SlideShare a Scribd company logo

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال – دکتر فریده مشایخ - نیمسال اول تحصیلی 1395-1394

1 of 25
‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫فریده‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
1
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
4/20/2019 2
‫مقدمه‬
•‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫تجربه‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫قرن‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫حدود‬
‫پیتمن‬((Pitman‫سال‬ ‫در‬1840‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ، ‫میالدی‬
‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خورد‬ ‫باز‬ ‫ودریافت‬،‫می‬‫گذرد‬.
•‫امروز‬،‫در‬‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ، ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬،‫در‬‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫مکان،فراهم‬ ‫هر‬(Open Education).‫از‬‫رو‬ ‫این‬،‫مفهوم‬‫کلیدی‬
‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫وارتباطات‬،‫با‬‫دغدغه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬‫آموزش‬ ‫درحوزه‬،‫کارآموزی‬‫و‬
‫مداوم‬ ‫یادگیری‬،‫در‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ومطالبه‬ ‫مطرح‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬.
•‫بنابراین‬،‫در‬‫درس‬ ‫این‬،‫تاکید‬‫وکاربرد‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫براکتشاف‬
‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬‫هی‬ ‫دانشگا‬ ‫ازپیش‬ ‫اعم‬ ،،
‫یا‬ ، ‫دانشگاهی‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫دغدغه‬ ‫وکار،با‬ ‫کسب‬‫است‬ ،.
3
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫درس‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬
‫از‬ ‫متشکل‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬‫مولفه‬ ‫دو‬‫است‬:
‫محیط‬‫یادگیری‬(‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫دروندادها‬)‫و‬‫عملکرد‬‫یادگیری‬(‫داد‬ ‫برون‬
‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫ها‬.)‫هر‬‫و‬ ‫شفافیت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نوع‬
‫است‬ ‫پیامدها‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.
‫باره‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫مالک‬ ‫وتعیین‬
‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫پایش‬ ‫و‬‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ،‫محلی‬ ،
‫در‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬.
‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫مطالعات‬‫تجربه‬ ‫و‬‫کاربر‬(Usability and UX)،‫آسیب‬
‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫شناسی‬‫و‬‫تمیز‬‫ضرورت‬‫بر‬ ‫یافتن‬ ‫تسلط‬‫سواد‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(MIL)‫در‬ ، ‫را‬‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬‫امکان‬ ،‫می‬ ‫پذیر‬
‫سازد‬.
4
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(1)
‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫نگر‬ ‫جامع‬ ‫تفکر‬ ‫با‬‫و‬
‫سیستمیک‬‫کارایی‬ ‫به‬ ،‫اثر‬ ،‫بخشی‬‫رضایت‬ ‫و‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫مندی‬-‫یادگیری‬
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬.‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫کاربرد‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫ومالک‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬-‫یادگیری‬‫درموقعیت‬ ،‫مسئله‬ ‫های‬،
‫کمک‬‫کند‬ ‫می‬.‫با‬ ، ‫بلکه‬‫نظری‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫رویکردها‬‫انتخابی‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫تدریس‬‫دانش‬ ‫محتوای‬(‫دیداکتیک‬)‫بر‬‫الزامات‬ ،‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬
‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫یادگیری،وتضمین‬ ‫محیط‬ ‫تجهیز‬–‫بر‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬
‫خط‬-‫و‬‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫است‬.
5
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(2)
،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫پداگوژی‬ ‫جایگاه‬ ‫درک‬‫عنوان‬ ‫به‬‫علم‬‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ، ‫وپژوهش‬‫هنر‬‫متغیر‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قراری‬ ‫بر‬ ‫شوق‬ ‫با‬ ،
‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ،‫ها‬«‫چگونه‬»‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫کردن‬ ‫تدریس‬
«‫چه‬»‫و‬«‫چرا‬»‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کردن‬ ‫تدریس‬.
،‫باالخره‬‫بهبود‬ ‫به‬ ‫پیوسته‬ ،‫وعمل‬ ‫نظریه‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬
‫دهی‬ ‫یاد‬ ‫فرایند‬-‫در‬ ‫ها‬ ‫وصالحیت‬ ‫توانایی‬ ‫بسیج‬ ‫وحتی‬ ‫یادگیری‬
‫آوری‬ ‫وتاب‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬(resilience)‫می‬ ‫کمک‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫کند‬.
6
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
Ad

Recommended

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریPEDAGOGY.IR
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 

More Related Content

Similar to یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEisa Rezaei
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...Maryam Nazari
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Eisa Rezaei
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Eisa Rezaei
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعSiamak H. Mehrabani
 

Similar to یادگیری مداوم در عصر دیجیتال (20)

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
 
ict literacy
ict literacy ict literacy
ict literacy
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
 
Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
 

More from PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
 
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
 
MIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfMIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...PEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...PEDAGOGY.IR
 
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...PEDAGOGY.IR
 
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...PEDAGOGY.IR
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...PEDAGOGY.IR
 
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanPEDAGOGY.IR
 
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ PEDAGOGY.IR
 

More from PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
 
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
 
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
 
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
 
MIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
 
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
 
MIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfMIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdf
 
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
 
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
 
MIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
 
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
 
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
 
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
 
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
 
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
 
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
 
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
 
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

 • 1. ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394 1 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 3. ‫مقدمه‬ •‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫تجربه‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫قرن‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫حدود‬ ‫پیتمن‬((Pitman‫سال‬ ‫در‬1840‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ، ‫میالدی‬ ‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خورد‬ ‫باز‬ ‫ودریافت‬،‫می‬‫گذرد‬. •‫امروز‬،‫در‬‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ، ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬،‫در‬‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مکان،فراهم‬ ‫هر‬(Open Education).‫از‬‫رو‬ ‫این‬،‫مفهوم‬‫کلیدی‬ ‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫وارتباطات‬،‫با‬‫دغدغه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬‫آموزش‬ ‫درحوزه‬،‫کارآموزی‬‫و‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬،‫در‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ومطالبه‬ ‫مطرح‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬. •‫بنابراین‬،‫در‬‫درس‬ ‫این‬،‫تاکید‬‫وکاربرد‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫براکتشاف‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬‫هی‬ ‫دانشگا‬ ‫ازپیش‬ ‫اعم‬ ،، ‫یا‬ ، ‫دانشگاهی‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫دغدغه‬ ‫وکار،با‬ ‫کسب‬‫است‬ ،. 3 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 4. ‫درس‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬‫مولفه‬ ‫دو‬‫است‬: ‫محیط‬‫یادگیری‬(‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫دروندادها‬)‫و‬‫عملکرد‬‫یادگیری‬(‫داد‬ ‫برون‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫ها‬.)‫هر‬‫و‬ ‫شفافیت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نوع‬ ‫است‬ ‫پیامدها‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬. ‫باره‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫مالک‬ ‫وتعیین‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫پایش‬ ‫و‬‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ،‫محلی‬ ، ‫در‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬. ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫مطالعات‬‫تجربه‬ ‫و‬‫کاربر‬(Usability and UX)،‫آسیب‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫شناسی‬‫و‬‫تمیز‬‫ضرورت‬‫بر‬ ‫یافتن‬ ‫تسلط‬‫سواد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(MIL)‫در‬ ، ‫را‬‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬‫امکان‬ ،‫می‬ ‫پذیر‬ ‫سازد‬. 4 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 5. ‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(1) ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫نگر‬ ‫جامع‬ ‫تفکر‬ ‫با‬‫و‬ ‫سیستمیک‬‫کارایی‬ ‫به‬ ،‫اثر‬ ،‫بخشی‬‫رضایت‬ ‫و‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫مندی‬-‫یادگیری‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬.‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫کاربرد‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫ومالک‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬-‫یادگیری‬‫درموقعیت‬ ،‫مسئله‬ ‫های‬، ‫کمک‬‫کند‬ ‫می‬.‫با‬ ، ‫بلکه‬‫نظری‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫رویکردها‬‫انتخابی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫تدریس‬‫دانش‬ ‫محتوای‬(‫دیداکتیک‬)‫بر‬‫الزامات‬ ،‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫یادگیری،وتضمین‬ ‫محیط‬ ‫تجهیز‬–‫بر‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬ ‫خط‬-‫و‬‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫است‬. 5 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 6. ‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(2) ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫پداگوژی‬ ‫جایگاه‬ ‫درک‬‫عنوان‬ ‫به‬‫علم‬‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ، ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ، ‫وپژوهش‬‫هنر‬‫متغیر‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قراری‬ ‫بر‬ ‫شوق‬ ‫با‬ ، ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ،‫ها‬«‫چگونه‬»‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫کردن‬ ‫تدریس‬ «‫چه‬»‫و‬«‫چرا‬»‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کردن‬ ‫تدریس‬. ،‫باالخره‬‫بهبود‬ ‫به‬ ‫پیوسته‬ ،‫وعمل‬ ‫نظریه‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬ ‫دهی‬ ‫یاد‬ ‫فرایند‬-‫در‬ ‫ها‬ ‫وصالحیت‬ ‫توانایی‬ ‫بسیج‬ ‫وحتی‬ ‫یادگیری‬ ‫آوری‬ ‫وتاب‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬(resilience)‫می‬ ‫کمک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫کند‬. 6 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 7. ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(1) •‫تدریس‬‫یادگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬‫حرفه‬ ،‫سازگارسازی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫درس‬ ‫موضوع‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ،‫بسیار‬‫و‬ ،‫مخاطب‬ ‫یادگیرنده‬‫نیاز‬ ،‫دارد‬.‫با‬ ‫وجود‬ ‫این‬‫می‬ ،‫توان‬‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اصولی‬ ‫رهنمودهای‬‫پژوهش‬ ‫و‬‫ارائه‬ ،‫تا‬ ‫داد‬ ‫با‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫بومی‬ ،‫شود‬ ‫سازی‬.‫نوع‬ ‫هر‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫محتوای‬ ‫نمودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫از‬ ‫آموزش‬ ‫وروشهای‬ ‫مبانی‬ ‫درس‬ ‫دور‬ ‫راه‬‫بر‬ ‫یا‬ ‫وکارآموزی،حضوری‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ، ‫خط‬،‫مستلزم‬‫پیامدهای‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬،‫یادگیری‬‫به‬‫عنوان‬ ‫نیاز،است‬.‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬‫نیاز‬‫عامل‬ ،‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫درکیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫مدیریت‬‫آموزشی‬ ‫نهاد‬‫است‬(‫کافمن‬‫برنامه‬ ،‫ریزی‬،‫راهبردی‬1389)‫و‬ ‫به‬‫کارآیی‬‫فرایند‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬.. 7 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 8. ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(2) •‫فرایند‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫از‬ ‫متاثر‬ ،‫خود‬‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫است‬ ‫نظریه‬ ‫انتخاب‬ ‫تا‬‫یادگیری‬ ‫های‬‫برای‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫مرتبط‬‫تدریس‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫انتخاب‬‫مناسب‬‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫رسانه‬.‫نظریه‬‫متفاوت‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬‫از‬ ،‫جمله‬:‫رفتار‬ ‫گرا،شناختی‬‫پیوند‬ ‫و‬ ‫سازاگرا‬ ،‫گرا‬‫هر‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬. ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ، ‫،آشکار‬ ‫نظری‬ ‫و‬‫نا‬‫می‬ ،‫آگاه‬‫تواند‬ ‫کند‬ ‫تدریس‬.‫اما‬‫در‬ ،‫فناوری‬ ‫عصر‬‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫آکادمیک‬‫از‬ ،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫بر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬. •‫تمیز‬‫کاالی‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬‫مصرفی‬(‫خرید‬‫و‬ ‫فروش‬‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جوامع‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫دانش‬)‫ضرورت‬ ‫و‬‫بر‬ ‫دانشجویان‬ ‫تسلط‬ ‫شناختی‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬‫و‬‫ای‬ ‫سوادرسانه‬،‫مفهوم‬ ‫برای‬ ‫سازی‬،‫عنوان‬ ‫به‬‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫راهبرد‬‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ، ‫می‬ ‫وتوصیه‬‫شود‬. 8 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 9. 9 •‫تمیز‬‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬‫نیاز‬‫عامل‬‫کننده‬ ‫تعین‬‫کیفیت‬ ‫در‬‫اثر‬ ‫و‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫بخشی‬‫آموزشی‬ ‫نهاد‬‫است‬(‫کافمن‬،‫هرمن‬ ‫و‬1389.) •‫مدیریت‬‫الکترونیکی‬ ‫فرایندیادگیری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تضمینی‬. •‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫مهندسی‬+‫مدیریت‬‫فناوری‬= ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫تحقق‬ ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(3) ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 10. 10 •‫به‬ ‫وفناوری‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫نظریه‬ ‫و‬‫یادگیری‬ ‫های‬‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫در‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬‫دارد‬ ‫نیاز‬ ،.‫نظریه‬‫های‬‫یادگیری‬: •‫رفتار‬‫گرا‬، •،‫شناختی‬ •‫و‬ ‫سازاگرا‬ •،‫گرا‬ ‫پیوند‬ ‫هر‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬.‫ونظری‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬، ‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ،‫آشکار‬‫آگاه‬ ‫نا‬‫می‬ ،‫کند‬ ‫تدریس‬ ‫تواند‬.‫اما‬‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصرفناوری‬ ‫در‬ ، ‫آکادمیک‬ ‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬‫از‬ ،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫بر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬. ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(3) ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 11. ‫درس‬ ‫محتوای‬ •‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬(OER)‫با‬‫کیفیت‬‫و‬ ‫به‬‫برخط‬ ‫کتاب‬ ‫،از‬ ‫روز‬Teaching in Digital Age(Bates)‫وکتاب‬‫پداگوژی‬ :‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬‫کالس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫وارونه‬(filliped class)‫تمرین‬ ،‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مرجع‬ ‫زبان‬ ‫وتقویت‬ ،‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬‫در‬ ،‫سیستمیک‬ ‫روش‬ ‫قالب‬‫کل‬ ‫و‬،‫گرا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬. •‫شده‬ ‫زیرتشکیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫متمایز‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫محتوای‬ ‫است‬: ‫الف‬-‫شناسی‬ ‫معرفت‬:‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬(‫گرایی‬ ‫رفتار‬‫شناخت‬ ،‫گرایی‬، ‫سازاگرایی‬‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬)‫؛‬ ‫ب‬–‫آموزی‬ ‫مهارت‬:‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫گذا‬ ‫برای‬‫ر‬‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ، ‫،باز‬ ‫کیفیت‬‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬‫دیجیتال‬(SDG4)‫؛‬ ‫ج‬–‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬:‫سازی‬ ‫چابک‬ ‫کاربرد‬(‫فاوا‬)‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫خدمت‬ ‫در‬(SDG4) 11 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 12. 12‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 13. 13‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 14. 14‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 15. ‫یادگیری‬ ‫پیامد‬ 1-‫تمرین‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬(‫تحلیل‬ ‫توانایی‬‫ارزیابی‬ ، ‫ترکیب‬ ،‫وساختن‬ ‫شناخت‬ ‫فرا‬) 2-‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مطالبه‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(Media Information Literacy) 3-‫جستجوی‬‫آزاد‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫ضوابط‬(Open Educational Resources)، 4-‫جستجوی‬‫ضوابط‬‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬‫یادگیری‬ ‫و‬‫الکترونیکی‬ 5-‫پایش‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫شاخص‬‫درآموزش‬ ، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫بازویادگیری‬‫جهانی‬ ‫و‬. 15‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 16. ‫اول‬ ‫هفته‬:14/7/95 •‫کلیدی‬ ‫مفاهم‬: •‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫هستی‬ ‫و‬‫شناسی‬ •‫سیستمیک‬ ‫نگاه‬:‫بازنمایی‬‫آموزشی‬ ‫نظام‬ •‫راهبردی‬ ‫تفکر‬:‫پیامدهای‬‫یادگیری‬ •‫سنجی‬ ‫نیاز‬:‫با‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬‫مطلوب‬(‫ممکن‬) •‫نیاز‬ ‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫راهبردی‬ ‫تفکر‬ ‫با‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ 16‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 17. ‫دوم‬ ‫هفته‬:28/7/95 •‫وارونه‬ ‫کالس‬:‫جایگاه‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫پیوند‬ ‫در‬‫با‬‫پداگوژی‬(‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬-‫یادگیری‬:)‫ص‬.273-300،‫پداگوژی‬ ‫کتاب‬... •‫جد‬ ‫تمیزپارادایم‬‫ید‬(‫دانش‬ ‫گردش‬‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫جای‬ ‫به‬)‫اصلی‬ ‫چالش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫درعصر‬ •‫تمیز‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫راستای‬ ‫در‬‫پایدار‬ ‫توسعه‬(Lifelong Learning &Sustainable Development: ) ‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬) ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫دادن‬(‫تولید‬‫مصرف‬ ‫و‬‫مسئوالنه‬) ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫بودن‬(‫فیزیکی‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬‫اقتصادی‬ ،‫فرهنگی‬ ،‫اجتماعی‬ ،) ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫زیستن‬(‫پاسداری‬‫صلح‬‫همیاری‬ ‫با‬) •‫واعتبار‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬‫آکادمیک‬ ‫دانش‬‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ •‫اشاعه‬ ‫ضرورت‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫فرهنگ‬‫جامعه‬ ‫در‬ •‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫را‬ ‫شهروندی‬ ‫رفتار‬ ‫ضعف‬ ‫یا‬ ‫قوت‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬‫به‬ ،‫عنوان‬«‫پ‬‫یامد‬ ‫یادگیری‬»،‫در‬‫جامعه‬ ‫عمومی‬ ‫فضای‬‫یادآوری‬ ،‫نمایید‬ ‫وتحلیل‬. 17‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 18. 5/8/95:‫سوم‬ ‫هفته‬ •‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫تکوین‬‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬-‫یادگیری‬ •‫تفکیک‬‫هنر‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬TECHNE/(‫عمل،فن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬:‫مصنوع‬ ‫تولید‬) ‫از‬‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬‫علم‬EPISTEME/(‫علمی‬ ‫پژوهش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پذیر‬ ‫،نظریه،تعمیم‬) •‫مدرس‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تفکیک‬–‫دانشگر‬‫هنرمند‬ ‫مدرس‬ ‫از‬– ‫در‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫صنعتگروضرورت‬‫پداگوژی‬ ‫روان‬(psycho-pedagogy) •‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫عمده‬ ‫اصول‬ ‫تمیز‬(‫پداگوژی‬ ‫روان‬)‫از‬ ‫متاثر‬ ‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫ترکیب‬ ‫ضرورت‬ ‫چرایی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫استدالل‬‫علم‬(‫دانش‬ ‫نظری‬:‫روانشناسی‬ ‫مکاتب‬)‫وهنر‬(‫خالق‬ ‫عمل‬)‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ومطالبه‬- ‫یادگیری‬) 18‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 19. ‫چهارم‬ ‫هفته‬:12/08/95 ‫تکوینی‬ ‫و‬ ‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬‫در‬‫یاددهی‬ ‫رویکرد‬-‫رفتار‬ ‫یادگیری‬‫گرا‬(،‫واتسون‬1910) •‫گرایی‬ ‫تجربی‬‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ومفروضه‬:‫الف‬-‫وحدت‬‫علم‬ ‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬(‫پیروی‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پدیده‬)‫،ب‬-‫شناسی‬ ‫روش‬(‫نیست‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫حذف‬)‫پ‬ ،-‫مردم‬ ‫شناسی‬(‫است‬ ‫پذیر‬ ‫وقالب‬ ‫منفعل‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬) •‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬‫عصب‬ ‫لوژی‬ ‫فیزیو‬‫شرطی‬ ‫بازتاب‬ ،(،‫پاولوف‬1879)‫و‬ ‫روانشناسی‬‫عصب‬‫و‬ ‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫تاب‬ ‫باز‬ ،‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬(،‫تورندایک‬1874-1969) •‫کارکردی‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬(،‫اسکینر‬1904-1990) ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نقد‬(،‫چامسکی‬1950:)‫مناظره‬‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬‫گرا‬(‫رابطه‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ورفتار‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫میان‬ ‫طرفه‬ ‫ویک‬ ‫ساده‬.‫پدیده‬‫از‬ ‫منتج‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬.‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬‫از‬ ‫وب‬‫است‬ ‫نمایی‬. ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫میانجیگری‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬‫بازنمایی‬‫در‬ ‫را‬‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬ ‫نقد‬‫با‬ ،‫ذکر‬ ‫ملموس‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬‫در‬ ،‫نمایید‬ ‫تشریح‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬. 19‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 20. ‫پنجم‬ ‫هفته‬:19/08/95 •‫قبل‬ ‫جلسات‬ ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫ویادآوری‬ ‫مرور‬:‫تفاوت‬‫از‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫سطحی‬‫کاربرد‬ ‫وتمرین‬«‫بازنمایی‬ ‫مفهوم‬»‫فرایند‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫یاددهی‬-‫گیری‬ ‫یاد‬ •‫یادگیری‬ ‫وپیامد‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫رفتارگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ ‫تمیز‬ •‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫از‬ ‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ •‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫جدول‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬-‫باز‬ ‫یادگیری‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫شناختی‬ ‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬(OLCSs) •‫فعالیت‬‫یادگیری‬:‫مقاله‬ ‫خالصه‬ ‫ترجمه‬:Quality Models of Online Learning Community Systems :Exploration , Evaluation and Exploration. 20‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 21. ‫ششم‬ ‫هفته‬:1395/8/26 ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫فناوری‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬: ‫چابک‬‫سازی‬‫کاربرد‬(‫فاوا‬)‫خدمت‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬‫مداوم‬(SDG4, LLL) ‫بازرگان‬ ‫کاوه‬ ‫دکتر‬ ‫ایران‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫تعامل‬ ‫ویژه‬ ‫موضوعی‬ ‫کارگروه‬ http://www.sigchi.ir 21‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 22. ‫هفتم‬ ‫هفته‬:2/9/95 •‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬‫در‬‫پیاژه‬ ‫ژان‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬ •‫در‬‫پیاژه‬ ‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬(‫گرایی‬ ‫وتجربه‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫یا‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬)‫دانش‬‫از‬ ‫نیست‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫منتزع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫پیش‬،‫بلکه‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬. •‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬‫و‬‫مفعول‬‫تا‬«‫مفعول‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬»‫به‬‫مورد‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫وساختارهای‬ ‫ها‬ ‫طرحواره‬ ‫است‬ ‫نظر‬. •‫یعنی‬ ‫فاعل‬ ‫بر‬ ‫واقع‬ ‫عمل‬«‫تطابق‬»‫مفعول‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫واره‬ ‫طرح‬. •‫شناخت‬ ‫ساختارهای‬‫یافته‬ ‫واتمام‬ ‫،ثابت‬،‫در‬، ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬‫ب‬‫لکه‬‫یک‬‫وتکوینی‬ ‫پویا‬ ‫فرایند‬‫مورد‬ ‫است‬ ‫توجه‬. •،‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫به‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬. •‫است‬ ‫پذیر‬ ‫انجام‬ ‫واجتماعی‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. •‫تکوین‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬«‫هستی‬ ‫ژنتیک‬»‫و‬«‫حیات‬ ‫ژنتیک‬»‫در‬ ‫هستیم‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫کنش‬ ‫اندر‬ ‫از‬ ‫تعادل،ناشی‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫وعبور‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫شناخت‬ ‫رشد‬ ‫یابیم‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫وبر‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫کنش‬ •‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫تجربه‬(‫یادگیری‬)‫در‬‫را،با‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫عینی‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کالس‬ ‫با‬ ، ‫اید‬ ‫مددگرفته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ومفاهیمی‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ،‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫بگذارید‬. . 22‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 23. 23 ‫منابع‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 24. 1-‫کلرمون‬‫گوتیه‬‫و‬‫موریس‬‫تاردیف‬(1394. )‫پداگوژی‬:‫علم‬‫یاددهی‬ ‫وهنر‬- ‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬.‫ترجمه‬:‫فریده‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬.‫انتشارات‬ ‫سمت‬،‫چاپ‬‫دوم‬.‫تهران‬. 2-‫وزارت‬‫وفناوری‬ ‫ارتباطات‬‫اطالعات‬(1392).‫نظام‬‫های‬ ‫شاخص‬ ‫پایش‬ ‫کشور‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬.‫تهران‬. 3 - A.W.(Tony) Bates,T.(2015). Teaching in Digital Age.A Creative Commons Attribution-Non Commercial .British Colombia,Canada. 4- Harasim,L.(2012). Learning theory and Online technology,New York/London,Routledge. 5- Unesco.(2011) ICT for Teachers. Unesco, Paris. 6- Unesco.(2013). Media Information Literacy. Unesco,Paris. 7- INSEAD: The Global Information Technology Report 2016. 8- COURSERA, www.coursera.org 9- PEDAGOGY.IR, http://www.pedagogy.ir 10- SIGCHI.IR, http://www.sigchi.ir 24 ‫منابع‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 25. 25‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394