SlideShare a Scribd company logo
‫دانش‬‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫کارگاه‬
‫بابک‬‫ر‬‫سرخپو‬
‫ی‬‫مجر‬‫طرح‬
‫مستان‬‫ز‬93
‫یگانه‬‫نام‬‫به‬‫همتا‬‫بی‬‫یکتای‬
‫دانش‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬-‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫خدیور‬ ‫آمنه‬
‫سمينار‬ ‫اين‬‫ر‬‫د‬:
1-‫دانش‬‫مديريت‬‫يف‬‫ر‬‫وتعا‬‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬
1 - K.M Short History
2-‫چراي‬‫ي‬‫دانش‬ ‫مديريت‬
2- Why Knowledge Management
3-‫دانش‬‫مديريت‬‫ل‬‫اصو‬
3- Knowledge Management Principles
4-‫دانش‬‫مديريت‬‫مدلهاي‬
4-Knowledge Management Models
5-‫ها‬ ‫شرکت‬‫تجربيات‬‫ي‬‫موفق‬
5- Big Companies Experience
6-‫عمل‬‫هاي‬‫ر‬‫اهکا‬‫ر‬‫ي‬‫دانش‬‫مديريت‬
6-K.M practical Ways
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫جدید‬‫مطالب‬‫ی‬‫بسیار‬‫و‬
‫من‬
....‫بابک‬‫سرخپور‬
•‫گرایش‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬
•‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫گرایش‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬
‫ساری‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬
•10‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مطالعاتی‬ ‫تجربه‬ ‫سال‬
(1383-1393)
•‫از‬ ‫بیش‬5‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫مقاله‬(1392-1393)
•‫متعدد‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مجری‬IT
•‫پایلوت‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫مجری‬
‫گلستان‬ ‫استان‬
•‫تجاری‬ ‫انکوباتور‬ ‫مدیریت‬ ‫مجری‬(1382-1383)
‫تمرین‬
‫مهم‬!‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫چرا‬ ‫شما‬
‫است؟‬ ‫مهم‬
‫تغییر‬ ‫مدیریت‬!‫چگونه؟‬‫و‬ ‫وقت؟‬ ‫چه‬!
Change management!
When?
and
How?
‫یویو‬‫ر‬ ‫بیزینس‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫هار‬–may 2010
3‫عنصر‬‫کلیدی‬!
‫داده‬!
‫اطالعات‬!
‫دانش‬!
‫پویا‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫این‬
‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬.‫درک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬
‫بتوانید‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫چارچوب‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مفهوم‬
‫مورد‬ ‫و‬ ‫نسبی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬ ‫دهید‬ ‫تشخیص‬
‫امکان‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫چیست‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫ذینفعان‬ ‫توافق‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫مختص‬ ‫تعریف‬!
‫دانش‬
‫اطالعات‬
‫داده‬
‫حکمت‬
‫تجربه‬
‫توصیف‬
‫تفسیر‬
‫مینه‬‫ز‬
‫بینش‬
18.35 87
17.48 88
17.23 89
16.5 90
16.21 91
15.87 92
‫معدل‬ ‫سال‬
‫تفسیر‬:
‫سال‬ ‫از‬ ‫دانشجویان‬ ‫معدل‬1387‫تا‬
‫دانش‬
‫داده‬
‫اطالع‬
‫ات‬
‫توصیف‬
‫نکته‬
‫شما‬‫بکشید‬ ‫مرز‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫قطع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬!
‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫بایستی‬
‫نمایید‬ ‫تعریف‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهبود‬ ‫ایجاد‬ ‫دنبال‬!
‫وقتی‬‫که‬‫دانش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گیر‬‫تصمیم‬‫و‬‫بهبود‬،‫تصمیمات‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫بهره‬‫یا‬
‫ی‬‫ر‬‫سودآو‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫شود‬‫می‬‫تبدیل‬‫به‬‫خرد‬‫شود‬‫می‬.‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫خردمند‬،‫بودن‬
‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫نه‬‫تنها‬‫باید‬‫دانش‬‫کسب‬‫کنند‬‫بلکه‬‫باید‬‫فهم‬‫کاملی‬‫از‬‫ل‬‫اصو‬‫حاکم‬‫ب‬‫آن‬‫ر‬
‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫نیز‬‫داشته‬‫باشند‬.
‫ي‬‫گیر‬‫تصميم‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫تبديل‬‫منابع‬‫يالي‬‫ر‬‫ز‬‫ار‬ ‫به‬‫جي‬‫ر‬‫خا‬
‫خرد‬(‫معرفت‬)
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫با‬ ‫كلي‬ ‫آشنايي‬
New :Knowledge Sharing is Power
Decision, Action
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ادایم‬‫ر‬‫پا‬
‫ی‬ ‫دانش‬‫کار‬‫به‬‫سنتی‬‫کار‬‫از‬
‫هدف‬:‫حل‬‫مسایل‬‫ساختار‬‫نایافته‬‫در‬‫حوزه‬
‫ای‬‫پیچیده‬‫با‬‫درجه‬‫باالیی‬‫از‬‫تنوع‬‫و‬
‫استثنائات‬‫و‬‫گسترش‬‫مرزهای‬‫دانش‬
‫محتوا‬:،‫خلق‬،‫دریافت‬‫به‬‫کارگیری‬‫و‬‫انتشار‬
‫دانش‬‫و‬‫اطالعات‬
‫نوع‬‫کار‬:‫ترکیبی‬‫از‬‫انواع‬‫تجاربی‬‫که‬‫شامل‬
‫تولید‬‫دانش‬،‫جدید‬،‫تفسیر‬‫یکپارچه‬‫سازی‬‫و‬
‫نمایش‬‫دانشهای‬،‫موجود‬‫نگهداری‬‫و‬‫ایمن‬
‫سازی‬،‫آن‬‫شکل‬‫دهی‬‫به‬‫تجارب‬‫و‬‫پایش‬
‫رویدادهای‬،‫گذشته‬‫که‬‫منجر‬‫به‬‫تشکیل‬‫شبکه‬
‫دانشی‬‫با‬‫دیگر‬‫افراد‬‫می‬‫شود‬.
‫تواناییها‬‫و‬‫مهارتهای‬‫افراد‬:‫بیشتر‬‫از‬‫تواناییهای‬‫ذاتی‬
‫و‬‫دانش‬‫های‬‫خاص‬‫افراد‬‫نسبت‬‫به‬
‫تواناییهای‬‫فیزیکی‬‫آنان‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬
‫و‬‫نیاز‬‫به‬‫درجه‬‫باالیی‬‫از‬،‫تحصیالت‬‫آموزش‬
‫و‬‫تجربیات‬‫دارد‬.‫به‬‫این‬‫افراد‬‫معموال‬
‫دانشگر‬‫اطالق‬‫می‬‫گردد‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬:،‫نامتمرکز‬‫واحدهای‬‫شبه‬‫سازمانی‬
‫مانند‬‫انجمنهای‬‫علمی‬‫و‬‫تخصصی‬‫و‬‫شبکه‬
‫های‬‫خبرگی‬‫و‬‫دارای‬‫انعطاف‬‫پذیري‬‫بسیار‬
‫باالیی‬.
Knowledge worker
‫دانش‬ ‫مشخصات‬
‫خار‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬‫العاده‬ ‫ق‬‫اينده‬‫ز‬‫ف‬ ‫دهي‬‫ز‬‫با‬‫و‬:
‫نيست‬ ‫نزولي‬ ‫دهي‬‫ز‬‫با‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ل‬‫مشمو‬،‫دانش‬.‫شود‬ ‫نمي‬ ‫كم‬‫آن‬ ‫مقدار‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫آن‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ماني‬‫ز‬.‫مي‬‫كنندگان‬ ‫مصرف‬‫توانند‬
‫يابد‬ ‫مي‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫آن‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫اين‬‫ر‬‫بناب‬،‫كنند‬‫اضافه‬‫آن‬‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫دي‬‫ر‬‫موا‬.
‫بودن‬‫روز‬ ‫به‬‫لزوم‬‫و‬ ‫اوش‬‫ر‬‫ت‬ ،‫اكندگي‬‫ر‬‫پ‬:
‫گردد‬ ‫مي‬‫تقسيم‬‫ائي‬‫ز‬‫اج‬‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شاخه‬ ‫شاخه‬ ،‫شد‬‫ر‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫دانش‬.‫است‬ ‫بردي‬‫ر‬‫كا‬‫اطالعات‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬‫پوياست‬ ‫دانش‬.‫ب‬‫اين‬‫ر‬‫ناب‬
‫نم‬ ‫حفاظت‬ ،‫قابتي‬‫ر‬ ‫مزيت‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫منبعي‬‫عنوان‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫بتواند‬‫تا‬‫كند‬‫روز‬‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬‫دانش‬ ‫پايگاه‬،‫پيوسته‬‫بايد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ايد‬.
‫نامعلوم‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬:
‫است‬ ‫مشكل‬‫بسيار‬‫ناملموس‬ ‫هاي‬‫جنبه‬ ‫وجود‬ ‫علت‬‫به‬‫دانش‬ ‫در‬‫ي‬‫گذار‬ ‫سرمايه‬‫تأثیر‬ ‫تخمین‬.
‫ي‬‫گذار‬ ‫ك‬ ‫اشترا‬ ‫به‬:
‫است‬ ‫دشوار‬ ،‫برد‬ ‫مي‬ ‫نفع‬‫آن‬ ‫از‬‫بيشتر‬‫ي‬ ‫كس‬ ‫چه‬‫اينكه‬ ‫حتي‬ ‫يا‬‫دانش‬‫اك‬‫ر‬‫اشت‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫تخمین‬،‫مشابه‬ ‫طور‬‫به‬.
‫دانش‬ ‫انواع‬
‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫دانش‬ ‫محتوای‬ ‫پایه‬‫بر‬
‫اع‬‫ز‬‫انت‬:‫داستانی‬‫عمیق‬‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬‫خاص‬ ‫مکان‬‫و‬‫خاص‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫دانش‬، ‫انه‬‫ز‬‫رو‬،
‫ی‬‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬:‫عمومی‬ ‫مقابل‬‫در‬‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫دانش‬
‫بودن‬ ‫توصیفی‬:‫ا‬‫ر‬‫گ‬‫ی‬ ‫ش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫توصیفی‬ ‫دانش‬
‫شکل‬:‫ای‬ ‫رویه‬‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫اعالنی‬ ‫دانش‬
‫دانش‬ ‫صاحب‬ ‫اشخاص‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫پایه‬‫بر‬
‫ش‬‫ز‬‫ار‬:‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫بی‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫با‬ ‫دانش‬
‫شخص‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬:‫آشکار‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ،‫نهان‬،‫ضمنی‬ ‫دانش‬(‫درونی‬‫دانش‬/‫بیرونی‬ ‫دانش‬)
‫موجودیت‬:‫نادانی‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫دانش‬(‫ی‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ی‬‫یادگیر‬)
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫پایه‬‫بر‬
‫تباط‬‫ر‬‫ا‬:‫نامربوط‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫مرتبط‬‫دانش‬
‫سمی‬‫ر‬ ‫غیر‬‫حمایت‬:‫گیر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حمایت‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫حمایت‬ ‫دانش‬
‫سمی‬‫ر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اجا‬:‫مجوز‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫سمی‬‫ر‬ ‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬‫سمی‬‫ر‬ ‫غیر‬‫و‬‫ممنوع‬ ‫دانش‬
‫محرمانگی‬:‫ی‬‫سر‬‫و‬ ‫محرمانه‬‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬ ‫عمومی‬‫و‬‫باز‬ ‫دانش‬
‫اعتماد‬‫و‬ ‫صحت‬:‫شده‬ ‫اثبات‬‫و‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫نشده‬ ‫اثبات‬ ‫و‬‫غلط‬‫دانش‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫محدوده‬:‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫در‬ ‫محدود‬ ‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫در‬ ‫گیر‬‫همه‬‫و‬‫پویا‬ ‫دانش‬
‫تمرکز‬:‫نامتمرکز‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫متمرکز‬
‫نده‬‫ر‬‫دا‬:‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ادی‬‫ر‬‫انف‬‫و‬‫ی‬ ‫شخص‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫مجتمع‬:‫اجتماعی‬ ‫مقابل‬ ‫دانش‬‫در‬ ‫ی‬‫انحصار‬ ‫دانش‬
‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫اطالعاتی‬‫های‬ ‫سامانه‬
‫ی‬‫پذیر‬ ‫دسترس‬:‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬‫مقابل‬‫در‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬‫قابل‬ ‫غیر‬
‫وسیله‬:‫ی‬‫کامپیوتر‬ ‫غیر‬‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫غیر‬(‫کاغذی‬ ‫دانش‬ ‫همانند‬)‫ی‬‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬
‫ی‬‫کدگذار‬:‫ی‬‫کدگذار‬‫قابل‬ ‫غیر‬‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬ ‫ی‬‫کدگذار‬‫قابل‬ ‫دانش‬
Knowledge
‫دانش‬-‫دانايي‬
Tacit
‫ضمني‬
Explicit
‫آشكار‬
‫دانش‬‫مديريت‬ ‫با‬ ‫كلي‬ ‫آشنايي‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬–‫ذهني‬ ‫دانش‬
Tacit Knowledge
•‫ي‬ ‫دانش‬‫كه‬‫در‬‫ذهن‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫ي‬‫مستندساز‬‫نشده‬‫است‬.‫فرد‬‫هنگامي‬‫از‬
‫دانش‬‫خود‬‫مطلع‬‫مي‬‫گردد‬‫كه‬‫با‬‫مشكلي‬‫مواجه‬‫مي‬‫گردد‬‫يا‬‫وضعيتي‬‫خاص‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫مي‬‫گیرد‬.
•‫ناملموس‬
•‫موجود‬‫در‬‫ذهن‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
•‫انتقال‬‫مند‬‫ز‬‫نيا‬‫تعامل‬‫با‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
•‫مجموعه‬،‫تها‬‫ر‬‫مها‬،‫بينشها‬،‫تخصص‬‫فهم‬‫و‬‫مجموعه‬‫هاي‬‫ي‬‫يادگیر‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
•‫با‬‫گذشت‬‫مان‬‫ز‬‫و‬‫با‬‫كسب‬‫تجربه‬‫بيشتر‬‫مي‬‫شود‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬–‫ذهني‬ ‫دانش‬
‫ب‬‫ي‬‫ساز‬ ‫مستند‬‫و‬ ‫ان‬‫ي‬
‫آسان‬‫ول‬‫ي‬‫است‬‫نامشخص‬‫آن‬‫مکان‬(‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ذهن‬ ‫در‬)
‫سخت‬‫ن‬ ‫ساخت‬‫ي‬‫غ‬ ،‫افته‬‫ی‬‫حت‬ ‫و‬ ‫ملموس‬‫ر‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫است‬‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫ان‬
•‫موفق‬ ‫انتقال‬‫ي‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫ا‬:‫شاگرد‬ ،‫ها‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫اندن‬‫ر‬‫گذا‬ ،‫ها‬ ‫انجمن‬‫ي‬‫ز‬‫آمو‬‫ر‬‫کا‬،‫ي‬‫مباحثات‬ ،‫ي‬‫سا‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬
‫وسا‬‫ي‬‫جمع‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫شخص‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬‫ي‬‫شب‬ ،‫ي‬‫ساز‬ ‫ه‬‫ي‬
•‫شاگرد‬ ‫و‬‫استاد‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫ي‬
•‫ذهن‬ ‫دانش‬‫ي‬‫ع‬ ‫و‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫جدائ‬ ‫هم‬ ‫از‬‫ي‬‫ناپذ‬‫ي‬‫م‬ ‫ر‬‫ي‬‫باشند‬.‫ذهن‬‫دانش‬‫ي‬‫تمام‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫جز‬‫ي‬‫ها‬‫دانش‬
‫م‬‫ي‬‫باشد‬.‫ا‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫جهت‬ ‫تالش‬‫ي‬‫اشتباه‬ ‫کار‬ ‫ندو‬‫ي‬‫است‬
•‫ب‬ ‫ما‬‫ي‬‫ب‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫ش‬‫ي‬‫ا‬‫کرده‬ ‫ان‬‫ي‬‫هست‬ ‫انجام‬ ‫به‬‫قادر‬ ‫م‬‫ي‬‫م‬
•‫ذهن‬ ‫دانش‬‫ي‬‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫هم‬‫ي‬‫م‬ ‫کار‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬‫ي‬‫کن‬‫ي‬‫ذهن‬ ‫قالب‬ ،‫عالئق‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬‫م‬‫ي‬‫و‬
‫د‬‫ي‬‫است‬ ‫وابسته‬‫فرد‬ ‫دگاه‬(‫فرد‬‫دانش‬‫ي‬)
1-‫نيست‬‫ملموس‬‫آشکار‬‫دانش‬ ‫ن‬‫چو‬‫هم‬‫پنهان‬‫دانش‬
2-‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫فرهنگ‬‫نام‬‫به‬‫مديريت‬‫فرهنگ‬‫در‬‫پنهان‬‫دانش‬‫ي‬‫شناخته‬‫نیز‬
‫م‬‫ي‬‫شود‬.
3-‫شامل‬‫پنهان‬‫دانش‬:‫شهاست‬‫ز‬‫وار‬ ‫ها‬‫ر‬‫هنجا‬،‫ابط‬‫و‬‫ر‬،‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬
4-‫خيل‬‫دانش‬‫اين‬‫يع‬‫ز‬‫وتو‬‫تکثیر‬،‫وتوضيح‬‫تشريح‬‫ي‬‫است‬‫سخت‬
‫قابت‬‫ر‬ ‫مزيت‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پنهان‬ ‫دانش‬‫ي‬
Tacit Knowledge is equal to competitive advantages
‫نتيجه‬:‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫ي‬‫ز‬‫و‬‫امر‬‫ي‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫ق‬‫فو‬ ‫داليل‬‫به‬‫بنا‬
‫قابت‬‫ر‬‫مزيت‬‫ي‬‫تلق‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫کنند‬.
‫تعریف‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫شامل‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬
،‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کارکنان‬‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫با‬‫تجربیات‬،‫خرد‬ ،‫دانش‬‫تصرف‬
‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫یابی‬‫ز‬‫با‬‫کردن‬ ‫آسان‬
‫است‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬‫ی‬‫نگهدار‬.
‫کارکنان‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬‫برای‬ ‫ی‬ ‫کوشش‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬(‫انسانی‬ ‫سرمایه‬)‫ر‬‫دا‬‫به‬‫مشترک‬ ‫ایی‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬(‫ی‬‫ساختار‬‫ی‬‫فکر‬ ‫سرمایه‬)‫است‬.
‫تعریف‬‫مدیریت‬‫دانش‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫واقع‬‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫اقداماتی‬‫و‬‫سریعتر‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تا‬ ‫دهیم‬‫می‬‫انجام‬
‫برسد‬‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫تر‬‫اثربخش‬.
‫با‬‫و‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫اشخاص‬‫برای‬ ،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫مان‬‫ز‬‫در‬،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫قالبی‬‫در‬ ،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬
‫است‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫عملکرد‬ ‫ماهیت‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫ای‬‫هزینه‬.
‫اند‬‫آمده‬ ‫بدست‬‫موجود‬‫تجربیات‬‫از‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫جمع‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬.
‫متوليان‬ ‫علیرضا‬ ‫سيد‬-‫ماه‬‫دي‬1390motevallian@gmail.com
‫است‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫تغيیر‬ ‫جوهره‬‫از‬ ‫ي‬‫تصويرساز‬‫تغيیر‬‫مديريت‬‫يخي‬ ‫کوه‬
‫تکنيکي‬ ‫سطح‬
‫فرهنگي‬ ،‫سازماني‬ ‫سطح‬
‫سخت‬
‫نرم‬
yarigar@nipc.net
Conceptual Properties
‫اصل‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫ر‬‫د‬ ‫کارکنان‬ ‫انديشه‬‫ي‬‫مهمتري‬‫و‬ ‫ترين‬‫ن‬
‫ها‬‫سرمايه‬‫ي‬‫م‬‫شمار‬‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ي‬‫آيند‬.
Knowledge Workers
‫دانش‬ ‫کارکنان‬‫ي‬
‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫پیوستن‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬‫شرکت‬‫و‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫اخیر‬‫سالهای‬‫در‬‫اند‬‫و‬
‫ی‬ ‫دانش‬‫کار‬‫ن‬‫همچو‬‫جدیدی‬ ‫مفاهیم‬(Knowledge Work)‫ی‬ ‫دانش‬ ‫نیروی‬ ،(
Knowledge Worker)‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫و‬(knowledge Management)‫از‬‫خبر‬ ،
‫دهد‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬‫این‬‫یافتن‬ ‫شرکت‬.
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫جدید‬ ‫مفاهیم‬
‫ﻣﺒﺎﻧﻲ‬‫ز‬‫ﺳﺎ‬ ‫ﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‬‫ز‬‫ﻣﺎﻧﻲ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬
‫ز‬‫ﺳﺎ‬‫ﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‬‫ز‬‫ﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬‫دا‬‫ﻧﺎﻳﻲ‬:‫ك‬‫ر‬‫د‬‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬،
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬:‫ﺧﻠﻖ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬،‫ﺗﺴﻬﻴﻢ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬،
‫ﺗﺮ‬‫و‬‫ﻳﺞ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬
‫ﻓﻨﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ر‬‫و‬‫ﻧﺶ‬:‫ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ‬،‫ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ‬‫و‬
‫ﻏﻴﺮ‬‫ه‬‫ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬‫ي‬‫ﺷﺨﺼﻲ‬،
‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ‬‫ا‬ ‫ي‬‫ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ‬،‫ﻧﺮ‬‫ا‬ ‫م‬‫ﻓﺰ‬‫ار‬KM
‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻧﺶ‬:‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫ي‬‫ﻛﺎ‬‫ي‬‫ر‬
‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﻲ‬‫دا‬‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﺶ‬:‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ‬‫ي‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬‫ا‬‫ﻧﺴﺎﻧﻲ‬،‫ﺑﺎ‬‫ار‬‫ز‬‫ﻳﺎﺑﻲ‬‫و‬‫ﻓﺮ‬،‫وش‬
‫روا‬‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﻂ‬
Knowledge Workers
‫قابت‬‫ر‬ ‫مزيت‬‫تنها‬‫ي‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫پايدار‬‫ي‬‫فردا‬
‫م‬ ‫فرهيخته‬ ‫کارکنان‬
ً
‫صرفا‬‫ي‬‫باشند‬.
‫اکر‬‫ر‬‫د‬‫پیتر‬
‫ی‬ ‫هوش‬ ‫سرمایه‬
‫ی‬‫ار‬‫ک‬‫ف‬ ‫ارمایه‬‫س‬ ‫از‬،‫ر‬‫او‬‫ح‬‫م‬‫اش‬‫ن‬‫دا‬‫ااد‬‫ص‬‫اقت‬‫در‬(Intellectual Capital)‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫س‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ااد‬‫ج‬‫ای‬‫ر‬‫او‬‫و‬‫من‬‫اه‬‫ب‬
‫د‬‫اتگی‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ب‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ادیریت‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اایی‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫موفق‬،‫ز‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫دن‬‫در‬‫و‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫می‬‫اتفاده‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫د‬‫ر‬‫ا‬.‫ه‬‫ز‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬
‫هستی‬‫شرکتها‬ ‫قابت‬‫ر‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مؤثر‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫یک‬‫عنوان‬ ‫به‬،‫ی‬‫فکر‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫اهمیت‬‫شد‬‫ر‬ ‫شاهد‬‫م‬.
‫ب‬‫پدیده‬‫گترین‬‫ر‬‫بز‬‫عنوان‬ ‫به‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫سیستم‬ ‫آن‬‫تبع‬‫به‬‫و‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چند‬‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫مهند‬‫از‬ ‫عد‬
‫و‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫م‬TQM‫اتند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫گذا‬‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫عر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬.‫ادیریتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬‫در‬‫اداعات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ر‬‫ر‬‫نوآو‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬‫ادیریت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫و‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫بسیار‬ ‫مشترک‬ ‫نقاط‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫یادگیر‬.‫متمر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ابتدا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اود‬‫ب‬‫کز‬
‫د‬‫تغییر‬‫مدیریتی‬‫تهای‬‫ر‬‫مها‬‫و‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫ی‬ ‫هوش‬‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬،‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬‫نیروی‬‫اد‬.
‫دانش‬‫مديريت‬‫يف‬‫ر‬‫تعا‬
Knowledge management Definitions
ProcessPeople
IT
‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫اصلی‬‫عنصر‬‫سه‬
3 Km components:
‫تعریف‬‫مدیریت‬‫دانش‬
‫اما‬ ‫متعدد‬ ‫تعاریف‬...
‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫تعاریف‬ ‫این‬ ‫تمامی‬!
‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫نه‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬
‫به‬ ‫خود‬ ‫منطق‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫منطقی؛‬ ‫نه‬
،‫دانش‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫تعریف‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نگرد‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬!
•‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬
•‫ها‬ ‫کامپیوتری‬ ‫مطلوب‬
•،‫دانش‬‫موجودیت‬‫و‬‫یا‬‫محصول‬‫است‬‫که‬‫باید‬‫به‬
‫طور‬‫مستقل‬‫از‬‫منبع‬،‫آن‬،‫شناسایی‬‫طبقه‬،‫بندی‬
‫ذخیره‬‫و‬‫توزیع‬‫شود‬.
•‫بازنمایی‬‫دانش‬‫غالبا‬‫شامل‬‫مستندات‬‫میگردد‬
‫اما‬‫از‬‫طریق‬‫مدل‬،‫ها‬،‫نمادها‬‫نقشه‬،‫ها‬‫تصاویر‬
‫و‬‫آیکونها‬‫نیز‬‫نشان‬‫داده‬‫میشود‬.
2/23/2017
‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫دیدگاه‬:
•‫تمرکز‬‫بر‬‫ارزیابی‬‫و‬‫توسعه‬‫مجموعه‬‫پیچیده‬‫ای‬
‫از‬‫مهارتها‬‫و‬‫فنون‬،‫پویا‬‫که‬‫متغیر‬‫هستند‬.
•‫متخصصان‬‫این‬‫زمینه‬‫ها‬‫عموما‬‫از‬‫سوابقی‬‫در‬
‫علوم‬‫مدیریتی‬‫یا‬‫اجتماعی‬‫برخوردارند‬.
•‫تکیه‬‫بر‬‫دانش‬‫بعنوان‬‫یک‬‫فرآیند‬
•‫در‬‫بازنمایی‬‫دانش‬‫به‬‫دنبال‬‫راههایی‬‫برای‬
،‫تشویق‬‫واسطه‬‫گری‬‫و‬‫فعال‬‫کردن‬‫تبادل‬‫دانش‬‫با‬
‫تاکید‬‫بر‬‫ابزارهای‬‫ارتباطی‬‫و‬‫تعامل‬‫است‬
•‫دانش‬‫را‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫منبع‬،‫آن‬‫یعنی‬‫کارکنان‬2/23/2017
‫کارکنان‬‫بر‬‫متمرکز‬‫دیدگاه‬
‫نکته‬
‫توسعه‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫می‬ ‫بر‬ ‫گام‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫استراتژی‬
،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫دارید‬
‫نیست‬ ‫دیدگاه‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫انتخابی‬!
‫ف‬‫ر‬‫متعا‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫يادگیرنده‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫مبتن‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ساختار‬‫ي‬‫دانش‬ ‫بر‬
‫ی‬‫فکر‬‫سرمایه‬ ‫مدل‬
–‫تخصص‬,
–‫تجربه‬
–‫قابلیت‬,‫ظرفیت‬
–‫خالقیت‬
–‫ی‬‫پذیر‬‫تطابق‬
‫انسانی‬ ‫های‬‫سرمایه‬
(‫)افراد‬
–‫ی‬‫معنو‬‫مالکیت‬
–‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬
–‫داده‬‫های‬‫پایگاه‬
–‫ی‬‫پذیر‬‫انعطاف‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫سرمایه‬
(‫مان‬‫ز‬‫)سا‬
–‫ها‬‫شبکه‬
–‫ابط‬‫و‬‫ر‬
–‫تعامالت‬
–‫الگوها‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫سرمایه‬
( ‫ها‬ ‫تیم‬/‫ها‬‫انجمن‬ )
‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫دانش‬
‫آشکار‬‫ی‬‫فکر‬ ‫های‬‫سرمایه‬‫پنهان‬
‫:منبع‬ DoN CIO Office, Alex Bennet
‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫نقش‬ ‫مهمترین‬
‫چیست؟‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬
•‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫دانش‬‫افزایش‬
•‫انسانی‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
•‫است‬‫ر‬ ‫به‬‫چپ‬‫از‬‫حرکت‬
‫ان‬‫ر‬‫دانشکا‬‫جایی‬‫جابه‬ ‫یسک‬‫ر‬
‫سازمان‬
‫با‬‫سازمان‬
‫های‬‫مهارت‬ ‫و‬‫ها‬‫توانمندی‬‫توسعه‬‫و‬‫آموزش‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫الزم‬‫زمان‬
‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نیاز‬‫مورد‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫تثبیت‬ ‫روابط‬‫با‬،‫مجرب‬‫کارکنان‬
‫اندمان‬‫ر‬‫انتوار‬‫مورد‬
‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫از‬ ‫ناآگاهی‬ ،‫جانشین‬‫کارکنان‬،‫ها‬
‫ضعیف‬ ‫روابط‬
+$
‫جابجایی‬ ‫یا‬ ‫نشستگی‬‫ز‬‫با‬
‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫تجربه‬ ‫هزینه‬...
•‫به‬‫طور‬‫متوسط‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫کارکنان‬‫سازمان‬‫های‬‫ایرانی‬‫که‬‫کار‬
‫دانشی‬‫انجام‬‫می‬‫دهند‬(‫تصمیم‬،‫گیری‬،‫تحقیق‬،‫ارزیابی‬‫برنامه‬
‫ریزی‬‫و‬...)‫در‬‫هر‬‫دو‬‫هفته‬‫حداقل‬3‫آموزه‬‫دانشی‬‫متمایز‬‫و‬
‫کاربردی‬‫تولید‬‫می‬‫کنند‬.
•‫به‬‫این‬‫ترتیب‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫کارکنان‬‫در‬،‫سال‬78‫آموزه‬‫دانشی‬
‫کاربردی‬‫تولید‬‫می‬‫کنند‬.
•‫اگر‬‫فرض‬‫کنیم‬‫در‬‫سازمان‬‫ما‬‫و‬‫همکاران‬،‫آن‬500‫نفر‬‫حایز‬
‫این‬‫شرایط‬،‫هستند‬‫ساالنه‬39000‫آموزه‬‫دانشی‬‫مفید‬‫در‬‫شبکه‬
‫کاری‬‫این‬‫سازمان‬‫تولید‬‫می‬‫شود‬.‫اگر‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫این‬‫آموزه‬‫ها‬
‫در‬‫حالت‬‫بدبینانه‬‫بتواند‬‫در‬‫سال‬‫به‬‫طور‬‫متوسط‬‫از‬500.000
‫کلیدی‬ ‫های‬‫سوال‬
•‫از‬ ‫كارآزموده‬ ‫پرسنل‬ ‫خروج‬ ‫هنگام‬ ‫در‬،‫سازمان‬‫تجارب‬ ‫و‬ ‫دانش‬
‫شود؟‬‫مي‬ ‫جایگزین‬ ‫چگونه‬ ‫افراد‬ ‫این‬
•‫آیا‬‫مهمترین‬ ‫سازمان‬‫جایي‬‫جابه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫كلیدي‬ ‫هاي‬‫دانش‬
‫است؟‬ ‫نموده‬ ‫شناسایي‬ ،‫رود‬‫مي‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پرسنل‬
•‫ثبت‬ ‫جایي‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫خریداري‬ ‫هاي‬‫دانش‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫دانش‬ ‫آیا‬
‫گردند؟‬‫مي‬
•‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫سازماني‬ ‫متخصصین‬ ‫گستره‬ ‫در‬ ‫دانشي‬ ‫افزایي‬‫هم‬ ‫آیا‬
•‫در‬ ‫گذشته‬ ‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫هاي‬‫درس‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫آیا‬
‫شود؟‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫فعلي‬ ‫تصمیمات‬
•‫چگونه‬ ‫سازمان‬‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫تكرار‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫هاي‬‫هزینه‬ ‫اتالف‬ ‫از‬
‫نماید؟‬ ‫مي‬ ‫جلوگیري‬
‫مديريت‬،‫دانش‬‫يكي‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫هاي‬‫اولويت‬ ‫ترين‬‫مهم‬‫از‬
‫دانش‬‫مديريت‬‫آيا‬/‫شماست؟‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اصلي‬‫اولويت‬‫پنج‬‫از‬ ‫يكي‬‫اطالعات‬
(‫از‬ ‫پرسش‬200‫دنیا‬ ‫برتر‬‫شرکت‬)
‫بلي‬
‫طي‬ ‫ولي‬،‫خیر‬‫هنوز‬2
‫اينجنین‬ ‫آينده‬‫سال‬
‫مي‬‫شود‬
‫مدت‬ ‫بلند‬‫در‬ ‫ولي‬،‫خیر‬
‫شد‬ ‫خواهد‬
‫خیر‬
44.8
26.1
21.7
5.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Yes No, but it will certainly
become a priority in the
next 2 ye
No, but it will probably
become a priority in the
longer run
No
Good knowledge/information management is one of the top five internal priorities of your
organisation
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫اهداف‬
.1‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫آن‬‫نقش‬ ‫دادن‬‫نشان‬‫و‬ ‫دانش‬‫ساختن‬‫مرئي‬-(‫نظام‬)
2.‫دانش‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬-‫دانش‬‫اشتراك‬‫فتار‬‫ر‬‫از‬ ‫پشتيباني‬ ‫با‬ ‫مشتاق‬
3.‫فني‬ ‫عد‬ٌ‫ب‬‫از‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫دانش‬‫هاي‬‫يرساخت‬‫ز‬‫ايجاد‬
yarigar@nipc.net
1)‫است‬‫مدار‬ ‫انساني‬ ‫منابع‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.H.R. Driven
2)‫است‬‫محور‬ ‫دانش‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.Knowledge based organization
3)‫است‬ ‫يادگیرنده‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.Learning organization
4)‫است‬ ‫ي‬ ‫دانش‬ ‫کارکنان‬ ‫اي‬‫ر‬‫دا‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.Knowledge workers
5)‫است‬ ‫حاکم‬‫ي‬‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫آموزش‬.Learning & Training
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫و‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دانش‬‫مديريت‬‫يکرد‬‫و‬‫ر‬
Knowledge Management Approach to Human
Resource & Organization:
‫تغییر‬‫برای‬ ‫ی‬‫یادگیر‬!
‫ی‬‫یادگیر‬‫برای‬‫تغییر‬!
Learning for Change!
Change for Learning
‫جالب‬‫نمونه‬
‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫بازگ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫بخ‬:150‫ارفه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬ ‫دالر‬‫ن‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ميل‬
‫ارک‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬ ‫در‬‫ی‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫م‬‫ی‬‫ژ‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫دهي‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اطه‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫وا‬‫به‬‫اوبي‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬،‫ت‬
50%،‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫كارك‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬‫اره‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ب‬ ‫ايش‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬50%‫ايش‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬
‫ايمني‬ ‫شاخص‬‫ساليانه‬ ‫آمد‬‫ر‬‫د‬:3.3‫دالر‬ ‫د‬‫ر‬‫ميليا‬
‫كاركنان‬ ‫تعداد‬:‫از‬ ‫بيش‬34000‫نفر‬
Pacific Coast
Oil Company
‫ي‬‫گذار‬‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ان‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬:‫ي‬‫دالر‬‫ي‬‫گذار‬‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ايا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬
‫اي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬(‫هاي‬‫ي‬‫گذار‬‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ااس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫مق‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬
‫شركت‬)‫است‬‫نگرفته‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬!!!
‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬‫اوع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫مو‬:‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫مو‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ت‬‫اتن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫گذا‬‫اك‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬
‫كاركنان‬
‫جالب‬‫نمونه‬
‫ساليانه‬ ‫آمد‬‫ر‬‫د‬:162‫دالر‬ ‫ن‬‫بيليو‬
‫ش‬‫و‬‫فر‬‫ان‬‫ز‬‫می‬:7‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬‫خودر‬ ‫ن‬‫ميليو‬
‫كاركنان‬ ‫تعداد‬:354000‫نفر‬
‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫موضوع‬:‫اق‬‫ي‬‫طر‬‫از‬‫ي‬‫اار‬‫ك‬ ‫ادهاي‬‫ن‬‫اي‬‫ر‬‫ف‬ ‫بهبود‬‫اود‬‫ب‬‫به‬
‫دانش‬‫ي‬‫گذار‬‫اك‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫و‬ ‫كاركنان‬ ‫بین‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬‫اام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ان‬:‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫من‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫حقي‬‫در‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ا‬
‫اديريت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ك‬‫ي‬‫و‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ادها‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫م‬‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫مهند‬
‫شد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫دانش‬
‫سرمايه‬ ‫بازگشت‬ ‫ي‬ ‫بخش‬:1‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ااد‬‫ج‬‫اي‬‫دالر‬‫ن‬‫بيليو‬
‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫اي‬‫ايل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫پتان‬‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫اي‬ ‫و‬ ‫اركت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ده‬‫و‬‫از‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬0.5
‫ديگر‬‫ده‬‫و‬‫افز‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫دالر‬‫ن‬‫بيليو‬
‫نمونه‬‫یک‬(‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬)
•‫خدمات‬ ‫دهندة‬ ‫ارائه‬ ‫بزرگ‬ ‫شركت‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫یك‬ ‫مدیریت‬
‫پیشنهاد‬ ‫بررسي‬ ‫دنبال‬‫به‬ ‫اي‬‫رایانه‬50.000‫بهبود‬ ‫دالري‬
‫بودند‬ ‫خود‬ ‫دپارتمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫اشتراك‬ ‫هاي‬‫سیستم‬.‫هرچند‬
‫مدیران‬ ‫لیكن‬ ،‫بود‬ ‫ناچیز‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫گذاري‬‫سرمایه‬ ‫میزان‬
‫و‬ ‫آنهاست‬ ‫سازمان‬ ‫مشكل‬ ‫این‬ ‫واقعا‬ ‫آیا‬ ‫كه‬ ‫نبودند‬ ‫مطمئن‬
‫بودند‬ ‫گذاري‬‫سرمایه‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ ‫بررسي‬ ‫دنبال‬‫به‬.
•‫باال‬ ‫هاي‬‫سؤال‬ ‫به‬ ‫تلفني‬ ‫مصاحبة‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫شركت‬ ‫این‬ ‫مدیران‬
‫دادند‬ ‫پاسخ‬ ‫گونه‬‫این‬:
•‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫تلف‬ ‫هاي‬‫وقت‬ ‫میانگین‬
‫هفته‬ ‫طي‬ ‫موجود‬:8‫ساعت‬
•‫كارمندان‬ ‫تعداد‬:100‫نفر‬
•‫هفته‬ ‫طي‬ ‫شده‬ ‫تلف‬ ‫تخمیني‬ ‫زمان‬ ‫كل‬:800‫ساعت‬
•‫هزینه‬ ‫میانگین‬/‫شده‬ ‫تلف‬ ‫زمان‬ ‫ساعت‬:40‫دالر‬
•‫هفته‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تلف‬ ‫زمان‬ ‫تقریبي‬ ‫هزینه‬ ‫كل‬:32.000‫دالر‬
•‫پروژه‬ ‫اجراي‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫بهبود‬ ‫درصد‬(‫و‬ ‫كارانه‬‫محافظه‬
‫ها‬‫مصاحبه‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬‫به‬:)25%
•‫هفته‬ ‫در‬ ‫تخمیني‬ ‫سود‬(‫هاي‬‫فرصت‬ ‫كه‬ ‫كارانه‬ ‫محافظه‬ ‫تقریب‬
‫ایجاد‬ ‫هاي‬‫وفرصت‬ ‫ها‬‫زمان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫درآمدي‬
‫شود‬‫نمي‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫شده‬:)8000‫دالر‬
•‫تقریبي‬ ‫بازگشت‬ ‫دورة‬:6.5‫هفته‬
•‫هزینه‬ ‫نسبت‬-‫اول‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تقریبي‬ ‫منفعت‬:
50.000/416.000=823%
•‫شد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پروژة‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ‫ارائة‬ ‫از‬ ‫پس‬.
‫بسیار‬ ‫سودي‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اجراي‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعات‬ ‫نتایج‬
‫ترسناک‬‫شواهد‬
•‫و‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫ي‬‫شده‬‫ثبت‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫ناكافي‬ ‫استفاده‬
‫سازماني‬ ‫بهینه‬ ‫تجربیات‬
•‫عملیاتي‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫دانش‬ ‫فقدان‬
•‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سازماني‬ ‫استراتژیك‬ ‫دانش‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬
‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫خدمت‬ ‫ترك‬ ‫یا‬ ‫بازنشستگي‬ ،‫جایي‬‫جابه‬
•‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫وري‬‫بهره‬ ‫كاهش‬
‫اساسي‬ ‫هاي‬‫گیري‬‫تصمیم‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬
•‫گذشته‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫عدم‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مسائل‬ ‫مجدد‬ ‫حل‬
‫مدیریت‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫دانش‬
•‫که‬ ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫مهمترین‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬
‫کند‬ ‫خلق‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫تواند‬ ‫می‬
•‫کار‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ،‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫مولد‬(‫با‬ ‫اندیشه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ما‬
‫همیشه‬ ‫هستیم‬ ‫هم‬)
•‫افزایش‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬
‫رقابتی‬ ‫امتیازهای‬ ‫باید‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫سازمانها‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫یافته‬
‫به‬ ‫بگذارند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مرزهای‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫بگیرند‬ ‫دانش‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫دانش‬ ‫هم‬ ‫طوریکه‬.
•‫حتی‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫سرعت‬
‫بپردازند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫سریعتر‬.
•‫مزیت‬‫حاصل‬ ‫نوآوری‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بقای‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫رقابت‬
‫شود‬ ‫می‬.
•‫در‬‫مندی‬ ‫رقابت‬ ‫قدرت‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫نقش‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬‫بسیار‬ ‫سازمانها‬
‫مدیریت‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫دانش‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫نبود‬‫مشكالت‬
•،‫دهيم‬‫مي‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ي‬ ‫كا‬‫حد‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫ان‬‫ر‬‫همكا‬‫ما‬‫گیرند؛‬‫كار‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫دانش‬‫كه‬ ‫دهيم‬‫نمي‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫آنها‬‫به‬‫اما‬
•‫كنيم؛‬‫نمي‬‫منتقل‬‫ا‬‫ر‬ ‫آمده‬ ‫دست‬‫به‬‫تجربيات‬‫اما‬،‫گیريم‬‫مي‬‫ا‬‫ر‬‫ف‬‫ها‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫يادي‬‫ز‬‫چیزهاي‬‫ما‬
•‫كرد؛‬ ‫پيدا‬‫ا‬‫ر‬ ‫او‬ ‫توان‬‫مي‬‫چگونه‬‫كه‬ ‫داند‬‫مي‬‫ي‬ ‫كس‬‫كمتر‬‫اما‬ ،‫يم‬‫ر‬‫دا‬‫خبره‬‫يك‬ ‫ي‬ ‫پرسش‬‫هر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ما‬
•‫به‬‫ا‬‫ر‬‫چیز‬‫همه‬‫ما‬‫خوب‬‫مستند‬‫يابيم؛‬ ‫دست‬‫خود‬‫شده‬‫ذخیره‬ ‫دانش‬‫بر‬ ‫توانيم‬‫نمي‬‫اما‬،‫كنيم‬‫مي‬
•‫دهيم؛‬‫مي‬ ‫دست‬‫از‬‫قبا‬‫ر‬ ‫نفع‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫او‬،‫سال‬‫چند‬‫از‬ ‫پ‬‫اما‬،‫کنيم‬‫مي‬‫استخدام‬‫ا‬‫ر‬‫هوش‬‫با‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ما‬
•‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫چیز‬‫همه‬‫ما‬‫قبايمان‬‫ر‬‫دانيم؛‬‫مي‬‫خودمان‬‫با‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫در‬‫كمتر‬‫اما‬ ،‫دانيم‬‫مي‬
•‫يم؛‬‫ر‬‫دا‬‫مي‬‫نگاه‬‫خودمان‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫حساس‬ ‫دانشهاي‬‫اما‬،‫كنيم‬‫مي‬‫تشويق‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫همه‬‫ما‬
•‫شناسيم‬‫نمي‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫ي‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫هدفهاي‬‫اما‬،‫كنيم‬‫مي‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ان‬‫ر‬‫ديگ‬‫ي‬‫يادگیر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫هاي‬‫هماهنگي‬‫ما‬
‫آشکار‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫پنهان‬ ‫دانش‬
‫یخ‬‫ر‬‫تا‬_______ ‫تحساب‬‫ر‬‫صو‬
‫به‬:______________
‫هزینه‬ ‫توضیحات‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬
$1 ‫چکش‬ ‫با‬‫ضریه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ه‬‫ر‬‫شما‬1
$9,999 ‫چکش‬ ‫با‬‫ضربه‬‫مکان‬ ‫تشخیص‬ ‫ه‬‫ر‬‫شما‬‫د‬‫ر‬‫مو‬2
$10,000 ‫کل‬‫جمع‬
‫تا‬‫لطفا‬30‫پ‬‫ز‬‫و‬‫ر‬
،‫صدو‬ ‫از‬
‫ا‬‫ر‬‫تحساب‬‫ر‬‫صو‬
‫نمایید‬ ‫پرداخت‬
•‫گر‬‫مي‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫شكست‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫ي‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬ ‫پايه‬‫قواعد‬‫به‬‫توجه‬ ‫عدم‬‫دد‬(‫در‬
‫طلبد‬‫مي‬ ‫اعتماد‬ ،‫دانش‬ ‫گذاشتن‬ ‫ان‬‫ر‬‫ديگ‬ ‫اختيار‬)
•‫هاست‬‫انسان‬ ‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫هميشه‬‫دانش‬
•‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫وجود‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫با‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫در‬ ‫دي‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫هاي‬‫حل‬‫اه‬‫ر‬
•‫است‬ ‫شكست‬‫به‬ ‫محكوم‬ ‫سنجيده‬‫هاي‬‫گام‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬‫ن‬‫بدو‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬
•‫كرد‬‫مديريت‬‫ا‬‫ر‬ ‫شركت‬ ‫ي‬‫فكر‬‫هاي‬‫ابي‬‫ر‬‫دا‬ ‫توان‬‫نمي‬ ‫سنتي‬‫هاي‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫با‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬‫در‬ ‫نكته‬‫چند‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫با‬ ‫كلي‬ ‫آشنايي‬
‫فقدان‬‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫مديريتي‬‫براي‬‫مديريت‬‫دانش‬
‫از‬‫است‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫دانش‬‫مدیریت‬:
-‫دانش‬ ‫شناسایی‬
-‫دانش‬ ‫اکتساب‬
-‫دانش‬‫تدوین‬
-‫دانش‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬
-‫دانش‬ ‫استفاده‬
-‫دانش‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬
-‫دانش‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬ ‫نوام‬‫موفقيت‬ ‫در‬ ‫مختلف‬‫عوامل‬ ‫سهم‬
‫دانش‬‫مديريت‬‫آيندهاي‬‫ر‬‫ف‬
30%
TEXT
‫انساني‬ ‫عامل‬
50%
‫ي‬‫ر‬‫فنآو‬10%-20%
‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳﺎ‬‫ي‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬
‫د‬‫ﺳﺖ‬‫ا‬‫ﻧﺪ‬‫ر‬‫ﻛﺎ‬‫ان‬‫ر‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺶ‬،‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ي‬‫ﺑ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺴﻴﺎ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ي‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮ‬‫اي‬‫ﻣ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺑﻴ‬‫ﺶ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻛﺮ‬‫ا‬ ‫ده‬‫ﻧﺪ‬.‫از‬‫ﻓﺮ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫ي‬
‫ﺗﺠﺎ‬‫و‬ ‫ت‬‫ر‬‫ﻛﺎ‬،‫ر‬‫ﻣﺰﻳﺖ‬‫ﻛﺴﺐ‬‫ر‬‫ﭘﺎﻳ‬‫ﻗﺎﺑﺘﻲ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺪ‬‫از‬ ‫ار‬‫ﻃﺮﻳ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﻧﻮ‬‫ﻖ‬،‫ي‬‫ر‬‫آو‬‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ‬‫و‬‫ﺳﺎ‬‫ز‬‫ﮔﺎ‬‫ي‬‫ر‬‫ﻴﻴﺮ‬ ‫ﺗﻐ‬‫ﺑﺎ‬،‫ات‬‫ﺗﺪ‬‫اوم‬(‫ا‬ ‫در‬‫ﺧﺘﻴﺎ‬‫ر‬‫ﮔ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮﻓﺘﻦ‬
‫دا‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺶ‬،‫ﺑﺨ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺼﻮ‬‫دا‬ ‫ص‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺿ‬ ‫ﺶ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﻛﺎ‬ ‫ﻤﻨﻲ‬‫ر‬‫ﻛﻨ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫د‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ﺳ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺘﺮ‬‫س‬‫ﻗ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮ‬‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ار‬‫ﺑ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮ‬‫اي‬‫ﻛﺎ‬‫ر‬‫ﻛﻨ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ن‬)،‫ﺣﻔ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﻆ‬‫ر‬ ‫و‬‫ﺷ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ر‬‫دا‬‫ﻳﻲﻫﺎ‬‫ي‬
‫ﻓﻜﺮ‬‫ي‬.‫ﺟﺪ‬‫ز‬ ‫ل‬‫و‬‫ﻳﺮ‬،‫ﺑﺮﺧﻲ‬‫د‬‫ﻳﮕﺮ‬‫از‬‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳﺎ‬‫ي‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬‫ا‬‫ر‬‫ﻧﺸﺎ‬‫ن‬‫ﻣﻲ‬‫د‬‫ﻫﺪ‬.
‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳﺎ‬‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻧﺶ‬
‫ﻛﺎ‬‫ا‬‫ر‬‫ﻳﻲﻫﺎ‬‫و‬‫ﺟﻮﻳﻲﻫﺎ‬‫ﺻﺮﻓﻪ‬•‫ﻃﺮ‬‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬‫ز‬‫ﻛﺎ‬‫ر‬‫ﻫﺎ‬
•‫ﭘﺎﻳﮕﺎ‬‫ه‬‫ﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﺣﻞ‬ ‫ﻧﺶ‬‫و‬‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﺑﺨﺸﻲ‬ ‫ﻗﻄﻌﻴﺖ‬
•‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎ‬‫ي‬‫ز‬‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪ‬
‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ‬‫ي‬‫ﺟﺪﻳﺪ‬•‫داده‬‫ﻛﺎ‬‫ي‬‫و‬
•‫ﭘﺎﻳﮕﺎ‬‫ه‬‫ﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻣﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﺶ‬‫ي‬
•‫دا‬‫ﻧﺶ‬‫ر‬‫ﻗﺎﺑﺘﻲ‬‫و‬‫ﺑﺎ‬‫ار‬‫ز‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬‫ا‬‫ﻧﺴﺎﻧﻲ‬•‫ا‬ ‫در‬‫ﺧﺘﻴﺎ‬‫ر‬‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬‫دا‬‫ﺿﻤﻨﻲ‬ ‫ﻧﺶ‬
•‫ﻳﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﺑﺨﺸﻲ‬‫ﺗﺴﻬﻴﻞ‬‫د‬‫ﮔﻴﺮ‬‫ي‬
•‫ﻫﻤﻜﺎ‬‫و‬‫ي‬‫ر‬‫ﮔﺮ‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬‫ﻓﺰ‬‫ار‬
•‫ﺟﺮﻳﺎ‬‫ن‬‫ﻛﺎ‬‫ر‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬‫و‬‫ﻧﻮ‬‫آوري‬•‫ﻳﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﺑﺨﺸﻲ‬‫ﺗﺴﻬﻴﻞ‬‫د‬‫ﮔﻴﺮ‬‫ي‬
•‫ﻫﻤﻜﺎ‬‫ي‬‫ر‬
•‫ﭘﺎﻳﮕﺎ‬‫ه‬‫ﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻣﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﺶ‬‫ي‬
•‫دا‬‫ﻧﺶ‬‫ر‬‫ﻗﺎﺑﺘﻲ‬‫و‬‫ﺑﺎ‬‫ار‬‫ز‬
‫دالیل‬‫اساسی‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫انواع‬
‫موسسات‬‫عبارتست‬‫از‬:
▪‫فقدان‬‫یادگیری‬،‫سازمانی‬‫بدلیل‬‫ارتباطات‬
‫ضعیف‬‫میان‬‫کارکنان‬(۲۰%)
▪‫عدم‬‫موفقیت‬‫در‬‫بکارگیری‬‫مطلوب‬‫مدیریت‬‫دانش‬
‫در‬‫تمامی‬‫فعالیتهای‬‫روزانه‬(۱۹%)
▪‫عدم‬‫تخصیص‬‫زمان‬‫مناسب‬‫بمنظور‬‫یادگیری‬
‫چگونگی‬‫بهره‬‫گیری‬‫مطلوب‬‫از‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫ودرک‬
‫پیچیدگیهای‬‫آن‬(۱۸%)
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬‫ی‬ ‫اساس‬ ‫دالیل‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫نياز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانشهاي‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬
‫نياز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانش‬:‫ر‬‫منوو‬‫به‬:
‫ساختار‬ ‫دانش‬‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغيیر‬
‫ايند‬‫ر‬‫ف‬ ‫دانش‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬ ‫ي‬‫ساز‬‫بهينه‬
‫انساني‬ ‫منابع‬‫دانش‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬
‫اي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫دانش‬‫ي‬ ‫تخصص‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫چه‬‫ر‬‫يكپا‬
‫ل‬‫كنتر‬ ،‫هدايت‬ ‫دانش‬
….
‫طرحها‬ ‫بودن‬ ‫مفيد‬‫شناسابي‬
…
‫سطوح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫انواع‬(‫ندگان‬‫ر‬‫دا‬)‫حامالن‬‫آن‬
‫فردي‬ ‫دانش‬
‫وابس‬ ‫فردي‬ ‫هاي‬‫توانابي‬‫و‬‫ها‬‫ويژگي‬‫و‬ ‫تجربيات‬‫و‬ ‫سمي‬‫ر‬‫تحصيالت‬‫و‬ ‫ك‬‫ر‬‫مدا‬‫به‬‫كه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬‫منبع‬ ‫ترين‬‫مهم‬‫است‬‫ته‬.
‫جمعي‬ ‫دانش‬
‫آنا‬‫فرد‬ ‫فرد‬ ‫دانش‬‫از‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫در‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫دانش‬‫مجموعه‬‫كه‬‫شود‬‫مي‬ ‫ايجاد‬‫يا‬‫مطرح‬‫ماني‬‫ز‬‫و‬ ‫يابد‬‫مي‬‫ر‬‫ظهو‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫اين‬‫بيشتر‬‫ن‬
‫باشد‬(‫ابي‬‫ز‬‫اف‬‫هم‬ ‫ايجاد‬‫و‬‫هي‬‫و‬‫گر‬‫كار‬ ‫ايط‬‫ر‬‫ش‬‫نیرو‬‫تك‬‫تك‬ ‫دانش‬‫جمع‬‫از‬ ‫بيش‬،‫هي‬‫و‬‫گر‬ ‫دانش‬،‫باشد‬‫مناسب‬ ‫ايط‬‫ر‬‫ش‬‫چنانچه‬‫و‬
‫بود‬‫خواهد‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬.‫كند‬‫مي‬‫عمل‬ ‫پويا‬‫اي‬‫شبكه‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫دانش‬‫حالت‬ ‫اين‬‫در‬.
‫ماني‬‫ز‬‫سا‬‫دانش‬
‫نيست‬‫وابسته‬‫خاص‬‫فردي‬ ‫به‬‫و‬‫خاص‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬،‫ا‬‫مانند‬ ،‫است‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫موجود‬ ‫دانش‬‫از‬‫عملياتي‬‫شكل‬ ‫يك‬‫بلكه‬‫ل‬‫صو‬
‫و‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬‫فرهنگ‬ ‫در‬‫شده‬‫نهادينه‬ ‫عادات‬،‫شده‬ ‫مستند‬‫ي‬‫كار‬ ‫ايند‬‫ر‬‫ف‬‫شهاي‬‫و‬‫ر‬،‫ي‬‫كدگذار‬،‫عملياتي‬ ‫شده‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬. ...
‫دانش‬ ‫ابعاد‬
‫دانش‬‫نوع‬‫توضيح‬
‫پنهان‬
‫ناآشكار‬
‫مخفي‬ ‫دانش‬:‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫از‬‫ي‬ ‫بخش‬‫توان‬‫مي‬ ‫لذا‬ ،‫دهد‬‫توضيح‬ ،‫داند‬‫مي‬‫كه‬‫آنچه‬ ‫همه‬‫تواند‬‫نمي‬‫فرد‬‫به‬
‫داد‬‫نمايش‬‫و‬‫ر‬‫در‬‫و‬‫ر‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬(‫فرد‬ ‫به‬‫وابسته‬.)
‫شده‬ ‫ني‬‫و‬‫در‬
‫آيد‬‫مي‬‫دست‬‫به‬‫كار‬ ‫به‬‫شدن‬‫درگیر‬‫با‬(‫اي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫ر‬‫كا‬)،(‫فرد‬ ‫به‬ ‫وابسته‬.)
‫شده‬‫كد‬
‫شده‬‫مز‬‫ر‬
‫كار‬ ‫با‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫در‬‫اطالعات‬‫بانك‬،‫كتاب‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫كه‬‫است‬‫اي‬‫شده‬‫مكتوب‬‫و‬‫مستند‬ ‫دانش‬،‫كنان‬
‫و‬‫شها‬‫ر‬‫گزا‬‫توليد‬‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬‫نحوه‬،‫مشتريان‬…‫شود‬‫مي‬ ‫ايه‬‫ر‬‫ا‬.
‫مفهومي‬
‫اكي‬‫ر‬‫اد‬
‫نامشخ‬‫و‬ ‫جديد‬‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫مي‬ ‫آن‬‫كمك‬ ‫به‬‫فرد‬‫كه‬‫است‬ ‫قابليت‬‫و‬ ‫توانايي‬‫نوع‬ ‫يك‬،‫ص‬
‫باشد؛‬‫داشته‬‫مناسب‬ ‫د‬‫ر‬‫برخو‬(‫نو‬‫صنعت‬ ‫يك‬‫مثال‬.)
‫ه‬‫و‬‫گر‬‫در‬‫شده‬‫محاط‬
‫ي‬‫پذير‬‫جامعه‬
‫است‬‫شده‬ ‫ايجاد‬‫مختلف‬‫فرهنگهاي‬‫و‬‫بانها‬‫ز‬،‫هها‬‫و‬‫گر‬‫طريق‬‫از‬‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اجتماعي‬‫ي‬‫ساختار‬.
‫خداد‬‫ر‬‫آيد‬‫مي‬‫دست‬‫به‬ ‫بیروني‬‫و‬‫ني‬‫و‬‫در‬ ‫خدادهاي‬‫ر‬‫به‬‫توجه‬‫با‬.
‫عمل‬ ‫نحوه‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫شرطي‬‫وضعيتي‬ ،‫خداد‬‫ر‬‫حالت‬ ‫خالف‬‫بر‬.‫د‬‫مي‬ ‫رخ‬ ‫اتفاقي‬‫چه‬،‫بشود‬ ‫چنین‬‫اگر‬ ‫دانيم‬‫مي‬‫هد‬.
‫اگر‬‫ن‬‫قانو‬...‫پس‬
‫اشتباهات‬‫دليل‬
‫مي‬‫خاص‬ ‫ي‬‫ر‬‫فناو‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫اينکه‬ ‫به‬ ‫اعتقاد‬‫ت‬ ‫بهترين‬ ‫توان‬،‫مرينها‬
‫موفقيت‬ ‫داستانهاي‬‫کارگ‬ ‫به‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫يادگرفته‬ ‫سهاي‬‫ر‬‫د‬‫و‬ ‫آمیز‬‫مجدد‬ ‫ي‬‫یر‬
‫کرد‬‫يافت‬‫ر‬‫د‬
‫ج‬ ‫به‬ ‫کرد‬‫کار‬ ‫بايد‬ ‫چگونه‬ ‫تکنولوژي‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫که‬‫است‬ ‫اين‬ ‫سوال‬ ‫اغلب‬‫اينکه‬ ‫اي‬
‫د‬‫ر‬‫بردا‬ ‫اه‬‫ر‬‫سر‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫مي‬‫ا‬‫ر‬ ‫مشکالتي‬‫چه‬ ‫شود‬‫بيان‬
‫ه‬ ‫قبا‬‫ر‬ ‫اينکه‬‫دليل‬‫به‬ ‫فقط‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫برنامه‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬‫اين‬ ‫م‬
‫کردند‬ ‫کسب‬‫خوبي‬ ‫اياي‬‫ز‬‫م‬‫و‬ ‫کردند‬ ‫پياده‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫برنامه‬.
‫س‬‫که‬ ‫مشکالتي‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬ ‫با‬ ‫که‬‫اين‬ ‫به‬ ‫اعتقاد‬ ‫عدم‬‫با‬ ‫مان‬‫ز‬‫ا‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫است‬ ‫درگیر‬‫آن‬.
‫چه‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬‫اين‬ ‫که‬ ‫ان‬‫ر‬‫دانشگ‬‫سوال‬‫اين‬‫در‬‫شدن‬‫ر‬‫و‬ ‫غوطه‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ما‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫دي‬‫ر‬‫دستاو‬
‫ص‬ ‫انرژي‬ ‫و‬‫وقت‬‫آن‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫که‬‫ي‬ ‫دانش‬ ‫تبادل‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫عالقه‬‫اغلب‬ ‫ان‬‫ر‬‫دانشگ‬‫رف‬
‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫آن‬ ‫ي‬‫معنو‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫عايت‬‫ر‬‫ن‬‫بدو‬ ‫اند؛‬ ‫کرده‬.
‫ک‬‫است‬ ‫مشخص‬‫و‬ ‫ايستا‬ ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬‫يک‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫اينکه‬‫تصور‬‫در‬ ‫ه‬
‫ه‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬‫آن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫و‬‫شود‬ ‫مي‬‫انجام‬‫ي‬ ‫خاص‬‫و‬ ‫محدود‬ ‫ماني‬‫ز‬ ‫ه‬‫ز‬‫با‬
‫نيست‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ي‬‫نياز‬ ‫ديگر‬،‫خاص‬ ‫ماني‬‫ز‬.
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫تکاملي‬ ‫سیر‬‫که‬ ‫است‬ ‫پويا‬ ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬ ‫يک‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬‫مي‬ ‫طي‬
‫کند‬.‫که‬‫است‬ ‫مشخص‬ ‫کارکردهاي‬ ‫مستلزم‬ ‫مرحله‬‫هر‬‫در‬‫آن‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬‫بايد‬
‫شوند‬ ‫مديريت‬‫ستي‬‫ر‬‫د‬‫به‬.
Hind Benbya, 2008
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ ‫ايج‬‫ر‬ ‫اشتباهات‬(،‫بنبیا‬ ‫هیند‬2008)
‫سازمانی‬‫طراحی‬
‫معیار‬‫اداری‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫امور‬‫دانشی‬ ‫امور‬
‫گرايش‬‫گرا‬ ‫داده‬‫گرا‬ ‫ارتباط‬
‫مرزها‬‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫امور‬،‫سازمان‬ ‫دانشی‬ ‫امور‬ ،‫سازمانی‬ ‫مرزهای‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ،‫رقابت‬
‫سازمانی‬ ‫تمرکز‬‫متمرکز‬ ‫سازمانی‬ ‫طراحی‬‫نامتمرکز‬ ‫سازمانی‬ ‫طراحی‬
‫ساختار‬‫مراتبی‬ ‫سلسله‬‫مجازي‬ ‫سازمان‬ ،‫ای‬ ‫شبکه‬
‫فرآيند‬‫فرآيندهای‬ ،‫يافته‬ ‫ساختار‬ ‫بسيار‬
‫آماده‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫گردش‬ ،‫مشخص‬
‫شده‬
‫بين‬ ‫پيش‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫فرآيندهای‬ ،‫ساختاری‬ ‫غير‬،‫ی‬
‫موقت‬ ‫کاری‬ ‫گردش‬
‫مجدد‬ ‫طراحی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآيندهای‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬،
‫فرآيندها‬ ‫بهبود‬
‫فرآيندهای‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ،‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫دانشی‬
‫گروه‬‫سازمانی‬ ‫واحد‬ ،‫ساختار‬ ‫درون‬‫ب‬ ‫وظيفه‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫هايی‬ ‫انجمن‬ ،‫شبکه‬ ،‫پروژه‬ ‫تيم‬‫رای‬
‫شخص‬ ‫هر‬.
‫از‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫ر‬‫امو‬‫با‬‫مقایسه‬‫در‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫ر‬‫امو‬‫ديدگاه‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬
‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫پشتیبانی‬(ICT)
‫معیار‬‫ی‬‫ادار‬‫و‬ ‫سنتی‬‫امور‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫امور‬
‫نوع‬‫محتوا‬‫داده‬‫های‬‫ساخت‬‫یافته‬‫مانند‬،‫ل‬‫جداو‬‫شکلها‬‫و‬‫داده‬‫ه‬‫ای‬
‫شرطی‬
‫دادهای‬‫نیمه‬‫ساخت‬‫یافته‬‫مانند‬‫محتوای‬،‫متنی‬،‫پیوندها‬‫سندهای‬
‫ابرمتنی‬(‫صفحات‬‫وب‬)،‫اشیای‬‫ی‬‫یادگیر‬‫یا‬‫ارسال‬‫و‬‫دریافت‬،‫پیام‬‫گردشها‬‫ی‬‫ی‬‫کار‬
‫ذخیره‬‫ی‬‫ساز‬‫سامانه‬‫های‬‫مدیریت‬‫پایگاه‬‫های‬‫داده‬‫ای‬
‫ارتباطی‬(RDBMS‫ها‬)،‫انباره‬‫های‬‫داده‬
‫سامانه‬‫های‬‫مدیریت‬‫اسناد‬‫و‬،‫محتوا‬‫وبالگها‬،‫ها‬ ‫ویک‬،‫پایگاه‬‫های‬‫به‬‫ر‬‫تج‬،‫حافوه‬
‫های‬،‫ی‬‫یادگیر‬‫گروه‬‫های‬،‫ی‬‫خبر‬‫پوشه‬‫های‬‫ایمیلی‬
‫رسیدگی‬‫به‬‫داده‬‫هماهنگ‬،‫ی‬‫ساز‬،‫یکپارچگی‬‫ل‬‫کنتر‬‫افزونگی‬‫همگام‬‫سازرها‬،‫اک‬‫ر‬‫اشت‬،‫اطالعات‬‫اشیای‬‫انتشار‬‫و‬‫پیام‬،‫رسانی‬‫جستجو‬‫و‬‫ب‬‫ازیابی‬
‫هماهنگی‬‫سامانه‬‫مدیریت‬‫گردش‬‫کار‬(WMS)‫سامانه‬‫پیغام‬،‫ی‬‫گیر‬‫گروه‬‫ارها‬‫ز‬‫اف‬(Groupware)
‫ی‬‫مدلساز‬،‫داده‬‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬‫ی‬‫تجار‬‫و‬‫گردش‬‫کار‬‫پروفایلهای‬،‫ی‬‫کاربر‬،‫ارتباطات‬‫فعالیت‬/‫گردش‬‫کار‬
‫فضای‬‫ی‬‫کار‬‫فضای‬‫ی‬‫کار‬‫ی‬‫ادار‬‫و‬‫ثابت‬‫اداره‬‫متحرک‬‫و‬‫قابل‬،‫جابجایی‬‫اداره‬،‫ی‬‫مجاز‬‫فضاهای‬‫ی‬‫کار‬‫چندگانه‬
‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬‫ایانه‬‫ر‬‫های‬‫کیفی‬‫یا‬،‫ی‬‫رومیز‬‫منابع‬‫اندک‬‫ایانه‬‫ر‬‫های‬،‫کیفی‬‫تلفن‬،‫موبایل‬‫منابع‬،‫غنی‬‫کمک‬‫کار‬(Assistant)‫دیجیتال‬
‫ی‬ ‫شخص‬
‫برنامه‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫محدوده‬‫ی‬‫کوچکی‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫محدوده‬‫وسیعی‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫شامل‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫تحت‬‫وب‬
‫اتصال‬‫جدا‬‫از‬،‫هم‬‫کامپیوترهای‬‫تنها‬‫و‬‫ایستا‬،‫متصل‬،‫دایمی‬‫اتصاالت‬‫سریع‬‫شبکه‬،‫ای‬‫وسایل‬‫متحرک‬،‫بر‬‫خط‬
‫از‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫ر‬‫امو‬‫با‬‫مقایسه‬‫در‬ ‫ی‬‫ادار‬‫ر‬‫امو‬‫ديدگاه‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬
‫اقتصاد‬
‫معیار‬‫ی‬‫ادار‬‫و‬ ‫سنتی‬‫امور‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫امور‬
‫تمرکز‬‫مدیریتی‬،‫مالی‬‫ایش‬‫ر‬‫گ‬‫به‬،‫گذشته‬‫شهای‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫ماهانه‬‫ن‬‫تواز‬،‫مالی‬‫ایش‬‫ر‬‫گ‬‫به‬‫آینده‬
‫تمرکز‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫بر‬‫روی‬‫اشیا‬‫بر‬‫روی‬‫جریان‬
‫سنجه‬‫ها‬‫های‬‫ر‬‫آما‬،‫تولید‬‫سنجه‬‫های‬‫ی‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫های‬‫ر‬‫آما‬،‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬‫سنجه‬‫های‬‫مدیریتی‬
‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ی‬‫ساز‬،‫دها‬‫ر‬‫استاندا‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫ی‬ ‫شخص‬‫شده‬(‫مطابق‬‫با‬‫خواست‬‫ی‬‫مشتر‬)
‫از‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫ر‬‫امو‬‫با‬‫مقایسه‬‫در‬ ‫ی‬‫ادار‬‫ر‬‫امو‬‫ديدگاه‬‫اقتصادي‬
‫یکردهای‬‫و‬‫ر‬‫دانش‬ ‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫در‬‫غالب‬
‫تعاملي‬ ‫رويكرد‬ ‫ايندي‬‫ر‬‫ف‬ ‫رویكرد‬
‫آ‬‫آن‬‫تدوين‬ ‫يا‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬‫به‬ ‫كه‬‫است‬ ‫نشده‬‫مطرح‬ ‫دانش‬‫ضمني‬ ‫دانش‬‫سان‬
‫نيست‬.
Leonard and Sensiper, 1998
‫شود‬‫مي‬ ‫تدوين‬ ،‫ايندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫ارها‬‫ز‬‫اب‬ ،‫قواعد‬‫قالب‬‫در‬‫عيني‬ ‫دانش‬.
DeLong and Fahey, 2000 ‫مورد‬ ‫دانش‬ ‫نوع‬
‫پشتیبانی‬
‫مشار‬‫ي‬‫ساز‬ ‫بدرهه‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماج‬‫تعريف‬ ‫در‬‫كه‬‫غیررسمي‬ ‫اجتماعي‬‫هاي‬ ‫گروه‬‫كت‬
‫كنند‬ ‫مي‬.
‫عملياتي‬‫هاي‬ ‫رويه‬ ‫و‬‫ل‬‫كنتر‬ ‫هاي‬‫برنامه‬‫بكارگی‬ ‫بر‬ ‫اوان‬‫ر‬‫ف‬‫تأكيد‬ ‫با‬‫استاندارد‬‫ي‬‫ر‬
‫دانش‬‫انتقال‬ ‫و‬‫خلق،تدوين‬‫از‬‫پشتيباني‬‫جهت‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬.
Ruggles, 1998 ‫وسایل‬‫انتقال‬
‫كند‬‫مي‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬،‫شمند‬‫ز‬‫ار‬‫ضمني‬ ‫دانش‬‫انتقال‬ ‫و‬‫ايجاد‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫محيطي‬.‫اي‬‫ر‬‫ب‬
‫كند‬ ‫مي‬‫ايجاد‬ ‫جرقه‬‫متغیر‬ ‫محيط‬‫به‬‫پاسخگوبي‬ ‫و‬‫جديد‬‫هاي‬ ‫ايده‬.
(Brown and Duguid, 2000;
Wenger and Snyder, 2000)
‫بخشد‬‫مي‬ ‫ساختار‬ ،‫اكنده‬‫ر‬‫پ‬ ‫دانش‬‫و‬‫گريخته‬ ‫جسته‬‫هاي‬ ‫ايده‬‫به‬.
Brown and Duguid, 2000
‫دهد‬‫مي‬‫توسعه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫از‬‫مجدد‬ ‫استفاده‬.
Hansen et al., 1999
‫ایا‬‫ز‬‫م‬
‫شود‬‫آمدي‬‫ر‬‫ناكا‬ ‫به‬‫منجر‬ ‫تواند‬‫مي‬.‫ب‬‫ي‬‫ساختار‬ ‫ن‬‫بدو‬‫ها‬ ‫ه‬ ‫ايد‬ ‫اواني‬‫ر‬‫ف‬‫اي‬‫ر‬
‫آنها‬ ‫اي‬‫ر‬‫اج‬
‫كند‬ ‫استفاده‬‫ضمني‬ ‫دانش‬‫از‬ ‫تواند‬‫نمي‬.‫ك‬ ‫محدود‬‫ا‬‫ر‬‫نوآوري‬‫است‬‫ممكن‬‫و‬‫رده‬
‫نمايد‬ ‫وادار‬ ،‫تفكر‬‫ثابت‬‫الگوهاي‬‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫كنندگان‬‫شركت‬. ‫معایب‬
‫و‬‫گفتگوها‬‫تسهيل‬ ‫جهت‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫در‬‫متوسط‬‫ي‬‫گذار‬‫سرمايه‬‫انتقال‬
‫ضمني‬ ‫دانش‬.
‫دانش‬ ‫به‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫اتصال‬ ‫جهت‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫در‬‫چشمگیر‬‫ي‬‫گذار‬‫سرمايه‬
‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬‫ن‬‫مدو‬. ‫فناوری‬‫نقش‬
‫اطالعات‬
‫كنند؟‬‫نمي‬ ‫تسهيم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دانش‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬
•‫تمايل‬‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫وقت‬ ‫اما‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬.
•‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫هاي‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬.
•‫دانند‬‫نمي‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬ ‫اياي‬‫ز‬‫م‬.
•‫باشد‬‫نداشته‬‫وجود‬‫شرکت‬ ‫در‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫امکانات‬.
•‫شود‬‫نمي‬‫انجام‬‫شركت‬‫ي‬‫سو‬ ‫از‬‫اني‬‫ر‬‫جب‬.
•‫كند‬‫نمي‬‫تشويق‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫شرکت،فرهنگ‬.
‫دانش‬‫اشتراک‬‫عاقبت‬‫از‬‫ترس‬‫احساس‬‫مهمتر‬ ‫همه‬‫از‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬
•‫اعطای‬‫فرد‬ ‫به‬‫مناسب‬‫مان‬‫ز‬ ‫در‬‫مناسب‬ ‫دانش‬‫ی‬ ‫متقاض‬
•‫تعیین‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫جایگاهی‬‫چه‬ ‫در‬‫و‬ ‫داند‬‫می‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫ی‬ ‫كس‬‫چه‬ ‫اینكه‬
•‫ی‬‫جلوگیر‬‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫دانش‬‫كسب‬‫از‬(‫استخدام‬‫شكل‬ ‫به‬ ‫حتی‬)
•‫ی‬‫جلوگیر‬‫آنه‬‫با‬‫ی‬‫كار‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫قطع‬ ‫و‬‫نشستگی‬‫ز‬‫با‬‫از‬‫بعد‬‫حتی‬‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬‫و‬‫كاركنان‬ ‫تجربه‬‫و‬ ‫دانش‬‫فتن‬‫ر‬‫هدر‬‫از‬‫ا‬
•‫ایجاد‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫ر‬‫نوآو‬‫و‬‫خالق‬‫فضای‬
•‫حفظ‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫متخصص‬‫كاركنان‬ ‫ی‬‫نگهدار‬‫و‬
•‫ایجاد‬‫ها‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫در‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫دانشهای‬‫از‬‫شمند‬‫ز‬‫ار‬‫علمی‬ ‫های‬‫تجربه‬
•‫تقا‬‫ر‬‫ا‬‫آن‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پنهای‬‫جای‬‫به‬‫تخصص‬‫و‬ ‫دانش‬‫ی‬‫بكارگیر‬‫در‬‫پیشرفت‬‫و‬
•‫شیابی‬‫ز‬‫ار‬‫قیب‬‫ر‬ ‫های‬‫شركت‬ ‫به‬‫آنها‬‫پیوستن‬‫از‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫و‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫كاركنان‬ ‫علمی‬ ‫عملكرد‬
•‫كاهش‬‫دانش‬‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫هزینه‬
‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫فرهنگ‬
‫ممكن‬ ‫هاي‬‫حل‬‫اه‬‫ر‬‫اصطكاك‬
‫يد‬‫ر‬‫آو‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫متقابل‬ ‫اعتمادي‬ ‫و‬ ‫نزديك‬ ‫اي‬‫ابطه‬‫ر‬ ،‫حضوري‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ديدا‬ ‫طريق‬ ‫از‬.‫اعتمادي‬ ‫بي‬
،‫اا‬‫ه‬‫گروه‬ ‫اكيل‬‫ش‬‫ت‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ش‬‫انت‬ ،‫اه‬‫ث‬‫مباح‬ ،‫آموزش‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫مشترك‬ ‫وجوه‬ ‫ايجاد‬ ‫با‬‫ارخش‬‫چ‬
‫يد‬‫ر‬‫آو‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مشترك‬ ‫باني‬‫ز‬ ،‫آنها‬ ‫نواير‬ ‫و‬ ‫ي‬‫كار‬.
‫متفاوت‬ ‫ذهنيات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ه‬‫ژ‬‫وا‬ ،‫فرهنگها‬
‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬ ‫اابي‬‫ه‬‫اتاق‬ ‫اا‬‫ي‬ ‫ها‬‫اگاه‬‫ش‬‫نماي‬ ‫اد‬‫ن‬‫مان‬ ‫ااص‬‫خ‬ ‫ااكني‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ق‬‫او‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ح‬‫ب‬
‫بگیريد‬ ‫نور‬‫ر‬‫د‬ ‫شها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫گو‬ ‫و‬ ‫گفت‬.
‫در‬ ‫ادود‬‫ح‬‫م‬ ‫ات‬‫ي‬‫ذهن‬ ‫و‬ ‫اات‬‫س‬‫جل‬ ‫ااي‬‫ه‬‫محل‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫كمبود‬
‫مولد‬ ‫كار‬ ‫مورد‬
‫این‬‫م‬‫ه‬ ‫ار‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ادمات‬‫خ‬ ‫اه‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫شيابي‬‫ز‬‫ار‬ ،‫دانش‬ ‫تسهيم‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عملكردها‬‫ااس‬‫س‬‫ا‬
‫كنيد‬ ‫بندي‬‫صورت‬.
‫ااحب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ادي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ان‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬ ‫ال‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫قا‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫اح‬
‫آنان‬ ‫فردفرد‬ ‫به‬ ‫پاداش‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫دانش‬
‫ي‬‫اادگیر‬‫ا‬‫ي‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااص‬‫ا‬‫خ‬ ‫ااني‬‫ا‬‫م‬‫ز‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ي‬‫ده‬ ‫اوزش‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫ي‬‫اذير‬‫ا‬‫پ‬ ‫ااف‬‫ا‬‫ط‬‫انع‬ ‫اظ‬‫ا‬‫ف‬‫ح‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫كارك‬‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬
‫دهيد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫آنها‬ ‫استخدام‬ ‫مبناي‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫مخفي‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫بگیريد‬ ‫نور‬‫ر‬‫د‬.
‫كنندگان‬ ‫يافت‬‫ر‬‫د‬ ‫در‬ ‫پذيرش‬ ‫ظرفيت‬
‫يد‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اي‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫منت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫اله‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫سل‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫عا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬ ‫اال‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫انت‬ ‫و‬ ‫ال‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ن‬ ‫ت‬‫ر‬‫ارو‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬.‫ك‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫يف‬
‫شويد‬ ‫قائل‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫آن‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ،‫دانش‬.
‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫اابي‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫گروه‬ ‫اق‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مط‬ ‫اك‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫م‬ ‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ك‬‫اين‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫اعت‬‫اص‬
‫اه‬‫ا‬‫ك‬ ‫ار‬‫ا‬‫و‬‫ن‬ ‫ان‬‫ا‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬«‫اط‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫غ‬ ‫ايم‬‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫نگف‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫چ‬‫هر‬
‫است‬».
‫اويد‬‫ش‬ ‫ال‬‫ئ‬‫قا‬ ‫ااداش‬‫پ‬ ‫آنها‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫بپذيريد‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خالق‬ ‫خطاهاي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫همكار‬.‫ه‬ ‫اتن‬‫س‬‫ندان‬‫از‬‫ی‬‫چ‬ ‫اه‬‫م‬
‫شود‬ ‫فرصتها‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نبايد‬.
‫كمك‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اشتباه‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ناشكيبابي‬
‫باشید‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬،‫تغییر‬ ‫حکمت‬!!!!
‫تغییر‬ ‫پیچیدگی‬‫مدیریت‬
‫تغییر‬=+ + + +
+ +
+ + + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
‫بینش‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ‫منابع‬‫ق‬‫مشو‬ ‫برنامه‬
‫ت‬‫ر‬‫مها‬
+ +
‫منابع‬‫ق‬‫مشو‬ ‫برنامه‬
‫بینش‬
‫بینش‬
‫بینش‬
‫بینش‬
‫ت‬‫ر‬‫مها‬
‫ت‬‫ر‬‫مها‬
‫ت‬‫ر‬‫مها‬
‫ق‬‫مشو‬ ‫منابع‬
‫منابع‬
‫منابع‬
‫ق‬‫مشو‬
‫ق‬‫مشو‬
‫برنامه‬
‫برنامه‬
‫برنامه‬
‫گمراه‬=
‫نگران‬=
+
‫ام‬‫ر‬‫آ‬‫تغییر‬=
‫اثر‬ ‫بی‬=
‫ع‬‫و‬‫شر‬=
‫ست‬‫ر‬‫ناد‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫اهداف‬
•‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫و‬‫دانش‬‫ساختن‬ ‫مرئي‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬
•‫توسعه‬‫فرهنگ‬‫ر‬‫محو‬ ‫دانش‬‫دانش‬‫اك‬‫ر‬‫اشت‬‫فتار‬‫ر‬ ‫از‬ ‫پشتيباني‬ ‫با‬
•‫ايجاد‬‫دانش‬ ‫هاي‬ ‫يرساخت‬‫ز‬‫فني‬‫ابعاد‬ ‫بر‬‫عالوه‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫اهبرد‬‫ر‬ ‫و‬‫دانش‬‫اهبرد‬‫ر‬
•‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫راهبرد‬:
–‫کدامند؟‬ ‫ما‬ ‫دار‬ ‫اولویت‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬
–‫با‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫یا‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫در‬
‫داریم؟‬ ‫باال‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬
–‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫راهبرد‬
‫چیست؟‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫اهرمی‬
•‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫راهبرد‬:
–‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫راهبرد‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬
‫کرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫باید‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫و‬
–‫ابزارهای‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬
‫کرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫باید‬ ‫فناوری‬
–‫انگیزشی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫آموزشی‬ ،‫ساختاری‬ ‫تمهیدات‬ ‫چه‬
‫شود؟‬ ‫اندیشیده‬ ‫راهبرد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫باید‬
–‫کنیم؟‬ ‫شروع‬ ‫سازمان‬ ‫قسمت‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬
‫ـش‬‫ن‬‫دا‬‫مدیریت‬‫اعتب‬‫و‬‫ی‬‫بکارگیر‬‫ار‬
‫دانش‬‫به‬‫ی‬ ‫بخش‬
‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫خلق‬
‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬
‫دانش‬
‫تحلیل‬‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬ ‫داده‬‫ـر‬‫ـ‬‫ی‬‫وتفس‬
‫و‬‫انتقال‬
‫انتشار‬
‫دانش‬
‫فراواني‬ ‫عدم‬:‫مي‬‫پيدا‬ ‫ي‬ ‫دسترس‬ ‫آنها‬‫به‬‫سهولت‬‫به‬ ‫قبا‬‫ر‬‫وگرنه‬‫باشند‬ ‫کم‬‫بايد‬ ‫منابع‬‫کنند‬.
‫شايستگي‬:‫شوند‬ ‫قايل‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کاالهاي‬ ‫يا‬‫خدمات‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫مشتريان‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫سبب‬‫بايد‬‫منابع‬.‫من‬ ‫تي‬‫ر‬‫عبا‬‫به‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫بايد‬ ‫ابع‬
‫نمايند‬‫آفريني‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬.‫رويه‬ ‫و‬‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬‫کنند‬ ‫درک‬‫ا‬‫ر‬‫مشتريان‬ ‫منافع‬‫بايد‬ ‫ي‬‫تجار‬ ‫شرکاء‬‫اين‬‫ر‬‫بناب‬‫س‬ ‫هاي‬‫جهت‬‫ا‬‫ر‬ ‫ماني‬‫ز‬‫ا‬
‫نمايند‬‫بهينه‬‫بهينه‬‫مشتريان‬‫ضايت‬‫ر‬ ‫تقاي‬‫ر‬‫ا‬.
‫تقليد‬ ‫قابل‬‫غیر‬:‫باشند‬‫جايگزيني‬ ‫و‬‫تقليد‬‫قابل‬ ‫احتي‬‫ر‬‫به‬‫نبايد‬ ‫منابع‬ ،‫قابت‬‫ر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫يک‬ ‫در‬
‫جايگزيني‬ ‫قابل‬‫غیر‬:‫باشد‬ ‫ديگر‬‫منابع‬ ‫با‬ ‫جايگزيني‬‫قابل‬‫احتي‬‫ر‬‫ب‬‫نبايد‬‫منابع‬.‫ف‬‫ايجاد‬ ‫منوور‬‫به‬ ‫موضوع‬‫اين‬‫پايدار‬ ‫قابتي‬‫ر‬ ‫رصتهاي‬
‫داشت‬‫خواهد‬‫ي‬‫بيشتر‬ ‫ت‬‫ر‬‫ضرو‬..
‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬:‫س‬‫به‬ ‫باالتر‬ ‫قابتي‬‫ر‬‫ي‬‫برتر‬ ‫يا‬‫بهتر‬ ‫ي‬‫تجار‬ ‫موقعيت‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫دست‬‫به‬ ‫منوور‬‫به‬‫نبايد‬ ‫منابع‬‫يا‬‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫ادگي‬
‫باشد‬‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬
‫دوام‬‫و‬ ‫ي‬‫پايدار‬:‫است‬ ‫منابع‬ ‫دوام‬ ‫و‬‫ي‬‫پايدار‬‫به‬‫وابسته‬‫قابتي‬‫ر‬ ‫موقعيتهاي‬‫تداوم‬.
‫منبع‬‫اتژيک‬‫ر‬‫است‬ ‫هاي‬ ‫ويژگ‬
‫راهبردی‬ ‫عوامل‬ ‫شناسایی‬
‫ها‬ ‫گلوگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شایستگی‬ ‫شامل‬
‫بر‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫بندی‬ ‫رده‬
‫نسبی‬ ‫اهمیت‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫شناسایی‬
‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬
‫راهبردی‬‫های‬‫مولفه‬
‫سازمان‬
‫برنام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫شناسایی‬‫ه‬
‫سازمان‬ ‫کاری‬ ‫های‬
‫حوزه‬ ‫نسبی‬ ‫اهمیت‬ ‫بندی‬ ‫رده‬‫های‬
‫مولفه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دانش‬
‫ب‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫وضعیت‬ ‫ارزیابی‬‫ر‬
‫اساس‬‫سنجه‬‫ها‬
‫تعریف‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫تعیین‬
‫متناظر‬ ‫دانش‬ ‫راهبردهای‬
‫تخصص‬ ‫میزان‬
‫دانش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫اعتبار‬ ‫میزان‬
‫دانش‬
‫انتشار‬ ‫میزان‬
‫دانش‬
‫کدسازی‬ ‫میزان‬
‫دانش‬
‫دانش‬ ‫نقشه‬
‫سازمان‬
‫راهبردی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نظام‬
‫سازمان‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫در‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬
X
Y
‫نقطه‬‫از‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫نفر‬ ‫یک‬X‫نقطه‬ ‫به‬Y‫د‬‫و‬‫بر‬!
‫دهید؟‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬‫چه‬
‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫باید‬‫مشخصاتی‬ ‫چه‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫این‬
‫باشد‬‫داشته‬ ‫وجود‬‫هم‬ ‫ساخت‬ ‫گزینه‬ ‫شاید‬ ‫کند؟‬‫ه‬‫ر‬‫اجا‬‫یا‬ ‫بخرد‬‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫باید‬‫فرد‬ ‫این‬‫آیا‬!
‫هیمالیا‬‫در‬‫ست‬‫ر‬‫او‬ ‫قله‬
‫برزیل‬‫در‬ ‫آمازون‬‫جنگل‬
‫گیرند؟‬‫قرار‬‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬‫انتخاب‬‫در‬ ‫باید‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬
•‫مديريت‬‫مستندات‬(Document Management)
•‫مديريت‬‫محتوا‬(Content Management)
•‫پشتيباني‬‫ه‬‫و‬‫گر‬(Group Support)
•‫پشتيباني‬‫ها‬‫انجمن‬‫جوامع‬ ‫و‬(Community Support)
•‫پشتيباني‬‫تصميم‬‫ي‬‫گیر‬(Decision Support)‫و‬‫هوشمندي‬
‫كسب‬‫و‬‫كار‬(Business Intelligence)
‫نرم‬‫دانش‬‫مديريت‬‫هاي‬‫ر‬‫افزا‬
‫و‬‫ها‬‫ر‬‫ابزا‬‫ي‬‫ر‬‫فناو‬‫هاي‬‫مديريت‬‫دانش‬
yarigar@nipc.net
‫ع‬‫و‬‫شر‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫مدل‬ ‫یک‬«‫دانش‬ ‫مدیریت‬»
(K.M)‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬:
1-‫کنید‬‫بسیج‬‫ا‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫پنهان‬ ‫دانش‬.1- Tacit Knowledge Mobilization
2-‫دهید‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫تجربیات‬‫از‬‫نیمرخی‬.2- Expert Profiling
3-‫دهید‬‫شکل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سمی‬‫ر‬‫غیر‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬.3- Informal Communication
4-‫کنید‬‫مشخص‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫چوب‬‫ر‬‫چا‬.4- Knowledge Framework
5-‫کنید‬‫سنجی‬ ‫نور‬.‫دهید‬‫بها‬‫جمعی‬‫اء‬‫ر‬‫آ‬‫به‬.5- Opinion poll
6-‫کنید‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫مستندات‬.6- Document Repository
yarigar@nipc.net
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬‫مدل‬
Knowledge Management models
‫ي‬ ‫بعض‬‫مدل‬‫ها‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫فهميدن‬‫مديريت‬‫هستند‬ ‫دانش‬
‫ي‬ ‫بعض‬‫مدل‬‫ها‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫پياده‬‫ي‬‫ساز‬‫مديريت‬‫هستند‬ ‫دانش‬
‫ي‬ ‫بعض‬‫مدل‬‫ها‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫دو‬ ‫هر‬‫مي‬‫باشند‬
‫مدل‬‫از‬ ‫برخي‬ ‫معرفي‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬
Socialization
‫انسان‬‫صحبت‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫ها‬
‫مي‬‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫كنند‬
‫مي‬‫كنند‬
Tacit knowledge
Tacit
Knowledge
Internalization
‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫افراد‬
‫موجود‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫مستندات‬
‫و‬ ‫گرفته‬ ‫ياد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫رايانه‬ ‫در‬
‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫دهند‬
Tacit
knowledge
Externalization
‫طريق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫فرد‬
،‫كتاب‬ ‫مانند‬ ‫مستنداتي‬
‫و‬ ‫گزارش‬ ،‫نامه‬ ،‫مقاله‬...
‫مي‬ ‫منتقل‬‫كند‬
Tacit knowledge
Explicit
knowledge
Combination
‫مستند‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬
‫با‬ ‫رايانه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫يا‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫تركيب‬ ‫هم‬
‫مي‬ ‫تعريف‬ ‫ارتباطاتشان‬‫شو‬‫د‬
Explicit knowledge
Explicit
knowledge
Explicit knowledge
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش

More Related Content

What's hot

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
Babak Sorkhpour
 
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکحقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
Hossein Nourian, DBA
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Bijan Abdolmaleki
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Libraries
farajpahlou
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
hediehheydari
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Aryangostar Co
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
Zahra Davoodabadi
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
mohammad beykzadeh
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
azarkianinejad1358
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
 
Human Resources
Human ResourcesHuman Resources
Human Resources
Meysam Maleki
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده
majid Aghaabdollahiyan
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانش
abdollah24
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadi
kaveh mohammadi
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
ALI REZA DADASHI
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad  section 1 - strategic thinkingMehrzad  section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinking
AmirSajjad Mehrzad
 

What's hot (19)

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
 
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکحقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Libraries
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge management
 
KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
 
Human Resources
Human ResourcesHuman Resources
Human Resources
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانش
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadi
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad  section 1 - strategic thinkingMehrzad  section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinking
 

Viewers also liked

مدیریت تغییر
مدیریت تغییرمدیریت تغییر
مدیریت تغییر
M Alizadeh
 
تحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانی
تحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانیتحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانی
تحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانی
Hossein Nourian, DBA
 
کتاب جامع مدیریت بازاریابی
کتاب جامع مدیریت بازاریابیکتاب جامع مدیریت بازاریابی
کتاب جامع مدیریت بازاریابی
Mehdi Ale-Ahmad
 
معرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژاد
معرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژادمعرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژاد
معرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژاد
irpycon
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
Babak Sorkhpour
 
درس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم
درس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهمدرس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم
درس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم
mahdi amirvaghefi
 
استراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیتاستراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیت
Hossein Nourian, DBA
 
BM for NGOs-Part 1
BM for NGOs-Part 1BM for NGOs-Part 1
BM for NGOs-Part 1
ali salehi
 
تقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروبا
تقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروباتقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروبا
تقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروبا
Abbas Malek Hosseini
 
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
Milad Mehraram
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
همکاران سیستم
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
Babak Sorkhpour
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
Babak Sorkhpour
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
Babak Sorkhpour
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
Babak Sorkhpour
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
Babak Sorkhpour
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
Babak Sorkhpour
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
Babak Sorkhpour
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak Sorkhpour
 
یک سازمان جدید
یک سازمان جدیدیک سازمان جدید
یک سازمان جدید
SAlirezaKashizad
 

Viewers also liked (20)

مدیریت تغییر
مدیریت تغییرمدیریت تغییر
مدیریت تغییر
 
تحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانی
تحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانیتحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانی
تحلیل استراتژیک انعطاف پذیری سازمانی
 
کتاب جامع مدیریت بازاریابی
کتاب جامع مدیریت بازاریابیکتاب جامع مدیریت بازاریابی
کتاب جامع مدیریت بازاریابی
 
معرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژاد
معرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژادمعرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژاد
معرفی و آموزش سامانه مدیریت محتوای مزانین - سید مسعود صدر نژاد
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
درس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم
درس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهمدرس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم
درس سوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم
 
استراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیتاستراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیت
 
BM for NGOs-Part 1
BM for NGOs-Part 1BM for NGOs-Part 1
BM for NGOs-Part 1
 
تقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروبا
تقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروباتقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروبا
تقویم تولید محتوا برای وبلاگ - کتاب تروبا
 
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
یک سازمان جدید
یک سازمان جدیدیک سازمان جدید
یک سازمان جدید
 

Similar to کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش

.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2
abdollah24
 
Knowledge management: case study
Knowledge management: case studyKnowledge management: case study
Knowledge management: case study
Sara Nazari سارا نظري
 
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
Lampesht
 
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتیتاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
azarkianinejad1358
 
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management &Competitive Strategy Of The FirmKnowledge Management &Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
ghazaleh.banijamali
 
Mahan conferences 3
Mahan conferences 3Mahan conferences 3
Mahan conferences 3
Mahan Business School
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business plan
Mohsen Amiri Fakhr
 
مدیریت نوآوری Innovation management
مدیریت نوآوری  Innovation managementمدیریت نوآوری  Innovation management
مدیریت نوآوری Innovation management
Hamid Reza Khedmatgozar
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4
sohrabesrafili
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR
 
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامتHuman Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Farhad Zargari
 
Expert systemes
Expert systemesExpert systemes
Expert systemes
Farshid Shahraki
 
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95mahdi amirvaghefi
 
مدل بلوغ مدیریت محتوا
مدل بلوغ مدیریت محتوامدل بلوغ مدیریت محتوا
مدل بلوغ مدیریت محتوا
Hosseinieh Ershad Public Library
 
Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
Somayeh GhaviDel
 
استراتژی به مثابه طراحی
استراتژی به مثابه طراحیاستراتژی به مثابه طراحی
استراتژی به مثابه طراحی
MortezaHeydarpoor
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
Dr. Farideh Mashayekh
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...Maryam Nazari
 

Similar to کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش (20)

.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2
 
Knowledge management: case study
Knowledge management: case studyKnowledge management: case study
Knowledge management: case study
 
Knowledge Management
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
 
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
 
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتیتاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
 
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management &Competitive Strategy Of The FirmKnowledge Management &Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
 
Mahan conferences 3
Mahan conferences 3Mahan conferences 3
Mahan conferences 3
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business plan
 
مدیریت نوآوری Innovation management
مدیریت نوآوری  Innovation managementمدیریت نوآوری  Innovation management
مدیریت نوآوری Innovation management
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4
 
Km in project based com
Km in project based comKm in project based com
Km in project based com
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامتHuman Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
 
Expert systemes
Expert systemesExpert systemes
Expert systemes
 
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
 
مدل بلوغ مدیریت محتوا
مدل بلوغ مدیریت محتوامدل بلوغ مدیریت محتوا
مدل بلوغ مدیریت محتوا
 
Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
 
استراتژی به مثابه طراحی
استراتژی به مثابه طراحیاستراتژی به مثابه طراحی
استراتژی به مثابه طراحی
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
 

More from Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Babak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
Babak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
Babak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
Babak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
Babak Sorkhpour
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
Babak Sorkhpour
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
Babak Sorkhpour
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
Babak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
Babak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (10)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش

 • 2. ‫دانش‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬-‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫خدیور‬ ‫آمنه‬
 • 3. ‫سمينار‬ ‫اين‬‫ر‬‫د‬: 1-‫دانش‬‫مديريت‬‫يف‬‫ر‬‫وتعا‬‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬ 1 - K.M Short History 2-‫چراي‬‫ي‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ 2- Why Knowledge Management 3-‫دانش‬‫مديريت‬‫ل‬‫اصو‬ 3- Knowledge Management Principles 4-‫دانش‬‫مديريت‬‫مدلهاي‬ 4-Knowledge Management Models 5-‫ها‬ ‫شرکت‬‫تجربيات‬‫ي‬‫موفق‬ 5- Big Companies Experience 6-‫عمل‬‫هاي‬‫ر‬‫اهکا‬‫ر‬‫ي‬‫دانش‬‫مديريت‬ 6-K.M practical Ways ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫جدید‬‫مطالب‬‫ی‬‫بسیار‬‫و‬
 • 4. ‫من‬ ....‫بابک‬‫سرخپور‬ •‫گرایش‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ •‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫گرایش‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫ساری‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ •10‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مطالعاتی‬ ‫تجربه‬ ‫سال‬ (1383-1393) •‫از‬ ‫بیش‬5‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫مقاله‬(1392-1393) •‫متعدد‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مجری‬IT •‫پایلوت‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫مجری‬ ‫گلستان‬ ‫استان‬ •‫تجاری‬ ‫انکوباتور‬ ‫مدیریت‬ ‫مجری‬(1382-1383)
 • 5.
 • 6.
 • 7. ‫تمرین‬ ‫مهم‬!‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫چرا‬ ‫شما‬ ‫است؟‬ ‫مهم‬
 • 8. ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬!‫چگونه؟‬‫و‬ ‫وقت؟‬ ‫چه‬! Change management! When? and How? ‫یویو‬‫ر‬ ‫بیزینس‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫هار‬–may 2010
 • 9. 3‫عنصر‬‫کلیدی‬! ‫داده‬! ‫اطالعات‬! ‫دانش‬! ‫پویا‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬.‫درک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫بتوانید‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫چارچوب‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مفهوم‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫نسبی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬ ‫دهید‬ ‫تشخیص‬ ‫امکان‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫چیست‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫ذینفعان‬ ‫توافق‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫مختص‬ ‫تعریف‬!
 • 11. 18.35 87 17.48 88 17.23 89 16.5 90 16.21 91 15.87 92 ‫معدل‬ ‫سال‬ ‫تفسیر‬: ‫سال‬ ‫از‬ ‫دانشجویان‬ ‫معدل‬1387‫تا‬ ‫دانش‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫ات‬ ‫توصیف‬
 • 12. ‫نکته‬ ‫شما‬‫بکشید‬ ‫مرز‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫قطع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬! ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫بایستی‬ ‫نمایید‬ ‫تعریف‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهبود‬ ‫ایجاد‬ ‫دنبال‬!
 • 13. ‫وقتی‬‫که‬‫دانش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گیر‬‫تصمیم‬‫و‬‫بهبود‬،‫تصمیمات‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫بهره‬‫یا‬ ‫ی‬‫ر‬‫سودآو‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫شود‬‫می‬‫تبدیل‬‫به‬‫خرد‬‫شود‬‫می‬.‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫خردمند‬،‫بودن‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫نه‬‫تنها‬‫باید‬‫دانش‬‫کسب‬‫کنند‬‫بلکه‬‫باید‬‫فهم‬‫کاملی‬‫از‬‫ل‬‫اصو‬‫حاکم‬‫ب‬‫آن‬‫ر‬ ‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫نیز‬‫داشته‬‫باشند‬. ‫ي‬‫گیر‬‫تصميم‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫تبديل‬‫منابع‬‫يالي‬‫ر‬‫ز‬‫ار‬ ‫به‬‫جي‬‫ر‬‫خا‬ ‫خرد‬(‫معرفت‬) ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫با‬ ‫كلي‬ ‫آشنايي‬
 • 14. New :Knowledge Sharing is Power Decision, Action ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ادایم‬‫ر‬‫پا‬
 • 15. ‫ی‬ ‫دانش‬‫کار‬‫به‬‫سنتی‬‫کار‬‫از‬ ‫هدف‬:‫حل‬‫مسایل‬‫ساختار‬‫نایافته‬‫در‬‫حوزه‬ ‫ای‬‫پیچیده‬‫با‬‫درجه‬‫باالیی‬‫از‬‫تنوع‬‫و‬ ‫استثنائات‬‫و‬‫گسترش‬‫مرزهای‬‫دانش‬ ‫محتوا‬:،‫خلق‬،‫دریافت‬‫به‬‫کارگیری‬‫و‬‫انتشار‬ ‫دانش‬‫و‬‫اطالعات‬ ‫نوع‬‫کار‬:‫ترکیبی‬‫از‬‫انواع‬‫تجاربی‬‫که‬‫شامل‬ ‫تولید‬‫دانش‬،‫جدید‬،‫تفسیر‬‫یکپارچه‬‫سازی‬‫و‬ ‫نمایش‬‫دانشهای‬،‫موجود‬‫نگهداری‬‫و‬‫ایمن‬ ‫سازی‬،‫آن‬‫شکل‬‫دهی‬‫به‬‫تجارب‬‫و‬‫پایش‬ ‫رویدادهای‬،‫گذشته‬‫که‬‫منجر‬‫به‬‫تشکیل‬‫شبکه‬ ‫دانشی‬‫با‬‫دیگر‬‫افراد‬‫می‬‫شود‬. ‫تواناییها‬‫و‬‫مهارتهای‬‫افراد‬:‫بیشتر‬‫از‬‫تواناییهای‬‫ذاتی‬ ‫و‬‫دانش‬‫های‬‫خاص‬‫افراد‬‫نسبت‬‫به‬ ‫تواناییهای‬‫فیزیکی‬‫آنان‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬ ‫و‬‫نیاز‬‫به‬‫درجه‬‫باالیی‬‫از‬،‫تحصیالت‬‫آموزش‬ ‫و‬‫تجربیات‬‫دارد‬.‫به‬‫این‬‫افراد‬‫معموال‬ ‫دانشگر‬‫اطالق‬‫می‬‫گردد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬:،‫نامتمرکز‬‫واحدهای‬‫شبه‬‫سازمانی‬ ‫مانند‬‫انجمنهای‬‫علمی‬‫و‬‫تخصصی‬‫و‬‫شبکه‬ ‫های‬‫خبرگی‬‫و‬‫دارای‬‫انعطاف‬‫پذیري‬‫بسیار‬ ‫باالیی‬. Knowledge worker
 • 16. ‫دانش‬ ‫مشخصات‬ ‫خار‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬‫العاده‬ ‫ق‬‫اينده‬‫ز‬‫ف‬ ‫دهي‬‫ز‬‫با‬‫و‬: ‫نيست‬ ‫نزولي‬ ‫دهي‬‫ز‬‫با‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ل‬‫مشمو‬،‫دانش‬.‫شود‬ ‫نمي‬ ‫كم‬‫آن‬ ‫مقدار‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫آن‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ماني‬‫ز‬.‫مي‬‫كنندگان‬ ‫مصرف‬‫توانند‬ ‫يابد‬ ‫مي‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫آن‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫اين‬‫ر‬‫بناب‬،‫كنند‬‫اضافه‬‫آن‬‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫دي‬‫ر‬‫موا‬. ‫بودن‬‫روز‬ ‫به‬‫لزوم‬‫و‬ ‫اوش‬‫ر‬‫ت‬ ،‫اكندگي‬‫ر‬‫پ‬: ‫گردد‬ ‫مي‬‫تقسيم‬‫ائي‬‫ز‬‫اج‬‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شاخه‬ ‫شاخه‬ ،‫شد‬‫ر‬ ‫با‬ ‫همزمان‬‫دانش‬.‫است‬ ‫بردي‬‫ر‬‫كا‬‫اطالعات‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬‫پوياست‬ ‫دانش‬.‫ب‬‫اين‬‫ر‬‫ناب‬ ‫نم‬ ‫حفاظت‬ ،‫قابتي‬‫ر‬ ‫مزيت‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫منبعي‬‫عنوان‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫بتواند‬‫تا‬‫كند‬‫روز‬‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬‫دانش‬ ‫پايگاه‬،‫پيوسته‬‫بايد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ايد‬. ‫نامعلوم‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬: ‫است‬ ‫مشكل‬‫بسيار‬‫ناملموس‬ ‫هاي‬‫جنبه‬ ‫وجود‬ ‫علت‬‫به‬‫دانش‬ ‫در‬‫ي‬‫گذار‬ ‫سرمايه‬‫تأثیر‬ ‫تخمین‬. ‫ي‬‫گذار‬ ‫ك‬ ‫اشترا‬ ‫به‬: ‫است‬ ‫دشوار‬ ،‫برد‬ ‫مي‬ ‫نفع‬‫آن‬ ‫از‬‫بيشتر‬‫ي‬ ‫كس‬ ‫چه‬‫اينكه‬ ‫حتي‬ ‫يا‬‫دانش‬‫اك‬‫ر‬‫اشت‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫تخمین‬،‫مشابه‬ ‫طور‬‫به‬.
 • 17. ‫دانش‬ ‫انواع‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫دانش‬ ‫محتوای‬ ‫پایه‬‫بر‬ ‫اع‬‫ز‬‫انت‬:‫داستانی‬‫عمیق‬‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬‫خاص‬ ‫مکان‬‫و‬‫خاص‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫دانش‬، ‫انه‬‫ز‬‫رو‬، ‫ی‬‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬:‫عمومی‬ ‫مقابل‬‫در‬‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫دانش‬ ‫بودن‬ ‫توصیفی‬:‫ا‬‫ر‬‫گ‬‫ی‬ ‫ش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫توصیفی‬ ‫دانش‬ ‫شکل‬:‫ای‬ ‫رویه‬‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫اعالنی‬ ‫دانش‬ ‫دانش‬ ‫صاحب‬ ‫اشخاص‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫پایه‬‫بر‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬:‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫بی‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫شخص‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬:‫آشکار‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ،‫نهان‬،‫ضمنی‬ ‫دانش‬(‫درونی‬‫دانش‬/‫بیرونی‬ ‫دانش‬) ‫موجودیت‬:‫نادانی‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫دانش‬(‫ی‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ی‬‫یادگیر‬) ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫پایه‬‫بر‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬:‫نامربوط‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫مرتبط‬‫دانش‬ ‫سمی‬‫ر‬ ‫غیر‬‫حمایت‬:‫گیر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حمایت‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫حمایت‬ ‫دانش‬ ‫سمی‬‫ر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اجا‬:‫مجوز‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫سمی‬‫ر‬ ‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬‫سمی‬‫ر‬ ‫غیر‬‫و‬‫ممنوع‬ ‫دانش‬ ‫محرمانگی‬:‫ی‬‫سر‬‫و‬ ‫محرمانه‬‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬ ‫عمومی‬‫و‬‫باز‬ ‫دانش‬ ‫اعتماد‬‫و‬ ‫صحت‬:‫شده‬ ‫اثبات‬‫و‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫نشده‬ ‫اثبات‬ ‫و‬‫غلط‬‫دانش‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫محدوده‬:‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫در‬ ‫محدود‬ ‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫در‬ ‫گیر‬‫همه‬‫و‬‫پویا‬ ‫دانش‬ ‫تمرکز‬:‫نامتمرکز‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫متمرکز‬ ‫نده‬‫ر‬‫دا‬:‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ادی‬‫ر‬‫انف‬‫و‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫مجتمع‬:‫اجتماعی‬ ‫مقابل‬ ‫دانش‬‫در‬ ‫ی‬‫انحصار‬ ‫دانش‬ ‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫اطالعاتی‬‫های‬ ‫سامانه‬ ‫ی‬‫پذیر‬ ‫دسترس‬:‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬‫مقابل‬‫در‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫وسیله‬:‫ی‬‫کامپیوتر‬ ‫غیر‬‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫غیر‬(‫کاغذی‬ ‫دانش‬ ‫همانند‬)‫ی‬‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬‫در‬ ‫ی‬‫کدگذار‬:‫ی‬‫کدگذار‬‫قابل‬ ‫غیر‬‫دانش‬‫مقابل‬‫در‬ ‫ی‬‫کدگذار‬‫قابل‬ ‫دانش‬
 • 19. ‫دانش‬ ‫مديريت‬–‫ذهني‬ ‫دانش‬ Tacit Knowledge •‫ي‬ ‫دانش‬‫كه‬‫در‬‫ذهن‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫ي‬‫مستندساز‬‫نشده‬‫است‬.‫فرد‬‫هنگامي‬‫از‬ ‫دانش‬‫خود‬‫مطلع‬‫مي‬‫گردد‬‫كه‬‫با‬‫مشكلي‬‫مواجه‬‫مي‬‫گردد‬‫يا‬‫وضعيتي‬‫خاص‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مي‬‫گیرد‬. •‫ناملموس‬ •‫موجود‬‫در‬‫ذهن‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ •‫انتقال‬‫مند‬‫ز‬‫نيا‬‫تعامل‬‫با‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ •‫مجموعه‬،‫تها‬‫ر‬‫مها‬،‫بينشها‬،‫تخصص‬‫فهم‬‫و‬‫مجموعه‬‫هاي‬‫ي‬‫يادگیر‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ •‫با‬‫گذشت‬‫مان‬‫ز‬‫و‬‫با‬‫كسب‬‫تجربه‬‫بيشتر‬‫مي‬‫شود‬
 • 20. ‫دانش‬ ‫مديريت‬–‫ذهني‬ ‫دانش‬ ‫ب‬‫ي‬‫ساز‬ ‫مستند‬‫و‬ ‫ان‬‫ي‬ ‫آسان‬‫ول‬‫ي‬‫است‬‫نامشخص‬‫آن‬‫مکان‬(‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ذهن‬ ‫در‬) ‫سخت‬‫ن‬ ‫ساخت‬‫ي‬‫غ‬ ،‫افته‬‫ی‬‫حت‬ ‫و‬ ‫ملموس‬‫ر‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫است‬‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫ان‬ •‫موفق‬ ‫انتقال‬‫ي‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫ا‬:‫شاگرد‬ ،‫ها‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫اندن‬‫ر‬‫گذا‬ ،‫ها‬ ‫انجمن‬‫ي‬‫ز‬‫آمو‬‫ر‬‫کا‬،‫ي‬‫مباحثات‬ ،‫ي‬‫سا‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬ ‫وسا‬‫ي‬‫جمع‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫شخص‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬‫ي‬‫شب‬ ،‫ي‬‫ساز‬ ‫ه‬‫ي‬ •‫شاگرد‬ ‫و‬‫استاد‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫ي‬ •‫ذهن‬ ‫دانش‬‫ي‬‫ع‬ ‫و‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫جدائ‬ ‫هم‬ ‫از‬‫ي‬‫ناپذ‬‫ي‬‫م‬ ‫ر‬‫ي‬‫باشند‬.‫ذهن‬‫دانش‬‫ي‬‫تمام‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫جز‬‫ي‬‫ها‬‫دانش‬ ‫م‬‫ي‬‫باشد‬.‫ا‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫جهت‬ ‫تالش‬‫ي‬‫اشتباه‬ ‫کار‬ ‫ندو‬‫ي‬‫است‬ •‫ب‬ ‫ما‬‫ي‬‫ب‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫ش‬‫ي‬‫ا‬‫کرده‬ ‫ان‬‫ي‬‫هست‬ ‫انجام‬ ‫به‬‫قادر‬ ‫م‬‫ي‬‫م‬ •‫ذهن‬ ‫دانش‬‫ي‬‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫هم‬‫ي‬‫م‬ ‫کار‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬‫ي‬‫کن‬‫ي‬‫ذهن‬ ‫قالب‬ ،‫عالئق‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬‫م‬‫ي‬‫و‬ ‫د‬‫ي‬‫است‬ ‫وابسته‬‫فرد‬ ‫دگاه‬(‫فرد‬‫دانش‬‫ي‬)
 • 21. 1-‫نيست‬‫ملموس‬‫آشکار‬‫دانش‬ ‫ن‬‫چو‬‫هم‬‫پنهان‬‫دانش‬ 2-‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫فرهنگ‬‫نام‬‫به‬‫مديريت‬‫فرهنگ‬‫در‬‫پنهان‬‫دانش‬‫ي‬‫شناخته‬‫نیز‬ ‫م‬‫ي‬‫شود‬. 3-‫شامل‬‫پنهان‬‫دانش‬:‫شهاست‬‫ز‬‫وار‬ ‫ها‬‫ر‬‫هنجا‬،‫ابط‬‫و‬‫ر‬،‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ 4-‫خيل‬‫دانش‬‫اين‬‫يع‬‫ز‬‫وتو‬‫تکثیر‬،‫وتوضيح‬‫تشريح‬‫ي‬‫است‬‫سخت‬ ‫قابت‬‫ر‬ ‫مزيت‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پنهان‬ ‫دانش‬‫ي‬ Tacit Knowledge is equal to competitive advantages ‫نتيجه‬:‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫ي‬‫ز‬‫و‬‫امر‬‫ي‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫ق‬‫فو‬ ‫داليل‬‫به‬‫بنا‬ ‫قابت‬‫ر‬‫مزيت‬‫ي‬‫تلق‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫کنند‬.
 • 22. ‫تعریف‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫شامل‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کارکنان‬‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫با‬‫تجربیات‬،‫خرد‬ ،‫دانش‬‫تصرف‬ ‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫یابی‬‫ز‬‫با‬‫کردن‬ ‫آسان‬ ‫است‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬‫ی‬‫نگهدار‬. ‫کارکنان‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬‫برای‬ ‫ی‬ ‫کوشش‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬(‫انسانی‬ ‫سرمایه‬)‫ر‬‫دا‬‫به‬‫مشترک‬ ‫ایی‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬(‫ی‬‫ساختار‬‫ی‬‫فکر‬ ‫سرمایه‬)‫است‬.
 • 23. ‫تعریف‬‫مدیریت‬‫دانش‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫واقع‬‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫اقداماتی‬‫و‬‫سریعتر‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تا‬ ‫دهیم‬‫می‬‫انجام‬ ‫برسد‬‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫تر‬‫اثربخش‬. ‫با‬‫و‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫اشخاص‬‫برای‬ ،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫مان‬‫ز‬‫در‬،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫قالبی‬‫در‬ ،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫است‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫عملکرد‬ ‫ماهیت‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫ای‬‫هزینه‬. ‫اند‬‫آمده‬ ‫بدست‬‫موجود‬‫تجربیات‬‫از‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫جمع‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬.
 • 24. ‫متوليان‬ ‫علیرضا‬ ‫سيد‬-‫ماه‬‫دي‬1390motevallian@gmail.com ‫است‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫تغيیر‬ ‫جوهره‬‫از‬ ‫ي‬‫تصويرساز‬‫تغيیر‬‫مديريت‬‫يخي‬ ‫کوه‬ ‫تکنيکي‬ ‫سطح‬ ‫فرهنگي‬ ،‫سازماني‬ ‫سطح‬ ‫سخت‬ ‫نرم‬
 • 25.
 • 26. yarigar@nipc.net Conceptual Properties ‫اصل‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫ر‬‫د‬ ‫کارکنان‬ ‫انديشه‬‫ي‬‫مهمتري‬‫و‬ ‫ترين‬‫ن‬ ‫ها‬‫سرمايه‬‫ي‬‫م‬‫شمار‬‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ي‬‫آيند‬.
 • 28. ‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫پیوستن‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬‫شرکت‬‫و‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫اخیر‬‫سالهای‬‫در‬‫اند‬‫و‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫کار‬‫ن‬‫همچو‬‫جدیدی‬ ‫مفاهیم‬(Knowledge Work)‫ی‬ ‫دانش‬ ‫نیروی‬ ،( Knowledge Worker)‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫و‬(knowledge Management)‫از‬‫خبر‬ ، ‫دهد‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬‫این‬‫یافتن‬ ‫شرکت‬. ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫جدید‬ ‫مفاهیم‬
 • 29. ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ‬‫ز‬‫ﺳﺎ‬ ‫ﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‬‫ز‬‫ﻣﺎﻧﻲ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬ ‫ز‬‫ﺳﺎ‬‫ﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‬‫ز‬‫ﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬‫دا‬‫ﻧﺎﻳﻲ‬:‫ك‬‫ر‬‫د‬‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬، ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬:‫ﺧﻠﻖ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬،‫ﺗﺴﻬﻴﻢ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬، ‫ﺗﺮ‬‫و‬‫ﻳﺞ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬ ‫ﻓﻨﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ر‬‫و‬‫ﻧﺶ‬:‫ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ‬،‫ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ‬‫و‬ ‫ﻏﻴﺮ‬‫ه‬‫ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬‫ي‬‫ﺷﺨﺼﻲ‬، ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ‬‫ا‬ ‫ي‬‫ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ‬،‫ﻧﺮ‬‫ا‬ ‫م‬‫ﻓﺰ‬‫ار‬KM ‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻧﺶ‬:‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫ي‬‫ﻛﺎ‬‫ي‬‫ر‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﻲ‬‫دا‬‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﺶ‬:‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ‬‫ي‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬‫ا‬‫ﻧﺴﺎﻧﻲ‬،‫ﺑﺎ‬‫ار‬‫ز‬‫ﻳﺎﺑﻲ‬‫و‬‫ﻓﺮ‬،‫وش‬ ‫روا‬‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﻂ‬
 • 30. Knowledge Workers ‫قابت‬‫ر‬ ‫مزيت‬‫تنها‬‫ي‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫پايدار‬‫ي‬‫فردا‬ ‫م‬ ‫فرهيخته‬ ‫کارکنان‬ ً ‫صرفا‬‫ي‬‫باشند‬. ‫اکر‬‫ر‬‫د‬‫پیتر‬
 • 31. ‫ی‬ ‫هوش‬ ‫سرمایه‬ ‫ی‬‫ار‬‫ک‬‫ف‬ ‫ارمایه‬‫س‬ ‫از‬،‫ر‬‫او‬‫ح‬‫م‬‫اش‬‫ن‬‫دا‬‫ااد‬‫ص‬‫اقت‬‫در‬(Intellectual Capital)‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫س‬ ‫ای‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ااد‬‫ج‬‫ای‬‫ر‬‫او‬‫و‬‫من‬‫اه‬‫ب‬ ‫د‬‫اتگی‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ب‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ادیریت‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اایی‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫مان‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫موفق‬،‫ز‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫دن‬‫در‬‫و‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫می‬‫اتفاده‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫د‬‫ر‬‫ا‬.‫ه‬‫ز‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫هستی‬‫شرکتها‬ ‫قابت‬‫ر‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مؤثر‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫یک‬‫عنوان‬ ‫به‬،‫ی‬‫فکر‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫اهمیت‬‫شد‬‫ر‬ ‫شاهد‬‫م‬. ‫ب‬‫پدیده‬‫گترین‬‫ر‬‫بز‬‫عنوان‬ ‫به‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫سیستم‬ ‫آن‬‫تبع‬‫به‬‫و‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چند‬‫ی‬ ‫ا‬‫س‬‫مهند‬‫از‬ ‫عد‬ ‫و‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫م‬TQM‫اتند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫گذا‬‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫عر‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬.‫ادیریتی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اای‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬‫در‬‫اداعات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ر‬‫ر‬‫نوآو‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬‫ادیریت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬‫بسیار‬ ‫مشترک‬ ‫نقاط‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫یادگیر‬.‫متمر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ابتدا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اود‬‫ب‬‫کز‬ ‫د‬‫تغییر‬‫مدیریتی‬‫تهای‬‫ر‬‫مها‬‫و‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫ی‬ ‫هوش‬‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬،‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬‫نیروی‬‫اد‬.
 • 34. ‫تعریف‬‫مدیریت‬‫دانش‬ ‫اما‬ ‫متعدد‬ ‫تعاریف‬... ‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫تعاریف‬ ‫این‬ ‫تمامی‬! ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫نه‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫منطق‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫منطقی؛‬ ‫نه‬ ،‫دانش‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫تعریف‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نگرد‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬!
 • 35. •‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ •‫ها‬ ‫کامپیوتری‬ ‫مطلوب‬ •،‫دانش‬‫موجودیت‬‫و‬‫یا‬‫محصول‬‫است‬‫که‬‫باید‬‫به‬ ‫طور‬‫مستقل‬‫از‬‫منبع‬،‫آن‬،‫شناسایی‬‫طبقه‬،‫بندی‬ ‫ذخیره‬‫و‬‫توزیع‬‫شود‬. •‫بازنمایی‬‫دانش‬‫غالبا‬‫شامل‬‫مستندات‬‫میگردد‬ ‫اما‬‫از‬‫طریق‬‫مدل‬،‫ها‬،‫نمادها‬‫نقشه‬،‫ها‬‫تصاویر‬ ‫و‬‫آیکونها‬‫نیز‬‫نشان‬‫داده‬‫میشود‬. 2/23/2017 ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫دیدگاه‬:
 • 36. •‫تمرکز‬‫بر‬‫ارزیابی‬‫و‬‫توسعه‬‫مجموعه‬‫پیچیده‬‫ای‬ ‫از‬‫مهارتها‬‫و‬‫فنون‬،‫پویا‬‫که‬‫متغیر‬‫هستند‬. •‫متخصصان‬‫این‬‫زمینه‬‫ها‬‫عموما‬‫از‬‫سوابقی‬‫در‬ ‫علوم‬‫مدیریتی‬‫یا‬‫اجتماعی‬‫برخوردارند‬. •‫تکیه‬‫بر‬‫دانش‬‫بعنوان‬‫یک‬‫فرآیند‬ •‫در‬‫بازنمایی‬‫دانش‬‫به‬‫دنبال‬‫راههایی‬‫برای‬ ،‫تشویق‬‫واسطه‬‫گری‬‫و‬‫فعال‬‫کردن‬‫تبادل‬‫دانش‬‫با‬ ‫تاکید‬‫بر‬‫ابزارهای‬‫ارتباطی‬‫و‬‫تعامل‬‫است‬ •‫دانش‬‫را‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫منبع‬،‫آن‬‫یعنی‬‫کارکنان‬2/23/2017 ‫کارکنان‬‫بر‬‫متمرکز‬‫دیدگاه‬
 • 37. ‫نکته‬ ‫توسعه‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫گام‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫استراتژی‬ ،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫نیست‬ ‫دیدگاه‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫انتخابی‬!
 • 39. ‫ی‬‫فکر‬‫سرمایه‬ ‫مدل‬ –‫تخصص‬, –‫تجربه‬ –‫قابلیت‬,‫ظرفیت‬ –‫خالقیت‬ –‫ی‬‫پذیر‬‫تطابق‬ ‫انسانی‬ ‫های‬‫سرمایه‬ (‫)افراد‬ –‫ی‬‫معنو‬‫مالکیت‬ –‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬ –‫داده‬‫های‬‫پایگاه‬ –‫ی‬‫پذیر‬‫انعطاف‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫سرمایه‬ (‫مان‬‫ز‬‫)سا‬ –‫ها‬‫شبکه‬ –‫ابط‬‫و‬‫ر‬ –‫تعامالت‬ –‫الگوها‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ( ‫ها‬ ‫تیم‬/‫ها‬‫انجمن‬ ) ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫دانش‬ ‫آشکار‬‫ی‬‫فکر‬ ‫های‬‫سرمایه‬‫پنهان‬ ‫:منبع‬ DoN CIO Office, Alex Bennet ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫نقش‬ ‫مهمترین‬ ‫چیست؟‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ •‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫دانش‬‫افزایش‬ •‫انسانی‬ ‫های‬‫سرمایه‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ •‫است‬‫ر‬ ‫به‬‫چپ‬‫از‬‫حرکت‬
 • 40. ‫ان‬‫ر‬‫دانشکا‬‫جایی‬‫جابه‬ ‫یسک‬‫ر‬ ‫سازمان‬ ‫با‬‫سازمان‬ ‫های‬‫مهارت‬ ‫و‬‫ها‬‫توانمندی‬‫توسعه‬‫و‬‫آموزش‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫الزم‬‫زمان‬ ‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نیاز‬‫مورد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تثبیت‬ ‫روابط‬‫با‬،‫مجرب‬‫کارکنان‬ ‫اندمان‬‫ر‬‫انتوار‬‫مورد‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫از‬ ‫ناآگاهی‬ ،‫جانشین‬‫کارکنان‬،‫ها‬ ‫ضعیف‬ ‫روابط‬ +$ ‫جابجایی‬ ‫یا‬ ‫نشستگی‬‫ز‬‫با‬
 • 41. ‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫تجربه‬ ‫هزینه‬... •‫به‬‫طور‬‫متوسط‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫کارکنان‬‫سازمان‬‫های‬‫ایرانی‬‫که‬‫کار‬ ‫دانشی‬‫انجام‬‫می‬‫دهند‬(‫تصمیم‬،‫گیری‬،‫تحقیق‬،‫ارزیابی‬‫برنامه‬ ‫ریزی‬‫و‬...)‫در‬‫هر‬‫دو‬‫هفته‬‫حداقل‬3‫آموزه‬‫دانشی‬‫متمایز‬‫و‬ ‫کاربردی‬‫تولید‬‫می‬‫کنند‬. •‫به‬‫این‬‫ترتیب‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫کارکنان‬‫در‬،‫سال‬78‫آموزه‬‫دانشی‬ ‫کاربردی‬‫تولید‬‫می‬‫کنند‬. •‫اگر‬‫فرض‬‫کنیم‬‫در‬‫سازمان‬‫ما‬‫و‬‫همکاران‬،‫آن‬500‫نفر‬‫حایز‬ ‫این‬‫شرایط‬،‫هستند‬‫ساالنه‬39000‫آموزه‬‫دانشی‬‫مفید‬‫در‬‫شبکه‬ ‫کاری‬‫این‬‫سازمان‬‫تولید‬‫می‬‫شود‬.‫اگر‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫این‬‫آموزه‬‫ها‬ ‫در‬‫حالت‬‫بدبینانه‬‫بتواند‬‫در‬‫سال‬‫به‬‫طور‬‫متوسط‬‫از‬500.000
 • 42. ‫کلیدی‬ ‫های‬‫سوال‬ •‫از‬ ‫كارآزموده‬ ‫پرسنل‬ ‫خروج‬ ‫هنگام‬ ‫در‬،‫سازمان‬‫تجارب‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫شود؟‬‫مي‬ ‫جایگزین‬ ‫چگونه‬ ‫افراد‬ ‫این‬ •‫آیا‬‫مهمترین‬ ‫سازمان‬‫جایي‬‫جابه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫كلیدي‬ ‫هاي‬‫دانش‬ ‫است؟‬ ‫نموده‬ ‫شناسایي‬ ،‫رود‬‫مي‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پرسنل‬ •‫ثبت‬ ‫جایي‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫خریداري‬ ‫هاي‬‫دانش‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫دانش‬ ‫آیا‬ ‫گردند؟‬‫مي‬ •‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫سازماني‬ ‫متخصصین‬ ‫گستره‬ ‫در‬ ‫دانشي‬ ‫افزایي‬‫هم‬ ‫آیا‬ •‫در‬ ‫گذشته‬ ‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫هاي‬‫درس‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫فعلي‬ ‫تصمیمات‬ •‫چگونه‬ ‫سازمان‬‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫تكرار‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫هاي‬‫هزینه‬ ‫اتالف‬ ‫از‬ ‫نماید؟‬ ‫مي‬ ‫جلوگیري‬
 • 43. ‫مديريت‬،‫دانش‬‫يكي‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫هاي‬‫اولويت‬ ‫ترين‬‫مهم‬‫از‬ ‫دانش‬‫مديريت‬‫آيا‬/‫شماست؟‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اصلي‬‫اولويت‬‫پنج‬‫از‬ ‫يكي‬‫اطالعات‬ (‫از‬ ‫پرسش‬200‫دنیا‬ ‫برتر‬‫شرکت‬) ‫بلي‬ ‫طي‬ ‫ولي‬،‫خیر‬‫هنوز‬2 ‫اينجنین‬ ‫آينده‬‫سال‬ ‫مي‬‫شود‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬‫در‬ ‫ولي‬،‫خیر‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫خیر‬ 44.8 26.1 21.7 5.8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Yes No, but it will certainly become a priority in the next 2 ye No, but it will probably become a priority in the longer run No Good knowledge/information management is one of the top five internal priorities of your organisation
 • 44. ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫اهداف‬ .1‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫آن‬‫نقش‬ ‫دادن‬‫نشان‬‫و‬ ‫دانش‬‫ساختن‬‫مرئي‬-(‫نظام‬) 2.‫دانش‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬-‫دانش‬‫اشتراك‬‫فتار‬‫ر‬‫از‬ ‫پشتيباني‬ ‫با‬ ‫مشتاق‬ 3.‫فني‬ ‫عد‬ٌ‫ب‬‫از‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫دانش‬‫هاي‬‫يرساخت‬‫ز‬‫ايجاد‬
 • 45. yarigar@nipc.net 1)‫است‬‫مدار‬ ‫انساني‬ ‫منابع‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.H.R. Driven 2)‫است‬‫محور‬ ‫دانش‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.Knowledge based organization 3)‫است‬ ‫يادگیرنده‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.Learning organization 4)‫است‬ ‫ي‬ ‫دانش‬ ‫کارکنان‬ ‫اي‬‫ر‬‫دا‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬.Knowledge workers 5)‫است‬ ‫حاکم‬‫ي‬‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫آموزش‬.Learning & Training ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫و‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دانش‬‫مديريت‬‫يکرد‬‫و‬‫ر‬ Knowledge Management Approach to Human Resource & Organization:
 • 47. ‫جالب‬‫نمونه‬ ‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫بازگ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫بخ‬:150‫ارفه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬ ‫دالر‬‫ن‬‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ميل‬ ‫ارک‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬ ‫در‬‫ی‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫م‬‫ی‬‫ژ‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫دهي‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اطه‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫وا‬‫به‬‫اوبي‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬،‫ت‬ 50%،‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫كارك‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬‫اره‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ب‬ ‫ايش‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬50%‫ايش‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫ايمني‬ ‫شاخص‬‫ساليانه‬ ‫آمد‬‫ر‬‫د‬:3.3‫دالر‬ ‫د‬‫ر‬‫ميليا‬ ‫كاركنان‬ ‫تعداد‬:‫از‬ ‫بيش‬34000‫نفر‬ Pacific Coast Oil Company ‫ي‬‫گذار‬‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ان‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫م‬:‫ي‬‫دالر‬‫ي‬‫گذار‬‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ايا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫اي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬(‫هاي‬‫ي‬‫گذار‬‫ارمايه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ااس‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫مق‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫تو‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫شركت‬)‫است‬‫نگرفته‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬!!! ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬‫اوع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫مو‬:‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫مو‬‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ت‬‫اتن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫گذا‬‫اك‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ا‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫كاركنان‬
 • 48. ‫جالب‬‫نمونه‬ ‫ساليانه‬ ‫آمد‬‫ر‬‫د‬:162‫دالر‬ ‫ن‬‫بيليو‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬‫ان‬‫ز‬‫می‬:7‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬‫خودر‬ ‫ن‬‫ميليو‬ ‫كاركنان‬ ‫تعداد‬:354000‫نفر‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫موضوع‬:‫اق‬‫ي‬‫طر‬‫از‬‫ي‬‫اار‬‫ك‬ ‫ادهاي‬‫ن‬‫اي‬‫ر‬‫ف‬ ‫بهبود‬‫اود‬‫ب‬‫به‬ ‫دانش‬‫ي‬‫گذار‬‫اك‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫و‬ ‫كاركنان‬ ‫بین‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬‫اام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ان‬:‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫من‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫حقي‬‫در‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ا‬ ‫اديريت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ك‬‫ي‬‫و‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ادها‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫م‬‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫مهند‬ ‫شد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫سرمايه‬ ‫بازگشت‬ ‫ي‬ ‫بخش‬:1‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ااد‬‫ج‬‫اي‬‫دالر‬‫ن‬‫بيليو‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫اي‬‫ايل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫پتان‬‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫اي‬ ‫و‬ ‫اركت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ده‬‫و‬‫از‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬0.5 ‫ديگر‬‫ده‬‫و‬‫افز‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫دالر‬‫ن‬‫بيليو‬
 • 49. ‫نمونه‬‫یک‬(‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬) •‫خدمات‬ ‫دهندة‬ ‫ارائه‬ ‫بزرگ‬ ‫شركت‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫یك‬ ‫مدیریت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بررسي‬ ‫دنبال‬‫به‬ ‫اي‬‫رایانه‬50.000‫بهبود‬ ‫دالري‬ ‫بودند‬ ‫خود‬ ‫دپارتمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫اشتراك‬ ‫هاي‬‫سیستم‬.‫هرچند‬ ‫مدیران‬ ‫لیكن‬ ،‫بود‬ ‫ناچیز‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫گذاري‬‫سرمایه‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫آنهاست‬ ‫سازمان‬ ‫مشكل‬ ‫این‬ ‫واقعا‬ ‫آیا‬ ‫كه‬ ‫نبودند‬ ‫مطمئن‬ ‫بودند‬ ‫گذاري‬‫سرمایه‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ ‫بررسي‬ ‫دنبال‬‫به‬. •‫باال‬ ‫هاي‬‫سؤال‬ ‫به‬ ‫تلفني‬ ‫مصاحبة‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫شركت‬ ‫این‬ ‫مدیران‬ ‫دادند‬ ‫پاسخ‬ ‫گونه‬‫این‬:
 • 50. •‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫تلف‬ ‫هاي‬‫وقت‬ ‫میانگین‬ ‫هفته‬ ‫طي‬ ‫موجود‬:8‫ساعت‬ •‫كارمندان‬ ‫تعداد‬:100‫نفر‬ •‫هفته‬ ‫طي‬ ‫شده‬ ‫تلف‬ ‫تخمیني‬ ‫زمان‬ ‫كل‬:800‫ساعت‬ •‫هزینه‬ ‫میانگین‬/‫شده‬ ‫تلف‬ ‫زمان‬ ‫ساعت‬:40‫دالر‬ •‫هفته‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تلف‬ ‫زمان‬ ‫تقریبي‬ ‫هزینه‬ ‫كل‬:32.000‫دالر‬ •‫پروژه‬ ‫اجراي‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫بهبود‬ ‫درصد‬(‫و‬ ‫كارانه‬‫محافظه‬ ‫ها‬‫مصاحبه‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬‫به‬:)25% •‫هفته‬ ‫در‬ ‫تخمیني‬ ‫سود‬(‫هاي‬‫فرصت‬ ‫كه‬ ‫كارانه‬ ‫محافظه‬ ‫تقریب‬ ‫ایجاد‬ ‫هاي‬‫وفرصت‬ ‫ها‬‫زمان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫درآمدي‬ ‫شود‬‫نمي‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫شده‬:)8000‫دالر‬ •‫تقریبي‬ ‫بازگشت‬ ‫دورة‬:6.5‫هفته‬ •‫هزینه‬ ‫نسبت‬-‫اول‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تقریبي‬ ‫منفعت‬: 50.000/416.000=823% •‫شد‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پروژة‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ‫ارائة‬ ‫از‬ ‫پس‬. ‫بسیار‬ ‫سودي‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اجراي‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعات‬ ‫نتایج‬
 • 51. ‫ترسناک‬‫شواهد‬ •‫و‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫ي‬‫شده‬‫ثبت‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫ناكافي‬ ‫استفاده‬ ‫سازماني‬ ‫بهینه‬ ‫تجربیات‬ •‫عملیاتي‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫دانش‬ ‫فقدان‬ •‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سازماني‬ ‫استراتژیك‬ ‫دانش‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫خدمت‬ ‫ترك‬ ‫یا‬ ‫بازنشستگي‬ ،‫جایي‬‫جابه‬ •‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫وري‬‫بهره‬ ‫كاهش‬ ‫اساسي‬ ‫هاي‬‫گیري‬‫تصمیم‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ •‫گذشته‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫عدم‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مسائل‬ ‫مجدد‬ ‫حل‬
 • 52. ‫مدیریت‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫دانش‬ •‫که‬ ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫مهمترین‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫کند‬ ‫خلق‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ •‫کار‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ،‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫مولد‬(‫با‬ ‫اندیشه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ما‬ ‫همیشه‬ ‫هستیم‬ ‫هم‬) •‫افزایش‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫رقابتی‬ ‫امتیازهای‬ ‫باید‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫سازمانها‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫به‬ ‫بگذارند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مرزهای‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بگیرند‬ ‫دانش‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫دانش‬ ‫هم‬ ‫طوریکه‬. •‫حتی‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫سرعت‬ ‫بپردازند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫سریعتر‬. •‫مزیت‬‫حاصل‬ ‫نوآوری‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بقای‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫شود‬ ‫می‬. •‫در‬‫مندی‬ ‫رقابت‬ ‫قدرت‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫نقش‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬‫بسیار‬ ‫سازمانها‬
 • 54. ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫نبود‬‫مشكالت‬ •،‫دهيم‬‫مي‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ي‬ ‫كا‬‫حد‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫ان‬‫ر‬‫همكا‬‫ما‬‫گیرند؛‬‫كار‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫دانش‬‫كه‬ ‫دهيم‬‫نمي‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫آنها‬‫به‬‫اما‬ •‫كنيم؛‬‫نمي‬‫منتقل‬‫ا‬‫ر‬ ‫آمده‬ ‫دست‬‫به‬‫تجربيات‬‫اما‬،‫گیريم‬‫مي‬‫ا‬‫ر‬‫ف‬‫ها‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫يادي‬‫ز‬‫چیزهاي‬‫ما‬ •‫كرد؛‬ ‫پيدا‬‫ا‬‫ر‬ ‫او‬ ‫توان‬‫مي‬‫چگونه‬‫كه‬ ‫داند‬‫مي‬‫ي‬ ‫كس‬‫كمتر‬‫اما‬ ،‫يم‬‫ر‬‫دا‬‫خبره‬‫يك‬ ‫ي‬ ‫پرسش‬‫هر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ما‬ •‫به‬‫ا‬‫ر‬‫چیز‬‫همه‬‫ما‬‫خوب‬‫مستند‬‫يابيم؛‬ ‫دست‬‫خود‬‫شده‬‫ذخیره‬ ‫دانش‬‫بر‬ ‫توانيم‬‫نمي‬‫اما‬،‫كنيم‬‫مي‬ •‫دهيم؛‬‫مي‬ ‫دست‬‫از‬‫قبا‬‫ر‬ ‫نفع‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫او‬،‫سال‬‫چند‬‫از‬ ‫پ‬‫اما‬،‫کنيم‬‫مي‬‫استخدام‬‫ا‬‫ر‬‫هوش‬‫با‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ما‬ •‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫چیز‬‫همه‬‫ما‬‫قبايمان‬‫ر‬‫دانيم؛‬‫مي‬‫خودمان‬‫با‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫در‬‫كمتر‬‫اما‬ ،‫دانيم‬‫مي‬ •‫يم؛‬‫ر‬‫دا‬‫مي‬‫نگاه‬‫خودمان‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫حساس‬ ‫دانشهاي‬‫اما‬،‫كنيم‬‫مي‬‫تشويق‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫همه‬‫ما‬ •‫شناسيم‬‫نمي‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫ي‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫هدفهاي‬‫اما‬،‫كنيم‬‫مي‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ان‬‫ر‬‫ديگ‬‫ي‬‫يادگیر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫هاي‬‫هماهنگي‬‫ما‬
 • 55. ‫آشکار‬ ‫دانش‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫پنهان‬ ‫دانش‬ ‫یخ‬‫ر‬‫تا‬_______ ‫تحساب‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬:______________ ‫هزینه‬ ‫توضیحات‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ $1 ‫چکش‬ ‫با‬‫ضریه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ه‬‫ر‬‫شما‬1 $9,999 ‫چکش‬ ‫با‬‫ضربه‬‫مکان‬ ‫تشخیص‬ ‫ه‬‫ر‬‫شما‬‫د‬‫ر‬‫مو‬2 $10,000 ‫کل‬‫جمع‬ ‫تا‬‫لطفا‬30‫پ‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ،‫صدو‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ر‬‫تحساب‬‫ر‬‫صو‬ ‫نمایید‬ ‫پرداخت‬
 • 56. •‫گر‬‫مي‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫شكست‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫ي‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬ ‫پايه‬‫قواعد‬‫به‬‫توجه‬ ‫عدم‬‫دد‬(‫در‬ ‫طلبد‬‫مي‬ ‫اعتماد‬ ،‫دانش‬ ‫گذاشتن‬ ‫ان‬‫ر‬‫ديگ‬ ‫اختيار‬) •‫هاست‬‫انسان‬ ‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫هميشه‬‫دانش‬ •‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫وجود‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫با‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫در‬ ‫دي‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫هاي‬‫حل‬‫اه‬‫ر‬ •‫است‬ ‫شكست‬‫به‬ ‫محكوم‬ ‫سنجيده‬‫هاي‬‫گام‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬‫ن‬‫بدو‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ •‫كرد‬‫مديريت‬‫ا‬‫ر‬ ‫شركت‬ ‫ي‬‫فكر‬‫هاي‬‫ابي‬‫ر‬‫دا‬ ‫توان‬‫نمي‬ ‫سنتي‬‫هاي‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬‫در‬ ‫نكته‬‫چند‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫با‬ ‫كلي‬ ‫آشنايي‬ ‫فقدان‬‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫مديريتي‬‫براي‬‫مديريت‬‫دانش‬
 • 57. ‫از‬‫است‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫دانش‬‫مدیریت‬: -‫دانش‬ ‫شناسایی‬ -‫دانش‬ ‫اکتساب‬ -‫دانش‬‫تدوین‬ -‫دانش‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ -‫دانش‬ ‫استفاده‬ -‫دانش‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬ -‫دانش‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬
 • 58.
 • 59. ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬ ‫نوام‬‫موفقيت‬ ‫در‬ ‫مختلف‬‫عوامل‬ ‫سهم‬ ‫دانش‬‫مديريت‬‫آيندهاي‬‫ر‬‫ف‬ 30% TEXT ‫انساني‬ ‫عامل‬ 50% ‫ي‬‫ر‬‫فنآو‬10%-20%
 • 60. ‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳﺎ‬‫ي‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬ ‫د‬‫ﺳﺖ‬‫ا‬‫ﻧﺪ‬‫ر‬‫ﻛﺎ‬‫ان‬‫ر‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺶ‬،‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ي‬‫ﺑ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺴﻴﺎ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ي‬‫ر‬‫ﺑ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮ‬‫اي‬‫ﻣ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺑﻴ‬‫ﺶ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ن‬‫ﻛﺮ‬‫ا‬ ‫ده‬‫ﻧﺪ‬.‫از‬‫ﻓﺮ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫ي‬ ‫ﺗﺠﺎ‬‫و‬ ‫ت‬‫ر‬‫ﻛﺎ‬،‫ر‬‫ﻣﺰﻳﺖ‬‫ﻛﺴﺐ‬‫ر‬‫ﭘﺎﻳ‬‫ﻗﺎﺑﺘﻲ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺪ‬‫از‬ ‫ار‬‫ﻃﺮﻳ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﻧﻮ‬‫ﻖ‬،‫ي‬‫ر‬‫آو‬‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ‬‫و‬‫ﺳﺎ‬‫ز‬‫ﮔﺎ‬‫ي‬‫ر‬‫ﻴﻴﺮ‬ ‫ﺗﻐ‬‫ﺑﺎ‬،‫ات‬‫ﺗﺪ‬‫اوم‬(‫ا‬ ‫در‬‫ﺧﺘﻴﺎ‬‫ر‬‫ﮔ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮﻓﺘﻦ‬ ‫دا‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺶ‬،‫ﺑﺨ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺼﻮ‬‫دا‬ ‫ص‬‫ﻧ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺿ‬ ‫ﺶ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﻛﺎ‬ ‫ﻤﻨﻲ‬‫ر‬‫ﻛﻨ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫د‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ﺳ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺘﺮ‬‫س‬‫ﻗ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮ‬‫آن‬ ‫دادن‬ ‫ار‬‫ﺑ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺮ‬‫اي‬‫ﻛﺎ‬‫ر‬‫ﻛﻨ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ن‬)،‫ﺣﻔ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﻆ‬‫ر‬ ‫و‬‫ﺷ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ﺪ‬‫ا‬‫ر‬‫دا‬‫ﻳﻲﻫﺎ‬‫ي‬ ‫ﻓﻜﺮ‬‫ي‬.‫ﺟﺪ‬‫ز‬ ‫ل‬‫و‬‫ﻳﺮ‬،‫ﺑﺮﺧﻲ‬‫د‬‫ﻳﮕﺮ‬‫از‬‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳﺎ‬‫ي‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‫دا‬‫ﻧﺶ‬‫ا‬‫ر‬‫ﻧﺸﺎ‬‫ن‬‫ﻣﻲ‬‫د‬‫ﻫﺪ‬. ‫ﻣﺰ‬‫ا‬‫ﻳﺎ‬‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻧﺶ‬ ‫ﻛﺎ‬‫ا‬‫ر‬‫ﻳﻲﻫﺎ‬‫و‬‫ﺟﻮﻳﻲﻫﺎ‬‫ﺻﺮﻓﻪ‬•‫ﻃﺮ‬‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬‫ز‬‫ﻛﺎ‬‫ر‬‫ﻫﺎ‬ •‫ﭘﺎﻳﮕﺎ‬‫ه‬‫ﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﺣﻞ‬ ‫ﻧﺶ‬‫و‬‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﺑﺨﺸﻲ‬ ‫ﻗﻄﻌﻴﺖ‬ •‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎ‬‫ي‬‫ز‬‫ﻓﺮ‬‫ا‬‫ﻳﻨﺪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ‬‫ي‬‫ﺟﺪﻳﺪ‬•‫داده‬‫ﻛﺎ‬‫ي‬‫و‬ •‫ﭘﺎﻳﮕﺎ‬‫ه‬‫ﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻣﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﺶ‬‫ي‬ •‫دا‬‫ﻧﺶ‬‫ر‬‫ﻗﺎﺑﺘﻲ‬‫و‬‫ﺑﺎ‬‫ار‬‫ز‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬‫ا‬‫ﻧﺴﺎﻧﻲ‬•‫ا‬ ‫در‬‫ﺧﺘﻴﺎ‬‫ر‬‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬‫دا‬‫ﺿﻤﻨﻲ‬ ‫ﻧﺶ‬ •‫ﻳﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﺑﺨﺸﻲ‬‫ﺗﺴﻬﻴﻞ‬‫د‬‫ﮔﻴﺮ‬‫ي‬ •‫ﻫﻤﻜﺎ‬‫و‬‫ي‬‫ر‬‫ﮔﺮ‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬‫ﻓﺰ‬‫ار‬ •‫ﺟﺮﻳﺎ‬‫ن‬‫ﻛﺎ‬‫ر‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬‫و‬‫ﻧﻮ‬‫آوري‬•‫ﻳﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬‫ﺑﺨﺸﻲ‬‫ﺗﺴﻬﻴﻞ‬‫د‬‫ﮔﻴﺮ‬‫ي‬ •‫ﻫﻤﻜﺎ‬‫ي‬‫ر‬ •‫ﭘﺎﻳﮕﺎ‬‫ه‬‫ﻫﺎ‬‫دا‬‫ي‬‫ﻣﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﺶ‬‫ي‬ •‫دا‬‫ﻧﺶ‬‫ر‬‫ﻗﺎﺑﺘﻲ‬‫و‬‫ﺑﺎ‬‫ار‬‫ز‬
 • 61. ‫دالیل‬‫اساسی‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫انواع‬ ‫موسسات‬‫عبارتست‬‫از‬: ▪‫فقدان‬‫یادگیری‬،‫سازمانی‬‫بدلیل‬‫ارتباطات‬ ‫ضعیف‬‫میان‬‫کارکنان‬(۲۰%) ▪‫عدم‬‫موفقیت‬‫در‬‫بکارگیری‬‫مطلوب‬‫مدیریت‬‫دانش‬ ‫در‬‫تمامی‬‫فعالیتهای‬‫روزانه‬(۱۹%) ▪‫عدم‬‫تخصیص‬‫زمان‬‫مناسب‬‫بمنظور‬‫یادگیری‬ ‫چگونگی‬‫بهره‬‫گیری‬‫مطلوب‬‫از‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫ودرک‬ ‫پیچیدگیهای‬‫آن‬(۱۸%) ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬‫ی‬ ‫اساس‬ ‫دالیل‬
 • 62. ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫نياز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانشهاي‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫نياز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانش‬:‫ر‬‫منوو‬‫به‬: ‫ساختار‬ ‫دانش‬‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغيیر‬ ‫ايند‬‫ر‬‫ف‬ ‫دانش‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬ ‫ي‬‫ساز‬‫بهينه‬ ‫انساني‬ ‫منابع‬‫دانش‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬ ‫اي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫دانش‬‫ي‬ ‫تخصص‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫چه‬‫ر‬‫يكپا‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ،‫هدايت‬ ‫دانش‬ …. ‫طرحها‬ ‫بودن‬ ‫مفيد‬‫شناسابي‬ …
 • 63. ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫انواع‬(‫ندگان‬‫ر‬‫دا‬)‫حامالن‬‫آن‬ ‫فردي‬ ‫دانش‬ ‫وابس‬ ‫فردي‬ ‫هاي‬‫توانابي‬‫و‬‫ها‬‫ويژگي‬‫و‬ ‫تجربيات‬‫و‬ ‫سمي‬‫ر‬‫تحصيالت‬‫و‬ ‫ك‬‫ر‬‫مدا‬‫به‬‫كه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬‫منبع‬ ‫ترين‬‫مهم‬‫است‬‫ته‬. ‫جمعي‬ ‫دانش‬ ‫آنا‬‫فرد‬ ‫فرد‬ ‫دانش‬‫از‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫در‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫دانش‬‫مجموعه‬‫كه‬‫شود‬‫مي‬ ‫ايجاد‬‫يا‬‫مطرح‬‫ماني‬‫ز‬‫و‬ ‫يابد‬‫مي‬‫ر‬‫ظهو‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫اين‬‫بيشتر‬‫ن‬ ‫باشد‬(‫ابي‬‫ز‬‫اف‬‫هم‬ ‫ايجاد‬‫و‬‫هي‬‫و‬‫گر‬‫كار‬ ‫ايط‬‫ر‬‫ش‬‫نیرو‬‫تك‬‫تك‬ ‫دانش‬‫جمع‬‫از‬ ‫بيش‬،‫هي‬‫و‬‫گر‬ ‫دانش‬،‫باشد‬‫مناسب‬ ‫ايط‬‫ر‬‫ش‬‫چنانچه‬‫و‬ ‫بود‬‫خواهد‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬.‫كند‬‫مي‬‫عمل‬ ‫پويا‬‫اي‬‫شبكه‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫دانش‬‫حالت‬ ‫اين‬‫در‬. ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬‫دانش‬ ‫نيست‬‫وابسته‬‫خاص‬‫فردي‬ ‫به‬‫و‬‫خاص‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬،‫ا‬‫مانند‬ ،‫است‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫موجود‬ ‫دانش‬‫از‬‫عملياتي‬‫شكل‬ ‫يك‬‫بلكه‬‫ل‬‫صو‬ ‫و‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬‫فرهنگ‬ ‫در‬‫شده‬‫نهادينه‬ ‫عادات‬،‫شده‬ ‫مستند‬‫ي‬‫كار‬ ‫ايند‬‫ر‬‫ف‬‫شهاي‬‫و‬‫ر‬،‫ي‬‫كدگذار‬،‫عملياتي‬ ‫شده‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬. ...
 • 64. ‫دانش‬ ‫ابعاد‬ ‫دانش‬‫نوع‬‫توضيح‬ ‫پنهان‬ ‫ناآشكار‬ ‫مخفي‬ ‫دانش‬:‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫از‬‫ي‬ ‫بخش‬‫توان‬‫مي‬ ‫لذا‬ ،‫دهد‬‫توضيح‬ ،‫داند‬‫مي‬‫كه‬‫آنچه‬ ‫همه‬‫تواند‬‫نمي‬‫فرد‬‫به‬ ‫داد‬‫نمايش‬‫و‬‫ر‬‫در‬‫و‬‫ر‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬(‫فرد‬ ‫به‬‫وابسته‬.) ‫شده‬ ‫ني‬‫و‬‫در‬ ‫آيد‬‫مي‬‫دست‬‫به‬‫كار‬ ‫به‬‫شدن‬‫درگیر‬‫با‬(‫اي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫ر‬‫كا‬)،(‫فرد‬ ‫به‬ ‫وابسته‬.) ‫شده‬‫كد‬ ‫شده‬‫مز‬‫ر‬ ‫كار‬ ‫با‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫در‬‫اطالعات‬‫بانك‬،‫كتاب‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫كه‬‫است‬‫اي‬‫شده‬‫مكتوب‬‫و‬‫مستند‬ ‫دانش‬،‫كنان‬ ‫و‬‫شها‬‫ر‬‫گزا‬‫توليد‬‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬‫نحوه‬،‫مشتريان‬…‫شود‬‫مي‬ ‫ايه‬‫ر‬‫ا‬. ‫مفهومي‬ ‫اكي‬‫ر‬‫اد‬ ‫نامشخ‬‫و‬ ‫جديد‬‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫مي‬ ‫آن‬‫كمك‬ ‫به‬‫فرد‬‫كه‬‫است‬ ‫قابليت‬‫و‬ ‫توانايي‬‫نوع‬ ‫يك‬،‫ص‬ ‫باشد؛‬‫داشته‬‫مناسب‬ ‫د‬‫ر‬‫برخو‬(‫نو‬‫صنعت‬ ‫يك‬‫مثال‬.) ‫ه‬‫و‬‫گر‬‫در‬‫شده‬‫محاط‬ ‫ي‬‫پذير‬‫جامعه‬ ‫است‬‫شده‬ ‫ايجاد‬‫مختلف‬‫فرهنگهاي‬‫و‬‫بانها‬‫ز‬،‫هها‬‫و‬‫گر‬‫طريق‬‫از‬‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اجتماعي‬‫ي‬‫ساختار‬. ‫خداد‬‫ر‬‫آيد‬‫مي‬‫دست‬‫به‬ ‫بیروني‬‫و‬‫ني‬‫و‬‫در‬ ‫خدادهاي‬‫ر‬‫به‬‫توجه‬‫با‬. ‫عمل‬ ‫نحوه‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫شرطي‬‫وضعيتي‬ ،‫خداد‬‫ر‬‫حالت‬ ‫خالف‬‫بر‬.‫د‬‫مي‬ ‫رخ‬ ‫اتفاقي‬‫چه‬،‫بشود‬ ‫چنین‬‫اگر‬ ‫دانيم‬‫مي‬‫هد‬. ‫اگر‬‫ن‬‫قانو‬...‫پس‬
 • 65. ‫اشتباهات‬‫دليل‬ ‫مي‬‫خاص‬ ‫ي‬‫ر‬‫فناو‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫اينکه‬ ‫به‬ ‫اعتقاد‬‫ت‬ ‫بهترين‬ ‫توان‬،‫مرينها‬ ‫موفقيت‬ ‫داستانهاي‬‫کارگ‬ ‫به‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫يادگرفته‬ ‫سهاي‬‫ر‬‫د‬‫و‬ ‫آمیز‬‫مجدد‬ ‫ي‬‫یر‬ ‫کرد‬‫يافت‬‫ر‬‫د‬ ‫ج‬ ‫به‬ ‫کرد‬‫کار‬ ‫بايد‬ ‫چگونه‬ ‫تکنولوژي‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫که‬‫است‬ ‫اين‬ ‫سوال‬ ‫اغلب‬‫اينکه‬ ‫اي‬ ‫د‬‫ر‬‫بردا‬ ‫اه‬‫ر‬‫سر‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫مي‬‫ا‬‫ر‬ ‫مشکالتي‬‫چه‬ ‫شود‬‫بيان‬ ‫ه‬ ‫قبا‬‫ر‬ ‫اينکه‬‫دليل‬‫به‬ ‫فقط‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫برنامه‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬‫اين‬ ‫م‬ ‫کردند‬ ‫کسب‬‫خوبي‬ ‫اياي‬‫ز‬‫م‬‫و‬ ‫کردند‬ ‫پياده‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫برنامه‬. ‫س‬‫که‬ ‫مشکالتي‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬ ‫با‬ ‫که‬‫اين‬ ‫به‬ ‫اعتقاد‬ ‫عدم‬‫با‬ ‫مان‬‫ز‬‫ا‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫است‬ ‫درگیر‬‫آن‬. ‫چه‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬‫اين‬ ‫که‬ ‫ان‬‫ر‬‫دانشگ‬‫سوال‬‫اين‬‫در‬‫شدن‬‫ر‬‫و‬ ‫غوطه‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ما‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫دي‬‫ر‬‫دستاو‬ ‫ص‬ ‫انرژي‬ ‫و‬‫وقت‬‫آن‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫که‬‫ي‬ ‫دانش‬ ‫تبادل‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫عالقه‬‫اغلب‬ ‫ان‬‫ر‬‫دانشگ‬‫رف‬ ‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫آن‬ ‫ي‬‫معنو‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫عايت‬‫ر‬‫ن‬‫بدو‬ ‫اند؛‬ ‫کرده‬. ‫ک‬‫است‬ ‫مشخص‬‫و‬ ‫ايستا‬ ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬‫يک‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫اينکه‬‫تصور‬‫در‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬‫آن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫و‬‫شود‬ ‫مي‬‫انجام‬‫ي‬ ‫خاص‬‫و‬ ‫محدود‬ ‫ماني‬‫ز‬ ‫ه‬‫ز‬‫با‬ ‫نيست‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ي‬‫نياز‬ ‫ديگر‬،‫خاص‬ ‫ماني‬‫ز‬. ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫تکاملي‬ ‫سیر‬‫که‬ ‫است‬ ‫پويا‬ ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬ ‫يک‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬‫مي‬ ‫طي‬ ‫کند‬.‫که‬‫است‬ ‫مشخص‬ ‫کارکردهاي‬ ‫مستلزم‬ ‫مرحله‬‫هر‬‫در‬‫آن‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫پياده‬‫بايد‬ ‫شوند‬ ‫مديريت‬‫ستي‬‫ر‬‫د‬‫به‬. Hind Benbya, 2008 ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ ‫ايج‬‫ر‬ ‫اشتباهات‬(،‫بنبیا‬ ‫هیند‬2008)
 • 66. ‫سازمانی‬‫طراحی‬ ‫معیار‬‫اداری‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫امور‬‫دانشی‬ ‫امور‬ ‫گرايش‬‫گرا‬ ‫داده‬‫گرا‬ ‫ارتباط‬ ‫مرزها‬‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫امور‬،‫سازمان‬ ‫دانشی‬ ‫امور‬ ،‫سازمانی‬ ‫مرزهای‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ،‫رقابت‬ ‫سازمانی‬ ‫تمرکز‬‫متمرکز‬ ‫سازمانی‬ ‫طراحی‬‫نامتمرکز‬ ‫سازمانی‬ ‫طراحی‬ ‫ساختار‬‫مراتبی‬ ‫سلسله‬‫مجازي‬ ‫سازمان‬ ،‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫فرآيند‬‫فرآيندهای‬ ،‫يافته‬ ‫ساختار‬ ‫بسيار‬ ‫آماده‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫گردش‬ ،‫مشخص‬ ‫شده‬ ‫بين‬ ‫پيش‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫فرآيندهای‬ ،‫ساختاری‬ ‫غير‬،‫ی‬ ‫موقت‬ ‫کاری‬ ‫گردش‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآيندهای‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬، ‫فرآيندها‬ ‫بهبود‬ ‫فرآيندهای‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ،‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫دانشی‬ ‫گروه‬‫سازمانی‬ ‫واحد‬ ،‫ساختار‬ ‫درون‬‫ب‬ ‫وظيفه‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫هايی‬ ‫انجمن‬ ،‫شبکه‬ ،‫پروژه‬ ‫تيم‬‫رای‬ ‫شخص‬ ‫هر‬. ‫از‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫ر‬‫امو‬‫با‬‫مقایسه‬‫در‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫ر‬‫امو‬‫ديدگاه‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬
 • 67. ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫پشتیبانی‬(ICT) ‫معیار‬‫ی‬‫ادار‬‫و‬ ‫سنتی‬‫امور‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫امور‬ ‫نوع‬‫محتوا‬‫داده‬‫های‬‫ساخت‬‫یافته‬‫مانند‬،‫ل‬‫جداو‬‫شکلها‬‫و‬‫داده‬‫ه‬‫ای‬ ‫شرطی‬ ‫دادهای‬‫نیمه‬‫ساخت‬‫یافته‬‫مانند‬‫محتوای‬،‫متنی‬،‫پیوندها‬‫سندهای‬ ‫ابرمتنی‬(‫صفحات‬‫وب‬)،‫اشیای‬‫ی‬‫یادگیر‬‫یا‬‫ارسال‬‫و‬‫دریافت‬،‫پیام‬‫گردشها‬‫ی‬‫ی‬‫کار‬ ‫ذخیره‬‫ی‬‫ساز‬‫سامانه‬‫های‬‫مدیریت‬‫پایگاه‬‫های‬‫داده‬‫ای‬ ‫ارتباطی‬(RDBMS‫ها‬)،‫انباره‬‫های‬‫داده‬ ‫سامانه‬‫های‬‫مدیریت‬‫اسناد‬‫و‬،‫محتوا‬‫وبالگها‬،‫ها‬ ‫ویک‬،‫پایگاه‬‫های‬‫به‬‫ر‬‫تج‬،‫حافوه‬ ‫های‬،‫ی‬‫یادگیر‬‫گروه‬‫های‬،‫ی‬‫خبر‬‫پوشه‬‫های‬‫ایمیلی‬ ‫رسیدگی‬‫به‬‫داده‬‫هماهنگ‬،‫ی‬‫ساز‬،‫یکپارچگی‬‫ل‬‫کنتر‬‫افزونگی‬‫همگام‬‫سازرها‬،‫اک‬‫ر‬‫اشت‬،‫اطالعات‬‫اشیای‬‫انتشار‬‫و‬‫پیام‬،‫رسانی‬‫جستجو‬‫و‬‫ب‬‫ازیابی‬ ‫هماهنگی‬‫سامانه‬‫مدیریت‬‫گردش‬‫کار‬(WMS)‫سامانه‬‫پیغام‬،‫ی‬‫گیر‬‫گروه‬‫ارها‬‫ز‬‫اف‬(Groupware) ‫ی‬‫مدلساز‬،‫داده‬‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬‫ی‬‫تجار‬‫و‬‫گردش‬‫کار‬‫پروفایلهای‬،‫ی‬‫کاربر‬،‫ارتباطات‬‫فعالیت‬/‫گردش‬‫کار‬ ‫فضای‬‫ی‬‫کار‬‫فضای‬‫ی‬‫کار‬‫ی‬‫ادار‬‫و‬‫ثابت‬‫اداره‬‫متحرک‬‫و‬‫قابل‬،‫جابجایی‬‫اداره‬،‫ی‬‫مجاز‬‫فضاهای‬‫ی‬‫کار‬‫چندگانه‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬‫ایانه‬‫ر‬‫های‬‫کیفی‬‫یا‬،‫ی‬‫رومیز‬‫منابع‬‫اندک‬‫ایانه‬‫ر‬‫های‬،‫کیفی‬‫تلفن‬،‫موبایل‬‫منابع‬،‫غنی‬‫کمک‬‫کار‬(Assistant)‫دیجیتال‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫برنامه‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫محدوده‬‫ی‬‫کوچکی‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫محدوده‬‫وسیعی‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫شامل‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫تحت‬‫وب‬ ‫اتصال‬‫جدا‬‫از‬،‫هم‬‫کامپیوترهای‬‫تنها‬‫و‬‫ایستا‬،‫متصل‬،‫دایمی‬‫اتصاالت‬‫سریع‬‫شبکه‬،‫ای‬‫وسایل‬‫متحرک‬،‫بر‬‫خط‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫ر‬‫امو‬‫با‬‫مقایسه‬‫در‬ ‫ی‬‫ادار‬‫ر‬‫امو‬‫ديدگاه‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬
 • 68. ‫اقتصاد‬ ‫معیار‬‫ی‬‫ادار‬‫و‬ ‫سنتی‬‫امور‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫امور‬ ‫تمرکز‬‫مدیریتی‬،‫مالی‬‫ایش‬‫ر‬‫گ‬‫به‬،‫گذشته‬‫شهای‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫ماهانه‬‫ن‬‫تواز‬،‫مالی‬‫ایش‬‫ر‬‫گ‬‫به‬‫آینده‬ ‫تمرکز‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫بر‬‫روی‬‫اشیا‬‫بر‬‫روی‬‫جریان‬ ‫سنجه‬‫ها‬‫های‬‫ر‬‫آما‬،‫تولید‬‫سنجه‬‫های‬‫ی‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫های‬‫ر‬‫آما‬،‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬‫سنجه‬‫های‬‫مدیریتی‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ی‬‫ساز‬،‫دها‬‫ر‬‫استاندا‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫ی‬ ‫شخص‬‫شده‬(‫مطابق‬‫با‬‫خواست‬‫ی‬‫مشتر‬) ‫از‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫ر‬‫امو‬‫با‬‫مقایسه‬‫در‬ ‫ی‬‫ادار‬‫ر‬‫امو‬‫ديدگاه‬‫اقتصادي‬
 • 69. ‫یکردهای‬‫و‬‫ر‬‫دانش‬ ‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫در‬‫غالب‬ ‫تعاملي‬ ‫رويكرد‬ ‫ايندي‬‫ر‬‫ف‬ ‫رویكرد‬ ‫آ‬‫آن‬‫تدوين‬ ‫يا‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬‫به‬ ‫كه‬‫است‬ ‫نشده‬‫مطرح‬ ‫دانش‬‫ضمني‬ ‫دانش‬‫سان‬ ‫نيست‬. Leonard and Sensiper, 1998 ‫شود‬‫مي‬ ‫تدوين‬ ،‫ايندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫ارها‬‫ز‬‫اب‬ ،‫قواعد‬‫قالب‬‫در‬‫عيني‬ ‫دانش‬. DeLong and Fahey, 2000 ‫مورد‬ ‫دانش‬ ‫نوع‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مشار‬‫ي‬‫ساز‬ ‫بدرهه‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماج‬‫تعريف‬ ‫در‬‫كه‬‫غیررسمي‬ ‫اجتماعي‬‫هاي‬ ‫گروه‬‫كت‬ ‫كنند‬ ‫مي‬. ‫عملياتي‬‫هاي‬ ‫رويه‬ ‫و‬‫ل‬‫كنتر‬ ‫هاي‬‫برنامه‬‫بكارگی‬ ‫بر‬ ‫اوان‬‫ر‬‫ف‬‫تأكيد‬ ‫با‬‫استاندارد‬‫ي‬‫ر‬ ‫دانش‬‫انتقال‬ ‫و‬‫خلق،تدوين‬‫از‬‫پشتيباني‬‫جهت‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬. Ruggles, 1998 ‫وسایل‬‫انتقال‬ ‫كند‬‫مي‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬،‫شمند‬‫ز‬‫ار‬‫ضمني‬ ‫دانش‬‫انتقال‬ ‫و‬‫ايجاد‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫محيطي‬.‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫كند‬ ‫مي‬‫ايجاد‬ ‫جرقه‬‫متغیر‬ ‫محيط‬‫به‬‫پاسخگوبي‬ ‫و‬‫جديد‬‫هاي‬ ‫ايده‬. (Brown and Duguid, 2000; Wenger and Snyder, 2000) ‫بخشد‬‫مي‬ ‫ساختار‬ ،‫اكنده‬‫ر‬‫پ‬ ‫دانش‬‫و‬‫گريخته‬ ‫جسته‬‫هاي‬ ‫ايده‬‫به‬. Brown and Duguid, 2000 ‫دهد‬‫مي‬‫توسعه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫از‬‫مجدد‬ ‫استفاده‬. Hansen et al., 1999 ‫ایا‬‫ز‬‫م‬ ‫شود‬‫آمدي‬‫ر‬‫ناكا‬ ‫به‬‫منجر‬ ‫تواند‬‫مي‬.‫ب‬‫ي‬‫ساختار‬ ‫ن‬‫بدو‬‫ها‬ ‫ه‬ ‫ايد‬ ‫اواني‬‫ر‬‫ف‬‫اي‬‫ر‬ ‫آنها‬ ‫اي‬‫ر‬‫اج‬ ‫كند‬ ‫استفاده‬‫ضمني‬ ‫دانش‬‫از‬ ‫تواند‬‫نمي‬.‫ك‬ ‫محدود‬‫ا‬‫ر‬‫نوآوري‬‫است‬‫ممكن‬‫و‬‫رده‬ ‫نمايد‬ ‫وادار‬ ،‫تفكر‬‫ثابت‬‫الگوهاي‬‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫كنندگان‬‫شركت‬. ‫معایب‬ ‫و‬‫گفتگوها‬‫تسهيل‬ ‫جهت‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫در‬‫متوسط‬‫ي‬‫گذار‬‫سرمايه‬‫انتقال‬ ‫ضمني‬ ‫دانش‬. ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫اتصال‬ ‫جهت‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫در‬‫چشمگیر‬‫ي‬‫گذار‬‫سرمايه‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬‫ن‬‫مدو‬. ‫فناوری‬‫نقش‬ ‫اطالعات‬
 • 70. ‫كنند؟‬‫نمي‬ ‫تسهيم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دانش‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬ •‫تمايل‬‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫وقت‬ ‫اما‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬. •‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫هاي‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬. •‫دانند‬‫نمي‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬ ‫اياي‬‫ز‬‫م‬. •‫باشد‬‫نداشته‬‫وجود‬‫شرکت‬ ‫در‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫امکانات‬. •‫شود‬‫نمي‬‫انجام‬‫شركت‬‫ي‬‫سو‬ ‫از‬‫اني‬‫ر‬‫جب‬. •‫كند‬‫نمي‬‫تشويق‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫تسهيم‬‫شرکت،فرهنگ‬. ‫دانش‬‫اشتراک‬‫عاقبت‬‫از‬‫ترس‬‫احساس‬‫مهمتر‬ ‫همه‬‫از‬
 • 71. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ •‫اعطای‬‫فرد‬ ‫به‬‫مناسب‬‫مان‬‫ز‬ ‫در‬‫مناسب‬ ‫دانش‬‫ی‬ ‫متقاض‬ •‫تعیین‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫جایگاهی‬‫چه‬ ‫در‬‫و‬ ‫داند‬‫می‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫ی‬ ‫كس‬‫چه‬ ‫اینكه‬ •‫ی‬‫جلوگیر‬‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫دانش‬‫كسب‬‫از‬(‫استخدام‬‫شكل‬ ‫به‬ ‫حتی‬) •‫ی‬‫جلوگیر‬‫آنه‬‫با‬‫ی‬‫كار‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫قطع‬ ‫و‬‫نشستگی‬‫ز‬‫با‬‫از‬‫بعد‬‫حتی‬‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬‫و‬‫كاركنان‬ ‫تجربه‬‫و‬ ‫دانش‬‫فتن‬‫ر‬‫هدر‬‫از‬‫ا‬ •‫ایجاد‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫ر‬‫نوآو‬‫و‬‫خالق‬‫فضای‬ •‫حفظ‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫متخصص‬‫كاركنان‬ ‫ی‬‫نگهدار‬‫و‬ •‫ایجاد‬‫ها‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫در‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫دانشهای‬‫از‬‫شمند‬‫ز‬‫ار‬‫علمی‬ ‫های‬‫تجربه‬ •‫تقا‬‫ر‬‫ا‬‫آن‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پنهای‬‫جای‬‫به‬‫تخصص‬‫و‬ ‫دانش‬‫ی‬‫بكارگیر‬‫در‬‫پیشرفت‬‫و‬ •‫شیابی‬‫ز‬‫ار‬‫قیب‬‫ر‬ ‫های‬‫شركت‬ ‫به‬‫آنها‬‫پیوستن‬‫از‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫و‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫كاركنان‬ ‫علمی‬ ‫عملكرد‬ •‫كاهش‬‫دانش‬‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫هزینه‬
 • 72. ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫فرهنگ‬ ‫ممكن‬ ‫هاي‬‫حل‬‫اه‬‫ر‬‫اصطكاك‬ ‫يد‬‫ر‬‫آو‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫متقابل‬ ‫اعتمادي‬ ‫و‬ ‫نزديك‬ ‫اي‬‫ابطه‬‫ر‬ ،‫حضوري‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ديدا‬ ‫طريق‬ ‫از‬.‫اعتمادي‬ ‫بي‬ ،‫اا‬‫ه‬‫گروه‬ ‫اكيل‬‫ش‬‫ت‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ش‬‫انت‬ ،‫اه‬‫ث‬‫مباح‬ ،‫آموزش‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫مشترك‬ ‫وجوه‬ ‫ايجاد‬ ‫با‬‫ارخش‬‫چ‬ ‫يد‬‫ر‬‫آو‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مشترك‬ ‫باني‬‫ز‬ ،‫آنها‬ ‫نواير‬ ‫و‬ ‫ي‬‫كار‬. ‫متفاوت‬ ‫ذهنيات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ه‬‫ژ‬‫وا‬ ،‫فرهنگها‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬ ‫اابي‬‫ه‬‫اتاق‬ ‫اا‬‫ي‬ ‫ها‬‫اگاه‬‫ش‬‫نماي‬ ‫اد‬‫ن‬‫مان‬ ‫ااص‬‫خ‬ ‫ااكني‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ق‬‫او‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ح‬‫ب‬ ‫بگیريد‬ ‫نور‬‫ر‬‫د‬ ‫شها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫گو‬ ‫و‬ ‫گفت‬. ‫در‬ ‫ادود‬‫ح‬‫م‬ ‫ات‬‫ي‬‫ذهن‬ ‫و‬ ‫اات‬‫س‬‫جل‬ ‫ااي‬‫ه‬‫محل‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫كمبود‬ ‫مولد‬ ‫كار‬ ‫مورد‬ ‫این‬‫م‬‫ه‬ ‫ار‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ادمات‬‫خ‬ ‫اه‬‫ئ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫شيابي‬‫ز‬‫ار‬ ،‫دانش‬ ‫تسهيم‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عملكردها‬‫ااس‬‫س‬‫ا‬ ‫كنيد‬ ‫بندي‬‫صورت‬. ‫ااحب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ادي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ان‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬ ‫ال‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫قا‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫اح‬ ‫آنان‬ ‫فردفرد‬ ‫به‬ ‫پاداش‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ي‬‫اادگیر‬‫ا‬‫ي‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااص‬‫ا‬‫خ‬ ‫ااني‬‫ا‬‫م‬‫ز‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ي‬‫ده‬ ‫اوزش‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫ي‬‫اذير‬‫ا‬‫پ‬ ‫ااف‬‫ا‬‫ط‬‫انع‬ ‫اظ‬‫ا‬‫ف‬‫ح‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫كارك‬‫اان‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬ ‫دهيد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫آنها‬ ‫استخدام‬ ‫مبناي‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫مخفي‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫بگیريد‬ ‫نور‬‫ر‬‫د‬. ‫كنندگان‬ ‫يافت‬‫ر‬‫د‬ ‫در‬ ‫پذيرش‬ ‫ظرفيت‬ ‫يد‬‫ز‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اي‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫منت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫اله‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫سل‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫عا‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬ ‫اال‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫انت‬ ‫و‬ ‫ال‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ن‬ ‫ت‬‫ر‬‫ارو‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬.‫ك‬ ‫اي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫يف‬ ‫شويد‬ ‫قائل‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫آن‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ،‫دانش‬. ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫اابي‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫گروه‬ ‫اق‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مط‬ ‫اك‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫م‬ ‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ك‬‫اين‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫اعت‬‫اص‬ ‫اه‬‫ا‬‫ك‬ ‫ار‬‫ا‬‫و‬‫ن‬ ‫ان‬‫ا‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬«‫اط‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫غ‬ ‫ايم‬‫اه‬‫ا‬‫ت‬‫نگف‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫اه‬‫ا‬‫چ‬‫هر‬ ‫است‬». ‫اويد‬‫ش‬ ‫ال‬‫ئ‬‫قا‬ ‫ااداش‬‫پ‬ ‫آنها‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫بپذيريد‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خالق‬ ‫خطاهاي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫همكار‬.‫ه‬ ‫اتن‬‫س‬‫ندان‬‫از‬‫ی‬‫چ‬ ‫اه‬‫م‬ ‫شود‬ ‫فرصتها‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نبايد‬. ‫كمك‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اشتباه‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ناشكيبابي‬
 • 74. ‫تغییر‬ ‫پیچیدگی‬‫مدیریت‬ ‫تغییر‬=+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ‫بینش‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ‫منابع‬‫ق‬‫مشو‬ ‫برنامه‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ + + ‫منابع‬‫ق‬‫مشو‬ ‫برنامه‬ ‫بینش‬ ‫بینش‬ ‫بینش‬ ‫بینش‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ‫ق‬‫مشو‬ ‫منابع‬ ‫منابع‬ ‫منابع‬ ‫ق‬‫مشو‬ ‫ق‬‫مشو‬ ‫برنامه‬ ‫برنامه‬ ‫برنامه‬ ‫گمراه‬= ‫نگران‬= + ‫ام‬‫ر‬‫آ‬‫تغییر‬= ‫اثر‬ ‫بی‬= ‫ع‬‫و‬‫شر‬= ‫ست‬‫ر‬‫ناد‬
 • 75. ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫اهداف‬ •‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫و‬‫دانش‬‫ساختن‬ ‫مرئي‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ •‫توسعه‬‫فرهنگ‬‫ر‬‫محو‬ ‫دانش‬‫دانش‬‫اك‬‫ر‬‫اشت‬‫فتار‬‫ر‬ ‫از‬ ‫پشتيباني‬ ‫با‬ •‫ايجاد‬‫دانش‬ ‫هاي‬ ‫يرساخت‬‫ز‬‫فني‬‫ابعاد‬ ‫بر‬‫عالوه‬
 • 76. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫اهبرد‬‫ر‬ ‫و‬‫دانش‬‫اهبرد‬‫ر‬ •‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫راهبرد‬: –‫کدامند؟‬ ‫ما‬ ‫دار‬ ‫اولویت‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ –‫با‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫یا‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫داریم؟‬ ‫باال‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ –‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫راهبرد‬ ‫چیست؟‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫اهرمی‬ •‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫راهبرد‬: –‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫راهبرد‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫کرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫باید‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫و‬ –‫ابزارهای‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫کرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫باید‬ ‫فناوری‬ –‫انگیزشی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫آموزشی‬ ،‫ساختاری‬ ‫تمهیدات‬ ‫چه‬ ‫شود؟‬ ‫اندیشیده‬ ‫راهبرد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫باید‬ –‫کنیم؟‬ ‫شروع‬ ‫سازمان‬ ‫قسمت‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬
 • 77. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫ـش‬‫ن‬‫دا‬‫مدیریت‬‫اعتب‬‫و‬‫ی‬‫بکارگیر‬‫ار‬ ‫دانش‬‫به‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫خلق‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬ ‫دانش‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫ـر‬‫ـ‬‫ی‬‫وتفس‬ ‫و‬‫انتقال‬ ‫انتشار‬ ‫دانش‬
 • 78. ‫فراواني‬ ‫عدم‬:‫مي‬‫پيدا‬ ‫ي‬ ‫دسترس‬ ‫آنها‬‫به‬‫سهولت‬‫به‬ ‫قبا‬‫ر‬‫وگرنه‬‫باشند‬ ‫کم‬‫بايد‬ ‫منابع‬‫کنند‬. ‫شايستگي‬:‫شوند‬ ‫قايل‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کاالهاي‬ ‫يا‬‫خدمات‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫مشتريان‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫سبب‬‫بايد‬‫منابع‬.‫من‬ ‫تي‬‫ر‬‫عبا‬‫به‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫بايد‬ ‫ابع‬ ‫نمايند‬‫آفريني‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬.‫رويه‬ ‫و‬‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬‫کنند‬ ‫درک‬‫ا‬‫ر‬‫مشتريان‬ ‫منافع‬‫بايد‬ ‫ي‬‫تجار‬ ‫شرکاء‬‫اين‬‫ر‬‫بناب‬‫س‬ ‫هاي‬‫جهت‬‫ا‬‫ر‬ ‫ماني‬‫ز‬‫ا‬ ‫نمايند‬‫بهينه‬‫بهينه‬‫مشتريان‬‫ضايت‬‫ر‬ ‫تقاي‬‫ر‬‫ا‬. ‫تقليد‬ ‫قابل‬‫غیر‬:‫باشند‬‫جايگزيني‬ ‫و‬‫تقليد‬‫قابل‬ ‫احتي‬‫ر‬‫به‬‫نبايد‬ ‫منابع‬ ،‫قابت‬‫ر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫يک‬ ‫در‬ ‫جايگزيني‬ ‫قابل‬‫غیر‬:‫باشد‬ ‫ديگر‬‫منابع‬ ‫با‬ ‫جايگزيني‬‫قابل‬‫احتي‬‫ر‬‫ب‬‫نبايد‬‫منابع‬.‫ف‬‫ايجاد‬ ‫منوور‬‫به‬ ‫موضوع‬‫اين‬‫پايدار‬ ‫قابتي‬‫ر‬ ‫رصتهاي‬ ‫داشت‬‫خواهد‬‫ي‬‫بيشتر‬ ‫ت‬‫ر‬‫ضرو‬.. ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬:‫س‬‫به‬ ‫باالتر‬ ‫قابتي‬‫ر‬‫ي‬‫برتر‬ ‫يا‬‫بهتر‬ ‫ي‬‫تجار‬ ‫موقعيت‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫دست‬‫به‬ ‫منوور‬‫به‬‫نبايد‬ ‫منابع‬‫يا‬‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫ادگي‬ ‫باشد‬‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫دوام‬‫و‬ ‫ي‬‫پايدار‬:‫است‬ ‫منابع‬ ‫دوام‬ ‫و‬‫ي‬‫پايدار‬‫به‬‫وابسته‬‫قابتي‬‫ر‬ ‫موقعيتهاي‬‫تداوم‬. ‫منبع‬‫اتژيک‬‫ر‬‫است‬ ‫هاي‬ ‫ويژگ‬
 • 79. ‫راهبردی‬ ‫عوامل‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬ ‫گلوگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شایستگی‬ ‫شامل‬ ‫بر‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫نسبی‬ ‫اهمیت‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫شناسایی‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫راهبردی‬‫های‬‫مولفه‬ ‫سازمان‬ ‫برنام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫شناسایی‬‫ه‬ ‫سازمان‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫نسبی‬ ‫اهمیت‬ ‫بندی‬ ‫رده‬‫های‬ ‫مولفه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫ب‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫وضعیت‬ ‫ارزیابی‬‫ر‬ ‫اساس‬‫سنجه‬‫ها‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫تعیین‬ ‫متناظر‬ ‫دانش‬ ‫راهبردهای‬ ‫تخصص‬ ‫میزان‬ ‫دانش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اعتبار‬ ‫میزان‬ ‫دانش‬ ‫انتشار‬ ‫میزان‬ ‫دانش‬ ‫کدسازی‬ ‫میزان‬ ‫دانش‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫سازمان‬ ‫راهبردی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬
 • 80. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫در‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ X Y ‫نقطه‬‫از‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫نفر‬ ‫یک‬X‫نقطه‬ ‫به‬Y‫د‬‫و‬‫بر‬! ‫دهید؟‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬‫چه‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫باید‬‫مشخصاتی‬ ‫چه‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫باشد‬‫داشته‬ ‫وجود‬‫هم‬ ‫ساخت‬ ‫گزینه‬ ‫شاید‬ ‫کند؟‬‫ه‬‫ر‬‫اجا‬‫یا‬ ‫بخرد‬‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫باید‬‫فرد‬ ‫این‬‫آیا‬! ‫هیمالیا‬‫در‬‫ست‬‫ر‬‫او‬ ‫قله‬ ‫برزیل‬‫در‬ ‫آمازون‬‫جنگل‬ ‫گیرند؟‬‫قرار‬‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬‫انتخاب‬‫در‬ ‫باید‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬
 • 81. •‫مديريت‬‫مستندات‬(Document Management) •‫مديريت‬‫محتوا‬(Content Management) •‫پشتيباني‬‫ه‬‫و‬‫گر‬(Group Support) •‫پشتيباني‬‫ها‬‫انجمن‬‫جوامع‬ ‫و‬(Community Support) •‫پشتيباني‬‫تصميم‬‫ي‬‫گیر‬(Decision Support)‫و‬‫هوشمندي‬ ‫كسب‬‫و‬‫كار‬(Business Intelligence) ‫نرم‬‫دانش‬‫مديريت‬‫هاي‬‫ر‬‫افزا‬ ‫و‬‫ها‬‫ر‬‫ابزا‬‫ي‬‫ر‬‫فناو‬‫هاي‬‫مديريت‬‫دانش‬
 • 82. yarigar@nipc.net ‫ع‬‫و‬‫شر‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫مدل‬ ‫یک‬«‫دانش‬ ‫مدیریت‬» (K.M)‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬: 1-‫کنید‬‫بسیج‬‫ا‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫پنهان‬ ‫دانش‬.1- Tacit Knowledge Mobilization 2-‫دهید‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫تجربیات‬‫از‬‫نیمرخی‬.2- Expert Profiling 3-‫دهید‬‫شکل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سمی‬‫ر‬‫غیر‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬.3- Informal Communication 4-‫کنید‬‫مشخص‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫چوب‬‫ر‬‫چا‬.4- Knowledge Framework 5-‫کنید‬‫سنجی‬ ‫نور‬.‫دهید‬‫بها‬‫جمعی‬‫اء‬‫ر‬‫آ‬‫به‬.5- Opinion poll 6-‫کنید‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬‫مستندات‬.6- Document Repository
 • 84. ‫ي‬ ‫بعض‬‫مدل‬‫ها‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫فهميدن‬‫مديريت‬‫هستند‬ ‫دانش‬ ‫ي‬ ‫بعض‬‫مدل‬‫ها‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫پياده‬‫ي‬‫ساز‬‫مديريت‬‫هستند‬ ‫دانش‬ ‫ي‬ ‫بعض‬‫مدل‬‫ها‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫دو‬ ‫هر‬‫مي‬‫باشند‬ ‫مدل‬‫از‬ ‫برخي‬ ‫معرفي‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬
 • 85. Socialization ‫انسان‬‫صحبت‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مي‬‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫مي‬‫كنند‬ Tacit knowledge Tacit Knowledge Internalization ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫افراد‬ ‫موجود‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫ياد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫رايانه‬ ‫در‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫دهند‬ Tacit knowledge Externalization ‫طريق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫فرد‬ ،‫كتاب‬ ‫مانند‬ ‫مستنداتي‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ،‫نامه‬ ،‫مقاله‬... ‫مي‬ ‫منتقل‬‫كند‬ Tacit knowledge Explicit knowledge Combination ‫مستند‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رايانه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تركيب‬ ‫هم‬ ‫مي‬ ‫تعريف‬ ‫ارتباطاتشان‬‫شو‬‫د‬ Explicit knowledge Explicit knowledge Explicit knowledge