SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Syuf’ah
Zafirah abdullah
Takrif
o Menurut Bahasa: Menghimpun/ Menggabung
o Menurut Istilah: Hak untuk memiliki sesuatu secara paksa
o Dengan itu, seorang rakan kongsi berhak memiliki bahagian yang telah dijual oleh bekas
rakan kongsinya kepada pihak lain.
Contoh:
Ali dan Ahmad berkongsi memiliki
sebuah rumah. Lalu Ali menjual
bahagiannya kepada Mohd.
Dengan itu, Ahmad berhak
mengambil alih bahagian tersebut
daripada Mohd tanpa
persetujuannya. Tetapi harga yang
sama hendaklah dibayar kepada
Mohd.
Ahmad
Ali Mohd
Hikmah Pensyariatan
• Menjaga kepentingan manusia dengan menggarap segala perkara yang bermanfaat dan
mengelakkan segala perkara yang memudaratkan.
• Seorang pekongsi mungkin telah serasi dan saling faham-memahami sesama rakan kongsi yang memiliki
sebuah rumah/ sebidang tanah.
• Adakalanya salah seorang dari antara mereka terdesak sehingga terpaksa menjual bahagian
perkongsiannya, syarak tidak menghalang, Cuma syarak mahu memastikan segala tindakan yang
dilakukan untuk kebaikan dirinya tidak akan menimbulkan kesulitan kepada rakan kongsinya.
• Atas dasar ini, Allah menetapkan supaya rakan kongsi yang mahu menjual bahagiannya hendaklah
menawarkannya kepada rakan-rakan kongsi yang sedia ada terlebih dahulu.
“ Sesiapa yang ada kongsi pada sebuah rumah/pokok kurma, maka dia tidak berhak menjualnya sehingga dia
memberitahu kepada rakan kongsinya. Jika rakan kongsinya berkenan, dia boleh mengambilnya. Jika tidak suka, dia
boleh membiarkannya.
-Hadis Rasulullah
Rukun Syuf’ah
1. Syafi’
• Iaitu pihak yang berhak menuntut syuf’ah. (Eg. Ahmad)
• Syafi’ mestilah daripada kalangan pekongsi
Case study
(Syafi)
A: 30%
Hak: ?
(Syafi)
B: 40%
Hak: ?
C: 30%
Mahu menjual
Haknya
• A , B & C adalah rakan kongsi sebuah
rumah.
• C mahu menjual haknya.
• A & B ingin mengambil alih hak tersebut
melalui syuf’ah. Bagaimana hak syuf’ah ini
dibahagikan?
Ans: Masing-masing akan mengambil
bahagian tersebut mengikut peratus
bahagian masing-masing.
Ahmad
Ali Mohd
Ahmad & Ali : Partners
• Pembahagian Hak Syuf’ah
A: 30%
Hak: ?
30% OR
Nothing
B: 40%
Tidak
mahu
tuntut
C: 30%
Mahu menjual
Haknya
• A , B & C adalah rakan kongsi sebuah
rumah.
• C mahu menjual haknya.
• B tidak mahu menuntut syuf’ah, A ( /rakan
kongsi yang lain) akan diberi pilihan untuk
mengambil alih semua atau melepaskan
semua hak mereka.
• Jika C tidak mahu menggugurkan haknya,
dia tidak berhak mengambil sekadar
peratusannya sahaja.
Case study 2
A: 20%
Tidak Dapat
Dikesan
B: 40%
Hak: ?
D: 30%
Mahu menjual
Haknya
C: 10%
Hak: ?
Rakan Kongsi tidak dapat dikesan
• Rakan kongsi yang masih ada (B&C) tetao
berhak menuntut syuf’ah.
• Bahagian tersebut akan dibahagikan
mengikut ratusan pegangan mereka.
• Rakan yang tidak dapat dikesan
dikategorikan sebagai orang yang telah
menggugurkan haknya.
Case study 3
A: 20%
Kembali.
B: 40%
Hak: ?
D: 30%
Mahu menjual
Haknya
C: 10%
Hak: ?
Rakan Kongsi tidak dapat dikesan
• Jika rakan kongsi yang tidak dapat dikesan
itu datang, dia berhak untuk mengambil
semula haknya.
• Dengan itu semua rakan kongsi perlu
membuat pembahagian semula bahagian
tersebut mengikut pegangan masing-
masing.
• **Rakan kongsi yang ada boleh
menangguhkan pengambilan hak syuf’ah
sehingga rakan yang tidak dapat dikesan
kembali.
Case study 3
Divide
Accordingly
Ahmad mengambil kembali
haknya dengan membayar harga
Yang dibayar oleh Mohd.
Rukun Syuf’ah
2. Masyfu’ alaih
• Pihak yang menerima hak milik bahagian rakan kongsi lama. (Rakan Kongsi Baru)- (Eg.
Mohd)
• Perpindahan dilakukan secara Jual Beli
• Atau perdamaian (sulh) yang membabitkan sesuatu jenayah yang mewajibkan pesalah membayar
wang
• Dengan ini, rakan kongsi pesalah tidak berhak mengambil alih bahagian ini melalui syuf’ah.
• Syafi akan mengambil alih bahagian ini dengan membayar harga yang dibayar oleh
pembeli.
• Jika hak milik tersebut berpindah tangan kepada rakan kongsi baru tanpa sebarang
balasan, rakan kongsi lama tidak berhak mengambil hak bahagian tersebut melalui syuf’ah
• Sedekah/ Wasiat / Pusaka..
Ahmad
Ali
Mohd
(Masyfu’alaih)
Rukun Syuf’ah
3. Masyu’fihi ( Harta yang Dituntut)
Harta yang dituntut oleh rakan kongsi melalui syuf’ah
• Harta ini disyaratkan mestilah harta yang tak boleh alih seperti..(Rumah, Tanah..dan
seumpamanya)
• Harta tidak boleh alih yang boleh dituntut melalui syuf’ah mestilah dalam bentuk yang boleh
diagih. (iaitu apabila dibahagikan, ia masih boleh memberi perkhidmatan yang diperlukan)
• Jika pembahagian tersebut menyebabkan perkhidmatan tersebut tidak boleh digunakan, ia
bermakna harta tersebut tidak boleh diagih.
• Contoh : Bilik Air / Alat Pengisar
• Harta yang boleh alih (Haiwan..Perkakas & sebagainya) tidak akan diberikan hak syuf’ah
Ahmad
Ali Mohd
Ahmad & Ali : Partners
House : Masyu’fihi
3. Syafi’ tidak menunjukkan sebarang
reaksi yang dia tidak mahu
menuntut hak syuf’ah.
4. Syafi’ perlu sedaya upaya
mengambil inisiatif segera untuk
menuntut hak syuf’ah.
2. Rakan kongsi yang menuntut
Syuf’ah mestilah masih memiliki
bahagian perkongsiannya sewaktu
kontrak penyerahan hak milik
kepada rakan kongsi baru dibuat.
1. Hak milik dan hak rakan kongsi
pertama terhadap bahagian yang
terlibat telah dilepaskan
sepenuhnya.
Syarat-syarat
Pemgambil alihan
berdasarkan Syuf’ah
Syarat-syarat Pemgambil alihan berdasarkan
Syuf’ah
1. Hak milik dan hak rakan kongsi pertama terhadap bahagian yang
terlibat telah dilepaskan sepenuhnya.
• Apabila seorang pekongsi menjual bahagiannya kepada pihak lain selain dari rakan kongsinya dengan
meletakkan syarat dia boleh melakukan khiyar, syuf’ah tidak boleh dituntut dalam tempoh khiyar
tersebut
• Ini kerana dalam tempoh ini, harta yang dijual belum dilepaskan sepenuhnya daripada hak milik penjual
• Setelah tempoh khiyar tamat, dan tiada pihak yang membatalkannya, barulah jual beli tersebut
sempurna. Ketika itu, barulah syuf’ah dibenarkan.
Recap: Khiyar
Mencari yang terbaik di antara
dua pilihan, yaitu meneruskan
atau membatalkan jual beli
Shareholder A Shareholder B Shareholder CBuyer
A menjual haknya kepada
Pembeli bersertakan Khiyar.
B dan C tidak boleh menuntut
Hak mereka dalam tempoh khiyar
Kerana harta terebut bulan
Dilepaskan sepenuhnya.
Syarat-syarat Pemgambil alihan berdasarkan
Syuf’ah
1. Hak milik dan hak rakan kongsi pertama terhadap bahagian yang
terlibat telah dilepaskan sepenuhnya
• Jika hak khiyar hanya diberikan kepada pembeli, rakan kongsi berhak mengambil alih
bahagian tersebut sebaik sahaja jual beli dipersetujui.
Recap: Khiyar
Mencari yang terbaik di antara
dua pilihan, yaitu meneruskan
atau membatalkan jual beli
New Shareholder
Shareholder B Shareholder CBuyer
Jual Beli telah Dipersetujui
B & C boleh kembali bahagian A
Syarat-syarat Pemgambil alihan berdasarkan
Syuf’ah
2. Rakan kongsi yang menuntut Syuf’ah mestilah masih memiliki
bahagian perkongsiannya sewaktu kontrak penyerahan hak milik
kepada rakan kongsi baru dibuat.
Recap: Khiyar
Mencari yang terbaik di antara
dua pilihan, yaitu meneruskan
atau membatalkan jual beli
New Shareholder
Shareholder B Shareholder CBuyer
Jual Beli telah Dipersetujui
B & C boleh kembali bahagian A
• Pemilikan tersebut mestilah masih kekal sehingga tuntutan syuf’ah
dibenarkan.
Rakan Kongsi Baru (Ahmad) Rakan Kongsi (Samy)
Rakan Kongsi (Ali) yang mahu
Melepaskan Haknya.
• Samy berhak untuk menuntut Hak Syuf’ah selagi mana dia tidak melucutkan hak miliknya (sama ada melalui hadiah,
jual beli etc)
• Contoh, jika Samy menjual haknya kepada Ahmad, dia telah melucutkan haknya, dan tidak layak untuk menuntut
syuf’ah.
• Ahmad yang telah menjadi Rakan Kongsi Baru juga tidak boleh menuntut hak Syuf’ah kerana dia tidak memiliki
pegangan dalam perkongsian tersebut ketika kontrak pertama dibuat.
3. Syafi’ tidak menunjukkan sebarang reaksi yang dia tidak mahu menuntut hak
syuf’ah.
• Contohnya: Dia menyatakan persetujuannya terhadap perpindahan hak milik kepada rakan
kongsi baru
• Ataupun dia melakukan sesuatu, sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan atau berdiam
diri yang menunjukkan yang dia tidak mahu menuntut hak syuf’ah.
Terdapat beberapa keadaan di mana syafi’ masih dibenarkan menuntut syuf’ah walaupun
sebelumnya dia tidak menunjukkan sebarang bantahan.
1. Dia tidak diberitahu tentang bayaran sebenar bagi perpindahan hak milik tersebut
1. Dia diberitahu bahawa pembelinya adalah seorang yang dikenalinya dan kerana itu dia
tidak berhasrat menuntut syuf’ah. Setelah itu dia menyedari pembeli sebenar adalah orang
lain.
2. Dia diberitahu bahawa bayaran perlu dibuat secara tunai, kemudian dia menyedari bayaran
boleh dibuat secara ansuran
3. Dia tidak dimaklumkan peratus sebenar pegangan yang dijual.
Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah
4. Syafi’ perlu sedaya upaya mengambil inisiatif segera untuk
menuntut hak syuf’ah.
1. Pengguguran Hak Syuf’ah
• Faktor Pengguguran Hak Syuf’ah:
1. Keengganan membuat tuntutan
2. Tidak bersegera membuat tuntutan
3. Berlakunya rundingan untuk menggantikan syuf’ah dengan sesuatu bayaran.
1. Contohnya, syafi’ berunding supaya pembeli membayar kepadanya sejumlah wang sebagai
syarat dia melepaskan hak syuf’ahnya. (Tidak diBenarkan)
Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah
2. Pembeli melakukan transaksi atau menggunakan harta yang dibeli
• Pihak yang membeli pegangan sebuah harta (tidak boleh alih, seperti rumah)..
• Hendaklah menangguhkan terlebih dahulu sebarang transaksi / sebarang bentuk
penggunaan berkaitan harta yang dibeli..
• Sehinggalah dia mengenal pasti keputusan syafi’ sama ada ingin menuntut syuf’ah atau
tidak.
Rakan Kongsi Baru (Samy), baru memiliki harta (sebidang
tanah). Dia harus menangguhkan dahulu daripada bercucuk
tanam (contoh) selama 3 hari (contoh).
Jika Samy telah menggunakan tanah tersebut, segala urusan
tersebut tetap dianggap SAH dan berkuatkuasa.
Kerana dia telah melakukan transaksi /menggunakan barang
yang sudah menjadi hak miliknya.
• Tindakan pembeli yang menyebabkan Nilai harta naik dan turun
• Contoh : Pembeli bercucuk tanam /membina bangunan.
• Syafi’ berhak menuntut supaya pembeli mencabut semula tanaman/merobohkan
bangunan yang telah dibina.
• Syafi’ berhak membayar bahagian pembeli dengan harga yang lebih rendah iaitu setelah
ditolak nilai bangunan /tanaman pada ketika kontrak dimeterai
• Syafi’ juga berhak untuk mengambil alih tanaman/bangunan tersebut berdasarkan
nilai selepas tanaman/binaan tersebut dicabut/dipindahkan.
• Jika bangunan/tanaman tersebut musnah bukan kerana tindakan sesiapa, syafi’
boleh memilih untuk:
• Ambil bahagian tersebut dengan membayar keseluruhan harga
• Melepaskannya sama sekali
Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah
3. Potongan atau tambahan Harga pada pembeli
• Jika pertambahan/pengurangan harga berlaku setelah proses jual beli
sempurna, syafi’ tidak terikat dengan pertambahan/pengurangan tersebut.
• Contoh: Jual beli berkuatkuasa serta-merta tanpa sebarang khiyar dan kedua pihak telah
pun berpisah.
• Jika pertambahan/pengurangan harga berlaku dalam majlis kontrak dan
sebelum mereka berpisah, ataupun masih dalam tempoh khiyar(yang
dipersetujui), Syafi’ terikat dengan pertambahan/pengurangan harga
tersebut.
Dalam Majlis Kontrak
Syafi’ harus membayar
mengikut
Tambahan/pengurangan
yang diberikan
Setelah Majlis Kontrak
Syafi’ tidak harus
membayar mengikut
Tambahan/pengurangan
yang diberikan
Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah
4. Mengambil alih Harta yang dijual secara Hutang
PembeliRakan
Kongsi
(A)
Soalan
A menjual haknya secara Hutang kepada pembeli. B ingin menuntut haknya
melalui syuf’ah daripada Pembeli. Adakah B terikat dengan tempoh hutang
tersebut?
Rakan
Kongsi
(B)
HUTANG
Jawapan
B diberi 2 pilihan
1. Sama ada mengambil alih pegangan tersebut serta-merta dengan bayaran tunai
2. Menangguhkan pengambilalihan sehingga tamat tempoh pembayaran
Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah
5. Percanggahan antara Pembeli dan Syafi’
• Syafi’ dan pembeli mungkin berselisih pendapat mengenai harga yang
dipersetujui.
• Contohnya:
Syafi’Pembeli
Saya
membelinya
dengan harga
$11000.
Anda
membelinya
dengan
harga $1000
Dalam keadaan ini, pengakuan Pembeli dengan disokong sumpahnya akan diambil kira.
Ini kerana pembeli lebih tahu mengenai jual beli yang dilakukannya dan harga yang dibayar.

More Related Content

What's hot

Konsep Pemilikan Dalam Islam
Konsep Pemilikan Dalam IslamKonsep Pemilikan Dalam Islam
Konsep Pemilikan Dalam Islam
Mahyuddin Khalid
 
Jual Beli - Khiyar
Jual Beli - KhiyarJual Beli - Khiyar
Jual Beli - Khiyar
ezz_ally
 
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan DengannyaMaksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Muhammad Fahmi
 

What's hot (20)

MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM
MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAMMUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM
MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM
 
Bay’ al inah dan bay dayn
Bay’ al inah dan bay dayn Bay’ al inah dan bay dayn
Bay’ al inah dan bay dayn
 
Al-Kafalah
Al-KafalahAl-Kafalah
Al-Kafalah
 
Hutang (Muamalat)
Hutang (Muamalat)Hutang (Muamalat)
Hutang (Muamalat)
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Fiqh Muamalat - Jual Beli
Fiqh Muamalat - Jual BeliFiqh Muamalat - Jual Beli
Fiqh Muamalat - Jual Beli
 
Kontrak Jual Beli
Kontrak Jual BeliKontrak Jual Beli
Kontrak Jual Beli
 
Bai Al- Tawarruq
Bai Al- TawarruqBai Al- Tawarruq
Bai Al- Tawarruq
 
Konsep Pemilikan Dalam Islam
Konsep Pemilikan Dalam IslamKonsep Pemilikan Dalam Islam
Konsep Pemilikan Dalam Islam
 
Muamalat, al wadi'ah.
Muamalat, al wadi'ah.Muamalat, al wadi'ah.
Muamalat, al wadi'ah.
 
Hibah
HibahHibah
Hibah
 
Jual Beli - Khiyar
Jual Beli - KhiyarJual Beli - Khiyar
Jual Beli - Khiyar
 
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan DengannyaMaksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
 
BAY' AL-SALAM
BAY' AL-SALAMBAY' AL-SALAM
BAY' AL-SALAM
 
Khiyar (Pilihan)
Khiyar (Pilihan)Khiyar (Pilihan)
Khiyar (Pilihan)
 
PS201-Chapter four
PS201-Chapter fourPS201-Chapter four
PS201-Chapter four
 
Kontrak sewa (al ijarah)
Kontrak sewa (al ijarah)Kontrak sewa (al ijarah)
Kontrak sewa (al ijarah)
 
Qiyas
QiyasQiyas
Qiyas
 
Muqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqhMuqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqh
 
Pelaburan (Mudhabarah)
Pelaburan (Mudhabarah)Pelaburan (Mudhabarah)
Pelaburan (Mudhabarah)
 

Viewers also liked

Komunikasi berkesan
Komunikasi berkesanKomunikasi berkesan
Komunikasi berkesan
Lee Oi Wah
 
Pengurusan Konflik: Krisis dalam Kepimpinan
Pengurusan Konflik: Krisis dalam KepimpinanPengurusan Konflik: Krisis dalam Kepimpinan
Pengurusan Konflik: Krisis dalam Kepimpinan
Salam Nurani Training and Consultancy
 
Komunikasi berkesan dalam organisasi
Komunikasi berkesan dalam organisasiKomunikasi berkesan dalam organisasi
Komunikasi berkesan dalam organisasi
Salam Nurani Training and Consultancy
 
Apa Itu Komunikasi??
Apa Itu Komunikasi??Apa Itu Komunikasi??
Apa Itu Komunikasi??
tonen91
 
Kemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesanKemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesan
munnianwar
 

Viewers also liked (15)

Komunikasi berkesan
Komunikasi berkesanKomunikasi berkesan
Komunikasi berkesan
 
Komunikasi dalam organisasi
Komunikasi dalam organisasiKomunikasi dalam organisasi
Komunikasi dalam organisasi
 
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety)
 
Gangguan Mood
Gangguan MoodGangguan Mood
Gangguan Mood
 
Pengurusan Konflik: Krisis dalam Kepimpinan
Pengurusan Konflik: Krisis dalam KepimpinanPengurusan Konflik: Krisis dalam Kepimpinan
Pengurusan Konflik: Krisis dalam Kepimpinan
 
Ppt budi pekerti , komunikasi efektif
Ppt budi pekerti , komunikasi efektifPpt budi pekerti , komunikasi efektif
Ppt budi pekerti , komunikasi efektif
 
Mengapa Komunikasi yang Efektif Penting?
Mengapa Komunikasi yang Efektif Penting?Mengapa Komunikasi yang Efektif Penting?
Mengapa Komunikasi yang Efektif Penting?
 
Komunikasi berkesan dalam organisasi
Komunikasi berkesan dalam organisasiKomunikasi berkesan dalam organisasi
Komunikasi berkesan dalam organisasi
 
Komunikasi berkesan
Komunikasi berkesanKomunikasi berkesan
Komunikasi berkesan
 
Apa Itu Komunikasi??
Apa Itu Komunikasi??Apa Itu Komunikasi??
Apa Itu Komunikasi??
 
Komunikasi organisasi dan motivasi
Komunikasi organisasi dan motivasiKomunikasi organisasi dan motivasi
Komunikasi organisasi dan motivasi
 
Kebersihan diri
Kebersihan diriKebersihan diri
Kebersihan diri
 
Kemahiran menyelesaikan masalah
Kemahiran menyelesaikan masalahKemahiran menyelesaikan masalah
Kemahiran menyelesaikan masalah
 
Kemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesanKemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesan
 
Kemahiran menyoal
Kemahiran menyoalKemahiran menyoal
Kemahiran menyoal
 

Similar to Syuf'ah

pen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikat
pen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikatpen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikat
pen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikat
Azrie Aj
 

Similar to Syuf'ah (19)

Syarikah inan
Syarikah inanSyarikah inan
Syarikah inan
 
Pinjaman ( Ariyyah)
Pinjaman ( Ariyyah)Pinjaman ( Ariyyah)
Pinjaman ( Ariyyah)
 
Muamalah I
Muamalah IMuamalah I
Muamalah I
 
Luqatah 2
Luqatah 2Luqatah 2
Luqatah 2
 
pen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikat
pen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikatpen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikat
pen. islam tingkatan 4,Gadaian dan syarikat
 
Pelaburan 3
Pelaburan 3Pelaburan 3
Pelaburan 3
 
Pelaburan 2
Pelaburan 2Pelaburan 2
Pelaburan 2
 
ekonomi tentang Pengadaian
ekonomi tentang Pengadaianekonomi tentang Pengadaian
ekonomi tentang Pengadaian
 
Gadaiandansyarikat 151227214546
Gadaiandansyarikat 151227214546Gadaiandansyarikat 151227214546
Gadaiandansyarikat 151227214546
 
Jual beli salam
Jual beli salamJual beli salam
Jual beli salam
 
Hutanginsuransdansaham 151227214709
Hutanginsuransdansaham 151227214709Hutanginsuransdansaham 151227214709
Hutanginsuransdansaham 151227214709
 
Syarikah 1
Syarikah 1Syarikah 1
Syarikah 1
 
MACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIANMACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIAN
 
Fiqh Muamalat
Fiqh MuamalatFiqh Muamalat
Fiqh Muamalat
 
Al-Khiyar
Al-KhiyarAl-Khiyar
Al-Khiyar
 
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
 
Fatwa dsn mui
Fatwa dsn muiFatwa dsn mui
Fatwa dsn mui
 
1.albai wa khiyaar
1.albai wa khiyaar1.albai wa khiyaar
1.albai wa khiyaar
 
Musaqah
MusaqahMusaqah
Musaqah
 

More from Zafirah Abdullah (13)

Jaminan (Kafalah)
Jaminan (Kafalah)Jaminan (Kafalah)
Jaminan (Kafalah)
 
Barang pungotan (luqotoh)
Barang pungotan (luqotoh)Barang pungotan (luqotoh)
Barang pungotan (luqotoh)
 
Saguhati (ji’alah)
Saguhati (ji’alah)Saguhati (ji’alah)
Saguhati (ji’alah)
 
Anugerah (hibah)
Anugerah (hibah)Anugerah (hibah)
Anugerah (hibah)
 
Perdamain (sulh)
Perdamain (sulh)Perdamain (sulh)
Perdamain (sulh)
 
Penukaran wang sorf
Penukaran wang sorfPenukaran wang sorf
Penukaran wang sorf
 
Riba
RibaRiba
Riba
 
Dasar dasar ilmu dakwah
Dasar dasar ilmu dakwahDasar dasar ilmu dakwah
Dasar dasar ilmu dakwah
 
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
 
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitanSejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman TadwinSejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tadwin
 
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
 
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptx
AgusSuarno2
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
ressyefrina15
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Hermawati Dwi Susari
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
LeoRahmanBoyanese
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
JsitBanjarnegara
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx.pptx
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docxLAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
LAPORAN PARTISIPAN OBSERVER sdn 211.docx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKNTugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
 
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdfAksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
 
Lembar-Kerja-Laporan-Hasil-Pembelajaran.pptx
Lembar-Kerja-Laporan-Hasil-Pembelajaran.pptxLembar-Kerja-Laporan-Hasil-Pembelajaran.pptx
Lembar-Kerja-Laporan-Hasil-Pembelajaran.pptx
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 

Syuf'ah

 • 2. Takrif o Menurut Bahasa: Menghimpun/ Menggabung o Menurut Istilah: Hak untuk memiliki sesuatu secara paksa o Dengan itu, seorang rakan kongsi berhak memiliki bahagian yang telah dijual oleh bekas rakan kongsinya kepada pihak lain. Contoh: Ali dan Ahmad berkongsi memiliki sebuah rumah. Lalu Ali menjual bahagiannya kepada Mohd. Dengan itu, Ahmad berhak mengambil alih bahagian tersebut daripada Mohd tanpa persetujuannya. Tetapi harga yang sama hendaklah dibayar kepada Mohd. Ahmad Ali Mohd
 • 3. Hikmah Pensyariatan • Menjaga kepentingan manusia dengan menggarap segala perkara yang bermanfaat dan mengelakkan segala perkara yang memudaratkan. • Seorang pekongsi mungkin telah serasi dan saling faham-memahami sesama rakan kongsi yang memiliki sebuah rumah/ sebidang tanah. • Adakalanya salah seorang dari antara mereka terdesak sehingga terpaksa menjual bahagian perkongsiannya, syarak tidak menghalang, Cuma syarak mahu memastikan segala tindakan yang dilakukan untuk kebaikan dirinya tidak akan menimbulkan kesulitan kepada rakan kongsinya. • Atas dasar ini, Allah menetapkan supaya rakan kongsi yang mahu menjual bahagiannya hendaklah menawarkannya kepada rakan-rakan kongsi yang sedia ada terlebih dahulu. “ Sesiapa yang ada kongsi pada sebuah rumah/pokok kurma, maka dia tidak berhak menjualnya sehingga dia memberitahu kepada rakan kongsinya. Jika rakan kongsinya berkenan, dia boleh mengambilnya. Jika tidak suka, dia boleh membiarkannya. -Hadis Rasulullah
 • 4. Rukun Syuf’ah 1. Syafi’ • Iaitu pihak yang berhak menuntut syuf’ah. (Eg. Ahmad) • Syafi’ mestilah daripada kalangan pekongsi Case study (Syafi) A: 30% Hak: ? (Syafi) B: 40% Hak: ? C: 30% Mahu menjual Haknya • A , B & C adalah rakan kongsi sebuah rumah. • C mahu menjual haknya. • A & B ingin mengambil alih hak tersebut melalui syuf’ah. Bagaimana hak syuf’ah ini dibahagikan? Ans: Masing-masing akan mengambil bahagian tersebut mengikut peratus bahagian masing-masing. Ahmad Ali Mohd Ahmad & Ali : Partners
 • 5. • Pembahagian Hak Syuf’ah A: 30% Hak: ? 30% OR Nothing B: 40% Tidak mahu tuntut C: 30% Mahu menjual Haknya • A , B & C adalah rakan kongsi sebuah rumah. • C mahu menjual haknya. • B tidak mahu menuntut syuf’ah, A ( /rakan kongsi yang lain) akan diberi pilihan untuk mengambil alih semua atau melepaskan semua hak mereka. • Jika C tidak mahu menggugurkan haknya, dia tidak berhak mengambil sekadar peratusannya sahaja. Case study 2 A: 20% Tidak Dapat Dikesan B: 40% Hak: ? D: 30% Mahu menjual Haknya C: 10% Hak: ? Rakan Kongsi tidak dapat dikesan • Rakan kongsi yang masih ada (B&C) tetao berhak menuntut syuf’ah. • Bahagian tersebut akan dibahagikan mengikut ratusan pegangan mereka. • Rakan yang tidak dapat dikesan dikategorikan sebagai orang yang telah menggugurkan haknya. Case study 3
 • 6. A: 20% Kembali. B: 40% Hak: ? D: 30% Mahu menjual Haknya C: 10% Hak: ? Rakan Kongsi tidak dapat dikesan • Jika rakan kongsi yang tidak dapat dikesan itu datang, dia berhak untuk mengambil semula haknya. • Dengan itu semua rakan kongsi perlu membuat pembahagian semula bahagian tersebut mengikut pegangan masing- masing. • **Rakan kongsi yang ada boleh menangguhkan pengambilan hak syuf’ah sehingga rakan yang tidak dapat dikesan kembali. Case study 3 Divide Accordingly
 • 7. Ahmad mengambil kembali haknya dengan membayar harga Yang dibayar oleh Mohd. Rukun Syuf’ah 2. Masyfu’ alaih • Pihak yang menerima hak milik bahagian rakan kongsi lama. (Rakan Kongsi Baru)- (Eg. Mohd) • Perpindahan dilakukan secara Jual Beli • Atau perdamaian (sulh) yang membabitkan sesuatu jenayah yang mewajibkan pesalah membayar wang • Dengan ini, rakan kongsi pesalah tidak berhak mengambil alih bahagian ini melalui syuf’ah. • Syafi akan mengambil alih bahagian ini dengan membayar harga yang dibayar oleh pembeli. • Jika hak milik tersebut berpindah tangan kepada rakan kongsi baru tanpa sebarang balasan, rakan kongsi lama tidak berhak mengambil hak bahagian tersebut melalui syuf’ah • Sedekah/ Wasiat / Pusaka.. Ahmad Ali Mohd (Masyfu’alaih)
 • 8. Rukun Syuf’ah 3. Masyu’fihi ( Harta yang Dituntut) Harta yang dituntut oleh rakan kongsi melalui syuf’ah • Harta ini disyaratkan mestilah harta yang tak boleh alih seperti..(Rumah, Tanah..dan seumpamanya) • Harta tidak boleh alih yang boleh dituntut melalui syuf’ah mestilah dalam bentuk yang boleh diagih. (iaitu apabila dibahagikan, ia masih boleh memberi perkhidmatan yang diperlukan) • Jika pembahagian tersebut menyebabkan perkhidmatan tersebut tidak boleh digunakan, ia bermakna harta tersebut tidak boleh diagih. • Contoh : Bilik Air / Alat Pengisar • Harta yang boleh alih (Haiwan..Perkakas & sebagainya) tidak akan diberikan hak syuf’ah Ahmad Ali Mohd Ahmad & Ali : Partners House : Masyu’fihi
 • 9. 3. Syafi’ tidak menunjukkan sebarang reaksi yang dia tidak mahu menuntut hak syuf’ah. 4. Syafi’ perlu sedaya upaya mengambil inisiatif segera untuk menuntut hak syuf’ah. 2. Rakan kongsi yang menuntut Syuf’ah mestilah masih memiliki bahagian perkongsiannya sewaktu kontrak penyerahan hak milik kepada rakan kongsi baru dibuat. 1. Hak milik dan hak rakan kongsi pertama terhadap bahagian yang terlibat telah dilepaskan sepenuhnya. Syarat-syarat Pemgambil alihan berdasarkan Syuf’ah
 • 10. Syarat-syarat Pemgambil alihan berdasarkan Syuf’ah 1. Hak milik dan hak rakan kongsi pertama terhadap bahagian yang terlibat telah dilepaskan sepenuhnya. • Apabila seorang pekongsi menjual bahagiannya kepada pihak lain selain dari rakan kongsinya dengan meletakkan syarat dia boleh melakukan khiyar, syuf’ah tidak boleh dituntut dalam tempoh khiyar tersebut • Ini kerana dalam tempoh ini, harta yang dijual belum dilepaskan sepenuhnya daripada hak milik penjual • Setelah tempoh khiyar tamat, dan tiada pihak yang membatalkannya, barulah jual beli tersebut sempurna. Ketika itu, barulah syuf’ah dibenarkan. Recap: Khiyar Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli Shareholder A Shareholder B Shareholder CBuyer A menjual haknya kepada Pembeli bersertakan Khiyar. B dan C tidak boleh menuntut Hak mereka dalam tempoh khiyar Kerana harta terebut bulan Dilepaskan sepenuhnya.
 • 11. Syarat-syarat Pemgambil alihan berdasarkan Syuf’ah 1. Hak milik dan hak rakan kongsi pertama terhadap bahagian yang terlibat telah dilepaskan sepenuhnya • Jika hak khiyar hanya diberikan kepada pembeli, rakan kongsi berhak mengambil alih bahagian tersebut sebaik sahaja jual beli dipersetujui. Recap: Khiyar Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli New Shareholder Shareholder B Shareholder CBuyer Jual Beli telah Dipersetujui B & C boleh kembali bahagian A
 • 12. Syarat-syarat Pemgambil alihan berdasarkan Syuf’ah 2. Rakan kongsi yang menuntut Syuf’ah mestilah masih memiliki bahagian perkongsiannya sewaktu kontrak penyerahan hak milik kepada rakan kongsi baru dibuat. Recap: Khiyar Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli New Shareholder Shareholder B Shareholder CBuyer Jual Beli telah Dipersetujui B & C boleh kembali bahagian A
 • 13. • Pemilikan tersebut mestilah masih kekal sehingga tuntutan syuf’ah dibenarkan. Rakan Kongsi Baru (Ahmad) Rakan Kongsi (Samy) Rakan Kongsi (Ali) yang mahu Melepaskan Haknya. • Samy berhak untuk menuntut Hak Syuf’ah selagi mana dia tidak melucutkan hak miliknya (sama ada melalui hadiah, jual beli etc) • Contoh, jika Samy menjual haknya kepada Ahmad, dia telah melucutkan haknya, dan tidak layak untuk menuntut syuf’ah. • Ahmad yang telah menjadi Rakan Kongsi Baru juga tidak boleh menuntut hak Syuf’ah kerana dia tidak memiliki pegangan dalam perkongsian tersebut ketika kontrak pertama dibuat.
 • 14. 3. Syafi’ tidak menunjukkan sebarang reaksi yang dia tidak mahu menuntut hak syuf’ah. • Contohnya: Dia menyatakan persetujuannya terhadap perpindahan hak milik kepada rakan kongsi baru • Ataupun dia melakukan sesuatu, sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan atau berdiam diri yang menunjukkan yang dia tidak mahu menuntut hak syuf’ah. Terdapat beberapa keadaan di mana syafi’ masih dibenarkan menuntut syuf’ah walaupun sebelumnya dia tidak menunjukkan sebarang bantahan. 1. Dia tidak diberitahu tentang bayaran sebenar bagi perpindahan hak milik tersebut 1. Dia diberitahu bahawa pembelinya adalah seorang yang dikenalinya dan kerana itu dia tidak berhasrat menuntut syuf’ah. Setelah itu dia menyedari pembeli sebenar adalah orang lain. 2. Dia diberitahu bahawa bayaran perlu dibuat secara tunai, kemudian dia menyedari bayaran boleh dibuat secara ansuran 3. Dia tidak dimaklumkan peratus sebenar pegangan yang dijual.
 • 15. Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah 4. Syafi’ perlu sedaya upaya mengambil inisiatif segera untuk menuntut hak syuf’ah. 1. Pengguguran Hak Syuf’ah • Faktor Pengguguran Hak Syuf’ah: 1. Keengganan membuat tuntutan 2. Tidak bersegera membuat tuntutan 3. Berlakunya rundingan untuk menggantikan syuf’ah dengan sesuatu bayaran. 1. Contohnya, syafi’ berunding supaya pembeli membayar kepadanya sejumlah wang sebagai syarat dia melepaskan hak syuf’ahnya. (Tidak diBenarkan)
 • 16. Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah 2. Pembeli melakukan transaksi atau menggunakan harta yang dibeli • Pihak yang membeli pegangan sebuah harta (tidak boleh alih, seperti rumah).. • Hendaklah menangguhkan terlebih dahulu sebarang transaksi / sebarang bentuk penggunaan berkaitan harta yang dibeli.. • Sehinggalah dia mengenal pasti keputusan syafi’ sama ada ingin menuntut syuf’ah atau tidak. Rakan Kongsi Baru (Samy), baru memiliki harta (sebidang tanah). Dia harus menangguhkan dahulu daripada bercucuk tanam (contoh) selama 3 hari (contoh). Jika Samy telah menggunakan tanah tersebut, segala urusan tersebut tetap dianggap SAH dan berkuatkuasa. Kerana dia telah melakukan transaksi /menggunakan barang yang sudah menjadi hak miliknya.
 • 17. • Tindakan pembeli yang menyebabkan Nilai harta naik dan turun • Contoh : Pembeli bercucuk tanam /membina bangunan. • Syafi’ berhak menuntut supaya pembeli mencabut semula tanaman/merobohkan bangunan yang telah dibina. • Syafi’ berhak membayar bahagian pembeli dengan harga yang lebih rendah iaitu setelah ditolak nilai bangunan /tanaman pada ketika kontrak dimeterai • Syafi’ juga berhak untuk mengambil alih tanaman/bangunan tersebut berdasarkan nilai selepas tanaman/binaan tersebut dicabut/dipindahkan. • Jika bangunan/tanaman tersebut musnah bukan kerana tindakan sesiapa, syafi’ boleh memilih untuk: • Ambil bahagian tersebut dengan membayar keseluruhan harga • Melepaskannya sama sekali
 • 18. Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah 3. Potongan atau tambahan Harga pada pembeli • Jika pertambahan/pengurangan harga berlaku setelah proses jual beli sempurna, syafi’ tidak terikat dengan pertambahan/pengurangan tersebut. • Contoh: Jual beli berkuatkuasa serta-merta tanpa sebarang khiyar dan kedua pihak telah pun berpisah. • Jika pertambahan/pengurangan harga berlaku dalam majlis kontrak dan sebelum mereka berpisah, ataupun masih dalam tempoh khiyar(yang dipersetujui), Syafi’ terikat dengan pertambahan/pengurangan harga tersebut. Dalam Majlis Kontrak Syafi’ harus membayar mengikut Tambahan/pengurangan yang diberikan Setelah Majlis Kontrak Syafi’ tidak harus membayar mengikut Tambahan/pengurangan yang diberikan
 • 19. Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah 4. Mengambil alih Harta yang dijual secara Hutang PembeliRakan Kongsi (A) Soalan A menjual haknya secara Hutang kepada pembeli. B ingin menuntut haknya melalui syuf’ah daripada Pembeli. Adakah B terikat dengan tempoh hutang tersebut? Rakan Kongsi (B) HUTANG Jawapan B diberi 2 pilihan 1. Sama ada mengambil alih pegangan tersebut serta-merta dengan bayaran tunai 2. Menangguhkan pengambilalihan sehingga tamat tempoh pembayaran
 • 20. Hukum-hakam berkaitan Syuf’ah 5. Percanggahan antara Pembeli dan Syafi’ • Syafi’ dan pembeli mungkin berselisih pendapat mengenai harga yang dipersetujui. • Contohnya: Syafi’Pembeli Saya membelinya dengan harga $11000. Anda membelinya dengan harga $1000 Dalam keadaan ini, pengakuan Pembeli dengan disokong sumpahnya akan diambil kira. Ini kerana pembeli lebih tahu mengenai jual beli yang dilakukannya dan harga yang dibayar.