SlideShare a Scribd company logo
Politika financiare dhe parashikimi
       financiar në ndërmarrje
Politika financiare definohet si: vendosje mbi qëllimet kryesore
financiare.
Politika financiare është aplikim i shkencës mbi financat për të
arritur qellimet financiare, ekonomike dhe të tjera në ndermarrje.
Qellimet e politikes financiare kryesisht i veshtroim në aspektin
sasior-(vellimi i mjeteve financiare) dhe aspektin cilësor:
- Aftësina e përhershme e pagesës;
-Aftësina e përhershme e financimit;
- Ruajtjen e pasurisë dhe
- Rritjen e pasurisë
Aritja e ketyre qëllimeve financiare mvaret nga faktoret të cilët
janë jasht ndermarrjës por kanë ndikim:
 - tregu dhe
 - politika ekonomike e vendit,

ose gjinden brenda ndërmarrjes, dmth. janë faktorë të
brendëshem, si:
-faktorë që dalin nga planet afariste
-faktorë që dalin nga organizimi i punës
-faktorë që dalin nga struktura e kolektivit punuës dhe
-faktorë që dalin nga çregullimet në kryrjen e planeve.
Fuqia financiare e ndërmarrjes apo qëllimet e politikës
financiare mund të arihen nëse i respektojm parimet e politikës
 financiare. Këto parime janë:
•parimi i likuiditetit
•parimi i sigurisë financiare (stabiliteti financiar) dhe
•parimi i rentabilitetit
Politika financiare konkretizohet më plan financiar.
Plani financiar përmban të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e
parashikuara të ndërmarrjes për çdo moment të rëndësishem
të aktivitetit të sajë.
Parashikimi Financiar
Ndërmarrja ka nevojë për aktive (shuma e pjesëve pasurore të
ndërrm. të renditura në anën a majt të bilansit e cila përbehet nga
pasurit e lujtshme dhe të palujtshme). Në qoftë se shitjet duhen të
rriten, e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe më aktivet, kjo tregon se si
një ndërmarrje në fillim mund të ketë problem rrjedhat e arkës.
Përcaktuesi më i rëndësishem i nevojave financiare është vëllimi i
parashikuar i shitjeve.
Parashikimi financiar,
- ka te beje me planet financiare afat-gjata (strategjike) dhe ato afat-
shkurtra (operative)
- të diskutojmë parashikimin e arkës, parashikimin e shitjeve dhe
procedurat për përgatitjen e buxhetit të arkës.
- përgatitjen e një pasqyre pro-forma të të ardhurave dhe
shpenzimeve duke përdorur metodën e përqindjes mbi shitjet.

Një parashikim i mire i shitjeve është një bazë për parashikim
 të nevojave financiare.
Dy metoda kryesore për parashikim financiar janë:
•Metoda e përqindjes mbi shitjet, dhe
•Metoda e regresionit
E para është e thjeshtë. Këtu llogarisim lidhjet e kaluara midis
zërave të aktivit, pasivit dhe shitjeve, mbetet supozimi se lidhjet
vazhdojnë për të bë parashikimin e rri të shitjeve për vlersim të
nevojave financiare.

Kur bëhen parashikimet afatgjata, preferohet metoda e regresionit
të shumëfishet i cili konsideron shitjet si funksion i disa variableve.
Parashikimi financiar është parashikim i nëvojave për
financim afatshkurtër dhe afatgjatë të ndërmarrjes dhe
është pjesë përbërse e punas së drejtuesit financiar.
Buxheti dhe kuptimi i proçesit të buxhetimit
Buxheti është një plan financiar. Ai është instrument drejtimi(i
menaxhmentit) që përdoret për planifikimin dhe kontrollin e një
njësie ekonomike. Buxheti është një plan i aksioneve të shprehura
në terma sasior. Buxheti është pasqyrë e të hyrave dhe të dalurave
të pritshme nga aktivitetet ekonomike për një përiudhë kohore.
Për të njohur më mirë dhe më saktë gjendjen e aktiveve monetare
të ndërmarrjes dhe të parashikoj gjendjen e tyre në të ardhmen
drejtuesi financiar harton buxhetin e arkës. Buxheti i arkës është
pjesë themelore e proçesit të planifikimit financiar afatshkurtër.
Buxhetet e arkës ndryshoin duke mare parasysh faktorin pasiguri
në rrjedhat e arkës.
Buxheti i arkës ka tre pjesë:
arkëtimet; pagesat dhe financimi(tepricat apo mungesat e arkë).
Behet fjale per nje periudhe te ardhshme e per nje
parashikim, drejtuesi financiar ne hartimin e buxhetit duhet te
marrë parasyshe edhe faktorin pasiguri(ndryshueshmerinë e
rrjedhjeve të arkës ne varesi te situatave te ndryshme ekonomike.
Zakonisht pergaditen tre buxhete te arkes: parashikim optimist i
shitjeve, parashikim i nje periudhe normale dhe nje parashikim i
bazuar ne parashikim pesimist.
Ndryshueshmeria e rrjedhjeve te arkes ndikohet nga faktoret e
jashtem(gjendja e ekonomise ne pergjithsei) dhe nga faktor te
brendshem (eficienca administrative e ekipit shites, politika e
marketingut etj).
Parashikimi i Arkës
Buxheti i arkës është një pasqyrë e të hyrave dhe të dalave të
parashikuara për firmën. Përdoret për të vlerësuar kërkesat për
para, ku vemendja kryesore përqëndrohet tek deficitet dhe
tepricat e arkës. Tepricat duhen investuar ndërsa deficitet duhen
financuar. Buxhetet e arkës janë të dobishme për përcaktimin e
kohës së ndodhjes së të hyrave dhe të dalave të arkës gjatë një
periudhe të dhënë.

Teprica / mungesa e parave = gjendja e parave ne fund + rezerva
e parave.
Gjendja në fund e parave = Rrjellat neto të arkës + gjendja në
fillim.
Rrjedhat neto te arkës = hyrje - pagesa
Procesi i Parashikimit Financiar
Planet Financiare Afat-Gjata (Strategjike)

 Paraqesin veprimet financiare të parashikuara nga kompania
dhe ndikimin e pritshëm të këtyre veprimeve gjatë një periudhe
2 deri 10 vjecare.
Firmat që janë të ekspozuara ndaj një shkalle të lartë pasigurie
operative tentojnë te përdorin plane më afatshkurtra.
Këto plane janë një komponent i planeve strategjike të
kompanisë (së bashku me planet e prodhimit dhe marketingut)
që e udhëheqin kompaninë drejt arritjes së qëllimeve të saj.
Planet financiare afat-gjata marrin parasysh një numër
aktivitetesh financiare, përfshirë:

- Investimet e propozuara në aktive fikse
- Aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit
- Zhvillimi i produktit dhe marketingut
- Struktura e kapitalit
- Burimet e financimit

Këto plane përgjithësisht mbështeten nga një sërë buxhetesh
vjetore.
Planet Financiare Afat-Shkurtra (Operative)

Specifikojnë veprimet afat-shkurtra financiare dhe ndikimin e
parashikuar e këtyre veprimeve dhe përgjithësisht mbulojnë
një periudhë operative 1-2 vjet. Parametrat kryesorë përfshijnë
parashikimin e shitjeve dhe të dhëna të tjera operacionale apo
financiare. Produktet kryesore janë buxhetet
operative, buxhetet e arkës dhe pasqyrat financiare pro-forma.

Parashikimi financiar, afat-shkurtër fillon me parashikimin e
shitjeve. Nga ky parashikim i shitjeve, zhvillohen planet e
prodhimit që marrin në konsideratë ciklin e prodhimit dhe
kërkesat për lëndë të parë.
Nga planet e prodhimit, zhvillohen parashikimet lidhur me
punën direkte, shpenzimet e përgjithshme të prodhimit dhe
 shpenzimet operative.
Nga ky informacion, përgatiten pasqyrat pro-forma të të
ardhurave dhe shpenzimeve dhe buxhetit të arkës – që
përdoren për përgatitjen e pasqyrës pro-forma të bilancit.
Pasqyra Financiare Pro Forma, janë pasqyra financiare të
projektuara, të parashikuara të pasqyrës së të ardhurave dhe
shpenzimeve dhe të bilancit. Inputet e nevojshme për pasqyrën
financiare pro forma duke përdorur metoda nga më të zakonshme
përfshijnë :
 - Pasqyrën financiare të vitit të mëparshëm
 - Parashikimin e shitjeve të vitit që vjen
 - Supozime bazë për disa faktorë

Përcaktuesi më i rëndësishem i nevojave financiare është vëllimi i
parashikuar i shitjeve.
Pasqyrat financiare Pro –Forma përdoren për qellime:


 Të vërtetohet së këto pasqyra a janë në harmoni me
 përformancat e pritura teë firmeës rreth qellimeve te
 pergjithshme dhe me pritjet e investitorve.
  Perdoren per te vlersuar efektet e ndryshme operative.
 Per te parashikuar nevojat e ardhshem te financiare.
 Per te vlersuar rrjedhen e ardhshme te parase me te cilen
 percaktohet vlera e pergjithshme e firmes.
Menyra si te riten nevojat per fondet shtese, perkatesisht
fondet e jashtme ne firma –ndermarrje behet permes:

•Huazimit afatshkurter(diftesat e pagueshme),
•Huazimi afatgjate (huazimi afatgjate)
•Perdorimi i pasurise(aksionet e zakonshme)
•Kombinimi i burimeve te mesiperme.
Mënyra më e mirë për të gjeneruar një PASH pro forma më
realiste është ndarja e shpenzimeve në variabile dhe fikse.
Ndoshta mënyra më e mirë për të hartuar bilancin pro
forma është ajo e bazuar në gjykim. Duke përdorur këtë
metodë, disa vlera të bilancit janë të parashikuara dhe disa
të llogaritura.

Kur bëhen parashikimet afatgjata, preferohet metoda e
regresionit të shumëfishet i cili konsideron shitjet si
funksion i disa variableve. Financimi i jashtëm i kompanisë
(i detyrueshëm) përdoret si llogaria ekulibruese.
Cilat jane qellimet kryesore te planifikimimit dhe
kontrollit financiar?

Vlersimi i nevojave te ardhshme financiare, vendimi si te
financohet ,percaktimi i burimeve dhe perdorimeve te
fondeve si dhe kryerja e veprimeve te drejta per perdorimin
e fondeve.
Hartimi i buxheteve përbëne një nga hallkat më të
rëndësishme të kontrollit financiar.
Si përcaktohet financimi i jashtem me metoden e
përqindjes mbi shitjet?
EFN = A/S x ∆S – L/S x ∆S - rS

More Related Content

What's hot

Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikTarget
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxherat
 
Financa publike master skripta
Financa publike master skriptaFinanca publike master skripta
Financa publike master skriptaMuhamet Sopa
 
Analizat financiare
Analizat financiareAnalizat financiare
Analizat financiarebaron
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Vllaznim Bytyqi
 
Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)Violeta Visha
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Vilma Hoxha
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaNuhi Sela
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiareLidijeRapaj
 
Sistemi financiar
Sistemi financiar Sistemi financiar
Sistemi financiar Menaxherat
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitLidijeRapaj
 
Banka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankar
Banka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankarBanka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankar
Banka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankarMenaxherat
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)Ymer Ejupi
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financaMenaxherat
 
Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)Kastriot Gashi
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëLidijeRapaj
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajbehar199004
 

What's hot (20)

Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Financa publike master skripta
Financa publike master skriptaFinanca publike master skripta
Financa publike master skripta
 
Analizat financiare
Analizat financiareAnalizat financiare
Analizat financiare
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
 
Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Sistemi financiar
Sistemi financiar Sistemi financiar
Sistemi financiar
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
 
Banka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankar
Banka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankarBanka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankar
Banka qendrore dhe politika monetare, si dhe paraja dhe sistemi bankar
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
 
Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e saj
 

Viewers also liked

Procedura administrativ1
Procedura administrativ1Procedura administrativ1
Procedura administrativ1kulla 2010
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarMuhamet Sopa
 
Punimi seminarik bankat qendrore
Punimi seminarik  bankat qendrorePunimi seminarik  bankat qendrore
Punimi seminarik bankat qendroreEdonis Hoxha
 
Tregjet dhe institucionet financare
Tregjet dhe institucionet financareTregjet dhe institucionet financare
Tregjet dhe institucionet financareFisnik Morina
 
Banka Qendrore
Banka QendroreBanka Qendrore
Banka QendroreMenaxherat
 
Shembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesitMenaxherat
 
Banka Qendrore e R.M
Banka Qendrore e R.MBanka Qendrore e R.M
Banka Qendrore e R.MValon Memedi
 

Viewers also liked (8)

Procedura administrativ1
Procedura administrativ1Procedura administrativ1
Procedura administrativ1
 
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne FinancaMenaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankar
 
Punimi seminarik bankat qendrore
Punimi seminarik  bankat qendrorePunimi seminarik  bankat qendrore
Punimi seminarik bankat qendrore
 
Tregjet dhe institucionet financare
Tregjet dhe institucionet financareTregjet dhe institucionet financare
Tregjet dhe institucionet financare
 
Banka Qendrore
Banka QendroreBanka Qendrore
Banka Qendrore
 
Shembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesit
 
Banka Qendrore e R.M
Banka Qendrore e R.MBanka Qendrore e R.M
Banka Qendrore e R.M
 

Similar to Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar

Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeLabinot Bajrami
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeMuhamet Sopa
 
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREHYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREMenaxherat
 
Menaxhment strategjik java-13
Menaxhment strategjik java-13Menaxhment strategjik java-13
Menaxhment strategjik java-13Gazmir Rrahmani
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarDenis Panxha
 
Punimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenPunimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenRamë Hajraj
 
Punim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarPunim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarDenis Panxha
 
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimorecoupletea
 
Punimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentPunimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentRamë Hajraj
 
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeShpejtim Rudi
 
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingSi Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingIlirjan
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjecoupletea
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjecoupletea
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarShpejtim Rudi
 
Java 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarJava 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarValdet Shala
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiMenaxherat
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREMenaxherat
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Menaxherat
 

Similar to Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar (20)

Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREHYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
 
Menaxhment strategjik java-13
Menaxhment strategjik java-13Menaxhment strategjik java-13
Menaxhment strategjik java-13
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
 
Punimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenPunimseminariknmenaxhmen
Punimseminariknmenaxhmen
 
Punim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarPunim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiar
 
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
 
Punimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentPunimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhment
 
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
 
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingSi Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
 
Presentation menaxhment
Presentation menaxhmentPresentation menaxhment
Presentation menaxhment
 
Java 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarJava 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicar
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 

More from LidijeRapaj

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividenditLidijeRapaj
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitLidijeRapaj
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimiLidijeRapaj
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikLidijeRapaj
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarLidijeRapaj
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesLidijeRapaj
 

More from LidijeRapaj (7)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 

Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar

 • 1. Politika financiare dhe parashikimi financiar në ndërmarrje Politika financiare definohet si: vendosje mbi qëllimet kryesore financiare. Politika financiare është aplikim i shkencës mbi financat për të arritur qellimet financiare, ekonomike dhe të tjera në ndermarrje. Qellimet e politikes financiare kryesisht i veshtroim në aspektin sasior-(vellimi i mjeteve financiare) dhe aspektin cilësor: - Aftësina e përhershme e pagesës; -Aftësina e përhershme e financimit; - Ruajtjen e pasurisë dhe - Rritjen e pasurisë
 • 2. Aritja e ketyre qëllimeve financiare mvaret nga faktoret të cilët janë jasht ndermarrjës por kanë ndikim: - tregu dhe - politika ekonomike e vendit, ose gjinden brenda ndërmarrjes, dmth. janë faktorë të brendëshem, si: -faktorë që dalin nga planet afariste -faktorë që dalin nga organizimi i punës -faktorë që dalin nga struktura e kolektivit punuës dhe -faktorë që dalin nga çregullimet në kryrjen e planeve.
 • 3. Fuqia financiare e ndërmarrjes apo qëllimet e politikës financiare mund të arihen nëse i respektojm parimet e politikës financiare. Këto parime janë: •parimi i likuiditetit •parimi i sigurisë financiare (stabiliteti financiar) dhe •parimi i rentabilitetit Politika financiare konkretizohet më plan financiar. Plani financiar përmban të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e parashikuara të ndërmarrjes për çdo moment të rëndësishem të aktivitetit të sajë.
 • 4. Parashikimi Financiar Ndërmarrja ka nevojë për aktive (shuma e pjesëve pasurore të ndërrm. të renditura në anën a majt të bilansit e cila përbehet nga pasurit e lujtshme dhe të palujtshme). Në qoftë se shitjet duhen të rriten, e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe më aktivet, kjo tregon se si një ndërmarrje në fillim mund të ketë problem rrjedhat e arkës. Përcaktuesi më i rëndësishem i nevojave financiare është vëllimi i parashikuar i shitjeve.
 • 5. Parashikimi financiar, - ka te beje me planet financiare afat-gjata (strategjike) dhe ato afat- shkurtra (operative) - të diskutojmë parashikimin e arkës, parashikimin e shitjeve dhe procedurat për përgatitjen e buxhetit të arkës. - përgatitjen e një pasqyre pro-forma të të ardhurave dhe shpenzimeve duke përdorur metodën e përqindjes mbi shitjet. Një parashikim i mire i shitjeve është një bazë për parashikim të nevojave financiare. Dy metoda kryesore për parashikim financiar janë: •Metoda e përqindjes mbi shitjet, dhe •Metoda e regresionit
 • 6. E para është e thjeshtë. Këtu llogarisim lidhjet e kaluara midis zërave të aktivit, pasivit dhe shitjeve, mbetet supozimi se lidhjet vazhdojnë për të bë parashikimin e rri të shitjeve për vlersim të nevojave financiare. Kur bëhen parashikimet afatgjata, preferohet metoda e regresionit të shumëfishet i cili konsideron shitjet si funksion i disa variableve.
 • 7. Parashikimi financiar është parashikim i nëvojave për financim afatshkurtër dhe afatgjatë të ndërmarrjes dhe është pjesë përbërse e punas së drejtuesit financiar.
 • 8. Buxheti dhe kuptimi i proçesit të buxhetimit Buxheti është një plan financiar. Ai është instrument drejtimi(i menaxhmentit) që përdoret për planifikimin dhe kontrollin e një njësie ekonomike. Buxheti është një plan i aksioneve të shprehura në terma sasior. Buxheti është pasqyrë e të hyrave dhe të dalurave të pritshme nga aktivitetet ekonomike për një përiudhë kohore. Për të njohur më mirë dhe më saktë gjendjen e aktiveve monetare të ndërmarrjes dhe të parashikoj gjendjen e tyre në të ardhmen drejtuesi financiar harton buxhetin e arkës. Buxheti i arkës është pjesë themelore e proçesit të planifikimit financiar afatshkurtër. Buxhetet e arkës ndryshoin duke mare parasysh faktorin pasiguri në rrjedhat e arkës.
 • 9. Buxheti i arkës ka tre pjesë: arkëtimet; pagesat dhe financimi(tepricat apo mungesat e arkë). Behet fjale per nje periudhe te ardhshme e per nje parashikim, drejtuesi financiar ne hartimin e buxhetit duhet te marrë parasyshe edhe faktorin pasiguri(ndryshueshmerinë e rrjedhjeve të arkës ne varesi te situatave te ndryshme ekonomike. Zakonisht pergaditen tre buxhete te arkes: parashikim optimist i shitjeve, parashikim i nje periudhe normale dhe nje parashikim i bazuar ne parashikim pesimist. Ndryshueshmeria e rrjedhjeve te arkes ndikohet nga faktoret e jashtem(gjendja e ekonomise ne pergjithsei) dhe nga faktor te brendshem (eficienca administrative e ekipit shites, politika e marketingut etj).
 • 10. Parashikimi i Arkës Buxheti i arkës është një pasqyrë e të hyrave dhe të dalave të parashikuara për firmën. Përdoret për të vlerësuar kërkesat për para, ku vemendja kryesore përqëndrohet tek deficitet dhe tepricat e arkës. Tepricat duhen investuar ndërsa deficitet duhen financuar. Buxhetet e arkës janë të dobishme për përcaktimin e kohës së ndodhjes së të hyrave dhe të dalave të arkës gjatë një periudhe të dhënë. Teprica / mungesa e parave = gjendja e parave ne fund + rezerva e parave. Gjendja në fund e parave = Rrjellat neto të arkës + gjendja në fillim. Rrjedhat neto te arkës = hyrje - pagesa
 • 11. Procesi i Parashikimit Financiar Planet Financiare Afat-Gjata (Strategjike) Paraqesin veprimet financiare të parashikuara nga kompania dhe ndikimin e pritshëm të këtyre veprimeve gjatë një periudhe 2 deri 10 vjecare. Firmat që janë të ekspozuara ndaj një shkalle të lartë pasigurie operative tentojnë te përdorin plane më afatshkurtra. Këto plane janë një komponent i planeve strategjike të kompanisë (së bashku me planet e prodhimit dhe marketingut) që e udhëheqin kompaninë drejt arritjes së qëllimeve të saj.
 • 12. Planet financiare afat-gjata marrin parasysh një numër aktivitetesh financiare, përfshirë: - Investimet e propozuara në aktive fikse - Aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit - Zhvillimi i produktit dhe marketingut - Struktura e kapitalit - Burimet e financimit Këto plane përgjithësisht mbështeten nga një sërë buxhetesh vjetore.
 • 13. Planet Financiare Afat-Shkurtra (Operative) Specifikojnë veprimet afat-shkurtra financiare dhe ndikimin e parashikuar e këtyre veprimeve dhe përgjithësisht mbulojnë një periudhë operative 1-2 vjet. Parametrat kryesorë përfshijnë parashikimin e shitjeve dhe të dhëna të tjera operacionale apo financiare. Produktet kryesore janë buxhetet operative, buxhetet e arkës dhe pasqyrat financiare pro-forma. Parashikimi financiar, afat-shkurtër fillon me parashikimin e shitjeve. Nga ky parashikim i shitjeve, zhvillohen planet e prodhimit që marrin në konsideratë ciklin e prodhimit dhe kërkesat për lëndë të parë.
 • 14. Nga planet e prodhimit, zhvillohen parashikimet lidhur me punën direkte, shpenzimet e përgjithshme të prodhimit dhe shpenzimet operative. Nga ky informacion, përgatiten pasqyrat pro-forma të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe buxhetit të arkës – që përdoren për përgatitjen e pasqyrës pro-forma të bilancit.
 • 15. Pasqyra Financiare Pro Forma, janë pasqyra financiare të projektuara, të parashikuara të pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të bilancit. Inputet e nevojshme për pasqyrën financiare pro forma duke përdorur metoda nga më të zakonshme përfshijnë : - Pasqyrën financiare të vitit të mëparshëm - Parashikimin e shitjeve të vitit që vjen - Supozime bazë për disa faktorë Përcaktuesi më i rëndësishem i nevojave financiare është vëllimi i parashikuar i shitjeve.
 • 16. Pasqyrat financiare Pro –Forma përdoren për qellime: Të vërtetohet së këto pasqyra a janë në harmoni me përformancat e pritura teë firmeës rreth qellimeve te pergjithshme dhe me pritjet e investitorve.  Perdoren per te vlersuar efektet e ndryshme operative. Per te parashikuar nevojat e ardhshem te financiare. Per te vlersuar rrjedhen e ardhshme te parase me te cilen percaktohet vlera e pergjithshme e firmes.
 • 17. Menyra si te riten nevojat per fondet shtese, perkatesisht fondet e jashtme ne firma –ndermarrje behet permes: •Huazimit afatshkurter(diftesat e pagueshme), •Huazimi afatgjate (huazimi afatgjate) •Perdorimi i pasurise(aksionet e zakonshme) •Kombinimi i burimeve te mesiperme.
 • 18. Mënyra më e mirë për të gjeneruar një PASH pro forma më realiste është ndarja e shpenzimeve në variabile dhe fikse. Ndoshta mënyra më e mirë për të hartuar bilancin pro forma është ajo e bazuar në gjykim. Duke përdorur këtë metodë, disa vlera të bilancit janë të parashikuara dhe disa të llogaritura. Kur bëhen parashikimet afatgjata, preferohet metoda e regresionit të shumëfishet i cili konsideron shitjet si funksion i disa variableve. Financimi i jashtëm i kompanisë (i detyrueshëm) përdoret si llogaria ekulibruese.
 • 19. Cilat jane qellimet kryesore te planifikimimit dhe kontrollit financiar? Vlersimi i nevojave te ardhshme financiare, vendimi si te financohet ,percaktimi i burimeve dhe perdorimeve te fondeve si dhe kryerja e veprimeve te drejta per perdorimin e fondeve. Hartimi i buxheteve përbëne një nga hallkat më të rëndësishme të kontrollit financiar. Si përcaktohet financimi i jashtem me metoden e përqindjes mbi shitjet? EFN = A/S x ∆S – L/S x ∆S - rS