SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
-13.12.20161
DIGI-
palvelukeskuksen
valmistelu
DIGIvalmistelijat 15.12.2016
-30.11.20162
ICT- palvelukeskus
Valmistelun tilannekatsaus
ICT- palvelukeskuksen projektiryhmä
13.12.2016
Heikki Heikkilä
-
Valmistelun tilanne ja mitä seuraavaksi?
Valmistelun tilanne
• Erilaisten palvelukeskusskenaarioiden työstöä
on tehty
• Skenaariot käsitelty ohjausryhmässä
8.12.2016 ja maakuntadigiryhmässä
7.12.2016
• Keskeisistä kunta/kuntayhtymä/shp-
omisteisista toimijoista selvitystä täydennetty
• Yhdessä TAHE- palveluselvityksen kanssa
lähtenyt kysely maakuntien valmisteluryhmille
• Vastausaikaa jatkettu 16.12.2016 saakka
• Tulokset pyritään tuottamaan muodossa, jota
valmisteluryhmät voivat pitää itse yllä
• Ei uskota siihen, että lopputulos on
täydellinen, mutta jostain on aloitettava
30.11.20163
Mitä seuraavaksi
• Kyselyjen yhteenveto ennen joulua
• Projektiryhmän työskentelyn saaminen
vauhtiin
• Muut selvitykset jatkuvat
• ICT- palvelukeskuksen skenaariotarkastelun
tarkennus työn alla
• Työsuunnitelma ja työsuunnitelman
synkronointi ohjausryhmän kanssa
• Valmistelijaverkoston lomittaminen
valmisteluun- myöhässä
• Resursoinnin tarkistus…
• Eri tahojen haastattelut ja tapaamiset
kokonaistilanteen selvittämiseksi
-
Missä haasteita?
Haasteet
• Koko maakuntauudistuksen kokonaistilanne vielä monilta osin auki
• Muutama peruslinjausasia olisi saatava ohjaus/johtoryhmän kautta eteenpäin
• Skenaariotarkastelu ja lähestymistavan valinta
• Työnjako eri ryhmien välillä
• Eri puolilla maata eri lähtötilanne ja eri näkemykset maakuntien ICT:n järjestämisestä
• In-house asiat ja sopimusviidakko
• Tuleeko lakiesitykseen muutoksi palvelukeskusten osalta
• Aliresursointi annetun tehtävän toteuttamisessa
• Kustannuksia alkaa kertyä…
13.12.20164
-
ICT- palvelukeskusvalmistelun ohjausryhmä
• Ohjausryhmässä käytiin läpi skenaariot ICT- palvelukeskuksen osalta.
Seuraavia huomioita kirjattiin ( ei vielä pöytäkirjaa)
• Fat Cat malli ei ole raskautensa takia toivottava
• Virtual company ei anna valtion ohjaukselle riittävästi tukea
• Esityksessä paljon kohtia joihin kaivataan tarkennusta sekä viestinnällistä
näkökulmaa
• Valmistelua voidaan jatkaa ’Ecosystem’- mallin pohjalta ottaen huomioon myös
se, että kunnat eivät ainakaan kovin pitkään olisi mukana tytäryhtiöissä.
• Johtoryhmään tarkennettu esitys linjattavaksi kun se kokoontuu ensimmäisen
kerran
13.12.20165
-
Kotitehtävä verkostolle
13.12.20166
Käy kohteessa
http://www.ideaboardz.com/for/Palvelukeskuksen%20palvelutarjooma/25064
56
- Uusia palvelukeskuksen palvelutarjooman elementtejä ehdolle
- Äänestämässä muiden esittämiä palveluja
-8.11.2016 Heikkilä Heikki7
Palvelukeskusskenaa-
riot ja ICT- palvelujen
tuotannolle maakunnissa
-
Nykytila ICT- palvelutuotannossa
• Maakuntien alueilla toimii joukko erityyppisiä kuntien-, sairaanhoitopiirien ja
muiden kuntayhtymien omistamia yhtiöitä tuottaen näille mm. TAHE- ja ICT-
palveluita
• Osa toimii tiukasti alueellisesti, osa pyrkii laajentumaan jopa valtakunnan
tasolle
• Osa kunnista tai kuntayhtymistä ei ole yhtiöittänyt tai hanki julkisilta yhtiöiltä
palveluja
• Valtion osalta keskeisiä palvelukeskusmaisia palveluntuottajia ovat KEHA,
Palkeet ja osin Valtori
• Lisäksi valtakunnallisia palveluja tuottavat ainakin VRK, Kela ja THL
• Valtakunnallinen ICT- palvelukeskus nähdään eri suunnista erilaisena; joko
uhkana tai mahdollisuutena
-
Palvelukeskuksen muodostamisen tavoitteet
• Digitalisaation edistäminen
• On pystyttävä tuottamaan joko kaikkien tai usean maakunnan toimintaa tukevia ICT-
ratkaisuja joustavalla mallilla (ylläpito ja kehitys)
• Tarjottava välineet ja alustat sekä asiantuntemus ideoiden testaamiseen edullisesti ja
joustavasti
• Tarjottava asiantuntijavoimaa erilaisiin tehtäviin (arkkitehtuuri, hankinnat, tietoturva,
toimittajahallinta, projektihallinta)
• Uusi toimintatapa sekä digitalisaation hyödyntämisessä että palvelujen tuottamisessa
• Kustannustehokkuus ja tuottavuus
• Palvelukeskusmallin on mahdollistettava kustannustehokkaampi toiminta – kalliimpaan
ei ole vara vaihtaa
• On pystyttävä lisäämään tuottavuutta ICT- palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa
– vähemmällä väellä enemmän
-
Palvelukeskusmalli ja skenaariot
• Tavoitteena palvelukeskustoiminnalle on löytää malli jossa
• Valtakunnalliselle palvelukeskuksella on luonteva rooli toisaalta palvelujen kehittäjänä ja
toisaalta niiden järjestäjänä
• Digitalisaation edistämiselle ja siihen liittyvien palvelujen tuottamiselle syntyy jokin uusi,
aiemmista poikkeava malli
• Pystytään ottamaan huomioon se, mitä kehittämistoimia ja keskittämisiä on jo tapahtunut
• Pystytään turvaaman palvelutuotanto nivelvaiheessa 2018-2019
• Palvelukeskusten osalta voidaan muodostaa useita skenaarioita
• Hajautetun ja keveän kehittämisorganisaation lisäksi voi olla erilaisia
verkostomaisia malleja
• Tässä tarkastelu ICT- palveluja, mutta samat periaatteet purevat pääosin myös
TAHEn osalta
-
Maakunnallisen ICT- palvelukeskuksen/-keskusten skenaariot
22.12.2016 Etunimi Sukunimi11
’Fat Cat’
Yksi yhteinen valtakunnal-
linen palvelukeskus, jonne
palvelujen tuotannon
järjestäminen ja hankinta
kootaan
’Ecosystem’
Perustuu emoyhtiö-
tuotantoyhtiö- ketjuun
Kunnat mukana
’Separate ways’
Perustuu emoyhtiö-
tuotantoyhtiö- ketjuun
Kunnat eivät mukana
´Virtual company’
Maakunnilla omat
palveluyhtiöt tai hankinnat.
Palvelukeskus pieni
kehittämisyhtiö.
-
Fat Cat - Mallin yleiskuvaus
• Valtio ja maakunnat omistavat palvelukeskuksen
• Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta
• Nykyisten palvelutuottajien henkilöstö keskitettäisiin pääosin yhteen palvelukeskukseen
ainakin siirtymävaiheen ajaksi
• Yhtiön roolina mm. koordinaatio, palveluhankinnat, kehittämisprojektit, sekä toimittajien ja
kokonaisuuden hallinta maakuntien lukuun.
• Alkuvaiheessa ainakin 2-4 vuoden ajan myös omalla henkilöstöllä tapahtuva palvelutuotanto
• Palvelukeskusyhtiö sopeuttaa henkilöstömääränsä palvelutuotantoon. Todennäköisiä
liikkeenluovutuksia tapahtuisi myös.
• Edellyttää voimakasta murrosta nykyisissä palveluyhtiöissä ja merkittäviä henkilöstösiirtoja
• Emoyhtiö voi omistaa myös tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien
kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt asiakaspalvelut
(mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse emoyhtiössä
• Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn osoitteeseen, ei tule
muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa
8.11.201612 Heikkilä Heikki
-
Fat Cat- Tarkastelukulmia
8.11.2016 Heikkilä Heikki13
Asiantuntijapalvelut
Palveluhankinnat
Toimittajahallinta
Palvelutuotannon
järjestäminen
Projektitoimisto
Keskitetyt tietovarannot ja
raportointi
Perinteinen perustietotekniikka
Palvelujen tuotanto sekä
hankkimalla vapailta
markkinoilta ja omana
tuotantona
Alueellisia toimipisteitä
maakunnissa lähipalvelujen
hoitamiseksi
Iso maakunta/valtio-
omisteinen yhtiö
Erikoistuneita tytäryhtiöitä
(Esim. SOTEICT)
Valtio perustaa
maakuntien lukuun
Koottu pääosin
nykyisistä toimijoista
Asiantuntija- ja tuotanto-
organisaatio
Henkilöstöllä hajautettu
toimintamalli
Joustava siirtyminen
organisaatioiden välillä
mahdollista
Noin 800-1200 henkilöä
Palvelut Tuotantomalli
HenkilöstöOrganisaatio ja
ohjausmalli
-
Separate Ways - Mallin yleiskuvaus
• Valtio ja maakunnat omistavat ”emoyhtiön”
• Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta
• Emoyhtiön roolina mm. koordinaatio, palveluhankinnat, kehittämisprojektit, sekä toimittajien ja
kokonaisuuden hallinta maakuntien lukuun.
• Emoyhtiö omistaa ICT tehtävien palvelutuotannon yhtiöitä siten, että emoyhtiö voi hankkia
näiltä palveluja maakuntien käyttöön palvelusopimuksin ja emoyhtiö osallistuu yhtiöiden
päätöksentekoon (in-house edellytykset täyttyvät)
• Kunnat eivät voi hankkia alueellisilta palveluyhtiöiltä palveluja kuten aiemminkin
• Edellyttää voimakasta nykyisten tuotantoyhtiöiden jakautumista maakunta-kunta- tuottajiksi
• Alueelliset yhtiöt vastaavat alueillaan (yksi tai useampi maakunta) operatiivisesta
palvelutuotannosta
• Emoyhtiö voi omistaa myös muita tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien
kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt asiakaspalvelut
(mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse emoyhtiössä
• Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn osoitteeseen, ei tule
muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa
8.11.201614 Heikkilä Heikki
-
Separate Ways - Tarkastelukulmia
8.11.2016 Heikkilä Heikki15
Asiantuntijapalvelut
Palveluhankinnat
Toimittajahallinta
Palvelutuotannon
järjestäminen
Projektitoimisto
Keskitetyt tietovarannot ja
raportointi
Palvelujen tuotanto
hankkimalla vapailta
markkinoilta ja alueellisilta
tuotantoyhtiöiltä
sopimuspohjaisesti
Omana tuotantona
asiantuntijapalvelut jotka
halutaan pitää maakuntien tai
valtion ohjauksessa tai joita ei
ole helposti saatavilla vapailta
markkinoilta
Kevyt maakunta/valtio-
omisteinen emoyhtiö
Ohjaavaa omistusta
maakunnallisissa
palveluyhtiöissä
Valtio perustaa
maakuntien lukuun
Koottu pääosin
nykyisistä toimijoista
Asiantuntijaorganisaatio
Henkilöstöllä hajautettu
toimintamalli
Joustava siirtyminen
organisaatioiden välillä
mahdollista
Noin 60-100 henkilöä
Palvelut Tuotantomalli
HenkilöstöOrganisaatio ja
ohjausmalli
-
Ecosystem - Mallin yleiskuvaus
• Valtio ja maakunnat omistavat ”emoyhtiön”
• Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta
• Emoyhtiön roolina mm. koordinaatio, palveluhankinnat, kehittämisprojektit, sekä toimittajien ja
kokonaisuuden hallinta maakuntien lukuun.
• Emoyhtiö omistaa yhdessä kuntien kanssa ICT tehtävien palvelutuotannon yhtiöitä siten, että
emoyhtiö voi hankkia näiltä palveluja maakuntien käyttöön palvelusopimuksin ja emoyhtiö
osallistuu yhtiöiden päätöksentekoon (in-house edellytykset täyttyvät)
• Kunnat voivat hankkia alueellisilta palveluyhtiöiltä palveluja
• Alueelliset yhtiöt vastaavat alueillaan (yksi tai useampi maakunta) operatiivisesta
palvelutuotannosta
• Emoyhtiö voi omistaa myös muita tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien
kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt asiakaspalvelut
(mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse emoyhtiössä
• Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn osoitteeseen, ei tule
muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa
8.11.201616 Heikkilä Heikki
-
Ecosystem - Tarkastelukulmia
8.11.2016 Heikkilä Heikki17
Asiantuntijapalvelut
Palveluhankinnat
Toimittajahallinta
Palvelutuotannon
järjestäminen
Projektitoimisto
Keskitetyt tietovarannot ja
raportointi
Palvelujen tuotanto
hankkimalla vapailta
markkinoilta ja alueellisilta
tuotantoyhtiöiltä
sopimuspohjaisesti
Omana tuotantona
asiantuntijapalvelut jotka
halutaan pitää maakuntien tai
valtion ohjauksessa tai joita ei
ole helposti saatavilla vapailta
markkinoilta
Kevyt maakunta/valtio-
omisteinen emoyhtiö
Ohjaavaa omistusta
maakunnallisissa
palveluyhtiöissä
Valtio perustaa
maakuntien lukuun
Koottu pääosin
nykyisistä toimijoista
Asiantuntijaorganisaatio
Henkilöstöllä hajautettu
toimintamalli
Joustava siirtyminen
organisaatioiden välillä
mahdollista
Noin 60-100 henkilöä
Palvelut Tuotantomalli
HenkilöstöOrganisaatio ja
ohjausmalli
-
Virtual Company - Mallin yleiskuvaus
• Valtio ja maakunnat omistavat palvelukeskuksen
• Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta
• Maakunnat hankkivat palvelunsa itse tai erilaisilla konsortioilla nykyisiltä
palvelukeskusyhtiöiltä ja/tai vapailta markkinoilta
• Valtakunnallisen yhtiön roolina toimia asiantuntijapoolina yhteisille kehityshankkeille
tai hoitaa yhteistä arkkitehtuurien, tietoturvan jne. hallintaa
• Voi toimia tarvittaessa yhteisenä hankintayksikkönä
• Yhtiö voi omistaa myös tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien
kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt
asiakaspalvelut (mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse
emoyhtiössä
• Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn
osoitteeseen, ei tule muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa
8.11.201618 Heikkilä Heikki
-
Virtual company - Tarkastelukulmia
8.11.2016 Heikkilä Heikki19
Asiantuntijapalvelut
Palveluhankinnat
Keskitetyt tietovarannot ja
raportointi
Palvelujen tuotanto
hankkimalla vapailta
markkinoilta
sopimuspohjaisesti
Omana tuotantona
asiantuntijapalvelut jotka
halutaan pitää maakuntien tai
valtion ohjauksessa tai joita ei
ole helposti saatavilla vapailta
markkinoilta
Kevyt maakunta/valtio-
omisteinen yhtiö
Joustavat ja nopeat
muutokset tehtävissä ja
henkilöstössä
Valtio perustaa
maakuntien lukuun
Koottu pääosin
nykyisistä toimijoista
Asiantuntijaorganisaatio
Henkilöstöllä hajautettu
toimintamalli
Joustava siirtyminen
organisaatioiden välillä
mahdollista
Noin 20-40 henkilöä
Palvelut Tuotantomalli
HenkilöstöOrganisaatio ja
ohjausmalli
-
Todennäköiset etenemissuunnat
• Etenemissuunta on kaikissa malleissa kohti asiantuntijapalvelukeskusta jolla rooli
palvelujen hankkijana ja yhtenäistäjänä.
• Lopputulos voi olla kevyt emoyhtiö 1-3 erikoistuneen tytäryhtiön kera, jotka eivät tuota
sellaista jota markkinoilta on saatavissa
• Separate ways ja Ecosystem malleissa muutokset tapahtuisivat tn. nopeimmin,
pienimmin häiriöin ja hallitusti.
• Edellä mainitun kahden vaihtoehdon osalta jo valmisteluaikana 2017-2018
käynnistyisi todennäköisesti jo ennakoivia muutoksia (fuusioita) nykyisillä
kunta/kuntayhtymä- omisteisissa yhtiöissä
• Fat Cat mallissa organisaation muodostamisen ja merkittävien keskittämisien sekä
ison organisaation käynnistämisen takia syntyisi hitautta
• Virtual company osalta voisi jopa olla riski, että yhtenäistyminen ja
organisaatiomuutos pysähtyisi tai hajautuisi
8.11.201620 Heikkilä Heikki
-
Henkilöstö
• Periaatteena pitäisi kaikissa malleissa olla se, että henkilöstö voi toimia
hajautetusti sijoitettuina maakuntien toimitiloihin.
• Kynnys siirtymiseen eri organisaatioiden välillä pitäisi olla matala eikä
siirtyminen organisaatiosta toiseen edellytä muuttoja
• Fat Cat – mallissa henkilöstö keskittyisi saman johdon alle. Haasteena tulee
olemaan organisoinnin ja toimintamallien yhtenäistämisen vaatima hitaus joka
olisi myös henkilöstön kannalta raskain vaihtoehto.
• Muissa malleissa muutos olisi suurimmalle osalle henkilöstöä varsin kevyt
8.11.201621 Heikkilä Heikki
-
Kustannukset ja aikataulu
• Fat Cat- mallissa muodostamiskustannukset olisivat suurimmat. Tämä johtuisi
ison organisaation muodostamisesta ikään kuin tyhjästä.
• Fat Cat – malli olisi aikataulun suhteen kaikista haasteellisin, koska
tuotantovalmius pitäisi olla heti 2019 alussa
• Raskas muutos tukipalveluissa vie fokuksen pois varsinaisen muutoksen
toteuttamiselta tai ainakin hankaloittaa liiketoiminnan muutoksen läpivientiä.
• Aikataulullisesti ja kustannusten osalta muut kolme mallia toimisivat paremmin
ja joustavimmin
8.11.201622 Heikkilä Heikki
-13.12.201623
Kiitos!Alueuudistus.fi
https://taimi.sharepoint.com/sites/tyotilat/Digi_palvelukeskukset
DIGI-palvelukeskuksen valmistelun projektiryhmä

More Related Content

What's hot

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Karri Vainio
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 

What's hot (20)

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
 
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
 
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuvaMaakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheetAKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenvetoOhjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
 
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
 
Esiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmät
Esiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmätEsiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmät
Esiselvityksen tulosraportti - asianhallintajärjestelmät
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Muutostuen valmistelun tilannekatsaus
Muutostuen valmistelun tilannekatsausMuutostuen valmistelun tilannekatsaus
Muutostuen valmistelun tilannekatsaus
 

Viewers also liked

Architecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architectureArchitecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architectureAlexander SAMARIN
 
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöSote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöKarri Vainio
 
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Karri Vainio
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliKarri Vainio
 
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriGofore Ltd.
 

Viewers also liked (8)

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
 
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
 
Architecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architectureArchitecting modern information systems M1 enterprise architecture
Architecting modern information systems M1 enterprise architecture
 
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöSote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
 
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
 
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
 

Similar to Digi-palvelukeskuksen valmistelu

Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminenLyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminenTHL
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTilastokeskus
 
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaValinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitalHelsinki
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-hanke
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010Sitran Kuntaohjelma
 
Kela ja sote 5.6.2018
Kela ja sote 5.6.2018Kela ja sote 5.6.2018
Kela ja sote 5.6.2018Kela
 
Kelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmäKelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmäKela
 
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaKarri Vainio
 
Vimanan esittely
Vimanan esittelyVimanan esittely
Vimanan esittelyVimana Oy
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigi
 

Similar to Digi-palvelukeskuksen valmistelu (20)

Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...
Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...
Eija Holmström: Suomen valtio eturintamassa talous- ja henkilöstöhallinnon pr...
 
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminenLyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Kuntakapa2015-09-09
Kuntakapa2015-09-09Kuntakapa2015-09-09
Kuntakapa2015-09-09
 
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
 
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaValinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
 
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
 
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
 
Kela ja sote 5.6.2018
Kela ja sote 5.6.2018Kela ja sote 5.6.2018
Kela ja sote 5.6.2018
 
Kelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmäKelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmä
 
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
 
Tuloksia yhteisillä IT-palveluilla
Tuloksia yhteisillä IT-palveluillaTuloksia yhteisillä IT-palveluilla
Tuloksia yhteisillä IT-palveluilla
 
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Valtion IT-palvelukeskus järjestelmäpalveluiden tuottajana
Valtion IT-palvelukeskus järjestelmäpalveluiden tuottajanaValtion IT-palvelukeskus järjestelmäpalveluiden tuottajana
Valtion IT-palvelukeskus järjestelmäpalveluiden tuottajana
 
Vimanan esittely
Vimanan esittelyVimanan esittely
Vimanan esittely
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittely
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 

Digi-palvelukeskuksen valmistelu

 • 2. -30.11.20162 ICT- palvelukeskus Valmistelun tilannekatsaus ICT- palvelukeskuksen projektiryhmä 13.12.2016 Heikki Heikkilä
 • 3. - Valmistelun tilanne ja mitä seuraavaksi? Valmistelun tilanne • Erilaisten palvelukeskusskenaarioiden työstöä on tehty • Skenaariot käsitelty ohjausryhmässä 8.12.2016 ja maakuntadigiryhmässä 7.12.2016 • Keskeisistä kunta/kuntayhtymä/shp- omisteisista toimijoista selvitystä täydennetty • Yhdessä TAHE- palveluselvityksen kanssa lähtenyt kysely maakuntien valmisteluryhmille • Vastausaikaa jatkettu 16.12.2016 saakka • Tulokset pyritään tuottamaan muodossa, jota valmisteluryhmät voivat pitää itse yllä • Ei uskota siihen, että lopputulos on täydellinen, mutta jostain on aloitettava 30.11.20163 Mitä seuraavaksi • Kyselyjen yhteenveto ennen joulua • Projektiryhmän työskentelyn saaminen vauhtiin • Muut selvitykset jatkuvat • ICT- palvelukeskuksen skenaariotarkastelun tarkennus työn alla • Työsuunnitelma ja työsuunnitelman synkronointi ohjausryhmän kanssa • Valmistelijaverkoston lomittaminen valmisteluun- myöhässä • Resursoinnin tarkistus… • Eri tahojen haastattelut ja tapaamiset kokonaistilanteen selvittämiseksi
 • 4. - Missä haasteita? Haasteet • Koko maakuntauudistuksen kokonaistilanne vielä monilta osin auki • Muutama peruslinjausasia olisi saatava ohjaus/johtoryhmän kautta eteenpäin • Skenaariotarkastelu ja lähestymistavan valinta • Työnjako eri ryhmien välillä • Eri puolilla maata eri lähtötilanne ja eri näkemykset maakuntien ICT:n järjestämisestä • In-house asiat ja sopimusviidakko • Tuleeko lakiesitykseen muutoksi palvelukeskusten osalta • Aliresursointi annetun tehtävän toteuttamisessa • Kustannuksia alkaa kertyä… 13.12.20164
 • 5. - ICT- palvelukeskusvalmistelun ohjausryhmä • Ohjausryhmässä käytiin läpi skenaariot ICT- palvelukeskuksen osalta. Seuraavia huomioita kirjattiin ( ei vielä pöytäkirjaa) • Fat Cat malli ei ole raskautensa takia toivottava • Virtual company ei anna valtion ohjaukselle riittävästi tukea • Esityksessä paljon kohtia joihin kaivataan tarkennusta sekä viestinnällistä näkökulmaa • Valmistelua voidaan jatkaa ’Ecosystem’- mallin pohjalta ottaen huomioon myös se, että kunnat eivät ainakaan kovin pitkään olisi mukana tytäryhtiöissä. • Johtoryhmään tarkennettu esitys linjattavaksi kun se kokoontuu ensimmäisen kerran 13.12.20165
 • 6. - Kotitehtävä verkostolle 13.12.20166 Käy kohteessa http://www.ideaboardz.com/for/Palvelukeskuksen%20palvelutarjooma/25064 56 - Uusia palvelukeskuksen palvelutarjooman elementtejä ehdolle - Äänestämässä muiden esittämiä palveluja
 • 7. -8.11.2016 Heikkilä Heikki7 Palvelukeskusskenaa- riot ja ICT- palvelujen tuotannolle maakunnissa
 • 8. - Nykytila ICT- palvelutuotannossa • Maakuntien alueilla toimii joukko erityyppisiä kuntien-, sairaanhoitopiirien ja muiden kuntayhtymien omistamia yhtiöitä tuottaen näille mm. TAHE- ja ICT- palveluita • Osa toimii tiukasti alueellisesti, osa pyrkii laajentumaan jopa valtakunnan tasolle • Osa kunnista tai kuntayhtymistä ei ole yhtiöittänyt tai hanki julkisilta yhtiöiltä palveluja • Valtion osalta keskeisiä palvelukeskusmaisia palveluntuottajia ovat KEHA, Palkeet ja osin Valtori • Lisäksi valtakunnallisia palveluja tuottavat ainakin VRK, Kela ja THL • Valtakunnallinen ICT- palvelukeskus nähdään eri suunnista erilaisena; joko uhkana tai mahdollisuutena
 • 9. - Palvelukeskuksen muodostamisen tavoitteet • Digitalisaation edistäminen • On pystyttävä tuottamaan joko kaikkien tai usean maakunnan toimintaa tukevia ICT- ratkaisuja joustavalla mallilla (ylläpito ja kehitys) • Tarjottava välineet ja alustat sekä asiantuntemus ideoiden testaamiseen edullisesti ja joustavasti • Tarjottava asiantuntijavoimaa erilaisiin tehtäviin (arkkitehtuuri, hankinnat, tietoturva, toimittajahallinta, projektihallinta) • Uusi toimintatapa sekä digitalisaation hyödyntämisessä että palvelujen tuottamisessa • Kustannustehokkuus ja tuottavuus • Palvelukeskusmallin on mahdollistettava kustannustehokkaampi toiminta – kalliimpaan ei ole vara vaihtaa • On pystyttävä lisäämään tuottavuutta ICT- palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa – vähemmällä väellä enemmän
 • 10. - Palvelukeskusmalli ja skenaariot • Tavoitteena palvelukeskustoiminnalle on löytää malli jossa • Valtakunnalliselle palvelukeskuksella on luonteva rooli toisaalta palvelujen kehittäjänä ja toisaalta niiden järjestäjänä • Digitalisaation edistämiselle ja siihen liittyvien palvelujen tuottamiselle syntyy jokin uusi, aiemmista poikkeava malli • Pystytään ottamaan huomioon se, mitä kehittämistoimia ja keskittämisiä on jo tapahtunut • Pystytään turvaaman palvelutuotanto nivelvaiheessa 2018-2019 • Palvelukeskusten osalta voidaan muodostaa useita skenaarioita • Hajautetun ja keveän kehittämisorganisaation lisäksi voi olla erilaisia verkostomaisia malleja • Tässä tarkastelu ICT- palveluja, mutta samat periaatteet purevat pääosin myös TAHEn osalta
 • 11. - Maakunnallisen ICT- palvelukeskuksen/-keskusten skenaariot 22.12.2016 Etunimi Sukunimi11 ’Fat Cat’ Yksi yhteinen valtakunnal- linen palvelukeskus, jonne palvelujen tuotannon järjestäminen ja hankinta kootaan ’Ecosystem’ Perustuu emoyhtiö- tuotantoyhtiö- ketjuun Kunnat mukana ’Separate ways’ Perustuu emoyhtiö- tuotantoyhtiö- ketjuun Kunnat eivät mukana ´Virtual company’ Maakunnilla omat palveluyhtiöt tai hankinnat. Palvelukeskus pieni kehittämisyhtiö.
 • 12. - Fat Cat - Mallin yleiskuvaus • Valtio ja maakunnat omistavat palvelukeskuksen • Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta • Nykyisten palvelutuottajien henkilöstö keskitettäisiin pääosin yhteen palvelukeskukseen ainakin siirtymävaiheen ajaksi • Yhtiön roolina mm. koordinaatio, palveluhankinnat, kehittämisprojektit, sekä toimittajien ja kokonaisuuden hallinta maakuntien lukuun. • Alkuvaiheessa ainakin 2-4 vuoden ajan myös omalla henkilöstöllä tapahtuva palvelutuotanto • Palvelukeskusyhtiö sopeuttaa henkilöstömääränsä palvelutuotantoon. Todennäköisiä liikkeenluovutuksia tapahtuisi myös. • Edellyttää voimakasta murrosta nykyisissä palveluyhtiöissä ja merkittäviä henkilöstösiirtoja • Emoyhtiö voi omistaa myös tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt asiakaspalvelut (mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse emoyhtiössä • Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn osoitteeseen, ei tule muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa 8.11.201612 Heikkilä Heikki
 • 13. - Fat Cat- Tarkastelukulmia 8.11.2016 Heikkilä Heikki13 Asiantuntijapalvelut Palveluhankinnat Toimittajahallinta Palvelutuotannon järjestäminen Projektitoimisto Keskitetyt tietovarannot ja raportointi Perinteinen perustietotekniikka Palvelujen tuotanto sekä hankkimalla vapailta markkinoilta ja omana tuotantona Alueellisia toimipisteitä maakunnissa lähipalvelujen hoitamiseksi Iso maakunta/valtio- omisteinen yhtiö Erikoistuneita tytäryhtiöitä (Esim. SOTEICT) Valtio perustaa maakuntien lukuun Koottu pääosin nykyisistä toimijoista Asiantuntija- ja tuotanto- organisaatio Henkilöstöllä hajautettu toimintamalli Joustava siirtyminen organisaatioiden välillä mahdollista Noin 800-1200 henkilöä Palvelut Tuotantomalli HenkilöstöOrganisaatio ja ohjausmalli
 • 14. - Separate Ways - Mallin yleiskuvaus • Valtio ja maakunnat omistavat ”emoyhtiön” • Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta • Emoyhtiön roolina mm. koordinaatio, palveluhankinnat, kehittämisprojektit, sekä toimittajien ja kokonaisuuden hallinta maakuntien lukuun. • Emoyhtiö omistaa ICT tehtävien palvelutuotannon yhtiöitä siten, että emoyhtiö voi hankkia näiltä palveluja maakuntien käyttöön palvelusopimuksin ja emoyhtiö osallistuu yhtiöiden päätöksentekoon (in-house edellytykset täyttyvät) • Kunnat eivät voi hankkia alueellisilta palveluyhtiöiltä palveluja kuten aiemminkin • Edellyttää voimakasta nykyisten tuotantoyhtiöiden jakautumista maakunta-kunta- tuottajiksi • Alueelliset yhtiöt vastaavat alueillaan (yksi tai useampi maakunta) operatiivisesta palvelutuotannosta • Emoyhtiö voi omistaa myös muita tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt asiakaspalvelut (mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse emoyhtiössä • Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn osoitteeseen, ei tule muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa 8.11.201614 Heikkilä Heikki
 • 15. - Separate Ways - Tarkastelukulmia 8.11.2016 Heikkilä Heikki15 Asiantuntijapalvelut Palveluhankinnat Toimittajahallinta Palvelutuotannon järjestäminen Projektitoimisto Keskitetyt tietovarannot ja raportointi Palvelujen tuotanto hankkimalla vapailta markkinoilta ja alueellisilta tuotantoyhtiöiltä sopimuspohjaisesti Omana tuotantona asiantuntijapalvelut jotka halutaan pitää maakuntien tai valtion ohjauksessa tai joita ei ole helposti saatavilla vapailta markkinoilta Kevyt maakunta/valtio- omisteinen emoyhtiö Ohjaavaa omistusta maakunnallisissa palveluyhtiöissä Valtio perustaa maakuntien lukuun Koottu pääosin nykyisistä toimijoista Asiantuntijaorganisaatio Henkilöstöllä hajautettu toimintamalli Joustava siirtyminen organisaatioiden välillä mahdollista Noin 60-100 henkilöä Palvelut Tuotantomalli HenkilöstöOrganisaatio ja ohjausmalli
 • 16. - Ecosystem - Mallin yleiskuvaus • Valtio ja maakunnat omistavat ”emoyhtiön” • Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta • Emoyhtiön roolina mm. koordinaatio, palveluhankinnat, kehittämisprojektit, sekä toimittajien ja kokonaisuuden hallinta maakuntien lukuun. • Emoyhtiö omistaa yhdessä kuntien kanssa ICT tehtävien palvelutuotannon yhtiöitä siten, että emoyhtiö voi hankkia näiltä palveluja maakuntien käyttöön palvelusopimuksin ja emoyhtiö osallistuu yhtiöiden päätöksentekoon (in-house edellytykset täyttyvät) • Kunnat voivat hankkia alueellisilta palveluyhtiöiltä palveluja • Alueelliset yhtiöt vastaavat alueillaan (yksi tai useampi maakunta) operatiivisesta palvelutuotannosta • Emoyhtiö voi omistaa myös muita tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt asiakaspalvelut (mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse emoyhtiössä • Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn osoitteeseen, ei tule muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa 8.11.201616 Heikkilä Heikki
 • 17. - Ecosystem - Tarkastelukulmia 8.11.2016 Heikkilä Heikki17 Asiantuntijapalvelut Palveluhankinnat Toimittajahallinta Palvelutuotannon järjestäminen Projektitoimisto Keskitetyt tietovarannot ja raportointi Palvelujen tuotanto hankkimalla vapailta markkinoilta ja alueellisilta tuotantoyhtiöiltä sopimuspohjaisesti Omana tuotantona asiantuntijapalvelut jotka halutaan pitää maakuntien tai valtion ohjauksessa tai joita ei ole helposti saatavilla vapailta markkinoilta Kevyt maakunta/valtio- omisteinen emoyhtiö Ohjaavaa omistusta maakunnallisissa palveluyhtiöissä Valtio perustaa maakuntien lukuun Koottu pääosin nykyisistä toimijoista Asiantuntijaorganisaatio Henkilöstöllä hajautettu toimintamalli Joustava siirtyminen organisaatioiden välillä mahdollista Noin 60-100 henkilöä Palvelut Tuotantomalli HenkilöstöOrganisaatio ja ohjausmalli
 • 18. - Virtual Company - Mallin yleiskuvaus • Valtio ja maakunnat omistavat palvelukeskuksen • Valtion omistajuuden rooli määritellään A/B –osakkaiden kautta • Maakunnat hankkivat palvelunsa itse tai erilaisilla konsortioilla nykyisiltä palvelukeskusyhtiöiltä ja/tai vapailta markkinoilta • Valtakunnallisen yhtiön roolina toimia asiantuntijapoolina yhteisille kehityshankkeille tai hoitaa yhteistä arkkitehtuurien, tietoturvan jne. hallintaa • Voi toimia tarvittaessa yhteisenä hankintayksikkönä • Yhtiö voi omistaa myös tytäryhtiöitä (esim. kasvupalvelujen ja asiakkuuksien kehitysyhtiön). Tähän voidaan sisällyttää myös valtakunnallisesti keskitetyt asiakaspalvelut (mm. työvoimapalvelut). Tai hoitaa edellä mainitut tehtävät itse emoyhtiössä • Toimitaan hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita, ei keräillä ihmisiä tiettyyn osoitteeseen, ei tule muuttoja, ei valmistelun aikana eikä palvelukeskuksissa 8.11.201618 Heikkilä Heikki
 • 19. - Virtual company - Tarkastelukulmia 8.11.2016 Heikkilä Heikki19 Asiantuntijapalvelut Palveluhankinnat Keskitetyt tietovarannot ja raportointi Palvelujen tuotanto hankkimalla vapailta markkinoilta sopimuspohjaisesti Omana tuotantona asiantuntijapalvelut jotka halutaan pitää maakuntien tai valtion ohjauksessa tai joita ei ole helposti saatavilla vapailta markkinoilta Kevyt maakunta/valtio- omisteinen yhtiö Joustavat ja nopeat muutokset tehtävissä ja henkilöstössä Valtio perustaa maakuntien lukuun Koottu pääosin nykyisistä toimijoista Asiantuntijaorganisaatio Henkilöstöllä hajautettu toimintamalli Joustava siirtyminen organisaatioiden välillä mahdollista Noin 20-40 henkilöä Palvelut Tuotantomalli HenkilöstöOrganisaatio ja ohjausmalli
 • 20. - Todennäköiset etenemissuunnat • Etenemissuunta on kaikissa malleissa kohti asiantuntijapalvelukeskusta jolla rooli palvelujen hankkijana ja yhtenäistäjänä. • Lopputulos voi olla kevyt emoyhtiö 1-3 erikoistuneen tytäryhtiön kera, jotka eivät tuota sellaista jota markkinoilta on saatavissa • Separate ways ja Ecosystem malleissa muutokset tapahtuisivat tn. nopeimmin, pienimmin häiriöin ja hallitusti. • Edellä mainitun kahden vaihtoehdon osalta jo valmisteluaikana 2017-2018 käynnistyisi todennäköisesti jo ennakoivia muutoksia (fuusioita) nykyisillä kunta/kuntayhtymä- omisteisissa yhtiöissä • Fat Cat mallissa organisaation muodostamisen ja merkittävien keskittämisien sekä ison organisaation käynnistämisen takia syntyisi hitautta • Virtual company osalta voisi jopa olla riski, että yhtenäistyminen ja organisaatiomuutos pysähtyisi tai hajautuisi 8.11.201620 Heikkilä Heikki
 • 21. - Henkilöstö • Periaatteena pitäisi kaikissa malleissa olla se, että henkilöstö voi toimia hajautetusti sijoitettuina maakuntien toimitiloihin. • Kynnys siirtymiseen eri organisaatioiden välillä pitäisi olla matala eikä siirtyminen organisaatiosta toiseen edellytä muuttoja • Fat Cat – mallissa henkilöstö keskittyisi saman johdon alle. Haasteena tulee olemaan organisoinnin ja toimintamallien yhtenäistämisen vaatima hitaus joka olisi myös henkilöstön kannalta raskain vaihtoehto. • Muissa malleissa muutos olisi suurimmalle osalle henkilöstöä varsin kevyt 8.11.201621 Heikkilä Heikki
 • 22. - Kustannukset ja aikataulu • Fat Cat- mallissa muodostamiskustannukset olisivat suurimmat. Tämä johtuisi ison organisaation muodostamisesta ikään kuin tyhjästä. • Fat Cat – malli olisi aikataulun suhteen kaikista haasteellisin, koska tuotantovalmius pitäisi olla heti 2019 alussa • Raskas muutos tukipalveluissa vie fokuksen pois varsinaisen muutoksen toteuttamiselta tai ainakin hankaloittaa liiketoiminnan muutoksen läpivientiä. • Aikataulullisesti ja kustannusten osalta muut kolme mallia toimisivat paremmin ja joustavimmin 8.11.201622 Heikkilä Heikki