SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
-13.12.20161
Kansallisen palvelukeskuksen
palvelutarjooma ja tiekartta
Digivalmistelijat
8.3.2017
Heikki Heikkilä
-13.12.20162
Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen
palvelukeskuksen tehtävät (HE maakuntalaiksi)
Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen
palvelukeskuksen (ICT-palvelukeskus) tehtävänä on
tuottaa tietohallinto-, kehittämis-, integraatio- sekä
tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja.
Muutama poiminta lakipaketista 2.3.2017
-
Siirrot
Maakuntien yhteisesti omistamiin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin
koottaisiin maa-kuntien asiantuntija- ja tukipalveluja.
• Maakuntien yhteisesti omistamat palvelukeskukset olisivat toimitila- ja
kiinteistöhallinnon, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tieto- ja
viestintäteknisten palvelujen palvelukeskukset. Palvelukeskukset
mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja tiedolla johtamisen, sekä
teknologian hyödyntämisen ja automatisaation lisäämisen kautta
tehokkuuden parantamisen. Palvelukeskukset sekä tuottaisivat palveluja itse
että hyödyntäisivät ostopalveluja. Palvelukeskuksille siirrettäisiin suoraan tai
maakuntien kautta palvelutuotannon edellyttämä tukipalveluhenkilöstö sekä
tarvittava omaisuus (ml. osakeomistukset), tietojärjestelmät ja
ostopalvelusopimukset. Toimintaa rakennettaisiin olemassa olevalle pohjalle
päällekkäisiä investointeja välttäen.
13.12.20163
-
Toiminnasta
• Hallituksen esityksessä palvelukeskuksille mahdollistettaisiin
palvelusopimuksien jatkaminen nykyisten palveluntuottajien kanssa vuoden
2022 loppuun saakka. Tämän jälkeen palvelukeskukset voivat tarpeiden
mukaan jatkaa palvelujen ostamista muilta toimijoilta kilpailuttamalla.
• Huomioiden maakuntien julkisen toiminnan tarvitsemien tukitoimintojen
määrä sekä se, että tulevien maakuntien tehtäväkenttä on valtion tai kuntien
nykyisiä tehtäviä yhtenäisempi, tukitoimintojen organisoimisen yhteen
valtakunnalliseen palvelukeskukseen kullakin toimialalla voidaan arvioida
olevan tarkoituksenmukaisin ratkaisu palvelukyvyn, osaamisen
varmistamisen ja toiminnan kehittämisen ja tehokkuuden näkökulmasta.
Kukin palvelukeskus tulee toimimaan useassa alueellisessa toimipisteessä.
13.12.20164
-
Käyttövelvoitteesta
• Maakuntalain 16 luvun perusteella maakunnilla on lakisääteisesti kolme
yhteisesti omistettua valtakunnallista palvelukeskusta. Palvelukeskukset
ovat toimitila- ja kiinteistöhallintoa, talous- ja henkilöstöhallintoa sekä tieto-
ja viestintäteknisiä palveluja varten. Maakunnilla on velvollisuus käyttää
mainittujen palvelukeskusten tuottamia palveluja. Tältä osin lain nojalla pe-
rustettavien maakuntien omistuksessa olevien yhtiöiden perustaminen
käytännössä poistaa maakunnilta itsenäisen mahdollisuuden päättää
palvelukeskusten tuottamien palvelujen toteutusta. Valtakunnallisia
palvelukeskuksia koskevat säännökset estävät myös yksityisten yritysten
mahdollisuuden tarjota suoraan maakunnille palvelukeskusten tehtäväksi
säädettyjä palveluja.
13.12.20165
-13.12.20166
Tavoitteena perustaa
ICT- palvelukeskus
kesällä 2017
-13.12.20167
• Yhtiön perustamisasiakirjat ja
liiketoimintasuunnitelma
• Asetuksen ensimmäinen luonnos
• Luonnos ohjeistuksesta maakunnille
Johtoryhmään 23.3.2017
-
Näkökulmia perustamiseen
• Palvelukeskukselle voidaan perustamisen jälkeen nimittää johto ja rekrytoida tarvittava
henkilöstö
• Tarvittavaa palvelutarjoomaa ei voida tällä hetkellä hahmottaa tarkasti – se muotoutuu
alkuvaiheen jälkeen yhdessä maakuntien kanssa
• Palvelujen pitäisi rakentua yhtä jalkaa maakuntien ICT- valmisteluorganisaatioiden kanssa ja
löytää synergiat jo muutosvaiheessa
• Esimerkiksi järjestäjän työkalujen ja muita kehittämisprojekteja pitäisi pystyä aloittamaan jo
ennen 2019 – palvelukeskus on kehitettäville yhteisille palveluille oikea paikka
• Palvelukeskus voi olla sopimusosapuoli, sillä on mahdollisuus käynnistää projekteja, hankkia
rahoitusta ja hankkia vaikka omistusta nykyisistä kuntien tai kuntayhtymien omistamista yhtiöistä
• Maakuntien muutosorganisaatioille pitäisi pystyä tarjoamaan asiantuntija-apua. Keskitetyn
asiantuntijapoolin tarjoaminen voisi edistää muutosta ja yhtenäistää tulosta
• Valmisteluorganisaatiot pääsisivät heti mukaan palvelukeskuksen rakentamiseen ja sen
palvelujen käytön suunnitteluun nopeasti ja konkreettisesti
• Rahoitus tulisi vuoteen 2019 saakka valtion budjetista. Palveluja ei vielä voisi myydä ennen kuin
maakunta olisi perustettu ja toimivaltainen (vaalien jälkeen 2018)
• Osakkeet siirtyisivät maakunnille 2018 loppupuolella tai viimeistään 2019 alusta
• Ellei mitään erityistä syytä ilmene, SOTEICT- kehittämistehtävät ja muut ICT- tehtävät olisivat
yhdessä ja samassa yhtiössä
-
Palvelukeskus yhtiön toiminnan käynnistäminen
Yhtiön toiminta käynnistyy kahdessa vaiheessa:
Vaihe I
• Yhtiö perustetaan teknisesti
• Juridisesti oikeushenkilö asema, y-tunnus ja toimielimet jne.
• Toiminta käynnistetään
• Mahdollistetaan palveluiden tuottamisen aloittaminen, sopimusten siirtyminen
• Määräaikainen toimeenpaneva hallinto, joka vastaa toiminnan
käynnistämisestä
20.3.20179 Etunimi Sukunimi
-
Vaihe II –jatkuvan palvelutoiminnan aloittaminen
• II Vaihe
• Lainsäädännön voimaantulon jälkeen, 1.1.2019 mennessä
• Yhtiön omistuksessa, osakepääomassa, osakesarjoissa ja
yhtiöjärjestyksessä tehdään tarvittavat muutokset
• Omistus siirretään maakunnille lainsäädännössä vahvistetuin
osuuksin
• Valtiolle jää päätösvalta tiettyihin erikseen lainsäädännössä
vahvistettuihin asioihin liittyen
• Erilajiset osakesarjat (kuvaukset yhtiöjärjestykseen)
• Yhtiöjärjestykseen myös suostumus- ja lunastuslausekkeet
(mahdolliset myös jo vaiheessa I)
• Tarkennuksia toimialaan, hallintorakenteisin, yhtiöjärjestykseen
20.3.201710 Etunimi Sukunimi
-
Käynnistysvaihe 2017-18, jolloin
• Palvelukukeskus aloittaa toimintansa, organisoituu sekä valmistau-tuu ottamaan hoitaaksen
maakuntien DIGI/ICT- palveluiden järjestämisen keskeisiltä osin tietyllä aikataululla.
• Nykyisillä kunta/kuntayhtymä- pohjaisilla palveluyhtiöillä tulee olemaan tärkeä rooli
muutoksessa ja erityisesti ICT- infrapalvelujen järjestämisessä.
• Yhtiön perustaminen tapahtuu suppealla palvelutarjoomalla jota laajennetaan kehityspolun
seuraavissa vaiheissa. Palvelutarjoomassa on pääpaino uusissa, yhteisissä palveluissa
sekä maakunnille tarjottavissa asiantuntijaresursseissa erityisesti muutoksen osalta.
• Palvelukeskus perustetaan valtion toimesta ja tehdään tarvittavat osake- ja yhtiöjär-
jestysjärjestelyt loppuvuodesta 2018 kun maakunnan ovat toimintansa aloittaneet.
• Päätavoitteet: Yhtiö on perustettu, henkilöstön rekrytointia on toteutettu, palveluja ja
tuotteita alettu kilpailuttaa ja joitain palveluja on tarjolla. Maakuntien kanssa on yhteinen
käsitys palvelukeskuksen ja nykyisten inhouse- yhtiöiden roolista ja tehtävistä sekä
kehityspolusta. Keskeisiä kehittämishankkeita on aloitettu ja valtiolta siirtyvien palvelujen
siirto on valmisteltu.
13.12.201611
-
Muutosvaiheessa 2019-21
• Palvelukeskuksen palvelutarjoomaa kehitetään ja laajennetaan maakuntien ja
valtion tarpeita vastaavaksi asiakasyhteistyöllä ja yhtiön hallituksen päätöksillä.
• Hankintatoimea laajennetaan koskemaan kaikkia ICT- infrapalveluja sekä
toimialariippumattomia palveluja. Toimiala-riippumattomien ICT- palvelujen
kilpailutus ja konsolidointi hoidetaan yhteistyössä inhouse- yhtiöiden kanssa.
• Kehitys- ja käyttöönottohankkeiden kautta ja kustannustehokkuuden toteutuminen
alkaa näkyä ensin ICT- infrapalveluissa ja myöhemmin järjestelmissä ja
sähköisissä palveluissa. Palveluita voidaan tuottaa ja kehittää myös tarvittaessa
tytäryhtiöiden avulla.
• Päätavoitteet: Palvelukeskuksesta on kehittynyt keskeinen toimija maakuntien
digitalisaation edistä-jänä ja ICT- palvelujen järjestäjänä. Maakuntien keskeiset
ICT- palvelut on järjestelty kustannustehok-kaaksi kokonaisuudeksi
alihankintaverkoston ja kilpailutettujen sopimusten avulla. Maakuntien digitali-
saatiota on edistetty merkittävästi.
13.12.201612
- Heikkilä Heikki
• Keskitetyt asiantuntijapalvellut
maakuntamuutoksen toteutuksen tukeen
• Kehittämisen ja asiantuntijapalvelujen
tuotannontekijät hankittu rekrytoimalla tai
sopimusten kautta
• Sovitut kehittämishankkeet aloitettu
• Palvelusiirrot mm. KEHAlta valmisteltu
• Kehitys- ja kokeiluympäristö palveluna
• Asiakkaat kehittämässä toimintaa ja palveluja heti
perustamisen jälkeen asiakasyhteistyö-ryhmässä
• Roolitukset selvät muiden toimijoiden kanssa
• Asiakassuhteet rakennettu osallistumalla
muutoksenaikaisiin ryhmiin ja tehtäviin
• Asiakasviestintä järjestetty
• Tavoitetilan toimintamallit ja -prosessit määritelty
• Prosessi palvelujen siirtoon ja konsolidaatioon
valmisteltu
• Toiminnan perusprosessien tarvitsemat järjestelmät
ja palvelut ovat käytössä
• Hankintaprosessi käynnistetty ja resursoitu
• Avainhenkilöt rekrytoitu
• Henkilöstön osaamistarpeet määritelty
• Valmistauduttu mahdollisiin henkilöstösiirtojen
vastaanottoon 2019 alusta
liikkeenluovutusperiaatteella
• Toimitaan hajautetusti asiakkaiden keskellä
• Merkittävä määrä toimialasidonnaisia järjestelmiä ja
sähköisiä palveluita palvelukeskuksen vastuulla,
erityisesti siirtyneitä MAKU- järjestelmiä. SOTE-
järjestelmien osalta konsolidaatio menossa
• ICT- infrapalvelujen järjestäminen keskitetty vaiheen
lopussa palvelukeskukselle
• Kehittämistoiminta laajaa ja asiakaslähtöistä
• Omistaja- asiakkaat osallistuvat voimakkaasti
palvelujen kehittämisen ja palvelutarjooman
ohjaamiseen mahdollistaen muutoksen
• Asiakassuhteita ja asiakasymmärrystä kehitetään
jatkuvalla vuorovaikutuksella
• Kehittämis- ja palvelusalkut sekä yhtiön toiminnan
talous ovat läpinäkyviä
• Palvelujen toimitus- ja kehittämisprosessit ovat
kypsiä ja vakiintuneet
• Asiakkuudenhallinta vuorovaikutteista ja
vakiintunutta
• Toimintamalli tukee palvelujen sisäänottoa ja uusien
kehittämistä
• Palveluarkkitehtuuri alkanut yhtenäistyä
• Henkilöstön määrä ja osaamispotentiaali kasvanut
palvelujen sisäänoton ja niihin liittyvien
henkilöstösiirojen sekä rekrytointien kautta
• Ensimmäiset henkilöstön osaamisen
kehittämishankkeet viety läpi
• Toimialakohtainen osaaminen kehittynyt
merkittävästi
• Keskitetty palvelujen kehittämis- ja tuotantomalli
tuottaa merkittävää kustannustehokkuutta sekä
maakuntien toiminnassa että ICT- palvelujen
tuotannossa
• Järjestelmäkirjo merkittävästi supistunut
• ICT- infrapalvelut kustannustehokkaita ja perustuvat
nykyaikaisiin välineisiin joka mahdollistaa nopeat
muutokset organisaatioissa
• Digitalisaatio maakunnilla ja näiden asiakkailla
laajasti käytössä mahdollistaen merkittävät
toimintatapojen muutokset
• Palvelukeskuksella selkeä kokonaiskuva
maakuntien tarpeista
• Asiakas- ja omistajaohjaus selkeää ja tavoitteellista
• Palvelukeskuksen sisäiset prosessit niveltyvät sekä
asiakkaiden että alihankkijoiden prosesseihin
saumattomasti
• Palvelukeskuksen arkkitehtuuri nivoutuu osaksi
valtakunnallisia ja alueellisia arkkitehtuureita ja
kehittäminen perustuu näille
• Palvelukeskus on erittäin haluttu työpaikka
haastavien tehtävien, hyvän työnantajapolitiikan
sekä joustavan työntekomallinsa ansiosta
• Tuotanto- ja kehittämisresurssit on kohdistettu
optimaalisetsi
• Jatkuva henkilöstön kilpailukyvyn ylläpito
Tuloksellisuus
& palvelut
Asiakkaat
Prosessit
Henkilöstö
& osaaminen
Käynnistysvaihe
2017–2018
Muutosvaihe
2019–2021
Vakiintuneen tuotannon
vaihe 2022à
Heikkilä Heikki | KEHA-keskus
-
Haasteet
• SOTE- kehittämishankkeiden tilanne ja työnjako selkiintymätön –
hankkeiden siirtäminen yhtiölle tai niiden aloittaminen haasteellista
• Työnjako eri toimijoiden kesken
• Erilaisten hankkeiden keskittämiset
• Tarkan liiketoimintasuunnitelman, taloudellisten laskelmien ja riskiarvion
tekeminen haasteellista – on vain aloitettava jollain minimisetillä
• Maakuntien valmistelu kovasti eriaikaista ja erilailla toteutettua – hankala
sujuttaa palvelukeskusajattelua mukaan alueelliseen valmisteluun
• Kasvupalveluja koskevat järjestelmät – mitä TEM päättää?
13.12.201614
-13.12.201615
Palvelutuotannosta ja
palvelutarjoomasta
-
Toimialasidonnaiset järjestelmät ja sähköiset palvelutToimialariippumattomat järjestelmät
ja sähköiset palvelut
Heikkilä Heikki | KEHA-keskus
Palvelutarjooma
ICT-infrapalvelut
Asiantuntijapalvelut
Projekti- ja
integraattoripalvelu
Työasema- ja
päätelaitepalvelut
Tietoliikenne-
palvelut
Viestintä ja digityö
Kapasiteetti-
palvelut
Integraatiopalvelut
Arkkitehtuurien
hallinta
Tietoturvallisuus
Hankinnat ja
toimittajahallinta
Talous- ja
henkilöstöhallinto
Asian- ja
dokumentinhallinta
Asiakaspalvelun
tukiratkaisut
Järjestelmien
tukipalvelut
Sähköisen
asioinnin ratkaisut
SOTE- ratkaisut
Tietojohtamisen
ratkaisut
Asiakkuuksien
hallintajärjestelmät
MAKU-ratkaisut
Toiminnan
kehittämisen tuki
SOTE- ratkaisut
SOTE- ratkaisut
SOTE- ratkaisut
MAKU-ratkaisut
MAKU-ratkaisut
MAKU-ratkaisut
-
Palvelutarjooma ennen 2019
• Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen ennen 2019
• Asiantuntijapalveluihin, jotka voivat olla maakunnille yhteinen asiantuntijaresurssi
muutosten ja keskukselle osoitettujen kehittämishankkeiden läpiviennissä
• Sovittujen kehittämishankkeiden tai niiden osien läpivienti sekä niihin liittyvät
hankinnat
• Erikseen määriteltyjen yhteisten ICT-infrapalvelujen järjestäminen lähinnä
hankintojen ja alihankintaverkostojen avulla. Työnjako sovittava alueellisten
valmisteluryhmien kanssa.
• Palvelutarjooman kehittämiseen saatava maakuntien valmisteluorganisaatiot
mukaan – pääpaino sellaisissa kokonaisuuksissa jotka
• Edistävät maakuntien varautumista muutokseen
• Edistävät palvelukeskukset palvelukykyä ja tarjoomaa 1.1.2019 alkaen
- Heikkilä Heikki
Käynnistysvaihe
2017–2018
Muutosvaihe
2019–2021
Vakiintuneen tuotannon
vaihe 2022à
• Valtiolta siirtyvä kasvupalvelujen kokonaisuus
2019 alusta
• Sovitut kehittämishankkeet
• Asianhallintajärjestelmä (2018 kesä)
• Sähköisen asioinnin alusta ja tukipalvelut (2018
syksy)
• Asiakaspalvelun tukiratkaisu (2018 syksy)
• Kehittämis- ja kokeiluympäristö pilvestä (2017
loppu)
• Sovitut kehittämishankkeet
• Tietoturvallisuus
• ICT- infra
• Arkkitehtuurien hallinta
• Kehittäminen ja projektihallinta
• Hankintapalvelut
• Digitaalinen viestintä- ja työympäristö (2018
syksy)
• Verkkopalvelualusta
• Integraatiopalvelut (KAPA)
• Minimi käyttäjähallinta yhteisille palveluluille
• Uudistettu kasvupalvelujen
järjestelmäkokonaisuus
• Ensimmäiset SOTE- järjestelmät kehittämisen ja
hankinnan kautta
• Siirtyvät MAKU- järjestelmät (erikseen sovittavat)
• Yhteinen asiakkuudenhallinta
• Tiedolla johtamisen ratkaisut
• Asian- ja dokukentinhallinnan kokonaisuuden
uudistettu versio
• Sähköisten palvelujen alusta, versio 2.0
• Päätöksentekojärjestelmä
• KAPA- arkkitehtuurin mukaiset sähköisten
palvelujen tukipalvelut
• Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät
• Tietoturvallisuus
• ICT- infra
• Arkkitehtuurien hallinta
• Kehittäminen ja projektihallinta
• Hankintapalvelut
• Prosessien kehittäminen
• Keskitetysti järjestetyt ICT- infrapalvelut
alihankintaverkoston kautta
• Integraatiopalvelut laajasti
• Laaja käyttäjä- ja valtuushallinnan ratkaisu
• Laaja järjestelmäkokonaisuus maakuntien
toimialasidonnaisten tehtävien hoitoon
• Yhteinen asiakkuudenhallinta ja tietojohtamisen
kokonaisuus integroituna osaksi
toimialasidonnaisia operatiivisia järjestelmiä
• Sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun ratkaisut
vakiintuneena palvelukokonaisuutena
• Asian- ja dokumentinhallinnan sekä arkistoinnin
yhtenäisratkaisu
• Joukko yhteisiä järjestelmiä ja ratkaisuja eri
asiakasorganisaatioiden talouden-,
henkilöstöhallinnon- ja toiminnanohjauksen
tarpeisiin
• Tietoturvallisuus
• ICT- infra
• Arkkitehtuurien hallinta
• Kehittäminen ja projektihallinta
• Hankintapalvelut
• Prosessien kehittäminen
• Robotiikka
• Keskitetysti järjestetyt ICT- infrapalvelut
alihankintaverkoston kautta
Heikkilä Heikki | KEHA-keskus
Toimiala-
sidonnaiset
palvelut
Toimiala-
riippumattomat
palvelut
Asiantuntija-
palvelut
ICT-
infrapalvelut
Palvelujen järjestämistavat: Tuettu yhteishankinta
31.1.201719
Palvelukeskus kilpailuttaa
yhteishankintayksikkönä
markkinoilta tuoteryhmän
tai palvelun asiakkaidensa
käyttöön
Maakunta tekee
sopimuksen
toimittajan kanssa suoraan
Palvelukeskus avustaa
käyttöönotoissa,
toimittajahallinnassa ja
vastaa asiakasyhteistyöstä
kolmikannassa
Toimittaja
MaakuntaVIMANA
Puitejärjestely Sopimus
Sopimus asiantuntijapalvelusta
-
Palvelujen järjestämistavat: palvelukeskuksen kokonaispalvelu
Palvelukeskus tuottaa
palvelun oman
asiantuntijuutensa ja
alihankintaverkoston avulla
Maakunta tekee
sopimuksen
palvelukeskuksen kanssa
Palvelukeskus vastaa
palvelunhallinnasta ja
asiakasyhteistyöstä
Alihankintaverkosto
MaakuntaPalvelukeskus
Sopimukset
Sopimus palvelusta
Palvelujen järjestämistavat: InHouse- konsortio
Palvelukeskus tuottaa
palvelun oman
asiantuntijuutensa ja
alihankintaverkoston avulla
Maakunta tekee
sopimuksen
palvelukeskuksen kanssa
InHouse yhtiö tuottaa
palvelukokonaisuuden.
Palveluhallinta hoidetaan
kolmikannassa
Muut omistaja-
asiakkaat
MaakuntaPalvelukeskus
Sopimukset
Sopimus palvelusta
InHouse- yhtiö
Osaomistus
Alihankintaverkosto
-
Maakuntien starttipaketti – digivalmistelijoiden verkosto
• Starttipaketti määrittelee ne välttämättömät toimenpiteet, ICT- palvelut ja
järjestelmät jotka tarvitaan maakunnan toiminnan käynnistämiseen sekä
tavan, millä lailla ja kenen toimesta nivelvaiheen palvelut tuotetaan.
• Ajatuksena on se, että vain täysin välttämättömät muutokset tehdään
1.1.2019 mennessä. Muutoksilla ja mahdollisilla uusilla ICT-palveluilla
maakunta aloittaa toimintansa. Muut muutokset tehdään suunnitellusti
vuosien 2019-21 aikana.
• Pääosasta maakuntien valmisteluorganisaatio joutuu vastaamaan itse
• Osasta voi apuja löytyä palvelukeskuksesta jos se saadaan ajallaan
perustettua
13.12.201622
-
Starttipakettiin kuuluvat ainakin seuraavat palvelut
• Digitaalisen työympäristön järjestäminen viimeistään 2018 alussa.
• Dokumentinhallinta
• Sähköposti, videoneuvottelu, pikaviestintä, videopalvelu
• Intran alusta,
• Perinteinen viestinnällinen internet-ratkaisu alkuvaiheen toiminnan viestimiseen
• Maakunnan päätöksentekoon liittyvä järjestelmäkokonaisuus ja hallinnollinen
asianhallinta viranomaistehtävien hoitoon. Sähköinen hyväksyntä ja säilytys
• Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät
• Sopimusten hallintakokonaisuus osana digitaalista työympäristöä.
• Minimi käyttäjähallintaratkaisu digitaaliseen työympäristöön. Tästä kehittyy
aikanaan yhteisten palvelujen käyttäjähallintakokonaisuus.
• Infra joltain nykyiseltä toimijalta
13.12.201623
-
”Starttipaketti”
6.03.201724 Heikkilä Heikki
Yhteiset tekniset ratkaisut
Yhteinen käyttäjähallinta / Identity
Management, mobiilivaihderatkaisut,
tietoliikenneratkaisut, (ITSM IT-
palvelunhallinta?), …
Työasema- ja
päätelaitepalvelut
Työasemat ja perusohjelmistot,
lähiverkko, maakunnan verkko,
palvelintila, …
Digitaalinen työympäristö
(”Digityö”)
Viestintäratkaisut (sähköposti, Skype),
yhteiset intrat ja epäforrmaali
dokumentinhallinta (mm. työtilat), jne.
Internet -alusta ja
julkaisujärjestelmä
Perinteinen viestinnällinen internet -
ratkaisu alkuvaiheen toiminnan
viestimiseen
Päätöksentekojärjestelmä
Päätöksentekoon, kokouksiin jne. liittyvä
järjestelmäkokonaisuus
Taloushallinto
Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus
(laskut, kirjanpito jne.)
Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinnon kokonaisuus
(palkat, matkat jne.)
Asianhallinta ja
tiedonohjaus
Hallinnollinen asianhallinta
viranomaistehtävien hoitoon.
Sähköinen hyväksyntä ja säilytys
Raportointiratkaisu
Tietojen yhdistämiseen, analysointiin ja
jakeluun keskittyvä ratkaisu
• Henkilöstö käyttää nykyisiltä työasemilta vanhoja järjestelmiä ja järjestetään pääsy
yhteisiin palveluihin. Avataan yhteydet valtion palveluihin maakuntien verkoista.
• Selvitetään olemassa olevat toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös
muille maakunnille. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia.
• Valmistellaan tarvittaessa alueellisen yhtiön muodostamista
• Uusia palveluita ja niiden vaatimia yhtenäisiä teknisiä ratkaisuja
• Palvelukeskuksen palvelutarjoomassa fokus uusissa, yhteisissä palveluissa sekä
maakunnille tarjottavissa asiantuntijaresursseissa erityisesti muutoksen osalta
• Selvitetään olemassa olevat toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä
myös muille maakunnille. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia ja
inhouse- toimijoita.
• Nykyisillä kunta/kuntayhtymä- pohjaisilla palveluyhtiöillä tärkeä rooli
muutoksessa ja erityisesti ICT- infrapalvelujen järjestämisessä
-
ICT-palvelut ennen 2019
Mitattavat tavoitteet (tuotokset)
Osa-alue / Palvelu /
Järjestelmä
Yleiskuvaus ICTPK-
projek-
tiryh-
mä
ICT-pal-
velu-
keskus
Paikal-
linen
toimija
Järjestämistapa Esivalmistelu-->06/2017 Väliaikaishallin-
to 07/2017-
02/2018
Toteutus
03/2018-->
Yhteiset tekniset
ratkaisut
Yhteinen käyttäjähallinta / Identity
Management, mobiilivaihderatkaisut,
tietoliikenneratkaisut (ITSM IT-
palvelunhallinta?)
X X X
Henkilöstö käyttää nykyisiltä työasemilta vanhoja järjestelmiä ja
järjestetään pääsy yhteisiin palveluihin. Avataan yhteydet valtion
palveluihin maakuntien verkoista
Selvitetään tulevien organisaatioiden
käyttäjät ja roolit niin pitkälle kuin
mahdollista. Selvitetään tekniset
ratkaisumahdollisuudet.
Yhteinen
käyttäjähallinta
perustettu?
Tarkentuu
myöhemmin
Työasemapalvelut Työasemat ja perusohjelmistot,
lähiverkko, maakunnan verkko,
palvelintila) X
Nykyinen tai muodostettava alueellinen yhtiö tai maakunta 1.7.2017 Selvitetään olemassa olevat toimijat
sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä
myös muille maakunnille. Valmistellaan
tarvittaessa alueellisen yhtiön
muodostamista
Työasemapalvel
uiden tarjoajat
selvillä ja
palvelut
kartoitettu
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Digitaalinen
työympäristö
Viestintäratkaisut (sähköposti, Skype),
Intra ja epäformaali dokumentinhallinta
(mm. työtilat) jne.
X
Valtion "piikkiin" ennen 2019 Selvitetään toteutusmahdollisuudet Digitaalisen
työskentely-
ympäristön
rakentaminen
Digitaalinen
työskentely-
ympäristö
käytössä
STARTTIPAKETTI,
Internet - alusta ja
julkaisujärjestelmä
Perinteinen viestinnällinen internet -
ratkaisu alkuvaiheen toiminnan
viestimiseen
X X
Nykyiset sopimukset Tarkentuu myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Päätöksenteko-
järjestelmä
Päätöksentekoon, kokouksiin jne. liittyvä
järjestelmäkokonaisuus X X
Käytetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia järjestelmiä. Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Taloushallinto
Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus
(laskut, kirjanpito jne.) X X
Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia
ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään
aluksi nykyisiä sopimuksia
Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinnon kokonaisuus
(palkat, matkat jne.) X X
Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia
ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään
aluksi nykyisiä sopimuksia
Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Asianhallinta ja
tiedonohjaus
Hallinnollinen asianhallinta
viranomaistehtävien hoitoon. Sähköinen
hyväksyntä ja säilytys
X X
Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia
ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään
aluksi nykyisiä sopimuksia
Selvitetään olemassa olevat järjestelmät
ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota
järjestelmiä myös muille maakunnille.
Tarkentuu
myöhemmin
STARTTIPAKETTI,
Raportointiratkaisu
Tietojejn yhdistämiseen, analyslointiin ja
jakeluun keskittyvä ratkaisu
X X
Todennäköisesti kilpailutus, ellei voida hyödyntää olemassa olevia
sopimuksia
Tarkentuu myöhemmin
Substanssijärjestelmät,
toimialasidonnaiset
järjestelmät
Jäsentäminen kahteen koriin. Iso osa
2019 käytettävistä järjestelmistä on
käytössä jo tänään ja maakuntien
vastuulla.
X
SOTE -tietojärjestelmistä laaditaan erillinen etenemispolku
huomioiden käynnissä olevat laajat yhteishankkeet Apotti & UNA.
Rinnalla mietittävä kokonaan uusien järjestelmien prioriteetti ja on
palvelukeskuksen asioita.
Tarkentuu myöhemmin
-13.12.201626
Valtion tuottamien tai
valtiolta siirtyvien
järjestelmien käyttö
maakunnista
-
Valtiolta siirtyvien henkilöiden perustietotekniikka
• ELY/TE- toimisto ja AVI- suunnasta siirtyvälle henkilöstölle asennetaan
heidän työasemansa maakunnan verkkoon.
• Muut päätelaitteet konfiguroidaan uudestaan käyttämään maakunnan
spostia jne.
• Puhelinten SIM- kortit tn. uusittava
• KEHA ajaa oman infransa alas vuodenvaihteen 2019 jälkeen
• PERUSTE: ELY/TE- toimistoista siirtyvät henkilöt ovat alusta asti osa
maakunnan ICT- palveluita. Ei myöskään ole taloudellista pitää yllä erikseen
valtiolta siirtyville valtakunnallista infraa kaikkine komponentteineen.
13.12.201627
-
Valtiolta siirtyvät järjestelmät tai yhteisten järjestelmien käyttö
• Valtiolta siirtyvä henkilöstö käyttää maakuntien ICT- palvelujen lisäksi
kahdenlaisia järjestelmiä:
• Sellaisia, joiden palvelut tarjoaa jokin valtion virasto tai ministeriö (esim.
maaseutuasiat)
• Maakunnassa kootaan tietoliikenne yhteen kytkentäpisteeseen, josta yhteys joko
suoraan tai KY-verkonn kautta VY- verkkoon
• Käytetään palvelun tarjoajan käyttäjätunnistusta
• Sellaisia, jotka on tarjonnut esim. KEHA ja jotka siirtyvät osaksi uuden ICT-
palvelukeskuksen palvelutarjoomaa
• Maakunnassa kootaan tietoliikenne yhteen kytkentäpisteeseen, josta yhteys joko
suoraan tai KY-verkon ko. palvelun tuotannossa köytettyyn konesaliin tai
palveluntuottajalle
13.12.201628
-13.12.201629
Olennaiset sovittavat
asiat kesään
mennessä
-
• Kenen inhouse- toimijan kanssa maakunta haluaa siirtymävaiheen
läpiviennin suorittaa?
• Valmisteltava toimenpiteet ja omistusjärjestelyt sekä sopimukset
• Jos ei kenenkään, miten palvelut keskitetään ja hoidetaan
• Millä tavoin hoidetaan kunkin starttipaketin kohta?
• Mitä yhteisiä hankintoja ja kilpailutuksia on tehtävä nyt? Nämä toivottavasti
tekee palvelukeskus
Kaikki maakuntien valmistelutahot on kutsuttu ennen kesää tapaamiseen
näiden asioiden tiimoilta yhdessä TAHE- palvelukeskuksen kanssa.
13.12.201630

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
 
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenPohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019
 
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitusICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
 
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmisteluPäijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
 
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tukiSuomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
 

Viewers also liked

Viewers also liked (13)

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
 
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuvaMaakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
 
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiKuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
 
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyestiSote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
 
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
 
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiMaakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
 
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
 
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
 
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
 

Similar to Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-hanke
 

Similar to Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta (20)

Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminenLyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
Lyhyt tietoisku: sähköisten palveluiden kehittäminen
 
Vimanan esittely
Vimanan esittelyVimanan esittely
Vimanan esittely
 
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
KPK ICT Oy - LiiketoimintasuunnitelmaKPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
 
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
 
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankePalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
 
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
 
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
 
Kasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistusKasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistus
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
 
SoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiöSoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiö
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avausPalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 

Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta

 • 1. -13.12.20161 Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta Digivalmistelijat 8.3.2017 Heikki Heikkilä
 • 2. -13.12.20162 Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tehtävät (HE maakuntalaiksi) Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen (ICT-palvelukeskus) tehtävänä on tuottaa tietohallinto-, kehittämis-, integraatio- sekä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja. Muutama poiminta lakipaketista 2.3.2017
 • 3. - Siirrot Maakuntien yhteisesti omistamiin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin koottaisiin maa-kuntien asiantuntija- ja tukipalveluja. • Maakuntien yhteisesti omistamat palvelukeskukset olisivat toimitila- ja kiinteistöhallinnon, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskukset. Palvelukeskukset mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja tiedolla johtamisen, sekä teknologian hyödyntämisen ja automatisaation lisäämisen kautta tehokkuuden parantamisen. Palvelukeskukset sekä tuottaisivat palveluja itse että hyödyntäisivät ostopalveluja. Palvelukeskuksille siirrettäisiin suoraan tai maakuntien kautta palvelutuotannon edellyttämä tukipalveluhenkilöstö sekä tarvittava omaisuus (ml. osakeomistukset), tietojärjestelmät ja ostopalvelusopimukset. Toimintaa rakennettaisiin olemassa olevalle pohjalle päällekkäisiä investointeja välttäen. 13.12.20163
 • 4. - Toiminnasta • Hallituksen esityksessä palvelukeskuksille mahdollistettaisiin palvelusopimuksien jatkaminen nykyisten palveluntuottajien kanssa vuoden 2022 loppuun saakka. Tämän jälkeen palvelukeskukset voivat tarpeiden mukaan jatkaa palvelujen ostamista muilta toimijoilta kilpailuttamalla. • Huomioiden maakuntien julkisen toiminnan tarvitsemien tukitoimintojen määrä sekä se, että tulevien maakuntien tehtäväkenttä on valtion tai kuntien nykyisiä tehtäviä yhtenäisempi, tukitoimintojen organisoimisen yhteen valtakunnalliseen palvelukeskukseen kullakin toimialalla voidaan arvioida olevan tarkoituksenmukaisin ratkaisu palvelukyvyn, osaamisen varmistamisen ja toiminnan kehittämisen ja tehokkuuden näkökulmasta. Kukin palvelukeskus tulee toimimaan useassa alueellisessa toimipisteessä. 13.12.20164
 • 5. - Käyttövelvoitteesta • Maakuntalain 16 luvun perusteella maakunnilla on lakisääteisesti kolme yhteisesti omistettua valtakunnallista palvelukeskusta. Palvelukeskukset ovat toimitila- ja kiinteistöhallintoa, talous- ja henkilöstöhallintoa sekä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja varten. Maakunnilla on velvollisuus käyttää mainittujen palvelukeskusten tuottamia palveluja. Tältä osin lain nojalla pe- rustettavien maakuntien omistuksessa olevien yhtiöiden perustaminen käytännössä poistaa maakunnilta itsenäisen mahdollisuuden päättää palvelukeskusten tuottamien palvelujen toteutusta. Valtakunnallisia palvelukeskuksia koskevat säännökset estävät myös yksityisten yritysten mahdollisuuden tarjota suoraan maakunnille palvelukeskusten tehtäväksi säädettyjä palveluja. 13.12.20165
 • 7. -13.12.20167 • Yhtiön perustamisasiakirjat ja liiketoimintasuunnitelma • Asetuksen ensimmäinen luonnos • Luonnos ohjeistuksesta maakunnille Johtoryhmään 23.3.2017
 • 8. - Näkökulmia perustamiseen • Palvelukeskukselle voidaan perustamisen jälkeen nimittää johto ja rekrytoida tarvittava henkilöstö • Tarvittavaa palvelutarjoomaa ei voida tällä hetkellä hahmottaa tarkasti – se muotoutuu alkuvaiheen jälkeen yhdessä maakuntien kanssa • Palvelujen pitäisi rakentua yhtä jalkaa maakuntien ICT- valmisteluorganisaatioiden kanssa ja löytää synergiat jo muutosvaiheessa • Esimerkiksi järjestäjän työkalujen ja muita kehittämisprojekteja pitäisi pystyä aloittamaan jo ennen 2019 – palvelukeskus on kehitettäville yhteisille palveluille oikea paikka • Palvelukeskus voi olla sopimusosapuoli, sillä on mahdollisuus käynnistää projekteja, hankkia rahoitusta ja hankkia vaikka omistusta nykyisistä kuntien tai kuntayhtymien omistamista yhtiöistä • Maakuntien muutosorganisaatioille pitäisi pystyä tarjoamaan asiantuntija-apua. Keskitetyn asiantuntijapoolin tarjoaminen voisi edistää muutosta ja yhtenäistää tulosta • Valmisteluorganisaatiot pääsisivät heti mukaan palvelukeskuksen rakentamiseen ja sen palvelujen käytön suunnitteluun nopeasti ja konkreettisesti • Rahoitus tulisi vuoteen 2019 saakka valtion budjetista. Palveluja ei vielä voisi myydä ennen kuin maakunta olisi perustettu ja toimivaltainen (vaalien jälkeen 2018) • Osakkeet siirtyisivät maakunnille 2018 loppupuolella tai viimeistään 2019 alusta • Ellei mitään erityistä syytä ilmene, SOTEICT- kehittämistehtävät ja muut ICT- tehtävät olisivat yhdessä ja samassa yhtiössä
 • 9. - Palvelukeskus yhtiön toiminnan käynnistäminen Yhtiön toiminta käynnistyy kahdessa vaiheessa: Vaihe I • Yhtiö perustetaan teknisesti • Juridisesti oikeushenkilö asema, y-tunnus ja toimielimet jne. • Toiminta käynnistetään • Mahdollistetaan palveluiden tuottamisen aloittaminen, sopimusten siirtyminen • Määräaikainen toimeenpaneva hallinto, joka vastaa toiminnan käynnistämisestä 20.3.20179 Etunimi Sukunimi
 • 10. - Vaihe II –jatkuvan palvelutoiminnan aloittaminen • II Vaihe • Lainsäädännön voimaantulon jälkeen, 1.1.2019 mennessä • Yhtiön omistuksessa, osakepääomassa, osakesarjoissa ja yhtiöjärjestyksessä tehdään tarvittavat muutokset • Omistus siirretään maakunnille lainsäädännössä vahvistetuin osuuksin • Valtiolle jää päätösvalta tiettyihin erikseen lainsäädännössä vahvistettuihin asioihin liittyen • Erilajiset osakesarjat (kuvaukset yhtiöjärjestykseen) • Yhtiöjärjestykseen myös suostumus- ja lunastuslausekkeet (mahdolliset myös jo vaiheessa I) • Tarkennuksia toimialaan, hallintorakenteisin, yhtiöjärjestykseen 20.3.201710 Etunimi Sukunimi
 • 11. - Käynnistysvaihe 2017-18, jolloin • Palvelukukeskus aloittaa toimintansa, organisoituu sekä valmistau-tuu ottamaan hoitaaksen maakuntien DIGI/ICT- palveluiden järjestämisen keskeisiltä osin tietyllä aikataululla. • Nykyisillä kunta/kuntayhtymä- pohjaisilla palveluyhtiöillä tulee olemaan tärkeä rooli muutoksessa ja erityisesti ICT- infrapalvelujen järjestämisessä. • Yhtiön perustaminen tapahtuu suppealla palvelutarjoomalla jota laajennetaan kehityspolun seuraavissa vaiheissa. Palvelutarjoomassa on pääpaino uusissa, yhteisissä palveluissa sekä maakunnille tarjottavissa asiantuntijaresursseissa erityisesti muutoksen osalta. • Palvelukeskus perustetaan valtion toimesta ja tehdään tarvittavat osake- ja yhtiöjär- jestysjärjestelyt loppuvuodesta 2018 kun maakunnan ovat toimintansa aloittaneet. • Päätavoitteet: Yhtiö on perustettu, henkilöstön rekrytointia on toteutettu, palveluja ja tuotteita alettu kilpailuttaa ja joitain palveluja on tarjolla. Maakuntien kanssa on yhteinen käsitys palvelukeskuksen ja nykyisten inhouse- yhtiöiden roolista ja tehtävistä sekä kehityspolusta. Keskeisiä kehittämishankkeita on aloitettu ja valtiolta siirtyvien palvelujen siirto on valmisteltu. 13.12.201611
 • 12. - Muutosvaiheessa 2019-21 • Palvelukeskuksen palvelutarjoomaa kehitetään ja laajennetaan maakuntien ja valtion tarpeita vastaavaksi asiakasyhteistyöllä ja yhtiön hallituksen päätöksillä. • Hankintatoimea laajennetaan koskemaan kaikkia ICT- infrapalveluja sekä toimialariippumattomia palveluja. Toimiala-riippumattomien ICT- palvelujen kilpailutus ja konsolidointi hoidetaan yhteistyössä inhouse- yhtiöiden kanssa. • Kehitys- ja käyttöönottohankkeiden kautta ja kustannustehokkuuden toteutuminen alkaa näkyä ensin ICT- infrapalveluissa ja myöhemmin järjestelmissä ja sähköisissä palveluissa. Palveluita voidaan tuottaa ja kehittää myös tarvittaessa tytäryhtiöiden avulla. • Päätavoitteet: Palvelukeskuksesta on kehittynyt keskeinen toimija maakuntien digitalisaation edistä-jänä ja ICT- palvelujen järjestäjänä. Maakuntien keskeiset ICT- palvelut on järjestelty kustannustehok-kaaksi kokonaisuudeksi alihankintaverkoston ja kilpailutettujen sopimusten avulla. Maakuntien digitali- saatiota on edistetty merkittävästi. 13.12.201612
 • 13. - Heikkilä Heikki • Keskitetyt asiantuntijapalvellut maakuntamuutoksen toteutuksen tukeen • Kehittämisen ja asiantuntijapalvelujen tuotannontekijät hankittu rekrytoimalla tai sopimusten kautta • Sovitut kehittämishankkeet aloitettu • Palvelusiirrot mm. KEHAlta valmisteltu • Kehitys- ja kokeiluympäristö palveluna • Asiakkaat kehittämässä toimintaa ja palveluja heti perustamisen jälkeen asiakasyhteistyö-ryhmässä • Roolitukset selvät muiden toimijoiden kanssa • Asiakassuhteet rakennettu osallistumalla muutoksenaikaisiin ryhmiin ja tehtäviin • Asiakasviestintä järjestetty • Tavoitetilan toimintamallit ja -prosessit määritelty • Prosessi palvelujen siirtoon ja konsolidaatioon valmisteltu • Toiminnan perusprosessien tarvitsemat järjestelmät ja palvelut ovat käytössä • Hankintaprosessi käynnistetty ja resursoitu • Avainhenkilöt rekrytoitu • Henkilöstön osaamistarpeet määritelty • Valmistauduttu mahdollisiin henkilöstösiirtojen vastaanottoon 2019 alusta liikkeenluovutusperiaatteella • Toimitaan hajautetusti asiakkaiden keskellä • Merkittävä määrä toimialasidonnaisia järjestelmiä ja sähköisiä palveluita palvelukeskuksen vastuulla, erityisesti siirtyneitä MAKU- järjestelmiä. SOTE- järjestelmien osalta konsolidaatio menossa • ICT- infrapalvelujen järjestäminen keskitetty vaiheen lopussa palvelukeskukselle • Kehittämistoiminta laajaa ja asiakaslähtöistä • Omistaja- asiakkaat osallistuvat voimakkaasti palvelujen kehittämisen ja palvelutarjooman ohjaamiseen mahdollistaen muutoksen • Asiakassuhteita ja asiakasymmärrystä kehitetään jatkuvalla vuorovaikutuksella • Kehittämis- ja palvelusalkut sekä yhtiön toiminnan talous ovat läpinäkyviä • Palvelujen toimitus- ja kehittämisprosessit ovat kypsiä ja vakiintuneet • Asiakkuudenhallinta vuorovaikutteista ja vakiintunutta • Toimintamalli tukee palvelujen sisäänottoa ja uusien kehittämistä • Palveluarkkitehtuuri alkanut yhtenäistyä • Henkilöstön määrä ja osaamispotentiaali kasvanut palvelujen sisäänoton ja niihin liittyvien henkilöstösiirojen sekä rekrytointien kautta • Ensimmäiset henkilöstön osaamisen kehittämishankkeet viety läpi • Toimialakohtainen osaaminen kehittynyt merkittävästi • Keskitetty palvelujen kehittämis- ja tuotantomalli tuottaa merkittävää kustannustehokkuutta sekä maakuntien toiminnassa että ICT- palvelujen tuotannossa • Järjestelmäkirjo merkittävästi supistunut • ICT- infrapalvelut kustannustehokkaita ja perustuvat nykyaikaisiin välineisiin joka mahdollistaa nopeat muutokset organisaatioissa • Digitalisaatio maakunnilla ja näiden asiakkailla laajasti käytössä mahdollistaen merkittävät toimintatapojen muutokset • Palvelukeskuksella selkeä kokonaiskuva maakuntien tarpeista • Asiakas- ja omistajaohjaus selkeää ja tavoitteellista • Palvelukeskuksen sisäiset prosessit niveltyvät sekä asiakkaiden että alihankkijoiden prosesseihin saumattomasti • Palvelukeskuksen arkkitehtuuri nivoutuu osaksi valtakunnallisia ja alueellisia arkkitehtuureita ja kehittäminen perustuu näille • Palvelukeskus on erittäin haluttu työpaikka haastavien tehtävien, hyvän työnantajapolitiikan sekä joustavan työntekomallinsa ansiosta • Tuotanto- ja kehittämisresurssit on kohdistettu optimaalisetsi • Jatkuva henkilöstön kilpailukyvyn ylläpito Tuloksellisuus & palvelut Asiakkaat Prosessit Henkilöstö & osaaminen Käynnistysvaihe 2017–2018 Muutosvaihe 2019–2021 Vakiintuneen tuotannon vaihe 2022à Heikkilä Heikki | KEHA-keskus
 • 14. - Haasteet • SOTE- kehittämishankkeiden tilanne ja työnjako selkiintymätön – hankkeiden siirtäminen yhtiölle tai niiden aloittaminen haasteellista • Työnjako eri toimijoiden kesken • Erilaisten hankkeiden keskittämiset • Tarkan liiketoimintasuunnitelman, taloudellisten laskelmien ja riskiarvion tekeminen haasteellista – on vain aloitettava jollain minimisetillä • Maakuntien valmistelu kovasti eriaikaista ja erilailla toteutettua – hankala sujuttaa palvelukeskusajattelua mukaan alueelliseen valmisteluun • Kasvupalveluja koskevat järjestelmät – mitä TEM päättää? 13.12.201614
 • 16. - Toimialasidonnaiset järjestelmät ja sähköiset palvelutToimialariippumattomat järjestelmät ja sähköiset palvelut Heikkilä Heikki | KEHA-keskus Palvelutarjooma ICT-infrapalvelut Asiantuntijapalvelut Projekti- ja integraattoripalvelu Työasema- ja päätelaitepalvelut Tietoliikenne- palvelut Viestintä ja digityö Kapasiteetti- palvelut Integraatiopalvelut Arkkitehtuurien hallinta Tietoturvallisuus Hankinnat ja toimittajahallinta Talous- ja henkilöstöhallinto Asian- ja dokumentinhallinta Asiakaspalvelun tukiratkaisut Järjestelmien tukipalvelut Sähköisen asioinnin ratkaisut SOTE- ratkaisut Tietojohtamisen ratkaisut Asiakkuuksien hallintajärjestelmät MAKU-ratkaisut Toiminnan kehittämisen tuki SOTE- ratkaisut SOTE- ratkaisut SOTE- ratkaisut MAKU-ratkaisut MAKU-ratkaisut MAKU-ratkaisut
 • 17. - Palvelutarjooma ennen 2019 • Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen ennen 2019 • Asiantuntijapalveluihin, jotka voivat olla maakunnille yhteinen asiantuntijaresurssi muutosten ja keskukselle osoitettujen kehittämishankkeiden läpiviennissä • Sovittujen kehittämishankkeiden tai niiden osien läpivienti sekä niihin liittyvät hankinnat • Erikseen määriteltyjen yhteisten ICT-infrapalvelujen järjestäminen lähinnä hankintojen ja alihankintaverkostojen avulla. Työnjako sovittava alueellisten valmisteluryhmien kanssa. • Palvelutarjooman kehittämiseen saatava maakuntien valmisteluorganisaatiot mukaan – pääpaino sellaisissa kokonaisuuksissa jotka • Edistävät maakuntien varautumista muutokseen • Edistävät palvelukeskukset palvelukykyä ja tarjoomaa 1.1.2019 alkaen
 • 18. - Heikkilä Heikki Käynnistysvaihe 2017–2018 Muutosvaihe 2019–2021 Vakiintuneen tuotannon vaihe 2022à • Valtiolta siirtyvä kasvupalvelujen kokonaisuus 2019 alusta • Sovitut kehittämishankkeet • Asianhallintajärjestelmä (2018 kesä) • Sähköisen asioinnin alusta ja tukipalvelut (2018 syksy) • Asiakaspalvelun tukiratkaisu (2018 syksy) • Kehittämis- ja kokeiluympäristö pilvestä (2017 loppu) • Sovitut kehittämishankkeet • Tietoturvallisuus • ICT- infra • Arkkitehtuurien hallinta • Kehittäminen ja projektihallinta • Hankintapalvelut • Digitaalinen viestintä- ja työympäristö (2018 syksy) • Verkkopalvelualusta • Integraatiopalvelut (KAPA) • Minimi käyttäjähallinta yhteisille palveluluille • Uudistettu kasvupalvelujen järjestelmäkokonaisuus • Ensimmäiset SOTE- järjestelmät kehittämisen ja hankinnan kautta • Siirtyvät MAKU- järjestelmät (erikseen sovittavat) • Yhteinen asiakkuudenhallinta • Tiedolla johtamisen ratkaisut • Asian- ja dokukentinhallinnan kokonaisuuden uudistettu versio • Sähköisten palvelujen alusta, versio 2.0 • Päätöksentekojärjestelmä • KAPA- arkkitehtuurin mukaiset sähköisten palvelujen tukipalvelut • Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät • Tietoturvallisuus • ICT- infra • Arkkitehtuurien hallinta • Kehittäminen ja projektihallinta • Hankintapalvelut • Prosessien kehittäminen • Keskitetysti järjestetyt ICT- infrapalvelut alihankintaverkoston kautta • Integraatiopalvelut laajasti • Laaja käyttäjä- ja valtuushallinnan ratkaisu • Laaja järjestelmäkokonaisuus maakuntien toimialasidonnaisten tehtävien hoitoon • Yhteinen asiakkuudenhallinta ja tietojohtamisen kokonaisuus integroituna osaksi toimialasidonnaisia operatiivisia järjestelmiä • Sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun ratkaisut vakiintuneena palvelukokonaisuutena • Asian- ja dokumentinhallinnan sekä arkistoinnin yhtenäisratkaisu • Joukko yhteisiä järjestelmiä ja ratkaisuja eri asiakasorganisaatioiden talouden-, henkilöstöhallinnon- ja toiminnanohjauksen tarpeisiin • Tietoturvallisuus • ICT- infra • Arkkitehtuurien hallinta • Kehittäminen ja projektihallinta • Hankintapalvelut • Prosessien kehittäminen • Robotiikka • Keskitetysti järjestetyt ICT- infrapalvelut alihankintaverkoston kautta Heikkilä Heikki | KEHA-keskus Toimiala- sidonnaiset palvelut Toimiala- riippumattomat palvelut Asiantuntija- palvelut ICT- infrapalvelut
 • 19. Palvelujen järjestämistavat: Tuettu yhteishankinta 31.1.201719 Palvelukeskus kilpailuttaa yhteishankintayksikkönä markkinoilta tuoteryhmän tai palvelun asiakkaidensa käyttöön Maakunta tekee sopimuksen toimittajan kanssa suoraan Palvelukeskus avustaa käyttöönotoissa, toimittajahallinnassa ja vastaa asiakasyhteistyöstä kolmikannassa Toimittaja MaakuntaVIMANA Puitejärjestely Sopimus Sopimus asiantuntijapalvelusta
 • 20. - Palvelujen järjestämistavat: palvelukeskuksen kokonaispalvelu Palvelukeskus tuottaa palvelun oman asiantuntijuutensa ja alihankintaverkoston avulla Maakunta tekee sopimuksen palvelukeskuksen kanssa Palvelukeskus vastaa palvelunhallinnasta ja asiakasyhteistyöstä Alihankintaverkosto MaakuntaPalvelukeskus Sopimukset Sopimus palvelusta
 • 21. Palvelujen järjestämistavat: InHouse- konsortio Palvelukeskus tuottaa palvelun oman asiantuntijuutensa ja alihankintaverkoston avulla Maakunta tekee sopimuksen palvelukeskuksen kanssa InHouse yhtiö tuottaa palvelukokonaisuuden. Palveluhallinta hoidetaan kolmikannassa Muut omistaja- asiakkaat MaakuntaPalvelukeskus Sopimukset Sopimus palvelusta InHouse- yhtiö Osaomistus Alihankintaverkosto
 • 22. - Maakuntien starttipaketti – digivalmistelijoiden verkosto • Starttipaketti määrittelee ne välttämättömät toimenpiteet, ICT- palvelut ja järjestelmät jotka tarvitaan maakunnan toiminnan käynnistämiseen sekä tavan, millä lailla ja kenen toimesta nivelvaiheen palvelut tuotetaan. • Ajatuksena on se, että vain täysin välttämättömät muutokset tehdään 1.1.2019 mennessä. Muutoksilla ja mahdollisilla uusilla ICT-palveluilla maakunta aloittaa toimintansa. Muut muutokset tehdään suunnitellusti vuosien 2019-21 aikana. • Pääosasta maakuntien valmisteluorganisaatio joutuu vastaamaan itse • Osasta voi apuja löytyä palvelukeskuksesta jos se saadaan ajallaan perustettua 13.12.201622
 • 23. - Starttipakettiin kuuluvat ainakin seuraavat palvelut • Digitaalisen työympäristön järjestäminen viimeistään 2018 alussa. • Dokumentinhallinta • Sähköposti, videoneuvottelu, pikaviestintä, videopalvelu • Intran alusta, • Perinteinen viestinnällinen internet-ratkaisu alkuvaiheen toiminnan viestimiseen • Maakunnan päätöksentekoon liittyvä järjestelmäkokonaisuus ja hallinnollinen asianhallinta viranomaistehtävien hoitoon. Sähköinen hyväksyntä ja säilytys • Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät • Sopimusten hallintakokonaisuus osana digitaalista työympäristöä. • Minimi käyttäjähallintaratkaisu digitaaliseen työympäristöön. Tästä kehittyy aikanaan yhteisten palvelujen käyttäjähallintakokonaisuus. • Infra joltain nykyiseltä toimijalta 13.12.201623
 • 24. - ”Starttipaketti” 6.03.201724 Heikkilä Heikki Yhteiset tekniset ratkaisut Yhteinen käyttäjähallinta / Identity Management, mobiilivaihderatkaisut, tietoliikenneratkaisut, (ITSM IT- palvelunhallinta?), … Työasema- ja päätelaitepalvelut Työasemat ja perusohjelmistot, lähiverkko, maakunnan verkko, palvelintila, … Digitaalinen työympäristö (”Digityö”) Viestintäratkaisut (sähköposti, Skype), yhteiset intrat ja epäforrmaali dokumentinhallinta (mm. työtilat), jne. Internet -alusta ja julkaisujärjestelmä Perinteinen viestinnällinen internet - ratkaisu alkuvaiheen toiminnan viestimiseen Päätöksentekojärjestelmä Päätöksentekoon, kokouksiin jne. liittyvä järjestelmäkokonaisuus Taloushallinto Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus (laskut, kirjanpito jne.) Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon kokonaisuus (palkat, matkat jne.) Asianhallinta ja tiedonohjaus Hallinnollinen asianhallinta viranomaistehtävien hoitoon. Sähköinen hyväksyntä ja säilytys Raportointiratkaisu Tietojen yhdistämiseen, analysointiin ja jakeluun keskittyvä ratkaisu • Henkilöstö käyttää nykyisiltä työasemilta vanhoja järjestelmiä ja järjestetään pääsy yhteisiin palveluihin. Avataan yhteydet valtion palveluihin maakuntien verkoista. • Selvitetään olemassa olevat toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia. • Valmistellaan tarvittaessa alueellisen yhtiön muodostamista • Uusia palveluita ja niiden vaatimia yhtenäisiä teknisiä ratkaisuja • Palvelukeskuksen palvelutarjoomassa fokus uusissa, yhteisissä palveluissa sekä maakunnille tarjottavissa asiantuntijaresursseissa erityisesti muutoksen osalta • Selvitetään olemassa olevat toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia ja inhouse- toimijoita. • Nykyisillä kunta/kuntayhtymä- pohjaisilla palveluyhtiöillä tärkeä rooli muutoksessa ja erityisesti ICT- infrapalvelujen järjestämisessä
 • 25. - ICT-palvelut ennen 2019 Mitattavat tavoitteet (tuotokset) Osa-alue / Palvelu / Järjestelmä Yleiskuvaus ICTPK- projek- tiryh- mä ICT-pal- velu- keskus Paikal- linen toimija Järjestämistapa Esivalmistelu-->06/2017 Väliaikaishallin- to 07/2017- 02/2018 Toteutus 03/2018--> Yhteiset tekniset ratkaisut Yhteinen käyttäjähallinta / Identity Management, mobiilivaihderatkaisut, tietoliikenneratkaisut (ITSM IT- palvelunhallinta?) X X X Henkilöstö käyttää nykyisiltä työasemilta vanhoja järjestelmiä ja järjestetään pääsy yhteisiin palveluihin. Avataan yhteydet valtion palveluihin maakuntien verkoista Selvitetään tulevien organisaatioiden käyttäjät ja roolit niin pitkälle kuin mahdollista. Selvitetään tekniset ratkaisumahdollisuudet. Yhteinen käyttäjähallinta perustettu? Tarkentuu myöhemmin Työasemapalvelut Työasemat ja perusohjelmistot, lähiverkko, maakunnan verkko, palvelintila) X Nykyinen tai muodostettava alueellinen yhtiö tai maakunta 1.7.2017 Selvitetään olemassa olevat toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Valmistellaan tarvittaessa alueellisen yhtiön muodostamista Työasemapalvel uiden tarjoajat selvillä ja palvelut kartoitettu Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Digitaalinen työympäristö Viestintäratkaisut (sähköposti, Skype), Intra ja epäformaali dokumentinhallinta (mm. työtilat) jne. X Valtion "piikkiin" ennen 2019 Selvitetään toteutusmahdollisuudet Digitaalisen työskentely- ympäristön rakentaminen Digitaalinen työskentely- ympäristö käytössä STARTTIPAKETTI, Internet - alusta ja julkaisujärjestelmä Perinteinen viestinnällinen internet - ratkaisu alkuvaiheen toiminnan viestimiseen X X Nykyiset sopimukset Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Päätöksenteko- järjestelmä Päätöksentekoon, kokouksiin jne. liittyvä järjestelmäkokonaisuus X X Käytetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia järjestelmiä. Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Taloushallinto Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus (laskut, kirjanpito jne.) X X Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon kokonaisuus (palkat, matkat jne.) X X Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Asianhallinta ja tiedonohjaus Hallinnollinen asianhallinta viranomaistehtävien hoitoon. Sähköinen hyväksyntä ja säilytys X X Maakunnat eri vaiheissa ja jossain voi olla lähes maakunnan kattavia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 2019 jälkeen. Hyödynnetään aluksi nykyisiä sopimuksia Selvitetään olemassa olevat järjestelmät ja toimijat sekä mahdollisuudet tarjota järjestelmiä myös muille maakunnille. Tarkentuu myöhemmin STARTTIPAKETTI, Raportointiratkaisu Tietojejn yhdistämiseen, analyslointiin ja jakeluun keskittyvä ratkaisu X X Todennäköisesti kilpailutus, ellei voida hyödyntää olemassa olevia sopimuksia Tarkentuu myöhemmin Substanssijärjestelmät, toimialasidonnaiset järjestelmät Jäsentäminen kahteen koriin. Iso osa 2019 käytettävistä järjestelmistä on käytössä jo tänään ja maakuntien vastuulla. X SOTE -tietojärjestelmistä laaditaan erillinen etenemispolku huomioiden käynnissä olevat laajat yhteishankkeet Apotti & UNA. Rinnalla mietittävä kokonaan uusien järjestelmien prioriteetti ja on palvelukeskuksen asioita. Tarkentuu myöhemmin
 • 26. -13.12.201626 Valtion tuottamien tai valtiolta siirtyvien järjestelmien käyttö maakunnista
 • 27. - Valtiolta siirtyvien henkilöiden perustietotekniikka • ELY/TE- toimisto ja AVI- suunnasta siirtyvälle henkilöstölle asennetaan heidän työasemansa maakunnan verkkoon. • Muut päätelaitteet konfiguroidaan uudestaan käyttämään maakunnan spostia jne. • Puhelinten SIM- kortit tn. uusittava • KEHA ajaa oman infransa alas vuodenvaihteen 2019 jälkeen • PERUSTE: ELY/TE- toimistoista siirtyvät henkilöt ovat alusta asti osa maakunnan ICT- palveluita. Ei myöskään ole taloudellista pitää yllä erikseen valtiolta siirtyville valtakunnallista infraa kaikkine komponentteineen. 13.12.201627
 • 28. - Valtiolta siirtyvät järjestelmät tai yhteisten järjestelmien käyttö • Valtiolta siirtyvä henkilöstö käyttää maakuntien ICT- palvelujen lisäksi kahdenlaisia järjestelmiä: • Sellaisia, joiden palvelut tarjoaa jokin valtion virasto tai ministeriö (esim. maaseutuasiat) • Maakunnassa kootaan tietoliikenne yhteen kytkentäpisteeseen, josta yhteys joko suoraan tai KY-verkonn kautta VY- verkkoon • Käytetään palvelun tarjoajan käyttäjätunnistusta • Sellaisia, jotka on tarjonnut esim. KEHA ja jotka siirtyvät osaksi uuden ICT- palvelukeskuksen palvelutarjoomaa • Maakunnassa kootaan tietoliikenne yhteen kytkentäpisteeseen, josta yhteys joko suoraan tai KY-verkon ko. palvelun tuotannossa köytettyyn konesaliin tai palveluntuottajalle 13.12.201628
 • 30. - • Kenen inhouse- toimijan kanssa maakunta haluaa siirtymävaiheen läpiviennin suorittaa? • Valmisteltava toimenpiteet ja omistusjärjestelyt sekä sopimukset • Jos ei kenenkään, miten palvelut keskitetään ja hoidetaan • Millä tavoin hoidetaan kunkin starttipaketin kohta? • Mitä yhteisiä hankintoja ja kilpailutuksia on tehtävä nyt? Nämä toivottavasti tekee palvelukeskus Kaikki maakuntien valmistelutahot on kutsuttu ennen kesää tapaamiseen näiden asioiden tiimoilta yhdessä TAHE- palvelukeskuksen kanssa. 13.12.201630