuvausten jakamisen ratkaisut. Yhteistyö tapahtuu verkostomaisesti lähellä toimintaa Hajakeskitetty toimintamalli toiminnan perustana. Verkostoitumisella haetaan vahvaa kansallista roolia. Tunnistetaan alueella oleva osaaminen. Kiinnitetään osaajia yhteistyöhön. Tietohallinto on strategisen johtamien väline Hyödynnetään tietohallintomallia viitekehyksenä (www.tietohallintomalli.fi) Muutetaan tietohallinnon rooli strategiseksi kehittämis- ja ohjaustoiminnoksi.
  • 12. EHDOTUS JATKOSTA (18.11.2016) • Millaisen roolin ohjausryhmä ottaa jatkossa? Miten kytkeytyy muuhun yhteistyöalueen valmistelutyöhön? – Todettiin, että ohjausryhmälle on selkeä tarve – Tarkennetaan rooli ja jäsenet kun yhteistyöalueen maakuntien valmistelu on virallistunut • Yhteistyöalueen tietohallintovalmistelu: – Yhteistyöalueen tilannekuva rakennetaan Lapio-ryhmän organisointia kehittämällä – Jatkossa siihen kuuluisivat kaikki yhteistyöalueen maakuntien ICT-ryhmien vetäjät, OYS-ERVA tietohallintojohtajat sekä mahdollisesti keskuskaupunkien tietohallintojohto? • Koordinaatioryhmä muutetaan ”avoimeksi foorumiksi”, jonka kokouksiin ja tilaisuuksiin (esim. seminaarit) voivat osallistua kaikki Pohjois-Suomen ”maakuntien” tietohallinto- ja ICT-kokonaisuuden parissa työskentelevät henkilöt – Linkit nykyisiin verkostoihin pidetään ennallaan (Akusti, THL, Nordlab, SHPt, kaupungit, …) – 2 kokousta / vuosi (syys/kevät kokous) – 2 seminaaria / vuosi – Uutiskirjeet ja muut tiedottaminen • Alatyöryhmien osalta jatketaan yhteistyötä alueilla, joissa edellytyksiä ”edetä” tai tehdä yhteistyötä jossain muodossa yhteistyöaluelaajuisesti. – Tiedolla johtaminen – Tietoturva- ja tietosuoja-asiat – Kuvantaminen