SlideShare a Scribd company logo
1 of 28

KELOMPOK 2 :
1. Indah Lestari 63010170017
2. Khafidlotul Dewi L 63010170025
3. Maya Fauziah V 63010170026
4. Efa Mega P 63010170040
Transaksi dan Akad Dalam Bank
Syariah

 Transaksi adalah kejadian ekonomi yang melibatkan
seseorang dengan seseorang atau beberapa orang
lainnya yang saling melakukan pertukaran
melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam
meminjam atas suatu dasar suka sama suka ataupun
dasar suatu hukum yang berlaku.
PENGERTIAN
TRANSAKSI

PENGERTIAN AKAD
Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam
hukum Islam.
Kata akad berasal dari al-a’qd, yang berarti mengikat, menyambung
atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagaimana menurut segi
etimologi lain, akad berarti:
“ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan
secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.
1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan
“pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul
dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk
melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya

Shighatul
‘aqd
Mahallul
‘aqd
. al-
Āqidāni
RUKUN AKAD

PENGGOLONGAN JENIS AKAD
1. Qard al Qardul Hasan
2. Wadiah
3. Wakalah
4. Kafalah
5. Rahn
6. Hibah
7. Hiwalah
8. Sharf
1. Murabahah
2. Salam
3. Istishna'
4. Ijarah
5. Musyarakah
6. Mudharabah
Akad Tabarru’ Akad Tijarah

Rukun dan syarat Qard al-Qardul
Hasan
Rukun
1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. Tujuan
4. Shighah atau ijab
qobul
syarat
1. Kerelaan kedua belah
pihak
2. Dana digunakanuntuk
sesuatu bermanfaat
dan halal

PPINJAMlAN
Qard al- Qardul Hasan dalam Bank
Syariah
Pinjaman talangan haji
Pinjaman tunai
Pinjaman kepada penguhasa kecil
 produk untuk menyumbang usaha yang
sangat kecil atau membantu sector sosial
fasilitas nasabah yang memerlukan dana
cepat

Wadiah
Rukun
1. Pihak yang berakad
2. Obyek yang diakadkan
3. Sighat atau ijab qobul
Syarat
1. Pihak yang berakad
( cakap hukum, sukarela)
2. Objek yang diakadkan,
(merupakan milik mutlak si penitip)
3. Sighat
(barang yang dititipkan jelas, tidak
mengandung persyaratan-
persyaratan lain)

Pembagian al Wadiah
adi'ah yad Amanah, Adalah akad titipan, dimana penerima titipan
adalah penerima kepercayaan, maksudnya adalah dia tidak
diharuskan mengganti segala resiko kerusakan atau kehilangan yang
terjadi, karena akadnya adalah titipan murni.
Wadi'ah yad Dhamanah, Yaitu Titipan dengan tanggungjawab.
Dimana Barang titipan tersebut boleh dipakai/ digunakan oleh
penerima titipan. Apabila terjadi kerusakan/ kehilangan pada barang
titpan tersebut maka dari pihak penerima titpan harus
bertanggungjawab

wakalah
Rukun
1. Dua orang yang
melakukan transaksi,
yaitu orang yang
mewakilkan dan yang
menjadi wakil.
2. Shighat (Ijab Kabul).
3. Muwakal fih (sesuatu
yang diwakilkan)
syarat
1. Seorang muwakkil
2. Seorang wakil
3. Objek yang diwakilkan

Letter of credit impor Transfer/ pengiriman
uang
Letter of credit ekspor Asuransi syariah
Pembiayaan Rekening
Koran Syariah
Investasi Reksadana
Syariah
Penerapan wakalah dalam institusi
keuangan

kafalah
Rukun
1. Penjamin (dhomin/kafii)
2. Barang yang dijamin /
utang
3. Pihak yang dijamin
4. Sighat/akad
Syarat
1. Syarat-Syarat Penjamin
(Kafiil).
2. syarat-syarat Orang yang
Terutang (Makful
‘Anhu/Ashiil
3. Syarat-syarat Orang yang
Berpiutang (Makful Lahu)
4. syarat-syarat Barang yang
Akan Dijadikan Barang Jaminan

 Kafalah dalam perbankan syariah dibagi menjadi
beberapa jenis yaitu :
1. kafalah bin nafs
2. kafalah bil maal
3. kafalah mulaqah dan munjazah
4. kafal bit taslim

Rahn
Rahn adalah menahan salah satu herta milik si
peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang
diterimanya atau dapat juga disebut gadai.
Syarat :
1. Ijab Qabul.
2. Aqid
3. Barang yang digadai.
Rukun :
1. Rahin dan
murtahin
2. Baligh.
3. Cakap.
 Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan suka rela tanpa
meminta ganti.
 Syarat hibah :
1. diberikan secara ikhlas.
2. pemberinya bukan orang gila atau manbuk.
3. barangnya nyata atau dapat dilihat.
4. dapat dimiliki oleh oenerima hibah
 Rukun hibah:
1. pemberi dan penerima hibah.
2. barang.
3.ijab qabul.
Hibah

 Hiwalah adalah memindahan utang dari
tanggungan seseorang yang berhutang menjadi
tanggungan orang yang berkewajiban membayar
utang.
 Dalam praktik bank syariah fasilitas hiwalah
lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan
modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya.
Hiwalah

 Syarat
1. adanya kerelaan
muhil
2. ada persetujuan dari
muhal.
3. hutang yg dialihkan
dalam keadaan masih tetap
dalam pengakuan.
 Rukun
1. muhil dan muhal.
2. muhal ‘alaih.
3. ada piutang muhil
pda muhal.
4. ada piutang muhal
‘alaih dan muhil.
5. ijab qabul.

 Sharf adalah penukaran atau jual beli suatu valuta
dengan valuta lainnya.
 Syarat :
1. bukan untuk spekulasi.
2. ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga.
3. nilainya hars sama dan tunai.
4. jika beda maka dilakukan drg kurs yg berlaku.
Sharf
 Rukun
1. penjual (ba’i)
2. pembeli (musytari’)
3. Mata uang yang dijualbelikan.
4. niali tukar.
5. Ijab qabul.
Apadun jenis-jenis nya yaitu:
1. Transaksi spot
2. Transaksi forward
3. Transaksi swap
4. Transaksi option
 murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan
pembeli.
 Syarat :
1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
Murabahah

 RUKUN :
1. penjual.
2. pembeli,.
3. Objek.
4. Harga.
5. Ijab qabul.

 Pengertian secara sederhana makna bai’ assalam yaitu penjualan yang
pembelian barang yang diserahkan dikemuadian hari, dan pembayaran
dilakukan dimuka.
 Syarat : rukun :
1. Modal 1. Muslam Atau Pembeli
2. al-muslam fiihi 2. Muslam Ilahi Atau Penjual
3. Modal Atau Uang
4. Muslam Fiihi Atau Barang
5. Sighat Atau Ucapan
Salam
 Istishna’ adalah transaksi jual beli antara pemesan dengan produsen dimana barang
yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu denagn kriteria yang jelas.
 Syarat:
1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual
beli.
2. Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janjiapabila isi akad di isyaratkan
shani’ hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istishna’, tetapi berubah menjadi
akad ijarah.
3. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/membuat
barang itu
4. Barangnya jelas dan tentunya halal
 
Istishna’

 Rukun :
1. Adanya mu’qidain yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan
dan memesan barang
2. Uang atau modal
3. Muslan fiih adalah baranf yang dijual belikan (obyek transaksi) dinyatakan
jelas jenisnya:
-jelas sifat-sifatnya
-jelas ukurannya
-jelas batas waktunya
-Tempat Pembayaran harus jelas
4. Shigat adalah ijab dan qobul harus diucapkan dengan jelas

 Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik sewa dan penyewa untuk
mendapatkan atas objek sewa yang disewakan.
 Rukun ijarah :
1. Penyewa
2. Pemilik objek sewa
3. Aset/ objek sewa
4. Harga sewa (ujrah)
5. Ijab Qabul
 Syarat ijarah :
1. Pihak yang terlibat harus saling ridha
2. Aset atau objek sewa ada manfaatnya
Ijarah

 Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
 Rukun musyarakah :
1. Pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Ijab Qabul
 Syarat musyarakah :
1. Ijab Qabul
2. Para pihak yang membuat kontrak
Musyarakah

 Mudharabah adalah jual beli barang pada harga asal dengan menambah keuntungan yang
telah disepakati.
 Rukun mudharabah :
1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang
4. Harga
5. Ijab Qabul
 Syarat mudharabah :
1. Penjual memberi tau harga barang kepada nasabah
2. Kontrak harus bebas dari riba
3. Penjual harus menjelaskan kepada nasabah apabila terjadi cacat atas barang sesudah
pembelian
4. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
Mudharabah

TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

wakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalahwakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalah
Marhamah Saleh
 
Bank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensionalBank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensional
Krilekz
 
Pengantar akuntansi syariah
Pengantar akuntansi syariahPengantar akuntansi syariah
Pengantar akuntansi syariah
citra Joni
 
Psak 103 salam
Psak 103 salamPsak 103 salam
Psak 103 salam
citra Joni
 
Ppt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islam
Ppt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islamPpt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islam
Ppt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islam
ppt education
 

What's hot (20)

Produk Perbankan Syariah
Produk Perbankan SyariahProduk Perbankan Syariah
Produk Perbankan Syariah
 
Musyarakah mutanaqisah
Musyarakah mutanaqisahMusyarakah mutanaqisah
Musyarakah mutanaqisah
 
wakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalahwakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalah
 
Presentasi ijarah
Presentasi ijarahPresentasi ijarah
Presentasi ijarah
 
Dhaman dan Kafalah
Dhaman dan KafalahDhaman dan Kafalah
Dhaman dan Kafalah
 
Ppt jual beli
Ppt jual beliPpt jual beli
Ppt jual beli
 
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan MudharabahAkuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
Akuntansi Syariah Penghimpun Dana Wadiah dan Mudharabah
 
Produk Produk Perbankan Syariah
Produk Produk Perbankan SyariahProduk Produk Perbankan Syariah
Produk Produk Perbankan Syariah
 
Bank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensionalBank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensional
 
PPT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PPT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAMPPT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PPT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 
Wakaf
WakafWakaf
Wakaf
 
Wakaf, Hibah, Sedekah dan Hadiah
Wakaf, Hibah, Sedekah dan HadiahWakaf, Hibah, Sedekah dan Hadiah
Wakaf, Hibah, Sedekah dan Hadiah
 
Konsep uang dalam ekonomi islam
Konsep uang dalam ekonomi islamKonsep uang dalam ekonomi islam
Konsep uang dalam ekonomi islam
 
Qardh dan Ariyah
Qardh dan AriyahQardh dan Ariyah
Qardh dan Ariyah
 
Bab 9 bank umum berdasar prinsip syariah (bank syariah)
Bab 9  bank umum berdasar prinsip syariah (bank syariah)Bab 9  bank umum berdasar prinsip syariah (bank syariah)
Bab 9 bank umum berdasar prinsip syariah (bank syariah)
 
Pengantar akuntansi syariah
Pengantar akuntansi syariahPengantar akuntansi syariah
Pengantar akuntansi syariah
 
Presentation pegadaian
Presentation pegadaian Presentation pegadaian
Presentation pegadaian
 
Psak 103 salam
Psak 103 salamPsak 103 salam
Psak 103 salam
 
Perbankan syariah
Perbankan syariahPerbankan syariah
Perbankan syariah
 
Ppt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islam
Ppt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islamPpt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islam
Ppt presentasi ekonomi islam pengertian harta dalam islam
 

Similar to Tugas ppt transaksi dan akad ps

konsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.pptkonsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.ppt
MohAbdulAziz4
 
Kel.6 ijarah
Kel.6 ijarahKel.6 ijarah
Kel.6 ijarah
Mulyanah
 
akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'
Bunny Amhy
 

Similar to Tugas ppt transaksi dan akad ps (20)

transaksi dan akad dalam bank syariah
transaksi dan akad dalam bank syariahtransaksi dan akad dalam bank syariah
transaksi dan akad dalam bank syariah
 
Hukum islam tentang muamalah
Hukum islam tentang muamalahHukum islam tentang muamalah
Hukum islam tentang muamalah
 
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro SyariahProduk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
 
SISTEM KEUANGAN AKUNTANSI SYARIAH
SISTEM KEUANGAN AKUNTANSI SYARIAHSISTEM KEUANGAN AKUNTANSI SYARIAH
SISTEM KEUANGAN AKUNTANSI SYARIAH
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
 
konsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.pptkonsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.ppt
 
Kel.6 ijarah
Kel.6 ijarahKel.6 ijarah
Kel.6 ijarah
 
Islamin Banking and Takaful Final Exam Notes
Islamin Banking and Takaful Final Exam NotesIslamin Banking and Takaful Final Exam Notes
Islamin Banking and Takaful Final Exam Notes
 
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.pptAKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
 
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.pptAKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
 
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
 
Akad rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual beliAkad rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual beli
 
Bank Syariah
Bank SyariahBank Syariah
Bank Syariah
 
Sistem keuangan syariah - Akuntansi syariah
Sistem keuangan syariah - Akuntansi syariahSistem keuangan syariah - Akuntansi syariah
Sistem keuangan syariah - Akuntansi syariah
 
Pres agama
Pres agamaPres agama
Pres agama
 
Akad - Kaidah Fiqih.pptx
Akad - Kaidah Fiqih.pptxAkad - Kaidah Fiqih.pptx
Akad - Kaidah Fiqih.pptx
 
Ppt akad murabahah
Ppt akad murabahahPpt akad murabahah
Ppt akad murabahah
 
akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'
 
Makalah fiqih muamalah
Makalah fiqih muamalahMakalah fiqih muamalah
Makalah fiqih muamalah
 
Tugas AGAMA ISLAM KELAS XI Semester 1
Tugas AGAMA ISLAM KELAS XI Semester 1Tugas AGAMA ISLAM KELAS XI Semester 1
Tugas AGAMA ISLAM KELAS XI Semester 1
 

Recently uploaded

Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
VeonaHartanti
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
iwidyastama85
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
DewiUmbar
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
ErikaPutriJayantini
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
cupulin
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
aji guru
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
putrisari631
 

Recently uploaded (20)

MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
MATERI TENTANG SUMBER ENERGI KELAS 4 TEMA 2 K13
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docxDokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptxNOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
 

Tugas ppt transaksi dan akad ps

 • 1.  KELOMPOK 2 : 1. Indah Lestari 63010170017 2. Khafidlotul Dewi L 63010170025 3. Maya Fauziah V 63010170026 4. Efa Mega P 63010170040 Transaksi dan Akad Dalam Bank Syariah
 • 2.   Transaksi adalah kejadian ekonomi yang melibatkan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas suatu dasar suka sama suka ataupun dasar suatu hukum yang berlaku. PENGERTIAN TRANSAKSI
 • 3.  PENGERTIAN AKAD Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari al-a’qd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagaimana menurut segi etimologi lain, akad berarti: “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. 1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. 2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya
 • 5.  PENGGOLONGAN JENIS AKAD 1. Qard al Qardul Hasan 2. Wadiah 3. Wakalah 4. Kafalah 5. Rahn 6. Hibah 7. Hiwalah 8. Sharf 1. Murabahah 2. Salam 3. Istishna' 4. Ijarah 5. Musyarakah 6. Mudharabah Akad Tabarru’ Akad Tijarah
 • 6.  Rukun dan syarat Qard al-Qardul Hasan Rukun 1. Pelaku akad 2. Objek akad 3. Tujuan 4. Shighah atau ijab qobul syarat 1. Kerelaan kedua belah pihak 2. Dana digunakanuntuk sesuatu bermanfaat dan halal
 • 7.  PPINJAMlAN Qard al- Qardul Hasan dalam Bank Syariah Pinjaman talangan haji Pinjaman tunai Pinjaman kepada penguhasa kecil  produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector sosial fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat
 • 8.  Wadiah Rukun 1. Pihak yang berakad 2. Obyek yang diakadkan 3. Sighat atau ijab qobul Syarat 1. Pihak yang berakad ( cakap hukum, sukarela) 2. Objek yang diakadkan, (merupakan milik mutlak si penitip) 3. Sighat (barang yang dititipkan jelas, tidak mengandung persyaratan- persyaratan lain)
 • 9.  Pembagian al Wadiah adi'ah yad Amanah, Adalah akad titipan, dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, maksudnya adalah dia tidak diharuskan mengganti segala resiko kerusakan atau kehilangan yang terjadi, karena akadnya adalah titipan murni. Wadi'ah yad Dhamanah, Yaitu Titipan dengan tanggungjawab. Dimana Barang titipan tersebut boleh dipakai/ digunakan oleh penerima titipan. Apabila terjadi kerusakan/ kehilangan pada barang titpan tersebut maka dari pihak penerima titpan harus bertanggungjawab
 • 10.  wakalah Rukun 1. Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil. 2. Shighat (Ijab Kabul). 3. Muwakal fih (sesuatu yang diwakilkan) syarat 1. Seorang muwakkil 2. Seorang wakil 3. Objek yang diwakilkan
 • 11.  Letter of credit impor Transfer/ pengiriman uang Letter of credit ekspor Asuransi syariah Pembiayaan Rekening Koran Syariah Investasi Reksadana Syariah Penerapan wakalah dalam institusi keuangan
 • 12.  kafalah Rukun 1. Penjamin (dhomin/kafii) 2. Barang yang dijamin / utang 3. Pihak yang dijamin 4. Sighat/akad Syarat 1. Syarat-Syarat Penjamin (Kafiil). 2. syarat-syarat Orang yang Terutang (Makful ‘Anhu/Ashiil 3. Syarat-syarat Orang yang Berpiutang (Makful Lahu) 4. syarat-syarat Barang yang Akan Dijadikan Barang Jaminan
 • 13.   Kafalah dalam perbankan syariah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : 1. kafalah bin nafs 2. kafalah bil maal 3. kafalah mulaqah dan munjazah 4. kafal bit taslim
 • 14.  Rahn Rahn adalah menahan salah satu herta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya atau dapat juga disebut gadai. Syarat : 1. Ijab Qabul. 2. Aqid 3. Barang yang digadai. Rukun : 1. Rahin dan murtahin 2. Baligh. 3. Cakap.
 • 15.  Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan suka rela tanpa meminta ganti.  Syarat hibah : 1. diberikan secara ikhlas. 2. pemberinya bukan orang gila atau manbuk. 3. barangnya nyata atau dapat dilihat. 4. dapat dimiliki oleh oenerima hibah  Rukun hibah: 1. pemberi dan penerima hibah. 2. barang. 3.ijab qabul. Hibah
 • 16.   Hiwalah adalah memindahan utang dari tanggungan seseorang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang.  Dalam praktik bank syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Hiwalah
 • 17.   Syarat 1. adanya kerelaan muhil 2. ada persetujuan dari muhal. 3. hutang yg dialihkan dalam keadaan masih tetap dalam pengakuan.  Rukun 1. muhil dan muhal. 2. muhal ‘alaih. 3. ada piutang muhil pda muhal. 4. ada piutang muhal ‘alaih dan muhil. 5. ijab qabul.
 • 18.   Sharf adalah penukaran atau jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.  Syarat : 1. bukan untuk spekulasi. 2. ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga. 3. nilainya hars sama dan tunai. 4. jika beda maka dilakukan drg kurs yg berlaku. Sharf
 • 19.  Rukun 1. penjual (ba’i) 2. pembeli (musytari’) 3. Mata uang yang dijualbelikan. 4. niali tukar. 5. Ijab qabul. Apadun jenis-jenis nya yaitu: 1. Transaksi spot 2. Transaksi forward 3. Transaksi swap 4. Transaksi option
 • 20.  murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.  Syarat : 1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. 2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 3. Akad harus bebas dari riba. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. Murabahah
 • 21.   RUKUN : 1. penjual. 2. pembeli,. 3. Objek. 4. Harga. 5. Ijab qabul.
 • 22.   Pengertian secara sederhana makna bai’ assalam yaitu penjualan yang pembelian barang yang diserahkan dikemuadian hari, dan pembayaran dilakukan dimuka.  Syarat : rukun : 1. Modal 1. Muslam Atau Pembeli 2. al-muslam fiihi 2. Muslam Ilahi Atau Penjual 3. Modal Atau Uang 4. Muslam Fiihi Atau Barang 5. Sighat Atau Ucapan Salam
 • 23.  Istishna’ adalah transaksi jual beli antara pemesan dengan produsen dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu denagn kriteria yang jelas.  Syarat: 1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 2. Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janjiapabila isi akad di isyaratkan shani’ hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istishna’, tetapi berubah menjadi akad ijarah. 3. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/membuat barang itu 4. Barangnya jelas dan tentunya halal   Istishna’
 • 24.   Rukun : 1. Adanya mu’qidain yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang 2. Uang atau modal 3. Muslan fiih adalah baranf yang dijual belikan (obyek transaksi) dinyatakan jelas jenisnya: -jelas sifat-sifatnya -jelas ukurannya -jelas batas waktunya -Tempat Pembayaran harus jelas 4. Shigat adalah ijab dan qobul harus diucapkan dengan jelas
 • 25.   Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik sewa dan penyewa untuk mendapatkan atas objek sewa yang disewakan.  Rukun ijarah : 1. Penyewa 2. Pemilik objek sewa 3. Aset/ objek sewa 4. Harga sewa (ujrah) 5. Ijab Qabul  Syarat ijarah : 1. Pihak yang terlibat harus saling ridha 2. Aset atau objek sewa ada manfaatnya Ijarah
 • 26.   Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.  Rukun musyarakah : 1. Pihak yang berakad 2. Objek akad 3. Ijab Qabul  Syarat musyarakah : 1. Ijab Qabul 2. Para pihak yang membuat kontrak Musyarakah
 • 27.   Mudharabah adalah jual beli barang pada harga asal dengan menambah keuntungan yang telah disepakati.  Rukun mudharabah : 1. Penjual 2. Pembeli 3. Barang 4. Harga 5. Ijab Qabul  Syarat mudharabah : 1. Penjual memberi tau harga barang kepada nasabah 2. Kontrak harus bebas dari riba 3. Penjual harus menjelaskan kepada nasabah apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian 4. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Mudharabah