SlideShare a Scribd company logo
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
Rahoitusvakauden näkymät
nousevien korkojen oloissa
Rahamuseo 9.5.2023
Helinä Laakkonen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Sisältö
• Korkojen nousu alkaa nyt tuntua
• Suomen rahoitusjärjestelmä on vakaa, mutta riskit ovat kasvaneet
• Kotitalouksien velkaantumisen epäsuorat kerrannaisvaikutukset huolena
• Asuntomarkkinat voivat voimistaa talouden heilahteluja – Pohjoismaissa
riskit ovat yhteisiä
• Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän häiriöt tuntuvat Suomessakin
• Suomessa pankit vahvoja kohtaamaan kasvavat riskit
9.5.2023 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
9.5.2023 3
Korkojen nousu alkaa nyt tuntua
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pitkään jatkunut alhaisten korkojen aika päättyi viime
vuonna korkojen jyrkkään nousuun
9.5.2023 4
• Markkinakorot ovat nousseet
nollatasolta useisiin
prosentteihin
• Joukkovelkakirjalainojen
tuottovaatimukset ovat nousseet
markkinakorkoja mukaillen
• Riskilisät ovat kasvaneet ja
luottoehdot tiukentuneet
keskimäärin maltillisesti
0
1
2
3
4
5
6
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Kotitalouksien uudet lainat yhteensä Yritysten uudet lainat
Asuntoyhteisöjen uudet lainat Kotitalouksien uudet asuntolainat
%
Lainat Suomen rahalaitoksilta, pl. tili- ja korttiluotot.
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Uusien lainojen korot nousseet Suomessa nopeasti
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitussuhdanne on kääntynyt laskuun Suomessa ja
maailmalla
9.5.2023 5
• Arvopaperimarkkinoilla hinnat
ovat laskeneet ja volatiliteetti
lisääntynyt
• Asunto- ja kiinteistöhinnat
ovat kääntyneet laskuun
• Kotitalouksien ja yritysten
luottojen kasvuvauhti
hidastunut
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
9.5.2023 6
Kotitalouksien velkaantumisen epäsuorat kerrannaisvaikutukset huolena
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomessa korot vaikuttavat kotitalouksiin nopeammin
kuin muissa euroalueen maissa
9.5.2023 7
0
1
2
3
4
5
2013 2015 2017 2019 2021 2023
Saksa Ranska Suomi Espanja Italia Portugali Euroalue
%
Lähde: Euroopan keskuspankki.
Korkeampi korkotaso ei vielä näy kaikkien asuntolainamenoissa
24.4.2023
© Suomen Pankki / (© Bank of Finland)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitaloudet velkaantuneempia kuin koskaan ennen
korkojen noustessa tuntuvasti
9.5.2023 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vaikka lainojen koot pienenevät ja pitenevät, niiden
korkorasitus suurenee
9.5.2023 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Taloudelliset puskurit ja korkosuojaukset pienentävät
kotitalouksien haavoittuvuutta
• Noin neljännes
asuntovelallisista on suojautunut
korkojen nousulta lainoille
otettujen korkosuojausten avulla
• Korkosuojattujen lainojen osuus
on pienentynyt selvästi vuoden
2020 huipusta
• Korkeimmin velkaantuneet
suojaavat velkansa muita
harvemmin
9.5.2023 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien velkaantumiseen epäsuorat
kerrannaisvaikutukset huolenaihe rahoitusvakaudelle
9.5.2023 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yrityssektorin luottoriskit ovat kasvaneet laaja-alaisesti
9.5.2023 12
• Kasvaneet luottoriskit eivät
ole toistaiseksi toteutuneet
luottotappioina
• Esimerkiksi pandemiasta
kärsineillä palvelualoilla ja
asuntomarkkinoiden
hidastumiselle alttiilla
rakennusalalla luottoriskit
koholla
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
9.5.2023 13
Kiinteistömarkkinat voivat voimistaa talouden heilahteluja
– Pohjoismaissa riskit ovat yhteisiä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asunto- ja liikekiinteistöhinnat ovat kääntyneet laskuun
useissa maissa, myös Suomessa
9.5.2023 14
• Asuntohinnat ovat laskeneet
Suomessa vuoden 2022
huipusta noin 7,5 %
• Pohjoismaista asuntohintojen
lasku on ollut jyrkintä
Ruotsissa
• Liikekiinteistöjen arvot ovat
laskeneet useissa maissa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen asuntomarkkinat ovat toipuneet erilaisista
talouden kriiseistä ja häiriöistä varsin nopeasti
9.5.2023 15
• Hinnat laskevat tyypillisesti
enemmän siellä, missä ne ovat
aiemmin nousseet
voimakkaammin – niin nytkin
• Suomessa ei ole 2000-luvulla
nähty viitteitä laajamittaisesta
asuntohintojen yliarvostuksesta -40
-20
0
20
40
60
1980 1990 2000 2010 2020
Vanhojen asuntojen hintojen muutos keskimäärin pääkaupunkiseudulla
Keskiarvo 1986/I–2023/I
Vanhojen asuntojen hintojen muutos keskimäärin muualla Suomessa
Keskiarvo 1986/I–2023/I
Nimellisen indeksin vuosimuutos, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @41351
Hinnanmuutokset suurempia pääkaupunkiseudulla kuin muualla
1990-luvun
alun lama
IT-
kupla
Globaali
finanssikriisi
Euroopan
valtionvelka-
kriisi
Elinkustannus-
kriisi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntojen kysyntä reagoi nopeammin kuin asuntojen tarjonta
– asuntomarkkinoiden häiriöt voivat voimistaa talouden
heilahteluja
9.5.2023 16
0
5
10
15
20
-20
-10
0
10
20
1995 2000 2005 2010 2015 2020
Kuluttajien luottamus talouteen (vasen asteikko)
Kuluttajien aikeet ostaa asunto 12 kk:n sisällä varmasti tai mahdollisesti (oikea asteikko)
Saldoluku
Kuluttajien luottamus ja aikeet Suomessa. * Osuuden 12 kuukauden liukuva keskiarvo.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @41351
Kuluttajien heikko luottamus talouteen vähentää aikeita ostaa asunto
Osuus kuluttajista*, %
0
20
40
60
-80
-40
0
40
1995 2000 2005 2010 2015 2020
Rakennusalan luottamus (vasen asteikko) Myönnetyt rakennusluvat (oikea asteikko)
Valmistuneet asunnot (oikea asteikko)
Saldoluku
Luottamus ja asuntotuotanto Suomessa. * Lukumäärät 12 kuukauden liukuvia summia.
Lähteet: Euroopan komissio, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @41351
Rakennusalan luottamus heikentynyt, asuntoja valmistuu yhä paljon
Lukumäärä*, tuhatta asuntoa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusia asuntokauppoja rahoitettu taloyhtiölainojen
kautta - riskinottoon tulossa uusia rajoja
9.5.2023 17
• Suuret taloyhtiölainaosuudet ja
lainojen pitkät lyhennysvapaat
vaikeuttavat arviota asumisen
kokonaiskustannuksista
• Asuntosijoittajat ovat viime vuosina
ylläpitäneet uusien asuntojen
kysyntää
• Taloyhtiölaina on lopulta kaikkien
taloyhtiön osakkaiden yhteisellä
vastuulla
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pohjoismaisten asunto- ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden
haavoittuvuudet on suuret ja monelta osin yhteiset
9.5.2023 18
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
9.5.2023 19
Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän häiriöt voivat tuntua Suomessakin
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat sopeutuneet
korkojen nousuun ilman laaja-alaisia häiriöitä
9.5.2023 20
• Osake- ja joukkolainojen hinnat
laskeneet ja hajautus ollut
vaikeaa
• Hintojen volatiliteetti ollut
koholla helmikuusta 2022
lähtien
• Korkojen noustessa etenkin
pitkän juoksuajan
joukkolainavelkakirjojen arvo
laskee
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhdysvaltalaisten pankkien ongelmat suurennuslasin
alla keväällä
9.5.2023 21
• SVB kaatui haavoittuvan
taseensa vuoksi äkilliseen
talletuspakoon
• Viranomaisten toimenpiteet ovat
rauhoittaneet tilannetta
• Suomalaisilla pankeilla ei ole
samanlaisia tase- ja
maksuvalmiusriskejä kuin
kaatuneilla
yhdysvaltalaispankeilla
0
4
8
12
16
20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
%
Eurooppalaisten pankkien liikkeeseenlaskemien alisteisten
joukkovelkakirjalainojen tuottovaatimukset.
Lähde: Bloomberg.
Pankkien varainhankintakustannukset nousivat
pankkiturbulenssin aikana
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroopassa luottoriskit markkinariskejä olennaisempi
uhka pankeille
9.5.2023 22
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korkean riskin yritysten velkojen jälleenrahoitus voi
olla haaste korkeammilla korkotasoilla
9.5.2023 23
-6
-4
-2
0
2
4
-600
-400
-200
0
200
400
2013Q1 2015Q1 2017Q1 2019Q1 2021Q1 2023Q1
%
Kappaletta
Lähde: Bloomberg.
Nostot Laskut Nostot / laskut
Eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten korkean riskin yritysten
luottoluokituksia on laskettu viimeisten vuosineljännesten aikana
kasvavassa määrin
24.4.2022
© Suomen Pankki / (© Bank of Finland)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Valtionlainamarkkinoiden markkinalikviditeetti heikentynyt –
fragmentaation kasvusta ei merkkejä euroalueella
• Uusien liikkeeseenlaskujen koroissa
ei merkkejä perusteettomasta
fragmentaatiosta
• Korkoero Saksan ja Italian
valtionlainojen välillä kasvoi vuonna
2022, mutta on sittemmin palautunut
• Valtionlainamarkkinoiden likviditeetti
on ollut laaja-alaisesti tavanomaista
heikompaa
9.5.2023 24
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
9.5.2023 25
Suomessa pankit vahvoja kohtaamaan kasvavat riskit
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Hyvä vakavaraisuus ja kannattavuus tukee luottamusta
kotimaisten pankkien riskinkantokykyyn
9.5.2023 26
• Korkojen nousu parantaa
pankkien kannattavuutta
lyhyellä aikavälillä, mutta voi
lisätä luotto- ja
likviditeettiriskejä pitemmällä
aikavälillä
• Suomessa ja Pohjoismaissa
pankit ovat vahvoja
kohtaamaan kasvavat riskit
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettu
sääntelyuudistuksilla ja makrovakauspolitiikalla
• Euroalueen suurten pankkien valvonta on
yhdistetty ja annettu EKP:n vastuulle
• Tiukentuneet pääomavaatimukset parantavat
pankkien kykyä selvitä suurista tappioista
• Likviditeettipuskurit parantavat pankkien kykyä
kestää varainhankinnan häiriöt
• Makrovakausvälineitä otettu käyttöön monissa
maissa
• Kriisinratkaisua on kehitetty ja viranomaisille
annettu vahvistetut kriisinratkaisuvaltuudet
9.5.2023 27
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroopassa pankkien taseet toipuneet velkakriisistä
9.5.2023 28
0
4
8
12
16
20
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
%
*Viimeisin havainto 2022/III
Lähde: Euroopan keskuspankki.
Kokonaisvakavaraisuussuhde, %
Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla, % (Tier1)
Ydinvakavaraisuussuhde, % (CET1)
19.4.2023
© Suomen Pankki / (© Bank of Finland)
*
Euroopan pankkien vakavaraisuus on pysynyt vahvana kriiseistä huolimatta
*
*
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto – korkojen nousu alkaa nyt tuntua
9.5.2023 29
suomenpankki.fi
Kiitos!
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
2023 Euro ja Talous Vakausjulkaisun - sisältö
• Pääkirjoitus: Luottamus rahoitusjärjestelmään rakennetaan pitkäjänteisellä työllä – Euro ja talous
• Vakausarvio: Korkojen nousu testaa velallisten, sijoittajien ja rahoitusjärjestelmän kestävyyttä – Euro ja
talous
• Lyhyesti sanottuna: Korkojen nousu alkaa nyt tuntua – Euro ja talous
Asiantuntijoiden kirjoituksia
• Korkojen voimakas nousu rasittaa asuntovelallisia – Euro ja talous
• Taloyhtiölainojen riskit kasvavat – sääntelyuudistukset rajoittavat yhtiölainojen käyttöä jatkossa – Euro ja
talous
• Asuntojen hinnat laskussa – miksi ja mihin kaikkeen se voi vaikuttaa? – Euro ja talous
• Rahoitusolojen kiristyminen kasvattaa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän riskejä – Euro ja talous
• Pankkien varainhankinnan hallinta korostuu rahoitusolojen kiristyessä – Euro ja talous
• Makrovakauspolitiikan lisäpääomavaatimukset tukevat pankkien riskinkantokykyä – Euro ja talous
• Miten muuttuvan lisäpääomavaatimuksen käyttöä voitaisiin kehittää Suomessa? – Euro ja talous
• Rahoitussektorin varautumisella tuetaan yhteiskunnan toiminnan jatkuvuutta kaikissa oloissa – Euro ja
talous
9.5.2023 31

More Related Content

Similar to Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkojen oloissa

Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonta
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Suomen Pankki
 

Similar to Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkojen oloissa (20)

Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 

Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkojen oloissa

 • 1. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkojen oloissa Rahamuseo 9.5.2023 Helinä Laakkonen
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sisältö • Korkojen nousu alkaa nyt tuntua • Suomen rahoitusjärjestelmä on vakaa, mutta riskit ovat kasvaneet • Kotitalouksien velkaantumisen epäsuorat kerrannaisvaikutukset huolena • Asuntomarkkinat voivat voimistaa talouden heilahteluja – Pohjoismaissa riskit ovat yhteisiä • Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän häiriöt tuntuvat Suomessakin • Suomessa pankit vahvoja kohtaamaan kasvavat riskit 9.5.2023 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9.5.2023 3 Korkojen nousu alkaa nyt tuntua
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkään jatkunut alhaisten korkojen aika päättyi viime vuonna korkojen jyrkkään nousuun 9.5.2023 4 • Markkinakorot ovat nousseet nollatasolta useisiin prosentteihin • Joukkovelkakirjalainojen tuottovaatimukset ovat nousseet markkinakorkoja mukaillen • Riskilisät ovat kasvaneet ja luottoehdot tiukentuneet keskimäärin maltillisesti 0 1 2 3 4 5 6 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Kotitalouksien uudet lainat yhteensä Yritysten uudet lainat Asuntoyhteisöjen uudet lainat Kotitalouksien uudet asuntolainat % Lainat Suomen rahalaitoksilta, pl. tili- ja korttiluotot. Lähde: Suomen Pankki. @38215 Uusien lainojen korot nousseet Suomessa nopeasti
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitussuhdanne on kääntynyt laskuun Suomessa ja maailmalla 9.5.2023 5 • Arvopaperimarkkinoilla hinnat ovat laskeneet ja volatiliteetti lisääntynyt • Asunto- ja kiinteistöhinnat ovat kääntyneet laskuun • Kotitalouksien ja yritysten luottojen kasvuvauhti hidastunut
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9.5.2023 6 Kotitalouksien velkaantumisen epäsuorat kerrannaisvaikutukset huolena
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomessa korot vaikuttavat kotitalouksiin nopeammin kuin muissa euroalueen maissa 9.5.2023 7 0 1 2 3 4 5 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Saksa Ranska Suomi Espanja Italia Portugali Euroalue % Lähde: Euroopan keskuspankki. Korkeampi korkotaso ei vielä näy kaikkien asuntolainamenoissa 24.4.2023 © Suomen Pankki / (© Bank of Finland)
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitaloudet velkaantuneempia kuin koskaan ennen korkojen noustessa tuntuvasti 9.5.2023 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaikka lainojen koot pienenevät ja pitenevät, niiden korkorasitus suurenee 9.5.2023 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Taloudelliset puskurit ja korkosuojaukset pienentävät kotitalouksien haavoittuvuutta • Noin neljännes asuntovelallisista on suojautunut korkojen nousulta lainoille otettujen korkosuojausten avulla • Korkosuojattujen lainojen osuus on pienentynyt selvästi vuoden 2020 huipusta • Korkeimmin velkaantuneet suojaavat velkansa muita harvemmin 9.5.2023 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien velkaantumiseen epäsuorat kerrannaisvaikutukset huolenaihe rahoitusvakaudelle 9.5.2023 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yrityssektorin luottoriskit ovat kasvaneet laaja-alaisesti 9.5.2023 12 • Kasvaneet luottoriskit eivät ole toistaiseksi toteutuneet luottotappioina • Esimerkiksi pandemiasta kärsineillä palvelualoilla ja asuntomarkkinoiden hidastumiselle alttiilla rakennusalalla luottoriskit koholla
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9.5.2023 13 Kiinteistömarkkinat voivat voimistaa talouden heilahteluja – Pohjoismaissa riskit ovat yhteisiä
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asunto- ja liikekiinteistöhinnat ovat kääntyneet laskuun useissa maissa, myös Suomessa 9.5.2023 14 • Asuntohinnat ovat laskeneet Suomessa vuoden 2022 huipusta noin 7,5 % • Pohjoismaista asuntohintojen lasku on ollut jyrkintä Ruotsissa • Liikekiinteistöjen arvot ovat laskeneet useissa maissa
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen asuntomarkkinat ovat toipuneet erilaisista talouden kriiseistä ja häiriöistä varsin nopeasti 9.5.2023 15 • Hinnat laskevat tyypillisesti enemmän siellä, missä ne ovat aiemmin nousseet voimakkaammin – niin nytkin • Suomessa ei ole 2000-luvulla nähty viitteitä laajamittaisesta asuntohintojen yliarvostuksesta -40 -20 0 20 40 60 1980 1990 2000 2010 2020 Vanhojen asuntojen hintojen muutos keskimäärin pääkaupunkiseudulla Keskiarvo 1986/I–2023/I Vanhojen asuntojen hintojen muutos keskimäärin muualla Suomessa Keskiarvo 1986/I–2023/I Nimellisen indeksin vuosimuutos, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @41351 Hinnanmuutokset suurempia pääkaupunkiseudulla kuin muualla 1990-luvun alun lama IT- kupla Globaali finanssikriisi Euroopan valtionvelka- kriisi Elinkustannus- kriisi
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntojen kysyntä reagoi nopeammin kuin asuntojen tarjonta – asuntomarkkinoiden häiriöt voivat voimistaa talouden heilahteluja 9.5.2023 16 0 5 10 15 20 -20 -10 0 10 20 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Kuluttajien luottamus talouteen (vasen asteikko) Kuluttajien aikeet ostaa asunto 12 kk:n sisällä varmasti tai mahdollisesti (oikea asteikko) Saldoluku Kuluttajien luottamus ja aikeet Suomessa. * Osuuden 12 kuukauden liukuva keskiarvo. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @41351 Kuluttajien heikko luottamus talouteen vähentää aikeita ostaa asunto Osuus kuluttajista*, % 0 20 40 60 -80 -40 0 40 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Rakennusalan luottamus (vasen asteikko) Myönnetyt rakennusluvat (oikea asteikko) Valmistuneet asunnot (oikea asteikko) Saldoluku Luottamus ja asuntotuotanto Suomessa. * Lukumäärät 12 kuukauden liukuvia summia. Lähteet: Euroopan komissio, Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @41351 Rakennusalan luottamus heikentynyt, asuntoja valmistuu yhä paljon Lukumäärä*, tuhatta asuntoa
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusia asuntokauppoja rahoitettu taloyhtiölainojen kautta - riskinottoon tulossa uusia rajoja 9.5.2023 17 • Suuret taloyhtiölainaosuudet ja lainojen pitkät lyhennysvapaat vaikeuttavat arviota asumisen kokonaiskustannuksista • Asuntosijoittajat ovat viime vuosina ylläpitäneet uusien asuntojen kysyntää • Taloyhtiölaina on lopulta kaikkien taloyhtiön osakkaiden yhteisellä vastuulla
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pohjoismaisten asunto- ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden haavoittuvuudet on suuret ja monelta osin yhteiset 9.5.2023 18
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9.5.2023 19 Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän häiriöt voivat tuntua Suomessakin
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat sopeutuneet korkojen nousuun ilman laaja-alaisia häiriöitä 9.5.2023 20 • Osake- ja joukkolainojen hinnat laskeneet ja hajautus ollut vaikeaa • Hintojen volatiliteetti ollut koholla helmikuusta 2022 lähtien • Korkojen noustessa etenkin pitkän juoksuajan joukkolainavelkakirjojen arvo laskee
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhdysvaltalaisten pankkien ongelmat suurennuslasin alla keväällä 9.5.2023 21 • SVB kaatui haavoittuvan taseensa vuoksi äkilliseen talletuspakoon • Viranomaisten toimenpiteet ovat rauhoittaneet tilannetta • Suomalaisilla pankeilla ei ole samanlaisia tase- ja maksuvalmiusriskejä kuin kaatuneilla yhdysvaltalaispankeilla 0 4 8 12 16 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % Eurooppalaisten pankkien liikkeeseenlaskemien alisteisten joukkovelkakirjalainojen tuottovaatimukset. Lähde: Bloomberg. Pankkien varainhankintakustannukset nousivat pankkiturbulenssin aikana Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2)
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroopassa luottoriskit markkinariskejä olennaisempi uhka pankeille 9.5.2023 22
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korkean riskin yritysten velkojen jälleenrahoitus voi olla haaste korkeammilla korkotasoilla 9.5.2023 23 -6 -4 -2 0 2 4 -600 -400 -200 0 200 400 2013Q1 2015Q1 2017Q1 2019Q1 2021Q1 2023Q1 % Kappaletta Lähde: Bloomberg. Nostot Laskut Nostot / laskut Eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten korkean riskin yritysten luottoluokituksia on laskettu viimeisten vuosineljännesten aikana kasvavassa määrin 24.4.2022 © Suomen Pankki / (© Bank of Finland)
 • 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Valtionlainamarkkinoiden markkinalikviditeetti heikentynyt – fragmentaation kasvusta ei merkkejä euroalueella • Uusien liikkeeseenlaskujen koroissa ei merkkejä perusteettomasta fragmentaatiosta • Korkoero Saksan ja Italian valtionlainojen välillä kasvoi vuonna 2022, mutta on sittemmin palautunut • Valtionlainamarkkinoiden likviditeetti on ollut laaja-alaisesti tavanomaista heikompaa 9.5.2023 24
 • 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9.5.2023 25 Suomessa pankit vahvoja kohtaamaan kasvavat riskit
 • 26. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Hyvä vakavaraisuus ja kannattavuus tukee luottamusta kotimaisten pankkien riskinkantokykyyn 9.5.2023 26 • Korkojen nousu parantaa pankkien kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, mutta voi lisätä luotto- ja likviditeettiriskejä pitemmällä aikavälillä • Suomessa ja Pohjoismaissa pankit ovat vahvoja kohtaamaan kasvavat riskit
 • 27. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettu sääntelyuudistuksilla ja makrovakauspolitiikalla • Euroalueen suurten pankkien valvonta on yhdistetty ja annettu EKP:n vastuulle • Tiukentuneet pääomavaatimukset parantavat pankkien kykyä selvitä suurista tappioista • Likviditeettipuskurit parantavat pankkien kykyä kestää varainhankinnan häiriöt • Makrovakausvälineitä otettu käyttöön monissa maissa • Kriisinratkaisua on kehitetty ja viranomaisille annettu vahvistetut kriisinratkaisuvaltuudet 9.5.2023 27
 • 28. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroopassa pankkien taseet toipuneet velkakriisistä 9.5.2023 28 0 4 8 12 16 20 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 % *Viimeisin havainto 2022/III Lähde: Euroopan keskuspankki. Kokonaisvakavaraisuussuhde, % Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla, % (Tier1) Ydinvakavaraisuussuhde, % (CET1) 19.4.2023 © Suomen Pankki / (© Bank of Finland) * Euroopan pankkien vakavaraisuus on pysynyt vahvana kriiseistä huolimatta * *
 • 29. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto – korkojen nousu alkaa nyt tuntua 9.5.2023 29
 • 31. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2023 Euro ja Talous Vakausjulkaisun - sisältö • Pääkirjoitus: Luottamus rahoitusjärjestelmään rakennetaan pitkäjänteisellä työllä – Euro ja talous • Vakausarvio: Korkojen nousu testaa velallisten, sijoittajien ja rahoitusjärjestelmän kestävyyttä – Euro ja talous • Lyhyesti sanottuna: Korkojen nousu alkaa nyt tuntua – Euro ja talous Asiantuntijoiden kirjoituksia • Korkojen voimakas nousu rasittaa asuntovelallisia – Euro ja talous • Taloyhtiölainojen riskit kasvavat – sääntelyuudistukset rajoittavat yhtiölainojen käyttöä jatkossa – Euro ja talous • Asuntojen hinnat laskussa – miksi ja mihin kaikkeen se voi vaikuttaa? – Euro ja talous • Rahoitusolojen kiristyminen kasvattaa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän riskejä – Euro ja talous • Pankkien varainhankinnan hallinta korostuu rahoitusolojen kiristyessä – Euro ja talous • Makrovakauspolitiikan lisäpääomavaatimukset tukevat pankkien riskinkantokykyä – Euro ja talous • Miten muuttuvan lisäpääomavaatimuksen käyttöä voitaisiin kehittää Suomessa? – Euro ja talous • Rahoitussektorin varautumisella tuetaan yhteiskunnan toiminnan jatkuvuutta kaikissa oloissa – Euro ja talous 9.5.2023 31