SlideShare a Scribd company logo
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
Kuinka korkojen voimakas nousu
vaikuttaisi suomalaisten
asuntovelallisten lainanhoitokykyyn?
Rahamuseo, 1.11.2022
Jukka Vauhkonen
| Julkinen
1.11.2022 2
| Julkinen
Esityksen sisältö
• Suomalaiset asuntovelalliset aiempaa haavoittuvampia korkojen
nousulle
• Suomen Pankissa tehdyt laskelmat korkojen nousun vaikutuksista
eri lainanhakijaryhmien velanhoitorasitukseen
• Kotitalouksien riittävän velanhoitokyvyn varmistaminen: tehdyt
makrovakaustoimet ja valmisteilla olevat lakimuutokset
1.11.2022 3
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
Suomalaiset asuntovelalliset aiempaa
haavoittuvampia korkojen nousulle
Jukka Vauhkonen
| Julkinen
Suomalaiset kotitaloudet velkaantuneempia kuin
koskaan
0
5
10
15
0
50
100
150
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Kotitalouksien velat, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (vasen asteikko)
Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (oikea asteikko)
%
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus
%
1.11.2022 5
| Julkinen
Kotitalouksien veloista aiempaa suurempi osuus
taloyhtiölainaosuuksia ja kulutusluottoja
0
25
50
75
100
0
40
80
120
160
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainat (2020/IV saakka) Omistusasuntolainat (2021/I–)
Sijoitusasuntolainat (2021/I–) Lainat taloyhtiöiden kautta
Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta
Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko)
% suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215
Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne
1.11.2022 6
| Julkinen
Markkinakorkojen muutokset välittyvät nopeasti
lainakorkoihin, koska lainat sidotaan pääosin
euriborkorkoihin
1.11.2022 7
-2
0
2
4
6
8
0
20
40
60
80
100
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Euriborsidonnaiset Primekorkosidonnaiset
Kiinteäkorkoiset Muut
12 kuukauden euribor (oikea asteikko)
Osuus euromäärästä, % %
Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215
Uudet asuntolainat Suomessa korkosidonnaisuuden mukaan
| Julkinen
Uudet asuntolainat pidempiä kuin koskaan…
1.11.2022 8
0
20
40
60
80
100
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta
Yli 19 ja enintään 21 vuotta Yli 21 ja enintään 24 vuotta
Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta ja enintään 30 vuotta
Yli 30 vuotta
Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, %
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat
Noin 25 vuotta
Noin 20 vuotta
| Julkinen
… ja suurempia kuin koskaan
0
10
20
30
40
50
60
70
0
25
50
75
100
125
150
175
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Keskikoko: ensiasuntolainat (vasen asteikko)
Keskikoko: muut asuntolainat (vasen asteikko)
Lukumäärä: ensiasuntolainat (oikea asteikko)
Lukumäärä: muut asuntolainat (oikea asteikko)
Keskiarvo, tuhatta euroa
Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uusien asuntolainojen koko ja lukumäärä Suomessa
Tuhatta kappaletta
1.11.2022 9
| Julkinen
Pitkät asuntolainat ovat keskimäärin suuria
0
100
200
300
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Noin 20 vuotta Noin 25 vuotta Yli 29 vuotta
Tuhatta euroa
Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uuden asuntolainan mediaanikoko takaisinmaksuajan mukaan
1.11.2022 10
| Julkinen
Suuret yhtiölainaosuudet altistavat lainanottajat
taloyhtiölainojen riskeille
0
20
40
60
80
100
2000 2005 2010 2015 2020
0 % 0–39 % 40–49 % 50–59 % 60–69 % 70–79 % Vähintään 80 %
Osuus kauppojen määrästä, %
Lähteet: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon
yhtiölainaosuuden (% velattomasta hinnasta) mukaan
1.11.2022 11
| Julkinen
Asuntolainansaajilla enemmän velkaa suhteessa
tuloihin kuin aiemmin
1.11.2022 12
| Julkinen
Myönteistä: Suomen asuntohinnoissa ei laajamittaista
yliarvostusta
50
100
150
200
250
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajahintoihin
Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin
Pitkän aikavälin keskiarvo
Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon
Pitkän aikavälin keskiarvo
Indeksi, 1981/I = 100
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Asuntojen suhteelliset hinnat Suomessa
1.11.2022 13
| Julkinen
Asunnot lievästi halventuneet syksyllä 2022
1.11.2022 14
0
100
200
300
400
2000 2005 2010 2015 2020
Helsingin kantakaupunki Helsinki
Pääkaupunkiseutu Turku
Tampere Koko Suomi
Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Kuluttajahintaindeksi
Indeksi, 2000 = 100
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Vanhojen osakeasuntojen nimelliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
| Julkinen
Asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksien vastapainona
Suomessa myös markkinoiden häiriöiltä suojaavia tekijöitä
• Haavoittuvuuksia:
• Ennätyssuuri velkaantuneisuus
• Osalla kotitalouksilla runsaasti
velkaa suhteessa tuloihin
• Asuntolainojen suuri osuus
veloista ja asunto-omaisuuden
suuri osuus varallisuudesta
• Lainat valtaosin vaihtuvakorkoisia
• Luottolaitossektorin suuri koko ja
keskittyneisyys
• Lieventäviä tekijöitä:
• Osalla velallisista merkittäviä
säästöjä
• Osalla velallisista korkosuojaus
• Mahdollisuus lainanhoitojoustoihin
• Ei yleistä asuntojen hintakuplaa
• Luottolaitosten stressitestattu
riskinkantokyky
• Lainanhakijoiden maksukyvyn
arviointia koskeva suositus (2010,
2023)
• Asuntolainojen lainakatto (2016)
1.11.2022 15
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
Suomen Pankissa tehdyt laskelmat
korkojen nousun vaikutuksista eri
lainanhakijaryhmien
velanhoitorasitukseen
Jukka Vauhkonen
| Julkinen
Uusien asuntolainojen ja asuntolainakannan keskikorot
nopeassa nousussa
1.11.2022 17
-2
0
2
4
6
8
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainakannan keskimääräinen korko
Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen korko
12 kuukauden euribor
%
Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215
Asuntolainojen korot Suomessa
| Julkinen
Finanssivalvonnan johtokunnan uusi suositus
asuntolainanhakijoiden kuormitetusta
enimmäisluotonhoitorasitteesta (voimaan 2023)
• Lainanantajan tulee laskea asuntolainanhakijan kaikkien velkojen kuukausittaisten
lyhennysten ja korkokulujen arvioitu määrä tilanteessa, jossa
• lainakorot olisivat vähintään 6 %
• lainojen enimmäispituus olisi enintään 25 vuotta
• Suositus: Tämä kuormitettu lainanhoitorasite saisi olla enintään 60 % lainanhakijan
nettotuloista
• Jos suhde on suurempi kuin 60 % nettotuloista, luottopäätöstä tulisi edeltää erityisen
huolellinen luotonhakijan maksukyvyn arviointi yhdessä asiakkaan kanssa ja
luotonmyöntöpäätös tulisi tehdä korotetulla päätöstasolla
• Poikkeukset ja joustot:
• Kiinteäkorkoiset ja korkosuojatut lainat
• Suosituksesta voidaan ohjeellisesti poiketa enintään 15 prosentissa myönnetyistä uusista asuntoluotoista
1.11.2022 18
| Julkinen
Suomen Pankissa tehdyt laskelmat suosituksen neutraalista
mitoituksesta ja vaikutuksista eri lainanhakijaryhmiin
• Neutraali mitoitus: Suosituksen suuruus ja joustonvara mitoitettu siten, että
suositus pääosin sallisi nykyisen suuruiset asuntolainat
• Suosituksen tavoitteena ei ole rajoittaa asuntolainojen saatavuutta vaan varmistaa, ettei
lainanottajien ja talouden riskinsietokyky heikkenisi nykyisestä
• Vaikutukset eri lainanhakijaryhmiin: Laskelmissa tarkasteltu suosituksen
vaikutuksia mm.
• Ensiasuntolainan ottajiin ja muihin asuntolainanottajiin
• Lainanhakijoihin eri seutukunnissa
• Eri tuloluokkiin kuuluviin lainanottajiin
• Laskelmien voidaan tulkita välillisesti mittaavan korkojen voimakkaan nousun
vaikutuksia eri lainanhakijaryhmien velanhoitokykyyn
1.11.2022 19
| Julkinen
Jos lainakorot nousisivat 6 prosenttiin, suurella osalla
kotitalouksista pelkästään asuntolainojen hoitoon menisi yli
40 % nettotuloista
1.11.2022 20
| Julkinen
Pk-seudulla ja kasvukeskuksissa suuremmat velka-
tulosuhteet ja velanhoitorasitteet kuin muualla Suomessa
1.11.2022 21
| Julkinen
Finanssivalvonnan suositus kohdistuu hellemmin
ensiasunnon ostajiin kuin muihin asuntolainanottajiin
1.11.2022 22
| Julkinen
Suositus kohdistuu ensiasunnonostajiin voimakkaammin
pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa
1.11.2022 23
| Julkinen
Suositus rajoittaa useammin suurituloisten lainanhakijoiden
lainansaantia kuin pieni- ja keskituloisten
1.11.2022 24
| Julkinen
Suositus puree voimakkaammin sijoitusasuntolainaa
ottaviin kuin omistusasumislainaa ottaviin
1.11.2022 25
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
Asuntolainanottajien riittävän
velanhoitokyvyn varmistaminen: tehdyt
makrovakaustoimet ja valmisteilla olevat
lakimuutokset
Jukka Vauhkonen
| Julkinen
Suureen velkaantumiseen liittyvä vakausuhka: kotitalouksien
kulutus supistuu voimakkaasti ja syventää taantumaa
1.11.2022 27
Laukaiseva tekijä Vakausuhka Järjestelmäriski
Haavoittuvuus
Kotitalouksien suuri
ja/tai pitkään ja
nopeasti kasvanut
velkaantuneisuus JA
| Julkinen
Lainakatolla hillitään uusien asuntolainojen kasvua
suhteessa vakuuksiin
• Lainakatolla (enimmäisluototussuhteella) tarkoitetaan
makrovakausvälinettä, jolla säädellään lainanottohetkellä lainan
enimmäiskokoa suhteessa lainan vakuuksien arvoon
• Luototussuhde =
Lainan euromäärä
Vakuuksien arvo
• Suomessa lainakattoa sovelletaan uusiin asuntolainoihin
• Ensiasuntolainojen lainakatto 95 %
• Muiden uusien asuntolainojen lainakatto 85 %
1.11.2022 28
| Julkinen
Lainakattoa kiristettiin 2018/III, kevennettiin 2020/III ja
kiristettiin uudelleen 2021/IV
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Enintään 50 % 50–60 %
60–70 % 70–80 %
80–85 % Yli 85 %
Mediaaniluototussuhde (oikea asteikko)
% euromäärästä %
Pl. poikkeuslainat ja lainat, joiden luototussuhde ≤ 0.
Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Muut uudet asuntolainat kuin ensiasuntolainat luototussuhteen mukaan
1.11.2022 29
1. Lainakatto 90 %
2. Lainakatto 85 % 4. Lainakatto 85 %
3. Lainakatto 90 %
| Julkinen
Eduskunnan käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset
kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi
• Asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuaika
• Taloyhtiölainojen rajoitteet uudisrakentamisen rahoituksessa
• Enimmäisluotto-osuus
• Enimmäistakaisinmaksuaika
• Lyhennysvapaakielto
1.11.2022 30
| Julkinen
Enimmäistakaisinmaksuaika estämään asuntolainojen
merkittävää pitenemistä
• Laina-aikojen pidentyminen ja kotitalouksien velkaantuneisuus
edenneet samaa tahtia viimeiset vuosikymmenet
• Asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuaika 30 vuotta
luotonmyöntöhetkellä
• Lainanantajalla oikeus poiketa rajoitteesta 10 prosentissa lainanannosta
• Rajoite ei estäisi lyhennysvapaita ja niiden myötä pidentyviä maksuaikoja
• Asuntolainojen laina-ajat Suomessa pidentyneet viime vuosina
• Pitenevät laina-ajat ruokkivat velkaantumista ja asuntohintojen nousua
1.11.2022 31
| Julkinen
Taloyhtiölainoihin ehdotetut vaatimukset rajoittamaan suuriin
taloyhtiölainoihin liittyvää suurta lainan- ja vastikkeenhoito-
rasitetta
• Suuret taloyhtiölainat uudisasunnon hankinnan rahoitusmuotona ja
pitkät lyhennysvapaat laina-ajan alussa saattavat hämärtää
kotitalouksien käsitystä asumisen todellisesta kustannusrasitteesta
• => Taloyhtiölainan enimmäisluotto-osuus 60 % (”taloyhtiölainan lainakatto”)
• => Taloyhtiölainoille ei saisi myöntää lyhennysvapaata ensimmäisen viiden
vuoden sisällä taloyhtiölainan ottamisesta (pl. ensimmäiset 12 kk)
• Asuntolainoille ehdotettua enimmäistakaisinmaksuaikaa ei tulisi voida
kiertää ottamalla hyvin pitkän asuntolainan sijasta hyvin pitkä
taloyhtiölaina
• => Taloyhtiölainalle sama 30 vuoden enimmäispituus kuin asuntolainoille
1.11.2022 32
| Julkinen
Yhteenveto
• Suomalaiset kotitaloudet aiempaa haavoittuvampia korkojen nousulle
• Pankkien suositellaan v. 2023 alkaen mitoittavan uudet asuntolainansa siten,
että asuntolainanottajien velanhoitokyky kestää korkojen nousun vähintään 6
prosenttiin
• Vaikutusarviot: suositus kohdistuu suhteellisesti tiukemmin esimerkiksi suurituloisiin ja
asuntosijoittajiin kuin ensiasunnonostajiin tai pieni- ja keskituloisiin asuntolainanhakijoihin
• Makrovakausvälineiden (kuten lainakaton) harkinnanvaraisella käytöllä
pienennetään asuntomarkkina- ja talouskriisien todennäköisyyttä
• Valmisteilla olevilla lakimuutoksilla rajoitetaan suurimpien ja pisimpien asunto-
ja talolainojen myöntämistä
1.11.2022 33
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
KIITOS!
Jukka Vauhkonen

More Related Content

Similar to Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn?

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki
 
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Suomen Pankki
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Suomen Pankki
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Finanssivalvonta
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonta
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki
 
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Suomen Pankki
 

Similar to Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn? (20)

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
 
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
 
Euroalueen tila ja tulevaisuus
Euroalueen tila ja tulevaisuusEuroalueen tila ja tulevaisuus
Euroalueen tila ja tulevaisuus
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
 
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
Varman osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2022
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 

Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn?

 • 1. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn? Rahamuseo, 1.11.2022 Jukka Vauhkonen
 • 3. | Julkinen Esityksen sisältö • Suomalaiset asuntovelalliset aiempaa haavoittuvampia korkojen nousulle • Suomen Pankissa tehdyt laskelmat korkojen nousun vaikutuksista eri lainanhakijaryhmien velanhoitorasitukseen • Kotitalouksien riittävän velanhoitokyvyn varmistaminen: tehdyt makrovakaustoimet ja valmisteilla olevat lakimuutokset 1.11.2022 3
 • 4. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Suomalaiset asuntovelalliset aiempaa haavoittuvampia korkojen nousulle Jukka Vauhkonen
 • 5. | Julkinen Suomalaiset kotitaloudet velkaantuneempia kuin koskaan 0 5 10 15 0 50 100 150 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Kotitalouksien velat, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (vasen asteikko) Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (oikea asteikko) % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus % 1.11.2022 5
 • 6. | Julkinen Kotitalouksien veloista aiempaa suurempi osuus taloyhtiölainaosuuksia ja kulutusluottoja 0 25 50 75 100 0 40 80 120 160 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat (2020/IV saakka) Omistusasuntolainat (2021/I–) Sijoitusasuntolainat (2021/I–) Lainat taloyhtiöiden kautta Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko) % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne 1.11.2022 6
 • 7. | Julkinen Markkinakorkojen muutokset välittyvät nopeasti lainakorkoihin, koska lainat sidotaan pääosin euriborkorkoihin 1.11.2022 7 -2 0 2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Euriborsidonnaiset Primekorkosidonnaiset Kiinteäkorkoiset Muut 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) Osuus euromäärästä, % % Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215 Uudet asuntolainat Suomessa korkosidonnaisuuden mukaan
 • 8. | Julkinen Uudet asuntolainat pidempiä kuin koskaan… 1.11.2022 8 0 20 40 60 80 100 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta Yli 19 ja enintään 21 vuotta Yli 21 ja enintään 24 vuotta Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta ja enintään 30 vuotta Yli 30 vuotta Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, % Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat Noin 25 vuotta Noin 20 vuotta
 • 9. | Julkinen … ja suurempia kuin koskaan 0 10 20 30 40 50 60 70 0 25 50 75 100 125 150 175 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Keskikoko: ensiasuntolainat (vasen asteikko) Keskikoko: muut asuntolainat (vasen asteikko) Lukumäärä: ensiasuntolainat (oikea asteikko) Lukumäärä: muut asuntolainat (oikea asteikko) Keskiarvo, tuhatta euroa Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uusien asuntolainojen koko ja lukumäärä Suomessa Tuhatta kappaletta 1.11.2022 9
 • 10. | Julkinen Pitkät asuntolainat ovat keskimäärin suuria 0 100 200 300 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Noin 20 vuotta Noin 25 vuotta Yli 29 vuotta Tuhatta euroa Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uuden asuntolainan mediaanikoko takaisinmaksuajan mukaan 1.11.2022 10
 • 11. | Julkinen Suuret yhtiölainaosuudet altistavat lainanottajat taloyhtiölainojen riskeille 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 2020 0 % 0–39 % 40–49 % 50–59 % 60–69 % 70–79 % Vähintään 80 % Osuus kauppojen määrästä, % Lähteet: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon yhtiölainaosuuden (% velattomasta hinnasta) mukaan 1.11.2022 11
 • 12. | Julkinen Asuntolainansaajilla enemmän velkaa suhteessa tuloihin kuin aiemmin 1.11.2022 12
 • 13. | Julkinen Myönteistä: Suomen asuntohinnoissa ei laajamittaista yliarvostusta 50 100 150 200 250 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajahintoihin Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin Pitkän aikavälin keskiarvo Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon Pitkän aikavälin keskiarvo Indeksi, 1981/I = 100 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Asuntojen suhteelliset hinnat Suomessa 1.11.2022 13
 • 14. | Julkinen Asunnot lievästi halventuneet syksyllä 2022 1.11.2022 14 0 100 200 300 400 2000 2005 2010 2015 2020 Helsingin kantakaupunki Helsinki Pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Kuluttajahintaindeksi Indeksi, 2000 = 100 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Vanhojen osakeasuntojen nimelliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
 • 15. | Julkinen Asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksien vastapainona Suomessa myös markkinoiden häiriöiltä suojaavia tekijöitä • Haavoittuvuuksia: • Ennätyssuuri velkaantuneisuus • Osalla kotitalouksilla runsaasti velkaa suhteessa tuloihin • Asuntolainojen suuri osuus veloista ja asunto-omaisuuden suuri osuus varallisuudesta • Lainat valtaosin vaihtuvakorkoisia • Luottolaitossektorin suuri koko ja keskittyneisyys • Lieventäviä tekijöitä: • Osalla velallisista merkittäviä säästöjä • Osalla velallisista korkosuojaus • Mahdollisuus lainanhoitojoustoihin • Ei yleistä asuntojen hintakuplaa • Luottolaitosten stressitestattu riskinkantokyky • Lainanhakijoiden maksukyvyn arviointia koskeva suositus (2010, 2023) • Asuntolainojen lainakatto (2016) 1.11.2022 15
 • 16. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Suomen Pankissa tehdyt laskelmat korkojen nousun vaikutuksista eri lainanhakijaryhmien velanhoitorasitukseen Jukka Vauhkonen
 • 17. | Julkinen Uusien asuntolainojen ja asuntolainakannan keskikorot nopeassa nousussa 1.11.2022 17 -2 0 2 4 6 8 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainakannan keskimääräinen korko Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen korko 12 kuukauden euribor % Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215 Asuntolainojen korot Suomessa
 • 18. | Julkinen Finanssivalvonnan johtokunnan uusi suositus asuntolainanhakijoiden kuormitetusta enimmäisluotonhoitorasitteesta (voimaan 2023) • Lainanantajan tulee laskea asuntolainanhakijan kaikkien velkojen kuukausittaisten lyhennysten ja korkokulujen arvioitu määrä tilanteessa, jossa • lainakorot olisivat vähintään 6 % • lainojen enimmäispituus olisi enintään 25 vuotta • Suositus: Tämä kuormitettu lainanhoitorasite saisi olla enintään 60 % lainanhakijan nettotuloista • Jos suhde on suurempi kuin 60 % nettotuloista, luottopäätöstä tulisi edeltää erityisen huolellinen luotonhakijan maksukyvyn arviointi yhdessä asiakkaan kanssa ja luotonmyöntöpäätös tulisi tehdä korotetulla päätöstasolla • Poikkeukset ja joustot: • Kiinteäkorkoiset ja korkosuojatut lainat • Suosituksesta voidaan ohjeellisesti poiketa enintään 15 prosentissa myönnetyistä uusista asuntoluotoista 1.11.2022 18
 • 19. | Julkinen Suomen Pankissa tehdyt laskelmat suosituksen neutraalista mitoituksesta ja vaikutuksista eri lainanhakijaryhmiin • Neutraali mitoitus: Suosituksen suuruus ja joustonvara mitoitettu siten, että suositus pääosin sallisi nykyisen suuruiset asuntolainat • Suosituksen tavoitteena ei ole rajoittaa asuntolainojen saatavuutta vaan varmistaa, ettei lainanottajien ja talouden riskinsietokyky heikkenisi nykyisestä • Vaikutukset eri lainanhakijaryhmiin: Laskelmissa tarkasteltu suosituksen vaikutuksia mm. • Ensiasuntolainan ottajiin ja muihin asuntolainanottajiin • Lainanhakijoihin eri seutukunnissa • Eri tuloluokkiin kuuluviin lainanottajiin • Laskelmien voidaan tulkita välillisesti mittaavan korkojen voimakkaan nousun vaikutuksia eri lainanhakijaryhmien velanhoitokykyyn 1.11.2022 19
 • 20. | Julkinen Jos lainakorot nousisivat 6 prosenttiin, suurella osalla kotitalouksista pelkästään asuntolainojen hoitoon menisi yli 40 % nettotuloista 1.11.2022 20
 • 21. | Julkinen Pk-seudulla ja kasvukeskuksissa suuremmat velka- tulosuhteet ja velanhoitorasitteet kuin muualla Suomessa 1.11.2022 21
 • 22. | Julkinen Finanssivalvonnan suositus kohdistuu hellemmin ensiasunnon ostajiin kuin muihin asuntolainanottajiin 1.11.2022 22
 • 23. | Julkinen Suositus kohdistuu ensiasunnonostajiin voimakkaammin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa 1.11.2022 23
 • 24. | Julkinen Suositus rajoittaa useammin suurituloisten lainanhakijoiden lainansaantia kuin pieni- ja keskituloisten 1.11.2022 24
 • 25. | Julkinen Suositus puree voimakkaammin sijoitusasuntolainaa ottaviin kuin omistusasumislainaa ottaviin 1.11.2022 25
 • 26. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Asuntolainanottajien riittävän velanhoitokyvyn varmistaminen: tehdyt makrovakaustoimet ja valmisteilla olevat lakimuutokset Jukka Vauhkonen
 • 27. | Julkinen Suureen velkaantumiseen liittyvä vakausuhka: kotitalouksien kulutus supistuu voimakkaasti ja syventää taantumaa 1.11.2022 27 Laukaiseva tekijä Vakausuhka Järjestelmäriski Haavoittuvuus Kotitalouksien suuri ja/tai pitkään ja nopeasti kasvanut velkaantuneisuus JA
 • 28. | Julkinen Lainakatolla hillitään uusien asuntolainojen kasvua suhteessa vakuuksiin • Lainakatolla (enimmäisluototussuhteella) tarkoitetaan makrovakausvälinettä, jolla säädellään lainanottohetkellä lainan enimmäiskokoa suhteessa lainan vakuuksien arvoon • Luototussuhde = Lainan euromäärä Vakuuksien arvo • Suomessa lainakattoa sovelletaan uusiin asuntolainoihin • Ensiasuntolainojen lainakatto 95 % • Muiden uusien asuntolainojen lainakatto 85 % 1.11.2022 28
 • 29. | Julkinen Lainakattoa kiristettiin 2018/III, kevennettiin 2020/III ja kiristettiin uudelleen 2021/IV 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Enintään 50 % 50–60 % 60–70 % 70–80 % 80–85 % Yli 85 % Mediaaniluototussuhde (oikea asteikko) % euromäärästä % Pl. poikkeuslainat ja lainat, joiden luototussuhde ≤ 0. Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Muut uudet asuntolainat kuin ensiasuntolainat luototussuhteen mukaan 1.11.2022 29 1. Lainakatto 90 % 2. Lainakatto 85 % 4. Lainakatto 85 % 3. Lainakatto 90 %
 • 30. | Julkinen Eduskunnan käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi • Asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuaika • Taloyhtiölainojen rajoitteet uudisrakentamisen rahoituksessa • Enimmäisluotto-osuus • Enimmäistakaisinmaksuaika • Lyhennysvapaakielto 1.11.2022 30
 • 31. | Julkinen Enimmäistakaisinmaksuaika estämään asuntolainojen merkittävää pitenemistä • Laina-aikojen pidentyminen ja kotitalouksien velkaantuneisuus edenneet samaa tahtia viimeiset vuosikymmenet • Asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuaika 30 vuotta luotonmyöntöhetkellä • Lainanantajalla oikeus poiketa rajoitteesta 10 prosentissa lainanannosta • Rajoite ei estäisi lyhennysvapaita ja niiden myötä pidentyviä maksuaikoja • Asuntolainojen laina-ajat Suomessa pidentyneet viime vuosina • Pitenevät laina-ajat ruokkivat velkaantumista ja asuntohintojen nousua 1.11.2022 31
 • 32. | Julkinen Taloyhtiölainoihin ehdotetut vaatimukset rajoittamaan suuriin taloyhtiölainoihin liittyvää suurta lainan- ja vastikkeenhoito- rasitetta • Suuret taloyhtiölainat uudisasunnon hankinnan rahoitusmuotona ja pitkät lyhennysvapaat laina-ajan alussa saattavat hämärtää kotitalouksien käsitystä asumisen todellisesta kustannusrasitteesta • => Taloyhtiölainan enimmäisluotto-osuus 60 % (”taloyhtiölainan lainakatto”) • => Taloyhtiölainoille ei saisi myöntää lyhennysvapaata ensimmäisen viiden vuoden sisällä taloyhtiölainan ottamisesta (pl. ensimmäiset 12 kk) • Asuntolainoille ehdotettua enimmäistakaisinmaksuaikaa ei tulisi voida kiertää ottamalla hyvin pitkän asuntolainan sijasta hyvin pitkä taloyhtiölaina • => Taloyhtiölainalle sama 30 vuoden enimmäispituus kuin asuntolainoille 1.11.2022 32
 • 33. | Julkinen Yhteenveto • Suomalaiset kotitaloudet aiempaa haavoittuvampia korkojen nousulle • Pankkien suositellaan v. 2023 alkaen mitoittavan uudet asuntolainansa siten, että asuntolainanottajien velanhoitokyky kestää korkojen nousun vähintään 6 prosenttiin • Vaikutusarviot: suositus kohdistuu suhteellisesti tiukemmin esimerkiksi suurituloisiin ja asuntosijoittajiin kuin ensiasunnonostajiin tai pieni- ja keskituloisiin asuntolainanhakijoihin • Makrovakausvälineiden (kuten lainakaton) harkinnanvaraisella käytöllä pienennetään asuntomarkkina- ja talouskriisien todennäköisyyttä • Valmisteilla olevilla lakimuutoksilla rajoitetaan suurimpien ja pisimpien asunto- ja talolainojen myöntämistä 1.11.2022 33
 • 34. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki KIITOS! Jukka Vauhkonen