SlideShare a Scribd company logo
‫خدا‬ ‫انم‬ ‫به‬
‫پیش‬‫و‬‫طراحی‬،‫تحلیل‬‫و‬‫تجزیه‬‫برای‬‫ز‬‫خودآمو‬‫خبره‬‫سیستم‬‫تولید‬‫بینی‬
‫ف‬‫ر‬‫غیرمتعا‬‫گاز‬‫منابع‬‫از‬‫گاز‬
SeTES
‫محترم‬ ‫استاد‬:
‫یان‬‫ر‬‫غفا‬‫دکتر‬‫خانم‬‫سرکار‬
‫دانشجویان‬:‫ر‬‫سرخپو‬‫بابک‬‫و‬ ‫نژاد‬‫ایمان‬‫افشین‬
‫بهار‬ ‫ی‬ ‫فردوس‬‫دانشگاه‬94
‫چكيده‬:
SeTES‫یک‬‫سیستم‬‫خبره‬‫ز‬‫خودآمو‬‫است‬‫که‬:
(‫الف‬)‫می‬‫تواند‬‫پایگاه‬‫داده‬‫های‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫شامل‬‫هر‬‫نوع‬‫و‬‫مقدار‬‫داده‬‫مربوطه‬(‫مین‬‫ز‬‫ی‬ ‫شناس‬،
،‫ئومکانیک‬‫ژ‬،‫یک‬‫ز‬‫ئوفی‬‫ژ‬،‫ودی‬‫ر‬‫و‬،‫پتروفیزیکی‬،‫ن‬‫مخز‬‫تولید‬‫و‬‫غیره‬)‫نشأت‬‫گرفته‬‫از‬‫مخا‬‫ن‬‫ز‬‫گاز‬
،‫ف‬‫ر‬‫غیرمتعا‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬:‫ماسه‬‫های‬‫به‬‫هم‬،‫فشرده‬‫سنگ‬‫های‬‫نفت‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫تخته‬‫های‬‫غال‬‫ز‬‫سنگ‬‫ا‬‫ر‬‫با‬
‫یکدیگر‬‫ترکیب‬‫کند‬.
(‫ب‬)‫می‬‫تواند‬‫پایگاه‬‫داده‬‫های‬‫عمومی‬‫داخلی‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫مداوم‬‫به‬‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫کند‬‫و‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬‫مع‬‫های‬‫ر‬‫یا‬
‫تصمیم‬‫ی‬‫گیر‬‫ی‬ ‫اساس‬‫ا‬‫ر‬‫تصحیح‬‫کند‬
(‫ج‬)‫می‬‫تواند‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ودی‬‫ر‬‫و‬،‫ها‬‫محل‬،‫جهت‬،‫ی‬‫گیر‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫و‬‫عملیات‬‫مناسب‬‫پیشنهاداتی‬‫بدهد‬
(‫د‬)‫پیش‬‫بینی‬‫هایی‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫عملکرد‬‫چاه‬‫های‬‫پیشنهادی‬(‫و‬‫دهای‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫کمی‬‫مربوط‬‫به‬‫عدم‬‫قطع‬‫یت‬)‫ائه‬‫ر‬‫ا‬
‫می‬‫دهد‬
(‫ـ‬‫ه‬)‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫داده‬‫های‬‫بدست‬‫آمده‬‫از‬‫چاه‬‫های‬‫نصب‬‫شده‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫د‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫امتر‬‫ر‬‫پا‬‫و‬‫گسترش‬‫مدام‬
‫پایگاه‬‫داده‬‫های‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫می‬‫د‬‫ز‬‫سا‬.،‫این‬‫ر‬‫بناب‬SeTES‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬‫منابع‬‫متنوع‬‫و‬‫مختلف‬‫ا‬‫ر‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫پیشنهاد‬‫و‬‫حمایت‬‫از‬‫تصمیم‬‫ی‬‫گیر‬‫در‬‫چندین‬‫مان‬‫ز‬‫مختلف‬‫و‬‫در‬‫هنگام‬‫گسترش‬‫پ‬‫ایگاه‬‫داده‬
‫داخلی‬‫و‬‫پرداختن‬‫صریح‬‫به‬‫عدم‬‫قطعیت‬‫ها‬‫ادغام‬‫و‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫می‬‫کند‬.
‫مینه‬‫ز‬‫پیش‬:
SeTES‫یک‬‫نرم‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫دامنه‬‫عمومی‬‫است‬.‫این‬‫نرم‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬
‫کد‬‫ی‬ ‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫نسخه‬‫بتا‬‫منتشر‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫در‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫خواست‬‫ر‬‫د‬‫می‬‫توان‬‫د‬‫به‬
‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫عالقمند‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫همکا‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫دهد‬.
‫انه‬‫ر‬‫ابتکا‬‫ترین‬‫جنبه‬‫های‬SeTES،‫ل‬‫کنتر‬‫تمام‬‫انواع‬‫داده‬‫های‬‫مربوطه‬(‫و‬‫به‬‫ر‬‫طو‬
‫گسترده‬‫ای‬‫متنوع‬)،‫توانایی‬‫آن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ادغام‬‫مستقیم‬‫داده‬‫های‬‫جدید‬‫به‬‫سیستم‬،‫و‬
‫قابلیتش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫به‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫سانی‬‫ر‬‫و‬‫اصالح‬‫مداوم‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬‫تصمیم‬‫ی‬‫گیر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ائ‬‫ر‬‫ا‬‫ه‬‫توصیه‬‫ها‬
‫و‬‫پیش‬‫بینی‬‫ها‬‫هستند‬.
‫سیستم‬‫خربه‬ ‫های‬
‫یک‬‫سیستم‬‫خبره‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫ادانه‬‫ز‬‫آ‬‫به‬‫عنوان‬"‫یک‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫کامپیوتر‬‫که‬‫ب‬‫ای‬‫ر‬‫بدست‬
‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫تجربه‬‫صحبت‬‫کردن‬‫با‬‫تعدادی‬‫از‬‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬‫انسان‬‫می‬‫ایستد‬"‫تعریف‬‫شده‬
‫است‬(‫ویکیپدیا‬).
‫در‬‫جوامع‬‫مربوط‬‫به‬‫ی‬‫یادگیر‬‫ی‬‫کامپیوتر‬‫و‬‫هوش‬‫مصنوعی‬(AI)،‫عدم‬‫موفقیت‬
‫سیستم‬‫های‬ES‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫انگیختن‬‫ر‬‫ب‬‫عالقه‬،‫کافی‬‫اغلب‬‫با‬‫اصطالح‬"‫مستان‬‫ز‬‫هوش‬
‫مصنوعی‬"‫در‬‫دهه‬1980‫و‬1990‫سنجی‬‫ر‬‫اعتبا‬‫می‬‫شود‬.‫این‬‫مسئله‬‫به‬‫سمت‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬
‫سیستم‬‫های‬‫ی‬‫کامپیوتر‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫که‬‫با‬‫تعریف‬ES‫مطابقت‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫اما‬‫با‬‫این‬
‫نام‬‫نامیده‬‫نمی‬‫شوند‬‫هدایت‬‫شد‬.
‫ویژگی‬‫و‬ ‫اهداف‬‫ها‬
‫پیوستگی‬‫متوالی‬‫پایگاه‬‫داده‬‫های‬‫در‬‫حال‬‫گسترش‬‫و‬‫ل‬‫تحو‬‫که‬‫شامل‬‫هر‬‫نوع‬‫و‬‫م‬‫قدار‬
‫داده‬‫مربوطه‬‫می‬‫باشند‬‫و‬‫از‬‫ن‬‫مخاز‬‫گاز‬‫ف‬‫ر‬‫غیرمتعا‬‫نشأت‬
‫می‬‫گیرند‬
‫به‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫سانی‬‫ر‬‫مداوم‬‫پایگاه‬‫داده‬‫عمومی‬‫داخلی‬‫و‬‫اصالح‬‫ندها‬‫و‬‫ر‬‫و‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬‫تصمی‬‫م‬‫ی‬‫گیر‬
‫خاص‬
‫استفاده‬‫از‬‫تمام‬‫داده‬‫های‬‫در‬‫دسترس‬‫از‬‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫های‬‫مستقیم‬‫یا‬‫از‬‫پایگاه‬‫داده‬‫های‬
‫سیستم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پیشنهاد‬‫دادن‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫اه‬‫ر‬‫ی‬‫انداز‬‫چاه‬‫جدید‬
‫قابلیت‬‫های‬‫شبیه‬‫ی‬‫ساز‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پیش‬‫بینی‬‫عملکرد‬‫چاه‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫و‬‫همچن‬‫ین‬‫دهای‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬
‫ی‬ ّ‫کم‬‫عدم‬‫قطعیت‬‫های‬‫مربوطه‬
‫یک‬‫ابط‬‫ر‬‫برپسند‬‫ر‬‫کا‬‫مبتنی‬‫بر‬‫وب‬.
‫داده‬ ‫انواع‬‫ها‬:
SeTES
‫سه‬‫نوع‬‫کلی‬‫داده‬‫ا‬‫ر‬‫تعریف‬‫می‬‫کند‬:
‫عمومی‬
‫نیمه‬‫عمومی‬
‫ی‬ ‫خصوص‬
‫اطالعات‬‫عمومی‬،‫اطالعاتی‬‫هستند‬‫که‬‫با‬‫پایگاه‬‫داده‬‫باز‬‫ی‬‫همکار‬‫ند؛‬‫ر‬‫دا‬
SeTES‫ساختار‬
SeTES
‫از‬‫چهار‬‫جزء‬‫ی‬ ‫اساس‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬:
(‫الف‬)‫ن‬‫ستو‬‫اتی‬‫ر‬‫فق‬‫مبتنی‬‫بر‬‫وب‬‫و‬‫ابط‬‫ر‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬،‫پسند‬
(‫ب‬)‫یک‬‫پایگاه‬،‫داده‬
(‫ج‬)‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫های‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫نیمه‬‫مستقل‬
(‫د‬)"‫سیستم‬‫خبره‬"‫که‬‫محاسبات‬‫و‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫میان‬‫اء‬‫ز‬‫اج‬‫مختلف‬‫ا‬‫ر‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫و‬‫مد‬‫یریت‬
‫می‬‫کند‬.
SeTES ‫شکل‬1:‫ساختار‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬
SeTES‫های‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬
‫در‬‫ل‬‫جدو‬2،‫پنج‬‫دسته‬‫عملکردی‬‫و‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫های‬‫مندرج‬‫در‬‫آن‬‫توضیح‬‫داده‬‫شده‬‫است‬.
‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫ها‬‫میتوانند‬‫ت‬‫ر‬‫بصو‬‫مستقل‬‫یا‬‫پشت‬‫سر‬‫هم‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬،‫شوند‬‫که‬‫نتایج‬‫بص‬‫ت‬‫ر‬‫و‬
‫خودکار‬‫به‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫های‬‫بعدی‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬‫میشود‬.
.‫ماژول‬‫های‬‫لیست‬‫شده‬‫برنگ‬‫مشکی‬‫در‬‫نسخه‬‫ی‬‫فعلی‬‫گنجانده‬‫شده‬‫است‬.‫ماژول‬‫هایی‬‫که‬‫برنگ‬‫آبی‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫شده‬‫اند‬‫در‬‫م‬‫رحله‬‫ی‬
‫نهایی‬‫توسعه‬‫هستند‬‫و‬‫در‬‫نسخه‬‫ی‬‫بعدی‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫خواهند‬‫شد‬.‫ماژول‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫نگ‬‫ر‬‫قرمز‬‫هستند‬‫در‬‫دست‬‫توسعه‬‫هستن‬‫د‬.
‫سیستم‬‫خبره‬‫خود‬‫ز‬‫آمو‬
‫این‬‫یک‬‫برنامه‬‫ی‬‫مستقل‬،‫نیست‬‫بلکه‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫ال‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫تصمیم‬‫گیریس‬‫ت‬‫که‬‫در‬
‫بین‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫ها‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫شده‬‫است‬:‫مانی‬‫ز‬‫که‬‫یک‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫فعال‬،‫میشود‬‫ی‬ ‫هوش‬‫که‬‫در‬‫د‬‫اخل‬
‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫ساخته‬‫شده‬‫است‬(‫از‬‫طریق‬‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫و‬‫کالس‬‫های‬‫وابسته‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫باال‬‫شرح‬
‫داده‬‫شد‬)‫عمل‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ف‬‫میخواند‬.
SeTES‫توابع‬
‫در‬‫تابع‬ ‫سه‬SeTES‫اند‬‫گرفته‬‫جای‬‫واحد‬‫گردش‬‫یک‬ ‫در‬‫همگی‬‫که‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫وجود‬:
‫تحلیل‬ ‫و‬‫تجزیه‬:‫و‬‫عمومی‬‫های‬‫داده‬‫از‬‫متغیرها‬‫و‬‫مهم‬‫امترهای‬‫ر‬‫پا‬‫میدهد‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬
‫شود‬ ‫بینی‬‫پیش‬‫مربوطه‬‫قاطعیت‬‫عدم‬‫د‬‫ر‬‫موا‬‫و‬ ‫شود‬‫تعیین‬‫ی‬ ‫خصوص‬
‫ی‬‫ساز‬‫شبیه‬:‫عددی‬‫ی‬‫ساز‬‫شبیه‬‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬‫ی‬ ‫فرض‬‫های‬‫داده‬‫تولید‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫بهینه‬:‫پیشنه‬‫ی‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ساز‬ ‫شبیه‬‫نتایج‬‫و‬‫ها‬‫داده‬،‫ها‬‫امتر‬‫ر‬‫پا‬‫مکان‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اد‬
‫مدیریت‬‫و‬‫عملیات‬‫و‬ ‫پر‬‫چاههای‬UGR‫میکند‬‫ترکیب‬
SeTES ‫در‬‫اجرا‬‫و‬‫محاسبه‬ ‫ی‬‫چرخه‬
‫چرخه‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫شامل‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫یر‬‫ز‬‫است‬:
‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫خواست‬‫ر‬‫د‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫یک‬‫آنالیز‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫طریق‬‫ابط‬‫ر‬‫وب‬‫ایجاد‬‫میکند‬
‫چوب‬‫ر‬‫چا‬‫پی‬‫اچ‬‫پی‬‫کد‬(‫ا‬‫ای‬‫ر‬‫ج‬‫آنالیز‬)‫ا‬‫ر‬‫آغاز‬‫می‬‫نماید‬‫تا‬‫داده‬‫های‬‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫ر‬‫ا‬
‫جمع‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫نماید‬(‫از‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫یا‬‫پایگاه‬‫داده‬)‫و‬‫ساختار‬‫داده‬JSON‫ا‬‫ر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬
‫های‬‫ی‬‫آمار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬‫میکند‬.
‫یک‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫های‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫آمار‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫قواعد‬‫ودی‬‫ر‬‫و‬-‫جی‬‫و‬‫خر‬‫که‬‫باالتر‬‫شرح‬‫داد‬‫ه‬‫شد‬
‫انجام‬‫میدهد‬.
‫این‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫نتایج‬‫ا‬‫ر‬‫جمع‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫مینماید‬‫و‬‫این‬‫داده‬‫ها‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫ر‬‫بصو‬‫ساختار‬JSON
‫ی‬‫دیگر‬‫آماده‬‫میکند‬.
‫نرم‬ ‫اء‬‫ز‬‫اج‬‫برنامه‬‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫آ‬‫به‬ ‫مربوط‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬‫نها‬
‫در‬SeTES
‫اصلی‬ ‫صفحه‬SeTES
:‫تجز‬ ‫صفحه‬‫ی‬‫داده‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫متشکل‬ ‫که‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ه‬(‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫در‬)‫فایل‬ ‫و‬‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬(‫س‬ ‫در‬‫مت‬
‫است‬‫ر‬.)‫می‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬‫شود‬.
‫صفحه‬‫می‬‫ظاهر‬‫تحلیل‬‫و‬ ‫تجزیه‬‫آغاز‬‫دکمه‬‫فشار‬‫از‬‫بعد‬ ‫که‬ ‫ای‬‫شود‬
‫صفحه‬‫داده‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫دهندۀ‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫انتخابی‬‫معیار‬‫دو‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫باشد‬(‫پایین‬‫در‬ ‫نام‬‫و‬‫باال‬‫در‬ ‫مختصات‬ ‫طریق‬‫از‬.)
:‫مجموعه‬ ‫دهندۀ‬‫نشان‬‫که‬ ‫داده‬‫مدیریت‬ ‫صفحه‬‫فایل‬ ‫کردن‬‫آپلود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ای‬‫می‬ ‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫داده‬ ‫های‬‫باشد‬.‫تصریح‬‫به‬
‫کنید‬‫توجه‬ ‫ی‬ ‫خصوص‬ ‫حریم‬‫کننده‬.
‫ی‬ ‫فرض‬ ‫سیستم‬‫یک‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬‫ر‬‫مقدا‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫دهندۀ‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬‫صفحه‬UGR‫پیش‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫بینی‬‫می‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬ ‫تولید‬ ‫های‬-
‫باشد‬.
‫توانی‬ ‫کاهش‬‫منحنی‬ ‫امترهای‬‫ر‬‫پا‬ ‫ی‬ ‫بررس‬(،‫انش‬‫ر‬‫همکا‬‫و‬ ‫ایک‬2008)‫اطالعات‬‫آنالیز‬ ‫کاهش‬ ‫منحنی‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫غیرخطی‬ ‫منحنی‬ ‫طریق‬‫از‬
SeTES‫در‬ ‫چاه‬ ‫تولید‬
‫مؤلفه‬‫آنالیز‬‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬‫اتوماتیک‬‫تولید‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫اصلی‬‫های‬
‫کاهش‬‫منحنی‬‫آنالیز‬‫از‬ ‫چاه‬ ‫تولیدی‬ ‫امترهای‬‫ر‬‫پا‬‫د‬‫ر‬‫برآو‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬. UGR ‫بالسینگیم‬ ‫امترهای‬‫ر‬‫پا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬-‫چاه‬ ‫ایک‬‫مینه‬‫ز‬‫در‬‫ها‬ SeTES ‫ی‬‫نفوذپذیر‬ ‫فضایی‬ ‫توزیع‬ ‫خروجی‬
‫طولی‬‫نیمه‬‫شکست‬ ‫از‬(‫فوت‬.) SeTES‫فضایی‬‫توزیع‬ ‫خروجی‬
‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫و‬ ‫تولید‬‫آنالیز‬‫صفحه‬
‫لینک‬‫پنج‬ ‫شامل‬ ‫تولید‬‫آنالیز‬‫حاضر‬‫حال‬ ‫در‬(‫بانه‬‫ز‬)‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫به‬‫می‬‫هایی‬‫می‬‫انجام‬‫ا‬‫ر‬ ‫یر‬‫ز‬‫وظایف‬‫که‬‫شود‬‫دهند‬:
 (DCA ‫کاهش‬ ‫منحنی‬‫آنالیز‬(
 ‫اتوماتیک‬ ‫تولید‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬
 ‫بالاستفاده‬‫ظرفیت‬‫ن‬‫مو‬‫ز‬‫آ‬
 ‫اولیه‬‫دهای‬‫ر‬‫برآو‬
 ‫ا‬‫ر‬‫گذ‬‫خودکار‬‫تشخیص‬
‫الیه‬ ‫تمام‬ ‫که‬‫شکلی‬‫و‬ ‫الیه‬ ‫ضخامت‬ ‫کانتور‬ ‫طرح‬ ‫واحد‬‫شده‬ ‫خالصه‬ ‫آن‬‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آنگونه‬ ،‫اند‬‫چاه‬ ‫اتمام‬‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫های‬‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ها‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫شکل‬‫در‬ ،‫شده‬.
‫مین‬‫ز‬ ‫صفحه‬‫ی‬ ‫شناس‬/‫ماژول‬ ‫گروه‬‫و‬‫ئوفیزیک‬‫ژ‬
‫بان‬‫ز‬ ‫سه‬‫شامل‬‫صفحه‬ ‫این‬(‫ماژول‬)‫می‬‫یر‬‫ز‬ ‫های‬‫ر‬‫کا‬‫انجام‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫باشد‬:
 (CGA) ‫مین‬‫ز‬‫آنالیز‬‫تکمیل‬‫ی‬ ‫شناس‬
 ‫چاه‬ ‫ش‬‫ر‬‫گزا‬‫آنالیز‬
 ‫الیه‬‫متحرک‬‫های‬
‫بخش‬ ‫شناسایی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ،‫چاه‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫آنالیز‬‫ماژول‬‫از‬‫پرداختی‬ ‫های‬(‫الیه‬‫ها‬)‫عمق‬ ‫با‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫تخلخل‬ ‫توزیع‬‫و‬ SeTES ‫خروجی‬
‫ماژول‬‫گروه‬‫و‬ ‫چاه‬ ‫طراحی‬‫صفحه‬
‫بانه‬‫ز‬ ‫سه‬‫شامل‬‫صفحه‬ ‫این‬(‫ماژول‬)‫می‬‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬‫ا‬‫ر‬‫یر‬‫ز‬ ‫های‬‫دهند‬
 (AWP) ‫مکان‬‫چاه‬‫خودکار‬‫یابی‬
 ‫لیک‬‫و‬‫هیدر‬‫شکست‬‫سیال‬‫انتخاب‬
 ‫شبیه‬‫فعالیت‬ ‫طراحی‬‫ی‬‫ساز‬
‫جهت‬‫و‬‫ل‬‫طو‬،‫مکان‬ ‫برای‬‫نیافته‬‫توسعه‬‫ن‬‫مخز‬ ‫یک‬‫در‬‫جدید‬ ‫چاه‬‫یک‬‫مطلوب‬ ‫ی‬‫گیر‬ SeTES ‫ت‬‫وصیه‬
SeTES‫توسط‬ ‫لیک‬‫و‬‫هیدر‬‫شکست‬‫سیال‬‫انتخاب‬
‫تعاملی‬‫ل‬‫جدو‬‫یر‬‫ز‬‫می‬ ‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫بران‬‫ر‬‫کا‬ ‫به‬ ،‫شبیه‬ ‫اجرای‬‫از‬‫قبل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫امترها‬‫ر‬‫پا‬‫تا‬‫دهد‬‫دهند‬‫تغییر‬‫عددی‬‫ی‬‫ساز‬.
‫شبیه‬‫صفحه‬‫ماژول‬‫گروه‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬
‫لینک‬‫دو‬ ‫شامل‬‫صفحه‬ ‫این‬(‫بانه‬‫ز‬)‫ماژول‬ ‫به‬‫فعالیت‬ ‫که‬‫هایی‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬‫ر‬‫یر‬‫ز‬‫های‬‫می‬ ‫دهند‬‫باشد‬
‫شبیه‬‫ی‬‫ساز‬‫فیزیکی‬
‫بخش‬‫شبیه‬‫ی‬‫ساز‬‫این‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫تنها‬‫پس‬‫از‬‫ل‬‫کنتر‬‫امترهای‬‫ر‬‫پا‬‫شبیه‬‫ی‬‫ساز‬‫و‬‫کل‬‫یک‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬
‫دکمه‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫شبیه‬‫ی‬‫ساز‬‫توسط‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫می‬‫شود‬
‫انتخاب‬‫شکست‬‫تعاملی‬
‫این‬،‫کار‬‫ند‬‫و‬‫ر‬‫جمع‬،‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫ود‬‫ر‬‫و‬‫و‬‫چک‬‫کردن‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫امترهای‬‫ر‬‫پا‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫یک‬‫شبیه‬‫ی‬‫ساز‬،‫عددی‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫جایگزینی‬‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫های‬‫دست‬‫و‬‫پا‬‫گیر‬‫مبتنی‬‫بر‬‫فرم‬‫با‬
‫نمودار‬‫های‬‫تعاملی‬‫قابل‬‫کلیک‬‫که‬‫به‬‫وضوح‬‫نشان‬‫میدهد‬‫کدام‬‫ویژگی‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ر‬‫د‬‫خواست‬
،‫است‬‫آسان‬‫میکند‬.
‫قاطعیت‬ ‫عدم‬
‫عدم‬‫قاطعیت‬‫در‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫ها‬‫ر‬‫بطو‬‫مستقیم‬‫محاسبه‬‫میشود‬.
‫در‬‫حالیکه‬‫توسعه‬‫ی‬‫خود‬‫نرم‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫مهم‬،‫است‬‫سهم‬‫اولیه‬‫ای‬‫که‬‫توسط‬‫این‬‫عمل‬
‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬‫ی‬‫ژ‬‫متدلو‬‫و‬‫جریان‬‫داخلی‬‫کار‬SeTES‫است‬.‫اگرچه‬‫بیشتر‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ها‬‫و‬
‫فن‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫های‬‫بکار‬‫فته‬‫ر‬‫شده‬‫تا‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫جدید‬،‫نیست‬‫ترکیب‬‫این‬‫فن‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫ها‬‫ک‬‫ار‬‫بعدی‬
،‫است‬‫نه‬‫فقط‬‫در‬‫مینه‬‫ز‬‫ی‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬.
‫ما‬‫نشان‬‫دادیم‬‫که‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫میتواند‬‫از‬‫طریق‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ل‬‫و‬‫ماژ‬‫های‬،‫هوشمند‬‫داده‬‫ر‬‫محو‬
،‫باشد‬‫و‬‫چوب‬‫ر‬‫چا‬‫برنامه‬‫ای‬‫ا‬‫ر‬‫ایجاد‬‫کردیم‬‫که‬‫از‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫ابط‬‫ر‬‫های‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫که‬
‫اساسا‬‫به‬‫داده‬‫ها‬‫ه‬‫ز‬‫اجا‬‫میدهد‬‫اهنمای‬‫ر‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫خودشان‬،‫باشند‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.
‫با‬‫گنجانده‬‫شدن‬‫بیشتر‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫ده‬‫و‬‫افز‬‫شدن‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫جدید‬‫به‬،‫سیستم‬‫یک‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫ر‬‫قادر‬
‫خواهد‬‫بود‬‫مستقیما‬‫از‬‫تخصص‬‫و‬‫کار‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫بهره‬‫مند‬،‫گردد‬‫تا‬‫اینکه‬‫جداگانه‬‫به‬‫د‬‫نبال‬‫هر‬
‫مجموعه‬‫داده‬‫و‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫منتشر‬‫شده‬‫باشد‬.
‫این‬‫یک‬‫ادایم‬‫ر‬‫پا‬‫جدید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫آنالیز‬‫داده‬،‫ها‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫اطالعات‬‫و‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫فنی‬‫است‬‫در‬‫م‬‫قایسه‬‫با‬
‫ش‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫دی‬‫ر‬‫استاندا‬‫که‬‫چندی‬‫از‬،‫متخصصین‬‫که‬‫هر‬‫یک‬‫در‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫محدودی‬‫تخصص‬
‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫فقط‬‫به‬‫یک‬‫یر‬‫ز‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫داده‬‫های‬‫موجود‬‫ی‬ ‫دسترس‬،‫میابند‬‫و‬‫تجزیه‬‫و‬‫تح‬‫لیل‬
‫جداگانه‬‫ای‬‫ا‬‫ر‬‫انجام‬‫میدهند‬.
‫به‬‫ر‬‫طو‬،‫سنتی‬‫یک‬‫شکاف‬‫گسترده‬‫ای‬‫بین‬‫انتشار‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫ی‬ ‫مهندس‬‫و‬‫علمی‬‫و‬‫بک‬‫ار‬‫ی‬‫گیر‬‫نهایی‬
‫این‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ها‬‫توسط‬‫صنایع‬‫وجود‬‫داشته‬‫است‬.‫چوب‬‫ر‬‫چا‬‫و‬‫ی‬‫ژ‬‫متدلو‬SeTES‫تالش‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫تا‬
‫این‬‫شکاف‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫طریق‬‫ایجاد‬‫یک‬‫مسیر‬‫و‬،‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫انتقال‬‫فن‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫های‬‫جدید‬‫به‬‫و‬‫سیع‬
‫ترین‬‫مخاطبین‬،‫ممکن‬‫کوچکتر‬‫کند‬.
SeTES‫در‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫شایستگی‬ ‫انتخاب‬
‫شما‬ ‫توجه‬‫از‬‫تشکر‬ ‫با‬

More Related Content

Viewers also liked

کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزکارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
Babak Sorkhpour
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
Babak Sorkhpour
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
Babak Sorkhpour
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
Babak Sorkhpour
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak Sorkhpour
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
Babak Sorkhpour
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
Babak Sorkhpour
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
Babak Sorkhpour
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
Babak Sorkhpour
 

Viewers also liked (9)

کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزکارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 

More from Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Babak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
Babak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
Babak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
Babak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
Babak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
Babak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (7)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

سیستم خبره خودآموز