SlideShare a Scribd company logo

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulmasta / maakuntadigi

Työryhmän sihteerin Vesa Lipposen esitys maakuntadigi-valmistelijoiden tapaamisessa 4.10.2016

1 of 11
Download to read offline
MAAKUNTAUUDISTUS
Maakuntadigi
työryhmän sihteeri Vesa Lipponen, TEM
MAAKUNTAUUDISTUS
Asettamispäätös
Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota
valmisteleva ryhmä Maakuntadigi -valmisteluryhmä VM037:04/2016
Ryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen 5.4.2016 linjauspäätöksen mukaan
maakunnille siirtyviä tehtäviä koskien ehdotukset maakuntien
• tietohallinnon kansallisesta ohjauksesta
• yhteisistä tietojärjestelmistä sekä näiden omistajuus- ja kehittämismallista
• ICT-palveluiden integraatiosta maakuntien välillä
• ICT-palveluiden integraatiosta maakunta-valtio –suhteessa
• määritellä ehdotustensa mukaisten ratkaisujen rajapinnat ja riippuvuussuhteet
suhteessa soten digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto –ryhmään
Ryhmän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä sote-uudistuksen
digitalisaatio -valmisteluryhmän kanssa.
3.6.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 2
MAAKUNTAUUDISTUS
Maakuntadigi -ryhmän jäsenet
• Puheenjohtaja
• Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia
• Varapuheenjohtaja:
• Ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
• Sihteerit:
• Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, maa- ja metsätalousministeriö
• Projektipäällikkö Vesa Lipponen, työ- ja elinkeinoministeriö
• Asiakkuuspäällikkö Mika Vahala, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus
(KEHA-keskus)
4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 3
MAAKUNTAUUDISTUS
• Lähtökohtana hallinnon eri tasoista riippumaton asiakkaan tarve, eivät yksittäiset
palvelut. Asiakas on mukana palveluiden kehittämisessä.
• Vastuut/työnjako/toimintatapa Valtio – Maakunta - Kunta on selkeä.
• Valtakunnallisesti yhdenmukaiset sähköiset prosessit ja palvelut, jotka mahdollistavat
myös maakuntien alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamisen.
• Palvelujen perustasot on määritelty ja ne ovat alueriippumattomia.
• Keskitetyt sähköiset palvelut ovat ensisijainen palvelumuoto.
• Asiointitarve on minimissään (automaattinen uusinta, proaktiiviset ilmoitukset).
• Automatisointi on laajaa ja byrokratia vähäistä (ei lupia jos ilmoitusmenettely riittää).
• Tieto seuraa asiakasta.
• Asiakas pystyy hallitsemaan omia tietojaan.
Vision peruskivet
4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 4
MAAKUNTAUUDISTUS MaakuntadigiVisio 2025
4.10.2016 5
Asiakasvisio
Kattavat ja sopivat palvelut
Palvelut tarjotaan tilanteeni mukaan ja monet asiani hoituvat
automaattisesti ja asioimatta.
Digitaaliset palvelut ovat aina saatavilla kaikille, kaikkialla ja kaikilla laitteilla
Ajantasaiset ja käytettävissä olevat tiedot
Pystyn hallitsemaan omia tietojani ja niiden käyttöä
Vain puuttuva tieto kysytään
Virkamiesvisio
Hyvät ja joustavat välineet
Työvälineet toimivat ja ovat helppokäyttöisiä
Tieto on avointa ja yhteistä myös yrityksille ja kansalaisille
Osaamiseni on ajan tasalla ja kehittymistäni tuetaan
Vapaus toimia
Työkulttuuri mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn
Voin keskittyä olennaiseen ja sisäinen byrokratia on minimoitu
MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntadigi -linjaukset
4.10.2016 6
Keskeiset linjausehdotukset:
1. Maakuntien toiminnalle asetettuja tavoitteita
toteutetaan/tuetaan maakuntien yhteisillä kansallisilla ICT-
palveluilla
2. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään maakuntien uusia
asiakaslähtöisiä ja digitaalisia prosesseja tukevat palvelut sekä
käynnistetään niiden toteutuksen vaatima valmistelu
• Maakuntien asiakkuudenhallinta
• Maakunnan (järjestämisvastuullinen) johtamista, toimintaa
ja valtion maakuntien ohjausta tukevat tiedot sekä tiedon
hyödyntämistä tukevat välineet
3. Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus perustetaan tuottamaan
kansalliset palvelut
4. Maakuntien tietohallinnon kansallinen ohjaus on yhdellä
ohjaustoiminnolla
5. Maakuntauudistuksen valmistelua johdetaan ja rahoitetaan
ohjelmana
Ohjausmalli
ICT PAKE
Arkkitehtuuri
CRM
MAAKUNTAUUDISTUS
1. Maakuntien toiminnalle asetettuja
tavoitteita toteutetaan/tuetaan
maakuntien yhteisillä kansallisilla ICT-
palveluilla
Maakuntien yhteisiä ICT-palveluja käyttävät kaikki
maakunnat, ja niiden järjestämistä ja käyttöä ohjataan
lainsäädännöllä
Muutoksen aikana varmistetaan palvelutuotannon
jatkuvuus (uuden kehittämisen ja olemassa olevan
hyödyntämisen arvioinnin lähtökohta on toiminnan
jatkuvuuden turvaaminen)
Maakunnan tarvitsemien ICT-palvelujen järjestämisessä
hyödynnetään mahdollisimman hyvin olemassa olevia
ratkaisuja / palveluja
Maakuntien (järjestämisvastuullinen) toiminnalle
asetettujen tavoitteiden ja maakuntien tarvitsemien ICT-
palvelujen suunnittelu edellyttää perustaksi, yhteistä
arkkitehtuuria.
2. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään
maakuntien uusia asiakaslähtöisiä ja
digitaalisia prosesseja tukevat palvelut
sekä käynnistetään niiden toteutuksen
vaatima valmistelu
Maakunnat järjestävät toimintansa siten, että asiakkaalle
mahdollistetaan sähköisten palveluiden käyttö
maakuntien palvelujen osalta mahdollisimman kattavasti
Asiakkaiden palvelut kehitetään kansalliseen
palveluarkkitehtuurin tukeutuvaksi yhden luukun
palvelumalliksi, joka toteuttaa digitalisoinnin periaatteet
Maakuntien päätöksenteko sekä viestintä perustuvat
ensisijaisesti sähköisiin käytänteisiin (esim.
toimielintyöskentely, asianhallinta, sähköinen
päätöksenteko, viestintä, demokratia ja äänestäminen)
Käynnistetään maakuntien toimintaa tukevien
asiakkuudenhallinnan ja tiedolla johtamisen ratkaisujen
toteutus ja nimetään niiden suunnittelusta vastaava taho
Maakuntadigilinjaukset
4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 7
Arkkitehtuuri
CRM
MAAKUNTAUUDISTUS
Maakuntadigilinjaukset
4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 8
3. Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus
perustetaan tuottamaan kansalliset
palvelut
Valtio perustaa vuonna 2017 toimintansa
aloittavan maakuntien ICT-
palvelukeskuksen (osakeyhtiö)
ICT-palvelukeskuksen tehtävänä on järjestää
väliaikaishallinnolle ja maakunnan perustamisessa ja
toiminnan käynnistämisessä tarvittavat ICT-palvelut, jotka
perustuvat maakuntien yhteiseen arkkitehtuuriin
Ensin järjestetään se, mitä tällä hetkellä ei ole olemassa
(puuttuvat ja maakuntien uudet yhteiset palvelut) tai
mikä on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua
antaa palvelukeskuksen järjestettäväksi
ICT-palvelukeskus ei rakenna omaa tuotantoa, vaan
järjestää/hankkii ICT-palvelut markkinoilta tai
kuntien/kuntayhtymien omistamilta yhtiöiltä
ICT-palvelukeskuksen toiminta rahoitetaan budjettivaroin
esivalmistelu- ja väliaikaishallinnon aikana
ICT PAKE
4. Maakuntien tietohallinnon kansallinen
ohjaus on yhdellä ohjaustoiminnolla
Toimialojen ohjauksesta vastaavien
ministeriöiden maakuntien tietohallintoon
kohdistuva ohjaus yhdenmukaistetaan
kansallisen ohjaustoiminnon kautta
Ohjaustoiminnon toimivaltaan kuuluu valtion maakuntien
tietohallinnon ohjaukseen liittyvät tehtävät
5. Maakuntauudistuksen valmistelua johdetaan ja
rahoitetaan ohjelmana
Maakuntauudistuksen kansallisen tason muutoksesta
muodostetaan ohjelma, jota myös johdetaan ohjelmana.
Ohjelmaorganisaatio koostuu päätoimisesti ohjelmaa
toteuttavista henkilöistä.
Uudistuksen esivalmistelun aikaista organisointia,
väliaikaista toimielintä ja maakuntaa tuetaan
toteuttamaan maakuntauudistuksella asetettujen
tavoitteiden vaatimat toimenpiteet muutoksen eri
vaiheissa
Ohjausmalli
MAAKUNTAUUDISTUS
Keskeisimpinä tehtävinä 2016 ovat:
• Selvitys kuntien, maakuntien ja valtion palvelusopimusten siirtomahdollisuuksista ja
niihin liittyvistä lainsäädännöllisistä reunaehdoista
• Lainsäädäntötarpeet maakuntadigin näkökulmasta
• Vaikutusten arviointi maakuntadigin näkökulmasta, talous, kustannukset,
tietojärjestelmät, asiakkaat, henkilöstö
• Kartoitus siirtyvistä/käytettävistä järjestelmistä ja palveluista maakunnille siirtyvien
tehtävien ja palveluiden näkökulmasta
• Ehdotus tietohallinnon kansallisesta ohjauksesta, ohjausmalli?
• Jatkuvuuden varmistaminen, Visio 2017 ja 2019
• Työskentelyssä toimeksiannot jakautuvat Palvelukeskus-valmisteluun, Palvelut ja
Prosessit – ryhmälle ja perustettaville erillistyöryhmille.
4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 9
MAAKUNTAUUDISTUS
Hallinnolla on kolme ulottuvuutta, mutta…
asiakkaalla pitäisi olla vain yksi !
3.6.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 10
Asiakas
Tieto
seuraa
asiakasta!
Hallinto
ulkoa
Kunta
Maakunta
Valtio VALTION YHTENÄISYYS
Toiminta-arkkitehtuuri
Yhteiset tiedot
KaPa
Hallinto
sisältä
ITSE-
HALLINNON
”VAPAUDET”
Palvelut
Järjestelmät
Prosessit
Toimintatavat
MAAKUNTAUUDISTUS
4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 11

More Related Content

What's hot

Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetKarri Vainio
 

What's hot (20)

Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
 
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuvaMaakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
 
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitusICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne UudellamaallaSote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
 
Muutostuen valmistelun tilannekatsaus
Muutostuen valmistelun tilannekatsausMuutostuen valmistelun tilannekatsaus
Muutostuen valmistelun tilannekatsaus
 
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
 
SoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiöSoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiö
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmisteluPäijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
 
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenvetoOhjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 

Viewers also liked

Architecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architectureArchitecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architectureAlexander SAMARIN
 
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöSote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöKarri Vainio
 
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Karri Vainio
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliKarri Vainio
 
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriGofore Ltd.
 
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the HypeCapgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hypedefault default
 

Viewers also liked (8)

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
 
Architecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architectureArchitecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architecture
 
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöSote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
 
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
 
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
 
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the HypeCapgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
 

Similar to Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulmasta / maakuntadigi

Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Karri Vainio
 
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimana Oy
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanSitra / Hyvinvointi
 
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Karri Vainio
 
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Karri Vainio
 
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKarri Vainio
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTilastokeskus
 
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...Karri Vainio
 
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...THL
 
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Mindtrek
 

Similar to Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulmasta / maakuntadigi (20)

Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
 
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
 
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
 
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
 
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
 
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulmasta / maakuntadigi

  • 2. MAAKUNTAUUDISTUS Asettamispäätös Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmisteleva ryhmä Maakuntadigi -valmisteluryhmä VM037:04/2016 Ryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen 5.4.2016 linjauspäätöksen mukaan maakunnille siirtyviä tehtäviä koskien ehdotukset maakuntien • tietohallinnon kansallisesta ohjauksesta • yhteisistä tietojärjestelmistä sekä näiden omistajuus- ja kehittämismallista • ICT-palveluiden integraatiosta maakuntien välillä • ICT-palveluiden integraatiosta maakunta-valtio –suhteessa • määritellä ehdotustensa mukaisten ratkaisujen rajapinnat ja riippuvuussuhteet suhteessa soten digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto –ryhmään Ryhmän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä sote-uudistuksen digitalisaatio -valmisteluryhmän kanssa. 3.6.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 2
  • 3. MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntadigi -ryhmän jäsenet • Puheenjohtaja • Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia • Varapuheenjohtaja: • Ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö • Sihteerit: • Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, maa- ja metsätalousministeriö • Projektipäällikkö Vesa Lipponen, työ- ja elinkeinoministeriö • Asiakkuuspäällikkö Mika Vahala, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) 4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 3
  • 4. MAAKUNTAUUDISTUS • Lähtökohtana hallinnon eri tasoista riippumaton asiakkaan tarve, eivät yksittäiset palvelut. Asiakas on mukana palveluiden kehittämisessä. • Vastuut/työnjako/toimintatapa Valtio – Maakunta - Kunta on selkeä. • Valtakunnallisesti yhdenmukaiset sähköiset prosessit ja palvelut, jotka mahdollistavat myös maakuntien alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamisen. • Palvelujen perustasot on määritelty ja ne ovat alueriippumattomia. • Keskitetyt sähköiset palvelut ovat ensisijainen palvelumuoto. • Asiointitarve on minimissään (automaattinen uusinta, proaktiiviset ilmoitukset). • Automatisointi on laajaa ja byrokratia vähäistä (ei lupia jos ilmoitusmenettely riittää). • Tieto seuraa asiakasta. • Asiakas pystyy hallitsemaan omia tietojaan. Vision peruskivet 4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 4
  • 5. MAAKUNTAUUDISTUS MaakuntadigiVisio 2025 4.10.2016 5 Asiakasvisio Kattavat ja sopivat palvelut Palvelut tarjotaan tilanteeni mukaan ja monet asiani hoituvat automaattisesti ja asioimatta. Digitaaliset palvelut ovat aina saatavilla kaikille, kaikkialla ja kaikilla laitteilla Ajantasaiset ja käytettävissä olevat tiedot Pystyn hallitsemaan omia tietojani ja niiden käyttöä Vain puuttuva tieto kysytään Virkamiesvisio Hyvät ja joustavat välineet Työvälineet toimivat ja ovat helppokäyttöisiä Tieto on avointa ja yhteistä myös yrityksille ja kansalaisille Osaamiseni on ajan tasalla ja kehittymistäni tuetaan Vapaus toimia Työkulttuuri mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn Voin keskittyä olennaiseen ja sisäinen byrokratia on minimoitu
  • 6. MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntadigi -linjaukset 4.10.2016 6 Keskeiset linjausehdotukset: 1. Maakuntien toiminnalle asetettuja tavoitteita toteutetaan/tuetaan maakuntien yhteisillä kansallisilla ICT- palveluilla 2. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään maakuntien uusia asiakaslähtöisiä ja digitaalisia prosesseja tukevat palvelut sekä käynnistetään niiden toteutuksen vaatima valmistelu • Maakuntien asiakkuudenhallinta • Maakunnan (järjestämisvastuullinen) johtamista, toimintaa ja valtion maakuntien ohjausta tukevat tiedot sekä tiedon hyödyntämistä tukevat välineet 3. Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus perustetaan tuottamaan kansalliset palvelut 4. Maakuntien tietohallinnon kansallinen ohjaus on yhdellä ohjaustoiminnolla 5. Maakuntauudistuksen valmistelua johdetaan ja rahoitetaan ohjelmana Ohjausmalli ICT PAKE Arkkitehtuuri CRM
  • 7. MAAKUNTAUUDISTUS 1. Maakuntien toiminnalle asetettuja tavoitteita toteutetaan/tuetaan maakuntien yhteisillä kansallisilla ICT- palveluilla Maakuntien yhteisiä ICT-palveluja käyttävät kaikki maakunnat, ja niiden järjestämistä ja käyttöä ohjataan lainsäädännöllä Muutoksen aikana varmistetaan palvelutuotannon jatkuvuus (uuden kehittämisen ja olemassa olevan hyödyntämisen arvioinnin lähtökohta on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen) Maakunnan tarvitsemien ICT-palvelujen järjestämisessä hyödynnetään mahdollisimman hyvin olemassa olevia ratkaisuja / palveluja Maakuntien (järjestämisvastuullinen) toiminnalle asetettujen tavoitteiden ja maakuntien tarvitsemien ICT- palvelujen suunnittelu edellyttää perustaksi, yhteistä arkkitehtuuria. 2. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään maakuntien uusia asiakaslähtöisiä ja digitaalisia prosesseja tukevat palvelut sekä käynnistetään niiden toteutuksen vaatima valmistelu Maakunnat järjestävät toimintansa siten, että asiakkaalle mahdollistetaan sähköisten palveluiden käyttö maakuntien palvelujen osalta mahdollisimman kattavasti Asiakkaiden palvelut kehitetään kansalliseen palveluarkkitehtuurin tukeutuvaksi yhden luukun palvelumalliksi, joka toteuttaa digitalisoinnin periaatteet Maakuntien päätöksenteko sekä viestintä perustuvat ensisijaisesti sähköisiin käytänteisiin (esim. toimielintyöskentely, asianhallinta, sähköinen päätöksenteko, viestintä, demokratia ja äänestäminen) Käynnistetään maakuntien toimintaa tukevien asiakkuudenhallinnan ja tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus ja nimetään niiden suunnittelusta vastaava taho Maakuntadigilinjaukset 4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 7 Arkkitehtuuri CRM
  • 8. MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntadigilinjaukset 4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 8 3. Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus perustetaan tuottamaan kansalliset palvelut Valtio perustaa vuonna 2017 toimintansa aloittavan maakuntien ICT- palvelukeskuksen (osakeyhtiö) ICT-palvelukeskuksen tehtävänä on järjestää väliaikaishallinnolle ja maakunnan perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä tarvittavat ICT-palvelut, jotka perustuvat maakuntien yhteiseen arkkitehtuuriin Ensin järjestetään se, mitä tällä hetkellä ei ole olemassa (puuttuvat ja maakuntien uudet yhteiset palvelut) tai mikä on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua antaa palvelukeskuksen järjestettäväksi ICT-palvelukeskus ei rakenna omaa tuotantoa, vaan järjestää/hankkii ICT-palvelut markkinoilta tai kuntien/kuntayhtymien omistamilta yhtiöiltä ICT-palvelukeskuksen toiminta rahoitetaan budjettivaroin esivalmistelu- ja väliaikaishallinnon aikana ICT PAKE 4. Maakuntien tietohallinnon kansallinen ohjaus on yhdellä ohjaustoiminnolla Toimialojen ohjauksesta vastaavien ministeriöiden maakuntien tietohallintoon kohdistuva ohjaus yhdenmukaistetaan kansallisen ohjaustoiminnon kautta Ohjaustoiminnon toimivaltaan kuuluu valtion maakuntien tietohallinnon ohjaukseen liittyvät tehtävät 5. Maakuntauudistuksen valmistelua johdetaan ja rahoitetaan ohjelmana Maakuntauudistuksen kansallisen tason muutoksesta muodostetaan ohjelma, jota myös johdetaan ohjelmana. Ohjelmaorganisaatio koostuu päätoimisesti ohjelmaa toteuttavista henkilöistä. Uudistuksen esivalmistelun aikaista organisointia, väliaikaista toimielintä ja maakuntaa tuetaan toteuttamaan maakuntauudistuksella asetettujen tavoitteiden vaatimat toimenpiteet muutoksen eri vaiheissa Ohjausmalli
  • 9. MAAKUNTAUUDISTUS Keskeisimpinä tehtävinä 2016 ovat: • Selvitys kuntien, maakuntien ja valtion palvelusopimusten siirtomahdollisuuksista ja niihin liittyvistä lainsäädännöllisistä reunaehdoista • Lainsäädäntötarpeet maakuntadigin näkökulmasta • Vaikutusten arviointi maakuntadigin näkökulmasta, talous, kustannukset, tietojärjestelmät, asiakkaat, henkilöstö • Kartoitus siirtyvistä/käytettävistä järjestelmistä ja palveluista maakunnille siirtyvien tehtävien ja palveluiden näkökulmasta • Ehdotus tietohallinnon kansallisesta ohjauksesta, ohjausmalli? • Jatkuvuuden varmistaminen, Visio 2017 ja 2019 • Työskentelyssä toimeksiannot jakautuvat Palvelukeskus-valmisteluun, Palvelut ja Prosessit – ryhmälle ja perustettaville erillistyöryhmille. 4.10.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 9
  • 10. MAAKUNTAUUDISTUS Hallinnolla on kolme ulottuvuutta, mutta… asiakkaalla pitäisi olla vain yksi ! 3.6.2016 Maakuntadigi -valmisteluryhmä 10 Asiakas Tieto seuraa asiakasta! Hallinto ulkoa Kunta Maakunta Valtio VALTION YHTENÄISYYS Toiminta-arkkitehtuuri Yhteiset tiedot KaPa Hallinto sisältä ITSE- HALLINNON ”VAPAUDET” Palvelut Järjestelmät Prosessit Toimintatavat