SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Pinjaman (‘Ariyyah)
ZAFIRAH ABDULLAH
Takrif
• Bahasa:
• Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk
digunakan dan kemudian dikembalikan semula kepadanya.
• Istilah:
• Pinjaman adalah membenarkan penggunaan sesuatu yang halal digunakan
dengan mengekalkan keadaan asal.
Kesahihan menurut Syarak
(Al-Ma’un : 4-7)
Hikmah
• Mewujudkan suasana saling tolong-menolong sesama umat Islam
• Islam telah meringankan bebanan manusia dan membenarkan mereka menggunakan barangan
orang lain dengan syarat, mendapat keizinan dan persetujuan terlebih dahulu.
Hukum Pinjaman
• Sunat dan digalakkan
• Amalan ini menjadi wajib jika ia diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia.
• Contoh: Meminjamkan baju untuk mengelak kepanasan dan kesejukan yang keterlaluan
• Memelihara hak harta yang dihormati
• Pinjaman boleh menjadi Haram
• Contoh : Meminjamkan mushaf al-Quran kepada wanita yang dalam keadaan Haid/Nifas
Rukun-rukun Pinjaman
1. Pemberi Pinjaman
• Dia mestilah memiliki perkhidmatan barangan yang dipinjamkan.
• Tidak kira sama ada dia pemilik barangan tersebut atau tidak
• Contoh : Penyewa / Penerima wasiat / Penerima harta Wakafan
• Pinjaman hanya merujuk kepada perkhidmatan bukan kepada barangan tersebut
• Peminjam tidak dibenarkan meminjamkannya kepada orang lain
• Ini kerana dia tidak memegang hak milik perkhidmatan
• Dia Cuma hanya dibenarkan menggunakannya sahaja
• Pemberi pinjaman mestilah seorang yang layak membuat sumbangan
• Tidak sah bagi kanak-kanak /orang gila membuat pinjaman
• Orang yang bodoh menguruskan harta (Safih) / Muflis
• Peminjam mestilah melakukannya secara sukarela
• Tidak dipaksa
2. Peminjam
• Boleh menerima sumbangan melalui kontrak
• Seorang yang baligh dan berakal
• Peminjam mestilah dinyatakan secara khusus
“Saya
pinjamkan
buku saya
kepada kamu
berdua”
Dalam kes ini, pinjaman
tersebut TIDAK SAH kerana
pihak yang meminjam tidak
dinyatakan dengan jelas.
Peminjam APeminjam B
3) Lafaz Pinjaman
• Merujuk kepada penawaran dan persetujuan sebuah kontrak (ijab dan Kabul)
• Ia tidak semestinya dilafazkan oleh kedua pihak
• Walaubagaimanapun, salah satu pihak mestilah menyatakan penawaran atau
persetujuannya.
• Lafaz tidak perlu dinyatakan secara berturutan oleh kedua-dua pihak.
• Pinjaman boleh diberikan tanpa dihadkan masa atau dikaitkan dengan syarat
tertentu. Or (vice versa)
“Saya
pinjamkan
buku saya
kepada awak.
Peminjam
menerima
buku tersebut
4) Barang Pinjaman
1. Hak perkhidmatan barangan tersebut mestilah dimiliki oleh pemberi pinjaman.
2. Barangan tersebut mestilah boleh digunakan.
Khidmat barangan tersebut tidak semestinya wujud pada ketika kontrak
Dimeterai.
• Contohnya : Pinjaman kuda yang masih kecil untuk dinaiki adalah SAH.
Penggunaan barang pinjaman mestilah dibenarkan oleh syarak
• Pinjaman alat hiburan yang melalaikan, hiasan wanita untuk dipakai di hadapan bukan
mahram adalah TIDAK SAH.
• Penggunaan seperti ini HARAM dan tidak dibenarkan oleh syarak.
Penggunaan barang pinjaman mestilah tidak menyebabkan barang tersebut
menyusut
• Contoh : Baju, Rumah (tidak susut)
• Jika alat ini susut apabila digunakan, pinjaman TIDAK SAH
• Contoh : Lilin.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
1. Had Penggunaan Barang Pinjaman
• Peminjam hanya boleh menggunakan barang yang dipinjam mengikut had yang dibenarkan
oleh pemilik.
• Jika kebenaran yang diberikan tidak dihadkan kepada kegunaan tertentu, peminjam boleh
menggunakan barangan tersebut mengikut kebiasaan.
• Jika pemilik melarang menggunakan untuk kegunaan tertentu,maka peminjam harus
mematuhinya.
“Awak boleh
menggunkan
tanah tersebut
untuk dirikan
bangunan/
ditanam pokok
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
2. Status Peminjam
Peminjam bertanggung-jawab ke atas keselamatan barang pinjaman.
• Ini bermakna peminjam harus membayar ganti rugi jika ia rosak
• Tidak kira sama ada kerosakan itu disengajakan atau tidak.
• Peminjam akan membayar ganti rugi menurut nilai barang pinjaman pada ketika kerosakan
berlaku.
• Peminjam perlu membayar gantii rugi jika barang tersebut susut akibat digunakan di luar
kebiasaannya.
• Peminjam perlu membayar gantii rugi jika dia menggunakan barangan tersebut selepas
pemberi pinjaman menarik balik/ menuntut semula miliknya.
• Walau bagaimanapun, peminjam tidak perlu membayar ganti rugi jika barangan pinjaman
rosak/susut disebabkan penggunaan yang dibenarkan
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
3. Kos penyelenggaraan dan Pemulangan
Jika barang pinjaman melibatkan kos tertentu seperti:
• Haiwan (yang memerlukan makanan)
• Rumah (yang memerlukan penyelenggaraan)
Kesemua kos perbelanjaan adalah tanggung-jawab PEMILIK
• Setelah pinjaman tamat/dibatalkan, peminjam perlu memulangkan semula barang kepada
pemilik.
• Jika pemulangan membabitkan kos dan perbelanjaan seperti (upah pengangkutan), ia menjadi
tanggungan peminjam.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
4. Penarikan / Pemulangan Semula Pinjaman
• Kontrak pinjaman adalah kontrak yang jaiz ( yang boleh dibatalkan oleh kedua-dua pihak pada
bila-bila masa sahaja)
• Ia boleh dibuat walaupun tanpa pengetahuan/persetujuan pihak kedua
Pemilik berhak menarik / mengambil
Semula barangan pinjaman pada bila-
Bila masa sahaja walaupun tertakluk
Kepada tempoh tertentu yang masih
Belum tamat.
Peminjam juga berhak memulangkan
Semua barang pinjaman pada bila-bila
Masa sahaja.
Penarikan /Pemulangan semula Tanah yang
dipinjamkan
Jika tanah tersebut dipinjamkan untuk pembinaan /penanaman
pokok
• Kemudian pemilik menarik balik pinjaman selepas binaan dibuat/ selepas
pokok ditanam….
• Jika pemilik meletakkan syarat bahawa peminjam perlu mengalihkan binaan/pokok yang
ditanam ketika memulangkan semula, peminjam wajib melakukannya, kerana ia
tertakluk kepada syarat.
• Jika peminjam enggan melakukannya, pemilik boleh melakukannya.
• Jika disyaratkan peminjam perlu meratakan tanah selepas pengalihan tersebut,
peminjam perlu melakukannya. Jika tidak disyaratkan, maka beliau tidak perlu
melakukannya
Jika pemilik tidak meletakkan sebarang syarat (untuk alihkan/mencabut), peminjam diberi pilihan
untuk melakukannya atau tidak.
• Jika peminjam memilih untuk mengalihkannya..
• Dia tidak berhak untuk mendapat apa-apa jika berlaku penyusutan nilai pada
bangunan/tanaman yang dialihkan
• Peminjam bertanggung-jawab untuk meratakan tanah supaya tanah tersebut kembali
kepada keadaan asal.
• Jika peminjam memilih untuk tidak mengalihkannya…
• Pemilik mempunyai 3 pilihan:
1. Mengekalkan (bangunan/ tanaman) yang ada dengan menuntut sewa yang sepadan.
2. Mengalih (tanaman/bangunan) yang ada dengan membayar ganti rugi kepada peminjam
3. Mengambil alih (bangunan/pokok) yang ditanam berdasarkan nilai barangan yang berhak
dialih
 Dalam keadaan ini, peminjam tidak perlu memulangkan semula barang yang dipinjam.
 Beliau boleh terus menggunakan barang tersebut sehingga selesai menggunakannya
(tanpa mendatangkan sebarang kesan buruk)
 Tetapi, peminjam perlu membayar upah sepadan yang dikira bermula daripada tuntutan
dibuat sehingga dia memulangkannya.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
4. Penarikan / Pemulangan Semula Pinjaman
• Kontrak pinjaman adalah kontrak yang jaiz ( yang boleh dibatalkan oleh kedua-dua pihak pada
bila-bila masa sahaja)
• Ia boleh dibuat walaupun tanpa pengetahuan/persetujuan pihak kedua
Pengecualian
• Barang yang dipinjam berupa tanah yang digunakan untuk pengebumian jenazah
• Kedua-dua pihak tidak boleh membatalkan pinjaman untuk tanah perkuburan
• Sekiranya pinjaman yang diberikan boleh menyulitkan peminjam jika ditarik balik.
• Contoh: Kapal yang dipinjam untuk mengangkut muatan
• Tiba-tiba peminjam mahu menuntutnya di tengah laut
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
5. Cara pemulangan barang
• Pemulangan barang yang dipinjam perlu dibuat mengikut kebiasaan dan
amalan yang diguna pakai.
• Barang yang boleh diangkut perlu diangkut dan diserahkan kepada pemiliknya
• Bagi barangan berharga (Batu permata),disyaratkan supaya diserahkan sendiri kepada
pemiliknya.
• Jika barang tidak boleh diangkut seperti (Tanah, Rumah)…cukup sekadar dipastikan tiada
sebarang perkara yang menghalang penyerahan dan penggunaannya oleh pemilik.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam
• Percanggahan mengenai pemulangan
“Saya sudah
pulangkan
barang yang
dipinjam itu”
“Kamu belum
memulangkan
nya!”
Jika pemilik bersumpah bagi menyokong
dakwaannya, pengakuannya itu diterima
kerana dia berada dalam kedudukan
menafikan dakwaan peminjam.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam
• Percanggahan mengenai Kerosakan
“Barang tersebut
rosak kerana
penggunaan yang
dibenarkan oleh
kamu”
“Tidak. Ia rosak kerana
penggunaan yang
tidak dibenarkan”
Dalam keadaan ini, pengakuan pinjaman
yang disokong dengan sumpah akan
diterima kerana sukar untuknya untuk
membuktikan apa yang dikatakannya.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam
• Percanggahan mengenai Kontrak Asal
“Kontrak ini
adalah kontrak
pinjaman!”
“Kontrak ini
adalah kontrak
sewa”
Pengakuan Pemilik akan diterima kerana
pada asalnya dia tidak memberikan
sebaranga kebenaran kepada sesiapa
untuk menggunakannya melainkan
dengan bayaran.
Setelah bersumpah, pemilik berhak
mendapat kadar sewa sepadan sekiranya
tempoh sewa telah berlalu.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam
• Percanggahan mengenai Kontrak Asal
“Anda telah
meminjamkan
nya kepada
saya”
“Tidak, anda yang
merampasnya dari
saya”
Jika barang tersebut telah rosak sebelum
dipulangkan, pengguna perlu membayar
ganti rugi atas dakwaan merampas.
Jika pemilik mengaku nilainya lebih tinggi
daripada yang didakwa oleh pengguna,
pemilik akan diminta untuk bersumpah,
bagi menyokong nilai tersebut.
Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman
7. Penamatan Kontrak Pinjaman
Ia dianggap tamat melalui perkara berikut:
1. Pemilik menuntut semula barang pinjaman dan menarik kembali kebenarannya.
2. Peminjam memulangkan semula barang pinjaman kepada pemilik. (Sebelum tamat tempoh
atau selepasnya)
Kontrak ini adalah kontrak Jaiz yang boleh dibatalkan oleh pemberi pinjaman dan peminjam.
3. Salah satu pihak yang terlibat gila atau pengsan
• Orang yang gila/pengsan tidak mempunyai kelayakan (syarat sah)
4. Salah satu pihak meninggal dunia
3. Pemilik/ peminjam ditahan daripada menguruskan harta kerana kebodohan (Safih)
3. Pemilik ditahan disebabkan MUFLIS

More Related Content

What's hot (20)

Simpanan (Wadi'ah)
Simpanan (Wadi'ah)Simpanan (Wadi'ah)
Simpanan (Wadi'ah)
 
Muamalat, al wadi'ah.
Muamalat, al wadi'ah.Muamalat, al wadi'ah.
Muamalat, al wadi'ah.
 
Konsep Pemilikan Dalam Islam
Konsep Pemilikan Dalam IslamKonsep Pemilikan Dalam Islam
Konsep Pemilikan Dalam Islam
 
4.1 ar rahn (konsep 1)
4.1 ar rahn (konsep 1)4.1 ar rahn (konsep 1)
4.1 ar rahn (konsep 1)
 
Pelaburan (Mudhabarah)
Pelaburan (Mudhabarah)Pelaburan (Mudhabarah)
Pelaburan (Mudhabarah)
 
2.1 riba muamalat
2.1 riba muamalat2.1 riba muamalat
2.1 riba muamalat
 
Akad Bay' Salam dan Bau' Istisna'
Akad Bay' Salam dan Bau' Istisna'Akad Bay' Salam dan Bau' Istisna'
Akad Bay' Salam dan Bau' Istisna'
 
Bai Al- Tawarruq
Bai Al- TawarruqBai Al- Tawarruq
Bai Al- Tawarruq
 
Syarikat
SyarikatSyarikat
Syarikat
 
MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM
MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAMMUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM
MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM
 
Ijaarah dan jialah (upah dlm islam)
Ijaarah dan jialah (upah dlm islam)Ijaarah dan jialah (upah dlm islam)
Ijaarah dan jialah (upah dlm islam)
 
Khiyar (Pilihan)
Khiyar (Pilihan)Khiyar (Pilihan)
Khiyar (Pilihan)
 
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
 
Slide i tab
Slide i tabSlide i tab
Slide i tab
 
Syariah, as-Syarikat.
Syariah, as-Syarikat.Syariah, as-Syarikat.
Syariah, as-Syarikat.
 
Al- murabahah
Al- murabahahAl- murabahah
Al- murabahah
 
Al-Kafalah
Al-KafalahAl-Kafalah
Al-Kafalah
 
HARTA DALAM ISLAM
HARTA DALAM ISLAMHARTA DALAM ISLAM
HARTA DALAM ISLAM
 
Slide sadd al dzar'i
Slide sadd al dzar'iSlide sadd al dzar'i
Slide sadd al dzar'i
 
Jual beli salam
Jual beli salamJual beli salam
Jual beli salam
 

Viewers also liked

KTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa Jaminan
KTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa JaminanKTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa Jaminan
KTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa JaminanPinjamanTanpaJaminan
 
Jurnal pasar modal pak imam subekti
Jurnal pasar modal pak imam subektiJurnal pasar modal pak imam subekti
Jurnal pasar modal pak imam subektiSri Apriyanti Husain
 
Skripsi hukum campuran 6
Skripsi hukum campuran 6Skripsi hukum campuran 6
Skripsi hukum campuran 6270313260984
 
Bab ix k onsep hutang & ekuitas
Bab ix  k onsep hutang & ekuitasBab ix  k onsep hutang & ekuitas
Bab ix k onsep hutang & ekuitasAzwan Habibie
 
Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...
Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...
Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...Habibie Muhammad
 
07 titik kritis pinjaman bermasalah
07 titik kritis pinjaman bermasalah07 titik kritis pinjaman bermasalah
07 titik kritis pinjaman bermasalahNgatidjo -
 
Analisis common size
Analisis common sizeAnalisis common size
Analisis common sizemas karebet
 
Pasar modal indonesia
Pasar modal indonesiaPasar modal indonesia
Pasar modal indonesianonarunny
 
Lap. keuangan
Lap. keuanganLap. keuangan
Lap. keuangansaudippio
 
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangManajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangDevy Sylvia Silaban
 
Ppt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas
Ppt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kasPpt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas
Ppt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kasIndah Rohmatullah
 
Ppt ai obligasi
Ppt ai obligasiPpt ai obligasi
Ppt ai obligasiRiza Ahmad
 

Viewers also liked (20)

KTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa Jaminan
KTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa JaminanKTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa Jaminan
KTA, Pinjaman Tanpa Jaminan, Dana Pinjaman Tanpa Jaminan
 
Obligasi
ObligasiObligasi
Obligasi
 
Jurnal pasar modal pak imam subekti
Jurnal pasar modal pak imam subektiJurnal pasar modal pak imam subekti
Jurnal pasar modal pak imam subekti
 
Skripsi hukum campuran 6
Skripsi hukum campuran 6Skripsi hukum campuran 6
Skripsi hukum campuran 6
 
Bab ix k onsep hutang & ekuitas
Bab ix  k onsep hutang & ekuitasBab ix  k onsep hutang & ekuitas
Bab ix k onsep hutang & ekuitas
 
Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...
Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...
Paper REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PENERBITAN OBLIGASI SY...
 
07 titik kritis pinjaman bermasalah
07 titik kritis pinjaman bermasalah07 titik kritis pinjaman bermasalah
07 titik kritis pinjaman bermasalah
 
Analisis common size
Analisis common sizeAnalisis common size
Analisis common size
 
Pasar modal indonesia
Pasar modal indonesiaPasar modal indonesia
Pasar modal indonesia
 
Instrumen pasar modal
Instrumen pasar modalInstrumen pasar modal
Instrumen pasar modal
 
Cover
CoverCover
Cover
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
Jurnal pasar modal pak sutrisno
Jurnal pasar modal pak sutrisnoJurnal pasar modal pak sutrisno
Jurnal pasar modal pak sutrisno
 
Ringkasan jurnal kelompok 2
Ringkasan jurnal kelompok 2Ringkasan jurnal kelompok 2
Ringkasan jurnal kelompok 2
 
Lap. keuangan
Lap. keuanganLap. keuangan
Lap. keuangan
 
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangManajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
 
Ppt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas
Ppt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kasPpt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas
Ppt bab 14 laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas
 
Ppt ai obligasi
Ppt ai obligasiPpt ai obligasi
Ppt ai obligasi
 
pasar modal
pasar modalpasar modal
pasar modal
 
analisis
analisisanalisis
analisis
 

Similar to Pinjaman ( Ariyyah)

Similar to Pinjaman ( Ariyyah) (20)

Hutang (Muamalat)
Hutang (Muamalat)Hutang (Muamalat)
Hutang (Muamalat)
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
 
MACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIANMACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIAN
 
Muamalah I
Muamalah IMuamalah I
Muamalah I
 
ekonomi tentang Pengadaian
ekonomi tentang Pengadaianekonomi tentang Pengadaian
ekonomi tentang Pengadaian
 
Rampasan 2
Rampasan 2Rampasan 2
Rampasan 2
 
Luqatah 2
Luqatah 2Luqatah 2
Luqatah 2
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Muntahiyyah bittamlik
Muntahiyyah bittamlikMuntahiyyah bittamlik
Muntahiyyah bittamlik
 
421849176-13-PPT-Sewa-Menyewa-2019-pptx.pptx
421849176-13-PPT-Sewa-Menyewa-2019-pptx.pptx421849176-13-PPT-Sewa-Menyewa-2019-pptx.pptx
421849176-13-PPT-Sewa-Menyewa-2019-pptx.pptx
 
Pembiayaan dalam ekonomi syariah
Pembiayaan dalam ekonomi syariahPembiayaan dalam ekonomi syariah
Pembiayaan dalam ekonomi syariah
 
simpan pinjam dalam Islam (Ariyah)
simpan pinjam dalam Islam (Ariyah)simpan pinjam dalam Islam (Ariyah)
simpan pinjam dalam Islam (Ariyah)
 
94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat
 
94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat
 
Sistem muamalat islam
Sistem muamalat islamSistem muamalat islam
Sistem muamalat islam
 
Pelaburan 3
Pelaburan 3Pelaburan 3
Pelaburan 3
 
Penggadaian syariah
Penggadaian syariahPenggadaian syariah
Penggadaian syariah
 
agama kebhgygyfgtrtftftftftftdtfl 9.pptx
agama kebhgygyfgtrtftftftftftdtfl 9.pptxagama kebhgygyfgtrtftftftftftdtfl 9.pptx
agama kebhgygyfgtrtftftftftftdtfl 9.pptx
 
08 Ijarah.ppt
08 Ijarah.ppt08 Ijarah.ppt
08 Ijarah.ppt
 
Syarikah inan
Syarikah inanSyarikah inan
Syarikah inan
 

More from Zafirah Abdullah

Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisZafirah Abdullah
 
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitanSejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitanZafirah Abdullah
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinZafirah Abdullah
 
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudZafirah Abdullah
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inZafirah Abdullah
 

More from Zafirah Abdullah (14)

Musaqah
MusaqahMusaqah
Musaqah
 
Barang pungotan (luqotoh)
Barang pungotan (luqotoh)Barang pungotan (luqotoh)
Barang pungotan (luqotoh)
 
Saguhati (ji’alah)
Saguhati (ji’alah)Saguhati (ji’alah)
Saguhati (ji’alah)
 
Anugerah (hibah)
Anugerah (hibah)Anugerah (hibah)
Anugerah (hibah)
 
Perdamain (sulh)
Perdamain (sulh)Perdamain (sulh)
Perdamain (sulh)
 
Penukaran wang sorf
Penukaran wang sorfPenukaran wang sorf
Penukaran wang sorf
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Dasar dasar ilmu dakwah
Dasar dasar ilmu dakwahDasar dasar ilmu dakwah
Dasar dasar ilmu dakwah
 
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
 
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitanSejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
 
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
 
Muqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqhMuqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqh
 

Recently uploaded

Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxAmmar Ahmad
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikNegustinNegustin
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxtressa8
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Pinjaman ( Ariyyah)

 • 2. Takrif • Bahasa: • Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk digunakan dan kemudian dikembalikan semula kepadanya. • Istilah: • Pinjaman adalah membenarkan penggunaan sesuatu yang halal digunakan dengan mengekalkan keadaan asal. Kesahihan menurut Syarak (Al-Ma’un : 4-7)
 • 3. Hikmah • Mewujudkan suasana saling tolong-menolong sesama umat Islam • Islam telah meringankan bebanan manusia dan membenarkan mereka menggunakan barangan orang lain dengan syarat, mendapat keizinan dan persetujuan terlebih dahulu. Hukum Pinjaman • Sunat dan digalakkan • Amalan ini menjadi wajib jika ia diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia. • Contoh: Meminjamkan baju untuk mengelak kepanasan dan kesejukan yang keterlaluan • Memelihara hak harta yang dihormati • Pinjaman boleh menjadi Haram • Contoh : Meminjamkan mushaf al-Quran kepada wanita yang dalam keadaan Haid/Nifas
 • 4. Rukun-rukun Pinjaman 1. Pemberi Pinjaman • Dia mestilah memiliki perkhidmatan barangan yang dipinjamkan. • Tidak kira sama ada dia pemilik barangan tersebut atau tidak • Contoh : Penyewa / Penerima wasiat / Penerima harta Wakafan • Pinjaman hanya merujuk kepada perkhidmatan bukan kepada barangan tersebut • Peminjam tidak dibenarkan meminjamkannya kepada orang lain • Ini kerana dia tidak memegang hak milik perkhidmatan • Dia Cuma hanya dibenarkan menggunakannya sahaja • Pemberi pinjaman mestilah seorang yang layak membuat sumbangan • Tidak sah bagi kanak-kanak /orang gila membuat pinjaman • Orang yang bodoh menguruskan harta (Safih) / Muflis
 • 5. • Peminjam mestilah melakukannya secara sukarela • Tidak dipaksa 2. Peminjam • Boleh menerima sumbangan melalui kontrak • Seorang yang baligh dan berakal • Peminjam mestilah dinyatakan secara khusus “Saya pinjamkan buku saya kepada kamu berdua” Dalam kes ini, pinjaman tersebut TIDAK SAH kerana pihak yang meminjam tidak dinyatakan dengan jelas. Peminjam APeminjam B
 • 6. 3) Lafaz Pinjaman • Merujuk kepada penawaran dan persetujuan sebuah kontrak (ijab dan Kabul) • Ia tidak semestinya dilafazkan oleh kedua pihak • Walaubagaimanapun, salah satu pihak mestilah menyatakan penawaran atau persetujuannya. • Lafaz tidak perlu dinyatakan secara berturutan oleh kedua-dua pihak. • Pinjaman boleh diberikan tanpa dihadkan masa atau dikaitkan dengan syarat tertentu. Or (vice versa) “Saya pinjamkan buku saya kepada awak. Peminjam menerima buku tersebut
 • 7. 4) Barang Pinjaman 1. Hak perkhidmatan barangan tersebut mestilah dimiliki oleh pemberi pinjaman. 2. Barangan tersebut mestilah boleh digunakan. Khidmat barangan tersebut tidak semestinya wujud pada ketika kontrak Dimeterai. • Contohnya : Pinjaman kuda yang masih kecil untuk dinaiki adalah SAH. Penggunaan barang pinjaman mestilah dibenarkan oleh syarak • Pinjaman alat hiburan yang melalaikan, hiasan wanita untuk dipakai di hadapan bukan mahram adalah TIDAK SAH. • Penggunaan seperti ini HARAM dan tidak dibenarkan oleh syarak. Penggunaan barang pinjaman mestilah tidak menyebabkan barang tersebut menyusut • Contoh : Baju, Rumah (tidak susut) • Jika alat ini susut apabila digunakan, pinjaman TIDAK SAH • Contoh : Lilin.
 • 8. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 1. Had Penggunaan Barang Pinjaman • Peminjam hanya boleh menggunakan barang yang dipinjam mengikut had yang dibenarkan oleh pemilik. • Jika kebenaran yang diberikan tidak dihadkan kepada kegunaan tertentu, peminjam boleh menggunakan barangan tersebut mengikut kebiasaan. • Jika pemilik melarang menggunakan untuk kegunaan tertentu,maka peminjam harus mematuhinya. “Awak boleh menggunkan tanah tersebut untuk dirikan bangunan/ ditanam pokok
 • 9. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 2. Status Peminjam Peminjam bertanggung-jawab ke atas keselamatan barang pinjaman. • Ini bermakna peminjam harus membayar ganti rugi jika ia rosak • Tidak kira sama ada kerosakan itu disengajakan atau tidak. • Peminjam akan membayar ganti rugi menurut nilai barang pinjaman pada ketika kerosakan berlaku. • Peminjam perlu membayar gantii rugi jika barang tersebut susut akibat digunakan di luar kebiasaannya. • Peminjam perlu membayar gantii rugi jika dia menggunakan barangan tersebut selepas pemberi pinjaman menarik balik/ menuntut semula miliknya. • Walau bagaimanapun, peminjam tidak perlu membayar ganti rugi jika barangan pinjaman rosak/susut disebabkan penggunaan yang dibenarkan
 • 10. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 3. Kos penyelenggaraan dan Pemulangan Jika barang pinjaman melibatkan kos tertentu seperti: • Haiwan (yang memerlukan makanan) • Rumah (yang memerlukan penyelenggaraan) Kesemua kos perbelanjaan adalah tanggung-jawab PEMILIK • Setelah pinjaman tamat/dibatalkan, peminjam perlu memulangkan semula barang kepada pemilik. • Jika pemulangan membabitkan kos dan perbelanjaan seperti (upah pengangkutan), ia menjadi tanggungan peminjam.
 • 11. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 4. Penarikan / Pemulangan Semula Pinjaman • Kontrak pinjaman adalah kontrak yang jaiz ( yang boleh dibatalkan oleh kedua-dua pihak pada bila-bila masa sahaja) • Ia boleh dibuat walaupun tanpa pengetahuan/persetujuan pihak kedua Pemilik berhak menarik / mengambil Semula barangan pinjaman pada bila- Bila masa sahaja walaupun tertakluk Kepada tempoh tertentu yang masih Belum tamat. Peminjam juga berhak memulangkan Semua barang pinjaman pada bila-bila Masa sahaja.
 • 12. Penarikan /Pemulangan semula Tanah yang dipinjamkan Jika tanah tersebut dipinjamkan untuk pembinaan /penanaman pokok • Kemudian pemilik menarik balik pinjaman selepas binaan dibuat/ selepas pokok ditanam…. • Jika pemilik meletakkan syarat bahawa peminjam perlu mengalihkan binaan/pokok yang ditanam ketika memulangkan semula, peminjam wajib melakukannya, kerana ia tertakluk kepada syarat. • Jika peminjam enggan melakukannya, pemilik boleh melakukannya. • Jika disyaratkan peminjam perlu meratakan tanah selepas pengalihan tersebut, peminjam perlu melakukannya. Jika tidak disyaratkan, maka beliau tidak perlu melakukannya
 • 13. Jika pemilik tidak meletakkan sebarang syarat (untuk alihkan/mencabut), peminjam diberi pilihan untuk melakukannya atau tidak. • Jika peminjam memilih untuk mengalihkannya.. • Dia tidak berhak untuk mendapat apa-apa jika berlaku penyusutan nilai pada bangunan/tanaman yang dialihkan • Peminjam bertanggung-jawab untuk meratakan tanah supaya tanah tersebut kembali kepada keadaan asal. • Jika peminjam memilih untuk tidak mengalihkannya… • Pemilik mempunyai 3 pilihan: 1. Mengekalkan (bangunan/ tanaman) yang ada dengan menuntut sewa yang sepadan. 2. Mengalih (tanaman/bangunan) yang ada dengan membayar ganti rugi kepada peminjam 3. Mengambil alih (bangunan/pokok) yang ditanam berdasarkan nilai barangan yang berhak dialih
 • 14.  Dalam keadaan ini, peminjam tidak perlu memulangkan semula barang yang dipinjam.  Beliau boleh terus menggunakan barang tersebut sehingga selesai menggunakannya (tanpa mendatangkan sebarang kesan buruk)  Tetapi, peminjam perlu membayar upah sepadan yang dikira bermula daripada tuntutan dibuat sehingga dia memulangkannya. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 4. Penarikan / Pemulangan Semula Pinjaman • Kontrak pinjaman adalah kontrak yang jaiz ( yang boleh dibatalkan oleh kedua-dua pihak pada bila-bila masa sahaja) • Ia boleh dibuat walaupun tanpa pengetahuan/persetujuan pihak kedua Pengecualian • Barang yang dipinjam berupa tanah yang digunakan untuk pengebumian jenazah • Kedua-dua pihak tidak boleh membatalkan pinjaman untuk tanah perkuburan • Sekiranya pinjaman yang diberikan boleh menyulitkan peminjam jika ditarik balik. • Contoh: Kapal yang dipinjam untuk mengangkut muatan • Tiba-tiba peminjam mahu menuntutnya di tengah laut
 • 15. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 5. Cara pemulangan barang • Pemulangan barang yang dipinjam perlu dibuat mengikut kebiasaan dan amalan yang diguna pakai. • Barang yang boleh diangkut perlu diangkut dan diserahkan kepada pemiliknya • Bagi barangan berharga (Batu permata),disyaratkan supaya diserahkan sendiri kepada pemiliknya. • Jika barang tidak boleh diangkut seperti (Tanah, Rumah)…cukup sekadar dipastikan tiada sebarang perkara yang menghalang penyerahan dan penggunaannya oleh pemilik.
 • 16. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam • Percanggahan mengenai pemulangan “Saya sudah pulangkan barang yang dipinjam itu” “Kamu belum memulangkan nya!” Jika pemilik bersumpah bagi menyokong dakwaannya, pengakuannya itu diterima kerana dia berada dalam kedudukan menafikan dakwaan peminjam.
 • 17. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam • Percanggahan mengenai Kerosakan “Barang tersebut rosak kerana penggunaan yang dibenarkan oleh kamu” “Tidak. Ia rosak kerana penggunaan yang tidak dibenarkan” Dalam keadaan ini, pengakuan pinjaman yang disokong dengan sumpah akan diterima kerana sukar untuknya untuk membuktikan apa yang dikatakannya.
 • 18. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam • Percanggahan mengenai Kontrak Asal “Kontrak ini adalah kontrak pinjaman!” “Kontrak ini adalah kontrak sewa” Pengakuan Pemilik akan diterima kerana pada asalnya dia tidak memberikan sebaranga kebenaran kepada sesiapa untuk menggunakannya melainkan dengan bayaran. Setelah bersumpah, pemilik berhak mendapat kadar sewa sepadan sekiranya tempoh sewa telah berlalu.
 • 19. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 6. Percanggahan antara Pemilik dan Peminjam • Percanggahan mengenai Kontrak Asal “Anda telah meminjamkan nya kepada saya” “Tidak, anda yang merampasnya dari saya” Jika barang tersebut telah rosak sebelum dipulangkan, pengguna perlu membayar ganti rugi atas dakwaan merampas. Jika pemilik mengaku nilainya lebih tinggi daripada yang didakwa oleh pengguna, pemilik akan diminta untuk bersumpah, bagi menyokong nilai tersebut.
 • 20. Hukum-Hakam berkaitan Pinjaman 7. Penamatan Kontrak Pinjaman Ia dianggap tamat melalui perkara berikut: 1. Pemilik menuntut semula barang pinjaman dan menarik kembali kebenarannya. 2. Peminjam memulangkan semula barang pinjaman kepada pemilik. (Sebelum tamat tempoh atau selepasnya) Kontrak ini adalah kontrak Jaiz yang boleh dibatalkan oleh pemberi pinjaman dan peminjam. 3. Salah satu pihak yang terlibat gila atau pengsan • Orang yang gila/pengsan tidak mempunyai kelayakan (syarat sah) 4. Salah satu pihak meninggal dunia 3. Pemilik/ peminjam ditahan daripada menguruskan harta kerana kebodohan (Safih) 3. Pemilik ditahan disebabkan MUFLIS