SlideShare a Scribd company logo
‫انسانی‬ ‫منابع‬
Human Resource
‫انسانی‬ ‫منابع‬
‫ملکی‬ ‫میثم‬ ‫دکتر‬
maleki@gmail.com
‫منابع؟‬
‫انسانی؟‬
‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫رقابتی‬ ‫محیط‬
•‫محصوالت‬ ‫عمر‬ ‫کاهش‬
•‫نوآوری‬ ‫ثبت‬ ‫سندهای‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬
•‫بازارها‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬
•‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫اهمیت‬ ‫افزایش‬
‫مزيت‬‫رقابتي‬‫در‬‫بازارهاي‬‫بين‬‫ب‬ ‫المللي‬‫ه‬
‫انتخاب‬ ‫چگونگي‬‫و‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫اداره‬
‫ها‬ ‫شركت‬‫دارد‬ ‫بستگي‬
‫چیست؟‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬
‫استرات‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫نيروي‬ ‫هماهنگي‬ ‫و‬ ‫تامين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫فعاليت‬‫هاي‬ ‫ژي‬
‫شوند‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬.
•‫پيشتر‬‫به‬‫آن‬‫مديريت‬‫پرسنل‬Personnel management‫يا‬Personnel administration‫گفته‬‫مي‬‫شد‬.
•‫توجه‬‫به‬‫نيازهاي‬‫انسان‬‫ازاوايل‬‫قرن‬‫نوزدهم‬‫شروع‬‫و‬‫تا‬‫به‬‫امروز‬‫تداوم‬‫يافته‬‫است‬.‫اصطالح‬‫مديريت‬‫منابع‬‫انساني‬‫طي‬
‫دهه‬1970‫رايج‬‫گرديد‬.
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫همگان‬ ‫پذيرش‬ ‫مورد‬ ‫واحد‬ ‫تعريف‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مختلفي‬ ‫تعاريف‬ ‫انساتي‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬.
‫چیست‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫استراتژیك‬ ‫مدیریت‬‫؟‬
‫استراتژیک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫هدفهای‬ ‫با‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫ساختن‬ ‫مرتبط‬‫بهبود‬ ‫برای‬
‫تقویت‬ ‫را‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬‫کرد‬.
‫واژه‬‫استراتژي‬‫از‬‫لغت‬‫يوناني‬‫استراتژيا‬‫گرفته‬‫شده‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حدود‬400‫سال‬‫پيش‬‫از‬‫ميالد‬‫به‬‫كار‬‫مي‬‫رفته‬‫و‬‫به‬‫هنر‬‫و‬‫علم‬‫هدايت‬‫نيروهاي‬
‫نظامي‬‫گفته‬‫مي‬‫شده‬‫است‬.‫در‬‫تعريف‬‫استراتژي‬‫آمده‬‫است‬:‫استراتژي‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫طرحها‬‫و‬‫هاي‬‫برنامه‬‫مديريت‬‫براي‬‫كسب‬‫نتاي‬‫ج‬‫منطبق‬‫با‬
‫رسالت‬‫و‬‫هدفهاي‬‫سازمان‬‫در‬‫جاي‬‫ديگر‬‫آمده‬‫است‬:‫استراتژي‬‫طرحي‬‫است‬،‫جامع‬‫واحد‬‫و‬‫كامل‬‫كه‬‫براي‬‫رسيدن‬‫به‬‫هدف‬‫از‬‫برتريهاي‬‫ويژه‬
‫موسسه‬‫براي‬‫رويارويي‬‫با‬‫تغييرات‬‫عمده‬‫محيطي‬‫استفاده‬‫ميکند‬.
‫در‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫متداول‬ ‫مباحث‬HR
•‫استخدام‬
•‫سازمان‬ ‫به‬ ‫تعهد‬
•‫وفاداری‬
•‫تالش‬
•‫نوآوری‬
•‫مشتری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نگرش‬
•‫کار‬ ‫انجام‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ،‫دانش‬
‫علمی‬ ‫تعامل‬HR‫دیگر‬ ‫علوم‬ ‫با‬
•‫اقتصاد‬:‫جریمه‬ ‫و‬ ‫پاداش‬
•‫اجتماعی‬:‫گروهی‬ ‫رفتار‬ ‫های‬ ‫نرم‬
•‫شناختی‬ ‫روان‬:‫بخشی‬ ‫انگیزه‬
•‫سیاسی‬:‫نانوشته‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫قاعده‬
‫در‬ ‫عمده‬ ‫حوزه‬ ‫چهار‬‫مدیریت‬‫انسانی‬ ‫منابع‬
‫بکارگيري‬
‫جذب‬
‫بهسازي‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
‫نگهداري‬
‫جذب‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫دقدقه‬ ،‫ها‬‫بهترین‬‫سازمانهای‬ ‫روز‬‫پیشرو‬
‫تحوالت‬‫همه‬‫جانبه‬‫در‬‫سازماندهی‬‫و‬‫مدیریت‬‫سازمانهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫در‬‫شرایط‬‫رقابتی‬‫خش‬‫ن‬
،‫جهانی‬‫سازمانهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫به‬‫تالش‬‫در‬‫حفظ‬‫و‬‫بقا‬‫خود‬‫نموده‬‫است‬.‫تحوالت‬‫فناور‬‫ی‬‫و‬
‫پیچیدگی‬‫علمی‬‫اداره‬‫کردن‬‫امور‬‫از‬‫تدارك‬‫کنندگان‬‫گرفته‬‫تا‬‫تولید‬‫و‬،‫مشتریان‬‫ای‬‫جاب‬‫می‬‫کند‬
‫که‬‫تمام‬‫تصمیم‬‫ها‬‫گیری‬‫و‬‫اقدامات‬‫مدیریتی‬‫دانش‬‫محور‬‫باشد‬‫بنابراین‬‫درچنین‬‫شرایط‬‫ی‬‫نیاز‬‫مبرم‬
‫به‬‫کارکنان‬‫دانشی‬‫است‬.
‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫تکنولوژي‬ ‫آيا‬‫دانش‬ ‫داراي‬‫توسعه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جبران‬ ‫را‬‫هاي‬ ‫تکنولوژي‬‫پیشرفته‬
‫برجسته‬ ‫افراد‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫تدريج‬ ‫به‬‫بی‬‫شويم‬ ‫می‬ ‫نیاز‬‫؟‬
‫کنیم؟‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
The Occupational Information Network (O*NET) is being developed under
the sponsorship of the US Department of Labor/Employment and Training
Administration (USDOL/ETA) through a grant to the North Carolina Department
of Commerce.
http://www.onetonline.org
‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬
‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫نگرش‬
•‫اگر‬‫به‬‫جای‬‫اینکه‬‫برنامه‬‫های‬‫کوتاه‬‫مدت‬‫را‬‫تنظیم‬‫کنید‬‫در‬‫ف‬‫کر‬
‫انتخاب‬‫افراد‬‫متناسب‬‫با‬‫اهداف‬‫بلند‬‫مدت‬‫باشید‬‫می‬‫توانید‬‫به‬‫راحتی‬‫به‬
‫دنیایی‬‫متحول‬‫قدم‬‫بگذارید‬.
•‫افراد‬‫شایسته‬‫نیازی‬‫به‬‫کنترل‬‫شدید‬‫و‬‫ایجاد‬‫انگیزه‬‫چندانی‬‫ن‬‫دارند‬.‫آنها‬‫به‬
‫واسطه‬‫های‬‫انگیزه‬‫درونی‬‫خود‬‫به‬‫حرکت‬‫در‬‫آیند‬‫می‬‫تا‬‫بهترین‬‫دس‬‫ت‬
‫آوردها‬‫را‬‫پدید‬‫آورده‬‫و‬‫سهمی‬‫در‬‫تحقق‬‫ها‬‫هدف‬‫داشته‬‫باشند‬.
•‫اگر‬‫افراد‬‫ناالیق‬‫را‬‫استخدام‬،‫کنیم‬‫حتی‬‫درصورتی‬‫که‬‫مسیر‬‫د‬‫رست‬‫را‬
‫در‬‫اختیار‬‫آنها‬‫قرار‬،‫دهیم‬‫آن‬‫مسیر‬‫به‬‫درستی‬‫طی‬‫نخواهد‬‫شد‬.
‫آموزش‬ ‫انواع‬
•‫در‬‫دانشگاهها‬ ‫و‬ ‫مدارس‬Education
‫نیکو‬ ‫شهروند‬ ‫به‬ ‫انسانها‬ ‫تبدیل‬
•‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬Training‫و‬Development
‫خبره‬ ‫کارشناسان‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫تبدبل‬
‫آنهاست‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫دشوارتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بهترین‬ ‫نگهداری‬!
‫کار‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫از‬ ‫رضایت‬
‫با‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫در‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫همکاري‬ ‫عالقمندي‬
‫خاطر‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ،‫مانند‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬
‫مزايا‬
‫عالقه‬ ‫ولي‬ ‫مانند‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬
‫دهند‬ ‫نمي‬ ‫نشان‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫چنداني‬.
‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫سازمان‬.
‫شغل‬ ‫از‬ ‫رضايت‬
‫از‬ ‫رضايت‬
‫کار‬ ‫محیط‬
‫راضي‬
‫راضي‬
‫ناراضي‬
‫ناراضي‬
•‫دو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نيست‬ ‫ثابت‬ ‫سازمانها‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫كاركنان‬ ‫رضايت‬ ‫شرايط‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ذكر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫تغييرات‬‫خاص‬‫د‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫خود‬‫اشت‬.
•‫متف‬ ‫گردد‬‫مي‬ ‫بهتر‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫عالقمندي‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫اقداماتي‬ ‫با‬ ‫شود‬‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫ماندگاري‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫اقداماتي‬‫است‬ ‫اوت‬.
،‫گردد‬‫مي‬ ‫ماندگاري‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫عواملي‬ ‫جنس‬‫بيروني‬‫شود‬‫مي‬ ‫بيشتر‬ ‫تالش‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫عواملي‬ ‫و‬‫دروني‬‫هستند‬.
Jobs are Increasing in their Complexity
How would you characterize the change in skill requirements in your
establishment?
Source: Osterman, 1992
‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫چرا‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫کنند‬ ‫ترك‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬:
.1‫ضعیف‬ ‫سرپرستی‬
.2‫پیشرفت‬ ‫فرصت‬ ‫کمبود‬
.3‫و‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬ ‫کمبود‬‫مزایا‬
.4‫؟‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫شرایط‬
‫در‬‫تحقیقی‬‫از‬‫مدیران‬‫ارشد‬‫ایرانی‬‫اکثر‬‫مدیران‬‫مورد‬‫مصاحبه‬‫بر‬‫این‬‫عقیده‬
‫بوده‬‫اندکه‬‫در‬‫شرایط‬‫فعلی‬‫بازار‬‫کار‬‫ایران‬:
‫نگهداری‬‫ها‬‫بهترین‬‫به‬‫مراتب‬‫از‬‫جذب‬‫آنها‬‫دشوارتر‬‫است‬.‫چون‬‫بهتری‬‫ها‬‫ن‬
‫همیشه‬‫به‬‫دنبال‬‫بهترین‬‫سازمانها‬‫هستند‬‫و‬‫فرهنگ‬‫جابجائی‬‫مکرر‬‫د‬‫ر‬‫بین‬
‫ها‬‫بهترین‬‫بیشتر‬‫از‬‫هاست‬‫ترین‬‫ضعیف‬.
‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬
•‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫همسویی‬
•‫سازمانی‬ ‫انعطاف‬
•‫تعهد‬
•‫کیفیت‬
• Strategic integration
• Organisational flexibility
• Commitment
• Quality
‫مهارت‬
Skill
‫دانش‬
Knowledge
‫توانايی‬
Ability
‫است‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانايي‬ ،‫دانش‬ ‫از‬ ‫تركيبي‬ ‫نيازمند‬ ‫شغل‬ ‫هر‬.
‫استاندارد‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ISO 9001
‫شرکتی‬‫که‬‫بر‬‫اساس‬‫استانداردهای‬‫کیفیت‬‫عمل‬‫می‬‫نماید‬‫شرکتی‬‫کاراتر‬‫و‬‫اثر‬‫بخ‬‫ش‬‫تر‬،‫است‬‫به‬
‫عالوه‬‫شاهد‬‫بهبود‬‫مسئولیت‬،‫پذیری‬‫انگیزش‬‫و‬‫تعهد‬‫کارکنان‬‫خود‬‫خواهد‬‫بود‬.‫مدیریت‬‫منابع‬
‫یکی‬‫از‬‫مباحث‬‫مهمی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫متن‬‫استاندارد‬ISO 9001‫و‬‫در‬‫قالب‬‫فصل‬‫شش‬‫این‬‫استاندارد‬
‫بر‬‫آن‬‫تاکید‬‫شده‬‫است‬.
‫طبق‬‫بند‬1-2-6‫استاندارد‬(ISO 9001):‫کارکنانی‬‫که‬‫عملکرد‬‫آنها‬‫بر‬‫کیفیت‬‫محصول‬‫تاث‬‫یر‬‫می‬
،‫گذارد‬‫باید‬‫دارای‬‫صالحیت‬‫های‬‫الزم‬‫بر‬‫مبنای‬‫تحصیالت‬‫،آموزش‬،‫مهارتها‬‫و‬‫تجارب‬‫مناس‬‫ب‬
‫باشند‬.
‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫شاغلین‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬
•‫کارکنان‬‫مشمول‬ ،‫دولتی‬‫،وظی‬ ‫آنان‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کشوری‬ ‫استخدام‬ ‫قانون‬‫سازمان‬ ‫فه‬
‫می‬ ‫کشور‬ ‫استخدامی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫امور‬‫باشد‬.
•‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کار‬ ‫قانون‬ ‫غیردولتی،مشمول‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬‫وظ‬ ،‫آنان‬‫یفه‬
‫وزارت‬‫و‬ ‫کار‬‫می‬ ‫اموراجتماعی‬‫باشد‬.
‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مشارکت‬ ‫نیافتن‬ ‫تحقق‬ ‫دالیل‬‫ایران‬
•‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫صحیح‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫عدم‬
•‫سازی‬ ‫اعتماد‬ ،‫مشارکت‬ ‫کمبود‬‫جمعی‬ ‫کار‬ ‫روحیه‬ ‫و‬
•‫مغزها‬ ‫فرار‬
•‫مدیریت‬ ‫ضعف‬
•‫دولتی‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ساختار‬ ‫نداشتن‬
•‫دولت‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ساختار‬ ‫تغییر‬
‫منبع‬:‫دفتر‬ ‫گزارش‬‫برنامه‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫وزارت‬ ،‫ها‬(1389)
‫کشور‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫آموزش‬ ‫انواع‬
‫ساعات‬ ‫مجموع‬ ‫درصد‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬
20% ‫توجيهي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
12% ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
11% ‫صنعتي‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
11% ‫مديريت‬ ‫توسعه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
10% ‫فروش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
9% ‫خاص‬ ‫مهارتهاي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
6% ‫نانوتکنولوژي‬ ‫تجهيزات‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
2% ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
2% ‫عمومي‬ ‫تربيت‬ ‫و‬ ‫تعليم‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
17% ‫موارد‬ ‫ساير‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬
‫منبع‬:‫دفتر‬ ‫گزارش‬‫برنامه‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫وزارت‬ ،‫ها‬(1389)
‫دنیای‬ ‫نیاز‬‫امروز‬:‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫انسان‬
‫جهان‬‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ً‫ا‬‫شدید‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫به‬‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫انسان‬‫است‬.
‫چنین‬‫توسعه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ‫عامل‬ ‫هم‬ ‫انسانی‬،‫اجتماعی‬‫چن‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫جهانی‬ ‫به‬‫ین‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫انسانهایی‬‫نگریست‬ ‫خوشبینانه‬.
‫سازمانها‬‫است‬ ‫الزم‬‫بمنظور‬‫منابع‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫توسعه‬‫یعنی‬ ،‫انسانی‬‫نامشهود‬ ‫دارائیهای‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫جانبه‬ ‫همه‬
‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬.

More Related Content

Viewers also liked

Porodica-iz-koje-potičem...
Porodica-iz-koje-potičem...Porodica-iz-koje-potičem...
Porodica-iz-koje-potičem...Mr Božo Vukoje
 
Big Data, IoT and The Third Industrial Revolution
Big Data, IoT and The Third Industrial RevolutionBig Data, IoT and The Third Industrial Revolution
Big Data, IoT and The Third Industrial Revolution
globexspain
 
RSRPFullGuideweb
RSRPFullGuidewebRSRPFullGuideweb
RSRPFullGuideweb
Anne Macindoe
 
네오데칸산(Neodecanoic acid)
네오데칸산(Neodecanoic acid)네오데칸산(Neodecanoic acid)
네오데칸산(Neodecanoic acid)
민준 권
 
6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)
6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)
6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)
Emanuela Emy
 
IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONIMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
maymaylugo
 
Strategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medierStrategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medier
Johan Martin Johannessen
 
Const law
Const lawConst law
Const law
Swathey1995
 
Joga centrum Sumperk
Joga centrum SumperkJoga centrum Sumperk
Joga centrum Sumperk
ARIVAcz
 
Wood_Applying Engineered Safety Approach in Project Planning
Wood_Applying Engineered Safety Approach in Project PlanningWood_Applying Engineered Safety Approach in Project Planning
Wood_Applying Engineered Safety Approach in Project Planning
Darren Wood, EIT
 
Cct2014 2015
Cct2014 2015Cct2014 2015
Cct2014 2015
tpadua
 
SAT Newsletter 2-23-15 final
SAT Newsletter 2-23-15 finalSAT Newsletter 2-23-15 final
SAT Newsletter 2-23-15 final
Stephen Berger, EIT
 
Bazenova chemie
Bazenova chemieBazenova chemie
Bazenova chemie
ARIVAcz
 
thofeeq mohammad
thofeeq mohammadthofeeq mohammad
thofeeq mohammad
Thoufeeq Mohammad
 
Presentation program zero e
Presentation program zero ePresentation program zero e
Presentation program zero e
Zalinda Rahmat
 

Viewers also liked (17)

Porodica-iz-koje-potičem...
Porodica-iz-koje-potičem...Porodica-iz-koje-potičem...
Porodica-iz-koje-potičem...
 
Big Data, IoT and The Third Industrial Revolution
Big Data, IoT and The Third Industrial RevolutionBig Data, IoT and The Third Industrial Revolution
Big Data, IoT and The Third Industrial Revolution
 
RSRPFullGuideweb
RSRPFullGuidewebRSRPFullGuideweb
RSRPFullGuideweb
 
네오데칸산(Neodecanoic acid)
네오데칸산(Neodecanoic acid)네오데칸산(Neodecanoic acid)
네오데칸산(Neodecanoic acid)
 
6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)
6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)
6.2 sustainability system design tools vezzoli 14-15 (34)
 
Destinasjon_Norge
Destinasjon_NorgeDestinasjon_Norge
Destinasjon_Norge
 
IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONIMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
 
Strategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medierStrategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medier
 
Const law
Const lawConst law
Const law
 
Joga centrum Sumperk
Joga centrum SumperkJoga centrum Sumperk
Joga centrum Sumperk
 
Wood_Applying Engineered Safety Approach in Project Planning
Wood_Applying Engineered Safety Approach in Project PlanningWood_Applying Engineered Safety Approach in Project Planning
Wood_Applying Engineered Safety Approach in Project Planning
 
Cct2014 2015
Cct2014 2015Cct2014 2015
Cct2014 2015
 
SAT Newsletter 2-23-15 final
SAT Newsletter 2-23-15 finalSAT Newsletter 2-23-15 final
SAT Newsletter 2-23-15 final
 
Bazenova chemie
Bazenova chemieBazenova chemie
Bazenova chemie
 
Catalog web
Catalog webCatalog web
Catalog web
 
thofeeq mohammad
thofeeq mohammadthofeeq mohammad
thofeeq mohammad
 
Presentation program zero e
Presentation program zero ePresentation program zero e
Presentation program zero e
 

Similar to Human Resources

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
Mohsen Sharifirad
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
 
New Public Administration.pptx
New Public Administration.pptxNew Public Administration.pptx
New Public Administration.pptx
SebghatullahTalaash
 
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامتHuman Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Farhad Zargari
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
hediehheydari
 
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptxدوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
tarahomjahani
 
مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانیEisa Keshavarz
 
توانمندسازی سازمان های مردم نهاد
توانمندسازی سازمان های مردم نهادتوانمندسازی سازمان های مردم نهاد
توانمندسازی سازمان های مردم نهاد
Shiraz LUG
 
سیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانشسیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانش
Javad Sha'bani
 
Mahan conferences 3
Mahan conferences 3Mahan conferences 3
Mahan conferences 3
Mahan Business School
 
Skills development center
Skills development centerSkills development center
Skills development center
Skills Development Center
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4
sohrabesrafili
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Bijan Abdolmaleki
 
اجرای استراتژی
اجرای استراتژیاجرای استراتژی
اجرای استراتژی
Moshaveran international Business School
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business plan
Mohsen Amiri Fakhr
 
Knowledge management: case study
Knowledge management: case studyKnowledge management: case study
Knowledge management: case study
Sara Nazari سارا نظري
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
Zahra Davoodabadi
 
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
کسب و کار شما
 
Piece of the puzzle
Piece of the puzzlePiece of the puzzle
Piece of the puzzle
Mohamad Nasir Arab
 

Similar to Human Resources (20)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
 
New Public Administration.pptx
New Public Administration.pptxNew Public Administration.pptx
New Public Administration.pptx
 
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامتHuman Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptxدوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
 
مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانی
 
توانمندسازی سازمان های مردم نهاد
توانمندسازی سازمان های مردم نهادتوانمندسازی سازمان های مردم نهاد
توانمندسازی سازمان های مردم نهاد
 
سیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانشسیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانش
 
Mahan conferences 3
Mahan conferences 3Mahan conferences 3
Mahan conferences 3
 
Skills development center
Skills development centerSkills development center
Skills development center
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
اجرای استراتژی
اجرای استراتژیاجرای استراتژی
اجرای استراتژی
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business plan
 
KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015
 
Knowledge management: case study
Knowledge management: case studyKnowledge management: case study
Knowledge management: case study
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
 
Piece of the puzzle
Piece of the puzzlePiece of the puzzle
Piece of the puzzle
 

More from Meysam Maleki

From IaaS to SaaS
From IaaS to SaaSFrom IaaS to SaaS
From IaaS to SaaS
Meysam Maleki
 
Industry 4.0
Industry 4.0Industry 4.0
Industry 4.0
Meysam Maleki
 
E procurement platform implementation feasibility study and challenges
E procurement platform implementation feasibility study and challengesE procurement platform implementation feasibility study and challenges
E procurement platform implementation feasibility study and challenges
Meysam Maleki
 
Supply Chain Management: Distribution Networks
Supply Chain Management: Distribution NetworksSupply Chain Management: Distribution Networks
Supply Chain Management: Distribution Networks
Meysam Maleki
 
Supply Chain Integration: Practices & Customer values
Supply Chain Integration: Practices & Customer valuesSupply Chain Integration: Practices & Customer values
Supply Chain Integration: Practices & Customer values
Meysam Maleki
 
Retail supply chain management
Retail supply chain managementRetail supply chain management
Retail supply chain management
Meysam Maleki
 
SCOR: Supply Chain Operations Reference Model
SCOR: Supply Chain Operations Reference ModelSCOR: Supply Chain Operations Reference Model
SCOR: Supply Chain Operations Reference Model
Meysam Maleki
 
Lean Supply Chain Management
Lean Supply Chain ManagementLean Supply Chain Management
Lean Supply Chain Management
Meysam Maleki
 
Green Supply Chain Management
Green Supply Chain ManagementGreen Supply Chain Management
Green Supply Chain Management
Meysam Maleki
 

More from Meysam Maleki (9)

From IaaS to SaaS
From IaaS to SaaSFrom IaaS to SaaS
From IaaS to SaaS
 
Industry 4.0
Industry 4.0Industry 4.0
Industry 4.0
 
E procurement platform implementation feasibility study and challenges
E procurement platform implementation feasibility study and challengesE procurement platform implementation feasibility study and challenges
E procurement platform implementation feasibility study and challenges
 
Supply Chain Management: Distribution Networks
Supply Chain Management: Distribution NetworksSupply Chain Management: Distribution Networks
Supply Chain Management: Distribution Networks
 
Supply Chain Integration: Practices & Customer values
Supply Chain Integration: Practices & Customer valuesSupply Chain Integration: Practices & Customer values
Supply Chain Integration: Practices & Customer values
 
Retail supply chain management
Retail supply chain managementRetail supply chain management
Retail supply chain management
 
SCOR: Supply Chain Operations Reference Model
SCOR: Supply Chain Operations Reference ModelSCOR: Supply Chain Operations Reference Model
SCOR: Supply Chain Operations Reference Model
 
Lean Supply Chain Management
Lean Supply Chain ManagementLean Supply Chain Management
Lean Supply Chain Management
 
Green Supply Chain Management
Green Supply Chain ManagementGreen Supply Chain Management
Green Supply Chain Management
 

Human Resources

 • 1. ‫انسانی‬ ‫منابع‬ Human Resource ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ملکی‬ ‫میثم‬ ‫دکتر‬ maleki@gmail.com
 • 3. ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫رقابتی‬ ‫محیط‬ •‫محصوالت‬ ‫عمر‬ ‫کاهش‬ •‫نوآوری‬ ‫ثبت‬ ‫سندهای‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬ •‫بازارها‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬ •‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫اهمیت‬ ‫افزایش‬ ‫مزيت‬‫رقابتي‬‫در‬‫بازارهاي‬‫بين‬‫ب‬ ‫المللي‬‫ه‬ ‫انتخاب‬ ‫چگونگي‬‫و‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫اداره‬ ‫ها‬ ‫شركت‬‫دارد‬ ‫بستگي‬
 • 4. ‫چیست؟‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫استرات‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫نيروي‬ ‫هماهنگي‬ ‫و‬ ‫تامين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫فعاليت‬‫هاي‬ ‫ژي‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬. •‫پيشتر‬‫به‬‫آن‬‫مديريت‬‫پرسنل‬Personnel management‫يا‬Personnel administration‫گفته‬‫مي‬‫شد‬. •‫توجه‬‫به‬‫نيازهاي‬‫انسان‬‫ازاوايل‬‫قرن‬‫نوزدهم‬‫شروع‬‫و‬‫تا‬‫به‬‫امروز‬‫تداوم‬‫يافته‬‫است‬.‫اصطالح‬‫مديريت‬‫منابع‬‫انساني‬‫طي‬ ‫دهه‬1970‫رايج‬‫گرديد‬. ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫همگان‬ ‫پذيرش‬ ‫مورد‬ ‫واحد‬ ‫تعريف‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مختلفي‬ ‫تعاريف‬ ‫انساتي‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬.
 • 5. ‫چیست‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫استراتژیك‬ ‫مدیریت‬‫؟‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫هدفهای‬ ‫با‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫ساختن‬ ‫مرتبط‬‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬‫کرد‬. ‫واژه‬‫استراتژي‬‫از‬‫لغت‬‫يوناني‬‫استراتژيا‬‫گرفته‬‫شده‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حدود‬400‫سال‬‫پيش‬‫از‬‫ميالد‬‫به‬‫كار‬‫مي‬‫رفته‬‫و‬‫به‬‫هنر‬‫و‬‫علم‬‫هدايت‬‫نيروهاي‬ ‫نظامي‬‫گفته‬‫مي‬‫شده‬‫است‬.‫در‬‫تعريف‬‫استراتژي‬‫آمده‬‫است‬:‫استراتژي‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫طرحها‬‫و‬‫هاي‬‫برنامه‬‫مديريت‬‫براي‬‫كسب‬‫نتاي‬‫ج‬‫منطبق‬‫با‬ ‫رسالت‬‫و‬‫هدفهاي‬‫سازمان‬‫در‬‫جاي‬‫ديگر‬‫آمده‬‫است‬:‫استراتژي‬‫طرحي‬‫است‬،‫جامع‬‫واحد‬‫و‬‫كامل‬‫كه‬‫براي‬‫رسيدن‬‫به‬‫هدف‬‫از‬‫برتريهاي‬‫ويژه‬ ‫موسسه‬‫براي‬‫رويارويي‬‫با‬‫تغييرات‬‫عمده‬‫محيطي‬‫استفاده‬‫ميکند‬.
 • 6. ‫در‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫متداول‬ ‫مباحث‬HR •‫استخدام‬ •‫سازمان‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ •‫وفاداری‬ •‫تالش‬ •‫نوآوری‬ •‫مشتری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نگرش‬ •‫کار‬ ‫انجام‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ،‫دانش‬
 • 7. ‫علمی‬ ‫تعامل‬HR‫دیگر‬ ‫علوم‬ ‫با‬ •‫اقتصاد‬:‫جریمه‬ ‫و‬ ‫پاداش‬ •‫اجتماعی‬:‫گروهی‬ ‫رفتار‬ ‫های‬ ‫نرم‬ •‫شناختی‬ ‫روان‬:‫بخشی‬ ‫انگیزه‬ •‫سیاسی‬:‫نانوشته‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫قاعده‬
 • 8. ‫در‬ ‫عمده‬ ‫حوزه‬ ‫چهار‬‫مدیریت‬‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫بکارگيري‬ ‫جذب‬ ‫بهسازي‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫نگهداري‬
 • 9. ‫جذب‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫دقدقه‬ ،‫ها‬‫بهترین‬‫سازمانهای‬ ‫روز‬‫پیشرو‬ ‫تحوالت‬‫همه‬‫جانبه‬‫در‬‫سازماندهی‬‫و‬‫مدیریت‬‫سازمانهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫در‬‫شرایط‬‫رقابتی‬‫خش‬‫ن‬ ،‫جهانی‬‫سازمانهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫به‬‫تالش‬‫در‬‫حفظ‬‫و‬‫بقا‬‫خود‬‫نموده‬‫است‬.‫تحوالت‬‫فناور‬‫ی‬‫و‬ ‫پیچیدگی‬‫علمی‬‫اداره‬‫کردن‬‫امور‬‫از‬‫تدارك‬‫کنندگان‬‫گرفته‬‫تا‬‫تولید‬‫و‬،‫مشتریان‬‫ای‬‫جاب‬‫می‬‫کند‬ ‫که‬‫تمام‬‫تصمیم‬‫ها‬‫گیری‬‫و‬‫اقدامات‬‫مدیریتی‬‫دانش‬‫محور‬‫باشد‬‫بنابراین‬‫درچنین‬‫شرایط‬‫ی‬‫نیاز‬‫مبرم‬ ‫به‬‫کارکنان‬‫دانشی‬‫است‬. ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫تکنولوژي‬ ‫آيا‬‫دانش‬ ‫داراي‬‫توسعه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جبران‬ ‫را‬‫هاي‬ ‫تکنولوژي‬‫پیشرفته‬ ‫برجسته‬ ‫افراد‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫تدريج‬ ‫به‬‫بی‬‫شويم‬ ‫می‬ ‫نیاز‬‫؟‬
 • 11. The Occupational Information Network (O*NET) is being developed under the sponsorship of the US Department of Labor/Employment and Training Administration (USDOL/ETA) through a grant to the North Carolina Department of Commerce. http://www.onetonline.org
 • 12. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬
 • 13. ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫نگرش‬ •‫اگر‬‫به‬‫جای‬‫اینکه‬‫برنامه‬‫های‬‫کوتاه‬‫مدت‬‫را‬‫تنظیم‬‫کنید‬‫در‬‫ف‬‫کر‬ ‫انتخاب‬‫افراد‬‫متناسب‬‫با‬‫اهداف‬‫بلند‬‫مدت‬‫باشید‬‫می‬‫توانید‬‫به‬‫راحتی‬‫به‬ ‫دنیایی‬‫متحول‬‫قدم‬‫بگذارید‬. •‫افراد‬‫شایسته‬‫نیازی‬‫به‬‫کنترل‬‫شدید‬‫و‬‫ایجاد‬‫انگیزه‬‫چندانی‬‫ن‬‫دارند‬.‫آنها‬‫به‬ ‫واسطه‬‫های‬‫انگیزه‬‫درونی‬‫خود‬‫به‬‫حرکت‬‫در‬‫آیند‬‫می‬‫تا‬‫بهترین‬‫دس‬‫ت‬ ‫آوردها‬‫را‬‫پدید‬‫آورده‬‫و‬‫سهمی‬‫در‬‫تحقق‬‫ها‬‫هدف‬‫داشته‬‫باشند‬. •‫اگر‬‫افراد‬‫ناالیق‬‫را‬‫استخدام‬،‫کنیم‬‫حتی‬‫درصورتی‬‫که‬‫مسیر‬‫د‬‫رست‬‫را‬ ‫در‬‫اختیار‬‫آنها‬‫قرار‬،‫دهیم‬‫آن‬‫مسیر‬‫به‬‫درستی‬‫طی‬‫نخواهد‬‫شد‬.
 • 14. ‫آموزش‬ ‫انواع‬ •‫در‬‫دانشگاهها‬ ‫و‬ ‫مدارس‬Education ‫نیکو‬ ‫شهروند‬ ‫به‬ ‫انسانها‬ ‫تبدیل‬ •‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬Training‫و‬Development ‫خبره‬ ‫کارشناسان‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫تبدبل‬
 • 15. ‫آنهاست‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫دشوارتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بهترین‬ ‫نگهداری‬!
 • 16. ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫همکاري‬ ‫عالقمندي‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ،‫مانند‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مزايا‬ ‫عالقه‬ ‫ولي‬ ‫مانند‬ ‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫دهند‬ ‫نمي‬ ‫نشان‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫چنداني‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫سازمان‬. ‫شغل‬ ‫از‬ ‫رضايت‬ ‫از‬ ‫رضايت‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫راضي‬ ‫راضي‬ ‫ناراضي‬ ‫ناراضي‬ •‫دو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نيست‬ ‫ثابت‬ ‫سازمانها‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫كاركنان‬ ‫رضايت‬ ‫شرايط‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ذكر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫تغييرات‬‫خاص‬‫د‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫خود‬‫اشت‬. •‫متف‬ ‫گردد‬‫مي‬ ‫بهتر‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫عالقمندي‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫اقداماتي‬ ‫با‬ ‫شود‬‫مي‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫ماندگاري‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫اقداماتي‬‫است‬ ‫اوت‬. ،‫گردد‬‫مي‬ ‫ماندگاري‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫عواملي‬ ‫جنس‬‫بيروني‬‫شود‬‫مي‬ ‫بيشتر‬ ‫تالش‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫عواملي‬ ‫و‬‫دروني‬‫هستند‬.
 • 17. Jobs are Increasing in their Complexity How would you characterize the change in skill requirements in your establishment? Source: Osterman, 1992
 • 18. ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫چرا‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫کنند‬ ‫ترك‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬: .1‫ضعیف‬ ‫سرپرستی‬ .2‫پیشرفت‬ ‫فرصت‬ ‫کمبود‬ .3‫و‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬ ‫کمبود‬‫مزایا‬ .4‫؟‬
 • 19. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫تحقیقی‬‫از‬‫مدیران‬‫ارشد‬‫ایرانی‬‫اکثر‬‫مدیران‬‫مورد‬‫مصاحبه‬‫بر‬‫این‬‫عقیده‬ ‫بوده‬‫اندکه‬‫در‬‫شرایط‬‫فعلی‬‫بازار‬‫کار‬‫ایران‬: ‫نگهداری‬‫ها‬‫بهترین‬‫به‬‫مراتب‬‫از‬‫جذب‬‫آنها‬‫دشوارتر‬‫است‬.‫چون‬‫بهتری‬‫ها‬‫ن‬ ‫همیشه‬‫به‬‫دنبال‬‫بهترین‬‫سازمانها‬‫هستند‬‫و‬‫فرهنگ‬‫جابجائی‬‫مکرر‬‫د‬‫ر‬‫بین‬ ‫ها‬‫بهترین‬‫بیشتر‬‫از‬‫هاست‬‫ترین‬‫ضعیف‬.
 • 20. ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ •‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫همسویی‬ •‫سازمانی‬ ‫انعطاف‬ •‫تعهد‬ •‫کیفیت‬ • Strategic integration • Organisational flexibility • Commitment • Quality
 • 21. ‫مهارت‬ Skill ‫دانش‬ Knowledge ‫توانايی‬ Ability ‫است‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانايي‬ ،‫دانش‬ ‫از‬ ‫تركيبي‬ ‫نيازمند‬ ‫شغل‬ ‫هر‬.
 • 22. ‫استاندارد‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ISO 9001 ‫شرکتی‬‫که‬‫بر‬‫اساس‬‫استانداردهای‬‫کیفیت‬‫عمل‬‫می‬‫نماید‬‫شرکتی‬‫کاراتر‬‫و‬‫اثر‬‫بخ‬‫ش‬‫تر‬،‫است‬‫به‬ ‫عالوه‬‫شاهد‬‫بهبود‬‫مسئولیت‬،‫پذیری‬‫انگیزش‬‫و‬‫تعهد‬‫کارکنان‬‫خود‬‫خواهد‬‫بود‬.‫مدیریت‬‫منابع‬ ‫یکی‬‫از‬‫مباحث‬‫مهمی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫متن‬‫استاندارد‬ISO 9001‫و‬‫در‬‫قالب‬‫فصل‬‫شش‬‫این‬‫استاندارد‬ ‫بر‬‫آن‬‫تاکید‬‫شده‬‫است‬. ‫طبق‬‫بند‬1-2-6‫استاندارد‬(ISO 9001):‫کارکنانی‬‫که‬‫عملکرد‬‫آنها‬‫بر‬‫کیفیت‬‫محصول‬‫تاث‬‫یر‬‫می‬ ،‫گذارد‬‫باید‬‫دارای‬‫صالحیت‬‫های‬‫الزم‬‫بر‬‫مبنای‬‫تحصیالت‬‫،آموزش‬،‫مهارتها‬‫و‬‫تجارب‬‫مناس‬‫ب‬ ‫باشند‬.
 • 23. ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫شاغلین‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ •‫کارکنان‬‫مشمول‬ ،‫دولتی‬‫،وظی‬ ‫آنان‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کشوری‬ ‫استخدام‬ ‫قانون‬‫سازمان‬ ‫فه‬ ‫می‬ ‫کشور‬ ‫استخدامی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫امور‬‫باشد‬. •‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کار‬ ‫قانون‬ ‫غیردولتی،مشمول‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬‫وظ‬ ،‫آنان‬‫یفه‬ ‫وزارت‬‫و‬ ‫کار‬‫می‬ ‫اموراجتماعی‬‫باشد‬.
 • 24. ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مشارکت‬ ‫نیافتن‬ ‫تحقق‬ ‫دالیل‬‫ایران‬ •‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫صحیح‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫عدم‬ •‫سازی‬ ‫اعتماد‬ ،‫مشارکت‬ ‫کمبود‬‫جمعی‬ ‫کار‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ •‫مغزها‬ ‫فرار‬ •‫مدیریت‬ ‫ضعف‬ •‫دولتی‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ساختار‬ ‫نداشتن‬ •‫دولت‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ساختار‬ ‫تغییر‬ ‫منبع‬:‫دفتر‬ ‫گزارش‬‫برنامه‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫وزارت‬ ،‫ها‬(1389)
 • 25. ‫کشور‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫آموزش‬ ‫انواع‬ ‫ساعات‬ ‫مجموع‬ ‫درصد‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ 20% ‫توجيهي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 12% ‫اي‬ ‫رايانه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 11% ‫صنعتي‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 11% ‫مديريت‬ ‫توسعه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 10% ‫فروش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 9% ‫خاص‬ ‫مهارتهاي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 6% ‫نانوتکنولوژي‬ ‫تجهيزات‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 2% ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 2% ‫عمومي‬ ‫تربيت‬ ‫و‬ ‫تعليم‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ 17% ‫موارد‬ ‫ساير‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫منبع‬:‫دفتر‬ ‫گزارش‬‫برنامه‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫وزارت‬ ،‫ها‬(1389)
 • 26. ‫دنیای‬ ‫نیاز‬‫امروز‬:‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫انسان‬ ‫جهان‬‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ً‫ا‬‫شدید‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫به‬‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫انسان‬‫است‬. ‫چنین‬‫توسعه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ‫عامل‬ ‫هم‬ ‫انسانی‬،‫اجتماعی‬‫چن‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫جهانی‬ ‫به‬‫ین‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫انسانهایی‬‫نگریست‬ ‫خوشبینانه‬. ‫سازمانها‬‫است‬ ‫الزم‬‫بمنظور‬‫منابع‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫توسعه‬‫یعنی‬ ،‫انسانی‬‫نامشهود‬ ‫دارائیهای‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬.