SlideShare a Scribd company logo
1 of 164
Muqaddimah Ilmu
Usul Fiqh
Bahagian A
Pengertian Usul Fiqh
• Usul
Bahasa:
• Asas (Apa yang dibina di
atasnya)
• Al-Dalil
• Al-Rajih (Lebih kuat & Tepat)
• Kaedah
• Fiqh
Bahasa:
• Mengetahui / memahami
tentang sesuatu.
Pengertian Istilah Usul Fiqh:
Ilmu yang membahaskan tentang
kaedah-kaedah yang digunakan oleh
para mujtahid untuk mengeluarkan
hukum syarak yang berkaitan dengan
perbuatan Mukallaf daripada dalil-dalil
Tafsili.
* Tafsili : kita harus beriman atau memercayai sesuatu (agama, kitab) dengan cara memahami,
mempelajari, dan mengamalkannya.
Sejarah & Perkembangan Usul Fiqh
Zaman Nabi
• Kisah Perutusan Mu’az Bin Jabal ke Yaman
• Mu’az telah menggunakan ijtihad beliau untuk mengeluarkan hukum yang tidak
terdapat dalam Dalil yg Qat’ie.
Zaman Sahabat
• Sahabat menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber.
• Ijtihad mereka apabila tiada di kedua sumber tersebut.
Contoh: Zaman Pemerintahan Umar
Ditambahkan hukum sebat (Peminum Arak) daripada 40 to 80 untuk menakutkan
rakyat bahaya minum arak.
Penyusunan dan Penulisan Ilmu Usul Fiqh
• Disusun oleh Muhammad bin Idris al-Syafi’e (Imam Syafi’e)
• Kitab : Al-Risalah
Skop Perbahasan Ilmu Usul Fiqh
• Menganilisa cara-cara mengeluarkan hukum
syarak
• Membicarakan dan membahaskan kaedah-
kaedah hukum syarak yang umum
• Mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil dan
nas serta beramal dengannya.
Faedah mempelajari Ilmu Usul
Fiqh
• Untuk mengetahui cara dan bagaimana
ulamak dan mujtahid mengeluarkan
hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh
dalam menetapkan hukum bagi sesuatu
masalah.
Hukum Syarak
Bahagian B
Hakim Hukum
Mahkum
Fih
Mahkum
Alaih
Hakim
• Hakim : Yang mana sesuatu hukum itu datang daripada Allah.
• Rasul-rasul sebagai perantara sahaja.
• Oleh itu Allah mengutus Rasul-rasulNya untuk memberitahu manusia tentang
hukum2 Allah, supaya manusia ini tahu mengenainya.
Hakim Hukum
Mahkum
Fih
Mahkum
Alaih
Hukum
• Bahasa:
Menetapkan sesuatu terhadap sesuatu
• Istilah:
Titah / Khitab Allah yang berkaitan dengan kelakuan dan perbuatan
Mukallaf sama ada secara tuntutan / pilihan / wad’ie.
Huraian pengertian:
Khitab Allah: KalamNya yang dapat difahami dan diambil dari Quran, Sunnah,
Ijmak, dll.
Perbuatan : Apa sahaja yang dikira perbuatan secara zahir atau batin.
Mukallaf: Cukup umur, berakal dan sampai seruan Islam.
Tuntutan: Tuntutan supaya melakukan dan tuntutan supaya meninggalkan.
Hakim Hukum
Mahkum
Fih
Mahkum
Alaih
Cara mengetahui Hukum
Jumhur Ulamak :Dalil-dalil syarak
Jumhur Ulamak berpendapat bahawa untuk mengetahui sesuatu hukum mestilah
melalui dalil-dalil syarak, bukan dengan akal. Akal itu hanya alat untuk
memahami dalil-dalil yang menjelaskan hukum tersebut. Dan ini ialah pendapat
yang paling kuat.
Golongan Muktazilah dan Syiah : Akal
Golongan Muktazilah dan Syiah berpendapat bahawa untuk mengetahui sesuatu
hukum ialah melalui akal sepenuhnya. Bagi mereka dalil-dalil syarak hanya
menguatkan lagi apa yang difahami oleh akal.
Pembahagian Hukum
Hukum Taklifi
Khitab Allah yang mengandungi
tuntutan supaya melakukan sesuatu
tuntutan/ meninggalkan/ Diberi
pilihan.
• FARDHU
• IJAB
• NADBU
• TAHRIM
• KARAHAH (TANZIH)
• KARAHAH (TAHRIM)
• IBAHAH
Hukum WAD’I
• SEBAB
• SYARAT
• MANI’
• SAHIH
• FASAD
• ‘AZIMAH
• RUKHSAH
Bahagian Hukum Taklifi (Ulama’ Hanafi)
HUKUM
• FARDHU: Hukum yang di fardhukan
• IJAB : Wajib/hukum wajib
• NADBU : Mandub/hukum yang Disunatkan
• TAHRIM : Haram/hukum haram
• KARAHAH (TAHRIM) : Hukum Makruh tahrim
• KARAHAH (TANZIH): Makruh/hukum Makruh tanzih
• IBAHAH : Mubah/hukum yang diharuskan
Bahagian Hukum Taklifi (Jumhur)
HUKUM
• IJAB : Wajib/hukum wajib
• NADBU : Mandub/hukum yang Disunatkan
• TAHRIM : Haram/hukum haram
• KARAHAH : Hukum Makruh tahrim
• IBAHAH : Mubah/hukum yang diharuskan
Bahagian Hukum Taklifi (Ulama’ Jumhur)
HUKUM
• IJAB : Wajib
Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan yang
pasti.
“Diwajibkan keatas kamu berpuasa.”
• NADBU : Mandub/hukum yang Disunatkan
Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu tuntutan dengan cara tidak pasti.
Contoh: Firman Allah yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Apabila kamu
menjalankan sesuatu urusan dengan hutang-piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu
masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis(hutang dan masa bayarannya) itu”
• TAHRIM : Haram/hukum haram
Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti.
”Dan janganlah kamu mendekati zina”
• KARAHAH : Hukum Makruh
Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak
pasti.
Contoh: Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud: jika satu daripada kamu memasuki masjid,
maka janganlah kamu duduk sebelum kamu solat 2 rakaat.
• IBAHAH : Mubah/hukum yang diharuskan
Khitab Allah yang membolehkan membuat pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya.
“Dan makanlah dan minumlah kamu”
AhkamAl-Khamsani (Jumhur Ulama)
Wajib Mandub
Haram Makruh
Mubah
• Wajib = Fardhu bagi pendapat Jumhur Ulamak. Kecuali dalam bab haji.
• Wajib: Sesuatu perbuatan yang akan diberi pahala apabila dilakukan dan
berdosa apabila ditinggalkan.
Cara mengetahui Wajib:
• Perbuatan suruhan | Contoh : “Dirikanlah Solat”
• Fi’il yang menunjukkan perbuatan wajib | “Diwajibkan keatas kamu berpuasa”
• Semua bentuk suruhan yang tidak ada hubungkait dengan hukum lain
Wajib
Hakim Hukum
Mahkum
Fih
Mahkum
Alaih
• Wajib Mutlak: Tuntutan wajib yg tidak ditetapkan waktu tertentu,ia boleh ditunaikan bila-bila
masa sahaja.
Contoh: Membayar kaffarah.
• Wajib Muaqqat: Tuntutan wajib yg ditetapkan waktu tertentu untuk menunaikannya.
Contoh: Solat 5 waktu.
Wajib Muwassa’: Tuntutan wajib yg ditetapkan dengan waktu yang luas.
Contoh: Solat zohor.
Wajib Mudayyaq: Tuntutan wajib yg ditetapkan dengan tempoh masa yang terbatas.
Contoh: Puasa bulan ramadan.
• Wajib Muhaddad: Wajib yg ditentukan kadarnya dan tanggungjawab tidak akan terlepas,
kecuali ditunaikan mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak.
Contoh: Solat lima waktu, tanggungjawab akan terlepas apabila ditunaikan mengikut syarat,
rukun dan rakaatnya.
• Wajib Ghair Muhaddad: Wajib yang tidak ditentu kadarnya oleh syarak.
Contoh: Memberi makan orang yang kebuluran, memberi sedekah kepada fakir miskin
jika dinazarkan.
• Fardhu ‘Ain: Kewajipan yang diwajibkan terhadap setiap individu yang mukallaf.
Contoh: Solat 5 waktu, Zakat, Puasa bulan Ramadhan, belajar Al-Quran.
• Fardhu Kifayah: Kewajipan yang dikenakan terhadap seluruh mukallaf, dimana seandainya
ada diantara mereka yang telah melaksanakannya, maka mukallaf yang lain terlepas dari
tanggungjawab tersebut. Sekiranya tiada siapa yg melaksanakannya maka semua
berdosa.
Contoh: Menguruskan jenazah.
Wajib Muayyan: Sesuatu perkara yang telah ditentukan supaya melaksanakannya, tanpa
ada pilihan,melainkan dengan melaksanakan perkara yang ditentukan itu.
Contoh: Puasa, Solat 5 waktu.
Wajib Murattab: Sesuatu perkara yang telah ditentukan supaya melaksanakannya
berdasarkan tertib.
Contoh: kaffarah bagi suami isteri yg bersetubuh disiang bulan ramadan: hendaklah memerdekakan
hamba,jika tidak ada maka puasa 2 bulan berturut, jika tidak mampu beri makan kepada 60 orang miskin.
Wajib Mukhayyar: perkara yang dituntut oleh syarak supaya dilaksanakannya
dengan memilih salah satu daripadanya.
Contoh:Menunaikan kaffarah sumpah: iaitu boleh memilih diantara memberi makan 10 orang
miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan hamba.
Wajib mukhayyar terbahagi kepada:
a) Yg harus dilaksanakan kesemua: Mukallaf harus melaksanakan kesemua perkara
yang diberi pilihan itu dan pahala akan dinilai berdasarkan apa yang dilakukan.
b)Yg tidak harus dilaksanakan kesemua, mukallaf harus memilih salah satu dari pilihan yang diberikan.
Contoh: memilih seorang sahaja untuk menjadi imam besar.
Mandub
Mandub = Sunat, Nafal, Tatawwu’, dan Mustahab.
Mandub:
Sesuatu perbuatan yang diberi pahala apabila melakukannya dan tidak berdosa jika
meninggalkannya. Contoh: solat terawih.
Cara mengetahuiMandub:
1) Dengan Kezahiran dalil itu sendiri. Contoh: Mandi Jumaat.
2) Suruhan yang tiada ancamannya. Contoh: Siwak.
3) Suruhan yang tidak mewajibkan. Contoh: Penulisan Hutang.
Pembahagian Sunat
Sunat
Muakkad
Sesuatu amalan Sunat
yg nabi selalu
melakukannya.
Bagi siapa yg
meninggalkannya tidak
berdosa tetapi berhak
untuk dicela.
Contoh:
Solat berjemaah.
Sunat
Ghair Muakkad
Sesuatu amalan sunat yg
nabi tidak selalu
melaksanakannya.
Contoh:
Bersedekah dan puasa
Isnin dan Khamis.
Sunat
Zawa’id
Sesuatu amalan sunat yg
mencontohi perbuatan atau
adab Rasullah S.A.W.
Contoh: cara makan dan
minum (kehidupan harian)
Haram
Haram: sesuatu perbuatan yg diberikan pahala apabila menjauhinya dan berdosa jika dilakukan.
Contoh: mencuri, zina, minum arak dll.
Cara mengetahui Haram:
• Lafaz haram itu sendiri.
Contoh: “Allah mengharamkan makan Riba’.” baqarah:275
• Arahan menjauhkan diri dari sesuatu.
Contoh: “jauhilah perkataan-perkataan dusta” haj:30.
• Tegahan iaitu “janganlah…”.
Contoh: “Janganlah kamu mendekati Zina.” Isra’:32
• Seksaan bagi yang melakukan.
Contoh: potonglah tangan mereka-mereka yang mencuri.
Pembahagian HaramHaram
Lizaatihi
Sesuatu perkara yang diharamkan
semenjak semula jadi yang mana ia
mengandungi kemudaratan dan kesan
yang tidak baik.
Selain itu, pengharaman tersebut
berlaku pada zat perbuatan itu sendiri,
bukan sebab lain.
Contoh: mencuri dan merompak.
Haram
Lighairihi
Sesuatu perkara yang asalnya adalah
dibolehkan atau dituntut namun
selepas itu terdapat sesuatu sebab yg
mengharamkannya.
Contoh: puasa pada hari raya, jual beli
ketika sedang khutbah jumaat, sedangkan
puasa itu dituntut, jual beli dibolehkan.
sebab ia menjadi haram ialah pada waktu
yang salah..
Makruh
Makruh:
Sesuatu perkara yang diberi pahala jika meninggalkannya dan tidak berdosa jika melakukannya.
Cara mengetahui makruhialah:
1) Perbuatan itu digelarkan sebagai tidak-elok.
2) Larangan yg bukan menunjukkan haram.
Mubah:
Sesuatu perkara yang tidak diberi pahala atau dosa samaada meninggalkannya atau melakukannya.
Cara mengetahui mubah ialah:
1) Perbuatan itu digelarkan halal atau mubah. Jual beli,makan
2) Dahulunya dilarang dan kemudian disuruh.memburu selepas bertahallul.
Mubah
Hukum Taklifi
(Mazhab Hanafi)
• Fardhu: Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan
yang pasti melalui Dalil Qat’I (Quran,Hadis Mutawatir,Masyhur).
Orang yang melaksanakan diberi pahala, meninggalkannya akan disiksa dan menjadi kafir
mengingkarinya.
Contoh: Rukun Islam.
• Ijab: Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan
tuntutan yang pasti melalui Dalil Zanni (Hadis Ahad,Qiyas).
Orang yang melaksanakan diberi pahala, meninggalkannya akan disiksa tetapi tidak
menjadi kafir mengingkarinya.
Contoh: membaca Al-Fatihah didalam solat.
• Haram: Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan
tuntutan yang pasti melalui dalil Qat’i.
**Diberikan pahala meninggalkannya, disiksa melakukannya & tidak kafir mengingkarinya.
Contoh: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu.” Al-Isra’:31
• Karahah (Makruh)Tahrim: Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu
perbuatan dengan tuntutan yang pasti melalui dalil zanni.
Contoh: “Janganlah kamu bertunang atas tunangan org lain.” Hadis
• Karahah(Makruh)Tanzih: Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu
perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti.
Contoh: “Baginda menegah daripada memakan daging kuda dan meminum susunya”.
• Nadbu.
• Ibahah.
Pembahagian Hukum
Hukum Taklifi
Khitab Allah yang mengandungi tuntutan
supaya melakukan sesuatu tuntutan/
meninggalkan/ Diberi pilihan.
• FARDHU
• IJAB
• NADBU
• TAHRIM
• KARAHAH (TANZIH)
• KARAHAH (TAHRIM)
• IBAHAH
Hukum Wad’i
• SEBAB
• SYARAT
• MANI’
• SAHIH
• FASAD
• ‘AZIMAH
• RUKHSAH
Hukum Wad’I
(SESUATU YANG MENYEBABKAN ADA ATAUTIADANYA HUKUM TAKLIFI)
Sebab
Sebab : Sifat yang pasti sebagai kaitan kepada adanya hukum. Oleh itu dengan adanya sifat itu
melazimkan adanya hukum, dan dengan tiadanya sifat itu melazimkan tidak adanya hukum.
Contoh: “..dan sesiapa diantara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa.”
(al-baqarah:185)
Kemampuan Mukallaf
a) Sebab yg mukallaf mampu melakukannya: Perjalanan 2 marhalah merupakan sebab
diharuskan solat Qasar.
b) Sebab yg mukallaf tidak mampu melakukannya: Gelincir matahari merupakan sebab
wajib solat zohor.
Sebab
Keadaan
a) Sebab hukum taklifi: masuk waktu merupakan sebab wajib solat.
b) Sebab menetapkan hak milik atau halalnya sesuatu atau jatuh kedua-duanya:
Beli sesuatu menjadikan sesuatu itu hak milik si pembeli, menghadiahkannya
maka hilanglah hak milik si pemberi, akad perkahwinan menghalalkan pergaulan
suami isteri, talak pula menghilangkan penghalalan itu.
Munasabah /Tidak
a) Sebab akal dapat memahami dengan jelas: Orang yang mencuri menyebabkan
tangannya dipotong.
b) Sebab yg akal tidak dapat memahami dengan jelas: Masuk waktu menyebabkan
wajib solat.
Syarat
Bahagian-bahagiannya
Syarat dari sudut perkara yang
menyempurnakan
Syarat dari sudut wadi’ah atau
sumber
Syarat bagi hukum.
• Cukup haul merupakan syarat wajib
menyempurnakan zakat. Jika tidak
cukup haul maka tidak wajib
mengeluarkan zakat.
Syarat bagi sebab:
• Penzina yang sudah berkahwin
merupakan syarat dan sebab dikenakan
hukuman rejam.
• Membunuh dengan sengaja merupakan
syarat dan sebab dikenakan hukuman
bunuh.
Syarat syar’i:
Sumber pensyaratannya ialah syara’.
• Contoh: syarat berwuduk untuk solat.
Syarat ja’li:
Perkara yang mana mukallaf menjadikan
sebagaisyarat.
• Syarat talak yang dikeluarkan oleh
suami terhadap isterinya, jika ia
melakukan syarat itu maka jatuhlah talak
yang dikehendaki.
Mani’
• Mani’: Penghalang kepada sesuatu hal yang mana kerananya menyebabkan sesuatu
hukum itu tidak dapat dilaksanakan.
Contoh: haid.
Mani’ Lil Hukmi
(Penghalang Hukum)
Penghalang hukum: Sesuatu perkara
dengan adanya mengakibatkan tidak
terbentuk hukum walaupun terdapat
sebab dan cukup syarat.
Contoh: Membunuh pewaris.
Mani’ Lil Sabab
(Penghalang Sebab)
Penghalang sebab: Sesuatu perkara dengan
adanya mengakibatkan tidak terbentuk sebab.
Contoh: Orang yang cukup nisab hartanya
tetapi masih berhutang menyebabkan
penghalang sebab wajib zakat. Iaitu hutang
sebagai penghalang.
SAH
Sah: Sesuatu perbuatan yg telah dilakukan oleh mukallaf dgn cukup syarat2 dan rukun2 yg diminta
oleh syara’. (solat cukup syarat dan rukun) (akad perkahwinan cukup syarat dan rukun) maka ianya
dapat mewujudkan kesan (bebas daripada tanggungjawab/dapat pahala) (halal bergaul sebagai suami
isteri).
BATAL
• Imam Syafi’e: Batal=fasad:
Sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh mukallaf dengan syarat atau rukun yang tidak
cukup (solat tak cukup syarat dan rukun) maka ianya tidak menghasilkan kesan2. (belum bebas
daripada tanggungjawab)
AZIMAH
Rukhsah
• Azimah dari sudut bahasa: Cita-cita atau azam yang kuat terhadap sesuatu.
• Istilah: Hukum2 yang disyariatkan oleh Allah semenjak awal lagi, iaitu tidak pernah
dinaskh,supaya ia menjadi undang2 umum bagi setiap mukallaf di dalam semua keadaan.
Contoh : Rukun islam.
• Ulamak bersepakat: sesuatu hukum syarak yg semenjak mulanya tidak ada rukhsah, tidak
dinamakan ‘azimah.
• Rukhsah dari sudut bahasa: kemudahan dan keringanan.
• Istilah: sesuatu hukum syarak yang bercanggah dengan dalil disebabkan terdapat
keuzuran. Memakan bangkai dalam keadaan darurat.
• Musafir. Jarak perjalanan melebihi 2 marhalah. Maka boleh Qasar dan Jama’ solat.
• Sakit. Boleh solat sambil duduk, baring. Berbuka puasa.
• Paksaan yang membawa kemudharatan. Maka boleh dilakukan yang dipaksanya.
• Lupa. Tidak batal puasa bagi siapa yang termakan sesuatu pada siang hari bulan ramadhan.
• Kejahilan.
• Kekurangan. Kanak-kanak dan orang gila tidak dikenakan taklif.
• Perkara yg sukar dilakukan(umum al-balwa).
Orang yg solat menggunakan kain yg terkena percikan air dijalanan, maka sah dan dimaafkan.
Sebab-Sebab Rukhsah
Membenarkanperkaraharam
• Membenarkan orang yang kehausan meminum minuman haram dlm keadaan darurat.
Menggugurkan kewajipan
• Tidak wajib bagi musafir solat jumaat
Untuk menggantikan
• Tayammum menggantikan Wudu’ ketika sakit atau tiada air.
Untuk mengurangkan
• Solat qasar bagi musafir.
Untuk mengubah
• Mengubah kedudukan solat ketika perang.
Untuk dahulukan
• Solat jamak taqdim untuk musafir.
Untuk kemudiankan
• Solat jamak ta’khir untukmusafir.
Jenis-jenisRukhsah
Bahagian-bahagian Rukhsah
ULAMAK SYAFI’E DAN HAMBALI
• Wajib dilakukan. Mewajibkan orang yang dalam
keadaan darurat disebabkan tiada makanan yang
halal.
• Sunat dilakukan. Musafir jarak melebihi 3
marhalah menqasarkan solatnya.
• Harus dilakukan. Tempahan (Jual salam) kerana
ia merupakan suatu keperluan dan demi
kemaslahatan.
• Lebih baik ditinggalkan.(khilaf al- aula) Berbuka
bagi musafir yang sekiranya jika dia terus berpuasa
tidak membawa bahaya kepada dirinya.
• Makruh dilakukan. Qasar Solat bagi musafir
kurang 3 marhalah.
ULAMAK HANAFI
• Diharuskan melakukan perkara haram
sewaktu darurat. Orang yang dipaksa
melakukan perkara haram jika tidak nyawa
diancam maka diharuskan berbuat demikian.
• Diharuskan Meninggalkan perkara Wajib.
Diharuskan meninggalkan puasa bagi
orang sakit dan musafir.
• Diharuskan menyalahi akad kerana
diperlukan oleh masyarakat. Tempahan
(salam) kerana ia merupakan suatu
keperluan.
• Menghapuskan Syariat yang berat Umat
dahulu. Cara Bertaubat umat dahulu ialah
dengan membunuh diri dan umat ini tidak
begitu.
Hakim Hukum
Mahkum
Fih
Mahkum
Alaih
•Mahkum Fih:
Perbuatan mukallaf yang mana ia berkait
dengan hukum syara’.
Mahkum Fih
Syarat MahkumFih:
• Perbuatan yang ditaklifkan itu mesti diketahui oleh
mukallaf dengan jelas supaya ia sanggup dan
dapat melaksanakannya mengikut cara yang
dituntut.
Oleh itu jumhur ulamak mengatakan:tidak ada
alasan bagi mereka yg tinggal di negeri Islam
untuk tidak tahu tentang apa yang telah ditaklifkan
pada mereka.
• Perbuatan yg ditaklifkan itu mestilah yang
mampu dilakukan oleh mukallaf.
Mahkum ‘Alaih
Hakim Hukum
Mahkum
Fih
Mahkum
Alaih
Mahkum alaih: Mukallaf.
SyaratMukallaf:
• Mukallaf mampu memahami dalil taklifi dengan sendiri atau melalui perantaraan orang
lain.
Syara’ menetapkan mukallaf itu seperti berikut: Seorang yang sempurna akalnya.
Bermimpi bagi lelaki, haidh bagi perempuan iaitu baligh atau cukup umur. Oleh itu orang
gila, kanak2, orang yg tidur, lupa dan mabuk tidak dikenakan taklif.
• Mempunyai keahlian: kelayakkan utk dibebani dan membuat pilihan melaksanakan apa
yg ditaklifkan atau tidak dengan keredaannya. Taklif adalah
pembebanan atau
tuntutan kepada
manusia untuk
dipenuhinya
Bahagian Ahliyah
Ahliyah al-Wujub
Kelayakkan menerima hak-hak dan
kewajipan-kewajipan.
Ahliyah al-Adaa’
Kelayakkan melaksanakan perintah Allah dan
diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum.
a) Keahlian wajib naqisah: Kelayakan untuk
menerima hak-hak yang tidak memerlukan
qabul dan tanpa sebarang kewajipan
keatasnya.
Contoh : Pusaka dan wasiat.
a) Keahlian wajib kamilah: Kelayakan utk
menerima hak2 dan memikul kewajipan.
Walinya melaksanakan kewajipan tertentu
sebagai wakil. Contoh : zakat.
a)Tiada atau hilang (Keahlian al-Adaa):
Kanak2 dan orang gila. Segala perbuatan mereka
tidak ada hukum, akad mereka batal. Sekiranya
membuat kerosakkan mereka dikenakan denda
sahaja bukan hukuman terhadap dirinya.
a) Keahlian al-Adaa yang Kurang : Kanak2
mumayyiz yg belum baligh dan yg lemah akalnya.
Sekiranya perkara itu memberi faedah (Menerima sedekah: SAH)
Sekiranya membawa bahaya…..(Bersedekah/Waqaf: BATAL)
Bercampur kedua duanya……(antara faedah & bahaya : SAH (izin wali)
c) Sempurna: Baligh dan sempurna akalnya.
Sumber-Sumber
Hukum
Bahagian C
Pembahagian Sumber Hukum
Dalil Qat’ie
(Yang disepakati Ulama’)
Dalil Zanni
(Yang tidak disepakati Ulama’)
Al-Quran
As-
Sunnah
Ijmak
Ulama’
Al-Qiyas
Istihsan
Masalih
Al-
Mursalah
Uruf Istishab
Bahasa: Bacaan.
Erti Al-Quran:
• Kata-kata Allah yang diturunkan kepada nabi muhammad di dalam bahasa
arab
• Menjadi mukjizat kepada baginda.
• Dan sampai kepada umatnya secara mutawatir.
• Dikira beribadat bagi yang membacanya.
Al-Quran
PerananAl-Quran dalam Perundangan
• Al-Quran membawa dalil-dalil yang berbentuk umum dan dijelaskan oleh Nabi didalam
hadisnya.
• Al-Quran mengandungi arahan dan tegahan yang perlu/ tidak perlu pada penafsiran.
Walaupun begitu Ulamak mestilah mengkaji dari segi Nasikh dan Mansukhnya.
• Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yg terkandung dalam kitab terdahulu samaada hukum
itu ditetapkan bagi umat islam atau dimansukhkan. Contoh: Puasa, Cara taubat.
Jenis kandunganAyat Al-QuranAyatMuhkamat
Terang dan jelas
maksudnya.
Contoh:
“ Dan dirikanlah solat dan keluarkan zakat”
Solat: Hukumnya WAJIB.
Wajib beramal mengikut erti dan maksud
yang ditunjukkan.
AyatMutasyabihat
Mujmal atau
Musytarak.
Allah sahaja yang
mengetahui.
Contoh:
“Alif Laam Mim”
JENIS HUKUM
• Berkaitan dengan Akidah
• Berkaitan dengan Akhlak
• Berkaitan dengan Amalan
• Tindakan mukallaf
• Ibadah.
• Muamalah.
Cara Al-Quran menunjukkan Hukum
• Hukum secara Qat’i: Nas yang jelas dan pasti.
“Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka (hukumnya),
potonglah tangan kedua-nya.”
• Hukum secara Zanni: Nas yang tidak jelas.
“Dan isteri2 yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari
berkahwin) selama 3 kali suci (dari haidh)
ُ‫ات‬َ‫ق‬َّ‫طل‬ُ‫م‬‫وال‬‫ق‬ ‫ثالثة‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬ْ‫ص‬َ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ي‬‫وء‬ُ‫ر‬..
Nas ini Zanni sbb lafaz Quru’ mempunyai 2 makna.
..ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬‫و‬ُ‫ؤ‬ُ‫ر‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ َ‫س‬ْ‫َام‬‫و‬...
Nas ini pula membawa hukum wajib menyapu kepala secara Qat’i, dalam keadaan lain
ia menjadi Zanni dengan kadar menyapu kepala.
Konsep pembinaan hukumAl-Quran
• Tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan umatnya.
• Beransur-ansur dalam penetapan hukum.
KeistimewaanAl-Quran
• Menceritakan peristiwa2 dahulu dan yang akan datang.
• Hukum Al-Quran dan kandungannya sesuai dilaksanakan sepanjang
masa,tidak kira tempat,bangsa dan keadaan.
• Merangkumi semua aspek kehidupan termasuklah keadilan,berakhlak mulia
dan berbagai-bagai jenis hukum.
• Al-Quran sebagai petunjuk, penawar dan syafaat.
Cara penerangan hukum Al-Quran
Lafaz Tuntutan melakukan sesuatu
Segala perbuatan yang disuruh oleh Allah, atau termaktub, atau bagi
pelakunya dipuji dan dikasihi Allah, atau yang membawa kepada
kebaikan, maka itu adalah wajib atau sunat.
Lafaz Tegahan melakukan sesuatu
Segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, bagi pelakunya kejian,
laknat, perbuatan it buruk atau jahat dan berhak menerima azab dari
Allah, maka itu adalah haram atau makruh.
Lafaz Takhyir dan Ibahah
Segala yang dihalalkan oleh Allah atau yang diizinkan atau perbuatan
yang tidak mendatangkan dosa atau kesalahan. Maka itu adalah
mubah.
As-Sunnah
Bahasa: Perjalanan, kelakuan atau perangai samaada baik atau buruk.
Erti As-Sunnah: Perkara yang lahir dari Nabi Muhammad sama ada
berupa perkataan atau perbuatan atau pengakuan.
As-Sunnah
Sunnah
Qawliyyah
Sunnah
Fi’liyyah
Sunnah
Taqririyyah
Sunnah
Hamiyyah
As-Sunnah
Sunnah
Qawliyyah
Sunnah
Fi’liyyah
Sunnah
Taqririyyah
Sunnah
Hamiyyah
Ucapan yg merupakan semua larangan atau arahan
serta penerangan Baginda.
Perbuatan yg bersumberkan daripada amalan
atau pergerakkan baginda.
• Perbuatan sebagai manusia biasa.
• Amalan khusus terhadap Baginda.
• Perbuatan yg menjelaskan nas yang mujmal.
Baginda tidak menegah perkara yang dilakukan
oleh sahabat.
Cita-cita Nabi untuk mengerjakan sesuatu, tetapi belum
sempat Baginda menunaikan, baginda wafat.
Bahagian as-sunnah dari sudut sanad
SIFAT PERAWI
• HADIS SAHIH: Diriwayatkan oleh perawi2
yg adil, kuat ingatan, tiada illah dan syaz.
• HADIS HASAN: Perawinya2nya yang
kurang kuat ingatan.
• HADIS DA’IF: Kurang 2 sifat dari syarat
perawi hadis sahih.
BILANGAN PERAWI
• MUTAWATIR: hadis yg diriwayatkan oleh
sebilangan perawi dan tidak mungkin
mereka berdusta meriwayatkan hadis itu.
• Mutawatir Lafzi
Sama lafaz (matan) dan makna.
• Mutawatir Maknawi
Berlainan lafaz , makna yang sama.
• AHAD: hadis yg tidak mencapai darjat
mutawatir, sama ada perawinya seorang
atau ramai.
Ciri-ciri Hadis Ahad
• Jalan riwayat yang berhubung hingga sampai ke Rasulullah S.A.W
• Sanadnya tidak sampai tahap Mutawatir
• Sanadnya diriwayat oleh perawi yang thiqah, ada yang kurang thiqah, ada
rawinya diterima dengan syarat2 tertentu dan ada rawinya ditolak riwayatnya.
• Jumlah rawi tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir.
• Hadis Ahad melalui proses periwayatan yang terhad dan bilangan sanad yang
sedikit.
Hukum beramal dengan hadis ahad
Hukum yang diambil daripada hadis ahad adalah Zanni, tetapi
diwajibkan beramal dengannya apabila sempurna syaratnya
untuk dijadikan hujah syarak.
Antara dalil wajib beramal dengannya:
• Surah At-Taubah: 122
• Perbuatan Nabi yang mengutuskan beberapa orang sahabat ke tempat
yang berlainan untuk menyebarkan agama islam.
• Para sahabat menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dan telah beramal
dengannya.
Peranan As-Sunnah
1) Penyokong sebahagian hukum Al-Quran.
2) Penjelas sebahagian hukum Al-Quran.
3) Pengkhusus sebahagian hukum Al-Quran.
4) *Mumuqayyadkan sebahagian hukum Al-Quran.
5) Memansuhkan sebahagian hukum Al-Quran
6) Pembawa hukum baru yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran.
*Suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan suatu seperti sifat
Ijmak Ulama’
Erti Ijmak:
Persepakatan Ulamak mujtahid daripada umat Nabi
Muhammad selepas kewafatan Baginda, dalam perkara yang
berhubung dengan hukum syarak.
Sandaran hukum yang diijmakkan
• Jumhur Ulamak sepakat mengatakan tidak akan wujud ijmak tanpa sandaran.
• Sandaran ijmak boleh diambil dari Dalil Qat’i dan Dalil Zanni.
Pembahagian Ijmak
Ijmak
Soreh
Ijmak
Sukuti
Para mujtahid sependapat mengenai
sesuatu hukum dalam sesuatu
masalah dengan menyatakan
pendapat mereka dengan jelas atau
melalui tulisan atau melaksanakan
hukum yang dibincangkan.
Sebahagian ulamak mujtahid
mengeluarkan pendapat mereka melalui
fatwa, sedangkan sebahagian ulamak
yang lain tidak menyatakan pendapat
mereka.
Tidak mengingkari dengan jelas & tidak
menyatakan persetujuan dengan
terang.
Kehujahan Ijmak’ Sukuti
Ulamak yg menerima:
• Tidak semua mufti memberikan keterangan dalam sesuatu masalah,
apabila mufti besar berfatwa, ulamak yg lain menerimanya.
• Diam ulamak mujtahid pada pandangan yg salah adalah haram. Hal ini
tidak berlaku terhadap ulamak mujtahid.
Ulamak yg menerima juga berselisih pendapat:
• Hujah Zanni:
Ulamak yg berdiam diri itu mungkin setuju dan mungkin gerun. Oleh
itu ianya menjadi hujah zanni.
• Hujah Qat’i:
Dalil yg menunjukkan kehujahan ijmak tidak membezakan soreh dan sukuti,
kerana ijmak itu telah berlaku, kerana kesepakatan.
Syarat ijmak sukuti:
• Masa yg cukup untuk mengkaji masalah tersebut.
• Tidak ada paksaan/ugutan terhadap mujtahid lain.
• Diam semata-mata,bukannya menolak.
Ulamak yg menolak:
• Tidak boleh mengatakan orang yang diam itu setuju kerana boleh jadi
mereka diugut.
• Orang yg diam tidak boleh disahkan sebagai orang yg berpendapat.
Kemungkinan berlaku ijmak
Tidak mungkin berlakunya ijmak.
• Para mujtahid berjauhan, sukar untuk bertemu dan untuk mengetahui
pendapat masing2.
• Menjadi kesukaran untuk mengenal pasti siapakah sebenarnya mujtahid dan
bergelar mujtahid itu. Kerana ada yang mengaku dirinya mujtahid tetapi belum
mencapai tahap tersebut,
Ijmak mungkin berlaku.
• Secara jelasnya ijmak telah berlaku.
• Dan hujah2 pembangkang boleh dijawab.
Hukum mengingkari Ijmak
• Ijmak mengambil tempat sebagai sumber ke-3 didalam syarak.
Ulamak berselisih pendapat…
1) Kafir bagi mereka yg mengingkari Ijmak.
1) Jika ijmak itu bersifat Qat’i maka yg mengingkarinya kafir, seperti ijmak
ulamak dalam hukum wajib solat 5 waktu sehari. Bagi mereka yang
mengingkari ijmak yg bersifat zanni tidak kafir, seperti ijmak sukuti.
Qiyas
Erti: Menzahirkan persamaan, sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang
hukumnya, dengan suatu perkara yang ada nas tentang hukumnya, kerana
kedua-duanya mempunyai illah atau sebab pada hukum.
Hukum
(Ada Nas)
Hukum
(Tiada Nas)
Ada persamaan
dari segi sebab
pada hukum
Qiyas
Rukun Al-Qiyas
Asal Hukum
Asal
Cabang/
Furu’ Illah
Tempat keluar
hukum dengan dalil
yang Qat’ie.
Contoh: Arak sabit
hukumnya
berdasarkan Al-
Quran.
Sumber hukum
asal yang telah
ditetapkan dalam
Quran dan hadis/
ijmak.
Contoh: Hukum
haram arak
Hukumnya tidak
dinyatakan dalam
Al-Quran/hadis
/ijmak.
Sebab yang
menyebabkan lahir
hukum asal dengan
hukum furu’ atau
baru.
Contoh: Sifat mabuk
pada arak dan
dadah.
Pembahagian Qiyas
Al-Qiyas al-Khafiy:
• Yg tidak diyakini Qiyasnya.
• Juga dikenali sebagai Istihsan.
Contoh:
Wanita berhaid diharuskan
membaca Al-Quran kerana ia
berbeza dengan orang yang
berjunub dalam segi waktunya.
Qiyas jaliy:
• Yg jelas dan diyakini Qiyasnya
Contoh : Wanita berhaid haram
membaca Al-Quran kerana ia
diqiyaskan kepada orang yang
berjunub di segi Illah sama-sama
tidak suci.
Sudut Furu(Cabang)
Pembahagian Qiyas
Qiyas Al-Awla:
• Hukum furu’ lebih kuat daripada illah
hukum asal.
Qiyas Al-Musawi:
• Sama hukumnya di antara asal dan
furu’ berdasarkan illah yang sama.
Qiyas Al-Adwan:
• Furu’ adalah kurang jelas atau lebih
lemah daripada asal dari segi illah
hukum.
Sudut Illah (Sebab)
Qiyas Al-Dilalah:
• Himpun di antara hukum asal dengan
furu’ .
Qiyas Syibh
• Hukum furu’ boleh diqiyaskan kepada
dua yang asal, yang mana ia akan
dihubungkan dengan asal yang lebih
banyak persamaan dengannya.
* Page 110
Dalil golongan menolak qiyas
.‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫يس‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫م‬ ْ‫ف‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫و‬
• Al-Qiyas adalah perkara zann
• Boleh membuka ruang kepada perselisihan dan pertelingkahan di antara umat.
Jumhur mencelah kedua hujah ini:-
• Ayat itu menerangkan bahawa kita ditegah mengikuti perkara zann yg berkaitan
dgn Akidah.
• Sesungguhnya pertelingkahan yg tidak sesuai ialah perselisihan mengenai akidah
dan politik.
Dalil Zanni
(Tidak disepakati Ulama’)
Istihsan
Masalih al-
Mursalah
Uruf
Istishab
Sesuatu perkara yang dikira baik yang lahir hasil
pemikiran ulamak mujtahid dalam perkara
bertentangan dengan hukum Qiyas Jelas.
Membuat suatu hukum / undang-undang yang
baik dan berfaedah demi kepentingan manusia/
masyarakat. (Tanpa sebarang dalil syarak)
Istihsan
• Mengubah sesuatu perkara yang berasal daripada al-Qiyas kepada
al-Qiyas yang lebih baik dan kuat.
• Sesuatu perkara yang dikira baik yang lahir hasil pemikiran ulamak
mujtahid dalam perkara bertentangan dengan hukum Qiyas
Jelas.
Contoh: Harus bagi wanita yang haid membaca Al-Quran.
Kehujahan Istihsan
Ulamak menerima:
• Meninggalkan kesukaran kepada kemudahan yang merupakan
asal syariat.
• Telah berlaku ijmak menerusi istihsan.
Ulamak menolak:
• Menetapkan hukum berdasar hawa nafsu
• Jika mujtahid berhujah tanpa nas, maka bolehlah bagi orang
awam membuat sedemikian.
ISTIHSAN
DENGAN NAS
ISTIHSAN
DENGAN
IJMAK
ISTIHSAN
BERASASKAN
TERPAKSA/
DARURAT
Berasaskan
Qiyas yang
tidak nyata.
Istihsan
berasaskan
Uruf
Istihsan
berasaskan
Maslahat
Puasa tidak batal apabila
makan secara terlupa.
Jual Salam adalah baik
dan perlu dalam
masyarakat.
Mengambil air daripada
Perigi Bernajis.
Harus mewakafkan apa
sahaja yang menjadi
kebiasaan adat
masyarakat. Eg. Buku.
Mengharuskan Zakat
kepada Bani Hasyim
Perbincangan dan Tarjih
• Apabila dikaji Al-Istihsan pada Ulamak yang menerima, ianya bukanlah
berdsarkan Akal dan Nafsu, malah ia berdasarkan dalil-dalil.
Manakala imam Syafi’e menolaknya dengan gambaran bahawa Al-Istihsan
tidak berpandukan dalil-dalil.
• Sebagai tarjih, perselisihan dalam masalah ini hanyalah perselisishan dari
sudut lafaz. Sebenarnya diantara mereka tiada perselisihan, matlamat mereka
ialah membawa kebaikan, kebenaran, serta atas dasar berhati-hati
mengeluarkan hukum.
Masalih Mursalah
• Bahasa: Untuk tujuan baik dan manfaat.
• Istilah:
Membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah
untuk kepentingan manusia dan masyarakat, yang tidak ada sebarang nas
untuk dijadikan bukti dan dasar, samaada ia boleh dilaksanakan, harus atau
tidak boleh.
Contoh :
Kerajaan mengenakan denda terhadap orang yang melintas jalan raya tanpa
menggunakan jejantas. -> Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan.
Masalih al-
Mursalah
Pembahagian MasalihAL-Mursalah
Masalih disudut
Diambil kira oleh syarak atau tidak
• Yang diambil kira (iktibar)
• Yang tidak dibatalkan oleh syarak
dan yang tidak diambil kira
• Yang dibatalkan oleh syarak
Masalih disudut
Kekuatan pada dirinya
• Masalih Daruriyat
• Masalih Hajiyat
• Masalih Tahsiniyat
Masalih diambil kira oleh syarak atau tidak
• Maslahah yang diambil kira (iktibar)
Mengenakan hukum2 terperinci yang boleh disampaikan kepadanya.
Contoh : Hukum Syarak yang ditetapkan untuk menjaga kepentingan agama
1. Memelihara Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Harta
5. Keturunan
Contoh: Disyariatkan potong tangan dan haram mencuri (menjaga harta)
• Yang tidak dibatalkan oleh syarak dan yang tidak diambil kira
Dikenali sebagai masalih Al-Mursalah
Maslahah: Adalah memelihara tujuan syara' dan meraih
manfaat/menghindarkan kemudharatan.
• Yang dibatalkan oleh syarak
Mengenakan hukum2 yang menunjukkan maslahah itu tidak diambil
kira.
Contoh:
Diwajibkan terhadap orang kaya puasa 2 bulan berturut-turut bagi
membayar kifarat melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadhan.
Namun syarak membatalkan (Puasa) dengan mewajibkan ke atasnya
tahap pertama iaitu mesti merdekakan hamba.
Masalih diambil kira oleh syarak atau tidak
Masalih disudut Kekuatan pada dirinya
• Masalih Daruriyat :
Maslahah2 yang menjaga kepentingan hidup manusia. Kehidupan akan pincang
tanpanya. (Tujuan : Keperluan Asasi)
• Masalih Hajiyat
Diperlukan oleh manusia untuk mengenepikan mereka daripada kesempitan hidup
dan menuju ke arah lebih baik. Tapi bukan merupakan kepincangan tanpanya.
(Tujuan : Keperluan Kebaikan dan Kebiasaan)
Contoh: Rukhsah Solat
• Masalih Tahsiniyat
Maslahat2 yang merupakan adat yang baik serta tata akhlaq mulia yang disuruh oleh
syarak supaya diamalkan.
(Tujuan :Kesempurnaan)
Kehujahan Masalih Mursalah
• Ulamak bersepakat bahawa masalih mursalah tidak boleh
dijadikan hujah dalam perkara berkaitan ibadat.
• Ulamak berselisih pendapat didalam kehujahan masalih mursalah
dalam perkara berkaitan muamalat.
1) Jumhur menerimanya sebagai sumber hukum.
• Hukum dan kemaslahatan berubah mengikut masa dan tempat.
• Para sahabat telah melaksanakannya iaitu, perlantikan Khalifah.
Kehujahan Masalih Mursalah
2) Ulamak Zahiriyah menolaknya sebagai sumber hukum.
• Membuka ruang kepada mengeluarkan hukum mengikut hawa nafsu.
• Sangkaan yang tidak mempunyai dasar.
• Membawa berlainan hukum dan mengelirukan, kerana zaman dan
suasana sentiasa berubah.
SYARAT BERPEGANG DENGAN MASALIH MURSALAH
1) Kemaslahatan hendaklah jelas dan pasti.
2) Kemaslahatan mestilah benar2 bertujuan memberi manfaat dan menolak
kemudharatan.
3) Kemaslahatan mestilah bersifat umum, bukan untuk kepentingan peribadi.
4) Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan dalil2.
5) Maslahat itu mestilah berdarjat Maslahah Daruriyah.
Uruf Uruf
Bahasa: Adat.
Istilah:
Apa sahaja yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia serta diikuti oleh orang lain
sama ada dalam percakapan atau amalan.
Adat lebih umum dari Uruf, dari segi kuantiti dan sumber.
Uruf Adat
Lahir daripada orang ramai /
kumpulan sahaja.
Kadangkala lahir daripada
perseorangan atau orang ramai
Berdasarkan fikiran sahaja. Bersumberkan akal fikiran atau naluri
/ tabiat / sesuatu peristiwa khusus.
Pembahagian Uruf
Perkataan
‘AM
KHAS
Perbuatan
‘AM
KHAS
AM: Perbuatan atau perkataan yang sudah
menjadi kebiasaan kebanyakan penduduk
semua negara Islam di dalam suatu masa.
Contoh: Menanggalkan kasut sebelum
memasuki masjid.
KHAS: Perkara yang menjadi kebiasaan
atau dikenali di kalangan penduduk sebuah
negara / kawasan tertentu sahaja.
Contoh: Di Malaysia, orang yang
memasuki rumah orang Islam tanpa
menanggalkan kasut adalah suatu
penghinaan buat tuan rumah, tetapi tidak
begitu di Mesir.
Pembahagian Uruf sudut Hukum
URUF YANG BENAR
- Tidak bercanggah dengan Nas.
- Tidak mendatangkan kemudharatan.
- Pemberian, masa pertunangan dikira
hadiah, bukan sebahagian daripada
mas-kahwin.
URUF YANG SALAH
- Bertentangan dengan Nas.
- Pendedahan aurat, samaada secara
sedar atau tidak, secara alam cyber atau
alam kehidupan.
Kehujahan Uruf
Tidak dianggap sebagai hujjah jika ia bertentangan dengan dalil-dalil dan
hukum syarak yang tetap dan tidak berubah, walaupun suasana dan adat
berubah.
Syarat-syarat penerimaan Uruf sebagai hujah.
• Uruf itu diamalkan secara berterusan di dalam semua masalah / kebanyakan
masalah.
• Diamalakan oleh ramai orang, tidak menyalahi dalil syarak dan kaedah asas.
• Uruf itu wujud dan diamalkan ketika melakukan tindakan sama ada uruf perkataan
atau perbuatan.
Istishab Istishab
• Bahasa: Bersama atau sentiasa seiring.
• Ertinya: Sesuatu yang kekal keadaannya, selama mana tiada sesuatu
yang boleh merubahnya.
Ini bermakna keadaan atau kedudukan sesuatu itu tetap kekal
seperti sebelumnya, dan akan sentiasa digunakan dan diambil kira di
masa kini dan akan datang.
Menganggap hukum asal berterusan
harus, selagi tiada dalil menyalahinya
Maksud pada asalnya sesuatu itu HARUS
Contoh: “Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu
segala yang ada di bumi”
Ayat ini menjelaskan bhw apa sahaja di bumi adalah untuk
manusia dan ia diharuskan untuk mereka.
Bahagian-bahagian Istishab
Menggangap asal bebas daripada tanggung-jawab itu
berterusan, hinggalah ada dalil menunjuk ditaklifkan
Maksud asalnya seseorang bebas daripada bebanan, hinggalah ada
dalil/bukti untuk memikul tanggung-jawab.
Contoh: Lelaki dan wanita tidak ditaklifkan memikul tanggung-jawab
sebagai suami dan isteri selagi mana mereka belum diakad dengan
perkahwinan yang sah.
Menganggap berterusan sifat mensabit hukum syarak,
hingga sabit sebaliknya.
Asal ketetapan syarak pada sesuatu hukum samada ia
harus atau haram, sehingga ada dalil yang
menunjukkan ia dihukum sebaliknya.
Contoh: Asal semua makanan di bumi ini adalah HALAL,
sehinggalah datang ayat Al-Quran yang menegahnya.
Ketetapan Hukum menurut Syarak dan Akal
terhadap Sabit dan berkekalan.
Sesuatu ketetapan hukum berlaku menurut syarak dan akal tentang
sabitnya dan berkekalan.
Contoj: Hukum hubungan suami dan isteri dengan sebab perkahwinan adalah
HALAL sehingga ada dalil yang menunjukkan HARAM (Cerai)
Dianggap berterusan Hukum Ijmak terhadap
Persoalan yang dipertikaikan
Contoh : Para ulama’ telah ijmak pendapat, bahawa sah
sembahyang jika seserang yg bertayyammum, melihat air
selepas memulakan sembahyang
Justeru Hukum sembahyang tersebut adalah SAH secara
berterusan
Kehujahan Istishab
o Sebagai rumusan, istishab ini boleh menjadi hujah pada pendapat keempat-
empat mazhab.
o Contoh: Ijmak ulamak berpendapat: Seseorang yang telah menunaikan solat
maghrib, kemudian ia ragu-ragu samaada wuduknya masih kekal atau
terbatal untuk solat isyak. Atas dasar itu ia dikira berwuduk, kerana ia solat
maghrib berwuduk yang merupakan satu keyakinan.
o Hukum yang telah tetap melalui dalil-dalil nas Qat’i tidak termasuk dalam
istishab seperti hukum solat 5 waktu.
Kaedah Pengambilan
Hukum
Bahagian D
Kaedah Pengambilan Hukum
Kaedah
bersifat
Bahasa
Maksud
Perundangan
Islam
Nasikh
Kaedah
bersifat
Bahasa
Maksud
Perundangan
Islam
Nasikh
Al-Khas Al-Am Al-
Musytarak
Al-Khas
• Lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pengertian dan
maksud yang khusus.
• Lafaz yang menunjukkan makna secara Qat’ie dan tidak
memungkinkan makna-makna yang lain.
Contoh : “Maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh
orang miskin”.
Oleh itu, 10 adalah pasti dan khas. Tidak kurang dan tidak lebih.
Dilalah Lafaz Al-Khas
• Apa yang ditunjukkan oleh lafaz khas itu.
• Hukum yang ditunjukkan daripada lafaz khas adalah secara Qat’ie ,
dan bukan Zanni.
Bahagian-bahagian Lafaz Khas
Al-Amru Al-Nahyu
Al-Mutlaq
dan Al-
Muqayyad
Al-Amru
Bahasa: Suruhan / Perintah
Istilah : Tuntutan melakukan sesuatu daripada orang yang lebih
tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah.
Allah -> Hambanya
Bentuk Lafaz sesuatu suruhan:
1. Fi’il Amr
2. Fi’il Mudhori’ didepannya Lam Al-Amru,
3. Lafaz yang menunjukkan kewajipan seperti Kutiba, Faradha
4. Jumlah khabariah yang difahami sebagai satu perintah.
5. Masdar yang menggantikan fe’el amr.
Al-Amru Al-Nahyu
Al-Mutlaq
dan Al-
Muqayyad
Kaedah-kaedah Sighah Al-Amru
• Asal Al-Amru menunjukkan wajib
• Asal Al-Amru tidak bertujuan mengulangi
• Asal Al-Amru tidak bertujuan disegerakan
• Perintah melakukan sesuatu meliputi melakukan wasilahnya
• Perintah melakukan bertujuan menegah sebaliknya
• Qada’ atau mengganti adalah perintah baru
• Perintah selepas tegahan menunjukkan Hukum Harus
Kaedah 1:
Asal Al-Amru menunjukkan WAJIB
• Makna hakiki al-Amru menujukkan hukum wajib kecuali ada qarina (tanda)
yang membawa hukum selain daripada wajib.
An-Nadbu atau Sunat:
Didalam ayat hutang: “ Hai Orang2 yang beriman, apabila kamu berhutang piutang
dan perlu dibayar pada waktu yang ditetapkan maka hendaklah kamu
menulis…hingga ke ayat…maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak
menulisnya”
Ayat ini juga boleh diketogarikan sebagai Al-Irsyad (Panduan).
Ibahah iaitu yang Harus: “Dan makanlah rezki yang diberikan oleh Allah”
Doa: “Wahai tuhan kami,berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat.”
Tahdid-Ugutan: “Jika kamu tidak malu maka buatlah apa yang kamu hendak”
Kaedah ke-2 :
AsalAl-Amru tidak bertujuan mengulangi
• Amar jika menunjukkan dilakukan sekali = Wajib ditunaikan
sekali
• Amar jika dikaitkan dengan berulang-ulang= Wajib dilakukan
berulang-ulang
• Amar jika dikaitkan dengan syarat/sifat/illah = Mestilah dilakukan
mengikut illahnya.
• Amar jika dikaitkan dengan suatu masa = Wajib ditunaikan dalam
masa itu (Contoh: Puasa Ramadhan)
Kaedah ke-3 :
AsalAl-Amru tidak bertujuan disegerakan
• Sesuatu yang diperintahkan itu tidak perlu dilakukan segera dan
boleh ditangguhkan selagi perintah tersebut tidak hilang.
• Disegerakan atau ditangguhkan dapat difahami berdasarkan
Qarinahnya.
Kaedah ke-4:
Perintah melakukan sesuatu meliputi melakukan wasilahnya
• Sesuatu suruhan yang membawa maksud HARAM, maka wasilahnya
(Faktor2nya) juga HARAM, begitu juga dengan WAJIB.
Contoh : Perintah mendirikan sembahyang meliputi perintah berwuduk, kerana
wuduk merupakan wasilah sah sembahyang.
Justeru: Sembahyang itu WAJIB, wudhuk juga WAJIB
Kaedah 5:
Perintah melakukan bertujuan menegah sebaliknya.
• Setiap perintah melakukan sesuatu, maka ia juga bertujuan
untuk menegah perkara sebaliknya.
Contoh: Perintah untuk duduk, maka tegahannya, tidak boleh berdiri,
baring & sebagainya,
Kaedah 6:
Qada’ atau mengganti adalah perintah baru
Yang bermaksud: kewajipan yang sudah luput disebabkan tidak
dilakukan pada waktu yang ditentukan. Maka perbuatan Qada’ ini
bukanlah perintah asal tetapi perintah baru.
Contoh: Seseorang itu berdosa jika tidak mendirikan solat pada
waktunya tanpa penghalang, dan diwajibkan keatasnya Qada’, jika dia
tidak melakukannya juga maka berdosalah orang itu buat kali yang
kedua.
Kaedah ke-7:
Perintah selepas tegahan menunjukkan
Hukum Harus
• . “Diharamkan keatas kamu memburu binatang ketika kamu sedang
berihram” kemudian “dan selepas kamu bertahallul maka pergilah
berburu.”
Al-Nahyu
Ertinya:
Larangan daripada Allah terhadap mukallaf melalui Al-Quran dan
Hadis.
Bentuk Lafaz sesuatu tegahan:
1. Tegahan yang menggunakan Fi’il Amr. “Jauhilah”
2. Fi’il Mudhori’ didepannya Lam An-Nahyu. “Janganlah kamu mendekati Zina”
3. Lafaz yang menunjukkan makna tegahan seperti: “Harrama, Naha”
Al-Amru Al-Nahyu
Al-Mutlaq
dan Al-
Muqayyad
Kaedah-kaedah sighah Al-Nahyu
Tegahan
sesuatu
menunjukkan
suruhan
sebaliknya
Asal Al-Nahyu
Mutlak
menuntut
Pengulangan
Semua
Zaman
Asal Al-Nahyu
menunjukkan
Kerosakan
secara Mutlak
Asal Al-Nahyu
menunjukkan
Haram
Kaedah yang pertama:
AsalAn-Nahyu menunjukkan Haram.
Makna hakiki bagi sesuatu larangan itu ialah Haram, kecuali jika
ada qorinah atau“tanda” menunjukkan yang membawa hukum
selain daripada wajib… Contoh:
Al-Karahah atau Makruh.
Contoh: Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud: Jika satu daripada kamu
memasuki masjid, maka janganlah kamu duduk sebelum kamu solat 2 rakaat.
Doa:“Wahai tuhan kami,Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang
kami tidak terdaya memikulnya”
Al-I’tinas: Menenangkan.
Contoh: “janganlah engkau berduka cita sesungguhnya Allah bersama kita..”
Al-Iltimas (Mengajak & Nasihat): “Wahai Kawan, Janganlah selalu tidur”
Kaedah ke-2 :
Tegahan sesuatu bererti suruhan sebaliknya
• Tegahan melakukan sesuatu, juga bermaksud suruhan melakukan
perkara sebaliknya.
Contoh : “Janganlah engkau mempersekutukan Allah..”
Kaedah ke-3 :
AsalAl-Nahyu multak menuntut Pengulangan semua
Zaman
Larangan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu waktu / sebab lain itu
meliputi semua masa dan keadaan.
Contoh : “Janganlah kamu menghampiri sembahyang sedang kamu
dalam keadaan mabuk”
Bahagian-bahagian Al-Nahyu
Al-Nahyu yang
ditunjukkan pada
perbuatan
Contoh: Wanita berhaid
Berpuasa
Yang ditunjukkan
terhadap juzuk perbuatan
Contoh: Menjual anak dalam
kandungan ibu
Ditunjukkan terhadap sifat
yang ada pada perbuatan
Contoh: Tegahan berpuasa
pada Hari Raya
Ditunjukkan terhadap perkara
yang dapat dipisahkan
dengan perbuatan
Contoh: Jual beli setelah
berkumandang azan kedua
pada hari Jumaat
* Page 172
Al-Mutlak
• Lafaz yang menunjukkan pengertian yang tidak terbatas dan
luas.
Contoh: Lelaki & Hamba
Lafaz tersebut boleh ditujukan kepada mana-mana
lelaki/hamba , baik Muslim atau Kafir.
Al-Amru Al-Nahyu dan Al-
Muqayyad
Hukum & Dilalah Lafaz Multak : Page 177
Muqayyad
• Lafaz yang menunjukkan pengertian dan maksud yang tidak
tertentu, tetapi ia diikuti dengan sifat yang menetapkannya
dengan mengikatnya.
• Contoh: Lelaki Muslim
Lelaki ini dimuqayyadkan dengan Muslim
Hukum & Dilalah Lafaz Muqayyad : Page 179
Membawa Mutlak kepada
Muqayyad
Itlaq dan taqyid itu
berkaitan pada sebab
Hukum
Itlaq dan taqyid itu
berkaitan dengan hukum
Ulama’ Hanafi:
Hendaklah ia ditafsirkan
mengikut bentuk masing-
masing.
• Keduanya sama pada sebab atau
hukum
• Keduanya tidak sama pada sebab
atau hukum
• Keduanya sama pada sebab tapi
berbeza pada hukum
• Keduanya berbeza pada sebab
tetapi sama pada hukum
Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan
hukumnya sama.
Dalam hal ini mutlak harus dibawa kepada muqayyad.
Artinya,
“Muqayyad menjadi penjelasan
terhadap mutlak”
Contoh Muqayyad:
Artinya:
Katakanlah: tidaklah aku peroleh
didalam wahyu yang diturunkan
kepadaku, akan sesuatu makanan
yang haram atas orang yang hendak
memakannya, kecuali bangkai, darah
yang mengalir atau daging babi. (QS.
Al-An’am: 145)
Kedua ayat tersebut berisi
sebab yang sama, yaitu
hendak makan, dan berisi
hukum yang sama, yaitu:
haramnya darah.
Contoh Mutlak:
Artinya:
Diharamkan atasmu bangkai, darah dan
daging babi. (QS. al-Maidah: 3)
Mutlak tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeza.
Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada
tempatnya sendiri.
Artinya,
“Muqayyad tidak menjadi penjelasan
mutlak”
2) Tidak sama pada sebab atau hukum
Contoh Muqayyad:
Artinya:
Wahai orang Mukmin, apabila kamu hendak shalat,
hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai
siku. (QS. Al-Maidah: 6)
Dalam hal tersebut ada hadist Nabi yang menjelaskan bahwa pemotongan tangan
pencuri sampai pergelangan.
Ayat 6 al-Maidah yang muqayyad tidak boleh menjadi penjelasan ayat 38 al-Maidah 38
yang mutlak, karena berlainan sebab, yaitu hendak shalat dan pencurian, dan
berlainan pula dalam hukum, yaitu wudhuk dan pemotongan tangan.
Contoh Mutlak:
Artinya:
Pencuri lelaki dan perempuan potonglah
tangannya (QS. Al-Maidah: 38)
Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad
tetap pada tempatnya sendiri.
3) Sama pada sebab tapi berbeza pada hukum
Contoh Mutlak:
Sabda Nabi SAW yang artinya:
“Tayamum ialah sekali mengusap debu untuk
muka dan kedua tangan.” (HR. Ammar)
Contoh Muqayyad:
Artinya:
Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
siku. (QS. Al-Maidah: 6)
Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeza.
Dalam hal ini ada dua pendapat:
a) Menurut golongan Syafi’i, mutlak dibawa kepada muqayyad.
b) Menurut golongan Hanafiyah dan Makkiyah, mutlak tetap pada tempatnya
sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad.
4) Berbeza pada sebab tetapi sama pada hukum
Contoh mutlak:
Artinya:
Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian
mereka hendak menarik apa yang mereka
ucapkan maka (wajib atasnya) memerdekakan
seorang hamba sahaya sebelum keduanya
bercampur. (al-Mujadalah: 3)
Contoh Muqayyad:
Artinya:
Barangsiapa yang membunuh orang
Mukmin dengan tidak disengaja (karena
kekeliruan) maka hendaklah membebaskan
seorang hamba yang Mukmin. (QS. An-
Nisa’: 92)
Kedua ayat diatas berisi hukum yang sama,
yaitu pembebasan budak, sedang sebabnya
berlainan. Yang satu karena zhihar yang lain
karena pembunuhan yang sengaja
Kaedah
bersifat
Bahasa
Maksud
Perundangan
Islam
Nasikh
Al-Khas Al-Am Al-
Musytarak
Al-‘Am
• Ertinya: Khitab yang menunjukkan pengertian yang umum dan menyeluruh
tanpa batasan.
• Lafaz-lafaz ‘Am:
1) Lafaz kullu, Jamii’, Kaaffah, ‘Aammah. Kullu imri’in. kullu nafsin.
2) Mufrad yang ada Alif Lam Istighraqiyyah. Az-Zaaniyah.
3) Jama’ yang ada Alif Lam Istighraqiyyah. Al- Mutallaqaatu.
4) Mufrad yang ada Idofah. Maa’uhu.
5) Jama’ yang ada Idofah. Amwaalihim
6) Isim Mausul. Allaziina.
7) Isim istifham. Man(siapakah)
Hukum Lafaz ‘Am
Hukum lafaz ‘Am:
- Ulamak bersepakat mengatakan tidak boleh beramal atau berpegang dengan lafaz
‘Am sebelum mencari ada atau tiada mukhassisnya (yg khas).
Ulamak berpendapat demikian dengan dalil.
Sahabat pada mulanya berpendapat Fatimah puteri Rasulullah berhak mendapat pusaka
berdasarkan umum firman Allah: “Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka
untuk anak-anak kamu…”
Ayat ini umum meliputi anak-anak nabi dan semua anak-anak umat Islam.
Selepas itu Abu Bakar memberitahu para sahabat bahawa nabi ada bersabda: “kami para
nabi tidak boleh dipusakai, apa-apa yang kami tinggalkan akan menjadi sedekah”
Dilalah ‘Am, adakah ia
Qat’i atau Zanni?
Pendapat Jumhur Ulamak:
- Dilalah ‘Am sebelum atau selepas pengkhukhusan adalah bersifat Zanni.
Pendapat Ulamak Hanafi:
• Dilalah ‘Am kepada makna-maknanya adalah secara Qat’i selagi ia tidak
dikhususkan atau ditakhsiskan.
• Apabila ia ditakhsiskan maka dilalahnya terhadap makna-maknanya yang masih
tinggal itu adalah secara Zanni.
Kesan Perselisihan Ulama’ terhadap
Dilalah ‘Am
Pertentangan Am
dengan khas dari
segi hukum dan
sabitnya.
Pendapat Jumhur:
• Tidak menganggap ada pertentangan antara kedua-nya.
• Berpegang dengan hukum lafaz khas mengenai perkara yang ditunjukkan olehnya.
• Berpegang kepada hukum lafaz ‘am mengenai perkara yang tidak ditunjukkan oleh lafaz khas.
Pendapat Ulama’ Hanafi
(Page 199)
Kesan Perselisihan
Takhsis Lafaz ‘Am Al-Quran dengan Lafaz Khas Hadis Ahad.
(Bolehkah Hadis Ahad mengkhususkan dalil ‘Am Al-Quran?)
Jumhur Ulamak: Sabit hadis Ahad adalah secara Zanni, tetapi dilalahnya adalah secara Qat’ie
kerana lafaznya adalah Khas. Sabit Al-Quran pula adalah Qat’ie , teapi dilalahnya
Zanni kerana lafaznya adalah Am. Lantas kedua-duanya adalah sama.
Ulamak Hanafi: Tidak boleh. Kesabitan Al-Quran lebih kuat.
Contoh: Boleh atau tidak memakan makanan yang disembelih oleh orang islam
tetapi tidak menyebut nama Allah?
“Dan Janganlah kamu makan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah..” Al-Quran.
“Sembelihan Orang islam adalah halal, samaada ia menyebut nama Allah atau tidak…” Hadis Ahad.
Takhsis lafaz Am
al-Quran dengan
lafaz khas Hadis
Ahad
Kedatangan Lafaz ‘Am dari sebab Khas
Kadang-kala lafaz ‘Am lahir daripada sebab khas, maka majoriti Ulamak
berpendapat: yang diambil-kira ialah lafaz yang ‘Am, bukannya sebab yang
khusus.
Contoh:
Seorang lelaki bertanya Rasulullah S.A.W : “ Ya Rasulullah, sesungguhnya kami belayar dilaut
dan kami membawa bersama kami sedikit air, sekiranya kami berwuduk dengannya nescaya
kami akan kehausan, apakah boleh kami berwuduk dengan air laut?”
Baginda menjawab: “ laut itu suci airnya dan halal bangkainya.”
Bahagian-bahagian ‘Am
• ‘Am membawa maksud Umum secara Qat’i.
Lafaz ‘Am yang mempunyai tanda yang menghalang daripada berlaku
pentakhsisan.
• ‘Am membawa maksud Khusus secara Qat’i.
Lafaz ‘Am yang mempunyai tanda yang menghapuskan keumumannya,dan
ditujukan pada sebahagian daripada makna-maknanya,tidak kesemuanya.
• ‘Am yang menerima pengkhukhusan.
Lafaz ‘Am yang tidak mempunyai tanda samaada ia memerlukan
pengkhukhusan atau tidak.
Pengkhususan Lafaz ‘Am
• Jumhur Ulamak: Segala penjelasan daripada nas Al-Quran atau Hadis yang
berbentuk umum, mengandungi pengertian yang khusus.
• Ulamak Hanafi: Dalil yang mentakhsiskan ‘Am hanya 3 perkara:
1. Akal
2. Adat
3. Uruf, perkataan yang bersendirian tetapi bersambung dengan ‘Am.
Bahagian-bahagian Pentakhsis
Al-Mukhassis al-Munfasil
Pengkhususan yang terpisah daripada nas yang
bersifat umum.
 Nas Quran dan Hadis
 Akal
 Uruf atau Adat
 Lafaz berasingan tetapi bersambung
dengan ‘Am
 Lafaz berasingan daripada ‘Am
Al-Mukhassis al-Muttasil
Pengkhususan yang bersambung dengan umum dan
merupakan sebahagian daripadanya.
 Pengecualian
 Sifat
 Syarat
 Ghayah (Hingga batas waktu
atau tempat)
 Sebahagian ganti keseluruhan
Takhsis Nas Al-Quran dan Hadis dibahagi kepada 5 bahagian:
a) Takhsis Al-Quran dengan Al-Quran.
. ‫أربعة‬ ‫بأنفسهن‬ ‫يتربصن‬ ‫أزواجا‬ ‫ويذرون‬ ‫منكم‬ ‫يتوفون‬ ‫واللذين‬
‫وعشرا‬ ‫أشهر‬
‫حملهن‬ ‫يضعن‬ ‫أن‬ ‫أجلهن‬ ‫االحمال‬ ‫وأولت‬.
Oleh itu, bagi iddah bagi perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari,
kecuali jika ia mengandung maka iddahnya hingga ia melahirkan anak.
b) Takhsis Al-Quran dengan Hadis.
‫أولدكم‬ ‫في‬ ‫هللا‬ ‫يوصيكم‬...‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫قول‬:
‫يرث‬ ‫ال‬ ‫القاتل‬
Oleh itu, semua anak-anak berhak mendapatkan harta warisan, kecuali jika ia
membunuh maka ia tidak mewarisi apa-apa.
Takhsis Nas Al-Quran dan Hadis.
c) Takhsis Hadis dengan Al-Quran.
(‫حديث‬) .‫جلدة‬ ‫مائة‬ ‫بالبكر‬ ‫البكر‬
‫المحصبات‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫نصف‬ ‫فعليهن‬ ‫بفاحشة‬ ‫أتين‬ ‫فإن‬ ‫أحصن‬ ‫فإذا‬
‫العذاب‬ ‫من‬.
Oleh itu, hukuman bagi penzina teruna dan dara disebat 100kali,kecuali bagi
hamba2 perempuan yang melakukannya maka dihukum setengah daripada itu.
d) Takhsis Hadis dengan Hadis.
‫العشر‬ ‫السماء‬ ‫سقت‬ ‫فيما‬(‫حديث‬)‫خمسة‬ ‫دون‬ ‫فيما‬ ‫ليس‬
‫صدقة‬ ‫أوسق‬.
Oleh itu, semua tumbuh-tumbuhan yang menggunakan air hujan,zakatnya ialah
1/10, kecuali jika kurang dari 5 wasaq maka tidak diwajibkan zakat.
Takhsis Nas Al-Quran dan Hadis.
e) Takhsis Al-Quran atau Hadis dengan Qiyas.
.‫جلدة‬ ‫مائة‬ ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫فاجلدوا‬ ‫والزاني‬ ‫الزانية‬
‫المحصبات‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫نصف‬ ‫فعليهن‬ ‫بفاحشة‬ ‫أتين‬ ‫فإن‬ ‫أحصن‬ ‫فإذا‬
‫العذاب‬ ‫من‬.
Oleh itu, hukuman bagi penzina2 teruna dan dara disebat 100 kali,kecuali bagi
hamba2 perempuan yang melakukannya maka dihukum setengah daripada itu. Maka
diqiyaskan juga hamba2 lelaki yang melakukan zina disebat 50 kali.
Akal mentakhsiskan keumuman Nas-nas.
‫شيء‬ ‫كل‬ ‫خالق‬ ‫هللا‬ ‫الزكاة‬ ‫وآتوا‬ ‫الصالة‬ ‫وأقيموا‬
Perintah dalam ayat tersebut adalah umum, namum akal menghukum dengan
mengecualikan mereka yang tidak mempunyai keahlian taklif, seperti : Kanak-kanak
URUF, adat kebiasaan.
Contoh:“Daging”. Disebahagian tempat, daging tidak termasuk ikan. Oleh itu sesiapa
yang bersumpah, “Demi Allah saya tidak mahu makan daging” Maka dia boleh makan ikan, kerana
ikan terkeluar daripada hukum ‘Am,menurut adat kebiasaan.
Lafaz berasingan tetapi bersambung dengan ‘Am
Berasingan disini bermaksud sempurna dengan sendirian, manakala maksud berhubung dengan
‘am ialah disebut bersamanya.
Contoh: ‫الربا‬ ‫وحرم‬ ‫البيع‬ ‫هللا‬ ‫وأحل‬
Allah menghalalkan jual beli, jual beli meliputi pertukaran berbentuk riba atau tidak.
Maka Allah mengkhususkan hukum jual beli yang berbentuk Riba’ itu haram melalui
lafaz yang berasingan dan bersambung dengannya.
Lafaz berasingan daripada ‘Am.
Contoh: ‫الميتة‬ ‫عليكم‬ ‫حرمت‬...‫الطهور‬ ‫هو‬
‫مائه‬‫ميتته‬ ‫الحل‬
(‫حديث‬)
Lafaz al-Maitatu adalah am’ yang meliputi semua bangkai, sama ada di
lautan atau daratan. Namun pengharaman itu dikhususkan kepada selain
daripada bangkai binatang yang hidup di lautan.
“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.”
Al-Mukhassis al-Muttasil
Pengkhususan yang tidak berasingan atau tidak berdiri
sendiri dalam lafaznya, bahkan ia bersambung dengan
umum dan merupakan sebahagian daripadanya.
Pengecualian
Sifat
Syarat
Ghayah (Hingga batas waktu atau
tempat)
Sebahagian ganti keseluruhan
Istisna’ al-Muttasil
(Pengecualian)
‫إيمانه‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫باهلل‬ ‫كفر‬ ‫من‬‫إال‬‫من‬
‫باإليمان‬ ‫مطمئن‬ ‫وقلبه‬ ‫أكره‬...
Barang siapa yang sudah beriman kemudian kufur maka
mereka akan diazab oleh Allah,ayat ini umum dengan
meliputi segala cara kekufuran, lafaz “illa” mengkhususkan
mereka yang kufur dengan dipaksa tidak diazab.
Sifat
‫رقبة‬ ‫فتحرير‬ ‫خطأ‬ ‫مؤمنا‬ ‫قتل‬ ‫ومن‬‫مؤمنة‬...
Barang siapa yang membunuh orang beriman tanpa disengajai maka dendanya
ialah memerdekakan hamba tidak kira kafir atau beriman, maka dengan adanya
sifat yang beriman maka hendaklah dibebaskan hamba yang beriman.
Syarat.
‫أزواجكم‬ ‫ماترك‬ ‫نصف‬ ‫ولكم‬‫ولد‬ ‫لهن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬...
Syarat dalam ayat ini ialah: Jika isteri tidak mempunyai anak.
Syarat ini membataskan hak para suami mendapat seperdua dari peninggalan isteri jika si isteri tidak
mempunyai anak.
Hingga batasan tertentu.
‫المرافق‬ ‫إلى‬ ‫وأيديكم‬ ‫وجوهكم‬ ‫فاغسلوا‬...
Basuh kedua belah tangan hingga ke siku adalah batasan tempat ketika berwuduk.untuk itu lafaz “ ‫إلى‬
‫”المرافق‬ bertujuan untuk meliputi tangan hingga ke siku.
Ghayah (Hingga batasan tertentu atau menhabisi)
• Hingga batas Waktu
• Hingga batas Tempat
‫المرافق‬ ‫إلى‬ ‫وأيديكم‬ ‫وجوهكم‬ ‫فاغسلوا‬...
Basuh kedua belah tangan hingga ke siku adalah batasan
tempat ketika berwuduk.untuk itu lafaz “‫المرافق‬ ‫”إلى‬
bertujuan untuk meliputi tangan hingga ke siku.
Sebahagian ganti keseluruhan
‫البيت‬ ‫حج‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫وهلل‬‫استطاع‬ ‫من‬‫سبيال‬ ‫إليه‬...
Lafaz man Istata’ adalah badal atau ganti daripada al-Nas iaitu semua manusia.
Justeru itu, sebahagian yang mengganti keseluruhan dan wajib haji terhadap manusia dikhususkan
terhadap mereka yang mampu dan cukup syaratnya.
Pengecualian
Sifat
Syarat
Ghayah (Hingga batas waktu atau
tempat)
Sebahagian ganti keseluruhan
Al-Musyatarak
Lafaz musytarak membawa maksud lafaz tertentu yang telah ditetapkan untuk
menunjukkan dua maksud/ 2 erti yang berbeza atau lebih.
Contoh: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri
mereka (dari berkahwin) selama 3 kali suci.
Lafaz Quru’: Membawa maksud Suci dan Haid
Dilalah dan hukum Al-Musytarak
• Ulama’ usul Fiqh: Al-Isytirak adalah menyalahi asalnya
• Apabila sesuatu lafaz yang berkemungkinan al-isytirak atau tidak al-isytirak,
maka ulama’ usul fiqh menetapkan yang rajih ialah tidak al-isytirak
• Apabila sesuatu lafaz itu musytarik (2 makna atau lebih) dan mempunyai
Qarinah (yang menunjukkan salah satu daripada makna-maknanya, maka
lafaz tersebut hanya menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh Qarinah itu.
Page 218
Kaedah Pengambilan Hukum
Kaedah
bersifat
Bahasa
Maksud
Perundangan
Islam
Nasikh
Maksud Umum penetapakan hukum
Mendidik Individu
• Mendidik individu supaya
menjadi insan yang berguna ,
menjadi model dan ikutan orang
lain.
Contoh: Pensyariatan Sembahyang
Matlamatnya adalah supaya individu menjadi
orang yang berguna, baik dan terhindar
daripada perkara keji.
Menegakkan keadilan
• Menegakkan keadilan terhadap
individu dan masyarakat
• Mengambil hak zalim dan
memberikannya kepada yang
kena zalim.
Maksud Umum penetapakan hukum
Menjaga kemaslahatan
a) Menjaga kepentingan individu , masyarakat dan makhluk lain
b) Merealisasikan kemaslahatan dengan melaksanakannya
c) Mencegah kemudaratan dan gejala buruk
Konsep utama dan umum penetapan hukum
Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat
Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat
Menjaga Agama
Menjaga akidah, beriman dan berpegang kepada semua rukun iman
Tidak mengingkari segala perintah Allah
Menjaga Jiwa
Menjaga hak kehidupan; Mencari tempat perlindungan dan tempat tinggal agar tidak
dicerobohi.
Menjaga kehormatan; Tidak mencela, mencaci, menfitnah orang lain
Menjaga Akal
Untuk memelihara akal, disyariatkan pengharaman minuman memabukkan dan benda-benda
yang baru seperti suntik/hidu/sedut (ganja, gam..)
Menjaga Keturunan
Disyariatkan perkahwinan. Disyariatkan hukum rejam bagi pelaku zina.
Menjaga Harta
Disyariatkan supaya mencari harta dan rezeki yang halal seperi jual beli. Dan diharamkan
usaha yang HARAM seperti rasuah/curi/rompak.
Menjaga perkara hajiyat/ keperluan
• Ibadat
Disyariatkan ada rukhsah solat (Sembahyang Jamak & Qasar) / Boleh
berbuka puasa bagi mereka yang bermusafir / Bertayammum ketika tiadanya
air
• Muamalah
Diharuskan akad seperti Jual Salam, sewa-menyewa dan upah-mengupah
Disyariatkan talak, fasakh..etc
• Hukuman
Membayar diyat/kaffarah atas pembunuhan tanpa sengaja.
Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat
Perelokkan
• Ibadat
Contoh: Pensyariatan supaya menyucikan tubuh badan, pakaian, tempat…berpakaian bersih
dan cantik..tutup aurat ke masjid.
(Mengajar manusia dengan amalan dan sifat mulia)
• Muamalat
Diharamkan menipu, monopoli dan sorok
(Menjaga hubungan sesama manusia dan supaya akhlaq mulia diamalkan dan aman)
• Adab
Mendidik peribadi, masyarakat dengan akhlaq mulia untuk tujuan kebaikan dan kesempurnaan
manusia sejagat
• Hukuman
Contoh: Dalam peperangan Islam menegah membunuh sesuka hati. (eg Kanak2 dan wanita
tidak boleh dibunuh)
Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat
Kaedah Pengambilan Hukum
Kaedah
bersifat
Bahasa
Maksud
Perundangan
Islam
Nasikh
AN-NASKHU ‫النسخ‬
• Bahasa: Penghapusan atau perubahan dari satu keadaan kepada keadaan
yang lain
• Istilah: nas yang menghapus hukum syarak yang telah ditetapkan didalam nas
sebelumnya, dengan dalil syarak yang baru.
Nasikh ialah: Ayat yang menghapuskan.
Mansukh ialah : Ayat yang dihapuskan hukumnya.
• Masa berlaku nasakh: ulamak bersepakat mengatakan nasakh hanya berlaku
semasa nabi hidup sahaja. Kerana nasakh tidak berlaku kecuali melalui wahyu
sahaja.
Dalil berlakunya Nasakh
• Contoh: “Sesungguhnya nabi pernah menghadap Baitul Maqdis sebagai Kiblat ketika
sembahyang selama 16 bulan, selepas itu hukum itu dinasakhkan dan nabi diarahkan
menuar kiblat ke kaabah pula”
Syarat-syarat Nasakh
1) Hukum Mansukh mestilah hukum yang berbentuk amali bukan hukum akal yang telah tetap.
2) Kaedah An-Nasakh mestilah berdasarkan syarak dan berlaku sewaktu hayat Baginda.
3) Hukum Mansukh mesti turun lebih dahulu daripada penggantinya.
4) Hukum Mansukh mestilah sabit berdasarkan Nas,dan tidak ditentukan penggunaannya pada
masa tertentu dan tidak dikekalkan.
5) Hukum yang diganti hendaklah berkenaan dengan mukallaf.
6) Dalil yg mengganti adalah sama kuat atau lebih kuat daripada dalil yg diganti dari sudut sabit
dan dilalah.
Cara mengetahui Nasakh
Lafaz yang memang menunjukkan nasakh.
‫ضعفا‬ ‫فيكم‬ ‫أن‬ ‫وعلم‬ ‫عنكم‬ ‫هللا‬ ‫خفف‬ ‫الئن‬,‫صابرة‬ ‫مائة‬ ‫منكم‬ ‫يكن‬ ‫فإن‬
‫مائتين‬ ‫يغلبوا‬...‫االنفال‬ ‫سورة‬:66.
Ayat yang menasakhan terhadap penetapan hukum terhadap orang Islam yang mesti melawan
orang kafir yang nisbahnya 1:10.
Datangnya terkemudian, melalui kenyataan nabi.
‫فزوروها‬ ‫القبور‬ ‫زيارة‬ ‫عن‬ ‫نهيتكم‬ ‫كنت‬.
“Sebelumnya aku menegah kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah”
Perbuatan dan amalan nabi.
Nabi merejam Ma’iz Al-Aslami tanpa menyebatnya 100 kali. Ini berlaku selepas sabdanya:
‫والرجم‬ ‫مائة‬ ‫جلد‬
Penegasan melalui ijmak ulamak.
• Nasakh secara terang
• Nasakh secara kandungan
• Nasakh keseluruhan atau kulli
• Nasakh sebahagian atau Juz’i
Bahagian-bahagian Nasakh
Page 237
NASAKH AL-QURAN DENGAN AL-QURAN ATAU HADIS
• Ulamak bersepakat mengatakan harus Al-Quran menasakhkan nas Al-Quran yang
lain,kerana sama dari segi kekuatan..
• Ulamak berselisih pendapat pada masalah Al-Quran dinasakhkan oleh Hadis kepada 3
pendapat.
1) Jumhur Ulamak: Harus Al-Quran dinasakhkan dengan hadis mutawatir,kerana sama dari
segi kekuatan.
2) Ulamak Hanafi: + Hadis Masyhur kerana dikira hampir setaraf dengan Al-Quran dari segi
kekuatan.
3) Sebahagian Ulamak dan Imam Syafi’e: Tidak harus Al-Quran dinasakhkan oleh Hadis.
NASAKH HADIS DENGAN HADIS
• Pendapat Jumhur: Harus hadis menaskhkan hadis, jika yang menasakhkan itu lebih
kuat atau setaraf dari yg dinasakhkan.
Oleh itu harus:
Hadis Mutawatir X Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad.
Hadis Ahad X Hadis Ahad.
2)Pendapat Ulamak Hanafi: Harus…
+ Hadis Masyhur X Hadis Masyhur dan Hadis Ahad.
NASAKH HADIS DENGAN AL-QURAN
Ulamak bersepakat mengatakan Al-Quran harus menasakhkan Hadis.
‫عشر‬ ‫ستة‬ ‫الصالة‬ ‫في‬ ‫المقدس‬ ‫بيت‬ ‫يستقبل‬ ‫أقام‬ ‫النبي‬ ‫أن‬
‫الكعبة‬ ‫إلى‬ ‫التوجه‬ ‫بطلب‬ ‫ذلك‬ ‫نسخ‬ ‫ثم‬ ‫شهرا‬.
‫شطر‬ ‫وجهك‬ ‫فول‬ ‫ترضها‬ ‫قبلة‬ ‫فلنولينك‬ ‫السماء‬ ‫في‬ ‫وجهك‬ ‫تقلب‬ ‫نرى‬ ‫قد‬
‫الحرام‬ ‫المسجد‬.
Hadis mengenai pertukaran arah kiblat
Nasakh dengan ijmak
• Menurut jumhur ulamal’ TIDAK HARUS ijmak menasakhan nas al-quran dan hadis
• Ijmak hanya berlaku berdasarkan dalil yang kuat menurut pandangan ulama’ yang
telah bersepakat mengenani nas-nas tertentu
Nasakh Ijmak dengan Al-Quran / Hadis:
• TIDAK HARUS
Kerana yang menasakhan mestilah terkemudian daripada yang dinasakhan.
Sedangkan Al-Quran dan Hadis mendahului ijmak kerana ijmak hanya perlu selepas
kewafatan Nabi.
Nasakh Al-Quran atau Hadis atau ijmak dengan Qiyas
• Tidak Harus
Nasakh Qiyas dan Qiyas
• Tidak Harus
Ayat-ayat yang tidak boleh dinasakh
• Ayat-ayat yang menyentuh tentang akidah dan iman.
• Ayat mengenai sejarah dan perkara-perkara yang menyentuh tentang Nabi-Nabi &
Umat silam
• Hukum syarak yang telah diputuskan selepas kewafatan Nabi serta melalui ijmak
ulamak
• Hukum tentang sifat mulia atau keji yang tidak akan berubah. Contoh: Keadilan,
kebenaran, sifat amanah…
• Hukum tentang furu’ atau cabang syarak yang telah dijelaskan berkekalannya oleh
syarak. Contoh: Berjihad
Menjaga kepentingan dan
kemaslahatan manusia
Dasar Islam tidak
membebankan umatnya &
sesetengah hukum itu
diturunkan secara ansur2
Untuk kemas kinikan hukum
syarak dan mengembangkan
perundangan Islam.
Hikmat Nasakh
Supaya manusia tidak
merasa berat & dapat
Menerima pembinaan
Hukum yang dibawa oleh
Islam.
Ada sesetengah hukum
Islam yang diturunkan pada
Peringkat permulaan Islam hanya
Sesuai pada zaman & Masyarakat
Pada waktu itu.
Ijtihad dan Taklid
Bahagian E
Ijtihad
• Ertinya: Mujtahid mencurahkan penuh kesungguhannya untuk mencari ilmu
berkaitan hukum syariat.
• Ijtihad itu dituntut dalam islam demi memenuhi keperluan syarak.
Syarat kelayakkan ijtihad 1) Mukallaf, Adil, Beriman.
2) Mengetahui Bahasa Arab.
3) Mengetahui Al-Quran.
4) Mengetahui As-Sunnah.
5) Mengetahui Ijmak.
6) Mengetahui Ilmu-Usul Fiqh.
7) Mengetahui tujuan Syariat.
8) Niat baik dan Ikhlas.
HUKUM BERIJTIHAD
 Fardhu Ain.
 Mempunyai kemampuan & kelayakan berijtihad
 Apabila tiada orang lain boleh berijtihad kecuali dirinya.
 Fardhu kifayah.
 Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid namum masih ada yang layak
sepertinya.
 Apabila tiada yang akan berijtihad, maka ia adalah Fardu Kifayah atas seseorang mujtahud
untuk mewakili mujtahid yang lain
 Seorang mujtahid yang ragu akan ijtihad para mujtahid yang lain, maka ia menjadi (F.K)
baginya untuk berijtihad terhadap hukum & permasalahan yang diraguinya.
 Sunnah.
 Berijtihad sesuatu perkara yang belum berlaku.
 Haram.
 Segala ijtihad yang tidak memenuhi syarat mujtahid.
MARTABAT MUJTAHID
Ijtihad Mutlak
• Berasaskan Al-Quran dan Hadis
• Ijtihad / Mujtahid menggunakan segala pendalilan dan istinbat hukum secara bebas tanpa berpegang
pada mana2 imam.
• Contoh : Sahabat Nabi & Imam-imam (Malik / Syafi’i)
Ijtihad Muntasib
• Berasaskan pendapat imam mazhab tertentu
(Hanya ikut imam mazhab mereka dalam perkara usul sahaja)
Ijtihad dalam Mazhab
• Berasaskan pendapat imam mazhab tertentu (Asal & Furu’)
Ijtihad dalam Fatwa
• Takhrij / keluarkan dalil yang digunakan oleh Ashab Imam Mazhab
• Tarjih dan tentukan kedudukan dalil yang digunakan
RUANG BER’IJTIHAD
HARUS
1) Semua perkara yang tiada dalam dalil
Qat’i
2) Dilalah Zanni dalam dalil Qat’i.
3) Dilalah Zanni dalam dalil Zanni.
4) Dilalah Qat’i tetapi dalil Zanni.
TIDAK HARUS
1) Dilalah Qat’i dalam dalil Qat’i.
2) Dalil Qat’i dan ditafsirkan lagi oleh Nabi
Muhammad.
3) Hukum yang perlu diketahui secara
umum dan telah dimaklumi.
4) Telah di’ijmakkan.
TAQLID
 Mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti
dalilnya atau penerimaan hukum-hukum daripada seseorang tertentu.
 Bertaqlid tidak harus hukumnya, kecuali bagi mereka yang tidak
memenuhi syarat sebagai mujtahid.
TAQLID HUKUM SYARAK AMALIAH
 Tidak boleh bertaqlid secara mutlak
 Wajib bertaqlid secara mutlak
 Wajib bertaqlid atas orang awam dan mereka yang lemah
ilmu agamanya dan haram bagi mujtahid.

More Related Content

What's hot

Nasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukhNasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukhDanialkmal
 
Pengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwidPengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwid123syahier
 
7. Al Sunnah
7. Al Sunnah7. Al Sunnah
7. Al SunnahWanBK Leo
 
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh UlamaSumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh UlamaInteger
 
Pengumpulan al quran
Pengumpulan al quranPengumpulan al quran
Pengumpulan al quranWan Syafawati
 
Al urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan ApplikasiAl urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan ApplikasiNorkamilah Rosely
 
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatNoor Aziah Mamat
 
Takhrij al hadith
Takhrij al hadithTakhrij al hadith
Takhrij al hadithwmkfirdaus
 
5.9.2012 hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete
5.9.2012  hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete5.9.2012  hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete
5.9.2012 hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah completeAngah Rahim
 
Kerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani UmmayahKerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani UmmayahIzzat Amir
 
Pengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannyaPengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannyaAtiekah Pauzi
 
Kontrak Jual Beli
Kontrak Jual BeliKontrak Jual Beli
Kontrak Jual Belisalmy1001
 
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaTitas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaIZZATIZULKEFLI1
 

What's hot (20)

Nasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukhNasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukh
 
Ulum al quran
Ulum al quranUlum al quran
Ulum al quran
 
Pengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwidPengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwid
 
7. Al Sunnah
7. Al Sunnah7. Al Sunnah
7. Al Sunnah
 
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh UlamaSumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
 
Hadis nabawi & hadis Qudsi
Hadis nabawi & hadis QudsiHadis nabawi & hadis Qudsi
Hadis nabawi & hadis Qudsi
 
Pengumpulan al quran
Pengumpulan al quranPengumpulan al quran
Pengumpulan al quran
 
Al urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan ApplikasiAl urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan Applikasi
 
Dakwah rasulullah SAW
Dakwah rasulullah SAWDakwah rasulullah SAW
Dakwah rasulullah SAW
 
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
 
Takhrij al hadith
Takhrij al hadithTakhrij al hadith
Takhrij al hadith
 
Sebab nuzul
Sebab nuzulSebab nuzul
Sebab nuzul
 
Perjanjian Hudaibiyah
Perjanjian HudaibiyahPerjanjian Hudaibiyah
Perjanjian Hudaibiyah
 
5.9.2012 hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete
5.9.2012  hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete5.9.2012  hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete
5.9.2012 hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete
 
Al ijarah
Al ijarahAl ijarah
Al ijarah
 
Kerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani UmmayahKerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani Ummayah
 
Pengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannyaPengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannya
 
Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh)
Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh)Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh)
Kepentingan Sumber Hukum(Usul Fiqh)
 
Kontrak Jual Beli
Kontrak Jual BeliKontrak Jual Beli
Kontrak Jual Beli
 
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaTitas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
 

Viewers also liked

Kaedah pengambilan hukum a1
Kaedah pengambilan hukum a1Kaedah pengambilan hukum a1
Kaedah pengambilan hukum a1Kamarudin Jaafar
 
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumAimiRasyidaJunedi
 
TAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQH
TAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQHTAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQH
TAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQHZulkifli Mohd
 
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwalMarhamah Saleh
 
Bab 2 Sumber Hukum Islam
Bab 2  Sumber Hukum IslamBab 2  Sumber Hukum Islam
Bab 2 Sumber Hukum IslamWanBK Leo
 
Siapakah wali hakim dalam nikah
Siapakah wali hakim dalam nikahSiapakah wali hakim dalam nikah
Siapakah wali hakim dalam nikahMuhsin Hariyanto
 
Bahagian bahagian hukum
Bahagian bahagian hukumBahagian bahagian hukum
Bahagian bahagian hukumE wan
 
Aspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyah
Aspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyahAspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyah
Aspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyahimza90
 
Ar forty nawawi_hadith_dar_alsalam
Ar forty nawawi_hadith_dar_alsalamAr forty nawawi_hadith_dar_alsalam
Ar forty nawawi_hadith_dar_alsalamAris Munandar
 
Mutlaq dan muqoyyad sangat benar
Mutlaq dan muqoyyad sangat benarMutlaq dan muqoyyad sangat benar
Mutlaq dan muqoyyad sangat benarHanifah Habibah
 
Isamic medical Ethics
Isamic medical Ethics Isamic medical Ethics
Isamic medical Ethics AttaUllah Khan
 
Adab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al QuranAdab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al QuranNabihahAdam22
 
Kaedah pendidikan islam (al quran)
Kaedah pendidikan islam (al quran)Kaedah pendidikan islam (al quran)
Kaedah pendidikan islam (al quran)Hairul Nizam Muzahar
 
HUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYAD
HUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYADHUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYAD
HUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYADNovianti Rossalina
 

Viewers also liked (20)

Kaedah pengambilan hukum a1
Kaedah pengambilan hukum a1Kaedah pengambilan hukum a1
Kaedah pengambilan hukum a1
 
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
 
TAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQH
TAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQHTAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQH
TAKLIMAT KURSUS ISF1013 USUL AL-FIQH
 
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
5. muradif, musytarak, mantuq, mafhum, zahir, muawwal
 
Bab 2 Sumber Hukum Islam
Bab 2  Sumber Hukum IslamBab 2  Sumber Hukum Islam
Bab 2 Sumber Hukum Islam
 
Siapakah wali hakim dalam nikah
Siapakah wali hakim dalam nikahSiapakah wali hakim dalam nikah
Siapakah wali hakim dalam nikah
 
Bahagian bahagian hukum
Bahagian bahagian hukumBahagian bahagian hukum
Bahagian bahagian hukum
 
ASAS TAUHID
ASAS TAUHIDASAS TAUHID
ASAS TAUHID
 
Aspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyah
Aspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyahAspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyah
Aspek aspek pemikiran-kritis_dalam_al-qawa‘id_al-fiqhiyyah
 
Ar forty nawawi_hadith_dar_alsalam
Ar forty nawawi_hadith_dar_alsalamAr forty nawawi_hadith_dar_alsalam
Ar forty nawawi_hadith_dar_alsalam
 
30 silusulfiqh
30 silusulfiqh30 silusulfiqh
30 silusulfiqh
 
Mutlaq dan muqoyyad sangat benar
Mutlaq dan muqoyyad sangat benarMutlaq dan muqoyyad sangat benar
Mutlaq dan muqoyyad sangat benar
 
Isamic medical Ethics
Isamic medical Ethics Isamic medical Ethics
Isamic medical Ethics
 
Adab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al QuranAdab Membaca Al Quran
Adab Membaca Al Quran
 
Kaedah pendidikan islam (al quran)
Kaedah pendidikan islam (al quran)Kaedah pendidikan islam (al quran)
Kaedah pendidikan islam (al quran)
 
End of life decisions
End of life decisionsEnd of life decisions
End of life decisions
 
Ushul fiqh
Ushul fiqhUshul fiqh
Ushul fiqh
 
Al-Adah Muhakkamah
Al-Adah MuhakkamahAl-Adah Muhakkamah
Al-Adah Muhakkamah
 
HUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYAD
HUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYADHUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYAD
HUKUM LAFADZ MUTLAQ DAN MUQAYYAD
 
Kaidah fiqhiyah
Kaidah fiqhiyahKaidah fiqhiyah
Kaidah fiqhiyah
 

Similar to Muqaddimah ilmu usul fiqh

Tasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imam
Tasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imamTasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imam
Tasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imamMarhamah Saleh
 
Teori kritik fatwa ustaz wan ji
Teori kritik fatwa  ustaz wan jiTeori kritik fatwa  ustaz wan ji
Teori kritik fatwa ustaz wan jiMarina Nawia
 
PENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYA
PENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYAPENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYA
PENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYAMusa Ghazali
 
Agama taklifi
Agama taklifiAgama taklifi
Agama taklififarezzz
 
fiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptfiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptJAhmad6
 
fiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptfiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptNGAJIYOKTV
 
Sumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptx
Sumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptxSumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptx
Sumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptxTaeArra
 
1. taklifi dan wad'i.pptx
1. taklifi dan wad'i.pptx1. taklifi dan wad'i.pptx
1. taklifi dan wad'i.pptxellyrahmawati9
 
fiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalat
fiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalatfiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalat
fiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalatbambangirawan491
 
Hukum taqlifi
Hukum taqlifiHukum taqlifi
Hukum taqlifiHanifa's
 

Similar to Muqaddimah ilmu usul fiqh (20)

3. taklifi.ppt
3. taklifi.ppt3. taklifi.ppt
3. taklifi.ppt
 
Tasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imam
Tasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imamTasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imam
Tasyri' istilah-istilah fiqh & manhaj 4 imam
 
Teori kritik fatwa ustaz wan ji
Teori kritik fatwa  ustaz wan jiTeori kritik fatwa  ustaz wan ji
Teori kritik fatwa ustaz wan ji
 
PENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYA
PENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYAPENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYA
PENGENALAN FIKH DAN PERMASALAHANNYA
 
Agama taklifi
Agama taklifiAgama taklifi
Agama taklifi
 
Syariah hukum taklifi
Syariah hukum taklifiSyariah hukum taklifi
Syariah hukum taklifi
 
Sumber hukum islam
Sumber hukum islam Sumber hukum islam
Sumber hukum islam
 
fiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptfiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.ppt
 
fiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptfiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.ppt
 
fiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptfiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.ppt
 
fiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.pptfiqh-shalat.ppt
fiqh-shalat.ppt
 
Sumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptx
Sumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptxSumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptx
Sumber hukum syar’iyah dan pembagiannya.pptx
 
konsep asas islam
konsep asas islamkonsep asas islam
konsep asas islam
 
1. taklifi dan wad'i.pptx
1. taklifi dan wad'i.pptx1. taklifi dan wad'i.pptx
1. taklifi dan wad'i.pptx
 
fiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalat
fiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalatfiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalat
fiqih tentang shalat yaitu tata cara melaksanakan shalat
 
Fiqh shalat
Fiqh shalatFiqh shalat
Fiqh shalat
 
Hukum taqlifi
Hukum taqlifiHukum taqlifi
Hukum taqlifi
 
PPT Bab 5
PPT Bab 5 PPT Bab 5
PPT Bab 5
 
Bab 5 sem 1
Bab 5 sem 1Bab 5 sem 1
Bab 5 sem 1
 
Bab 5 sem 1
Bab 5 sem 1Bab 5 sem 1
Bab 5 sem 1
 

More from Zafirah Abdullah (20)

Syuf'ah
Syuf'ahSyuf'ah
Syuf'ah
 
Syarikat
SyarikatSyarikat
Syarikat
 
Simpanan (Wadi'ah)
Simpanan (Wadi'ah)Simpanan (Wadi'ah)
Simpanan (Wadi'ah)
 
Pinjaman ( Ariyyah)
Pinjaman ( Ariyyah)Pinjaman ( Ariyyah)
Pinjaman ( Ariyyah)
 
Pelaburan (Mudhabarah)
Pelaburan (Mudhabarah)Pelaburan (Mudhabarah)
Pelaburan (Mudhabarah)
 
Musaqah
MusaqahMusaqah
Musaqah
 
Jaminan (Kafalah)
Jaminan (Kafalah)Jaminan (Kafalah)
Jaminan (Kafalah)
 
Gadaian (Al-Rahn)
Gadaian (Al-Rahn)Gadaian (Al-Rahn)
Gadaian (Al-Rahn)
 
Barang pungotan (luqotoh)
Barang pungotan (luqotoh)Barang pungotan (luqotoh)
Barang pungotan (luqotoh)
 
Hutang (Muamalat)
Hutang (Muamalat)Hutang (Muamalat)
Hutang (Muamalat)
 
Saguhati (ji’alah)
Saguhati (ji’alah)Saguhati (ji’alah)
Saguhati (ji’alah)
 
Kontrak sewa (al ijarah)
Kontrak sewa (al ijarah)Kontrak sewa (al ijarah)
Kontrak sewa (al ijarah)
 
Anugerah (hibah)
Anugerah (hibah)Anugerah (hibah)
Anugerah (hibah)
 
Perdamain (sulh)
Perdamain (sulh)Perdamain (sulh)
Perdamain (sulh)
 
Penukaran wang sorf
Penukaran wang sorfPenukaran wang sorf
Penukaran wang sorf
 
Riba
RibaRiba
Riba
 
Jual beli salam
Jual beli salamJual beli salam
Jual beli salam
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Dasar dasar ilmu dakwah
Dasar dasar ilmu dakwahDasar dasar ilmu dakwah
Dasar dasar ilmu dakwah
 
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitanSejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
Sejahah Perundangan Islam : Zaman kebangkitan
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfsubki124
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialParulianGultom2
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungSemediGiri2
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...walidumar
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxcupulin
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptParulianGultom2
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 

Muqaddimah ilmu usul fiqh

 • 2. Pengertian Usul Fiqh • Usul Bahasa: • Asas (Apa yang dibina di atasnya) • Al-Dalil • Al-Rajih (Lebih kuat & Tepat) • Kaedah • Fiqh Bahasa: • Mengetahui / memahami tentang sesuatu. Pengertian Istilah Usul Fiqh: Ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf daripada dalil-dalil Tafsili. * Tafsili : kita harus beriman atau memercayai sesuatu (agama, kitab) dengan cara memahami, mempelajari, dan mengamalkannya.
 • 3. Sejarah & Perkembangan Usul Fiqh Zaman Nabi • Kisah Perutusan Mu’az Bin Jabal ke Yaman • Mu’az telah menggunakan ijtihad beliau untuk mengeluarkan hukum yang tidak terdapat dalam Dalil yg Qat’ie. Zaman Sahabat • Sahabat menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber. • Ijtihad mereka apabila tiada di kedua sumber tersebut. Contoh: Zaman Pemerintahan Umar Ditambahkan hukum sebat (Peminum Arak) daripada 40 to 80 untuk menakutkan rakyat bahaya minum arak.
 • 4. Penyusunan dan Penulisan Ilmu Usul Fiqh • Disusun oleh Muhammad bin Idris al-Syafi’e (Imam Syafi’e) • Kitab : Al-Risalah
 • 5. Skop Perbahasan Ilmu Usul Fiqh • Menganilisa cara-cara mengeluarkan hukum syarak • Membicarakan dan membahaskan kaedah- kaedah hukum syarak yang umum • Mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil dan nas serta beramal dengannya. Faedah mempelajari Ilmu Usul Fiqh • Untuk mengetahui cara dan bagaimana ulamak dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul Fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah.
 • 6. Hukum Syarak Bahagian B Hakim Hukum Mahkum Fih Mahkum Alaih
 • 7. Hakim • Hakim : Yang mana sesuatu hukum itu datang daripada Allah. • Rasul-rasul sebagai perantara sahaja. • Oleh itu Allah mengutus Rasul-rasulNya untuk memberitahu manusia tentang hukum2 Allah, supaya manusia ini tahu mengenainya. Hakim Hukum Mahkum Fih Mahkum Alaih
 • 8. Hukum • Bahasa: Menetapkan sesuatu terhadap sesuatu • Istilah: Titah / Khitab Allah yang berkaitan dengan kelakuan dan perbuatan Mukallaf sama ada secara tuntutan / pilihan / wad’ie. Huraian pengertian: Khitab Allah: KalamNya yang dapat difahami dan diambil dari Quran, Sunnah, Ijmak, dll. Perbuatan : Apa sahaja yang dikira perbuatan secara zahir atau batin. Mukallaf: Cukup umur, berakal dan sampai seruan Islam. Tuntutan: Tuntutan supaya melakukan dan tuntutan supaya meninggalkan. Hakim Hukum Mahkum Fih Mahkum Alaih
 • 9. Cara mengetahui Hukum Jumhur Ulamak :Dalil-dalil syarak Jumhur Ulamak berpendapat bahawa untuk mengetahui sesuatu hukum mestilah melalui dalil-dalil syarak, bukan dengan akal. Akal itu hanya alat untuk memahami dalil-dalil yang menjelaskan hukum tersebut. Dan ini ialah pendapat yang paling kuat. Golongan Muktazilah dan Syiah : Akal Golongan Muktazilah dan Syiah berpendapat bahawa untuk mengetahui sesuatu hukum ialah melalui akal sepenuhnya. Bagi mereka dalil-dalil syarak hanya menguatkan lagi apa yang difahami oleh akal.
 • 10. Pembahagian Hukum Hukum Taklifi Khitab Allah yang mengandungi tuntutan supaya melakukan sesuatu tuntutan/ meninggalkan/ Diberi pilihan. • FARDHU • IJAB • NADBU • TAHRIM • KARAHAH (TANZIH) • KARAHAH (TAHRIM) • IBAHAH Hukum WAD’I • SEBAB • SYARAT • MANI’ • SAHIH • FASAD • ‘AZIMAH • RUKHSAH
 • 11. Bahagian Hukum Taklifi (Ulama’ Hanafi) HUKUM • FARDHU: Hukum yang di fardhukan • IJAB : Wajib/hukum wajib • NADBU : Mandub/hukum yang Disunatkan • TAHRIM : Haram/hukum haram • KARAHAH (TAHRIM) : Hukum Makruh tahrim • KARAHAH (TANZIH): Makruh/hukum Makruh tanzih • IBAHAH : Mubah/hukum yang diharuskan
 • 12. Bahagian Hukum Taklifi (Jumhur) HUKUM • IJAB : Wajib/hukum wajib • NADBU : Mandub/hukum yang Disunatkan • TAHRIM : Haram/hukum haram • KARAHAH : Hukum Makruh tahrim • IBAHAH : Mubah/hukum yang diharuskan
 • 13. Bahagian Hukum Taklifi (Ulama’ Jumhur) HUKUM • IJAB : Wajib Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan yang pasti. “Diwajibkan keatas kamu berpuasa.” • NADBU : Mandub/hukum yang Disunatkan Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu tuntutan dengan cara tidak pasti. Contoh: Firman Allah yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang-piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis(hutang dan masa bayarannya) itu”
 • 14. • TAHRIM : Haram/hukum haram Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. ”Dan janganlah kamu mendekati zina” • KARAHAH : Hukum Makruh Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contoh: Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud: jika satu daripada kamu memasuki masjid, maka janganlah kamu duduk sebelum kamu solat 2 rakaat. • IBAHAH : Mubah/hukum yang diharuskan Khitab Allah yang membolehkan membuat pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya. “Dan makanlah dan minumlah kamu”
 • 15. AhkamAl-Khamsani (Jumhur Ulama) Wajib Mandub Haram Makruh Mubah
 • 16. • Wajib = Fardhu bagi pendapat Jumhur Ulamak. Kecuali dalam bab haji. • Wajib: Sesuatu perbuatan yang akan diberi pahala apabila dilakukan dan berdosa apabila ditinggalkan. Cara mengetahui Wajib: • Perbuatan suruhan | Contoh : “Dirikanlah Solat” • Fi’il yang menunjukkan perbuatan wajib | “Diwajibkan keatas kamu berpuasa” • Semua bentuk suruhan yang tidak ada hubungkait dengan hukum lain Wajib
 • 18. • Wajib Mutlak: Tuntutan wajib yg tidak ditetapkan waktu tertentu,ia boleh ditunaikan bila-bila masa sahaja. Contoh: Membayar kaffarah. • Wajib Muaqqat: Tuntutan wajib yg ditetapkan waktu tertentu untuk menunaikannya. Contoh: Solat 5 waktu. Wajib Muwassa’: Tuntutan wajib yg ditetapkan dengan waktu yang luas. Contoh: Solat zohor. Wajib Mudayyaq: Tuntutan wajib yg ditetapkan dengan tempoh masa yang terbatas. Contoh: Puasa bulan ramadan.
 • 19. • Wajib Muhaddad: Wajib yg ditentukan kadarnya dan tanggungjawab tidak akan terlepas, kecuali ditunaikan mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak. Contoh: Solat lima waktu, tanggungjawab akan terlepas apabila ditunaikan mengikut syarat, rukun dan rakaatnya. • Wajib Ghair Muhaddad: Wajib yang tidak ditentu kadarnya oleh syarak. Contoh: Memberi makan orang yang kebuluran, memberi sedekah kepada fakir miskin jika dinazarkan.
 • 20. • Fardhu ‘Ain: Kewajipan yang diwajibkan terhadap setiap individu yang mukallaf. Contoh: Solat 5 waktu, Zakat, Puasa bulan Ramadhan, belajar Al-Quran. • Fardhu Kifayah: Kewajipan yang dikenakan terhadap seluruh mukallaf, dimana seandainya ada diantara mereka yang telah melaksanakannya, maka mukallaf yang lain terlepas dari tanggungjawab tersebut. Sekiranya tiada siapa yg melaksanakannya maka semua berdosa. Contoh: Menguruskan jenazah.
 • 21.
 • 22. Wajib Muayyan: Sesuatu perkara yang telah ditentukan supaya melaksanakannya, tanpa ada pilihan,melainkan dengan melaksanakan perkara yang ditentukan itu. Contoh: Puasa, Solat 5 waktu. Wajib Murattab: Sesuatu perkara yang telah ditentukan supaya melaksanakannya berdasarkan tertib. Contoh: kaffarah bagi suami isteri yg bersetubuh disiang bulan ramadan: hendaklah memerdekakan hamba,jika tidak ada maka puasa 2 bulan berturut, jika tidak mampu beri makan kepada 60 orang miskin. Wajib Mukhayyar: perkara yang dituntut oleh syarak supaya dilaksanakannya dengan memilih salah satu daripadanya. Contoh:Menunaikan kaffarah sumpah: iaitu boleh memilih diantara memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan hamba. Wajib mukhayyar terbahagi kepada: a) Yg harus dilaksanakan kesemua: Mukallaf harus melaksanakan kesemua perkara yang diberi pilihan itu dan pahala akan dinilai berdasarkan apa yang dilakukan. b)Yg tidak harus dilaksanakan kesemua, mukallaf harus memilih salah satu dari pilihan yang diberikan. Contoh: memilih seorang sahaja untuk menjadi imam besar.
 • 23. Mandub Mandub = Sunat, Nafal, Tatawwu’, dan Mustahab. Mandub: Sesuatu perbuatan yang diberi pahala apabila melakukannya dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Contoh: solat terawih. Cara mengetahuiMandub: 1) Dengan Kezahiran dalil itu sendiri. Contoh: Mandi Jumaat. 2) Suruhan yang tiada ancamannya. Contoh: Siwak. 3) Suruhan yang tidak mewajibkan. Contoh: Penulisan Hutang.
 • 24. Pembahagian Sunat Sunat Muakkad Sesuatu amalan Sunat yg nabi selalu melakukannya. Bagi siapa yg meninggalkannya tidak berdosa tetapi berhak untuk dicela. Contoh: Solat berjemaah. Sunat Ghair Muakkad Sesuatu amalan sunat yg nabi tidak selalu melaksanakannya. Contoh: Bersedekah dan puasa Isnin dan Khamis. Sunat Zawa’id Sesuatu amalan sunat yg mencontohi perbuatan atau adab Rasullah S.A.W. Contoh: cara makan dan minum (kehidupan harian)
 • 25. Haram Haram: sesuatu perbuatan yg diberikan pahala apabila menjauhinya dan berdosa jika dilakukan. Contoh: mencuri, zina, minum arak dll. Cara mengetahui Haram: • Lafaz haram itu sendiri. Contoh: “Allah mengharamkan makan Riba’.” baqarah:275 • Arahan menjauhkan diri dari sesuatu. Contoh: “jauhilah perkataan-perkataan dusta” haj:30. • Tegahan iaitu “janganlah…”. Contoh: “Janganlah kamu mendekati Zina.” Isra’:32 • Seksaan bagi yang melakukan. Contoh: potonglah tangan mereka-mereka yang mencuri.
 • 26. Pembahagian HaramHaram Lizaatihi Sesuatu perkara yang diharamkan semenjak semula jadi yang mana ia mengandungi kemudaratan dan kesan yang tidak baik. Selain itu, pengharaman tersebut berlaku pada zat perbuatan itu sendiri, bukan sebab lain. Contoh: mencuri dan merompak. Haram Lighairihi Sesuatu perkara yang asalnya adalah dibolehkan atau dituntut namun selepas itu terdapat sesuatu sebab yg mengharamkannya. Contoh: puasa pada hari raya, jual beli ketika sedang khutbah jumaat, sedangkan puasa itu dituntut, jual beli dibolehkan. sebab ia menjadi haram ialah pada waktu yang salah..
 • 27. Makruh Makruh: Sesuatu perkara yang diberi pahala jika meninggalkannya dan tidak berdosa jika melakukannya. Cara mengetahui makruhialah: 1) Perbuatan itu digelarkan sebagai tidak-elok. 2) Larangan yg bukan menunjukkan haram. Mubah: Sesuatu perkara yang tidak diberi pahala atau dosa samaada meninggalkannya atau melakukannya. Cara mengetahui mubah ialah: 1) Perbuatan itu digelarkan halal atau mubah. Jual beli,makan 2) Dahulunya dilarang dan kemudian disuruh.memburu selepas bertahallul. Mubah
 • 28. Hukum Taklifi (Mazhab Hanafi) • Fardhu: Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan yang pasti melalui Dalil Qat’I (Quran,Hadis Mutawatir,Masyhur). Orang yang melaksanakan diberi pahala, meninggalkannya akan disiksa dan menjadi kafir mengingkarinya. Contoh: Rukun Islam. • Ijab: Khitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan yang pasti melalui Dalil Zanni (Hadis Ahad,Qiyas). Orang yang melaksanakan diberi pahala, meninggalkannya akan disiksa tetapi tidak menjadi kafir mengingkarinya. Contoh: membaca Al-Fatihah didalam solat.
 • 29. • Haram: Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti melalui dalil Qat’i. **Diberikan pahala meninggalkannya, disiksa melakukannya & tidak kafir mengingkarinya. Contoh: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu.” Al-Isra’:31 • Karahah (Makruh)Tahrim: Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti melalui dalil zanni. Contoh: “Janganlah kamu bertunang atas tunangan org lain.” Hadis • Karahah(Makruh)Tanzih: Khitab Allah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contoh: “Baginda menegah daripada memakan daging kuda dan meminum susunya”. • Nadbu. • Ibahah.
 • 30. Pembahagian Hukum Hukum Taklifi Khitab Allah yang mengandungi tuntutan supaya melakukan sesuatu tuntutan/ meninggalkan/ Diberi pilihan. • FARDHU • IJAB • NADBU • TAHRIM • KARAHAH (TANZIH) • KARAHAH (TAHRIM) • IBAHAH Hukum Wad’i • SEBAB • SYARAT • MANI’ • SAHIH • FASAD • ‘AZIMAH • RUKHSAH
 • 31.
 • 32. Hukum Wad’I (SESUATU YANG MENYEBABKAN ADA ATAUTIADANYA HUKUM TAKLIFI) Sebab Sebab : Sifat yang pasti sebagai kaitan kepada adanya hukum. Oleh itu dengan adanya sifat itu melazimkan adanya hukum, dan dengan tiadanya sifat itu melazimkan tidak adanya hukum. Contoh: “..dan sesiapa diantara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa.” (al-baqarah:185) Kemampuan Mukallaf a) Sebab yg mukallaf mampu melakukannya: Perjalanan 2 marhalah merupakan sebab diharuskan solat Qasar. b) Sebab yg mukallaf tidak mampu melakukannya: Gelincir matahari merupakan sebab wajib solat zohor.
 • 33. Sebab Keadaan a) Sebab hukum taklifi: masuk waktu merupakan sebab wajib solat. b) Sebab menetapkan hak milik atau halalnya sesuatu atau jatuh kedua-duanya: Beli sesuatu menjadikan sesuatu itu hak milik si pembeli, menghadiahkannya maka hilanglah hak milik si pemberi, akad perkahwinan menghalalkan pergaulan suami isteri, talak pula menghilangkan penghalalan itu. Munasabah /Tidak a) Sebab akal dapat memahami dengan jelas: Orang yang mencuri menyebabkan tangannya dipotong. b) Sebab yg akal tidak dapat memahami dengan jelas: Masuk waktu menyebabkan wajib solat.
 • 34.
 • 35. Syarat Bahagian-bahagiannya Syarat dari sudut perkara yang menyempurnakan Syarat dari sudut wadi’ah atau sumber Syarat bagi hukum. • Cukup haul merupakan syarat wajib menyempurnakan zakat. Jika tidak cukup haul maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat bagi sebab: • Penzina yang sudah berkahwin merupakan syarat dan sebab dikenakan hukuman rejam. • Membunuh dengan sengaja merupakan syarat dan sebab dikenakan hukuman bunuh. Syarat syar’i: Sumber pensyaratannya ialah syara’. • Contoh: syarat berwuduk untuk solat. Syarat ja’li: Perkara yang mana mukallaf menjadikan sebagaisyarat. • Syarat talak yang dikeluarkan oleh suami terhadap isterinya, jika ia melakukan syarat itu maka jatuhlah talak yang dikehendaki.
 • 36.
 • 37. Mani’ • Mani’: Penghalang kepada sesuatu hal yang mana kerananya menyebabkan sesuatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan. Contoh: haid. Mani’ Lil Hukmi (Penghalang Hukum) Penghalang hukum: Sesuatu perkara dengan adanya mengakibatkan tidak terbentuk hukum walaupun terdapat sebab dan cukup syarat. Contoh: Membunuh pewaris. Mani’ Lil Sabab (Penghalang Sebab) Penghalang sebab: Sesuatu perkara dengan adanya mengakibatkan tidak terbentuk sebab. Contoh: Orang yang cukup nisab hartanya tetapi masih berhutang menyebabkan penghalang sebab wajib zakat. Iaitu hutang sebagai penghalang.
 • 38. SAH Sah: Sesuatu perbuatan yg telah dilakukan oleh mukallaf dgn cukup syarat2 dan rukun2 yg diminta oleh syara’. (solat cukup syarat dan rukun) (akad perkahwinan cukup syarat dan rukun) maka ianya dapat mewujudkan kesan (bebas daripada tanggungjawab/dapat pahala) (halal bergaul sebagai suami isteri). BATAL • Imam Syafi’e: Batal=fasad: Sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh mukallaf dengan syarat atau rukun yang tidak cukup (solat tak cukup syarat dan rukun) maka ianya tidak menghasilkan kesan2. (belum bebas daripada tanggungjawab)
 • 39. AZIMAH Rukhsah • Azimah dari sudut bahasa: Cita-cita atau azam yang kuat terhadap sesuatu. • Istilah: Hukum2 yang disyariatkan oleh Allah semenjak awal lagi, iaitu tidak pernah dinaskh,supaya ia menjadi undang2 umum bagi setiap mukallaf di dalam semua keadaan. Contoh : Rukun islam. • Ulamak bersepakat: sesuatu hukum syarak yg semenjak mulanya tidak ada rukhsah, tidak dinamakan ‘azimah. • Rukhsah dari sudut bahasa: kemudahan dan keringanan. • Istilah: sesuatu hukum syarak yang bercanggah dengan dalil disebabkan terdapat keuzuran. Memakan bangkai dalam keadaan darurat.
 • 40.
 • 41. • Musafir. Jarak perjalanan melebihi 2 marhalah. Maka boleh Qasar dan Jama’ solat. • Sakit. Boleh solat sambil duduk, baring. Berbuka puasa. • Paksaan yang membawa kemudharatan. Maka boleh dilakukan yang dipaksanya. • Lupa. Tidak batal puasa bagi siapa yang termakan sesuatu pada siang hari bulan ramadhan. • Kejahilan. • Kekurangan. Kanak-kanak dan orang gila tidak dikenakan taklif. • Perkara yg sukar dilakukan(umum al-balwa). Orang yg solat menggunakan kain yg terkena percikan air dijalanan, maka sah dan dimaafkan. Sebab-Sebab Rukhsah
 • 42. Membenarkanperkaraharam • Membenarkan orang yang kehausan meminum minuman haram dlm keadaan darurat. Menggugurkan kewajipan • Tidak wajib bagi musafir solat jumaat Untuk menggantikan • Tayammum menggantikan Wudu’ ketika sakit atau tiada air. Untuk mengurangkan • Solat qasar bagi musafir. Untuk mengubah • Mengubah kedudukan solat ketika perang. Untuk dahulukan • Solat jamak taqdim untuk musafir. Untuk kemudiankan • Solat jamak ta’khir untukmusafir. Jenis-jenisRukhsah
 • 43. Bahagian-bahagian Rukhsah ULAMAK SYAFI’E DAN HAMBALI • Wajib dilakukan. Mewajibkan orang yang dalam keadaan darurat disebabkan tiada makanan yang halal. • Sunat dilakukan. Musafir jarak melebihi 3 marhalah menqasarkan solatnya. • Harus dilakukan. Tempahan (Jual salam) kerana ia merupakan suatu keperluan dan demi kemaslahatan. • Lebih baik ditinggalkan.(khilaf al- aula) Berbuka bagi musafir yang sekiranya jika dia terus berpuasa tidak membawa bahaya kepada dirinya. • Makruh dilakukan. Qasar Solat bagi musafir kurang 3 marhalah. ULAMAK HANAFI • Diharuskan melakukan perkara haram sewaktu darurat. Orang yang dipaksa melakukan perkara haram jika tidak nyawa diancam maka diharuskan berbuat demikian. • Diharuskan Meninggalkan perkara Wajib. Diharuskan meninggalkan puasa bagi orang sakit dan musafir. • Diharuskan menyalahi akad kerana diperlukan oleh masyarakat. Tempahan (salam) kerana ia merupakan suatu keperluan. • Menghapuskan Syariat yang berat Umat dahulu. Cara Bertaubat umat dahulu ialah dengan membunuh diri dan umat ini tidak begitu.
 • 44. Hakim Hukum Mahkum Fih Mahkum Alaih •Mahkum Fih: Perbuatan mukallaf yang mana ia berkait dengan hukum syara’. Mahkum Fih Syarat MahkumFih: • Perbuatan yang ditaklifkan itu mesti diketahui oleh mukallaf dengan jelas supaya ia sanggup dan dapat melaksanakannya mengikut cara yang dituntut. Oleh itu jumhur ulamak mengatakan:tidak ada alasan bagi mereka yg tinggal di negeri Islam untuk tidak tahu tentang apa yang telah ditaklifkan pada mereka. • Perbuatan yg ditaklifkan itu mestilah yang mampu dilakukan oleh mukallaf.
 • 45. Mahkum ‘Alaih Hakim Hukum Mahkum Fih Mahkum Alaih Mahkum alaih: Mukallaf. SyaratMukallaf: • Mukallaf mampu memahami dalil taklifi dengan sendiri atau melalui perantaraan orang lain. Syara’ menetapkan mukallaf itu seperti berikut: Seorang yang sempurna akalnya. Bermimpi bagi lelaki, haidh bagi perempuan iaitu baligh atau cukup umur. Oleh itu orang gila, kanak2, orang yg tidur, lupa dan mabuk tidak dikenakan taklif. • Mempunyai keahlian: kelayakkan utk dibebani dan membuat pilihan melaksanakan apa yg ditaklifkan atau tidak dengan keredaannya. Taklif adalah pembebanan atau tuntutan kepada manusia untuk dipenuhinya
 • 46. Bahagian Ahliyah Ahliyah al-Wujub Kelayakkan menerima hak-hak dan kewajipan-kewajipan. Ahliyah al-Adaa’ Kelayakkan melaksanakan perintah Allah dan diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum. a) Keahlian wajib naqisah: Kelayakan untuk menerima hak-hak yang tidak memerlukan qabul dan tanpa sebarang kewajipan keatasnya. Contoh : Pusaka dan wasiat. a) Keahlian wajib kamilah: Kelayakan utk menerima hak2 dan memikul kewajipan. Walinya melaksanakan kewajipan tertentu sebagai wakil. Contoh : zakat. a)Tiada atau hilang (Keahlian al-Adaa): Kanak2 dan orang gila. Segala perbuatan mereka tidak ada hukum, akad mereka batal. Sekiranya membuat kerosakkan mereka dikenakan denda sahaja bukan hukuman terhadap dirinya. a) Keahlian al-Adaa yang Kurang : Kanak2 mumayyiz yg belum baligh dan yg lemah akalnya. Sekiranya perkara itu memberi faedah (Menerima sedekah: SAH) Sekiranya membawa bahaya…..(Bersedekah/Waqaf: BATAL) Bercampur kedua duanya……(antara faedah & bahaya : SAH (izin wali) c) Sempurna: Baligh dan sempurna akalnya.
 • 48. Pembahagian Sumber Hukum Dalil Qat’ie (Yang disepakati Ulama’) Dalil Zanni (Yang tidak disepakati Ulama’) Al-Quran As- Sunnah Ijmak Ulama’ Al-Qiyas Istihsan Masalih Al- Mursalah Uruf Istishab
 • 49. Bahasa: Bacaan. Erti Al-Quran: • Kata-kata Allah yang diturunkan kepada nabi muhammad di dalam bahasa arab • Menjadi mukjizat kepada baginda. • Dan sampai kepada umatnya secara mutawatir. • Dikira beribadat bagi yang membacanya. Al-Quran
 • 50. PerananAl-Quran dalam Perundangan • Al-Quran membawa dalil-dalil yang berbentuk umum dan dijelaskan oleh Nabi didalam hadisnya. • Al-Quran mengandungi arahan dan tegahan yang perlu/ tidak perlu pada penafsiran. Walaupun begitu Ulamak mestilah mengkaji dari segi Nasikh dan Mansukhnya. • Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yg terkandung dalam kitab terdahulu samaada hukum itu ditetapkan bagi umat islam atau dimansukhkan. Contoh: Puasa, Cara taubat.
 • 51. Jenis kandunganAyat Al-QuranAyatMuhkamat Terang dan jelas maksudnya. Contoh: “ Dan dirikanlah solat dan keluarkan zakat” Solat: Hukumnya WAJIB. Wajib beramal mengikut erti dan maksud yang ditunjukkan. AyatMutasyabihat Mujmal atau Musytarak. Allah sahaja yang mengetahui. Contoh: “Alif Laam Mim” JENIS HUKUM • Berkaitan dengan Akidah • Berkaitan dengan Akhlak • Berkaitan dengan Amalan • Tindakan mukallaf • Ibadah. • Muamalah.
 • 52. Cara Al-Quran menunjukkan Hukum • Hukum secara Qat’i: Nas yang jelas dan pasti. “Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka (hukumnya), potonglah tangan kedua-nya.” • Hukum secara Zanni: Nas yang tidak jelas. “Dan isteri2 yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama 3 kali suci (dari haidh) ُ‫ات‬َ‫ق‬َّ‫طل‬ُ‫م‬‫وال‬‫ق‬ ‫ثالثة‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬ْ‫ص‬َ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ي‬‫وء‬ُ‫ر‬.. Nas ini Zanni sbb lafaz Quru’ mempunyai 2 makna. ..ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬‫و‬ُ‫ؤ‬ُ‫ر‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ َ‫س‬ْ‫َام‬‫و‬... Nas ini pula membawa hukum wajib menyapu kepala secara Qat’i, dalam keadaan lain ia menjadi Zanni dengan kadar menyapu kepala.
 • 53. Konsep pembinaan hukumAl-Quran • Tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan umatnya. • Beransur-ansur dalam penetapan hukum. KeistimewaanAl-Quran • Menceritakan peristiwa2 dahulu dan yang akan datang. • Hukum Al-Quran dan kandungannya sesuai dilaksanakan sepanjang masa,tidak kira tempat,bangsa dan keadaan. • Merangkumi semua aspek kehidupan termasuklah keadilan,berakhlak mulia dan berbagai-bagai jenis hukum. • Al-Quran sebagai petunjuk, penawar dan syafaat.
 • 54. Cara penerangan hukum Al-Quran Lafaz Tuntutan melakukan sesuatu Segala perbuatan yang disuruh oleh Allah, atau termaktub, atau bagi pelakunya dipuji dan dikasihi Allah, atau yang membawa kepada kebaikan, maka itu adalah wajib atau sunat. Lafaz Tegahan melakukan sesuatu Segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, bagi pelakunya kejian, laknat, perbuatan it buruk atau jahat dan berhak menerima azab dari Allah, maka itu adalah haram atau makruh. Lafaz Takhyir dan Ibahah Segala yang dihalalkan oleh Allah atau yang diizinkan atau perbuatan yang tidak mendatangkan dosa atau kesalahan. Maka itu adalah mubah.
 • 55. As-Sunnah Bahasa: Perjalanan, kelakuan atau perangai samaada baik atau buruk. Erti As-Sunnah: Perkara yang lahir dari Nabi Muhammad sama ada berupa perkataan atau perbuatan atau pengakuan. As-Sunnah Sunnah Qawliyyah Sunnah Fi’liyyah Sunnah Taqririyyah Sunnah Hamiyyah
 • 56. As-Sunnah Sunnah Qawliyyah Sunnah Fi’liyyah Sunnah Taqririyyah Sunnah Hamiyyah Ucapan yg merupakan semua larangan atau arahan serta penerangan Baginda. Perbuatan yg bersumberkan daripada amalan atau pergerakkan baginda. • Perbuatan sebagai manusia biasa. • Amalan khusus terhadap Baginda. • Perbuatan yg menjelaskan nas yang mujmal. Baginda tidak menegah perkara yang dilakukan oleh sahabat. Cita-cita Nabi untuk mengerjakan sesuatu, tetapi belum sempat Baginda menunaikan, baginda wafat.
 • 57. Bahagian as-sunnah dari sudut sanad SIFAT PERAWI • HADIS SAHIH: Diriwayatkan oleh perawi2 yg adil, kuat ingatan, tiada illah dan syaz. • HADIS HASAN: Perawinya2nya yang kurang kuat ingatan. • HADIS DA’IF: Kurang 2 sifat dari syarat perawi hadis sahih. BILANGAN PERAWI • MUTAWATIR: hadis yg diriwayatkan oleh sebilangan perawi dan tidak mungkin mereka berdusta meriwayatkan hadis itu. • Mutawatir Lafzi Sama lafaz (matan) dan makna. • Mutawatir Maknawi Berlainan lafaz , makna yang sama. • AHAD: hadis yg tidak mencapai darjat mutawatir, sama ada perawinya seorang atau ramai.
 • 58. Ciri-ciri Hadis Ahad • Jalan riwayat yang berhubung hingga sampai ke Rasulullah S.A.W • Sanadnya tidak sampai tahap Mutawatir • Sanadnya diriwayat oleh perawi yang thiqah, ada yang kurang thiqah, ada rawinya diterima dengan syarat2 tertentu dan ada rawinya ditolak riwayatnya. • Jumlah rawi tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. • Hadis Ahad melalui proses periwayatan yang terhad dan bilangan sanad yang sedikit.
 • 59. Hukum beramal dengan hadis ahad Hukum yang diambil daripada hadis ahad adalah Zanni, tetapi diwajibkan beramal dengannya apabila sempurna syaratnya untuk dijadikan hujah syarak. Antara dalil wajib beramal dengannya: • Surah At-Taubah: 122 • Perbuatan Nabi yang mengutuskan beberapa orang sahabat ke tempat yang berlainan untuk menyebarkan agama islam. • Para sahabat menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dan telah beramal dengannya.
 • 60. Peranan As-Sunnah 1) Penyokong sebahagian hukum Al-Quran. 2) Penjelas sebahagian hukum Al-Quran. 3) Pengkhusus sebahagian hukum Al-Quran. 4) *Mumuqayyadkan sebahagian hukum Al-Quran. 5) Memansuhkan sebahagian hukum Al-Quran 6) Pembawa hukum baru yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. *Suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan suatu seperti sifat
 • 61. Ijmak Ulama’ Erti Ijmak: Persepakatan Ulamak mujtahid daripada umat Nabi Muhammad selepas kewafatan Baginda, dalam perkara yang berhubung dengan hukum syarak. Sandaran hukum yang diijmakkan • Jumhur Ulamak sepakat mengatakan tidak akan wujud ijmak tanpa sandaran. • Sandaran ijmak boleh diambil dari Dalil Qat’i dan Dalil Zanni.
 • 62. Pembahagian Ijmak Ijmak Soreh Ijmak Sukuti Para mujtahid sependapat mengenai sesuatu hukum dalam sesuatu masalah dengan menyatakan pendapat mereka dengan jelas atau melalui tulisan atau melaksanakan hukum yang dibincangkan. Sebahagian ulamak mujtahid mengeluarkan pendapat mereka melalui fatwa, sedangkan sebahagian ulamak yang lain tidak menyatakan pendapat mereka. Tidak mengingkari dengan jelas & tidak menyatakan persetujuan dengan terang.
 • 63. Kehujahan Ijmak’ Sukuti Ulamak yg menerima: • Tidak semua mufti memberikan keterangan dalam sesuatu masalah, apabila mufti besar berfatwa, ulamak yg lain menerimanya. • Diam ulamak mujtahid pada pandangan yg salah adalah haram. Hal ini tidak berlaku terhadap ulamak mujtahid. Ulamak yg menerima juga berselisih pendapat: • Hujah Zanni: Ulamak yg berdiam diri itu mungkin setuju dan mungkin gerun. Oleh itu ianya menjadi hujah zanni.
 • 64. • Hujah Qat’i: Dalil yg menunjukkan kehujahan ijmak tidak membezakan soreh dan sukuti, kerana ijmak itu telah berlaku, kerana kesepakatan. Syarat ijmak sukuti: • Masa yg cukup untuk mengkaji masalah tersebut. • Tidak ada paksaan/ugutan terhadap mujtahid lain. • Diam semata-mata,bukannya menolak. Ulamak yg menolak: • Tidak boleh mengatakan orang yang diam itu setuju kerana boleh jadi mereka diugut. • Orang yg diam tidak boleh disahkan sebagai orang yg berpendapat.
 • 65. Kemungkinan berlaku ijmak Tidak mungkin berlakunya ijmak. • Para mujtahid berjauhan, sukar untuk bertemu dan untuk mengetahui pendapat masing2. • Menjadi kesukaran untuk mengenal pasti siapakah sebenarnya mujtahid dan bergelar mujtahid itu. Kerana ada yang mengaku dirinya mujtahid tetapi belum mencapai tahap tersebut, Ijmak mungkin berlaku. • Secara jelasnya ijmak telah berlaku. • Dan hujah2 pembangkang boleh dijawab.
 • 66. Hukum mengingkari Ijmak • Ijmak mengambil tempat sebagai sumber ke-3 didalam syarak. Ulamak berselisih pendapat… 1) Kafir bagi mereka yg mengingkari Ijmak. 1) Jika ijmak itu bersifat Qat’i maka yg mengingkarinya kafir, seperti ijmak ulamak dalam hukum wajib solat 5 waktu sehari. Bagi mereka yang mengingkari ijmak yg bersifat zanni tidak kafir, seperti ijmak sukuti.
 • 67. Qiyas Erti: Menzahirkan persamaan, sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya, dengan suatu perkara yang ada nas tentang hukumnya, kerana kedua-duanya mempunyai illah atau sebab pada hukum. Hukum (Ada Nas) Hukum (Tiada Nas) Ada persamaan dari segi sebab pada hukum Qiyas
 • 68. Rukun Al-Qiyas Asal Hukum Asal Cabang/ Furu’ Illah Tempat keluar hukum dengan dalil yang Qat’ie. Contoh: Arak sabit hukumnya berdasarkan Al- Quran. Sumber hukum asal yang telah ditetapkan dalam Quran dan hadis/ ijmak. Contoh: Hukum haram arak Hukumnya tidak dinyatakan dalam Al-Quran/hadis /ijmak. Sebab yang menyebabkan lahir hukum asal dengan hukum furu’ atau baru. Contoh: Sifat mabuk pada arak dan dadah.
 • 69. Pembahagian Qiyas Al-Qiyas al-Khafiy: • Yg tidak diyakini Qiyasnya. • Juga dikenali sebagai Istihsan. Contoh: Wanita berhaid diharuskan membaca Al-Quran kerana ia berbeza dengan orang yang berjunub dalam segi waktunya. Qiyas jaliy: • Yg jelas dan diyakini Qiyasnya Contoh : Wanita berhaid haram membaca Al-Quran kerana ia diqiyaskan kepada orang yang berjunub di segi Illah sama-sama tidak suci. Sudut Furu(Cabang)
 • 70. Pembahagian Qiyas Qiyas Al-Awla: • Hukum furu’ lebih kuat daripada illah hukum asal. Qiyas Al-Musawi: • Sama hukumnya di antara asal dan furu’ berdasarkan illah yang sama. Qiyas Al-Adwan: • Furu’ adalah kurang jelas atau lebih lemah daripada asal dari segi illah hukum. Sudut Illah (Sebab) Qiyas Al-Dilalah: • Himpun di antara hukum asal dengan furu’ . Qiyas Syibh • Hukum furu’ boleh diqiyaskan kepada dua yang asal, yang mana ia akan dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaan dengannya. * Page 110
 • 71. Dalil golongan menolak qiyas .‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫يس‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫م‬ ْ‫ف‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫و‬ • Al-Qiyas adalah perkara zann • Boleh membuka ruang kepada perselisihan dan pertelingkahan di antara umat. Jumhur mencelah kedua hujah ini:- • Ayat itu menerangkan bahawa kita ditegah mengikuti perkara zann yg berkaitan dgn Akidah. • Sesungguhnya pertelingkahan yg tidak sesuai ialah perselisihan mengenai akidah dan politik.
 • 72. Dalil Zanni (Tidak disepakati Ulama’) Istihsan Masalih al- Mursalah Uruf Istishab Sesuatu perkara yang dikira baik yang lahir hasil pemikiran ulamak mujtahid dalam perkara bertentangan dengan hukum Qiyas Jelas. Membuat suatu hukum / undang-undang yang baik dan berfaedah demi kepentingan manusia/ masyarakat. (Tanpa sebarang dalil syarak)
 • 73. Istihsan • Mengubah sesuatu perkara yang berasal daripada al-Qiyas kepada al-Qiyas yang lebih baik dan kuat. • Sesuatu perkara yang dikira baik yang lahir hasil pemikiran ulamak mujtahid dalam perkara bertentangan dengan hukum Qiyas Jelas. Contoh: Harus bagi wanita yang haid membaca Al-Quran.
 • 74. Kehujahan Istihsan Ulamak menerima: • Meninggalkan kesukaran kepada kemudahan yang merupakan asal syariat. • Telah berlaku ijmak menerusi istihsan. Ulamak menolak: • Menetapkan hukum berdasar hawa nafsu • Jika mujtahid berhujah tanpa nas, maka bolehlah bagi orang awam membuat sedemikian.
 • 75. ISTIHSAN DENGAN NAS ISTIHSAN DENGAN IJMAK ISTIHSAN BERASASKAN TERPAKSA/ DARURAT Berasaskan Qiyas yang tidak nyata. Istihsan berasaskan Uruf Istihsan berasaskan Maslahat Puasa tidak batal apabila makan secara terlupa. Jual Salam adalah baik dan perlu dalam masyarakat. Mengambil air daripada Perigi Bernajis. Harus mewakafkan apa sahaja yang menjadi kebiasaan adat masyarakat. Eg. Buku. Mengharuskan Zakat kepada Bani Hasyim
 • 76. Perbincangan dan Tarjih • Apabila dikaji Al-Istihsan pada Ulamak yang menerima, ianya bukanlah berdsarkan Akal dan Nafsu, malah ia berdasarkan dalil-dalil. Manakala imam Syafi’e menolaknya dengan gambaran bahawa Al-Istihsan tidak berpandukan dalil-dalil. • Sebagai tarjih, perselisihan dalam masalah ini hanyalah perselisishan dari sudut lafaz. Sebenarnya diantara mereka tiada perselisihan, matlamat mereka ialah membawa kebaikan, kebenaran, serta atas dasar berhati-hati mengeluarkan hukum.
 • 77. Masalih Mursalah • Bahasa: Untuk tujuan baik dan manfaat. • Istilah: Membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat, yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar, samaada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh. Contoh : Kerajaan mengenakan denda terhadap orang yang melintas jalan raya tanpa menggunakan jejantas. -> Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Masalih al- Mursalah
 • 78. Pembahagian MasalihAL-Mursalah Masalih disudut Diambil kira oleh syarak atau tidak • Yang diambil kira (iktibar) • Yang tidak dibatalkan oleh syarak dan yang tidak diambil kira • Yang dibatalkan oleh syarak Masalih disudut Kekuatan pada dirinya • Masalih Daruriyat • Masalih Hajiyat • Masalih Tahsiniyat
 • 79. Masalih diambil kira oleh syarak atau tidak • Maslahah yang diambil kira (iktibar) Mengenakan hukum2 terperinci yang boleh disampaikan kepadanya. Contoh : Hukum Syarak yang ditetapkan untuk menjaga kepentingan agama 1. Memelihara Agama 2. Jiwa 3. Akal 4. Harta 5. Keturunan Contoh: Disyariatkan potong tangan dan haram mencuri (menjaga harta) • Yang tidak dibatalkan oleh syarak dan yang tidak diambil kira Dikenali sebagai masalih Al-Mursalah Maslahah: Adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan.
 • 80. • Yang dibatalkan oleh syarak Mengenakan hukum2 yang menunjukkan maslahah itu tidak diambil kira. Contoh: Diwajibkan terhadap orang kaya puasa 2 bulan berturut-turut bagi membayar kifarat melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadhan. Namun syarak membatalkan (Puasa) dengan mewajibkan ke atasnya tahap pertama iaitu mesti merdekakan hamba. Masalih diambil kira oleh syarak atau tidak
 • 81. Masalih disudut Kekuatan pada dirinya • Masalih Daruriyat : Maslahah2 yang menjaga kepentingan hidup manusia. Kehidupan akan pincang tanpanya. (Tujuan : Keperluan Asasi) • Masalih Hajiyat Diperlukan oleh manusia untuk mengenepikan mereka daripada kesempitan hidup dan menuju ke arah lebih baik. Tapi bukan merupakan kepincangan tanpanya. (Tujuan : Keperluan Kebaikan dan Kebiasaan) Contoh: Rukhsah Solat • Masalih Tahsiniyat Maslahat2 yang merupakan adat yang baik serta tata akhlaq mulia yang disuruh oleh syarak supaya diamalkan. (Tujuan :Kesempurnaan)
 • 82. Kehujahan Masalih Mursalah • Ulamak bersepakat bahawa masalih mursalah tidak boleh dijadikan hujah dalam perkara berkaitan ibadat. • Ulamak berselisih pendapat didalam kehujahan masalih mursalah dalam perkara berkaitan muamalat. 1) Jumhur menerimanya sebagai sumber hukum. • Hukum dan kemaslahatan berubah mengikut masa dan tempat. • Para sahabat telah melaksanakannya iaitu, perlantikan Khalifah.
 • 83. Kehujahan Masalih Mursalah 2) Ulamak Zahiriyah menolaknya sebagai sumber hukum. • Membuka ruang kepada mengeluarkan hukum mengikut hawa nafsu. • Sangkaan yang tidak mempunyai dasar. • Membawa berlainan hukum dan mengelirukan, kerana zaman dan suasana sentiasa berubah. SYARAT BERPEGANG DENGAN MASALIH MURSALAH 1) Kemaslahatan hendaklah jelas dan pasti. 2) Kemaslahatan mestilah benar2 bertujuan memberi manfaat dan menolak kemudharatan. 3) Kemaslahatan mestilah bersifat umum, bukan untuk kepentingan peribadi. 4) Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan dalil2. 5) Maslahat itu mestilah berdarjat Maslahah Daruriyah.
 • 84. Uruf Uruf Bahasa: Adat. Istilah: Apa sahaja yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia serta diikuti oleh orang lain sama ada dalam percakapan atau amalan. Adat lebih umum dari Uruf, dari segi kuantiti dan sumber. Uruf Adat Lahir daripada orang ramai / kumpulan sahaja. Kadangkala lahir daripada perseorangan atau orang ramai Berdasarkan fikiran sahaja. Bersumberkan akal fikiran atau naluri / tabiat / sesuatu peristiwa khusus.
 • 85. Pembahagian Uruf Perkataan ‘AM KHAS Perbuatan ‘AM KHAS AM: Perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan penduduk semua negara Islam di dalam suatu masa. Contoh: Menanggalkan kasut sebelum memasuki masjid. KHAS: Perkara yang menjadi kebiasaan atau dikenali di kalangan penduduk sebuah negara / kawasan tertentu sahaja. Contoh: Di Malaysia, orang yang memasuki rumah orang Islam tanpa menanggalkan kasut adalah suatu penghinaan buat tuan rumah, tetapi tidak begitu di Mesir.
 • 86. Pembahagian Uruf sudut Hukum URUF YANG BENAR - Tidak bercanggah dengan Nas. - Tidak mendatangkan kemudharatan. - Pemberian, masa pertunangan dikira hadiah, bukan sebahagian daripada mas-kahwin. URUF YANG SALAH - Bertentangan dengan Nas. - Pendedahan aurat, samaada secara sedar atau tidak, secara alam cyber atau alam kehidupan.
 • 87. Kehujahan Uruf Tidak dianggap sebagai hujjah jika ia bertentangan dengan dalil-dalil dan hukum syarak yang tetap dan tidak berubah, walaupun suasana dan adat berubah. Syarat-syarat penerimaan Uruf sebagai hujah. • Uruf itu diamalkan secara berterusan di dalam semua masalah / kebanyakan masalah. • Diamalakan oleh ramai orang, tidak menyalahi dalil syarak dan kaedah asas. • Uruf itu wujud dan diamalkan ketika melakukan tindakan sama ada uruf perkataan atau perbuatan.
 • 88. Istishab Istishab • Bahasa: Bersama atau sentiasa seiring. • Ertinya: Sesuatu yang kekal keadaannya, selama mana tiada sesuatu yang boleh merubahnya. Ini bermakna keadaan atau kedudukan sesuatu itu tetap kekal seperti sebelumnya, dan akan sentiasa digunakan dan diambil kira di masa kini dan akan datang.
 • 89. Menganggap hukum asal berterusan harus, selagi tiada dalil menyalahinya Maksud pada asalnya sesuatu itu HARUS Contoh: “Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi” Ayat ini menjelaskan bhw apa sahaja di bumi adalah untuk manusia dan ia diharuskan untuk mereka. Bahagian-bahagian Istishab
 • 90. Menggangap asal bebas daripada tanggung-jawab itu berterusan, hinggalah ada dalil menunjuk ditaklifkan Maksud asalnya seseorang bebas daripada bebanan, hinggalah ada dalil/bukti untuk memikul tanggung-jawab. Contoh: Lelaki dan wanita tidak ditaklifkan memikul tanggung-jawab sebagai suami dan isteri selagi mana mereka belum diakad dengan perkahwinan yang sah.
 • 91. Menganggap berterusan sifat mensabit hukum syarak, hingga sabit sebaliknya. Asal ketetapan syarak pada sesuatu hukum samada ia harus atau haram, sehingga ada dalil yang menunjukkan ia dihukum sebaliknya. Contoh: Asal semua makanan di bumi ini adalah HALAL, sehinggalah datang ayat Al-Quran yang menegahnya. Ketetapan Hukum menurut Syarak dan Akal terhadap Sabit dan berkekalan. Sesuatu ketetapan hukum berlaku menurut syarak dan akal tentang sabitnya dan berkekalan. Contoj: Hukum hubungan suami dan isteri dengan sebab perkahwinan adalah HALAL sehingga ada dalil yang menunjukkan HARAM (Cerai)
 • 92. Dianggap berterusan Hukum Ijmak terhadap Persoalan yang dipertikaikan Contoh : Para ulama’ telah ijmak pendapat, bahawa sah sembahyang jika seserang yg bertayyammum, melihat air selepas memulakan sembahyang Justeru Hukum sembahyang tersebut adalah SAH secara berterusan
 • 93. Kehujahan Istishab o Sebagai rumusan, istishab ini boleh menjadi hujah pada pendapat keempat- empat mazhab. o Contoh: Ijmak ulamak berpendapat: Seseorang yang telah menunaikan solat maghrib, kemudian ia ragu-ragu samaada wuduknya masih kekal atau terbatal untuk solat isyak. Atas dasar itu ia dikira berwuduk, kerana ia solat maghrib berwuduk yang merupakan satu keyakinan. o Hukum yang telah tetap melalui dalil-dalil nas Qat’i tidak termasuk dalam istishab seperti hukum solat 5 waktu.
 • 97. Al-Khas • Lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pengertian dan maksud yang khusus. • Lafaz yang menunjukkan makna secara Qat’ie dan tidak memungkinkan makna-makna yang lain. Contoh : “Maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin”. Oleh itu, 10 adalah pasti dan khas. Tidak kurang dan tidak lebih.
 • 98. Dilalah Lafaz Al-Khas • Apa yang ditunjukkan oleh lafaz khas itu. • Hukum yang ditunjukkan daripada lafaz khas adalah secara Qat’ie , dan bukan Zanni. Bahagian-bahagian Lafaz Khas Al-Amru Al-Nahyu Al-Mutlaq dan Al- Muqayyad
 • 99. Al-Amru Bahasa: Suruhan / Perintah Istilah : Tuntutan melakukan sesuatu daripada orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah. Allah -> Hambanya Bentuk Lafaz sesuatu suruhan: 1. Fi’il Amr 2. Fi’il Mudhori’ didepannya Lam Al-Amru, 3. Lafaz yang menunjukkan kewajipan seperti Kutiba, Faradha 4. Jumlah khabariah yang difahami sebagai satu perintah. 5. Masdar yang menggantikan fe’el amr. Al-Amru Al-Nahyu Al-Mutlaq dan Al- Muqayyad
 • 100. Kaedah-kaedah Sighah Al-Amru • Asal Al-Amru menunjukkan wajib • Asal Al-Amru tidak bertujuan mengulangi • Asal Al-Amru tidak bertujuan disegerakan • Perintah melakukan sesuatu meliputi melakukan wasilahnya • Perintah melakukan bertujuan menegah sebaliknya • Qada’ atau mengganti adalah perintah baru • Perintah selepas tegahan menunjukkan Hukum Harus
 • 101. Kaedah 1: Asal Al-Amru menunjukkan WAJIB • Makna hakiki al-Amru menujukkan hukum wajib kecuali ada qarina (tanda) yang membawa hukum selain daripada wajib. An-Nadbu atau Sunat: Didalam ayat hutang: “ Hai Orang2 yang beriman, apabila kamu berhutang piutang dan perlu dibayar pada waktu yang ditetapkan maka hendaklah kamu menulis…hingga ke ayat…maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya” Ayat ini juga boleh diketogarikan sebagai Al-Irsyad (Panduan). Ibahah iaitu yang Harus: “Dan makanlah rezki yang diberikan oleh Allah” Doa: “Wahai tuhan kami,berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat.” Tahdid-Ugutan: “Jika kamu tidak malu maka buatlah apa yang kamu hendak”
 • 102. Kaedah ke-2 : AsalAl-Amru tidak bertujuan mengulangi • Amar jika menunjukkan dilakukan sekali = Wajib ditunaikan sekali • Amar jika dikaitkan dengan berulang-ulang= Wajib dilakukan berulang-ulang • Amar jika dikaitkan dengan syarat/sifat/illah = Mestilah dilakukan mengikut illahnya. • Amar jika dikaitkan dengan suatu masa = Wajib ditunaikan dalam masa itu (Contoh: Puasa Ramadhan)
 • 103. Kaedah ke-3 : AsalAl-Amru tidak bertujuan disegerakan • Sesuatu yang diperintahkan itu tidak perlu dilakukan segera dan boleh ditangguhkan selagi perintah tersebut tidak hilang. • Disegerakan atau ditangguhkan dapat difahami berdasarkan Qarinahnya. Kaedah ke-4: Perintah melakukan sesuatu meliputi melakukan wasilahnya • Sesuatu suruhan yang membawa maksud HARAM, maka wasilahnya (Faktor2nya) juga HARAM, begitu juga dengan WAJIB. Contoh : Perintah mendirikan sembahyang meliputi perintah berwuduk, kerana wuduk merupakan wasilah sah sembahyang. Justeru: Sembahyang itu WAJIB, wudhuk juga WAJIB
 • 104. Kaedah 5: Perintah melakukan bertujuan menegah sebaliknya. • Setiap perintah melakukan sesuatu, maka ia juga bertujuan untuk menegah perkara sebaliknya. Contoh: Perintah untuk duduk, maka tegahannya, tidak boleh berdiri, baring & sebagainya,
 • 105. Kaedah 6: Qada’ atau mengganti adalah perintah baru Yang bermaksud: kewajipan yang sudah luput disebabkan tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan. Maka perbuatan Qada’ ini bukanlah perintah asal tetapi perintah baru. Contoh: Seseorang itu berdosa jika tidak mendirikan solat pada waktunya tanpa penghalang, dan diwajibkan keatasnya Qada’, jika dia tidak melakukannya juga maka berdosalah orang itu buat kali yang kedua.
 • 106. Kaedah ke-7: Perintah selepas tegahan menunjukkan Hukum Harus • . “Diharamkan keatas kamu memburu binatang ketika kamu sedang berihram” kemudian “dan selepas kamu bertahallul maka pergilah berburu.”
 • 107. Al-Nahyu Ertinya: Larangan daripada Allah terhadap mukallaf melalui Al-Quran dan Hadis. Bentuk Lafaz sesuatu tegahan: 1. Tegahan yang menggunakan Fi’il Amr. “Jauhilah” 2. Fi’il Mudhori’ didepannya Lam An-Nahyu. “Janganlah kamu mendekati Zina” 3. Lafaz yang menunjukkan makna tegahan seperti: “Harrama, Naha” Al-Amru Al-Nahyu Al-Mutlaq dan Al- Muqayyad
 • 108. Kaedah-kaedah sighah Al-Nahyu Tegahan sesuatu menunjukkan suruhan sebaliknya Asal Al-Nahyu Mutlak menuntut Pengulangan Semua Zaman Asal Al-Nahyu menunjukkan Kerosakan secara Mutlak Asal Al-Nahyu menunjukkan Haram
 • 109. Kaedah yang pertama: AsalAn-Nahyu menunjukkan Haram. Makna hakiki bagi sesuatu larangan itu ialah Haram, kecuali jika ada qorinah atau“tanda” menunjukkan yang membawa hukum selain daripada wajib… Contoh: Al-Karahah atau Makruh. Contoh: Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud: Jika satu daripada kamu memasuki masjid, maka janganlah kamu duduk sebelum kamu solat 2 rakaat. Doa:“Wahai tuhan kami,Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya” Al-I’tinas: Menenangkan. Contoh: “janganlah engkau berduka cita sesungguhnya Allah bersama kita..” Al-Iltimas (Mengajak & Nasihat): “Wahai Kawan, Janganlah selalu tidur”
 • 110. Kaedah ke-2 : Tegahan sesuatu bererti suruhan sebaliknya • Tegahan melakukan sesuatu, juga bermaksud suruhan melakukan perkara sebaliknya. Contoh : “Janganlah engkau mempersekutukan Allah..” Kaedah ke-3 : AsalAl-Nahyu multak menuntut Pengulangan semua Zaman Larangan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu waktu / sebab lain itu meliputi semua masa dan keadaan. Contoh : “Janganlah kamu menghampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk”
 • 111. Bahagian-bahagian Al-Nahyu Al-Nahyu yang ditunjukkan pada perbuatan Contoh: Wanita berhaid Berpuasa Yang ditunjukkan terhadap juzuk perbuatan Contoh: Menjual anak dalam kandungan ibu Ditunjukkan terhadap sifat yang ada pada perbuatan Contoh: Tegahan berpuasa pada Hari Raya Ditunjukkan terhadap perkara yang dapat dipisahkan dengan perbuatan Contoh: Jual beli setelah berkumandang azan kedua pada hari Jumaat * Page 172
 • 112. Al-Mutlak • Lafaz yang menunjukkan pengertian yang tidak terbatas dan luas. Contoh: Lelaki & Hamba Lafaz tersebut boleh ditujukan kepada mana-mana lelaki/hamba , baik Muslim atau Kafir. Al-Amru Al-Nahyu dan Al- Muqayyad Hukum & Dilalah Lafaz Multak : Page 177
 • 113. Muqayyad • Lafaz yang menunjukkan pengertian dan maksud yang tidak tertentu, tetapi ia diikuti dengan sifat yang menetapkannya dengan mengikatnya. • Contoh: Lelaki Muslim Lelaki ini dimuqayyadkan dengan Muslim Hukum & Dilalah Lafaz Muqayyad : Page 179
 • 114. Membawa Mutlak kepada Muqayyad Itlaq dan taqyid itu berkaitan pada sebab Hukum Itlaq dan taqyid itu berkaitan dengan hukum Ulama’ Hanafi: Hendaklah ia ditafsirkan mengikut bentuk masing- masing. • Keduanya sama pada sebab atau hukum • Keduanya tidak sama pada sebab atau hukum • Keduanya sama pada sebab tapi berbeza pada hukum • Keduanya berbeza pada sebab tetapi sama pada hukum
 • 115. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Artinya, “Muqayyad menjadi penjelasan terhadap mutlak”
 • 116. Contoh Muqayyad: Artinya: Katakanlah: tidaklah aku peroleh didalam wahyu yang diturunkan kepadaku, akan sesuatu makanan yang haram atas orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. (QS. Al-An’am: 145) Kedua ayat tersebut berisi sebab yang sama, yaitu hendak makan, dan berisi hukum yang sama, yaitu: haramnya darah. Contoh Mutlak: Artinya: Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. (QS. al-Maidah: 3)
 • 117. Mutlak tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeza. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Artinya, “Muqayyad tidak menjadi penjelasan mutlak” 2) Tidak sama pada sebab atau hukum
 • 118. Contoh Muqayyad: Artinya: Wahai orang Mukmin, apabila kamu hendak shalat, hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku. (QS. Al-Maidah: 6) Dalam hal tersebut ada hadist Nabi yang menjelaskan bahwa pemotongan tangan pencuri sampai pergelangan. Ayat 6 al-Maidah yang muqayyad tidak boleh menjadi penjelasan ayat 38 al-Maidah 38 yang mutlak, karena berlainan sebab, yaitu hendak shalat dan pencurian, dan berlainan pula dalam hukum, yaitu wudhuk dan pemotongan tangan. Contoh Mutlak: Artinya: Pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangannya (QS. Al-Maidah: 38)
 • 119. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. 3) Sama pada sebab tapi berbeza pada hukum Contoh Mutlak: Sabda Nabi SAW yang artinya: “Tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan.” (HR. Ammar) Contoh Muqayyad: Artinya: Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. (QS. Al-Maidah: 6)
 • 120. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeza. Dalam hal ini ada dua pendapat: a) Menurut golongan Syafi’i, mutlak dibawa kepada muqayyad. b) Menurut golongan Hanafiyah dan Makkiyah, mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. 4) Berbeza pada sebab tetapi sama pada hukum
 • 121. Contoh mutlak: Artinya: Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum keduanya bercampur. (al-Mujadalah: 3) Contoh Muqayyad: Artinya: Barangsiapa yang membunuh orang Mukmin dengan tidak disengaja (karena kekeliruan) maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang Mukmin. (QS. An- Nisa’: 92) Kedua ayat diatas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak, sedang sebabnya berlainan. Yang satu karena zhihar yang lain karena pembunuhan yang sengaja
 • 123. Al-‘Am • Ertinya: Khitab yang menunjukkan pengertian yang umum dan menyeluruh tanpa batasan. • Lafaz-lafaz ‘Am: 1) Lafaz kullu, Jamii’, Kaaffah, ‘Aammah. Kullu imri’in. kullu nafsin. 2) Mufrad yang ada Alif Lam Istighraqiyyah. Az-Zaaniyah. 3) Jama’ yang ada Alif Lam Istighraqiyyah. Al- Mutallaqaatu. 4) Mufrad yang ada Idofah. Maa’uhu. 5) Jama’ yang ada Idofah. Amwaalihim 6) Isim Mausul. Allaziina. 7) Isim istifham. Man(siapakah)
 • 124. Hukum Lafaz ‘Am Hukum lafaz ‘Am: - Ulamak bersepakat mengatakan tidak boleh beramal atau berpegang dengan lafaz ‘Am sebelum mencari ada atau tiada mukhassisnya (yg khas). Ulamak berpendapat demikian dengan dalil. Sahabat pada mulanya berpendapat Fatimah puteri Rasulullah berhak mendapat pusaka berdasarkan umum firman Allah: “Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu…” Ayat ini umum meliputi anak-anak nabi dan semua anak-anak umat Islam. Selepas itu Abu Bakar memberitahu para sahabat bahawa nabi ada bersabda: “kami para nabi tidak boleh dipusakai, apa-apa yang kami tinggalkan akan menjadi sedekah”
 • 125. Dilalah ‘Am, adakah ia Qat’i atau Zanni? Pendapat Jumhur Ulamak: - Dilalah ‘Am sebelum atau selepas pengkhukhusan adalah bersifat Zanni. Pendapat Ulamak Hanafi: • Dilalah ‘Am kepada makna-maknanya adalah secara Qat’i selagi ia tidak dikhususkan atau ditakhsiskan. • Apabila ia ditakhsiskan maka dilalahnya terhadap makna-maknanya yang masih tinggal itu adalah secara Zanni.
 • 126. Kesan Perselisihan Ulama’ terhadap Dilalah ‘Am Pertentangan Am dengan khas dari segi hukum dan sabitnya. Pendapat Jumhur: • Tidak menganggap ada pertentangan antara kedua-nya. • Berpegang dengan hukum lafaz khas mengenai perkara yang ditunjukkan olehnya. • Berpegang kepada hukum lafaz ‘am mengenai perkara yang tidak ditunjukkan oleh lafaz khas. Pendapat Ulama’ Hanafi (Page 199)
 • 127. Kesan Perselisihan Takhsis Lafaz ‘Am Al-Quran dengan Lafaz Khas Hadis Ahad. (Bolehkah Hadis Ahad mengkhususkan dalil ‘Am Al-Quran?) Jumhur Ulamak: Sabit hadis Ahad adalah secara Zanni, tetapi dilalahnya adalah secara Qat’ie kerana lafaznya adalah Khas. Sabit Al-Quran pula adalah Qat’ie , teapi dilalahnya Zanni kerana lafaznya adalah Am. Lantas kedua-duanya adalah sama. Ulamak Hanafi: Tidak boleh. Kesabitan Al-Quran lebih kuat. Contoh: Boleh atau tidak memakan makanan yang disembelih oleh orang islam tetapi tidak menyebut nama Allah? “Dan Janganlah kamu makan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah..” Al-Quran. “Sembelihan Orang islam adalah halal, samaada ia menyebut nama Allah atau tidak…” Hadis Ahad. Takhsis lafaz Am al-Quran dengan lafaz khas Hadis Ahad
 • 128. Kedatangan Lafaz ‘Am dari sebab Khas Kadang-kala lafaz ‘Am lahir daripada sebab khas, maka majoriti Ulamak berpendapat: yang diambil-kira ialah lafaz yang ‘Am, bukannya sebab yang khusus. Contoh: Seorang lelaki bertanya Rasulullah S.A.W : “ Ya Rasulullah, sesungguhnya kami belayar dilaut dan kami membawa bersama kami sedikit air, sekiranya kami berwuduk dengannya nescaya kami akan kehausan, apakah boleh kami berwuduk dengan air laut?” Baginda menjawab: “ laut itu suci airnya dan halal bangkainya.”
 • 129. Bahagian-bahagian ‘Am • ‘Am membawa maksud Umum secara Qat’i. Lafaz ‘Am yang mempunyai tanda yang menghalang daripada berlaku pentakhsisan. • ‘Am membawa maksud Khusus secara Qat’i. Lafaz ‘Am yang mempunyai tanda yang menghapuskan keumumannya,dan ditujukan pada sebahagian daripada makna-maknanya,tidak kesemuanya. • ‘Am yang menerima pengkhukhusan. Lafaz ‘Am yang tidak mempunyai tanda samaada ia memerlukan pengkhukhusan atau tidak.
 • 130. Pengkhususan Lafaz ‘Am • Jumhur Ulamak: Segala penjelasan daripada nas Al-Quran atau Hadis yang berbentuk umum, mengandungi pengertian yang khusus. • Ulamak Hanafi: Dalil yang mentakhsiskan ‘Am hanya 3 perkara: 1. Akal 2. Adat 3. Uruf, perkataan yang bersendirian tetapi bersambung dengan ‘Am.
 • 131. Bahagian-bahagian Pentakhsis Al-Mukhassis al-Munfasil Pengkhususan yang terpisah daripada nas yang bersifat umum.  Nas Quran dan Hadis  Akal  Uruf atau Adat  Lafaz berasingan tetapi bersambung dengan ‘Am  Lafaz berasingan daripada ‘Am Al-Mukhassis al-Muttasil Pengkhususan yang bersambung dengan umum dan merupakan sebahagian daripadanya.  Pengecualian  Sifat  Syarat  Ghayah (Hingga batas waktu atau tempat)  Sebahagian ganti keseluruhan
 • 132. Takhsis Nas Al-Quran dan Hadis dibahagi kepada 5 bahagian: a) Takhsis Al-Quran dengan Al-Quran. . ‫أربعة‬ ‫بأنفسهن‬ ‫يتربصن‬ ‫أزواجا‬ ‫ويذرون‬ ‫منكم‬ ‫يتوفون‬ ‫واللذين‬ ‫وعشرا‬ ‫أشهر‬ ‫حملهن‬ ‫يضعن‬ ‫أن‬ ‫أجلهن‬ ‫االحمال‬ ‫وأولت‬. Oleh itu, bagi iddah bagi perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari, kecuali jika ia mengandung maka iddahnya hingga ia melahirkan anak. b) Takhsis Al-Quran dengan Hadis. ‫أولدكم‬ ‫في‬ ‫هللا‬ ‫يوصيكم‬...‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫قول‬: ‫يرث‬ ‫ال‬ ‫القاتل‬ Oleh itu, semua anak-anak berhak mendapatkan harta warisan, kecuali jika ia membunuh maka ia tidak mewarisi apa-apa.
 • 133. Takhsis Nas Al-Quran dan Hadis. c) Takhsis Hadis dengan Al-Quran. (‫حديث‬) .‫جلدة‬ ‫مائة‬ ‫بالبكر‬ ‫البكر‬ ‫المحصبات‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫نصف‬ ‫فعليهن‬ ‫بفاحشة‬ ‫أتين‬ ‫فإن‬ ‫أحصن‬ ‫فإذا‬ ‫العذاب‬ ‫من‬. Oleh itu, hukuman bagi penzina teruna dan dara disebat 100kali,kecuali bagi hamba2 perempuan yang melakukannya maka dihukum setengah daripada itu. d) Takhsis Hadis dengan Hadis. ‫العشر‬ ‫السماء‬ ‫سقت‬ ‫فيما‬(‫حديث‬)‫خمسة‬ ‫دون‬ ‫فيما‬ ‫ليس‬ ‫صدقة‬ ‫أوسق‬. Oleh itu, semua tumbuh-tumbuhan yang menggunakan air hujan,zakatnya ialah 1/10, kecuali jika kurang dari 5 wasaq maka tidak diwajibkan zakat.
 • 134. Takhsis Nas Al-Quran dan Hadis. e) Takhsis Al-Quran atau Hadis dengan Qiyas. .‫جلدة‬ ‫مائة‬ ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫فاجلدوا‬ ‫والزاني‬ ‫الزانية‬ ‫المحصبات‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫نصف‬ ‫فعليهن‬ ‫بفاحشة‬ ‫أتين‬ ‫فإن‬ ‫أحصن‬ ‫فإذا‬ ‫العذاب‬ ‫من‬. Oleh itu, hukuman bagi penzina2 teruna dan dara disebat 100 kali,kecuali bagi hamba2 perempuan yang melakukannya maka dihukum setengah daripada itu. Maka diqiyaskan juga hamba2 lelaki yang melakukan zina disebat 50 kali. Akal mentakhsiskan keumuman Nas-nas. ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫خالق‬ ‫هللا‬ ‫الزكاة‬ ‫وآتوا‬ ‫الصالة‬ ‫وأقيموا‬ Perintah dalam ayat tersebut adalah umum, namum akal menghukum dengan mengecualikan mereka yang tidak mempunyai keahlian taklif, seperti : Kanak-kanak
 • 135. URUF, adat kebiasaan. Contoh:“Daging”. Disebahagian tempat, daging tidak termasuk ikan. Oleh itu sesiapa yang bersumpah, “Demi Allah saya tidak mahu makan daging” Maka dia boleh makan ikan, kerana ikan terkeluar daripada hukum ‘Am,menurut adat kebiasaan. Lafaz berasingan tetapi bersambung dengan ‘Am Berasingan disini bermaksud sempurna dengan sendirian, manakala maksud berhubung dengan ‘am ialah disebut bersamanya. Contoh: ‫الربا‬ ‫وحرم‬ ‫البيع‬ ‫هللا‬ ‫وأحل‬ Allah menghalalkan jual beli, jual beli meliputi pertukaran berbentuk riba atau tidak. Maka Allah mengkhususkan hukum jual beli yang berbentuk Riba’ itu haram melalui lafaz yang berasingan dan bersambung dengannya.
 • 136. Lafaz berasingan daripada ‘Am. Contoh: ‫الميتة‬ ‫عليكم‬ ‫حرمت‬...‫الطهور‬ ‫هو‬ ‫مائه‬‫ميتته‬ ‫الحل‬ (‫حديث‬) Lafaz al-Maitatu adalah am’ yang meliputi semua bangkai, sama ada di lautan atau daratan. Namun pengharaman itu dikhususkan kepada selain daripada bangkai binatang yang hidup di lautan. “Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.”
 • 137. Al-Mukhassis al-Muttasil Pengkhususan yang tidak berasingan atau tidak berdiri sendiri dalam lafaznya, bahkan ia bersambung dengan umum dan merupakan sebahagian daripadanya. Pengecualian Sifat Syarat Ghayah (Hingga batas waktu atau tempat) Sebahagian ganti keseluruhan Istisna’ al-Muttasil (Pengecualian) ‫إيمانه‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫باهلل‬ ‫كفر‬ ‫من‬‫إال‬‫من‬ ‫باإليمان‬ ‫مطمئن‬ ‫وقلبه‬ ‫أكره‬... Barang siapa yang sudah beriman kemudian kufur maka mereka akan diazab oleh Allah,ayat ini umum dengan meliputi segala cara kekufuran, lafaz “illa” mengkhususkan mereka yang kufur dengan dipaksa tidak diazab. Sifat ‫رقبة‬ ‫فتحرير‬ ‫خطأ‬ ‫مؤمنا‬ ‫قتل‬ ‫ومن‬‫مؤمنة‬... Barang siapa yang membunuh orang beriman tanpa disengajai maka dendanya ialah memerdekakan hamba tidak kira kafir atau beriman, maka dengan adanya sifat yang beriman maka hendaklah dibebaskan hamba yang beriman.
 • 138. Syarat. ‫أزواجكم‬ ‫ماترك‬ ‫نصف‬ ‫ولكم‬‫ولد‬ ‫لهن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬... Syarat dalam ayat ini ialah: Jika isteri tidak mempunyai anak. Syarat ini membataskan hak para suami mendapat seperdua dari peninggalan isteri jika si isteri tidak mempunyai anak. Hingga batasan tertentu. ‫المرافق‬ ‫إلى‬ ‫وأيديكم‬ ‫وجوهكم‬ ‫فاغسلوا‬... Basuh kedua belah tangan hingga ke siku adalah batasan tempat ketika berwuduk.untuk itu lafaz “ ‫إلى‬ ‫”المرافق‬ bertujuan untuk meliputi tangan hingga ke siku. Ghayah (Hingga batasan tertentu atau menhabisi) • Hingga batas Waktu • Hingga batas Tempat ‫المرافق‬ ‫إلى‬ ‫وأيديكم‬ ‫وجوهكم‬ ‫فاغسلوا‬... Basuh kedua belah tangan hingga ke siku adalah batasan tempat ketika berwuduk.untuk itu lafaz “‫المرافق‬ ‫”إلى‬ bertujuan untuk meliputi tangan hingga ke siku.
 • 139. Sebahagian ganti keseluruhan ‫البيت‬ ‫حج‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫وهلل‬‫استطاع‬ ‫من‬‫سبيال‬ ‫إليه‬... Lafaz man Istata’ adalah badal atau ganti daripada al-Nas iaitu semua manusia. Justeru itu, sebahagian yang mengganti keseluruhan dan wajib haji terhadap manusia dikhususkan terhadap mereka yang mampu dan cukup syaratnya. Pengecualian Sifat Syarat Ghayah (Hingga batas waktu atau tempat) Sebahagian ganti keseluruhan
 • 140. Al-Musyatarak Lafaz musytarak membawa maksud lafaz tertentu yang telah ditetapkan untuk menunjukkan dua maksud/ 2 erti yang berbeza atau lebih. Contoh: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama 3 kali suci. Lafaz Quru’: Membawa maksud Suci dan Haid
 • 141. Dilalah dan hukum Al-Musytarak • Ulama’ usul Fiqh: Al-Isytirak adalah menyalahi asalnya • Apabila sesuatu lafaz yang berkemungkinan al-isytirak atau tidak al-isytirak, maka ulama’ usul fiqh menetapkan yang rajih ialah tidak al-isytirak • Apabila sesuatu lafaz itu musytarik (2 makna atau lebih) dan mempunyai Qarinah (yang menunjukkan salah satu daripada makna-maknanya, maka lafaz tersebut hanya menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh Qarinah itu. Page 218
 • 143. Maksud Umum penetapakan hukum Mendidik Individu • Mendidik individu supaya menjadi insan yang berguna , menjadi model dan ikutan orang lain. Contoh: Pensyariatan Sembahyang Matlamatnya adalah supaya individu menjadi orang yang berguna, baik dan terhindar daripada perkara keji. Menegakkan keadilan • Menegakkan keadilan terhadap individu dan masyarakat • Mengambil hak zalim dan memberikannya kepada yang kena zalim.
 • 144. Maksud Umum penetapakan hukum Menjaga kemaslahatan a) Menjaga kepentingan individu , masyarakat dan makhluk lain b) Merealisasikan kemaslahatan dengan melaksanakannya c) Mencegah kemudaratan dan gejala buruk Konsep utama dan umum penetapan hukum Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat
 • 145. Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat Menjaga Agama Menjaga akidah, beriman dan berpegang kepada semua rukun iman Tidak mengingkari segala perintah Allah Menjaga Jiwa Menjaga hak kehidupan; Mencari tempat perlindungan dan tempat tinggal agar tidak dicerobohi. Menjaga kehormatan; Tidak mencela, mencaci, menfitnah orang lain Menjaga Akal Untuk memelihara akal, disyariatkan pengharaman minuman memabukkan dan benda-benda yang baru seperti suntik/hidu/sedut (ganja, gam..) Menjaga Keturunan Disyariatkan perkahwinan. Disyariatkan hukum rejam bagi pelaku zina. Menjaga Harta Disyariatkan supaya mencari harta dan rezeki yang halal seperi jual beli. Dan diharamkan usaha yang HARAM seperti rasuah/curi/rompak.
 • 146. Menjaga perkara hajiyat/ keperluan • Ibadat Disyariatkan ada rukhsah solat (Sembahyang Jamak & Qasar) / Boleh berbuka puasa bagi mereka yang bermusafir / Bertayammum ketika tiadanya air • Muamalah Diharuskan akad seperti Jual Salam, sewa-menyewa dan upah-mengupah Disyariatkan talak, fasakh..etc • Hukuman Membayar diyat/kaffarah atas pembunuhan tanpa sengaja. Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat
 • 147. Perelokkan • Ibadat Contoh: Pensyariatan supaya menyucikan tubuh badan, pakaian, tempat…berpakaian bersih dan cantik..tutup aurat ke masjid. (Mengajar manusia dengan amalan dan sifat mulia) • Muamalat Diharamkan menipu, monopoli dan sorok (Menjaga hubungan sesama manusia dan supaya akhlaq mulia diamalkan dan aman) • Adab Mendidik peribadi, masyarakat dengan akhlaq mulia untuk tujuan kebaikan dan kesempurnaan manusia sejagat • Hukuman Contoh: Dalam peperangan Islam menegah membunuh sesuka hati. (eg Kanak2 dan wanita tidak boleh dibunuh) Daruriyat Hajiyat Tahsiniyat
 • 149. AN-NASKHU ‫النسخ‬ • Bahasa: Penghapusan atau perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain • Istilah: nas yang menghapus hukum syarak yang telah ditetapkan didalam nas sebelumnya, dengan dalil syarak yang baru. Nasikh ialah: Ayat yang menghapuskan. Mansukh ialah : Ayat yang dihapuskan hukumnya. • Masa berlaku nasakh: ulamak bersepakat mengatakan nasakh hanya berlaku semasa nabi hidup sahaja. Kerana nasakh tidak berlaku kecuali melalui wahyu sahaja.
 • 150. Dalil berlakunya Nasakh • Contoh: “Sesungguhnya nabi pernah menghadap Baitul Maqdis sebagai Kiblat ketika sembahyang selama 16 bulan, selepas itu hukum itu dinasakhkan dan nabi diarahkan menuar kiblat ke kaabah pula” Syarat-syarat Nasakh 1) Hukum Mansukh mestilah hukum yang berbentuk amali bukan hukum akal yang telah tetap. 2) Kaedah An-Nasakh mestilah berdasarkan syarak dan berlaku sewaktu hayat Baginda. 3) Hukum Mansukh mesti turun lebih dahulu daripada penggantinya. 4) Hukum Mansukh mestilah sabit berdasarkan Nas,dan tidak ditentukan penggunaannya pada masa tertentu dan tidak dikekalkan. 5) Hukum yang diganti hendaklah berkenaan dengan mukallaf. 6) Dalil yg mengganti adalah sama kuat atau lebih kuat daripada dalil yg diganti dari sudut sabit dan dilalah.
 • 151. Cara mengetahui Nasakh Lafaz yang memang menunjukkan nasakh. ‫ضعفا‬ ‫فيكم‬ ‫أن‬ ‫وعلم‬ ‫عنكم‬ ‫هللا‬ ‫خفف‬ ‫الئن‬,‫صابرة‬ ‫مائة‬ ‫منكم‬ ‫يكن‬ ‫فإن‬ ‫مائتين‬ ‫يغلبوا‬...‫االنفال‬ ‫سورة‬:66. Ayat yang menasakhan terhadap penetapan hukum terhadap orang Islam yang mesti melawan orang kafir yang nisbahnya 1:10. Datangnya terkemudian, melalui kenyataan nabi. ‫فزوروها‬ ‫القبور‬ ‫زيارة‬ ‫عن‬ ‫نهيتكم‬ ‫كنت‬. “Sebelumnya aku menegah kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah” Perbuatan dan amalan nabi. Nabi merejam Ma’iz Al-Aslami tanpa menyebatnya 100 kali. Ini berlaku selepas sabdanya: ‫والرجم‬ ‫مائة‬ ‫جلد‬ Penegasan melalui ijmak ulamak.
 • 152. • Nasakh secara terang • Nasakh secara kandungan • Nasakh keseluruhan atau kulli • Nasakh sebahagian atau Juz’i Bahagian-bahagian Nasakh Page 237
 • 153. NASAKH AL-QURAN DENGAN AL-QURAN ATAU HADIS • Ulamak bersepakat mengatakan harus Al-Quran menasakhkan nas Al-Quran yang lain,kerana sama dari segi kekuatan.. • Ulamak berselisih pendapat pada masalah Al-Quran dinasakhkan oleh Hadis kepada 3 pendapat. 1) Jumhur Ulamak: Harus Al-Quran dinasakhkan dengan hadis mutawatir,kerana sama dari segi kekuatan. 2) Ulamak Hanafi: + Hadis Masyhur kerana dikira hampir setaraf dengan Al-Quran dari segi kekuatan. 3) Sebahagian Ulamak dan Imam Syafi’e: Tidak harus Al-Quran dinasakhkan oleh Hadis.
 • 154. NASAKH HADIS DENGAN HADIS • Pendapat Jumhur: Harus hadis menaskhkan hadis, jika yang menasakhkan itu lebih kuat atau setaraf dari yg dinasakhkan. Oleh itu harus: Hadis Mutawatir X Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad. Hadis Ahad X Hadis Ahad. 2)Pendapat Ulamak Hanafi: Harus… + Hadis Masyhur X Hadis Masyhur dan Hadis Ahad. NASAKH HADIS DENGAN AL-QURAN Ulamak bersepakat mengatakan Al-Quran harus menasakhkan Hadis. ‫عشر‬ ‫ستة‬ ‫الصالة‬ ‫في‬ ‫المقدس‬ ‫بيت‬ ‫يستقبل‬ ‫أقام‬ ‫النبي‬ ‫أن‬ ‫الكعبة‬ ‫إلى‬ ‫التوجه‬ ‫بطلب‬ ‫ذلك‬ ‫نسخ‬ ‫ثم‬ ‫شهرا‬. ‫شطر‬ ‫وجهك‬ ‫فول‬ ‫ترضها‬ ‫قبلة‬ ‫فلنولينك‬ ‫السماء‬ ‫في‬ ‫وجهك‬ ‫تقلب‬ ‫نرى‬ ‫قد‬ ‫الحرام‬ ‫المسجد‬. Hadis mengenai pertukaran arah kiblat
 • 155. Nasakh dengan ijmak • Menurut jumhur ulamal’ TIDAK HARUS ijmak menasakhan nas al-quran dan hadis • Ijmak hanya berlaku berdasarkan dalil yang kuat menurut pandangan ulama’ yang telah bersepakat mengenani nas-nas tertentu Nasakh Ijmak dengan Al-Quran / Hadis: • TIDAK HARUS Kerana yang menasakhan mestilah terkemudian daripada yang dinasakhan. Sedangkan Al-Quran dan Hadis mendahului ijmak kerana ijmak hanya perlu selepas kewafatan Nabi. Nasakh Al-Quran atau Hadis atau ijmak dengan Qiyas • Tidak Harus Nasakh Qiyas dan Qiyas • Tidak Harus
 • 156. Ayat-ayat yang tidak boleh dinasakh • Ayat-ayat yang menyentuh tentang akidah dan iman. • Ayat mengenai sejarah dan perkara-perkara yang menyentuh tentang Nabi-Nabi & Umat silam • Hukum syarak yang telah diputuskan selepas kewafatan Nabi serta melalui ijmak ulamak • Hukum tentang sifat mulia atau keji yang tidak akan berubah. Contoh: Keadilan, kebenaran, sifat amanah… • Hukum tentang furu’ atau cabang syarak yang telah dijelaskan berkekalannya oleh syarak. Contoh: Berjihad
 • 157. Menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia Dasar Islam tidak membebankan umatnya & sesetengah hukum itu diturunkan secara ansur2 Untuk kemas kinikan hukum syarak dan mengembangkan perundangan Islam. Hikmat Nasakh Supaya manusia tidak merasa berat & dapat Menerima pembinaan Hukum yang dibawa oleh Islam. Ada sesetengah hukum Islam yang diturunkan pada Peringkat permulaan Islam hanya Sesuai pada zaman & Masyarakat Pada waktu itu.
 • 159. Ijtihad • Ertinya: Mujtahid mencurahkan penuh kesungguhannya untuk mencari ilmu berkaitan hukum syariat. • Ijtihad itu dituntut dalam islam demi memenuhi keperluan syarak. Syarat kelayakkan ijtihad 1) Mukallaf, Adil, Beriman. 2) Mengetahui Bahasa Arab. 3) Mengetahui Al-Quran. 4) Mengetahui As-Sunnah. 5) Mengetahui Ijmak. 6) Mengetahui Ilmu-Usul Fiqh. 7) Mengetahui tujuan Syariat. 8) Niat baik dan Ikhlas.
 • 160. HUKUM BERIJTIHAD  Fardhu Ain.  Mempunyai kemampuan & kelayakan berijtihad  Apabila tiada orang lain boleh berijtihad kecuali dirinya.  Fardhu kifayah.  Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid namum masih ada yang layak sepertinya.  Apabila tiada yang akan berijtihad, maka ia adalah Fardu Kifayah atas seseorang mujtahud untuk mewakili mujtahid yang lain  Seorang mujtahid yang ragu akan ijtihad para mujtahid yang lain, maka ia menjadi (F.K) baginya untuk berijtihad terhadap hukum & permasalahan yang diraguinya.  Sunnah.  Berijtihad sesuatu perkara yang belum berlaku.  Haram.  Segala ijtihad yang tidak memenuhi syarat mujtahid.
 • 161. MARTABAT MUJTAHID Ijtihad Mutlak • Berasaskan Al-Quran dan Hadis • Ijtihad / Mujtahid menggunakan segala pendalilan dan istinbat hukum secara bebas tanpa berpegang pada mana2 imam. • Contoh : Sahabat Nabi & Imam-imam (Malik / Syafi’i) Ijtihad Muntasib • Berasaskan pendapat imam mazhab tertentu (Hanya ikut imam mazhab mereka dalam perkara usul sahaja) Ijtihad dalam Mazhab • Berasaskan pendapat imam mazhab tertentu (Asal & Furu’) Ijtihad dalam Fatwa • Takhrij / keluarkan dalil yang digunakan oleh Ashab Imam Mazhab • Tarjih dan tentukan kedudukan dalil yang digunakan
 • 162. RUANG BER’IJTIHAD HARUS 1) Semua perkara yang tiada dalam dalil Qat’i 2) Dilalah Zanni dalam dalil Qat’i. 3) Dilalah Zanni dalam dalil Zanni. 4) Dilalah Qat’i tetapi dalil Zanni. TIDAK HARUS 1) Dilalah Qat’i dalam dalil Qat’i. 2) Dalil Qat’i dan ditafsirkan lagi oleh Nabi Muhammad. 3) Hukum yang perlu diketahui secara umum dan telah dimaklumi. 4) Telah di’ijmakkan.
 • 163. TAQLID  Mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti dalilnya atau penerimaan hukum-hukum daripada seseorang tertentu.  Bertaqlid tidak harus hukumnya, kecuali bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid.
 • 164. TAQLID HUKUM SYARAK AMALIAH  Tidak boleh bertaqlid secara mutlak  Wajib bertaqlid secara mutlak  Wajib bertaqlid atas orang awam dan mereka yang lemah ilmu agamanya dan haram bagi mujtahid.