SlideShare a Scribd company logo

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال دکتر فریده مشایخ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com نیمسال اول تحصیلی 1395-1394

1 of 22
Download to read offline
‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫دکتر‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬
1395
-
1394
5/10/2023 1
5/10/2023 2
‫مقدمه‬
•
‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫تجربه‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫قرن‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫حدود‬
‫پیتمن‬
(
(Pitman
‫سال‬ ‫در‬
1840
‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ، ‫میالدی‬
‫گذرد‬ ‫می‬،‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خورد‬ ‫باز‬ ‫ودریافت‬ ‫آموزشی‬
.
•
‫هر‬ ‫در‬، ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ، ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫امروز‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬،‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬
(Open Education)
.
‫این‬ ‫از‬
‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬،‫رو‬
‫پداگوژی‬
(
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
-
‫یادگیری‬
)
‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬
‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫دغدغه‬ ‫با‬،
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
‫درحوزه‬
‫و‬ ‫کارآموزی‬،‫آموزش‬
‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫ومطالبه‬ ‫مطرح‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬،
‫شود‬ ‫می‬
.
•
،‫بنابراین‬
‫وکاربرد‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫براکتشاف‬ ‫تاکید‬، ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬
‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬
‫هی‬ ‫دانشگا‬ ‫ازپیش‬ ‫اعم‬ ،
‫است‬، ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫دغدغه‬ ‫با‬،‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫یا‬، ‫دانشگاهی‬،
.
5/10/2023 3
‫درس‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬
‫دومولفه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬
‫است‬
:
‫یادگیری‬ ‫محیط‬
(
‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫دروندادها‬
)
‫یادگیری‬ ‫وعملکرد‬
(
‫برون‬
‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داد‬
.)
‫شفافیت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نوع‬ ‫هر‬
‫است‬ ‫پیامدها‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬
.
‫باره‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬
‫برای‬ ‫مالک‬ ‫وتعیین‬
‫ملی‬،‫محلی‬، ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬
‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬، ‫وجهانی‬
.
‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫مطالعات‬
‫کاربر‬ ‫وتجربه‬
(Usability and UX)
،
‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫شناسی‬ ‫آسیب‬
‫تمیز‬ ‫و‬
‫ضرورت‬
‫بر‬ ‫یافتن‬ ‫تسلط‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬
(MIL)
‫امکان‬،‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬، ‫را‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬
.
5/10/2023 4
‫مفهوم‬
‫پداگوژی‬
‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬
(
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
-
‫یادگیری‬
)
‫نگر‬ ‫جامع‬ ‫تفکر‬ ‫با‬
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫ورضایت‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬،‫کارایی‬ ‫به‬ ،‫وسیستمیک‬
-
‫یادگیری‬
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬
.
‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫کاربرد‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫ومالک‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬
-
‫یادگیری‬
‫می‬ ‫کمک‬،‫مسئله‬ ‫های‬ ‫درموقعیت‬،
‫کند‬
.
‫نظری‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫بلکه‬
‫رویکردها‬
‫انتخابی‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫تدریس‬
‫محتوای‬
‫دانش‬
(
‫دیداکتیک‬
)
‫بر‬
‫محیط‬ ‫تجهیز‬ ‫الزامات‬ ،‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬
‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫وتضمین‬،‫یادگیری‬
–
‫خط‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬
-
‫و‬
‫به‬ ‫دستیابی‬
‫است‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
..
،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬
‫پداگوژی‬ ‫جایگاه‬ ‫درک‬
‫عنوان‬ ‫به‬
‫علم‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫وپژوهش‬ ‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،
‫هنر‬
‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قراری‬ ‫بر‬ ‫شوق‬ ‫با‬ ،
،‫ها‬ ‫متغیر‬ ‫انواع‬
‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬
«
‫چگونه‬
»
‫به‬ ‫بلکه‬، ‫کردن‬ ‫تدریس‬
«
‫چه‬
»
‫و‬
«
‫چرا‬
»
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کردن‬ ‫تدریس‬
.
‫درک‬،‫باالخره‬
‫وعمل‬ ‫نظریه‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬
‫پیوسته‬ ،
‫یاد‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫به‬
‫دهی‬
-
‫بسیج‬ ‫وحتی‬ ‫یادگیری‬
‫وصالحیت‬ ‫توانایی‬
‫از‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫آوری‬ ‫وتاب‬ ‫محیط‬
(resilience)
‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬
.
5/10/2023 5
‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
(
1
)
•
‫موضوع‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ،‫بسیار‬ ‫سازگارسازی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫حرفه‬، ‫یادگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫تدریس‬
‫دارد‬ ‫نیاز‬، ‫مخاطب‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬، ‫درس‬
.
‫توان‬ ‫می‬،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬
‫وپژوهش‬ ‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اصولی‬ ‫رهنمودهای‬
‫تا‬ ‫داد‬ ‫ارائه‬،
‫شود‬ ‫سازی‬ ‫بومی‬،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،
.
‫نمودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬
‫محتوای‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫وروشهای‬ ‫مبانی‬ ‫درس‬
‫حضوری‬،‫وکارآموزی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ،
،‫خط‬ ‫بر‬ ‫یا‬
‫پیامدهای‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫مستلزم‬
،‫یادگیری‬
‫به‬
‫است‬،‫نیاز‬ ‫عنوان‬
.
‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬
‫عامل‬،‫نیاز‬
‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫درکیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬
‫مدیریت‬
‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫نهاد‬
(
،‫راهبردی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬،‫کافمن‬
1389
)
‫به‬ ‫و‬
‫کارآیی‬
‫فرایند‬
‫یاددهی‬
-
‫یادگیری‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬
.
‫فرایند‬
‫یاددهی‬
-
‫یادگیری‬
‫از‬ ‫متاثر‬ ،‫خود‬
‫معرفت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫شناسی‬
‫نظریه‬ ‫انتخاب‬ ‫تا‬ ‫است‬
‫یادگیری‬ ‫های‬
‫برای‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫مرتبط‬
‫مناسب‬ ‫وانتخاب‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬
‫رسانه‬
‫پذیرد‬ ‫انجام‬
.
‫نظریه‬
‫جمله‬ ‫از‬، ‫متفاوت‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬
:
‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬ ‫هر‬،‫گرا‬ ‫وپیوند‬ ‫سازاگرا‬،‫شناختی‬،‫گرا‬ ‫رفتار‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬
.
‫کند‬ ‫تدریس‬ ‫تواند‬ ‫می‬،‫آگاه‬ ‫نا‬ ‫ویا‬ ‫پنهان‬،‫آشکار‬،‫ونظری‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬
.
‫در‬ ،‫اما‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬ ‫بر‬،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ ‫از‬،‫آکادمیک‬ ‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصرفناوری‬
.
•
‫تمیز‬
‫مصرفی‬ ‫کاالی‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬
(
‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جوامع‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫وفروش‬ ‫خرید‬
)
‫وضرورت‬
‫تسلط‬
‫شناختی‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫دانشجویان‬
‫و‬
‫ای‬ ‫سوادرسانه‬
،
‫سازی‬ ‫مفهوم‬ ‫برای‬
،
‫عنوان‬ ‫به‬
‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫راهبرد‬
،
‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫شود‬
.
5/10/2023 6

Recommended

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Eisa Rezaei
 

More Related Content

Similar to یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...Maryam Nazari
 
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEisa Rezaei
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعSiamak H. Mehrabani
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
E learning
E learningE learning
E learningsnaseri
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Eisa Rezaei
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)Lampesht
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محورMohsen Sharifirad
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
 

Similar to یادگیری مداوم در عصر دیجیتال (20)

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
 
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
E learning
E learningE learning
E learning
 
Educational data mining
Educational data miningEducational data mining
Educational data mining
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
 
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
 

More from Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
 

More from Dr. Farideh Mashayekh (9)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
 
FMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdf
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
حقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
 

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

 • 1. ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫دکتر‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬ 1395 - 1394 5/10/2023 1
 • 3. ‫مقدمه‬ • ‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫تجربه‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫قرن‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫حدود‬ ‫پیتمن‬ ( (Pitman ‫سال‬ ‫در‬ 1840 ‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ، ‫میالدی‬ ‫گذرد‬ ‫می‬،‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خورد‬ ‫باز‬ ‫ودریافت‬ ‫آموزشی‬ . • ‫هر‬ ‫در‬، ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ، ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫امروز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬،‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬ (Open Education) . ‫این‬ ‫از‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬،‫رو‬ ‫پداگوژی‬ ( ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ - ‫یادگیری‬ ) ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫دغدغه‬ ‫با‬، ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫درحوزه‬ ‫و‬ ‫کارآموزی‬،‫آموزش‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫ومطالبه‬ ‫مطرح‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬، ‫شود‬ ‫می‬ . • ،‫بنابراین‬ ‫وکاربرد‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫براکتشاف‬ ‫تاکید‬، ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫هی‬ ‫دانشگا‬ ‫ازپیش‬ ‫اعم‬ ، ‫است‬، ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫دغدغه‬ ‫با‬،‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫یا‬، ‫دانشگاهی‬، . 5/10/2023 3
 • 4. ‫درس‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫دومولفه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫است‬ : ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ( ‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫دروندادها‬ ) ‫یادگیری‬ ‫وعملکرد‬ ( ‫برون‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داد‬ .) ‫شفافیت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫پیامدها‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ . ‫باره‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫مالک‬ ‫وتعیین‬ ‫ملی‬،‫محلی‬، ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬، ‫وجهانی‬ . ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربر‬ ‫وتجربه‬ (Usability and UX) ، ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫شناسی‬ ‫آسیب‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫یافتن‬ ‫تسلط‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ (MIL) ‫امکان‬،‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬، ‫را‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ . 5/10/2023 4
 • 5. ‫مفهوم‬ ‫پداگوژی‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬ ( ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ - ‫یادگیری‬ ) ‫نگر‬ ‫جامع‬ ‫تفکر‬ ‫با‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫ورضایت‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬،‫کارایی‬ ‫به‬ ،‫وسیستمیک‬ - ‫یادگیری‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ . ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫کاربرد‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫ومالک‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬ - ‫یادگیری‬ ‫می‬ ‫کمک‬،‫مسئله‬ ‫های‬ ‫درموقعیت‬، ‫کند‬ . ‫نظری‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫بلکه‬ ‫رویکردها‬ ‫انتخابی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫محتوای‬ ‫دانش‬ ( ‫دیداکتیک‬ ) ‫بر‬ ‫محیط‬ ‫تجهیز‬ ‫الزامات‬ ،‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫وتضمین‬،‫یادگیری‬ – ‫خط‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬ - ‫و‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ .. ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫پداگوژی‬ ‫جایگاه‬ ‫درک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫علم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫وپژوهش‬ ‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ، ‫هنر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قراری‬ ‫بر‬ ‫شوق‬ ‫با‬ ، ،‫ها‬ ‫متغیر‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ « ‫چگونه‬ » ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫کردن‬ ‫تدریس‬ « ‫چه‬ » ‫و‬ « ‫چرا‬ » ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کردن‬ ‫تدریس‬ . ‫درک‬،‫باالخره‬ ‫وعمل‬ ‫نظریه‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬ ‫پیوسته‬ ، ‫یاد‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫دهی‬ - ‫بسیج‬ ‫وحتی‬ ‫یادگیری‬ ‫وصالحیت‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آوری‬ ‫وتاب‬ ‫محیط‬ (resilience) ‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ . 5/10/2023 5
 • 6. ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( 1 ) • ‫موضوع‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ،‫بسیار‬ ‫سازگارسازی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫حرفه‬، ‫یادگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫تدریس‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬، ‫مخاطب‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬، ‫درس‬ . ‫توان‬ ‫می‬،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫وپژوهش‬ ‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اصولی‬ ‫رهنمودهای‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫ارائه‬، ‫شود‬ ‫سازی‬ ‫بومی‬،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، . ‫نمودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫محتوای‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫وروشهای‬ ‫مبانی‬ ‫درس‬ ‫حضوری‬،‫وکارآموزی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ، ،‫خط‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫پیامدهای‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫مستلزم‬ ،‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫است‬،‫نیاز‬ ‫عنوان‬ . ‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫عامل‬،‫نیاز‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫درکیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫نهاد‬ ( ،‫راهبردی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬،‫کافمن‬ 1389 ) ‫به‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫فرایند‬ ‫یاددهی‬ - ‫یادگیری‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ . ‫فرایند‬ ‫یاددهی‬ - ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ،‫خود‬ ‫معرفت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫شناسی‬ ‫نظریه‬ ‫انتخاب‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫برای‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫مرتبط‬ ‫مناسب‬ ‫وانتخاب‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫رسانه‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬ . ‫نظریه‬ ‫جمله‬ ‫از‬، ‫متفاوت‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ : ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬ ‫هر‬،‫گرا‬ ‫وپیوند‬ ‫سازاگرا‬،‫شناختی‬،‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ . ‫کند‬ ‫تدریس‬ ‫تواند‬ ‫می‬،‫آگاه‬ ‫نا‬ ‫ویا‬ ‫پنهان‬،‫آشکار‬،‫ونظری‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬ . ‫در‬ ،‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬ ‫بر‬،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ ‫از‬،‫آکادمیک‬ ‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصرفناوری‬ . • ‫تمیز‬ ‫مصرفی‬ ‫کاالی‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ( ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جوامع‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫وفروش‬ ‫خرید‬ ) ‫وضرورت‬ ‫تسلط‬ ‫شناختی‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫سوادرسانه‬ ، ‫سازی‬ ‫مفهوم‬ ‫برای‬ ، ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫راهبرد‬ ، ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫شود‬ . 5/10/2023 6
 • 7. 5/10/2023 7 • ‫تمیز‬ ‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫نیاز‬ ‫عامل‬ ‫درکیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫بخشی‬ ‫آموزشی‬ ‫نهاد‬ ‫است‬ ( ‫کافمن‬ ،‫وهرمن‬ 1389 .) • ‫مدیریت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫فرایندیادگیری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تضمینی‬ . • ‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫مهندسی‬ + ‫فناوری‬ ‫مدیریت‬ = ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫تحقق‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درتدریس‬ ( 2 )
 • 8. 5/10/2023 8 • ‫به‬ ‫وفناوری‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫ونظریه‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ، . ‫نظریه‬ ‫های‬ ‫یادگیری‬ : • ‫رفتار‬ ‫گرا‬ ، • ،‫شناختی‬ • ‫و‬ ‫سازاگرا‬ • ،‫گرا‬ ‫پیوند‬ ‫هر‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬ . ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬ ‫کند‬ ‫تدریس‬ ‫تواند‬ ‫می‬،‫آگاه‬ ‫نا‬ ‫ویا‬ ‫پنهان‬،‫آشکار‬،‫ونظری‬ . ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصرفناوری‬ ‫در‬ ،‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬ ‫بر‬،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ ‫از‬،‫آکادمیک‬ ‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬ ‫انقالب‬ . ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درتدریس‬ ( 3 )
 • 9. ‫درس‬ ‫محتوای‬ • ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ (OER) ‫وبه‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫برخط‬ ‫کتاب‬ ‫از‬، ‫روز‬ Teaching in Digital Age ( Bates ) ‫پداگوژی‬ ‫وکتاب‬ : ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬ - ‫یادگیری‬ ‫وارونه‬ ‫کالس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ (filliped class) ‫تمرین‬، ‫زبان‬ ‫وتقویت‬ ،‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ،‫گرا‬ ‫وکل‬ ‫سیستمیک‬ ‫روش‬ ‫قالب‬ ‫در‬،‫مرجع‬ . • ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیرتشکیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫متمایز‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫محتوای‬ : ‫الف‬ - ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ : ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ( ‫شناخت‬،‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫سازاگرایی‬،‫گرایی‬ ) ‫؛‬ ‫ب‬ – ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ : ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫گذا‬ ‫برای‬ ‫ر‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫برخط‬،‫باز‬،‫کیفیت‬ (SDG4) ‫؛‬ ‫ج‬ – ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ : ‫سازی‬ ‫چابک‬ ‫کاربرد‬ ( ‫فاوا‬ ) ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ (SDG4) 5/10/2023 9
 • 13. ‫یادگیری‬ ‫پیامد‬ 1 - ‫تمرین‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ( ‫وساختن‬ ‫ارزیابی‬، ‫ترکیب‬،‫تحلیل‬ ‫توانایی‬ ‫شناخت‬ ‫فرا‬ ) 2 - ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مطالبه‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ (Media Information Literacy) 3 - ‫جستجوی‬ ‫آزاد‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫ضوابط‬ (Open Educational Resources) ، 4 - ‫جستجوی‬ ‫ضوابط‬ ‫ویادگیری‬ ‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫الکترونیکی‬ 5 - ‫پایش‬ ‫درآموزش‬، ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫بازویادگیری‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ . 5/10/2023 13
 • 14. ‫اول‬ ‫هفته‬ : 14/7/95 • ‫کلیدی‬ ‫مفاهم‬ : • ‫شناسی‬ ‫وهستی‬ ‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ • ‫سیستمیک‬ ‫نگاه‬ : ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫بازنمایی‬ • ‫راهبردی‬ ‫تفکر‬ : ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ • ‫سنجی‬ ‫نیاز‬ : ‫مطلوب‬ ‫با‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬ ( ‫ممکن‬ ) • ‫نیاز‬ ‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ : ‫راهبردی‬ ‫تفکر‬ ‫با‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ 5/10/2023 14
 • 15. ‫دوم‬ ‫هفته‬ : 28/7/95 • ‫وارونه‬ ‫کالس‬ : ‫جایگاه‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ (ICT) ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫پداگوژی‬ ( ‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ - ‫یادگیری‬ ) : ‫ص‬ . 273 - 300 ،‫پداگوژی‬ ‫کتاب‬ ... • ‫ید‬ ‫جد‬ ‫تمیزپارادایم‬ ( ‫دانش‬ ‫گردش‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫جای‬ ‫به‬ ) ‫اصلی‬ ‫چالش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫درعصر‬ • ‫تمیز‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ( Lifelong Learning &Sustainable Development : ) ‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ) ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫مسئوالنه‬ ‫ومصرف‬ ‫تولید‬ ) ‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫اقتصادی‬،‫فرهنگی‬،‫اجتماعی‬،‫فیزیکی‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬ ) ‫زیستن‬ ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫صلح‬ ‫پاسداری‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ) • ‫واعتبار‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬ ‫آکادمیک‬ ‫دانش‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ • ‫اشاعه‬ ‫ضرورت‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫فرهنگ‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ • ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ : ‫عنوان‬ ‫به‬،‫را‬ ‫شهروندی‬ ‫رفتار‬ ‫ضعف‬ ‫یا‬ ‫قوت‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ « ‫پ‬ ‫یامد‬ ‫یادگیری‬ » ‫نمایید‬ ‫وتحلیل‬ ‫یادآوری‬ ، ، ‫جامعه‬ ‫عمومی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ، . 5/10/2023 15
 • 16. 5/8/95:‫سوم‬ ‫هفته‬ • ‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫تکوین‬ ‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ - ‫یادگیری‬ • ‫تفکیک‬ ‫هنر‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ TECHNE/ ( ‫فن‬،‫عمل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ : ‫تولید‬ ‫مصنوع‬ ) ‫از‬ ‫علم‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ EPISTEME/ ( ‫پژوهش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پذیر‬ ‫تعمیم‬،‫نظریه‬، ‫علمی‬ ) • ‫مدرس‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تفکیک‬ – ‫هنرمند‬ ‫مدرس‬ ‫از‬ ‫دانشگر‬ – ‫در‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫صنعتگروضرورت‬ ‫پداگوژی‬ ‫روان‬ (psycho- pedagogy) • ‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫عمده‬ ‫اصول‬ ‫تمیز‬ ( ‫پداگوژی‬ ‫روان‬ ) ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ : ‫علم‬ ‫ترکیب‬ ‫ضرورت‬ ‫چرایی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫استدالل‬ ( ‫دانش‬ ‫نظری‬ : ‫روانشناسی‬ ‫مکاتب‬ ) ‫وهنر‬ ( ‫خالق‬ ‫عمل‬ ) ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ومطالبه‬ ‫یاددهی‬ - ‫یادگیری‬ ) 5/10/2023 16
 • 17. ‫چهارم‬ ‫هفته‬ : 12/08/95 ‫تکوینی‬ ‫و‬ ‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬ ‫در‬ ‫یاددهی‬ ‫رویکرد‬ - ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫یادگیری‬ ( ،‫واتسون‬ 1910 ) • ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ومفروضه‬ : ‫الف‬ - ‫علم‬ ‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫وحدت‬ ( ‫ها‬ ‫پدیده‬ ‫پیروی‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ) ‫ب‬، - ‫شناسی‬ ‫روش‬ ( ‫نیست‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫حذف‬ ) ‫پ‬، - ‫شناسی‬ ‫مردم‬ ( ‫طبیعت‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫وقالب‬ ‫منفعل‬ ‫انسان‬ ) • ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫عصب‬ ‫لوژی‬ ‫فیزیو‬ ‫شرطی‬ ‫بازتاب‬ ، ( ،‫پاولوف‬ 1879 ) ‫و‬ ‫عصب‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫تاب‬ ‫باز‬ ، ‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬ ( ،‫تورندایک‬ 1874 - 1969 ) • ‫کارکردی‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬ ( ،‫اسکینر‬ 1904 - 1990 ) ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نقد‬ ( ،‫چامسکی‬ 1950 :) ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ( ‫رابطه‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ورفتار‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫میان‬ ‫طرفه‬ ‫ویک‬ ‫ساده‬ . ‫از‬ ‫منتج‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫پدیده‬ ‫است‬ ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ . ‫است‬ ‫نمایی‬ ‫وباز‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬ . ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ : ‫نقش‬ ‫اهمیت‬ ‫میانجیگری‬ ‫بازنمایی‬ ‫یک‬ ‫ذکر‬ ‫با‬، ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬ ‫نقد‬ ‫رادر‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬، ‫ملموس‬ ‫فرایند‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫نمایید‬ ‫تشریح‬ . 5/10/2023 17
 • 18. ‫پنجم‬ ‫هفته‬ : 19/08/95 • ‫قبل‬ ‫جلسات‬ ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫ویادآوری‬ ‫مرور‬ : ‫از‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫تفاوت‬ ‫سطحی‬ ‫کاربرد‬ ‫وتمرین‬ « ‫بازنمایی‬ ‫مفهوم‬ » ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ - ‫گیری‬ ‫یاد‬ • ‫وپیامد‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫رفتارگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ ‫تمیز‬ ‫یادگیری‬ • ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫از‬ ‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ • ‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫جدول‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ - ‫یادگیری‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫شناختی‬ ‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫باز‬ (OLCSs) • ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ : ‫مقاله‬ ‫خالصه‬ ‫ترجمه‬ : Quality Models of Online Learning Community Systems :Exploration , Evaluation and Exploration. 5/10/2023 18
 • 19. ‫ششم‬ ‫هفته‬ : 1395/8/26 ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ : ‫چابک‬ ‫کاربرد‬ ‫سازی‬ ( ‫فاوا‬ ) ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫مداوم‬ (SDG4,LLL) ‫بازرگان‬ ‫کاوه‬ ‫دکتر‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫دانشکده‬ 5/10/2023 19
 • 20. ‫هفتم‬ ‫هفته‬ : 2/9/95 • ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫در‬ ‫پیاژه‬ ‫ژان‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬ • ‫در‬ ‫پیاژه‬ ‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ( ‫گرایی‬ ‫وتجربه‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫یا‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬ ) ‫پیش‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساخته‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫نیست‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫منتزع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫شود‬ ‫می‬ . • ‫تا‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬ « ‫مفعول‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬ » ‫به‬ ‫عمل‬ ‫وساختارهای‬ ‫ها‬ ‫طرحواره‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ . • ‫یعنی‬ ‫فاعل‬ ‫بر‬ ‫واقع‬ ‫عمل‬ « ‫تطابق‬ » ‫مفعول‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫واره‬ ‫طرح‬ . • ‫شناخت‬ ‫ساختارهای‬ ‫بلکه‬، ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬، ‫یافته‬ ‫واتمام‬ ‫ثابت‬، ‫یک‬ ‫وتکوینی‬ ‫پویا‬ ‫فرایند‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫است‬ . • ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ . • ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫انجام‬ ‫واجتماعی‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬ . • ‫تکوین‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ « ‫هستی‬ ‫ژنتیک‬ » ‫و‬ « ‫حیات‬ ‫ژنتیک‬ » ‫هستیم‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫با‬ ‫کنش‬ ‫اندر‬ ‫از‬ ‫ناشی‬،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫وعبور‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫شناخت‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫یابیم‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫وبر‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫کنش‬ ‫موضوع‬ • ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ : ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫تجربه‬ ( ‫یادگیری‬ ) ‫با‬،‫را‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫عینی‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کالس‬ ‫با‬ ، ‫اید‬ ‫مددگرفته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ومفاهیمی‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ،‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫بگذارید‬ . . 5/10/2023 20
 • 21. • 1 - ‫تاردیف‬ ‫وموریس‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬ ( 1394 . ) ‫پداگوژی‬ : ‫علم‬ ‫وهنر‬ ‫یاددهی‬ - ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ . ‫ترجمه‬ : ‫فریده‬ ‫دکتر‬ • ‫مشایخ‬ . ‫انتشارات‬ ‫دوم‬ ‫چاپ‬،‫سمت‬ . ‫تهران‬ . 2 - ‫اطالعات‬ ‫وفناوری‬ ‫ارتباطات‬ ‫وزارت‬ ( 1392 ) ‫کشور‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫پایش‬ ‫نظام‬ . ‫تهران‬ . • 3-A.W.(Tony)Bates,T.(2015).Teaching in Digital Age.A Creative Commons Attribution-Non Commercial .British Colombia,Canada. • 4-Harasim,L.(2012).Learning theory and Online technology,New York/London,Routledge. • 5-Unesco.(2011)ICT for Teachers.Unesco,Paris. • 6-Unesco.(2013).Media Information Literacy.Unesco,Paris. • 7-INSEAD:The Global Information Technology Report 2016. • 8-www.coursera.org 5/10/2023 21 ‫منابع‬