SlideShare a Scribd company logo
‫فرایندهای‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫دانش‬ ‫شناسایی‬
‫بهار‬93
‫مدرس‬:
‫زاده‬ ‫قلی‬ ‫حسین‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫سرکار‬ ‫محترم‬ ‫استاد‬
‫بابک‬‫سرخپور‬‫موسوی‬ ‫سلمان‬ ‫و‬
‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫گرایش‬
‫سئوال‬
4
‫سيستم‬‫با‬ ‫آشنايي‬‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬
4
‫دانش‬ ‫مديريت‬
‫پرداز‬‫كيفيت‬‫ين‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫شركت‬Bkpt.co@Gmail.com
4
‫هر‬‫ي‬ ‫كس‬‫قادر‬‫به‬‫دانستن‬‫همه‬‫چيز‬‫نيست‬
‫اما‬‫ما‬‫بايد‬‫بدانيم‬‫آنچه‬‫ر‬‫ه‬‫ا‬‫ر‬‫كه‬‫نياز‬‫يم‬‫ر‬‫دا‬‫در‬‫كجا‬‫بيابيم‬
‫دانستن‬‫به‬‫خودي‬‫خود‬‫كافي‬‫نيست‬
‫با‬‫اين‬‫دانش‬‫چه‬‫ي‬‫كار‬‫مي‬‫توانيم‬‫بكنيم‬‫؟‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫فرايندهاي‬
‫شناسايي‬‫دانش‬
‫با‬‫طرح‬‫اين‬‫سؤال‬:
•‫آيا‬‫‌دانيم‬‫ي‬‫م‬‫كه‬‫چه‬‫‌دانيم؟‬‫ي‬‫م‬
•‫انجام‬‫اين‬‫وظيفه‬‫مديريت‬‫دانش‬‫يعني‬‫شناسايي‬‫دانش‬‫آغاز‬
‫مي‬‫شود‬.
•‌‫ي‬‫بسيار‬‫از‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫به‬‫خاطر‬‫عدم‬‫آشنايي‬‫با‬‫دانش‬‫خود‬‫در‬
‫‌ها‬‫ي‬‫‌گير‬‫م‬‫تصمي‬‫و‬‫هدف‬‌‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫گ‬‫ها‬‫دچار‬‫مشكل‬‫مي‬‫گردند‬.
•‫البته‬‫شناسايي‬‫منابع‬‫دانش‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫و‬‫بيرون‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ب‬‫ه‬
‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫توأم‬‫انجام‬‫‌شود‬‫ي‬‫م‬
5
‫اهبردهای‌مدیریت‌دانش‬‫ر‬
•‌‫و‬‫در‬(Drew, 1999)‫چهار‬‫طبقه‬‫از‬‫دانش‬‌‫ی‬‫تجار‬‫ا‬‫ر‬‫شناسایی‬‫کرد‬:
•‫آنچه‬‫ما‬‫می‬‫دانیم‬‫که‬‫می‬‫دانیم‬
•‫آنچه‬‫ما‬‫می‬‫دانیم‬‫که‬‫نمی‬‫دانیم‬
•‫آنچه‬‫ما‬‫نمی‬‫دانیم‬‫که‬‫می‬‫دانیم‬
•‫آنچه‬‫ما‬‫نمی‬‫دانیم‬‫که‬‫نمی‬‫دانیم‬
•Drew‫اضافه‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫بیشتر‬‫برنامه‬‫های‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫ابطه‬‫ر‬‫با‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‌‫و‬‫ا‬‌‫ل‬
،‫هستند‬‫که‬‫شامل‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫بهترین‬‫فعالیت‬‫ها‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫های‬‫ز‬‫مر‬‫داخلی‬‫می‬‫شود‬.
•‫از‬‫یک‬‫دیدگاه‬،‫اهبردی‬‫ر‬‫مين‬‫ر‬‫چها‬‫نوع‬‫بیشترین‬‫خطر‬‫و‬‫فرصت‬‫ا‬‫ر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ای‬‫جاد‬‫می‬
‫نماید‬.
‫اهبردهای‌مدیریت‌دانش‬‫ر‬
‫آگاهی‬‫دانش‬
/
‫محتوای‬‫دانش‬
‫که‬ ‫دانیم‬‫می‬ ‫آنچه‬
‫دانیم‬‫می‬
‫که‬ ‫دانیم‬‫می‬ ‫آنچه‬
‫دانیم‬‫نمی‬
‫که‬ ‫دانیم‬‫نمی‬ ‫آنچه‬
‫می‬‫دانیم‬
(‫شناسایی‬)
‫که‬ ‫دانیم‬‫نمی‬ ‫آنچه‬
‫دانیم‬‫نمی‬
‫تمرکز‬ ‫اک‌دانش‬‫ر‬‫اشت‬ ‌‫جستجو،‌خلق‌و‬
‫کسب‌دانش‬
‫‌و‌به‬‫ی‬‫پرده‌بردار‬‌‫ره‬
‫‌از‌دانش‬‫ی‬‫بردار‬
‌‫افشای‌خطرهای‬
‌‫کلیدی‌و‌کشف‬
‫فرصتها‬
‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫یابی‌مقایسه‌ا‬‫ز‬‫ار‬‌‫ی‬
‌‫ی‬‫و‌الگو‌گير‬
‫تحقیق‌و‌توسعه‬‌،
‌،‫ار‬‫ز‬‫تحقیق‌در‌با‬
‫قابتی‬‫ر‬‌‫هوش‬
،‫نقشه‌های‌دانش‬
‌‫ش،‌شبکه‬‫ز‬‫آمو‬
‫تباطی‬‫ر‬‫های‌ا‬
‫تنش‌خالقانه‬
•‫با‬‫مدیریت‬‫بر‬‫هر‬4‫ناحیه‬‫و‬‫ساخت‬‫ابعاد‬‫دانش‬‫به‬‌‫ر‬‫منظو‬
‫یک‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬،‫اهبردی‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اولين‬‫قدم‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫سمت‬‫توس‬‫عه‬
‫اهبرد‬‫ر‬‫بر‬‫مبنای‬‫دانش‬‫بر‬‫می‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬
8
‫ار‌های‬‫ز‬‫اب‬
‫شناساي‬‌‫ي‬
‫دانش‬
‫هه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ش‬‫نق‬‌،‫هش‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ن‬‫هاي‌دا‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬
(Knowledge
Broker)‫هطه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫س‬‫وا‬‌‫هاي‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬
(‫دالل‬‫ها‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬)‌،‫هش‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ن‬‫هال‌دا‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ق‬‫انت‬
‌‫هش‌در‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ن‬‫هي‌دا‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ن‬‫و‬‫‌در‬‫ي‬‫هاز‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫ه‬‫س‬‫ر‬‫آشكا‬
‌‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫ها‬‫شرکت‬‫از‬ ‫پیش‬‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬‫توسعه‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫سنگين‬‫ها‬‫قابلیت‬‫ی‬‫جدید‬
‫آن‬‫مجموعه‬‫از‬‫خارج‬‫و‬ ‫داخل‬‫در‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬‫ها‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬‫وجود‬.
‫اکثر‬‫های‬‫شرکت‬‫مسير‬ ‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫ها‬‫داده‬‫و‬‫اطالعات‬ ،‫های‬‫قابلیت‬‫داخل‬‫و‬ ‫ی‬
‫دست‬‫از‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫جی‬‫ر‬‫خا‬‫دهند‬‫می‬.
‫این‬‫به‬‫منجر‬‫شفافیت‬ ‫عدم‬‫امدی‬‫ر‬‫ناکا‬‫و‬‫جاهالنه‬ ‫تصمیمات‬ ،
‫های‬‫فعالیت‬‫اضافی‬‫گردد‬‫می‬
9
‫شناسايي‬‫دانش‬
‫شناسايي‬‫دانشهاي‬‫مفيدي‬‫كه‬‌‫در‬‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‌‫يه‬‫و‬‫،‌ر‬‫هاي‬‌‫ي‬‫كار‬‌‫و‬‫اقدا‬‌‫مات‬
‌‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫د‬‫ر‬‫وجود‌دا‬.
10
11
Knowledge identification
• goal
– survey the knowledge items
– prepare them for specification
• input
– knowledge-intensive task selected
– main knowledge items identified.
– application task classified
• assessment, configuration, combination of task types
• activities
– explore and structure the information sources
– study the nature of the task in more detail
‫مدل‬‫بست‬‫و‬‫پر‬
‫شناسايي‬‫دانش‬‫مرحله‬‫ل‬‫او‬‫فرآيند‬‫مديريت‬‫دانش‬‫است‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬
‫به‬‫عنوان‬‫توسعه‬‫دانش‬‫ضمني‬‫جديد‬‫يا‬‫توسعه‬‫دانش‬‫صريح‬‫از‬‫داده‬‫و‬‫اطالعا‬‫ت‬‫و‬‫يا‬
‫تلفيق‬‫دانش‬‫قبلي‬‫تعريف‬‫شده‬‫است‬.
12
‫مدل‬‫سلسله‬ ‫پیچی‬‫ر‬‫ما‬‫اتبی‬‫ر‬‫م‬
‫شناسایی‬‫دانش‬:‫قبل‬‫از‬‫خلق‬‫و‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫دانش‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫است‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫ز‬‫سا‬‫مان‬
‫شناسایی‬‫شود‬‫که‬‫ه‬‫ر‬‫اشا‬‫به‬‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬‫و‬‫تحقق‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫م‬‫ز‬‫سا‬‫ان‬‫د‬‫ر‬‫دا‬
.‫هنگامی‬‫که‬‫یک‬‫جستجوگر‬‫دانش‬‫با‬‫یک‬‫تقاضای‬‫کامال‬‫مشخص‬‫به‬‫ی‬‫سو‬‫ان‬‫تخاب‬
‫دانش‬‫ق‬‫سو‬‫داده‬‫میشود‬.‫شناسایی‬‫دانش‬‫در‬‫مرحله‬‫نخست‬‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫شناسای‬‫ی‬‫مکان‬
‫یابی‬‫دانش‬‫کسب‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫به‬‫ات‬‫ز‬‫موا‬‫آن‬‫دانش‬‫و‬‫منابع‬‫آن‬‫دانش‬‫پاالیش‬‫م‬‫یشود‬
‫شناسایی‬‫دانش‬‫ی‬‫ک‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دهی‬‫و‬‫تحقق‬‫نیاز‬‫های‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ر‬‫اشا‬‫ه‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫وقتی‬‫یک‬‫جستجو‬‫گر‬‫دانش‬‫با‬‫یک‬‫تقاصای‬‫کامال‬‫مشخص‬‫به‬‫ی‬‫سو‬‫ان‬‫تخاب‬
‫دانش‬‫ق‬‫سو‬‫داده‬‫می‬‫شو‬‫ن‬‫د‬‫و‬‫شناسایی‬‫دانش‬‫در‬‫مرجله‬‫نخست‬‫مستلزم‬‫مکان‬‫ی‬‫ابی‬
‫دانش‬‫کسب‬‫شده‬‫می‬‫باشد‬.‫به‬‫ات‬‫ز‬‫موا‬‫شناسایی‬‫دانش‬‫و‬‫منابع‬‫آن‬‫دانش‬‫پا‬‫الیش‬
‫می‬‫شود‬.
13
‫پایی‬‫و‬‫ار‬‫مدل‬
‫شناسایی‬‫دانش‬‫به‬‫عنوان‬‫گام‬‫ی‬ ‫اساس‬‫و‬‫اهبردی‬‫ر‬‫در‬‫فرایند‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫و‬‫به‬‫ر‬‫عبا‬‫تی‬‫در‬‫الیه‬
‫دوم‬‫مدل‬‫کمیته‬‫پایی‬‫و‬‫ار‬‫قرار‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫طی‬‫این‬‫فرایند‬‫افراد‬‫و‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تشویق‬‫می‬‫شو‬‫ند‬‫تا‬
‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬‫آنچه‬‫که‬‫می‬‫خواهند‬‫تحقق‬‫یابد‬‫و‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫برای‬‫آن‬‫در‬‫واقع‬‫بیندیشند‬.
‫این‬‫امر‬‫مستلزم‬‫تحلیل‬‫دانش‬‫موجود‬‫و‬‫در‬‫دسترس‬‫و‬‫همچنين‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫است‬‫که‬
‫فعالیت‬‫ی‬ ‫اساس‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫از‬‫شناسایی‬‫دانش‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬
‫می‬‫گيرد‬‫شناسایی‬‫گپها‬‫یا‬‫شکاف‬‫ی‬ ‫دانش‬‫است‬‫که‬‫دانش‬‫استراتژیک‬‫بایستی‬‫مش‬‫خص‬‫شود‬.
‫اینکار‬‫در‬‫سطح‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫برای‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫دانش‬‫اهبردی‬‫ر‬‫و‬‫در‬‫سطح‬‫فردی‬‫برای‬‫جستجو‬‫ی‬
‫اطالعات‬‫و‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫می‬‫گيرد‬.
‫شناسایی‬‫دانش‬‫موجود‬‫اساس‬‫پشتیبانی‬‫از‬‫تصمیم‬‫گيریهاست‬‫لذا‬‫برای‬‫این‬‫منظ‬‫ر‬‫و‬‫شها‬‫و‬‫ر‬‫و‬
‫هایی‬‫ر‬‫ابزا‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫این‬‫گام‬‫ا‬‫ر‬‫هدایت‬‫و‬‫حمایت‬‫کنند‬‫ذکر‬‫شده‬‫که‬‫از‬‫جمله‬‫آنها‬‫ر‬‫اهبردهای‬
‫ی‬‫جستجو‬‫نظام‬‫مند‬‫و‬‫ش‬‫ر‬‫با‬‫ی‬‫مغز‬،‫تکنیک‬‫های‬‫نقشه‬‫ی‬ ‫کش‬‫و‬‫د‬‫ر‬‫خو‬‫ز‬‫با‬‫مشتریان‬‫هس‬‫ت‬.
14
‫سه‬‫و‬‫پر‬‫شناسايي‬
‫شناسايي‬‫دانش‬:‫سه‬‫و‬‫پر‬‫شناسايي‬‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫دانش‬‫فعاليت‬‫هايي‬‫است‬‫كه‬
‫آگاهي‬‫از‬‫نياز‬‫دانش‬ ‫خلق‬ ‫به‬‫جديد‬‫و‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬‫ساني‬‫ر‬‫توس‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫انواع‬‫عه‬
‫مي‬‫دهد‬.‫همچنين‬‫فعاليت‬‫هايي‬‫ا‬‫ر‬‫كه‬‫شكل‬،‫قابليت‬‫تبديل‬‫و‬‫مالك‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫مو‬
‫نياز‬‫ا‬‫ر‬‫تعيين‬‫مي‬‫كنند‬‫بر‬‫در‬ ،‫مي‬‫گيرد‬.
‫در‬‫ير‬‫ز‬‫نمونه‬‫هاي‬‫چنين‬‫فعاليت‬‫هايي‬‫است‬ ‫آمده‬:
‫تعين‬‫شكاف‬‫دانش‬‫بواسطة‬‫مقايسة‬‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬‫دانش‬‫با‬ ‫دانش‬‫موجود‬
‫شناسايي‬‫شكل‬‫و‬‫قابليت‬‫تغيير‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانش‬‫نياز‬
‫شناسايي‬‫منابع‬‫ني‬‫و‬‫در‬‫و‬‫بيروني‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانش‬‫نياز‬
15
‫چرخه‬‫عمر‬‫يك‬‫موضوع‬‫ي‬ ‫دانش‬‫مرحله‬‫با‬‫شناسايي‬‫دا‬‫نش‬
‫ع‬‫و‬‫شر‬‫مي‬‫شود‬.
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫تعاریف‬
•‫نقشه‬‫دانش‬‫یک‬‫منظر‬‫از‬،‫یگران‬‫ز‬‫با‬،‫منابع‬‫جریان‬،‫ها‬‫محدودیت‬‫ها‬‫و‬‫حفره‬‫های‬‫دانش‬‫در‬‫ما‬‫ز‬‫سا‬‫ن‬‫ها‬
‫ا‬‫ر‬‫به‬‫تصویر‬‫می‬‫کشد‬‫و‬‫ابزار‬‫هدایت‬‫به‬‫سمت‬‫دو‬‫حالت‬‫اطالعات‬‫کد‬‫شده‬‫یا‬‫دانش‬‫صریح‬‫ضمن‬‫ی‬‫ایجاد‬
‫کرده‬‫است‬.‫اهمیت‬‫تباطات‬‫ر‬‫وا‬‫بين‬‫ن‬‫مخاز‬‫و‬‫مجموعه‬‫نيروهای‬‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫آشکار‬‫می‬‫د‬‫ز‬‫سا‬.(Kim et
al., 2003).
•‫یک‬‫نقشه‬‫می‬‫تواند‬‫اشکال‬‫مختلفی‬‫داشته‬‫باشد‬‫و‬‫از‬‫یک‬‫نمایش‬‫ی‬‫تصویر‬‫تا‬‫فهرست‬‫صف‬‫حات‬،‫د‬‫ر‬‫ز‬‫از‬
‫تجسم‬‫موضوعات‬‫مرتبط‬‫یا‬‫نقشه‬،‫مفهوم‬‫تا‬‫لیست‬‫موجودی‬‫و‬‫یا‬‫ماتریس‬،‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫نقشه‬‫های‬
‫فرایندهای‬‫ی‬‫کار‬‫کلیدی‬‫و‬‫مهم‬‫تا‬‫نقشه‬‫های‬‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬‫ی‬‫کار‬‫کلیدی‬‫و‬‫مهم‬‫تا‬‫نقشه‬‫های‬‫تو‬‫سعه‬‫و‬
‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫اجتماعی‬‫افراد‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫برگيرد‬.(Hellstorm& Husted,2004)
•‫ترسیم‬‫موفقیت‬‫آميز‬‫نقشه‬‫دانش‬‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫انجام‬‫گام‬‫های‬‫مختلفی‬‫است‬‫که‬‫باید‬‫با‬‫توجه‬‫ک‬‫امل‬‫به‬‫منابع‬
‫ی‬ ‫دانش‬‫و‬‫سرمایه‬‫های‬،‫ی‬‫فکر‬‫ی‬‫درگير‬‫تمامی‬‫کارکنان‬‫در‬‫ایجاد‬‫آن‬‫و‬‫در‬‫جهت‬‫دستیابی‬‫به‬‫اهدا‬‫ف‬‫تعیين‬
‫شده‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫باشد‬.(Eppler,2008).
•‫ابزار‬،‫شیوه‬‫ها‬‫و‬‫یکردهای‬‫و‬‫ر‬‫متنوعی‬‫برای‬‫ترسیم‬‫نقشه‬،‫دانش‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬‫گونا‬‫گونی‬‫که‬‫می‬
‫تواند‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫توجه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬،‫باشد‬‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫انتخاب‬‫مناسب‬‫ترین‬‫آنها‬‫برای‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫بسیار‬‫حیاتی‬
‫است‬.(Jafari et al,2009)،(Yasin and Egbu,2010)
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫تعریف‬ ‫ادامه‬
‫نقشه‬‫دانش‬‫میتواند‬‫به‬‫ما‬‫در‬‫انتقال‬‫دانش‬‫مناسب‬‫به‬‫مناسب‬‫ترین‬
‫فرد‬‫در‬‫مناسب‬‫ترین‬‫مان‬‫ز‬‫کمک‬‫کند‬‫تا‬‫اطمینان‬‫حاصل‬‫شود‬‫که‬
‫مناسب‬‫ترین‬‫تصمیم‬‫انخاذ‬‫خواهد‬‫شد‬.‫یک‬‫نقشه‬‫دانش‬،‫منابع‬
‫جریان‬،‫ها‬‫محدودیت‬‫ها‬‫و‬‫حفره‬‫های‬(‫نقاط‬‫اتالف‬‫یا‬‫توقف‬)‫دانش‬
‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬.‫نقشه‬‫های‬‫دانش‬‫خوب‬‫توسعه‬‫یافت‬‫ه‬‫به‬
‫شناسایی‬‫سرمایه‬،‫ی‬‫فکر‬‫معرفی‬‫اعضای‬،‫جدید‬‫و‬‫افزایش‬‫یادگ‬‫ی‬‫ير‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫کمک‬‫می‬‫کنند‬(Tog and Mitra,2008)
‌‫ر‬‫به‌طو‬‫كلي‬‫مي‬‌‫توان‌گفت‬‫كه‬‌‫نقشه‬‫هاي‬‌،‫دانش‬‫امكانات‬‫ير‬‫ز‬‌‫ا‬‫ر‬
‌‫اهم‌م‬‫ر‬‫ف‬‫د‬‫ر‬‫يآو‬:
•‌‫شفاف‬‌‫ي‬‫ساز‬‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‌‫و‬‫جريان‬‌‫دانش‌در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬
•‫شناسايي‬‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬‌،‫مح‬‫لهاي‬‌‫ار‌دانش،‌انواع‌دانش‌و‬‫ر‬‫استق‬‫جريان‬‫هاي‬‫دانش‬‫ي‬
‫موجود‬
•‫تعيين‬‌‫ضعف‬‫هاي‬‌‫مان‬‫ز‬‫مرتبط‌با‌دانش‌در‌سا‬
•‫نمايش‬‫امكانات‬‌‫بالقوه‬
•‌‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‌‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫امكان‬‫چينش‬‌‫ار‌دان‬‫ر‬‫و‌استق‬‫شهاي‬‫جديد‬‌‫در‬‫كنار‬‫دانشهاي‬‫موجود‬
•‌‫ي‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‌‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫وظايف‬‫بين‬‫مكا‬‫نهاي‬‌‫ار‌دانش‌و‬‫ر‬‫استق‬‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬
•‌‫طرح‬‌‫ي‬‫يز‬‫ر‬‌‫محل‬‫هاي‬‌‫م‬‫ز‬‫ال‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‌‫گسترش‌دانش‬
•‌‫انطباق‌و‌جفت‬‌‫ر‬‫وجو‬‫كردن‬‫آيندهاي‬‫ر‬‫ف‬‫كسب‬‌‫و‬‫كار‬‌‫با‬‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬
‫ذینفعان‬‫دانش‬ ‫نقشه‬
‫ذینفعان‬‫نقشه‬‫دانش‬‫از‬‫دید‬‫لیکاک‬(2006)‫به‬4‫ه‬‫و‬‫گر‬‫تقسیم‬‫می‬‫شوند‬:
1.‫دانش‬‫آفرینان‬:‫منبع‬‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬‫و‬‫اید‬‫های‬‫جدید‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫هستند‬.
2.‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫کنندگان‬‫دانش‬:‫کسانی‬‫که‬‫برای‬‫فرایند‬‫خلق‬‫یا‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫ساده‬‫ب‬‫ای‬‫ر‬‫به‬
‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫دانش‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬‫همکار‬‫می‬‫کنند‬.
3.‫ندگان‬‫ر‬‫دا‬‫دانش‬:‫کسانی‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫ی‬ ‫دانش‬‫هستند‬‫و‬‫ل‬‫کنتر‬‫انتقال‬‫ی‬‫ا‬‫مبادله‬
‫دانش‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫ا‬‫ر‬‫انجام‬‫می‬‫دهند‬.
4.‫بران‬‫ر‬‫کا‬‫دانش‬:‫اولين‬‫هدف‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫دانش‬‫هستند‬‫که‬‫برای‬
‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫ساختن‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ی‬ ‫دانش‬‫انه‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫این‬‫نقشه‬‫ها‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫گيرند‬.
‫از‬‫ی‬‫سو‬‫دیگر‬‫اجزاء‬‫نقشه‬‫دانش‬‫از‬‫دید‬‫سیتان‬(2009)
‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫از‬:
‫مکان‬،‫دانش‬‫مالکیت‬،‫دانش‬‫اعتبار‬،‫دانش‬‫بهنگام‬،
‫مناسب‬‫وبجا‬‫بودن‬،‫دانش‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬،‫دانش‬‫حساسیت‬
‫دانش‬‫به‬،‫تغیيرات‬‫ق‬‫حقو‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫به‬،‫دانش‬‫واس‬‫ط‬
‫ذخيره‬‫ای‬،‫دانش‬‫و‬‫آمار‬‫شاخص‬‫ی‬‫آمار‬‫استفاده‬‫از‬
،‫دانش‬‫و‬‫واسط‬‫و‬‫کانال‬‫های‬‫استفاده‬‫از‬‫دانش‬‫است‬.
‫نوع‬
‫دانش‬
‫ها‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫منابع‬‫شکل‬‫فراداده‬
‫ذی‬
‫نفعان‬
‫چه؟‬‫کجا؟‬‌‫چه‬‫فرمتی‬‫؟‬
‌‫د‬‫ر‬‫داده‌مو‬
‫دانش‬
‌‫چه‬
‫ی؟‬ ‫کس‬
‫صريح‬
‫سازماني‬:‌‫ساختار‬‫سازماني،مستندات‬
‌‫سازمان‬
‌‫گروه‬‌‫ي‬‫كار‬:‫كميته‬‌،‫ها‬‌‫ن‬‫ژور‬‫ال‬‫ها‬
‫فردي‬:‌‫چه‬‫ي‬ ‫كس‬‌‫چه‬‌‫ي‬‫چيز‬
‫مي‬‌،‫داند‬‫پروفايل‬‫هاي‬‫شايستگي‬‌،
‫شناسايي‬‌‫تخصص‬‫خارجي‬:‌‫ي‬‫مشتر‬‌،
،‫تعهدات‬
‌‫اطالعات‌و‌دانش‬‫شركا‬‫و‌رقبا‬
‌‫مستندات‌و‌اطالعات‬‫سيست‬‫م‬
‫هاي‬‫اطالعات‬
‫ايي‬‫ر‬‫سازمانيدا‬‫هاي‬‫ي‬ ‫دانش‬:
‫ليست‬‫مجوزها‬‫،‌توافقات‬
‌‫حق‬‫انشيز‬‫ر‬‫ف‬‫اعات‬‫ر‬‫،‌اخت‬
‌‫منابع‬‫خارجي‬:‫اتصاالت‬
‫ي‬ ‫دانش‬‌‫،‌گروه‬‫هاي‬‌‫ي‬‫كار‬
‌‫با‬‫شركا‬‌‫و‬‫متعهدان‬
‌‫فرمت‬‫هاي‬‫الكترونيكي‬‫وب‬‫سايت‬‌،‫ها‬
،‌‫اتصاالت‌صفحات‬w ord, pdf :
‫اسناديا‬‫ساير‬)‌،excel )‫گسترده‬
‫فايل‬‫هاي‬‫متني‬‌،‫ساده‬‫الگوها‬‫تصوير‬‌‫و‬
‫افيك‬‫ر‬‫گ‬:‌‌‫انواع‌فرمت‬‫هاي‬‫ديجيتال‬‌‫و‬
‌‫ائه‌ها‌در‌فرمت‬‫ر‬‫ا‬‫پاورپوينت‬
‌‫ه‌ها‌و‬‫ر‬‫اسطو‬
‫نمادهاي‬
‌‫ي‬‫بصر‬
‌‫اء‬‫ز‬‫ثبت‌اج‬
‫نقشه‬
‌‫دانش‬
‫آفرينان‬
‫شركا‬
‫ندگان‬‫ر‬‫دا‬
‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫كا‬
‫ضمنی‬
‫بهترين‬‌‫روش‌ها‌تجارب‬‫عملي‬‫و‌سودمن‬‌‫د‬
‌‫در‌مورد‬‫چگونگي‬‌‫انجام‬‫كار‬
‌‫تعامالت‬‫اجتماعي‬:‌‫چه‬‫ي‬ ‫كس‬‌‫چه‬‌‫ي‬‫چيز‬
‫مي‬‌‫داند‬.
‫فردي‬:‌،‫داستان‌ها‬‫الگوهاي‬‫ات‬‫ر‬‫ابتكا‬‌،
‫وقايع‬‌،‫،‌تجارب‬‫ليست‬‫ارتباطات‬
‫شناسايي‬‌‫تخصص‬:
‌‫ساختار‬‫رسمي‬‌‫و‬‫غير‬‫رسمي‬
‫شبكه‬‫هاي‬‫اجت‬‫ماعي‬‫يا‬
‫غير‬‫رسمي‬‌‫اد‬‫ر‬‫ذهن‌اف‬(‫تجربه‬‌‫و‬
‫تخص‬‫ص‬)
‌‌‫اشاره‌گرها‌و‌فهرست‬‫هاي‬
‫اهنما‬‫ر‬
‫ساير‬‫فايل‬‫ه‌ا‬:‌‫تمام‬‫فايل‬‫هاي‬‌‫شامل‬
‌‫دانش‌مانند‌برنامه‌ها‌و‬‫كاربردهاي‬‫قاب‬‌‫ل‬
‌‫ا‬‫ر‬‫اج‬(‌‫با‬‫پسوندو‬‫غير‬‫ه‬)exe
‫ساير‬‌‫تمام‌انواع‬‫فايل‬‫هاي‬‌‫سازگار‬‫كاغ‬‫ذ‬‌‫و‬
‫ساير‬‌‫فرمت‬‫هاي‬‫سنت‌ي‬:
‫اسنا‬‫د‬:‌‫اسناد‬‫كاغذي‬‌،‫كتاب‬‫ها‌و‬
‫ارشاتويدئو‬‫ز‬‫گ‬‫و‌صوت‬
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫اجزاء‬
‌‫چگونه‬‫يك‬‌‫نقشه‌دانش‬‫ايجاد‬‫ميشود‬
•‫كسب‬‫و‬‫جمع‬‫ي‬‫ر‬‫آو‬‫آيندهاي‬‫ر‬‫ف‬‫معني‬‫دار‬‫و‬‫مهم‬‫دانش‬
•‌‫ي‬‫جداساز‬‫حامالن‬‫دانش‬(‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬)‫و‬‫تعيين‬‫محلهاي‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫دانش‬
•‌‫ي‬‫كدگذار‬‫محل‬‫ها‬‫و‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
•‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫د‬‫ر‬‫موا‬‌‫ي‬‫كدگذار‬‫شده‬‫در‬‫سيستم‬‫اهنمايي‬‫ر‬1‫كه‬‫با‬‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‫مرتبط‬‫شد‬‫هاند‬
•‫تعيين‬‫مكانيزم‬‫هاي‬‫آمدي‬‫ر‬‫كا‬‫كه‬‫عدم‬‫تمركز‬‫ا‬‫ر‬‫امكا‬‫نپذير‬‫مي‬‫نمايند‬
:(Schoen, Sailer •‫به‬‫ي‬‫ر‬‫آو‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫شامل‬(1998
-‌‫ي‬‫كدگذار‬‫و‬‫نظم‬‫ي‬ ‫بخش‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫آمد‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫كردن‬‫نقش‬‫ههاي‬‫دانش‬‫به‬‫عنوان‬‫يك‬‫پي‬‫شفرض‬‫است‬.
-‫امكان‬‫استفاده‬‫مفيد‬‫از‬‫اين‬‫تها‬‫ر‬‫كا‬‫ماني‬‫ز‬‫رخ‬‫مي‬‫دهد‬‫كه‬‫به‬‫عنوان‬‫اسناد‬‫پويا‬‫شناخته‬‫شوند‬‫و‬‫آنها‬‫ا‬‫ر‬‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫به‬
‫ز‬‫و‬‫ر‬‌‫ي‬‫نگهدار‬‫نمود‬.(‫متمركز‬–‫غيرمتمركز‬)
-‫چنانچه‬‫ي‬ ‫بخش‬‫از‬‫آن‬‫توسط‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫مختلف‬‫كامل‬‫مي‬‫شود‬.‫بايد‬‫اين‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫با‬‫موضوع‬‫آشنايي‬‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫در‬
‫چوب‬‫ر‬‫چا‬‫خط‬‫ي‬ ‫مش‬‫هاي‬‫كلي‬‫و‬‫به‬‫موقع‬‫هاي‬‫ر‬‫كا‬‫مرتبط‬‫با‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫انجام‬‫دهد‬.‫و‬‫همچنين‬‫در‬‫اين‬‫ابطه‬‫ر‬‌‫ل‬‫مسئو‬
‫و‬‫پاسخگو‬‫باشند‬.
-‫غيرمتمركز‬‫بودن‬‫در‬‫تي‬‫ر‬‫صو‬‫مفيد‬‫است‬‫كه‬‫چوب‬‫ر‬‫چا‬‫عايت‬‫ر‬‫شود‬‫در‬‫اين‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫سرعت‬‫در‬‫كار‬‫ايجاد‬
‫مي‬‫شود‬.‌
‫ا‬
‫مثال‬‫ت‬‫ر‬‫كا‬‫هاي‬‫يت‬‫ز‬‫وي‬‫توسط‬‫خود‬‫فرد‬‫به‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫شود‬.
‫فرايند‬‫ايجاد‬‫نقشه‬‫هاي‬‫دانش‬
‌‫نحوه‬‫ايي‬‫ر‬‫اج‬‌‫نمودن‬‫سيستم‬‫ايجاد‬‌‫و‬‌‫ي‬‫نگاهدار‬‌‫ا‬‫ر‬‌‫نقشه‌دانش‬
‫مي‬‌‫توان‌در‬‫يتم‬‫ر‬‫الگو‬‌‫چهار‌مرحله‬‫ير‬‫ز‬‫فرموله‬‌‫نمود‬:
•‌‫ت‬‫ر‬‫صو‬‌‫ي‬‫بردار‬‌‫و‬‫تحليل‬‫موجودي‬
•‌‫مدل‬‌‫ي‬‫ساز‬‫كردن‬
•‫تكنيكي‬‫كردن‬
•‌‫اه‬‫ر‬‌‫ي‬‫انداز‬
‫نقشه‬ ‫انواع‬‫هاي‬‫دانش‬
•‫نقشه‬‫هاي‬‫گوناگوني‬‫از‬‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫ميتوان‬‫بر‬‫حسب‬‫نياز‬‫و‬‫هدف‬‫هاي‬‫ي‬ ‫دانش‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ايجاد‬‫نمود‬.‫به‬‫عنوان‬‫مثا‬‫ل‬:‫در‬
‫ابطه‬‫ر‬‫با‬‫دانش‬‫شناسان‬‫ر‬‫كا‬‫و‬‫خبرگان‬،‫دانش‬‫ه‬‫و‬‫گر‬،‫ها‬‫توانايي‬‫و‬‫قابلي‬‫تهاي‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬،‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬‫نحوه‬‫توسعه‬‫دانش‬
‫انواع‬‫مختلفينقشه‬‫منابع‬‫دانش‬1،‫نقشه‬‫ايي‬‫ر‬‫دا‬‫دانش‬2،‫نقشه‬‫ساختار‬‫دانش‬3،‫نقشه‬‫برد‬‫ر‬‫كا‬‫دانش‬4،‫نقشه‬
‫توسعه‬‫دانش‬5،‫نقشه‬‫هاي‬‫خاص‬6،‫نقشه‬‫دانش‬‫فردي‬‫نقشه‬‫دانش‬‫جمعي‬7
1 (Knowledge Source Map)
2 (Knowledge Asset Map)
3 (Knowledge Structure Map)
4 (Knowledge Application Map)
5 (Knowledge Development Map)
6 (Special Map)
7 (Collective Maps)
‫ادامه‬‫در‬‫برخي‬‫نقشه‬ ‫انواع‬‫از‬‫هاي‬‫دانش‬‫معرفي‬‫مي‬‫گردند‬.
‫نقشه‬‫مفاهيم‬
‫اين‬‌‫سم‬‫ر‬‌‫نقشه‌ها‌با‬‫امهايي‬‫ر‬‫دياگ‬‫از‬
‌‫ساختار‌دانش‬‫ايجاد‬‫مي‬‫شوند‬.
‫نقشه‬‫هاي‬‫خوشه‬‫اي‬‫دانش‬
•‫يك‬‌‫نمونه‬‫ديگر‬‌‫از‬‫امهاي‬‫ر‬‫دياگ‬‌‫ساختار‌دانش‌از‬‫طريق‬‌‫خوشه‬(‫دسته‬)2‌‫نمودن‌دانش‬
‫ايجاد‬‫مي‬‫شود‬.
•‫اين‬‫امها‬‫ر‬‫دياگ‬‫مي‬‌‫توانند‬‫همچنين‬‌‫تباط‬‫ر‬‫نوع‌ا‬‫فني‬‌‫ا‬‫ر‬‫نمايش‬‫دهند‬(Lehrrner2000)
•1- Knowledge Cluster Map
•2- Cluster
•3- Search
•4- Interaction
•5- Hyper linking
‫نقشه‬‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬:
•‫از‬‫آنجا‬‫كه‬‫نقشه‬‫هاي‬‫دانش‬‫ويژگي‬‫هاي‬‫دانش‬(‫آشكار‬-‫پنهان‬…..)‌‫افر‬‫اد‬‫ا‬‫ر‬
‫در‬‫بر‬‫نمي‬‫گيرد‬‫نقشه‬‫هاي‬‫خاص‬‌‫ي‬‫ديگر‬‫توسط‬‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬‫و‬‫متخصص‬‫ين‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تهيه‬‫مي‬‫شود‬.‫كه‬‫ابعاد‬‌‫ي‬‫كار‬‫آنها‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫كلي‬‫نمايش‬‫م‬‫ي‬‫دهد‬.
‫اين‬‫نوع‬‫از‬‫اهنماها‬‫ر‬‫كمك‬‫ميكند‬‫تا‬‫با‬‫داشتن‬‫نماي‬‫كلي‬‫از‬‫فرد‬‫با‬‫ا‬‫ر‬‫م‬‫جعه‬‫به‬
‫صفحة‬‫د‬‫ر‬‫ز‬‫مشخصات‬‫كامل‬‫تر‬‫او‬‫ا‬‫ر‬‫بدست‬‫د‬‫ر‬‫آو‬.
‫نقشه‬‫دارايي‬‫دانشي‬
Knowledge Assets Map Knowledge Topography
‫اين‬‌‫اه‌نشان‌دادن‬‫ر‬‫نوع‌نقشه،‌به‌هم‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‌‫اد‌در‬‫ر‬‫دانش‌اف‬‌‫ز‬‫حو‬‫ههاي‬‌‫مختلف‬‌‫ي‬‫كار‬‫كه‬‫ا‬‌‫ز‬
‫طريق‬‌‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‌‫ي‬‫گير‬(.(‌‫ي‬‫مميز‬)‌‫ا‬‫ر‬‌‫دانش‌آنان‌به‌دست‌آمده‌است‬‫نمايش‬‫ميدهد‬
‌‫در‬‫اين‬‌‫ل‬‫جدو‬:
••‌‫در‌هر‌سطر‬:‌‫دانش‬(‫هاي‬)‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬‌‫مشخص‬‫مي‬‫شود‬.
••‌‫ن‬‫در‌هر‌ستو‬:‌‫نوع‌دانش‌مشخص‬‫مي‬‫شود‬
••‌‫با‬‫عاليم‬‫دادي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫مختلف‬:‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫كميت‬‌‫و‬‫كيفيت‬،‫د‌نظر‬‫ر‬‫ه‌مو‬‫و‬‫دانش‌فرد‌در‌گر‬
‫نمايش‬‌‫داده‬‫مي‬‫شود‬.‫ده‬‫ر‬‌‫به‌عنوان‌مثال‌سه‌نوع‬
•‫بندي‬(‌‫ه‬‫ز‬‫تا‬‫كار‬‌،‫شناس‬‫ر‬‫كا‬‫،‌خبره‬)
‫نقشه‬‫هاي‬‫خاص‬
•‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫برد‬‫ر‬‫كا‬‫دانش‬‫نقشهاي‬‫خاص‬‌‫ي‬‫ديگر‬‫ا‬‫ر‬‫نيز‬‫مي‬‫توان‬‫احي‬‫ر‬‫ط‬‫نمود‬‫ب‬‫ه‬‫عنوان‬
‫مثال‬:
•‫نمايش‬‌‫ي‬‫مجاز‬‫بخشهاي‬(‫احل‬‫ر‬‫م‬)‫مختلف‬‫يك‬‫آيند‬‫ر‬‫ف‬‫يا‬‫يك‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫هها‬‫و‬‫نش‬‫ان‬
‫دادن‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نياز‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫هر‬‫مرحله‬‫از‬‫كار‬.
•‫اين‬‫نوع‬‫نقشه‬‫ها‬‫در‬‌‫ي‬‫مدلساز‬‫ايندهاي‬‫ر‬‫ف‬‌‫ي‬‫كار‬‫بر‬‫مبناي‬‫مديريت‬‫دانش‬‫برد‬‫ر‬‫كا‬
‫ند‬‫ر‬‫دا‬
‫افراد‬ ‫دانش‬ ‫منابع‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫نقشه‬
•‌‫به‬‫كمك‬‫اين‬‌‫نقشه‬‫ميتوان‬‌‫د‬‫ر‬‫موا‬‫ير‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫ا‌بدست‌آو‬‫ر‬:
•-‌‫نحوه‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫مان‬‫ز‬‫دانش‌موجود‌در‌سا‬
•-‫شناسايي‬‫ادي‬‫ر‬‫اف‬‫كه‬‌‫مان‌از‌عهده‬‫ز‬‫در‌سا‬‫كار‬‫ي‬ ‫مشخص‬‫برميآيند‬.
•-‫نمايش‬‌‫ي‬‫مجاز‬‫وضعيت‬‌‫اد‌از‬‫ر‬‫اف‬‫طريق‬‫تقسيم‬‫بندي‬‫ير‬‫ز‬‫امكا‬‫نپذير‬‫مي‬‫نمايد‬:
••‫ه‌دانش‬‫ز‬‫حو‬
••‌‫دامنه‬‫برد‬‫ر‬‫كا‬(‫اليه‬–‫سطح‬)
•‌‫در‬‫اين‬‌‫ه‬‫ز‬‫اد‌در‌حو‬‫ر‬‫حالت‌اف‬‫ودامن‬‫هاي‬‌‫مشخص‬‫نمايش‬‌‫داده‬‫ميشوند‬‫كه‬‌‫از‬‫طريق‬‌‫آن‬‫م‬‫ي‬
‌‫توان‬‫جايگاه‬‫علمي‬‌‫ه‬‫ز‬‫و‌حو‬‌‫ي‬‫كار‬‌‫ا‬‫ر‬‌‫آنان‬‫مشخص‌نمود‬
1 -Vision
2- Knowledge Source Map Pointer of Person
‫نقشه‬‫هاي‬‫ساختاري‬‫دانش‬
‌‫نقشه‬‫هاي‬‌‫ي‬‫ساختار‬‌‫مان‬‫ز‬‫ا‌در‌سا‬‫ر‬‌‫دانش‌ساختار‌دانش‬‫نمايش‬‫مي‬‫دهند‬.‌‫و‬‫بدينوسيله‬‫مي‬‫توا‬‌‫ن‬
‌،‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫پيوستگي‬‌‫،‌و‬‫وابستگي‬‫بين‬‫ها‬‫ر‬‫كا‬‌‫ا‌مشخص‌نمود‬‫ر‬(2000(Weber/ Schumans
‫اين‬‌،‫نوع‌از‌نقشه‌ها‬‌‫ي‬‫معمار‬‫يك‬‌‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫ي‬ ‫دانش‬‌‫ا‬‫ر‬‌‫تباط‌آنها‬‫ر‬‫اء‌و‌ا‬‫ز‬‫اه‌اج‬‫ر‬‫ا‌به‌هم‬‫ر‬‫نمايش‬‫ميدهن‬‫د‬.‌‫به‬
‫ي‬‫ر‬‫طو‬‫كه‬‌‫در‌آنها‌مشخص‬‫مي‬‌‫شود‬‫كه‬:
•‌‫چه‬‫قابليتهايي‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‌‫انجام‬‫يك‬‫كار‬‫م‌است؟‬‫ز‬‫ال‬
•‌‫چه‌دانش‬‫هايي‬‌‫در‬‫اختيار‬‫هستند؟‬
•‫آيا‬‫يك‬‌‫ه‬‫و‬‫گر‬‌‫ي‬‫كار‬‌‫همه‬‫دانشهاي‬‫د؟‬‫ر‬‫ا‌دا‬‫ر‬‌‫م‬‫ز‬‫ال‬
‫زرد‬ ‫صفحات‬1
•:‫اين‬‫صفحات‬‫مردم‬(‫جويندگان‬)‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬‫و‬‫متخصصين‬‫مرتبط‬(‫اهنمايي‬‫ر‬)‫مي‬
‫نمايد‬.
•-‫اين‬‫صفحات‬‫يك‬‫بخش‬‫مهم‬‫از‬‫نقشه‬‫هاي‬‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫بر‬‫ر‬‫د‬‫ميگيرند‬.
•-‫آنها‬‫امكان‬‌‫ي‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫مستقيم‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫دانشكا‬‫ا‬‫ر‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫مينمايند‬.
•-‌
‫ا‬
‫معموال‬‫نحوه‬‫تكميل‬‫آن‬‫از‬‫قاعده‬‫از‬‫پايين‬‫به‬‫باال‬2‫پيروي‬‫مي‬‫نمايد‬.‫بدين‬‫معني‬‫كه‬
‫ان‬‫ر‬‫همكا‬‫خودشان‬‫بتوانند‬‫شايستگي‬‫هاي‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫يابي‬‫ز‬‫ار‬‫نمايند‬‫و‬‫در‬‫ت‬‫ر‬‫كا‬‌‫و‬‫مذك‬‌‫ر‬
‫منعكس‬‫نمايند‬.
•-‫ثبت‬‫مطالب‬‫مرتبط‬‫با‬‫هركس‬‫بايد‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫داوطلبانه‬(‫با‬‫ميل‬‫خود‬‫فرد‬)‫ان‬‫جام‬‫شود‬.
•-‫يابي‬‫ز‬‫ار‬‫هاي‬‫ر‬‫كا‬‫انجام‬‫شده‬(‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫پادا‬‫شدهي‬)‫مي‬‫تواند‬‫مبناي‬‌‫ي‬‫مؤثر‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ايجاد‬‫اين‬‫نوع‬
‫از‬‫تها‬‫ر‬‫كا‬‫باشد‬.
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬
•‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬‫یک‬‫مینه‬‫ز‬‫جدید‬‫در‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫است‬.‫مقاالتی‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ترس‬‫یم‬
‫نقشه‬‫دانش‬‫و‬‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬‫آن‬‫تألیف‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫در‬‫این‬‫مقاالت‬‫به‬‫اهمیت‬‫برجست‬‫ه‬‫ترسیم‬
‫نقشه‬‫دانش‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫تأکید‬‫می‬‫شود‬(Yasin and
Egbu,2010).
•‫ها‬‫ر‬‫ابزا‬‫و‬‫شیوه‬‫های‬‫مختلفی‬‫برای‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫برای‬‫اینکه‬‫ن‬‫قشه‬‫دانش‬
‫سودمند‬‫باشد‬‫باید‬‫هدفی‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫برای‬‫آن‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬،‫است‬‫ده‬‫ر‬‫برآو‬‫د‬‫ز‬‫سا‬.‫اینکه‬
‫چه‬‫شکلی‬‫از‬‫نقشه‬‫دانش‬‫برای‬‫کدام‬‫هدف‬‫مناسب‬‫است‬‫محدودیت‬‫هایی‬‫ا‬‫ر‬‫تحمیل‬‫م‬‫ی‬
‫کند‬(Yasin and Egbu,2010)
•‫ش‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫بسیار‬‫اندکی‬‫برای‬‫کمک‬‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ها‬‫در‬‫تصمیم‬‫ی‬‫گير‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫اینکه‬‫چ‬‫ه‬
‫نقشه‬‫هایی‬‫برای‬‫اهنمایی‬‫ر‬‫و‬‫هدایت‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬‫ی‬‫سو‬،‫آینده‬‫مناسب‬‫وخوب‬،‫است‬‫و‬‫جود‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬(Hellstrom and Husted,2004)
‫ارتباط‬‫دادن‬‫شیوه‬‫های‬‫نقشه‬‫دانش‬‫با‬،‫اهداف‬
‫سازماندهی‬‫شایستگی‬‫برای‬‫به‬‫کار‬‫بردن‬‫بعضی‬‫ا‬‫بزار‬
‫که‬‫ا‬‫قبال‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫نگرفته‬‫اند‬‫و‬‫نوع‬‫سا‬‫زمان‬
‫که‬‫پروژه‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫آن‬‫به‬‫کار‬‫برده‬‫می‬‫شو‬‫د‬
(‫سلسله‬‫مراتبی‬،‫پروژه‬‫محور‬‫یا‬‫فرایند‬‫محور‬)،
‫مواردی‬‫هستند‬‫که‬‫باید‬‫در‬‫انتخاب‬‫روش‬‫ها‬‫و‬‫شیوه‬
‫های‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫گیرند‬.
‫شرایط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربردی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫نقشه‬
‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫پنج‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫گوناگون‬:
1-‫مفهومی‬ ‫های‬ ‫نقشه‬‫وذهنی‬
2-،‫علی‬ ‫های‬ ‫نقشه‬
3-‫دانش‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫نقشه‬
4-‫دانش‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫نقشه‬
5-‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫نقشه‬(Eppler,2008)،(Lecocq,2006)
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ابتکار‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬‫ا‬‫ست‬
(Snowden,1999.)
‫فرایند‬‫حو‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ،‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬‫خاص‬ ‫زه‬
‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬‫وهدف‬‫ت‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬‫عیین‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ،‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫جزئیات‬ ‫سطح‬(Hellstrom and Husted,2004)
‫دانش‬ ‫کشی‬ ‫نقشه‬ ‫عمده‬ ‫مراحل‬
1-‫شناسایی‬‫وممیزی‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬
2-‫کاربران‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫محدوده‬ ،‫اهداف‬ ‫شناسایی‬
3-‫شناسایی‬‫فرایندها‬‫ها‬ ‫شایستگی‬ ،‫ارتباطات‬ ،
4-‫و‬ ‫دانش‬ ‫پروفایل‬ ‫ایجاد‬‫دانشکاران‬
5-،‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬
6-‫اعتبارسنجی‬‫وبه‬‫شده‬ ‫ترسیم‬ ‫نقشه‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬.
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫ممیزی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬:
‫در‬ ‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫گام‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫دانشی‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫سازی‬ ‫شفاف‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سازمان‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫آغاز‬.
‫در‬‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫جریان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫مسیر‬ ‫این‬.‫نق‬ ‫به‬‫شه‬
‫تعریف‬ ‫نیازمند‬ ‫دانش‬ ‫درآوردن‬‫فرایندهای‬،‫دانش‬ ‫حامل‬‫دروندادها‬‫و‬
‫بروندادهای‬‫پای‬ ‫تا‬ ‫شروع‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫جریان‬ ‫مسیر‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬‫ان‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫انجام‬.
‫کاربران‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫محدوده‬ ،‫اهداف‬ ‫شناسایی‬:
‫ترسیم‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تشریح‬ ‫بعد‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬.‫ابت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫محدوده‬‫مورد‬ ‫دا‬
،‫گروهی‬ ،‫فردی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توافق‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬‫فراسازمانی‬‫مختلف‬ ‫رویکردهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫محدوده‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ترسیم‬‫را‬ ‫ی‬
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.‫روزم‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫متنوع‬ ‫دانشی‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫و‬ ‫ره‬
‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ویژه‬ ‫یا‬‫وآشکار‬‫شود‬ ‫برآورده‬.
‫شناسایی‬‫فرایندها‬‫ها‬ ‫شایستگی‬ ،‫ارتباطات‬ ،:
‫فرایندها‬‫د‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫شناسایی‬ ‫سرآغاز‬ ‫توانند‬ ‫می‬‫انش‬
‫در‬ ‫دانش‬ ‫جریان‬ ‫پیگیری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫فرایندها‬‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫دانشی‬ ‫های‬ ‫شکاف‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬‫ضعف‬
‫برد‬ ‫پی‬ ‫دانشی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫سازمان‬.‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫رویه‬ ‫رویکرد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫رار‬
‫داد‬.‫آورد‬ ‫روی‬ ‫اجتماعی‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫دانشی‬ ‫ارتباطات‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬‫ویا‬‫د‬ ‫روابط‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬‫انشی‬
‫در‬‫فرایندها‬‫نمود‬ ‫اقدام‬.‫شایست‬ ‫رویکرد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شایستگی‬ ‫نمایش‬‫برای‬ ‫گی‬
‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫دارایی‬‫کدگذاری‬‫گردد‬ ‫ترسیم‬ ،‫صریح‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫برای‬.
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫قلی‬ ‫حسين‬
‫اده‬‫ز‬
(1388)
-‫دانش‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫شناسایی‬
-‫دانش‬ ‫جریان‬ ‫تحلیل‬
-‫دانش‬ ‫صاحبان‬‫و‬ ‫منابع‬ ‫شناسایی‬
-‫دانش‬ ‫استخراج‬‫وایجاد‬‫آن‬ ‫فایل‬‫و‬‫پر‬
-‫دانش‬ ‫پیوند‬‫چه‬‫ر‬‫ویکپا‬‫ط‬ ‫این‬‫از‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ریق‬
-‫سنجی‬‫ر‬‫اعتبا‬‫دانش‬ ‫نقشه‬
-‫به‬‫و‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫دانش‬ ‫نقشه‬
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫محقق‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫در‬ ‫موجود‬ ‫مراحل‬
‫ویل‬
(1999)
-‌‫شناسایی‌پشتیبان‬‫واهداف‬‫آن‌از‌ترسیم‬
-‌‫شناسایی‌آنکه‌نقشه‌دانش‌به‌چه‬‫منظوری‬‫مندی‌ه‬‫ز‬‫است،‌محدوده‌نقشه،‌و‌نقشه‌دانش‌ویژه‌نیا‬‫بر‬‫ر‬‫ای‌کا‬
-‫مندی‌ها،‌شروع‌از‌پشتیبان‬‫ز‬‫ایای‌ترسیم‌نقشه‌و‌نیا‬‫ز‬‫ایند‌آموزش‌مستمر‌در‌مورد‌م‬‫ر‬‫ف‬
-‌‫شناسایی‬‫ذینفعان‬‫کلیدی‬(‌‫ان‌کلیدی‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫ادی‬‫ر‬‫واف‬‫که‌از‌خلق‌نقشه‌دانش‌متأثر‌می‌شوند‬)
-‌‫ایجاد‌کمیته‌هدایت‌کننده‌نقشه‌دانش‌با‌نماینده‌های‌مستقیم‌پشتیبان‌ها‌و‬‫ذینفعان‬‫کلی‬‫دی‬
-‌‫توسعه‬‌‫یابی‬‫ز‬‫ار‌ار‬‫ز‬‫اب‬‫ایند‬‫ر‬‫وف‬‫انتخاب‬
-‌‫ی‬‫ایند‌حفظ‌و‌نگهدار‬‫ر‬‫شناسایی‌سرپرست‌نقشه،‌مکان‌ذخيره،‌و‌ف‬
-‫ی‬ ‫‌اولیه‌و‌ایجاد‌تیم‌نقشه‌کش‬‫ی‬‫خلق‌نقشه‌دانش‌کار‬
-‌‫ترسیم‌در‌یک‌ناحیه‬‌‫ی‬‫محدودکار‬‌‫روشن‬‫وبهره‬‌‫سیستم‌اطالعات‬‫واهمیت‬‫ای‌برنده‌ه‬‫ر‬‫آن‌جستجو‌ب‬‌‫ای‌بالقوه‬
‫در‌این‌مرحله‬
-‌‫کار‌با‬‫متخصصا‬‫دادن‌نام‌آنها‌در‌نقشه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫دانی‌شده‌و‌ق‬‫ر‬‫ن‌قد‬
-‫مان‬‫ز‬‫انتشار‌نقشه‌های‌دانش‌در‌کل‌سا‬(‫به‌محض‌اینکه‌نقشه‌اولیه‌کامل‌شد‬)
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫ت‬‫ر‬‫داونیو‬‫و‬
‫ساک‬‫و‬‫یر‬
(1379)
-‫سطوح‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫چوبی‬‫ر‬‫چا‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫وانواع‬‫دانش‬‫توانمندیهای‬‫ی‬
-‫خاص‬‫های‬‫ر‬‫کا‬ ‫انجام‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانش‬ ‫تعریف‬
-‫برحسب‬ ‫خاص‬‫های‬‫ر‬‫کا‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫بندی‬‫طبقه‬
‫توامندی‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬
-‫دستر‬‫قابل‬ ‫های‬ ‫سامانه‬‫در‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫توانمندی‬ ‫تحقق‬‫س‬
-‫برنام‬ ‫توسعه‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫دانش‬‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫پیوند‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫ه‬
‫تها‬‫ر‬‫مها‬
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫های‬ ‫روش‬
APQC(2
003)
-‫فرایند‬ ‫ناحیه‬ ‫انتخاب‬/‫تمرکز‬(‫محدوده‬:)‫ر‬‫و‬‫مر‬‫فرایندهای‬‫کلیدی‬‫و‬‫حساس‬
-‫دانش‬ ‫نقشه‬‫ترسیم‬‫کلیدی‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫شناسایی‬(‫خ‬‫استفاده‬‫آن‬‫از‬‫ی‬ ‫کس‬ ‫چه‬‫واهد‬
‫کرد؟‬)
-‫ترسیم‬‫فرایندها‬:‫ل‬‫معمو‬‫وظایف‬‫شناسایی‬/‫ل‬‫غيرمعمو‬‫تص‬ ‫نقاط‬‫شناسایی‬ ،‫ی‬‫گير‬ ‫میم‬
‫و‬‫صاحبان‬‫محل‬ ‫تعیين‬،‫کلیدی‬‫ذینفعان‬‫در‬‫فرایندهای‬‫باال‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫با‬
-،‫ر‬‫و‬‫مر‬ ،‫ی‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمع‬ ‫برای‬‫برنامه‬‫توسعه‬‫سنجی‬‫ر‬‫اعتبا‬‫ذخيره‬،‫وتسهیم‬‫اط‬‫و‬ ‫دانش‬‫العات‬
-‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دانش‬‫شناسایی‬:‫اجتماعی‬‫سرمایه‬ ‫دانش‬‫محتوای‬ ‫بندی‬‫طبقه‬‫یرس‬‫ز‬‫و‬‫اخت‬
-‫نقشه‬‫تحلیل‬(،‫دانش‬‫کیفیت‬‫تسهیم‬‫آسان‬‫ی‬ ‫دسترس‬ ،‫دانش‬‫وغيره‬)
-‫اطالعاتی‬‫بار‬‫اضافه‬‫و‬ ،‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫فقدان‬،‫ها‬‫شکاف‬‫شناسایی‬
-‫کلیدی‬‫و‬ ‫حساس‬ ‫فرایند‬‫گام‬‫هر‬ ‫برای‬‫سنجش‬‫معیار‬ ‫خلق‬
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬:
•‫کوشش‬‫برای‬‫شناسایی‬‫صاحبان‬،‫دانش‬‫هدایت‬‫جویندگان‬‫دانش‬‫به‬‫ی‬‫سو‬‫آنها‬‫و‬‫ت‬‫شویق‬
‫به‬‫مبادله‬‫دانش‬‫از‬‫دالیل‬‫اصلی‬‫انگيزه‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬‫و‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫ق‬‫لمداد‬‫می‬
‫شود‬‫که‬‫با‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫ی‬‫ساز‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫آن‬‫دست‬‫یافت‬.‫تا‬‫پیش‬‫از‬‫این‬،‫مرحله‬
‫کلیه‬‫اطالعات‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫برای‬‫تهیه‬‫نقشه‬،‫دانش‬‫البته‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫پراکنده‬‫و‬‫نامنسجم‬
‫فراهم‬‫شده‬‫است‬.‫ن‬‫کانو‬‫تمرکز‬‫این‬‫مرحله‬‫از‬‫ترسیم‬‫نقشه‬،‫دانش‬‫در‬‫کنار‬‫هم‬‫قر‬‫ار‬‫دادن‬
‫قطعه‬‫های‬‫کوچک‬‫دانش‬‫و‬‫ایجاد‬‫پیوند‬‫تباط‬‫ر‬‫وا‬‫میان‬‫افراد‬‫با‬‫افراد‬‫و‬‫افراد‬‫با‬‫اط‬‫العات‬
‫است‬‫به‬‫ی‬‫نحو‬‫که‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫موجود‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫جهت‬‫های‬‫مشخص‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫د‬‫ز‬‫سا‬.
‫اعتبارسنجی‬‫به‬ ‫و‬‫روزرسانی‬‫شده‬ ‫ترسیم‬ ‫نقشه‬:
•‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫تیمی‬‫متشکل‬‫از‬،‫مدیران‬،‫متخصصان‬‫طراحان‬‫نقشه‬‫دانش‬‫و‬‫بران‬‫ر‬‫کا‬‫واق‬،‫عی‬
‫نقشه‬‫دانش‬‫تدوین‬‫شده‬‫ا‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ی‬‫نگر‬‫ز‬‫با‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬.‫با‬‫این‬‫هدف‬‫که‬‫آیا‬‫نقشه‬‫دانش‬‫تدوین‬
‫شده‬‫ا‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ی‬‫نگر‬‫ز‬‫با‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬.‫با‬‫این‬‫هدف‬‫که‬‫آیا‬‫نقشه‬‫تدوین‬‫شده‬‫معرف‬‫همه‬‫دان‬‫ش‬
‫موجود‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫است؟‬‫آیا‬‫نقشه‬‫دانش‬‫ی‬‫حاو‬‫دانش‬‫ی‬‫تکرار‬‫یا‬‫اد‬‫ز‬‫ما‬‫است؟‬‫در‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫پاس‬‫خ‬
،‫مثبت‬‫چه‬‫ی‬‫نیاز‬‫به‬‫تکرار‬‫یا‬‫دانش‬‫اد‬‫ز‬‫ما‬‫بوده‬‫است؟‬‫آیا‬‫فایل‬‫و‬‫پر‬‫های‬‫دانش‬‫و‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بين‬‫آنها‬
‫برای‬‫هه‬‫دانش‬‫ها‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫کامل‬‫توصیف‬‫شده‬‫است؟‬(Kim et al,2003).
•‫به‬‫غم‬‫ر‬‫تدوین‬‫و‬‫امکان‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫به‬‫نقشه‬،‫دانش‬‫نکته‬‫قابل‬‫توجه‬‫و‬‫مهم‬‫در‬‫ای‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ای‬‫ن‬‫است‬‫که‬
‫با‬‫نظر‬‫به‬‫ماهیت‬‫پویا‬‫ودر‬‫حال‬‫تکامل‬‫دانش‬‫و‬‫جایگاه‬‫آن‬‫در‬‫ایجاد‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ده‬‫و‬‫افز‬‫برای‬‫سا‬،‫مان‬‫ز‬
‫نقشه‬‫دانش‬‫به‬‫مفهوم‬‫نشانی‬‫جایگاه‬‫و‬‫منابع‬‫دانش‬‫و‬‫مسير‬‫دستیابی‬‫به‬‫آن‬‫به‬‫ز‬‫موا‬‫ات‬‫تکامل‬
‫دانش‬‫باید‬‫تغیير‬‫یابد‬‫و‬‫آمد‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫شود‬.‫توجه‬‫به‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫موجود‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬‫و‬‫م‬‫راحل‬
‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نظر‬،‫محققان‬‫منجر‬‫به‬‫غنی‬‫شدن‬‫مدل‬‫مفهومی‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬‫پیشنهادی‬‫خو‬‫اهد‬
‫شد‬.(Hoseingholizadeh,2010)
‫د‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬‫انش‬
‫محقق‬
‫کلیدی‬ ‫عوامل‬
‫و‬‫داونپورت‬
‫پروساک‬(19
98)
‫ویل‬(1999)
‫و‬‫کیم‬
‫همکاران‬(20
03)
‫لیانگ‬
‫وهمکاران‬20
07)
‫و‬‫جعفری‬
‫همکاران‬(20
09)
‫قلی‬‫حسین‬
‫زاده‬(1388)
‫ترسیم‬ ‫اهداف‬******
‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫ابزار‬‫واطالعات‬****
‫نقشه‬ ‫جزئیات‬ ‫سطح‬***
‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬*
‫صنعت‬ ‫نوع‬**
‫ارزیابی‬ ‫ابزار‬‫واعتبارسنجی‬‫نقشه‬*****
‫نقشه‬ ‫ایستایی‬ ‫یا‬ ‫پویایی‬****
‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫رویکردهای‬***
‫نقشه‬ ‫در‬ ‫صریح‬ ‫یا‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬***
‫نقشه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫عناصر‬***
‫دانش‬ ‫خود‬ ‫اهمیت‬ ‫میزان‬
‫نقشه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫یا‬ ‫مشخصات‬*
‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫انواع‬**
‫ذینفعان‬‫نقشه‬ ‫کاربران‬ ‫و‬******
‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫محدوده‬******
‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫سطح‬*
‫نقشه‬ ‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬***
‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬‫منظوره‬‫نقشه‬ ‫بودن‬*
‫نقشه‬ ‫طراحی‬ ‫تیم‬ ‫مهارت‬***
‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫اطالعات‬ ‫تکنولوژی‬ ‫زیرساخت‬***
7‫ترسیم‬ ‫عمده‬ ‫رویکرد‬‫دانش‬ ‫نقشه‬:
•1.‫رویکرد‬‫اجتماعی‬:‫این‬‫رویکرد‬‫بر‬‫تحلیل‬‫روابط‬‫اجتماعی‬‫و‬‫شفاف‬‫ی‬‫ساز‬‫دانش‬‫ضمنی‬‫کارکنان‬‫تمرکز‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫از‬‫تحلیل‬
‫شبکه‬‫اجتماعی‬،‫تحلیل‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫سیستم‬‫موقعیت‬‫یاب‬‫تخصص‬‫می‬‫توان‬‫نام‬‫برد‬.
•2.‫رویکرد‬‫رویه‬‫ای‬:‫این‬‫رویکرد‬‫بر‬‫تحلیل‬‫دانش‬‫موجود‬‫در‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬‫شفاف‬‫ی‬‫ساز‬‫دانش‬‫صریح‬‫موجود‬‫در‬‫آن‬‫تمرکز‬‫د‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫که‬‫از‬
‫جمله‬‫آنها‬‫می‬‫توان‬‫از‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫فرایند‬‫ی‬‫مميز‬،‫دانش‬‫و‬‫مدل‬‫ی‬‫ساز‬‫علی‬‫نام‬‫برد‬.
•3.‫رویکرد‬‫شایستگی‬:‫این‬‫رویکرد‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نمایش‬‫شایستگی‬‫های‬‫درون‬‫یک‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫می‬‫شود‬.‫در‬‫این‬‫ر‬‫ویکرد‬‫ترسیم‬
‫نقشه‬‫دانش‬‫توانایی‬،‫ها‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬،‫ها‬‫آموزش‬‫و‬‫تخصص‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫به‬‫تصویر‬‫کشیده‬‫می‬‫شود‬.
•4.‫رویکرد‬‫مفهومی‬:‫این‬‫رویکرد‬‫بر‬‫شفاف‬‫ی‬‫ساز‬‫مفاهیم‬‫پیچیده‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫درک‬‫بهتر‬‫تمرکز‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫می‬‫توان‬‫از‬‫ت‬‫رسیم‬‫نقشه‬
،‫مفهومی‬،‫شناختی‬‫آنتولوژی‬‫یا‬‫هستی‬‫ی‬ ‫شناس‬،‫دانش‬‫و‬‫مدل‬‫ی‬‫ساز‬‫دانش‬‫نام‬‫برد‬(Lecocq,2006).
•5.‫رویکرد‬‫حوزه‬‫ا‬‫ر‬‫گ‬:‫در‬‫این‬‫رویکرد‬‫تالش‬‫می‬‫شود‬‫تا‬‫تحلیلی‬‫از‬‫توده‬‫اطالعات‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬‫با‬‫منطقی‬‫متفاوت‬‫از‬‫رویکرد‬
‫وظیفه‬‫ای‬‫انجام‬‫شود‬.‫در‬‫حقیقت‬‫هدف‬‫نادیده‬‫گرفتن‬‫ساختار‬‫وظیفه‬‫ای‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫است‬‫تا‬‫بتوان‬‫فعالیت‬‫ها‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫ح‬‫وزه‬‫های‬
‫ی‬ ‫دانش‬‫دسته‬‫بندی‬‫کرد‬‫که‬‫بنابر‬‫آن‬‫می‬‫توان‬‫از‬‫نقشه‬‫ساختار‬‫نام‬‫برد‬.
•6.‫رویکرد‬‫ه‬‫ژ‬‫پرو‬‫ای‬:‫این‬‫رویکرد‬‫به‬‫یک‬‫ه‬‫ژ‬‫پرو‬‫و‬‫یر‬‫ز‬‫فرایندها‬‫و‬‫گروه‬‫های‬‫دخیل‬‫در‬‫آن‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫کل‬‫واحد‬‫می‬‫ن‬‫گرد‬‫د‬‫ر‬‫و‬
‫واقع‬‫نوعی‬‫نمایش‬‫ی‬‫تصویر‬‫از‬‫گانت‬‫ت‬‫ر‬‫چا‬‫های‬‫موجود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کاهش‬‫پیچیدگی‬‫در‬‫فهم‬‫ه‬‫ژ‬‫پرو‬‫ها‬‫است‬‫که‬‫بنابر‬‫آن‬‫می‬‫توان‬‫از‬
‫نقشه‬‫ای‬‫ر‬‫مج‬‫ه‬‫ژ‬‫پرو‬‫نام‬‫برد‬(Burkhard et al,2007)
•7.‫رویکرد‬‫ی‬‫کدگذار‬:‫این‬‫رویکرد‬‫به‬‫ی‬‫کدگذار‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫های‬‫ی‬ ‫دانش‬‫آشکار‬‫وضمنی‬‫و‬‫قابلیت‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫بخشیدن‬‫به‬‫آ‬‫ن‬‫برای‬‫کلیه‬
‫اعضای‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ه‬‫ر‬‫اشا‬‫می‬‫کند‬‫به‬‫طوری‬‫که‬‫امکانات‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫برای‬،‫ی‬ ‫دسترس‬،‫یابی‬‫ز‬‫با‬،‫انتقال‬‫اشتراک‬‫آن‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫شود‬‫که‬‫بنابر‬‫آن‬
‫می‬‫توان‬‫از‬‫ن‬‫مخاز‬‫دانش‬‫و‬‫سیستم‬‫های‬‫اندیس‬‫ی‬‫گذار‬‫نام‬‫برد‬(Hosseingholizadeh,2009)
‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫سطح‬:
‫ترس‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫عمده‬ ‫موارد‬ ‫از‬‫یم‬
‫است‬ ‫نقشه‬.‫پوشش‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫چه‬ ‫که‬
‫دهد‬.‫این‬‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫سطوح‬:،‫سطح‬‫تکنینک‬‫واضح‬ ،‫عملیاتی‬ ‫و‬
‫بس‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ‫استراتژیک‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ‫است‬‫یار‬
‫شناسایی‬ ‫اهمیت‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫عملیاتی‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتری‬
‫برای‬ ‫عملیاتی‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫بسیار‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫دانش‬
‫است‬ ‫اول‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫سازمان‬(Cheung et al.2007)
‫نقشه‬ ‫جزئیات‬ ‫سطح‬:
‫سطح‬ ‫بر‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫سطوح‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫در‬ ‫که‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫سطحی‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫آن‬ ‫جزئیات‬
‫گ‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫آن‬ ‫کارایی‬ ‫بر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬‫ذارد‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫نقشه‬ ‫پیچیدگی‬ ‫باعث‬ ‫جزئیات‬ ‫باالی‬ ‫سطح‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫وسطح‬
‫کاهد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫غنای‬ ‫از‬ ‫جزئیات‬ ‫پایین‬.‫لحاظ‬ ‫این‬ ‫به‬
‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫تعادل‬ ‫برقراری‬.
‫سازمان‬ ‫ساختار‬:
‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫ساختار‬:
1-‫سلسله‬ ،‫عمودی‬ ‫ساختار‬‫مراتبی‬‫بر‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ،‫تیادل‬‫تأث‬ ‫اطالعات‬ ‫آسان‬‫یر‬
‫کاهد‬ ‫می‬ ‫ارتباطات‬ ‫کارایی‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫جزایر‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گذارد‬ ‫می‬.
2-‫صورت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫ساختار‬‫پروزه‬‫حوزه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫نیازمند‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫منفرد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ستادی‬ ‫دانش‬ ‫های‬.
3-‫های‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬‫یادگیرنده‬‫بر‬ ‫نیز‬ ‫سنتی‬ ‫و‬‫رویکردها‬‫سطو‬ ‫نیز‬ ‫و‬‫ح‬
‫گذارند‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬.
‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬:
‫ایجاد‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬‫راهک‬‫اری‬
‫ویژه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫بهنگام‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫است‬
‫کند‬ ‫ایجاد‬.‫های‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫عمده‬ ‫معایب‬ ‫از‬
‫و‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گذشته‬ ‫مصرف‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دانش‬
‫اطالعات‬‫ناموثقی‬‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫لذا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انتقال‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬‫و‬
‫گام‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫نقشه‬ ‫توسعه‬
‫است‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬
‫ابزار‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬:
‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫سهولت‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫ابزار‬
‫برخوردارند‬ ‫متفاوتی‬.‫مهارت‬ ‫های‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬ ،‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫سیستم‬ ،‫مصاحبه‬ ،‫مشاهده‬،
،‫فکری‬ ‫طوفان‬‫سوسیودیاگرام‬‫ابزار‬ ‫عمده‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫مهندسی‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫خبره‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،
‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬.‫بر‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬
‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫جزئیات‬ ‫سطح‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫ترسیم‬ ‫روش‬‫گذارد‬.‫طراحان‬‫دستیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫به‬
‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫موارد‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬.
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ ‫ترسیم‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫بکارگیری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫عامل‬ ‫چهار‬:
‫یکپارچگی‬:‫سایر‬ ‫با‬ ‫یکپارچه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫فرایندهای‬‫مدیری‬‫دانش‬ ‫ت‬
‫انجامید‬ ‫خواهد‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫یکپارچگی‬ ‫عدم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫انجام‬.
‫ارتباطات‬:‫ن‬ ‫وظیفه‬ ‫مهمترین‬ ،‫آنها‬ ‫دانشی‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬‫قشه‬
‫است‬ ‫دانش‬.
‫صحت‬‫ودقت‬:‫اطالعات‬ ،‫ها‬ ‫داده‬‫ودانش‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬
‫ش‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫داوری‬ ‫و‬ ‫بازنگری‬ ‫مورد‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ود‬.
‫استفاده‬ ‫قابلیت‬:‫داشت‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫نقشه‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫ترسیم‬ ‫دانش‬ ‫نقشه‬‫باشد‬ ‫ه‬.‫این‬
‫باشد‬ ‫توسعه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫جامعیت‬ ،‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قابلیت‬.
‫دانش‬ ‫نقشه‬ ‫ترسیم‬ ‫الگوی‬
.1‫تعیين‬‫اهداف‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫برای‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬
.2‫ایجاد‬‫یرساخت‬‫ز‬‫های‬‫انه‬‫ر‬‫فناو‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫برای‬‫ترسیم‬‫نقشه‬‫دانش‬
.3‫تشکیل‬‫تیم‬‫طراحی‬‫نقشه‬‫دانش‬‫متشکل‬‫از‬‫خبرگان‬‫دانش‬‫مان‬‫ز‬‫وسا‬
.4‫شناسایی‬‫بران‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫ذینفعان‬‫نقشه‬‫دانش‬‫و‬‫محدوده‬‫ترسیم‬‫و‬‫سطح‬‫جزئیات‬
.5‫انتخاب‬،‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫ابزار‬‫وشیوه‬‫ترسیم‬‫و‬‫واسط‬‫مناسب‬‫برای‬‫نقشه‬‫دانش‬
.6‫شناسایی‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫ها‬‫و‬‫فرایندهای‬‫اصلی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫ی‬‫ساز‬‫ر‬‫آشکا‬‫جریان‬‫دانش‬
.7‫شناسایی‬‫اقالم‬‫ی‬ ‫دانش‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫دانشکا‬‫درگير‬‫در‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫ها‬‫و‬‫فرایندهای‬‫دانشبر‬
.8‫ایجاد‬‫فایل‬‫و‬‫پر‬‫دانش‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫دانشکا‬‫و‬‫تحلیل‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بين‬‫آنها‬
.9‫سنجی‬‫ر‬‫اعتبا‬‫وبه‬‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫و‬‫ایجاد‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫به‬‫نقشه‬‫دانش‬
O N T O P E D I A
The Identity of Everything
http://www.topicmaps.com/tm2008/pepper2.ppt
www.ontopedia.net
psi.ontopedia.net
The basic model
 Core concepts based on the
back-of-book index
 Extended and generalized for
use with digital information
 Consider a two-layer model
consisting of
– a set of information resources (below)
– a “knowledge map” (above)
 This is like the division of a
book into content and index
knowledge layer
information layer
(index)
(content)
Callas, Maria …………………… 42
Cavalleria Rusticana … 71, 203-204
Mascagni, Pietro
Cavalleria Rusticana . 71, 203-204
Pavarotti, Luciano ……………… 45
Puccini, Giacomo ………. 23, 26-31
Tosca ………………. 65, 201-202
Rustic Chivalry, see Cavalleria
Rusticana
singers ………………………. 39-52
baritone ………………………. 46
bass ……………………….. 46-47
soprano ……………… 41-42, 337
tenor ………………………. 44-45
see also Callas, Pavarotti
Tosca ………………… 65, 201-202
O N T O P E D I A
The Identity of Everything
http://www.topicmaps.com/tm2008/pepper2.ppt
www.ontopedia.net
psi.ontopedia.net
(2) The knowledge layer
 The upper layer consists of topics and associations
– Topics represent the subjects that the information is about
 Like the list of topics that forms a back-of-book index
– Associations represent relationships between those subjects
 Like “see also” relationships in a back-of-book index
knowledge layer
composed by
born in
composed by
Puccini
Tosca
Lucca
Madame
Butterfly
O N T O P E D I A
The Identity of Everything
http://www.topicmaps.com/tm2008/pepper2.ppt
www.ontopedia.net
psi.ontopedia.net
Enterprise information integration
 Topic Maps are designed for ease of merging
– Generate topic maps from structured data
(or create topic map
views of that data)
– Merge topic maps to provide
a unified view of the whole
 Easy to filter
– Create personalized views
of this unified model
 Advantages:
– Consolidated access to
all related information
– No need to migrate
existing content
– Standards-based
O N T O P E D I A
The Identity of Everything
http://www.topicmaps.com/tm2008/pepper2.ppt
www.ontopedia.net
psi.ontopedia.net
Visualizing topic maps
 The network or
graph structure of a
topic map can be
visualized for
humans
 This provides
another “view” on
information that can
lead to new insights
 (Demo of visualization
using Vizigator)
O N T O P E D I A
The Identity of Everything
‫فهرست‬‫منابع‬
‫ازه‬‫ر‬‫اف‬‫عباس‬( 1383 -‫الف‬)،‫مديريت‬‫دانش‬‫در‬‫عمل‬،‫طرح‬‫ي‬ ‫پژوهش‬‫مستقل‬،‫ان‬‫ر‬‫ته‬:‫دانشكده‬‫ي‬ ‫مهندس‬‫صنايع‬-‫دانشگاه‬‫صنعتي‬‫اميركبير‬
‫ازه‬‫ر‬‫اف‬،‫عباس‬( 1382‫الف‬)،‫مديريت‬‫كيفيت‬‫اطالعات‬‫جامع‬‫در‬‫مديريت‬‫دانش‬،‫چهارمين‬‫انس‬‫ر‬‫كنف‬‫ان‬‫ر‬‫مدي‬‫كيفيت‬.
‫ازه‬‫ر‬‫اف‬،‫عباس‬( 1383‫ب‬)،‫مديريت‬‫دانش‬(‫مفاهيم‬،‫مدلها‬،‫اندازه‬‫ي‬‫گير‬‫و‬‫پياده‬‫سازي‬)،‫مركز‬‫نشر‬‫دانشگاه‬‫صنعتي‬‫اميركبير‬(‫در‬‫حال‬‫چاپ‬).
‫ازه‬‫ر‬‫اف‬،‫عباس‬( 1383‫ج‬)،‫مديريت‬‫دانش‬(‫آشكار‬/‫ضمني‬)‫و‬‫فناوري‬‫اطالعات‬،‫اولين‬‫همايش‬‫ملي‬‫مديريت‬‫فناوري‬‫اطالعات‬
‫داونپورت‬،‫پرساك‬( 1379 )،‫مديريت‬‫دانش‬،‫ترجمه‬‫دكتر‬‫حسين‬‫رحمان‬‫سرشت‬،‫ناشر‬‫ساپكو‬.
 Holger, N. (2000), Wissen und Wissensprozesse, Stuttgart nohr visualisieren. Arbeitspaper Nr.1-2000-
www.hbl..
 Know – Map, Fruehe Phase der Produktentstehung. Frauenhofer – virtuell entwicken und Planen –real
Produziern, Berlin – www.dz.vipro.de.
 Lechner, U, (2002) Wissenskarten, Wirtschaftsinformalik II SS02, University of Bremen, AG DIMSA.
 Marwick, A. D. (2001), Knowledge management thechnology, IBM Systems Journal, vol. 4, no.4, pp814-829.
 Nohr, H. (2000), Informationsqualitaetals Instrument des Wissensmanagments, Arbeitspapier
Wissensmanagement 6/2000
 Nohr, H. (2002) , Strategie – und Geschftsprozessorientiertes Wissensmanagement, Hochschule der
Mediem , Stuttgart.
 North, K. (1999) , Wissenorientierte Untenehmensfuehrung Wertschoefung durch Wissen. 2. Auflage,
Wissbaden Gabler.
 Ruggles, R. (1998), The State of the Notion: Knowledge Management in Practice,California Management
Review 40, No. 3, 80–89.
 Schoen, S, Sailer, M. (1998), community Mapping and Knowledge Mapping, Munchen, siemans AG
 Sippach. M.(1999), Aktuelle software Loesungen im Bereich Wissensmanagement, in: HDM Praxis der
Wirtschaftsinformatik.
‫پايان‬
‫با‌تشكر‬

More Related Content

Viewers also liked

Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak Sorkhpour
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
Babak Sorkhpour
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
Babak Sorkhpour
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
Babak Sorkhpour
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
Babak Sorkhpour
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
Babak Sorkhpour
 
فناوری های مدیریت دانش
 فناوری های مدیریت دانش فناوری های مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانش
Babak Sorkhpour
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
Babak Sorkhpour
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
Babak Sorkhpour
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
Babak Sorkhpour
 
Rasis stragey-web 950126
Rasis stragey-web 950126Rasis stragey-web 950126
Rasis stragey-web 950126
Dr. Mostafa Morshedi
 
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرختدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
Seyedbahira Farzadkish
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
Babak Farahmand Shad
 
DB Indexing
DB IndexingDB Indexing
SAP Business Objects
SAP Business ObjectsSAP Business Objects
SAP Business Objects
Paniz Fazlali
 
ضرورت پیاده سازی Isms
ضرورت پیاده سازی Ismsضرورت پیاده سازی Isms
ضرورت پیاده سازی Isms
Muhammad Bayat
 
C#fasl3 2
C#fasl3 2C#fasl3 2
C#fasl3 2
danesh_fd
 
آشنایی با مدلهای سر آمدی
آشنایی با مدلهای سر آمدیآشنایی با مدلهای سر آمدی
آشنایی با مدلهای سر آمدی
Hamid Nazer
 
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاهپروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه
شرکت مهندسی نوآوران تحقیق
 
Project about economic engineering
Project about economic engineeringProject about economic engineering
Project about economic engineering
Seyedbahira Farzadkish
 

Viewers also liked (20)

Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
فناوری های مدیریت دانش
 فناوری های مدیریت دانش فناوری های مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانش
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
 
Rasis stragey-web 950126
Rasis stragey-web 950126Rasis stragey-web 950126
Rasis stragey-web 950126
 
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرختدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
 
DB Indexing
DB IndexingDB Indexing
DB Indexing
 
SAP Business Objects
SAP Business ObjectsSAP Business Objects
SAP Business Objects
 
ضرورت پیاده سازی Isms
ضرورت پیاده سازی Ismsضرورت پیاده سازی Isms
ضرورت پیاده سازی Isms
 
C#fasl3 2
C#fasl3 2C#fasl3 2
C#fasl3 2
 
آشنایی با مدلهای سر آمدی
آشنایی با مدلهای سر آمدیآشنایی با مدلهای سر آمدی
آشنایی با مدلهای سر آمدی
 
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاهپروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه
 
Project about economic engineering
Project about economic engineeringProject about economic engineering
Project about economic engineering
 

Similar to شناسایی دانش

مدیریت دانش
مدیریت دانشمدیریت دانش
مدیریت دانش
chikasoftco
 
شش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق
شش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفقشش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق
شش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق
Mehdi Soltani Neshan
 
کارگاه برنامه داشته باش!
کارگاه برنامه داشته باش!کارگاه برنامه داشته باش!
کارگاه برنامه داشته باش!
Saleh Khajedalouei
 
چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟
چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟
چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟
Modirinfo
 
چطوری استخدام کنیم؟
چطوری استخدام کنیم؟چطوری استخدام کنیم؟
چطوری استخدام کنیم؟
کسب و کار شما
 
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
Modirinfo
 
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
Modirinfo
 
پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
 پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
saeed rostamov
 
چگونه سحرخیز شدم
چگونه سحرخیز شدمچگونه سحرخیز شدم
چگونه سحرخیز شدم
Peiman Porbaha
 
مدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهم
مدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهممدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهم
مدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهم
payam esmi
 
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟Hamid Keshmiri
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business plan
Mohsen Amiri Fakhr
 
Disc model presentation in persian
Disc model presentation in persianDisc model presentation in persian
Disc model presentation in persian
Hassan Bahreini
 

Similar to شناسایی دانش (13)

مدیریت دانش
مدیریت دانشمدیریت دانش
مدیریت دانش
 
شش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق
شش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفقشش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق
شش مرحله برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی موفق
 
کارگاه برنامه داشته باش!
کارگاه برنامه داشته باش!کارگاه برنامه داشته باش!
کارگاه برنامه داشته باش!
 
چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟
چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟
چگونه اهداف کسب‌و‌کارتان را تعیین می‌کنید؟
 
چطوری استخدام کنیم؟
چطوری استخدام کنیم؟چطوری استخدام کنیم؟
چطوری استخدام کنیم؟
 
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
 
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
 
پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
 پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
 
چگونه سحرخیز شدم
چگونه سحرخیز شدمچگونه سحرخیز شدم
چگونه سحرخیز شدم
 
مدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهم
مدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهممدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهم
مدیریت ذهن چیست و 5 راهکار مهم
 
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business plan
 
Disc model presentation in persian
Disc model presentation in persianDisc model presentation in persian
Disc model presentation in persian
 

More from Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Babak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
Babak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
Babak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
Babak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
Babak Sorkhpour
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
Babak Sorkhpour
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
Babak Sorkhpour
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
Babak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
Babak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (10)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

شناسایی دانش

Editor's Notes

  1. CommonKADS course
  2. 2